Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a les entitats locals amb problemes financers

Posted by lejarza en 18 julio, 2013


Mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a les entitats locals amb problemes financers
Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Girona :
En el BOE del 29 de juny de 2013 s’han publicat dos Reials Decrets Llei que recullen un conjunt de mesures i de modificacions legislatives que afecten de forma important a les entitats locals:
1. Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a les entitats locals amb problemes financers
2. Reial Decret Llei 7/2013, de 28 de juny de modificació de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació
El Consell de Ministres de 28 de juny de 2013 va aprovar:
A) El projecte de llei d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable.
B) Els objectius d’estabilitat 2014-2016 i el límit de despesa no financera de l’Estat per al 2014.
Seguidament es fa un resum dels aspectes mes rellevants dels Reials Decrets Lleis
Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a les entitats locals amb problemes financers que, entre d’altres mesures, inclou:
a) Nova fase del mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals i les comunitats autònomes regulat en els Reials Decrets Llei 4/2012, de 24 de febrer i 7/2012, de 9 de març
En aquesta fase es podran incloure les obligacions pendents de pagament amb proveïdors, que siguin vençudes, líquides i exigibles amb anterioritat al 31.5.2013 i estiguin comptabilitzades abans de l’aprovació del RDL.
Àmbit subjectiu: Entitats locals i ens dependents, Mancomunitats i Consorcis íntegrament locals.
Les entitats locals acollides a les fases anteriors d’aquest mecanisme hauran de trobar-se el 3.7.2013 al corrent de les seves obligacions de pagament amb el fons per al finançament als proveïdors per poder incloure les seves factures en aquesta nova fase.
Àmbit objectiu: Abasta les categories de factures que ja es preveien en les fases anteriors. La novetat és que es poden incloure les indemnitzacions per expropiacions reconegudes per sentència judicial ferma.
És d’especial interès el fet que les Comunitats Autònomes podran incloure en el mecanisme les transferències a les entitats locals fins al límit de les obligacions pendents de pagament per part de la Comunitat autònoma a 31.12.2012, sempre que l’Entitat Local tingui obligacions de pagament pendents de pagament que hagi hagut d’incloure en aquesta nova fase del mecanisme (art. 9).
Procediment :
Els municipis que s’acullin estan subjectes a l’aprovació d’un nou pla d’ajust o a la modificació del ja existent.
Els interventors dels ens locals hauran de remetre al MHAP les certificacions de les factures que s’incloguin en aquesta fase del mecanisme abans del 19.7.2013.
Els proveïdors podran consultar la relació de factures certificades del 25.7.2013 fins el 6.9.2013 i acceptar, si s’escau, el pagament del deute a través d’aquest mecanisme. Fins el 6.9.2013 podran demanar l’emissió del certificat individual del seu deute.
La data límit per tal que l’interventor comuniqui al MHAP la relació certificada de factures per via telemàtica és el 20.9.2013.
El Pla d’Ajust o la modificació de l’existent es podrà enviar al Ministeri fins el 27.9.2013. La comunicació de la valoració del Pla per part del MHAP finalitza el 30.10.2013.
Les entitats locals que no comptin amb un fons de contingència hauran de crear-lo en el Pressupost de 2014 o successius amb una dotació mínima del 0,5 % de l’import de les seves despeses no financeres.
b) Regulació de mesures extraordinàries de liquiditat per als municipis que compleixin els requisits assenyalats en el Reial decret llei
El MHAP publicarà la relació de municipis que podran sol·licitar l’aplicació de les mesures extraordinàries contingudes en el Reial Decret Llei en un termini d’un mes des de la seva entrada en vigor. S’estima que afectarà a 536 municipis.
Es podran acollir les entitats locals que hagin retut comptes i es trobin en una d’aquestes quatre situacions:
– Estalvi net i romanent de tresoreria per a despeses generals negatius en els darrers dos exercicis.
– Deute amb creditors públics superior al 30% dels seus ingressos no financers, pendent de compensació mitjançant retencions de la PTE.
– Deute generat per import superior a 1.000.000 € per préstecs concertats en el marc del mecanisme de pagament als proveïdors i no hagin fet efectives les quotes dels préstecs anteriors a l’entrada en vigor de la norma.
– Romanent negatiu de tresoreria per a despeses generals als anys 2009, 2010 i 2011 i tinguin un deute per préstecs concertats en el marc del mecanisme de pagament als proveïdors superior a 1.000.000 € i es trobin en alguna de les situacions següents:
A) Presentar major romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals al 2012.
B) Presentar romanent de tresoreria per a despeses generals al 2012 negatiu, descomptat l’efecte de pagament de despeses a proveïdors i tinguin deutes amb creditors públics que s’estiguin compensant mitjançant retencions de la PTE.
Les mesures extraordinàries es resumeixen en 3 grups:
1. Mesures de suport en el marc de la participació en tributs de l’Estat
1. Concessió de bestretes de la participació en tributs de l’Estat a reintegrar en un màxim de 3 anys. S’avançaria l’import total dels lliuraments a compte de 2014.
2. Ampliació del termini dels reintegraments de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009.
3. Reducció del percentatge de la retenció per compensar deutes amb creditors públics fins al límit del 25 per 100 de l’esmentada participació per un període màxim de tres anys.
4. Suspendre excepcionalment la retenció de la PTE per un període que no podrà superar l’exercici en el qual s’acordi la suspensió.
2. Mesures de suport en relació amb els deutes amb creditors públics.
Concessió de fraccionament per part de l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social per a la cancel·lació de deutes, per un termini de deus anys i resultant d’aplicació el tipus d’interès legal del diner.
3. Mesures de suport en relació a la formalització d’operacions d’endeutament:
1. Es podrà autoritzar, convertir o consolidar en operacions a llarg termini del deute viu per deute a curt termini que hagin concertat.
2. Es permet consolidar els deutes concertats dins dels límits legals.
3. Es podrà autoritzar la formalització d’operacions de crèdit pont destinades a donar cobertura a la manca de pagament corresponent a subvencions concedides per la Unió Europea o per les comunitats autònomes, durant el temps que transcorri des de la concessió fins al cobrament, sense que computin en el volum d’endeutament total.
4. Finançament del romanent negatiu de tresoreria per a despeses generals
Es podrà sol·licitar que s’autoritzi a finançar a llarg termini el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu de l’any 2012, i les obligacions reconegudes comptablement, però no aplicades al pressupost a 31 de març de 2013, mitjançant la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini, sense subjecció als límits legals.
Condicionalitat fiscal:
Els municipis que adoptin aquestes mesures hauran de presentar un Pla d’Ajust, o actualitzar el que ja tinguin, amb les condicions següents:
• Reduir, al menys un 5%, les despeses de funcionament corresponents als capítols I i II en el primer any. Congelació en els dos exercicis següents i limitació en els anys successius.
• Obligació de finançar íntegrament el cost dels serveis públics prestats amb taxes o preus públics, en tres exercicis (50%, 75% i 100 %)
• No es podran aprovar mesures que suposin una reducció de la recaptació, ni es podran suprimir tributs.
• No podran adquirir, constituir o participar en la constitució de nous organismes, societats, consorcis, fundacions o qualsevol altre ens.
• Es prohibeix l’encadenament de pròrrogues de pressupostos per més d’un any.
• S’exigeix la correcció de les provisions dels saldos de difícil recaptació per tenir una imatge fidel de la situació financera de l’entitat, establint-se uns percentatges mínims de minoració.
• S’estableix una possible intervenció (mitjançant informe previ de caràcter vinculant) d’Hisenda en el procés d’elaboració dels pressupostos generals dels municipis en determinats supòsits.
• Obligació d’adoptar un pla de sanejament per entitats dependents que es trobin en desequilibri financer, que si no es corregeix implicarà la seva dissolució a l’any 2015.
• Dissolució en el termini de tres mesos de les entitats dependents o vinculades de “segon nivell”.
• Compte restringit supervisat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Els municipis han de presentar les sol·licituds de les mesures a les que pretenguin acollir-se amb un pla d’ajust i el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dictarà una resolució que establirà les mesures aplicables, i la condicionalitat fiscal associada.
2. Reial Decret Llei 7/2013, de 28 de juny de modificació de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació.
Estableix els criteris de càlcul de l’índex d’evolució del ingressos tributaris de l’Estat per a la liquidació de la PTE de les entitats locals en els tributs de l’Estat de l’exercici 2011.
Modifica la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions en relació amb la responsabilitat financera derivada de la gestió de fons de la Unió Europea per part de les administracions públiques i ens dependents.
Modifica el Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 5 de març, Text Refós del Cadastre immobiliari, respecte als terminis per a l’aplicació en l’exercici 2014 dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals, previstos a l’article 32, ampliant el termini perquè els Ajuntaments comuniquin a la Direcció General del Cadastre la sol·licitud d’aplicació per a l’exercici 2014 dels coeficients fins al 15 de novembre de 2013. Fins a aquesta mateixa data els Ajuntaments podran comunicar al Ministeri la desestimació de la sol·licitud formulada.
També s’amplia fins el 15 de desembre de 2013 el termini per publicar en el BOE l’Ordre ministerial que determinarà la relació de municipis en els quals s’aplicaran els esmentats coeficients.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

Anuncios

4 comentarios to “Mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a les entitats locals amb problemes financers”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 139 – 19 de juliol de 2013
  Administració Local Consells Comarcals
  Núm. 8330

  Consell Comarcal de la Garrotxa

  Edicte d’aprovació del conveni tipus de col·laboració amb diversos ajuntaments de la comarca per a la redacció del PAES

  En data 10 de juny de 2013 es va publicar en el BOP número 111 l’edicte sobre aprovació d’un conveni d’encàrrec de gestió que feia públic l’acord del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 12 de juliol de 2012 pel qual es va aprovar un conveni tipus de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca per la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) dels municipis, concretament dels següents: Tortellà, La Vall de Bianya, Maià de Montcal, Sant Joan les Fonts, Montagut i Oix, Sant Aniol de Finestres, Beuda, Castellfollit de la Roca, Les Preses, i Sant Ferriol.
  Per error es va transcriure en l’edicte, el text integre d’un conveni no relacionat amb l’objecte dels PAES, i per tant resulta procedent esmenar l’error material amb la transcripció integre del conveni
  de col·laboració escaient, tal com estableix l’article 112.1 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost.

  El text del conveni és el següent:
  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT DE ……. PER A LA REDACIÓ DEL PAES DEL MUNICIPI. REUNITS:
  D’una banda el Sr. Joan Espona i Agustín, President del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb domicili a l’Avinguda Onze de Setembre, núm. 22, de la ciutat d’Olot. I de l’altra el/la Sr/a. ……. alcalde/ssa de l’Ajuntament de ………. amb domicili a ………., de …….. MANIFESTEN: La preocupació compartida per l’increment de les emissions de CO2 del nostre entorn, juntament amb la necessitat de millorar tant l’eficàcia com l’eficiència en els consums d’energia, i assumint el caràcter exemplificant que en aquest camp pot tenir l’administració. La iniciativa derivada del Pacte d’alcaldes per aconseguir el compliment de l’estratègia coneguda com del 20:20:20 (ús del 20% d’energies renovables, incrementar en un 20% l’eficiència energètica per l’any 2020). Que a la nostra demarcació és la Diputació qui impulsa de manera efectiva el Pacte d’alcaldes. Que per fer això es proposa la redacció per part dels municipis del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). Que el Consell Comarcal de la Garrotxa posa a disposició dels ajuntaments de la comarca els serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) per a elaborar els PAES municipals. Que per donar compliment a les obligacions de les parts, és preceptiu conveniar un encàrrec de gestió de conformitat amb el que preveu l’article 116.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Que reconeixent-se mútuament capacitat legal per atorgar aquest document: CONVENEN:
  Primer.- Que l’Ajuntament de ………. formalitza un encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa que té per objecte l’elaboració i redacció del PAES del municipi.
  Segon.- Que el Consell Comarcal accepta l’encàrrec de gestió de la redacció dels PAES, indicant que els treballs seran realitzats pels serveis tècnics del Consorci SIGMA. En aquest sentit, l’Ajuntament posarà a disposició dels tècnics redactors tota la documentació, material i informació necessària per poder assegurar el compliment de l’objecte previst en aquest conveni.
  Tercer.- Que l’Ajuntament de ………… es compromet a sol·licitar un ajut econòmic a la Diputació de Girona dins el programa del Pla a l’Acció per finançar el 90 % del cost final del PAES.
  Quart.- Que a la finalització dels treballs el Consell Comarcal trametrà a l’Ajuntament una certificació de despeses que comprendrà la totalitat de les despeses imputades al cost d’elaboració i redacció del PAES.
  Cinquè.- Que el Consell Comarcal procedirà a l’atorgament d’una subvenció directe del 10% del cost dels serveis a favor de l’ajuntament; en conseqüència l’Ajuntament es compromet a transferir a favor del Consell Comarcal, en el termini d’un mes a l’emissió de la certificació de despeses, la quantitat resultant del 90% del cost dels PAES.
  Sisè.- Que el Consell Comarcal a través dels serveis del Consorci SIGMA farà l’acompanyament de l’Ajuntament en tot el procés de sol·licitud, en la fase de redacció i en la fase d’execució del PAES.
  Setè.- Aquest conveni tindrà efectes a partir de la seva signatura fins a la finalització formal del programa.
  Vuitè.- El present conveni té naturalesa administrativa i regeix en la seva interpretació i desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu. Així ho acorden els compareixents, en representació de les seves respectives corporacions, i signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats en l’encapçalament.
  Joan Espona i Agustín, President del Consell Comarcal de la Garrotxa ……. Alcalde/essa de l’Ajuntament ………Jordi Jové i Perich, secretari del Consell Comarcal de la Garrotxa, ……….., Secretari/a de l’Ajuntament……..
  Olot, la Garrotxa, 11 de juliol de 2013 Joan Espona i Agustín President de CiU

 2. lejarza said

  El Parlament rebutja demanar que es retirin les rebaixes fiscals als casinos
  19.07.2013 | 00:00
  BARCELONA | EFE/DDG ERC, PSC i PPC es van abstenir ahir en un punt d’una moció d’ICV-EUiA en contra del projecte BCN World, previst a Vila-seca i Salou, i van evitar així, juntament amb el vot en contra de CiU, que el Parlament exigeixi la retirada de les rebaixes fiscals a casinos. La moció, defensada per la diputada ecosocialista Hortènsia Grau i recolzada per la CUP, propugna, entre d’altres punts, que es retirin els articles sobre fiscalitat en el projecte de llei del BCN World que fan referència al joc, ja que consideren que s’haurien de discutir en el context del marc legislatiu general del sistema fiscal català. Aquest punt va ser rebutjat pels vots en contra de CiU, l’abstenció d’ERC, PSC i PPC i el suport d’ICV-EUiA, Ciutadans i CUP.

  Fiscalitat particular
  Aquest resultat deixa la porta oberta a que es pugui tractar una fiscalitat particular per al BCN World al Parlament de Catalunya amb vista al pròxim període de sessions. PSC, ERC i PPC van justificar la seva abstenció pels centenars de llocs de treball que previsiblement generarà el complex, que s’ubicarà a Salou i Vila-seca, a l’hora que van considerar que encara era aviat per esmenar un projecte del qual no es tenien tots els detalls.

 3. lejarza said

  Detroit declara la mayor bancarrota municipal de Estados Unidos

  La Justicia debe decidir si acepta la petición de suspensión de pagos y reestructuración de la deuda por valor de 18.500 millones de dólares

  Washington

  La ciudad de Detroit declaró hoy la mayor bancarrota municipal de la historia estadounidense tras ser incapaz de mantener una década de deuda creciente y población menguante en medio de la profunda crisis industrial que atraviesa.
  Kevin Orr, nombrado por el estado de Michigan como el gestor externo de la ciudad, fue el encargado de solicitar la protección por quiebra bajo el capítulo 9 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos.
  Ahora la Justicia debe decidir si acepta la petición de suspensión de pagos y reestructuración de la deuda por valor de 18.500 millones de dólares, aunque desde junio varios bancos habían acordado con Orr una quita de hasta el 75%, según el diario Detroit News.
  “El presidente y los miembros del equipo del presidente continúan observando de cerca la situación en Detroit”, dijo hoy la portavoz Amy Brundage.
  “Mientras que los líderes de la planta en Michigan y los acreedores de la ciudad entienden que deben encontrar una solución al problema financiero de Detroit, nos mantenemos comprometidos a continuar nuestra fuerte asociación con Detroit, ya que trabaja para recuperar, revitalizar y conservar su estatus como una de las grandes ciudades de Estados Unidos”, dijo Brundage.
  La petición de bancarrota desencadenaría la caída de contrataciones y gastos municipales al mínimo necesario, lo que ha provocado críticas y peticiones para que la que fuera una de las capitales más boyantes del mundo venda muestras de su antiguo esplendor, como sus colecciones de arte o edificios.
  La capital del motor lleva en caída libre desde los noventa y, tras nefastas gestiones de alcaldes, a lo que se sumó la crisis financiera de 2008, terminó por condenarse a la suspensión de pagos a una ciudad que fue el símbolo del poder industrial estadounidense.
  La ciudad ha perdido un 60 % de su población desde los años cincuenta, hasta en entorno de los 700.000 habitantes, mientras que solo entre 2000 y 2010 experimentó un salida de un cuarto de sus habitantes, con partes convertidas en barrios fantasmas.
  Además de la caída de contribuyentes y de ingresos, el desempleo, la salida de negocios y empresas ha provocado que las arcas de la ciudad no puedan ingresar lo suficiente para mantener sus compromisos y los gastos de servicios públicos.
  En junio del año pasado, la ciudad californiana de Stockton suspendió pagos. Los recortes en la policía han disparado el crimen de la mayor ciudad de EE.UU. que se declara en suspensión de pagos.

 4. lejarza said

  Here are the city’s 20 largest unsecured creditors and type of claim:
  ■General Retirement System: (A) $2 billion
  ■Police and Fire Retirement System (A) $1.4 billion
  ■U.S. Bank (B) $801 million
  ■U.S. Bank (B) $516 million
  ■U.S. Bank (B) $153 million
  ■U.S. Bank (C) $79 million
  ■U.S. Bank (C) $61 million
  ■U.S. Bank (C) $59 million
  ■U.S. Bank (C) $45 million
  ■U.S. Bank (C) $40 million
  ■U.S. Bank (C/E) $38 million
  ■U.S. Bank (C) $38 million
  ■U.S. Bank (C) $35 million
  ■Downtown Development Authority (D) $34 million
  ■U.S. Bank (C) $30 million
  ■U.S. Bank (E) $25 million
  ■U.S. Bank (C) $19 million
  ■U.S. Bank (C) $19 million
  ■U.S. Bank (C) $13million
  ■U.S. Bank (C/E) $11 million
  (A) pension funds; (B) certificate of participation; (C) general obligation bond; (D) loan payable; and (E) capital improvement bond. Source: City of Detroit

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: