Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 13 junio 2013

Ajuntament d`Argelaguer arranjament i millora del camí vell de Sant Jaume de Llierca a Montagut i Oix tram de Castellar

Posted by lejarza en 13 junio, 2013

Vall del Llierca, Argelaguer – Besalú – Girona: Ajuntament d`Argelaguer arranjament i millora del camí vell de Sant Jaume de Llierca a Montagut i Oix tram de Castellar.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 114 13 de juny de 2013 Núm. 6974 Ajuntamet de Argelaguer (Girona).
Edicte sobre informació pública d’un projecte municipal en sòl no urbanitzable.
De conformitat amb el que disposa l’article 48 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer), se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, el projecte d’Arranjament i millora del camí vell de Sant Jaume de Llierca a Montagut i Oix – tram de Castellar-, promogut per l’Ajuntament d’Argelaguer i redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, a fi de qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents.
L’expedient es podrà consultar a les oficines d’aquest ajuntament.
Argelaguer, 7 de juny de 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Anuncios

Posted in Uncategorized | 3 Comments »

Ajuntament d`Argelaguer aprovació definitiva de la utilitat pública d´interès social del solar de la Ctra d’Olot 33

Posted by lejarza en 11 junio, 2013

Vall del Llierca, Argelaguer – Besalú – Girona: Ajuntament d`Argelaguer aprovació definitiva de la utilitat pública d´interès social del solar de la Ctra d’Olot 33.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 111 10 de juny de 2013 Núm. 6746 Ajuntamet de Argelaguer (Girona).
Anunci d’aprovació definitiva de la utilitat pública i interès social del solar de la Ctra d’Olot 33, així com la descripció concreta i individualitzada del bé.
El Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer en data 23-05-2013, per unanimitat dels seus membres va aprovar:
“5.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL DEL SOLAR DE LA CRTA D’OLOT 33, AIXÍ COM LA DESCRIPCIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DEL BÉ.
El Ple de l’Ajuntament de data 29-01-2013 va aprovar declarar utilitat pública i l’interès social del solar de la crta d’Olot 33, així com la necessitat d’expropiació d’aquest solar.
El mateix ple va aprovar inicialment la descripció concreta i individualitzada del bé, així com del propietari i els seus hereus.
I, també la incoació de l’expedient d’expropiació forçosa als efectes de declaració de la urgència d’ocupació del bé per a l’ampliació de les instal·lacions de l’edifici municipal Casal d’Argelaguer.
Atès que ni en el termini d’informació pública concedit inicialment, ni en el termini d’informació pública ampliat en compliment de l’acord de Ple de data 20-03-2013, els hereus de Maria Moradell Roura han presentat al·legacions.
L’alcalde proposa al Ple:
Primer.- APROVAR definitivament la utilitat pública i interès social del solar de la ctra. d’Olot, 33, així com la necessitat d’expropiació del mateix.
Segon.- APROVAR definitivament la descripció concreta i individualitzada del bé, així com del propietari i els seus hereus.
DESCRIPCIÓ: Parcel·la entre mitgeres, de 32,40 m2 de superfície, qualificada com a equipaments en el planejament municipal.
Límits reals: Nord: carretera d’Olot, Sud: Finca destinada a habitatge, Est: Finca destinada a habitatge, Oest: Finca municipal destinada a equipaments.
REF. CADASTRAL: No consta. Aquest solar cadastralment es troba inclòs, per error, en la finca veïna que antigament havia estat de la mateixa propietària.
REGISTRE DE LA PROPIETAT: Maria Moradell Roura, DNI: 40.187.527. (Difunta)
Hereu: Joaquim Roca Moradell, (Difunt). Va morir a Perpignan, el dia 30-11-2010.
Domiciliat a Saillagouse (Pyrénées-Orientals) 18, route d’Etavar.
Hereus: Marie-Therese Roca (010434300026) Domiciliada a: Av. St. Exupery 34200 Ile de Thau – Le Globe ESC 84 Sète (34). Alexis Roca: 18 rte d’estavar – 66800 Saillagouse
Tercer.- COMUNICAR als hereus titulars del bé, perquè en compliment del que estableix l’article 24 de la LEF, durant els quinze dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació dels presents acords, poden convenir amb l’Ajuntament
lliurament i per avinença, l’adquisició -per part de la corporació municipal- del bé, i donar per conclòs l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa.
Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els hereus del bé que s’expropia no presenten per escrit, davant l’Ajuntament, cap proposta respecte aquesta qüestió o bé si la que presenten és rebutjada per l’alcaldia, es considerarà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença dels béns i drets que s’expropien, als efectes del que preveu l’apartat següent.
Quart.- DISPOSAR l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que s’expropien en els supòsits en què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat anterior. L’inici de l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà mitjançant l’obertura de les corresponents peces separades en els termes i les condicions que s’expressen als articles 27 i següents de la LEF.
Cinquè.- PUBLICAR el present acord, mitjançant el corresponent edicte, en el BOP de Girona i en un dels diaris comarcals de més difusió, i exposar-ho al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
El Ple ho aprova per unanimitat”.
Contra aquest acord, que és definitiu en la via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant el Ple en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació o publicació d’aquesta resolució.
Si transcorreu un mes des de la interposició del recurs sense ser notificada resolució expressa, s’entendrà desestimat i en aquest cas es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós-administratiu de Girona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al qual s’hagi d’entendre pressumptament desestimat, sense perjudici d’interposar qualsevol altre recurs que cregui oportú. No es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament el recurs de reposició o es pugui entendre pressumptament desestimat.
Si no s’interposa recurs de reposició es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l’endemà de la recepció d’aquesta resolució davant del Jutjat contenciós-administratiu de Girona.
Argelaguer, 31 de maig de 2013 Josep Dorca Serrat Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments »

5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient

Posted by lejarza en 4 junio, 2013

Roser Frigola Macià: 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient.-Com qui no diu res! El concepte és tan complex! Aquí i ara centrem-nos en una curta reflexió que ens pertany i molt. A hores d’ara sabem que els garrotxins, els ripollesos, els empordanesos o qui sigui es manifesten en contra que es rebentin les entranyes del seu subsòl per buscar un “tresor” que no desitgen, que enverinarà la terra i que portaria dubtosos beneficis al territori. Probablement els grans beneficis aniran a parar lluny, lluny, lluny. Aquí ens sol quedar: un paisatge malmès, aigües contaminades, agricultura destruïda… i finalment una certa frustració. També. Mirem si no la Costa Brava com a exemple paradigmàtic. I ara hi volen intervenir buscant-hi petroli o el que sigui. Hi posaran excuses econòmiques ara que la situació està tan fumuda, les embolcallaran amb un paper bonic i fins i tot hi posaran poesia, si cal, però aquest embolcall no contindrà mes que verí per a qui veu clar que el nostre petit país hauria d’ésser mimat. Com el Delta de l’Ebre -ara reserva de la biosfera-, que no ha assolit la qualificació fins que se n’han exclòs les centrals nuclears i els seus voltants. Ja als anys 80 Santiago Vilanova, jove militant ecologista, va escriure L’econacionalisme, una crida per emmirallar-nos en una Europa més sensible a la conservació del paisatge. Enguany ha sortit una nova proposta del mateix autor que situa L’econacionalisme, cap a l’estat propi. Què han fet els ecologistes com ell mentrestant? Doncs més de tres dècades d’anar-nos sensibilitzant, donant-nos coneixements i raons per decidir cap a on volem anar en aquest aspecte. I ara la població en bona part ja és conscient que cal dir prou a la desfeta que ens ve imposada. És ingenu preguntar-se com és que els polítics malden encara per justificar la trinxadissa del país? O com és que els polítics ecologistes tenen tan poc ressò en temps d’eleccions?

5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient Teredo Oils Segunda Sucursal S. L. no renuncia a extreure hidrocarburs a la Garrotxa (Argelaguer - Lejarza)

5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient
Teredo Oils Segunda Sucursal S. L. no renuncia a extreure hidrocarburs a la Garrotxa (Argelaguer – Lejarza)


Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments »

Mobilització pels deutes de Transports Prujà

Posted by lejarza en 3 junio, 2013

Vall del Llierca – Argelaguer – Besalú – El Punt-Avui Ramon Estéban: Mobilització pels deutes de Transports Prujà.-Un grup d’extreballadors de Transports Prujà, junt amb familiars i membres de la CNT, es van concentrar ahir al matí a la plaça de la Llibertat de Besalú (Garrotxa) per protestar pels diners que, segons afirmen, els deu l’empresa de Sant Ferriol. Coincidint amb aquesta mobilització, el sindicat va anunciar la presentació d’una denúncia penal contra els propietaris de Prujà per presumpte alçament de béns.
Els exempleats concentrats ahir van explicar que el transportista els deu entre 13.000 i 24.000 euros en concepte de salaris i que no ho poden cobrar perquè l’empresa es va declarar insolvent. Els afectats i el sindicat posen en dubte que els amos no tinguin recursos i assenyalen que Prujà manté l’activitat, tot i que amb un altre nom “per esquivar els possibles deutes”.
En un fulletó que van repartir ahir, la CNT afirma que els exempleats van estar treballant els darrers anys en condicions molt precàries, fins al punt que algun cop algun conductor s’havia trobat a l’estranger sense gasoil i, en lloc de rebre diners de l’empresa, els va haver de posar ell per poder tornar.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments »