Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d`Argelaguer arranjament i millora del camí vell de Sant Jaume de Llierca a Montagut i Oix tram de Castellar

Posted by lejarza en 13 junio, 2013


Vall del Llierca, Argelaguer – Besalú – Girona: Ajuntament d`Argelaguer arranjament i millora del camí vell de Sant Jaume de Llierca a Montagut i Oix tram de Castellar.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 114 13 de juny de 2013 Núm. 6974 Ajuntamet de Argelaguer (Girona).
Edicte sobre informació pública d’un projecte municipal en sòl no urbanitzable.
De conformitat amb el que disposa l’article 48 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer), se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, el projecte d’Arranjament i millora del camí vell de Sant Jaume de Llierca a Montagut i Oix – tram de Castellar-, promogut per l’Ajuntament d’Argelaguer i redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, a fi de qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents.
L’expedient es podrà consultar a les oficines d’aquest ajuntament.
Argelaguer, 7 de juny de 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Anuncios

3 comentarios to “Ajuntament d`Argelaguer arranjament i millora del camí vell de Sant Jaume de Llierca a Montagut i Oix tram de Castellar”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte sobre l’adopció de diversos acords
  Núm. 114 – 13 de juny de 2013
  Núm. 6803

  Edicte sobre l’adopció de diversos acords
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de maig de 2013, adoptà per unanimitat dels membres assistents, els següents acords relatiu a l’expedient expropiatori dels béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obres Construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Oix i col·lectors en alta-Fase 1:
  Primer.- Aprovar amb caràcter definitiu la relació de propietaris i titulars de béns i drets afectats per l’expropiació en ordre a l’execució del projecte d’obres Construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Oix i col·lectors en alta-Fase 1, pel que fa a la descripció, les titularitats i càrregues existents de les finques que
  s’especifiquen a l’annex que s’adjunta a aquest acord, als efectes previstos a l’article 20 de la Llei d’expropiació forçosa.
  Segon.- Declarar la necessitat d’ocupar els béns i drets inclosos a la relació abans aprovada.
  Tercer.- Autoritzar la despesa corresponent a les indemnitzacions que es preveuen a la relació abans aprovada, per un import de 3.129,69 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16.621.00 del pressupost municipal vigent.
  Quart.- Notificar aquests acords als propietaris i titulars dels béns i drets afectats per a l’expropiació i comunicar-lis, d’acord amb l’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, que poden convenir amb l’Ajuntament, lliurament i per avinença, l’alienació dels esmentats béns i drets, per la qual cosa caldrà que presentin una proposta relativa al preu pel qual cedirien a l’Ajuntament la finca o finques de la seva propietat sotmeses a expropiació, l’oferta de les quals s’ha de formalitzar en el termini de quinze dies, a comptar a partir de l’endemà d’aquesta notificació. En el cas de no arribar a un acord, pel fet que l’Ajuntament no rep cap resposta o bé perquè l’Ajuntament rebutja les propostes presentades, s’entendrà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença i es prosseguirà el procediment expropiatori d’acord amb els preceptes aplicables. Igualment, fer-los avinent dels recursos procedents, tenint en compte que l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets comporta la necessitat d’ocupació dels béns immobles afectats per l’expropiació forçosa.
  Cinquè.- Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets respecte a l’alienació dels quals no s’hagi aconseguit l’avinença segons l’apartat anterior, mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents, un cop siguin ferms aquests acords.
  Sisè.- Publicar el present acord, mitjançant el corresponent edicte, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari de Girona, i exposar-ho al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal.
  Setè.- Facultar a la senyora Alcaldessa perquè subscrigui tots els documents, públics o privats, que siguin necessaris per al perfeccionament dels precedents acords.
  Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
  Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
  Montagut, 4 de juny de 2013 Mònica Boix Pagès Alcaldessa
  ANNEX
  DADES FINCA AFECTADA:
  Titular: Sr. Dionís Cros Martínez
  Emplaçament finca: polígon 13 parcel·la 47 segons cadastre de rústica.Qualificació urbanística: sòl no urbanitzable, classificat com a zona agrícola.
  Referència cadastral: 17116A013000470000GT Inscrita al Registre de la Propietat d’Olot: finca núm. 164 d’Oix, tom 1405, llibre 13, foli 199.
  Dret afectat: Propietat. Càrregues: La finca està lliure de càrregues. Superfície a expropiar: 414,23 m2. Valoració expropiació: 3.129,69€.

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d’exposició pública del compte general de l’exercici 2012

  Núm. 114 – 13 de juny de 2013
  Núm. 6820

  Edicte d’exposició pública del compte general de l’exercici 2012
  Rendits el comptes anuals corresponents a l’exercici 2012, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, resten exposats al públic a la Secretaria d’aquest Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi podran formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.
  Sant Jaume de Llierca, 31 de maig de 2013
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 116 – 17 de juny de 2013
  Núm. 6885
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte sobre exposició pública del compte general de l’exercici 2012
  Edicte sobre exposició pública del compte general de l’exercici 2012
  Informat per la Comissió Especial de Comptes el COMPTE GENERAL d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici 2012, s’exposa al públic junt amb llurs justificants, pel termini de quinze dies.
  En aquest termini i vuit més s’admetran les objeccions, observacions i reclamacions que puguin formular-se per escrit, les quals seran examinades per l’esmentada Comissió que practicarà quantes comprovacions cregui oportunes, emetent nou informe, si és el cas,
  abans de ser sotmès a l’aprovació del Ple de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  Montagut, 7 de juny de 2013
  Mònica Boix Pagès
  alcaldessa

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: