Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d`Argelaguer aprovació definitiva de la utilitat pública d´interès social del solar de la Ctra d’Olot 33

Posted by lejarza en 11 junio, 2013


Vall del Llierca, Argelaguer – Besalú – Girona: Ajuntament d`Argelaguer aprovació definitiva de la utilitat pública d´interès social del solar de la Ctra d’Olot 33.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 111 10 de juny de 2013 Núm. 6746 Ajuntamet de Argelaguer (Girona).
Anunci d’aprovació definitiva de la utilitat pública i interès social del solar de la Ctra d’Olot 33, així com la descripció concreta i individualitzada del bé.
El Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer en data 23-05-2013, per unanimitat dels seus membres va aprovar:
“5.- APROVAR DEFINITIVAMENT LA UTILITAT PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL DEL SOLAR DE LA CRTA D’OLOT 33, AIXÍ COM LA DESCRIPCIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DEL BÉ.
El Ple de l’Ajuntament de data 29-01-2013 va aprovar declarar utilitat pública i l’interès social del solar de la crta d’Olot 33, així com la necessitat d’expropiació d’aquest solar.
El mateix ple va aprovar inicialment la descripció concreta i individualitzada del bé, així com del propietari i els seus hereus.
I, també la incoació de l’expedient d’expropiació forçosa als efectes de declaració de la urgència d’ocupació del bé per a l’ampliació de les instal·lacions de l’edifici municipal Casal d’Argelaguer.
Atès que ni en el termini d’informació pública concedit inicialment, ni en el termini d’informació pública ampliat en compliment de l’acord de Ple de data 20-03-2013, els hereus de Maria Moradell Roura han presentat al·legacions.
L’alcalde proposa al Ple:
Primer.- APROVAR definitivament la utilitat pública i interès social del solar de la ctra. d’Olot, 33, així com la necessitat d’expropiació del mateix.
Segon.- APROVAR definitivament la descripció concreta i individualitzada del bé, així com del propietari i els seus hereus.
DESCRIPCIÓ: Parcel·la entre mitgeres, de 32,40 m2 de superfície, qualificada com a equipaments en el planejament municipal.
Límits reals: Nord: carretera d’Olot, Sud: Finca destinada a habitatge, Est: Finca destinada a habitatge, Oest: Finca municipal destinada a equipaments.
REF. CADASTRAL: No consta. Aquest solar cadastralment es troba inclòs, per error, en la finca veïna que antigament havia estat de la mateixa propietària.
REGISTRE DE LA PROPIETAT: Maria Moradell Roura, DNI: 40.187.527. (Difunta)
Hereu: Joaquim Roca Moradell, (Difunt). Va morir a Perpignan, el dia 30-11-2010.
Domiciliat a Saillagouse (Pyrénées-Orientals) 18, route d’Etavar.
Hereus: Marie-Therese Roca (010434300026) Domiciliada a: Av. St. Exupery 34200 Ile de Thau – Le Globe ESC 84 Sète (34). Alexis Roca: 18 rte d’estavar – 66800 Saillagouse
Tercer.- COMUNICAR als hereus titulars del bé, perquè en compliment del que estableix l’article 24 de la LEF, durant els quinze dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació dels presents acords, poden convenir amb l’Ajuntament
lliurament i per avinença, l’adquisició -per part de la corporació municipal- del bé, i donar per conclòs l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa.
Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els hereus del bé que s’expropia no presenten per escrit, davant l’Ajuntament, cap proposta respecte aquesta qüestió o bé si la que presenten és rebutjada per l’alcaldia, es considerarà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença dels béns i drets que s’expropien, als efectes del que preveu l’apartat següent.
Quart.- DISPOSAR l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que s’expropien en els supòsits en què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat anterior. L’inici de l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà mitjançant l’obertura de les corresponents peces separades en els termes i les condicions que s’expressen als articles 27 i següents de la LEF.
Cinquè.- PUBLICAR el present acord, mitjançant el corresponent edicte, en el BOP de Girona i en un dels diaris comarcals de més difusió, i exposar-ho al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
El Ple ho aprova per unanimitat”.
Contra aquest acord, que és definitiu en la via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant el Ple en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà d’haver rebut la notificació o publicació d’aquesta resolució.
Si transcorreu un mes des de la interposició del recurs sense ser notificada resolució expressa, s’entendrà desestimat i en aquest cas es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós-administratiu de Girona, en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al qual s’hagi d’entendre pressumptament desestimat, sense perjudici d’interposar qualsevol altre recurs que cregui oportú. No es pot interposar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament el recurs de reposició o es pugui entendre pressumptament desestimat.
Si no s’interposa recurs de reposició es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l’endemà de la recepció d’aquesta resolució davant del Jutjat contenciós-administratiu de Girona.
Argelaguer, 31 de maig de 2013 Josep Dorca Serrat Alcalde

Anuncios

5 comentarios to “Ajuntament d`Argelaguer aprovació definitiva de la utilitat pública d´interès social del solar de la Ctra d’Olot 33”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 111 – 10 de juny de 2013
  Núm. 6584
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA Edicte sobre acceptació d’encàrrecs de gestió

  Edicte sobre acceptació d’encàrrecs de gestió
  Amb data 8 de març de 2013, el Consell Comarcal de la Garrotxa, va
  aprovar subscriure un conveni marc amb Dipsalut, Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, pel qual es regula
  l’encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal de la dinamització
  dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables.
  Es fa públic aquest acord de conformitat amb el que estableixen els
  articles 10 i 112 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i
  procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  Olot, la Garrotxa, 31 de maig de 2013
  Joan Espona i Agustín
  President

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA Edicte sobre aprovació de convenis d’encàrrecs de gestió

  Núm. 111 – 10 de juny de 2013
  Núm. 6592

  Edicte sobre aprovació de convenis d’encàrrecs de gestió
  En data 12 de juliol de 2012, el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar un conveni tipus de col·laboració entre els ajuntaments interessats en adherir-s’hi i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
  (PAES) dels municipis. Els mateixos acords varen facultar a la presidència per tal que formalitzés els convenis específics dels encàrrecs
  de gestió amb els ajuntaments de la comarca.
  Mitjançant Decret de Presidència s’han aprovat els convenis específics a subscriure entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i els ajuntaments de: Tortellà, La Vall de Bianya, Maià de Montcal, Sant Joan les Fonts, Montagut i Oix, Sant Aniol de Finestres, Beuda, Castellfollit de la Roca, Les Preses i Sant Ferriol.
  De conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010,
  de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es fan públics els acords i el text íntegre del conveni tipus que es transcriu a continuació:
  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
  …………………. I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA QUE
  REGULA LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PROTECCIO CIVIL
  I EMERGÈNCIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPALS REUNITS:
  D’una banda el Sr. Joan Espona i Agustín, President del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb domicili a l’Avinguda Onze de Setembre, núm. 22, de la ciutat d’Olot, assistit pel secretari del Consell Comarcal, Sr. Jordi Jové Perich, que dóna fe de l’acte. I de l’altra el/la
  Sr/a. ……………………. alcalde/ssa de l’Ajuntament de …………………….
  amb domicili a …………………., de ………….., assitit/a pel secretari/a de
  l’ajuntament, Sr./a. Que dóna fe de l’acte. MANIFESTEN: 1. Que
  el Consell Comarcal de la Garrotxa porta temps donant suport i
  col·laboració als diferents municipis de la comarca pel que fa a la
  redacció, manteniment i desplegament dels plans d’emergències
  municipals, amb la signatura de convenis de delegació específics
  amb els diferents ajuntaments. 2. Que des del Consell Comarcal
  s’ha redactat i aprovat el pla d’assistència i suport als municipis en
  matèria de protecció civil i emergències. S’ha constituït la comissió
  d’emergències i protecció civil de la comarca i s’està treballant en la
  configuració del centre de coordinació d’emergències comarcal. 3.

  Que l’Ajuntament de …………………………… i el Consell Comarcal de
  la Garrotxa, volen mantenir i reforçar els vincles de col·laboració
  necessaris per garantir que l’Ajuntament pugui fer front a les obligacions en matèria de protecció civil i emergències derivades del
  compliment de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil
  de Catalunya. 4. Que aquestes obligacions es desenvoluparan mitjançant les accions dutes a terme pel Consorci de Medi Ambient i
  Salut Pública (en endavant Consorci). 5. Que reconeixent-se mútuament capacitat legal per atorgar aquest document: CONVENEN:
  Primer.- Que l’Ajuntament de … (en endavant Ajuntament) delega
  i realitza l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa
  de les següents tasques relacionades amb les seves competències en
  matèria de protecció civil: – Redacció, revisió, manteniment i desplegament dels plans de protecció civil municipals. – Redacció dels
  plans d’autoprotecció dels edificis municipals. – Redacció dels informes d’avaluació dels plans d’autoprotecció. – Autorització per a
  la constitució de la comissió d’emergències i protecció civil de la
  Garrotxa. – Autorització per la creació del centre de coordinació
  d’emergències de la Garrotxa. Tercer.- L’Ajuntament faculta al Consell Comarcal per demanar en el seu nom els ajuts que siguin possibles per atendre a les obligacions delegades en el present conveni.
  Al mateix temps renuncia a la sol·licitud d’ajuts pel mateix concepte, sempre que no sigui com a part d’un acord amb el Consell Comarcal. Quart.- L’Ajuntament es compromet, si escau, a finançar les
  despeses derivades de les tasques delegades que no siguin subvencionades. En aquest cas el Consorci, com a encarregat pel Consell
  Comarcal de l’execució d’aquest conveni, es compromet a redactar
  el corresponent estudi de costos que justifiqui la despesa. Cinquè.-
  L’Ajuntament es compromet a mantenir informat al Consorci, com
  a encarregat pel Consell Comarcal de l’execució d’aquest conveni,
  dels canvis que es donin en el seu municipi que puguin afectar als
  documents dels Plans de Protecció Civil o a qualsevulla altre aspecte
  relacionat amb la protecció civil. Sisè.- El Consorci, com a ens públic
  amb capacitat tècnica per a l’execució de les tasques que són objecte
  d’encàrrec en aquest conveni, es compromet a mantenir informat a
  l’Ajuntament de tots els canvis que puguin donar-se en els documents com a resultat de les avaluacions i/o les actualitzacions. Al
  mateix temps es compromet a fer arribar a l’Ajuntament informació
  d’aquests canvis perquè puguin formar part dels documents originals que disposa l’Ajuntament. Setè.- El Consorci, com a encarregat
  pel Consell Comarcal de l’execució d’aquest conveni, es compromet a coordinar les seves actuacions amb la Regió d’Emergències de
  Girona, tant pel que fa a la redacció com a l’avaluació i actualització
  dels Plans Municipals de Protecció Civil i les altres tasques relacionades amb la protecció civil que ho demandin. Vuitè.- L’Ajuntament es compromet a donar la col·laboració necessària als serveis tècnics
  del Consorci, com a encarregat pel Consell Comarcal de l’execució
  d’aquest conveni, per permetre la redacció, avaluació i actualització
  del Plans Municipals de Protecció Civil. Novè.- Amb la signatura
  del present conveni, l’Ajuntament acredita i autoritza al Consorci,
  com a encarregat pel Consell Comarcal de la seva execució, per
  a poder dur a terme els treballs encomanats, donar-li la cobertura
  jurídica necessària per a la seva realització davant de tercers, així
  com la informació necessària. Desè.- L’Ajuntament autoritza al Consell Comarcal de la Garrotxa, i si escau en el seu nom al Consorci,
  la realització dels expedients de contractació administrativa que siguin necessaris per a la realització de les tasques encomanades, si
  així ho creu convenient i necessari per a garantir la realització dels
  mateixos. Onzè.- L’Ajuntament haurà de nomenar un representant
  per a resoldre de comú acord tot el no previst en aquest conveni, per
  part del Consell Comarcal actuarà com a representant el director del
  Consorci. Dotzè.- Aquest conveni tindrà efectes a partir de la seva
  signatura i es considerarà indefinit. En cas de renuncia per qualsevol de les dues parts, caldrà que aquesta es dugui a terme a exercici
  tancat per no afectar d’aquesta manera l’equilibri pressupostari del
  servei. Així ho acorden els compareixents, en representació de les
  seves respectives corporacions, i signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats en l’encapçalament.
  President del Consell Comarcal de la Garrotxa, ………………………..
  Alcalde de l’Ajuntament de ………………….., …………………….. secretari
  del Consell Comarcal de la Garrotxa i ……………………… secretari/a de
  l’Ajuntament de …………………….
  Olot, la Garrotxa, 31 de maig de 2013
  Joan Espona i Agustín
  President

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

   AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA Edicte sobre informació pública d’un projecte municipal en sòl no urbanitzable

  Núm. 112 – 11 de juny de 2013
  Núm. 6825

  Edicte sobre informació pública d’un projecte municipal en sòl no urbanitzable
  De conformitat amb el que disposa l’article 48 del DL 1/2010, de 3
  d’agost, pel qual s’aprova Text Refós de la Llei d’Urbanisme (modificat per la llei 3/2012 de 22 de febrer), se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, el projecte “D’arranjament i millora del camí de Guitarriu” promogut per l’Ajuntament de Sales de Llierca i redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, a fi de que qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents .
  L’expedient es podrà consultar a les oficines d’aquest ajuntament
  Sales de Llierca, 6 de juny de 2013
  Miquel Palomeras i Anglada
  Alcalde

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 113 – 12 de juny de 2013
  Núm. 6686
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2012

  Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2012
  El compte general de l’Ajuntament de Tortellà corresponent a l’exercici 2012, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, resten exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en BOP de Girona, en compliment del que disposa l’article 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades podran formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes.
  Tortellà, 4 de juny de 2013
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
   AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci sobre contractació de personal laboral temporal
  Núm. 113 – 12 de juny de 2013
  Núm. 6665

  Anunci sobre contractació de personal laboral temporal
  De conformitat amb el que disposa l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 21/13 de 3 de juny de 2013, s’ha procedit a contractar, sota la modalitat de contracte laboral de durada determinada a temps parcial, com a socorristes per a la piscina municipal de Montagut a les següents persones pel període que tot seguit s’indica:

  Sr. Albert Gasulla Flavià 08/06/13 a 01/09/13
  Sr. Adrià Ferrusola Devesa 08/06/13 a 01/09/13
  Sra. Clàudia Santaló Boix 08/06/13 a 31/08/13
  Sr. Joan Pons Coma 08/06/13 a 31/08/13
  Montagut, 4 de juny de 2013
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldesa

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: