Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Tortellà festa del Roser any 2013

Posted by lejarza en 26 abril, 2013


Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Besalú: Tortellà festa del Roser any 2013.-Tortellà festa del Roser 2013, Programa:
DISSABTE, 27 D’ABRIL
11:00 h. V Trobada gegantera (Argelaguer etc…)
16:30 h. Futbol: Partit entre UE Tortellà i CF Sant Jaume de Llierca
17:30 h. Espectacle infantil amb Companyia La Lluna al Casino.
24:00 h. NIT JOVE al Casino amb actuació del grup Calvari-Rumba
DIUMENGE, 28 D’ABRIL
11:15 h. Esglesia de Tortellà ofici solemne acompanyat per la cobla-orquestra COSTA BRAVA
12:00 h. Inauguració a la Sala d’Actes de l’exposició: “100 anys de Creu Roja a la Garrotxa”
Seguidament:
Audició de 3 sardanes a càrrec de la cobla-orquestra COSTA BRAVA i vermut popular.
17:00 h. Concert i tot seguit ball al Casino amb la cobla-orquestra COSTA BRAVA Entrada concert: 8 €
DILLUNS, 29 D’ABRIL
14:00 h. Festa de la Gent Gran. Arrossada Popular.
Després del dinar Festival amb el Grup de Playback del Casal de Banyoles.
Col.labora l’Excm. Ajuntament de Tortellà. Amb el suport de l’Excma. Diputació de Girona. Organitza la Comissió de Festes.

Esglesia de Tortellà (Vall del Llierca) - Tortellà festa del Roser any 2013

Esglesia de Tortellà (Vall del Llierca) – Tortellà festa del Roser any 2013


Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

Una respuesta para “Tortellà festa del Roser any 2013”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 242 – 19 de desembre de 2013

  Núm. 13970
  AJUNTAMENT DE TORTELL À
  Edite de convocatòria i bases per a la provisió d’una plaça
  Per resolució d’alcaldia de data 10 de desembre de 2013, s’aproven les bases i la convocatòria per a la selecció, en règim
  d’interinitat, d’un/a secretari/a – interventor/a mitjançant el sistema de concurs de mèrits per a cobrir la vacant d’aquest
  Ajuntament.
  La qual cosa es fa pública per tal que les persones interessades puguin presentar la sol.licitud per prendre part en el procés
  selectiu, acompanyat de la documentació necessària el Registre General de l’Ajuntament de Tortellà, en el termini de 10 dies
  naturals.
  Bases reguladores que regiran la convocatòria:
  “BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS, PER COBRIR, AMB CARÀCTER INTERÍ,
  EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Primera. Objecte de la convocatòria
  L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, pel sistema de concurs de mèrits, per a la provisió, amb caràcter interí, del
  lloc de treball de secretaria-intervenció d’aquest Ajuntament, per no haver estat possible la seva provisió per funcionari
  amb habilitació de caràcter estatal pels procediments ordinaris (concurs ordinari de Catalunya i concurs unitari estatal) ni
  pels procediments regulats en els articles 27, 28, 29 i 30 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats
  aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, essent
  procedent dur a terme un nomenament interí, d’acord amb l’article 31 del Decret esmentat.
  Segona. Tasques a realitzar
  Exercir les funcions públiques necessàries de secretaria, que comprenen la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, i les
  funcions d’intervenció, que inclouen el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària i la
  de comptabilitat.
  Tercera. Requisits de les persones aspirants
  Per poder participar en el procés de selecció, serà necessari que les persones aspirants compleixin els següents requisits:
  a) Tenir la nacionalitat espanyola.
  b) Tenir complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
  c) No patir cap malaltia ni estar afectades per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les
  funcions.
  d) No haver estat separades mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o
  dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per
  a llocs o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a
  les que desenvolupen en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat.
  e) Estar en possessió de la titulació exigida per a l’accés a la subescala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal,
  a la qual pertany el lloc de treball de secretaria-intervenció: Llicenciatura en Dret, Llicenciatura en Ciències Polítiques i
  de l’Administració, Llicenciatura en Sociologia, Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, Llicenciatura en
  Economia, Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres o el títol de grau corresponent.
  f) Tenir coneixements de la llengua catalana oral i escrits amb nivell C o equivalent (nivell de suficiència de català), acreditat
  mitjançant certificat de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística o alguna de les
  titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català
  i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents
  als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010.
  Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els
  processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
  En el cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, hauran de superar
  la prova específica sobre coneixements de la llengua catalana prevista a la Base Setena de les presents Bases específiques.

  Aquests requisits s’han de reunir l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds, excepció feta de:
  – L’acreditació documental del coneixement de la llengua catalana, que es pot aportar fins el moment de realització de la
  prova esmentada al paràgraf f) de la present Base Tercera.
  Quarta. Forma i termini de presentació de sol·licituds
  Les sol·licituds, adreçades a l’alcalde-president de l’Ajuntament de Tortellà, s’han de presentar, en el model normalitzat
  que consta en l’Annex I de les presents Bases, en hores d’atenció al públic (de 8:00 a 14:00 hores), al Registre General de
  l’Ajuntament (Pl. del Mercat, 21. 17853-TORTELLÀ), o en la forma que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
  novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini de deu
  dies naturals comptats a partir del dia següent al de l’última publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial
  de la Província de Girona i/o de l’anunci extractat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Quan les sol·licituds es
  presentin a les oficines de correus, caldrà que es faci en sobre obert, per a ser datades i segellades pel funcionari de correus
  abans de la seva certificació.
  En la sol·licitud, els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base
  tercera, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de la sol·licitud i adjuntaran,
  obligatòriament, els següents documents:
  1. Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat.
  2. Fotocòpia compulsada del títol esmentat en la Base Tercera, punt e).
  3. Currículum vitae.
  4. Documentació, mitjançant fotocòpies compulsades, que pugui acreditar els mèrits que s’al·leguin (diplomes, certificats,
  relació que s’esmenta en la Base Setena, 2a fase, punt 1, etc.), de conformitat amb la Base Setena.
  5. Informe original de la vida laboral emès per la Seguretat Social.
  6. Fotocòpia compulsada de certificat acreditatiu de la naturalesa dels serveis prestats a l’Administració local.
  7. Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell C de català.
  No es valorarà cap mèrit que no compti amb la deguda acreditació.
  Cinquena. Admissió de les persones aspirants
  En el termini màxim de set dies hàbils des que hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la
  Corporació dictarà una resolució per declarar aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, es
  fixarà la data per a la realització de la prova de català, de la valoració de mèrits i de l’entrevista i es nomenaran els membres
  de l’òrgan seleccionador.
  Aquesta resolució es farà pública al tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal http://webspobles.ddgi.cat/sites/
  tortella i es concedirà un termini de presentació de 10 dies hàbils per a presentar esmenes i possibles recomanacions. El tràmit
  de publicació que s’esmenta substitueix la notificació individual als interessats que estableix l’article 59 de la Llei 30/1992, de
  26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  Les al·legacions presentades s’hauran de resoldre en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la finalització del termini
  per a la presentació de les mateixes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran
  desestimades.
  Si no s’hi presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu, s’ha de considerar definitivament aprovada la llista
  de persones aspirants admeses i excloses i no cal tornar-la a publicar.
  Si s’accepta alguna al·legació, s’ha de procedir a notificar-ho a l’al·legant en els termes que estableix la Llei 30/1992. Tot seguit,
  s’ha d’esmenar la llista de persones admeses i excloses i s’ha de publicar només l’esmena al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
  de Tortellà i al web municipal http://webspobles.ddgi.cat/sites/tortella.
  Sisena. Òrgan seleccionador
  D’acord amb l’establert a l’article 60 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, l’òrgan seleccionador
  serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres.
  No podran formar part de l’òrgan seleccionador ni el personal d’elecció o de designació política, ni els funcionaris interins ni
  el personal eventual.

  L’òrgan seleccionador estarà constituït pels membres següents:
  President:
  Un/una funcionari/ària de carrera amb habilitació de caràcter estatal de subescala i categoria igual o superior a la subescala
  de secretaria-intervenció, i del subgrup A1, designat/da a proposta de l’Ajuntament de Tortellà.
  Vocals:
  Un/una funcionari/ària de carrera del subgrup de titulació A1 i designat/da a proposta de l’Escola d’Administració Pública
  de Catalunya.
  Un/una funcionari/ària de carrera de qualsevol corporació local o organisme autònom de corporació local, del subgrup de
  titulació A1, designat/da a proposta de la corporació local o organisme autònom a la/al qual pertanyi.
  Secretari/ària: L’òrgan seleccionador, un cop constituït, designarà el membre del mateix que hagi d’exercir aquesta funció
  d’entre els dos vocals.
  La designació i el nomenament dels membres de l’òrgan seleccionador inclourà la dels respectius suplents.
  L’abstenció i la recusació dels membres de l’òrgan seleccionador es regiran pel que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei
  30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  L’òrgan seleccionador no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin
  titulars, bé siguin suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s’han d’adoptar per
  majoria dels vots dels presents, i en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president.
  Setena. Sistema de selecció i desenvolupament del procés selectiu
  El procés selectiu serà per la modalitat de concurs.
  Les persones aspirants admeses seran convocades en crida única per a cada exercici (català i entrevista) i l’ordre d’actuació, en
  les proves en què sigui necessari, serà per ordre alfabètic, segons la lletra per la qual comenci el primer cognom.
  Fases del procés selectiu:
  1ª fase: Prova de coneixement de català
  Les persones aspirants que no hagin acreditat estar en possessió del certificat de nivell C (nivell de suficiència) o equivalent de
  coneixements orals i escrits de la llengua catalana, hauran de realitzar una prova per avaluar aquests coneixements. La seva
  qualificació serà d’APTE o NO APTE, quedant eliminats els aspirants amb qualificació de no apte.
  2ª fase: Valoració de mèrits:
  Es valoraran els mèrits que siguin al·legats i justificats d’acord amb el barem que segueix a continuació. Els mèrits s’hauran
  d’acreditar mitjançant l’aportació de les fotocòpies compulsades dels corresponents diplomes o certificats, que caldrà
  acompanyar juntament amb la sol·licitud de participació en la present selecció; en cas contrari, no podran ser valorats per
  l’òrgan seleccionador.
  El barem dels mèrits és el següent:
  1. Per cada prova aprovada en oposicions convocades, pel Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
  de Catalunya, d’acord amb les ofertes públiques dels anys 2009, 2010 i 2011, per a l’ingrés en la subescala de secretaria-intervenció
  de funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter estatal: 3 punts, fins a un màxim de 9.
  L’òrgan seleccionador només tindrà en compte les proves aprovades al·legades per les persones aspirants, que hauran de
  constar en una relació que hauran d’adjuntar a la sol·licitud de participació. Aquesta relació haurà d’incloure obligatòriament
  les següents dades per a cada oposició en la qual les persones aspirants hagin participat:
  – Any de l’oferta pública de places de funcionari amb habilitació de caràcter estatal.
  – Denominació de les proves aprovades.
  – Data de celebració de les mateixes.
  – Qualificació obtinguda.

  La superació de la prova de coneixements de llengua catalana i de la complementària d’idiomes no seran tingudes en compte.
  L’òrgan seleccionador comprovarà les dades aportades per les persones aspirants amb la informació que figura a la pàgina
  web del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i, si s’escau, podrà requerir la
  informació corresponent a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
  2. Per haver prestats serveis a l’Administració local exercint les funcions de la secretaria-intervenció: 0,25 punts/mes, fins a
  un màxim de 20 punts.
  El temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada. Tampoc es valoren els serveis prestats a les
  administracions públiques en qualitat de personal eventual de confiança o assessorament especial.
  Són documents justificatius obligatoris els dos documents que s’esmenten a continuació: a) Informe de vida laboral emès per
  la Seguretat Social i b) Certificat acreditatiu de la naturalesa dels serveis prestats emès per l’ens local.
  3. Per la realització de cursos de formació i perfeccionament realitzats sobre matèries relacionades amb l’Administració local,
  fins a un màxim de 5 punts:
  a) Els cursos i seminaris de formació sobre matèries relacionades amb l’Administració local amb acreditació d’haver-los
  superat amb una prova qualificadora, es computen fins a un màxim de 3 punts, d’acord amb l’escala següent:
  – Per cada curs de 10 a 30 hores 0,25 punts
  – Per cada curs de 31 a 60 hores 0,50 punts
  – Per cada curs de 61 de 100 hores 0,75 punts
  – Per cada curs de més de 100 hores 1 punt
  b) Els cursos i seminaris de formació sobre matèries relacionades amb l’Administració local amb certificat d’assistència, es
  computen fins a un màxim de 2 punts, d’acord amb l’escala següent:
  – Per cada curs de 10 a 30 hores 0,20 punts
  – Per cada curs de més de 30 hores 0,40 punts
  L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia compulsada de la certificació de la formació amb especificació de
  l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. No es valoren en aquest apartat els
  estudis acadèmics inacabats ni les assignatures considerades individualment.
  Només es valoraran les activitats formatives de 10 hores o superiors i només es tindran en compte els cursos, jornades i/o
  seminaris dels últims deu anys (posteriors a 01/01/2003).
  Així mateix, només es valoraran com a mèrits els estudis, cursos, jornades i/o seminaris impartits per centres oficials com
  administracions públiques, universitats, i associacions o federacions de municipis, o bé, estiguin homologats per l’Institut
  Nacional d’Administracions Públiques (INAP), l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) o per altres organismes
  similars d’altres comunitats autònomes.
  4. Altra formació i trajectòria professional, fins a un màxim de 2 punts.
  Es tindrà en compte la formació i la trajectòria professional de la persona aspirant, de conformitat amb el currículum vitae
  aportat, fins a un màxim d’1 punt. Es valorarà fins a un màxim d’1 punt addicional si s’acrediten documentalment coneixements
  en relació amb l’aplicació SICALWIN de gestió econòmica, financera i pressupostària de l’Administració pública.
  3ª fase: Entrevista, fins a un màxim d’1 punt.
  Finalitzada la valoració dels mèrits, l’òrgan seleccionador mantindrà una entrevista personal amb les persones aspirants per
  a la concreció dels mèrits acreditats, i podrà versar sobre qüestions relacionades amb l’aptitud per desenvolupar el lloc de
  treball i l’experiència professional i formació de la persona aspirant, tot a l’efecte de valorar l’adaptació del seu perfil formatiu
  i professional al lloc de treball convocat. La no compareixença a l’entrevista de la persona aspirant convocada comportarà la
  seva eliminació del procediment, llevat de casos de força major degudament justificats i valorats discrecionalment per l’òrgan
  seleccionador.

  La puntuació mínima que s’ha d’obtenir per poder ser proposat/da per al nomenament com a funcionari interí és de 18 punts.
  Vuitena. Avaluació definitiva i proposta de nomenament
  L’òrgan seleccionador realitzarà l’avaluació de les persones aspirants establint la classificació definitiva que s’obtindrà de la
  suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les valoracions i elevarà a la presidència de la corporació, juntament
  amb l’acta: la llista de les persones aspirants classificades de major a menor puntuació, la proposta de nomenament com a
  funcionari interí de la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació superior a la mínima que consta en la base
  anterior o la proposta de declarar desert el procés selectiu si cap de les persones aspirants no ha assolit la puntuació mínima
  abans esmentada.
  El resultat de les puntuacions obtingudes i la proposta de nomenament o de declarar desert el procés selectiu es faran públics
  en el termini màxim de 2 dies hàbils i serà exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web http://webspobles.ddgi.
  cat/sites/tortella.
  A fi de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades de les persones aspirants, en el marc de la Llei Orgànica 15/1999,
  de 13 de desembre, de Protecció de Dades, les qualificacions o valoracions atorgades tindran com a referència el número de
  registre d’entrada de la sol·licitud de cada aspirant, les inicials dels seus noms i cognoms, i les tres darreres xifres i la lletra
  del seu Document Nacional d’Identitat.
  Novena. Presentació de documents per la persona aspirant proposada per al seu nomenament
  La persona aspirant proposada per al seu nomenament aportarà davant de la corporació, dins del termini de cinc dies hàbils
  des que es faci pública la proposta de nomenament, els documents següents:
  a) Document Nacional d’Identitat original.
  b) Certificat mèdic oficial, acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament
  de les funcions pròpies del lloc a proveir.
  c) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit, si no s’hagués presentat amb la sol·licitud de participació en el procés
  selectiu.
  d) Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques i no haver
  estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració pública.
  e) Declaració de compatibilitat per complir el que disposa l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, que regula
  les incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
  Si dins del termini expressat, i llevat d’una causa de força major, la persona aspirant proposada per al nomenament no reunís
  els requisits exigits, quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut
  incórrer per falsedat en la sol·licitud. En tal supòsit, la presidència de la Corporació efectuarà una proposta de nomenament
  a favor de la següent persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en relació a la puntuació mínima que consta en
  la base setena, segons l’ordre de puntuació.
  En cas de renúncia es procedirà de la mateixa forma, o en cas de produir-se una vacant posterior, per a la qual cosa la
  relació d’aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima abans referida, amb l’ordre de les puntuacions totals obtingudes,
  funcionarà com a borsa de treball. Aquesta borsa tindrà una durada de divuit mesos a comptar des de la data del primer
  nomenament.
  Desena. Nomenament
  De conformitat amb l’article 31 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim
  jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, l’Ajuntament de Tortellà
  proposarà a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
  Generalitat de Catalunya el nomenament com a personal funcionari interí de la persona aspirant que hagi obtingut la major
  puntuació superior a la mínima que consta en la base setena i hagi acreditat que reuneix els requisits per poder ser nomenada
  de conformitat amb la base vuitena.
  L’Ajuntament de Tortellà haurà de donar trasllat d’aquesta proposta de nomenament com a funcionari interí a la Direcció
  General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya
  perquè aquesta resolgui el nomenament.
  Onzena. Incidències
  En tot allò no previst expressament en aquestes bases, serà d’aplicació la normativa següent:
  a) Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
  b) Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
  c) Refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública,
  aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.
  d) Reglament del personal al servei de les administracions locals, aprovat pel Decret 214/1990.
  e) Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
  habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya.
  f) Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a Funcionaris d’Administració Local
  amb habilitació de caràcter nacional.
  g) Reial Decret 834/2003, de 27 de juny, pel qual es modifica la normativa reguladora dels sistemes de selecció i provisió
  de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
  h) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
  i) Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
  18 d’abril.
  j) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
  k) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
  Comú.
  l) Decret 21/2003, de 21 de gener, pel qual s’estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les
  administracions públiques catalanes.
  m) Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial.
  n) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.
  o) Llei 53/2003, de 10 de desembre, sobre ocupació pública de discapacitats.
  p) Reial Decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l’accés a l’ocupació pública i la provisió de llocs de treball
  de les persones amb discapacitat.
  q) Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d’indemnitzacions per raó del servei.
  r) Resta de normes i disposicions complementàries i concordants d’aplicació.
  L’òrgan de selecció queda facultat per a resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre
  del desenvolupament del procediment en allò de la seva competència que no estigui previst en aquestes.
  En el cas que el dia de finalització del termini de presentació o el dia de qualsevol actuació obligada sigui inhàbil, les actuacions
  es faran el següent dia hàbil.
  Dotzena. Règim d’impugnació i al·legacions
  Aquestes bases podran ser impugnades pels qui es considerin interessats legítims, mitjançant la interposició d’un recurs
  contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós-Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos comptats des
  de l’endemà de la seva darrera publicació oficial en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la
  Generalitat de Catalunya. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de l’Alcaldiapresidència
  de l’Ajuntament de Tortellà, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva darrera publicació en
  els diaris oficials abans esmentats.
  Contra les resolucions definitives de l’Alcalde, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant
  l’alcalde de la corporació, dins del termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o notificació,
  o, directament, recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins del termini de 2
  mesos comptats a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació o la publicació dels mateixos.
  Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte,
  determinin la impossibilitat de continuar el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos
  legítims, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia de l’Ajuntament de Tortellà, en el
  termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació o notificació.
  Contra els actes de tràmit de l’òrgan seleccionador, les persones aspirants, al llarg del procés selectiu, poden formular totes les
  al·legacions que creguin convenients, que es tindran en compte, si escau, en la puntuació final del procés selectiu.
  ANNEX 1
  MODEL DE SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT, CONCURS, PER COBRIR AMB
  CARÀCTER INTERÍ, EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ

  DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT:
  – Nom i cognoms:
  – DNI:
  – Data de naixement:
  – Nacionalitat:
  – Adreça:
  – Municipi:
  – Codi postal:
  – Província:
  – Telèfon mòbil:
  – Telèfon fix:
  – Adreça correu electrònic:
  EXPOSO:
  Primer. Que ha estat convocat concurs per cobrir, amb caràcter interí, el lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament
  de Tortellà, mentre no es cobreixi el mateix per funcionari amb habilitació de caràcter estatal, mitjançant anunci publicat en el
  Butlletí Oficial de la Província de Girona en data ………….. i anunci extractat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
  en data ……………….. .
  Segon. Que declaro que conec el text íntegre de la Bases reguladores del procés selectiu de referència, que les accepto sense
  reserves i reuneixo les condicions exigides en les Bases esmentades, i que no pateixo cap malaltia ni estic afectat/da per cap
  limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions del lloc de treball convocat.
  Tercer. Que, així mateix, declaro que són certes totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud, així com la documentació
  adjunta.
  Quart.- Que dono el meu consentiment perquè les meves dades personals siguin incorporades a un fitxer o tractament de
  dades de titularitat de l’Ajuntament de Tortellà, creat amb finalitats de gestió dels recursos humans. No seran cedides a
  terceres persones excepte en els casos previstos legalment i en qualsevol moment, podré exercir els meus drets d’accés,
  rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-me a l’Ajuntament de Tortellà per qualsevol mitjà.
  Per tot això,
  SOL·LICITO:
  Primer. Que s’admeti la present sol·licitud de participació en el procés selectiu convocat per cobrir, amb caràcter interí, el lloc
  de treball de secretaria-intervenció.
  Segon. Que s’admeti, així mateix, la documentació que s’adjunta a la present sol·licitud:
  1. Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat.
  2. Fotocòpia compulsada del títol esmentat en la Base Tercera, punt e).
  3. Currículum vitae.
  4. Documentació, mitjançant fotocòpies compulsades, que pugui acreditar els mèrits que s’al·leguen (diplomes, certificats,
  relació que s’esmenta en la Base Setena, 2a fase, punt 1, etc.), de conformitat amb la Base Setena.
  5. Informe original de la vida laboral emès per la Seguretat Social.
  6. Fotocòpia compulsada de certificats acreditatius de la naturalesa dels serveis prestats a l’Administració local.
  7. Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell C de català.
  …………………. (població), …………….(data)
  (Signatura)

  IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Tortellà, ………. de ……………………….. de ………..
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde”
  Tortellà, 11 de desembre de 2013
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: