Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d`Argelaguer aprovació de la primera modificació de crèdit del pressupost any 2012

Posted by lejarza en 17 abril, 2013


Vall del Llierca, Argelaguer – Olot – Girona. Ajuntament d`Argelaguer aprovació de la primera modificació de crèdit del pressupost any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 74 17 d`abril de 2013 Núm. 4249 Ajuntamet de Argelaguer (Girona).
Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit.
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 25 de setembre de 2012, d’aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2012, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 201, de 18 d’octubre de 2012, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu.
En compliment de l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal 39/1988, reguladora de les hisendes locals, es publiquen la modificació:
INGRESSOS
87001 Incorp. Romanent Lliure 0 6.510,00 6.510,00
TOTAL 0 6.510,00 6.510,00
DESPESES
92 13100 Laboral temporal 5.000,00 2.400,00 7.400,00
92 13102 Pla d’Ocupació 2 0,00 110,00 110,00
16 21000 Mant. Cementiri i jardins 4.000,00 500,00 4.500,00
92 22110 Productes neteja i condicionament 600,00 200,00 800,00
92 22710 Manteniment informàtic 2.200,00 300,00 2.500,00
93 35900 Altres despeses financeres 100,00 50,00 150,00
94 46604 Subvenció Olot-TV S.L. 500,00 50,00 550,00
34 62300 Maquinària zona esportiva 6.000,00 700,00 6.700,00
92 63202 Millora equip ajuntament 1.000,00 200,00 1.200,00
34 63204 Equipament polivalent 3.000,00 2.000,00 5.000,00
33 63205 Equipament casal 5.000,00 3.000,00 8.000,00
92 634 Equipaments serveis (vehicle) 5.000,00 -3.000,00 2.000,00
TOTAL 32.400,00 6.510,00 38.910,00€
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs en via contenciosa administrativa davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà d’aquesta
publicació.
Argelaguer, 28 de desembre de 2012 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Televisió Societat Limitadà (OTV) La Televisió de CiU-Olot subvencionada amb diners publics dels Ajuntaments de la Garrotxa -  Ajuntament Argelaguer Subvenció Olot-TV S. L., la Televisió privada de la Garrotxa 550,00€

Televisió Societat Limitadà (OTV) La Televisió de CiU-Olot subvencionada amb diners publics dels Ajuntaments de la Garrotxa – Ajuntament Argelaguer Subvenció Olot-TV S. L., la Televisió privada de la Garrotxa 550,00€


Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

2 comentarios para “Ajuntament d`Argelaguer aprovació de la primera modificació de crèdit del pressupost any 2012”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 74 – 17 d’abril de 2013
  Administració Local Consorcis
  Núm. 4256
  Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA)
  Edicte sobre exposició pública de la modificació 01/13 del pressupost general
  Aprovat per Junta General del dia 26 de març de 2013 l’expedient 1/13 de modificació de crèdit del pressupost d’enguany, amb un origen de fons provinent de l’aplicació de romanent líquid de tresoreria, i una aplicació de fons per suplements de crèdit.
  El pressupost modificat queda resumit a nivell de capítols de la següent manera:
  INGRESSOS
  CAPITOL
  Capítol III Taxes i altres ingressos 401.925,31€
  Capítol IV Transferències corrents 896.071,82
  Capítol V Ingressos patrimonials 1,00
  Capítol VIII Actius financers 95.081,36
  Total 1.393.079,49€
  DESPESES
  CAPITOL
  Capítol I Despeses de personal 1.016.423,07€
  Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 294.739,11
  Capítol III Despeses financeres 1.000,00
  Capítol VI Inversions reals 80.917,31
  Total 1.393.079,49€
  S’exposa al públic durant 15 dies a efectes de presentació d’al-legacions i suggeriments. Passat aquest termini sense que se n’hagin presentat la modificació quedarà definitivament aprovada.
  Olot, la Garrotxa, 4 d’abril de 2013
  Joan Espona i Agustín
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) 
  Núm. 78 – 23 d’abril de 2013
  Administració Local Consorcis
  Núm. 4702
  Consorci de l`Alta Garrotxa
  Anunci sobre l’aprovació inicial d’un projecte
  En data 18 d’abril de 2013, mitjançant decret de la presidència, s’ha aprovat inicialment i amb caràcter d’urgència, el “Projecte bàsic i executiu de consolidació de murs existents de la Rectoria de Sant Aniol d’Aguja Vall del Llierca (Montagut i Oix)”, amb un pressupost d’execució per
  contracte de 69.947,75 € (IVA vigent inclòs).
  L’esmentat projecte es sotmet a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació pel termini de 15 dies hàbils per tal que es pugui examinar i formular-hi les allegacions pertinents.
  En cas que no es presentin al·legacions, el projecte restarà aprovat definitivament, donant-se, en aquest acte, per complet el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sense perjudici que l’acord d’aprovació definitiva del projecte es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació.
  Acords que es fan públics als efectes oportuns
  Olot, la Garrotxa, 18 d’abril de 2013
  Santiago Reixach i Garriga
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: