Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

La renda garantida de Ciutadania

Posted by lejarza en 30 marzo, 2013


Juan R. Lejarza, Argelaguer (Garrotxa): La renda garantida de Ciutadania.-La Unió Europea (UE) va proclamar l’any 2010 com l’any europeu de lluita contra la pobresa i l’ exclusió social. El 2010 es diagnostica que al conjunt de la UE hi ha 115 milions de persones en risc de pobresa, inclosos 20 milions d’infants i el 8% de la població treballadora. En el marc de l’Estratègia Europea 2020, la Comissió Europea es planteja l’objectiu de reduir en 20.000.000 el nombre de persones en situació de pobresa i exclusió social per a l’any 2020. Amb aquest objectiu, llança la Plataforma de Lluita Contra la Pobresa i l’Exclusió Social, que insta els estats membres a treballar per tal de millorar l’accés al treball, a la seguritat social, als serveis bàsics (assistència sanitària, habitatge, etc.) i a l’educació; utilitzar millor els fons de la UE per donar suport a la inclusió social i combatre la discriminació, i avançar cap a l’ innovació social per trobar solucions intel·ligents en l’ Europa que sorgeixi de la crisi, especialment de cara a un suport social més eficaç. Més recentment el Comitè Econòmic i Social Europeu ha emès un Dictamen per reclamar un pla de rescat social per tal de poder fer efectiva l ‘ Estratègia Europa 2020.
L’any 1990, per mitjà del Decret 144/1990, modificat pel Decret 213/1991, es va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció amb la finalitat de fer possible la inserció social i laboral de les persones afectades. El Programa va ser actualitzat l’ any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol. L’ any 1997 s’ aprova la encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda mínima d’ inserció, que ha estat objecte de diverses modificacions.
Les lleis que han modificat la inicial Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda mínima d’ inserció: la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i la més recent continguda a la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives; la renda mínima d’inserció inicial ha perdut el seu objecte i la seva finalitat, i ha deixat de ser un dret subjectiu de les persones en situació de pobresa; objecte i finalitat que ha de ser recuperat en aplicació de l’article 24. 3. de l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya.
La proposta de Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en:
1-Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’ inserció social i laboral.
2-Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.
3-El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze pagues.
4-La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania té caràcter suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues.
5-Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania són:
a)-Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
b)-Estar vivint legalment a Catalunya.
c)-Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.
d)-No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.
6-El projecte de Llei per la Renda Garantida de Ciutadania regula també les obligacions de les persones perceptores de la prestació econòmica; l’ incompliment de les obligacions pot comportar la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la Renda Garantida de Ciutadania.
7-El finançament de la Renda Garantida de Ciutadania és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’ Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, i amb la participació de les entitats del tercer sector, degudament acreditades.
8-La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel ciutadà o ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, EUiA-ICV

6 comentarios para “La renda garantida de Ciutadania”

 1. lejarza said

  “Nuestra ILP ha despertado interés en gentes solidarias de otras comunidades que estudian adoptar iniciativas similares”

  Salvador López Arnal

  Sixto Garganté es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra. Diosdado Toledano, activista social y altermundista, fue sindicalista en SEAT y en la actualidad participa en la Assemblea de Trabajadores/as en paro de Barcelona y en la Coordinadora de Catalunya. Ambos son representantes legales de la Comisión Promotora de la ILP por una RGC.
  La campaña se inicia, con un acto público al que todos estamos invitado, el próximo 5 de abril, a las 19 horas, en el Centro Cívico de “Fort Pienc” de Barcelona.

  *

  Después de felicitaros por lo ya conseguido -¡el Parlament de Catalunya ha admitido la tramitación de la ILP!-, empiezo preguntando por lo más básico. ¿Qué es una ILP?

  SG: Es el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a presentar proposiciones de ley al Congreso de Diputados o a los Parlamentos de las comunidades autónomas. Este derecho se hace efectivo a través de Iniciativas Legislativas Populares, las ILP.

  El Estatut d’Autonomia de Catalunya, en su artículo 29.3, reconoce el derecho de todos los ciudadanos de Catalunya a presentar iniciativas legislativas al Parlament de Catalunya. Son necesarias 50.000 firmas válidas para que el Parlament se vea obligado a discutir -y acaso a aprobar- una renta garantizada de ciudadanía como es nuestro propósito.

  La tramitación de la proposición de ley se hace por la usual vía parlamentaria. La Comisión Promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) tiene el derecho de retirar su proposición si considera que la tramitación parlamentaria no respeta el sentido de su propuesta.

  La ILP que apoyáis, que estáis defendiendo, pretende pues una renta garantizada para personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué renta? ¿Quiénes serían las personas en situación de vulnerabilidad?

  SG: La ILP-RGC de Catalunya establece una prestación económica mensual básica de 664 euros por 12 pagas.

  Algo menos de 8 mil euros anuales, 7.968 euros.

  Exacto. Esta cantidad es la que ya reconoce la Ley 13/2006, de 27 de julio, al establecer el indicador de rentas de suficiencia para la valoración del estado de necesidad.

  La cuantía de la prestación económica de la Renta Garantizada de Ciudadanía es la que es necesaria, en cada momento, para nadie, ninguna persona mayor de 18 años y, en su caso, ningún núcleo familiar o de convivencia, estén por debajo del umbral de pobreza.

  En cuanto a los límites…

  El límite de los ingresos individuales y por núcleo familiar o de convivencia por debajo de los cuales se tendrá derecho a la prestación económica de la renta garantizada de ciudadanía se calculará del siguiente modo:

  Los límites de la suma de las rentas serán equivalentes a la cuantía, en cómputo anual, de la prestación más el resultado de multiplicar el 70% de esta misma cantidad por el número de personas, menos una, que conviven en el núcleo familiar (o de convivencia).

  Se impone alguna ilustración.

  Aquí la tienes:

  Límite de rentas

  Prestación

  Para 1 persona

  7.967,73 euros/año

  664 euros/mes

  Para 2 personas

  13.545,14 euros/año

  1.129 euros/mes

  Para 3 personas

  19.122,55 euros/año

  1.594 euros/mes

  Para 4 personas

  24.699,96 euros/año

  2.058 euros/mes

  Para 5 personas

  30.277,37 euros/año

  2.523 euros/mes

  Para 6 personas

  35.854,78 euros/año

  2.988 euros/ mes

  Para 7 personas

  41.432,96 euros/año

  3.453 euros/mes

  Y así sucesivamente.
  Es decir, los 24.699,96 euros/año a los que haces referencia para el caso de una unidad de convivencia de 4 personas saldrían del siguiente cálculo: 7.967,73 + (7.967,73 x 0,7) x (4 – 1).

  Exacto. Para determinar si se cumple el requisito de la carencia de rentas se tendrán que sumar la totalidad de ingresos de todos los miembros del núcleo familiar y dividir esa suma por el número de personas de ese grupo de convivencia. Si el resultado es inferior a la cantidad preestablecida como límite de subsistencia, entonces se tendría derecho a la RGC…

  ¿A toda ella?

  No, no, claro está: en la cantidad necesaria para garantizar los ingresos de subsistencia, hasta un máximo, como he señalado, de 7.967,73 euros al año. Si con la cuantía íntegra de una prestación de la RGC no se llegara al límite de subsistencia, entonces otra persona del núcleo familiar o de convivencia tendrá derecho a recibir otra prestación de la RGC.

  Para los cálculos anteriores se computará igualmente el patrimonio del que dispone la persona y su núcleo familiar o de convivencia. Eso sí, en ningún caso se podrá computar la vivienda habitual.

  En el caso de mujeres que sufran violencia machista o que estén superando una situación de este tipo, y que cumplan el resto de requisitos, se tendrán que tener en cuenta exclusivamente los ingresos individuales de la mujer y de las personas de las que tenga la potestad parental. En estos casos, no se computarán los ingresos de otros miembros de la unidad familiar -o de convivencia- que estén conviviendo con la mujer víctima.

  Vuestra ILP, la Iniciativa que defendéis, tiene como ámbito territorial Catalunya. ¿Por qué sólo en Catalunya?

  D.T.: La ILP por una Renta Garantizada de Ciudadanía desarrolla, como decía Sixte, el artículo 24.3 del Estatut d’Autonomía de Catalunya que establece: “Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos vitales de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establezcan.” Al ser una competencia de la Generalitat de Catalunya la ILP ha de cumplir con los requisitos de dicho ámbito.

  Nuestra ILP ha despertado interés en gentes solidarias de otras comunidades que estudian adoptar iniciativas similares.

  Sería deseable, en la medida que la nueva pobreza es resultado de la crisis del capitalismo y las políticas de ajuste y austeridad que aplican los gobiernos, la generalización de este derecho en todo el estado.

  Si no ando errado, el gobierno de la Generalitat aconsejó inicialmente la no tramitación de vuestra propuesta pero, posteriormente, la mesa del Parlament, por unanimidad, con los votos también de CiU, el partido del gobierno, ha aceptado su tramitación. ¿Por qué este cambio de opinión convergente-unionista?

  D.T.: En efecto. La Consellera de Benestar, la Sra. Neus Munté, nos anticipó la oposición del gobierno de la Generalitat al proyecto de ILP por una RGC para “no crear expectativas que el gobierno no podía cumplir”, aunque reconoció que la ILP cumplía todos los requisitos exigibles. Posteriormente el Gobierno presentó su informe de oposición ante la Mesa. Dada su extrema debilidad argumental, que incluso provocó cierta irritación en medios parlamentarios, solicitó una prórroga para ampliar dicho informe que finalmente registró el pasado 12 de marzo.

  Ante una ILP, la Mesa del Parlament solo puede pronunciarse sobre la “forma” y no sobre el fondo de la cuestión. Es decir, sólo sobre si la ILP cumple todos los requisitos que establece el reglamento de las ILP,s. El servicio jurídico del Parlament emitió el correspondiente informe a la Mesa donde reconocía que el proyecto de ley registrado cumplía dichos requisitos.

  El pulso del gobierno para cortar de raíz el trámite de la ILP fracasó.

  Enhorabuena por ello, no suele ocurrir.

  Hubiera sido un escándalo colosal que el mismo gobierno que ha expresado su voluntad de convocar una consulta a la ciudadanía de Catalunya sobre su relación con el Estado español impidiera el ejercicio de participación ciudadana a través de la ILP.

  Finalmente, las gestiones realizadas ante todos los grupos para solicitarles su apoyo al trámite de la ILP, la realización de la marcha del 28 de febrero y la entrevista con la Presidenta del Parlament, la Sra. Núria de Gispert en la que se le recordó sus palabras favorables al trámite de la ILP, más las mociones de muchos ayuntamientos en apoyo de la ILP por una RGC dirigidas al Parlament, ayudaron a vencer los obstáculos y a que la Mesa diera luz verde a la ILP.

  ¿Qué colectivos sociales os apoyan en esta iniciativa? ¿Cuánto tiempo lleváis en esto?

  D.T. En respuesta a los recortes del gobierno catalán a la RMI (puede verse el Decreto de 30 de agosto de 2011), la Asamblea de trabajadores/as en paro de Barcelona, junto a trabajadoras/es sociales y diversas organizaciones y entidades, convocamos una reunión para constituir el grupo promotor de la ILP por una RGC. La primera reunión tuvo lugar el 14 de septiembre de 2011. Durante diez meses, el conjunto de personas representativas de un amplio abanico de movimientos, entidades y organizaciones debatimos y elaboramos el Proyecto de ley. Una vez constituida legalmente la Comisión Promotora, el 14 de julio de 2012, aprobamos el proyecto de Ley de la ILP por una RGC. Nuestra intención era registrar la ILP en septiembre del año pasado, pero el adelanto electoral nos obligó a aplazarlo hasta que se constituyera el nuevo Parlament. Finalmente, hemos registrado el proyecto de ILP el 25 de enero de 2013.

  La composición de la Comisión Promotora y de las gentes que participan en los trabajos preparatorios de la campaña de la ILP expresa una gran pluralidad y diversidad. El movimiento de trabajadores/as sin empleo, trabajadores/as sociales, la gran mayoría de las organizaciones sindicales, una gran parte de las organizaciones políticas parlamentarias, asociaciones político culturales, entidades y movimientos ciudadanos algunos de ellos vinculados al 15M, personas y movimientos cristianos progresistas, etc., son algunos de los colectivos que forman parte la Comisión.

  ¿Cuándo se pondrá en marcha el proceso? ¿Cuántas firmas serán necesarias? ¿Podréis conseguirlas?

  SG: Una vez aceptada a trámite la ILP-RGC por la Mesa del Parlament, se inician los trámites para acreditar a los fedatarios y fedatarias…

  ¿Qué son los fedatarios/as?

  Las personas que han de dar fe de la autenticidad de las firmas recogidas y que también validan los pliegos con los que se han de recoger las firmas.

  La campaña de recogida de firmas se iniciará, aproximadamente, a mediados del del mes de abril.

  Para que la ILP-RGC tenga que ser discutida necesariamente por el Parlament de Catalunya se han de recoger, como antes indicábamos, 50.000 firmas válidas.

  ¿Quiénes podrán firmar?

  Poden firmar y su firma será válida, contará, para la recogida de firmas: 1. Las persones que tienen la condición política de catalanes y no estén privadas de sus derechos políticos. 2. Personas que sean mayores de 16 años. 3. Personas que estén debidamente inscritas como domiciliadas en el padrón de algún municipio de Catalunya y que cumplan uno de los requisitos siguientes: a) Tener la nacionalidad española. b) Ser ciudadano de algunos de los estados miembros de la Unión Europea que no sea el Estado español, o ciudadanos de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. c) Residir legalmente en España, de acuerdo con la normativa en materia de extranjería.

  Y sí, respondiendo a tu segundo interrogante, estamos convencidos de poder recoger más de 50.000 firmas válidas.

  ¿En qué tipo de actos habéis pensado durante la campaña? Creo que incluso habéis pensado en editar un libro.

  D.T. Iniciaremos la campaña con un acto público el próximo 5 de abril a las 19 horas en el Centro Cívico de “Fort Pienc” y proseguiremos con un amplio despliegue de actos explicativos y de iniciativas que nos permita llegar al corazón y la conciencia de la ciudadanía en Catalunya.

  El pasado 28 de febrero, la Marcha contra el paro desde Sant Vicenç dels Horts hasta el Parlament, fue una primera acción de apoyo a la ILP con el lema “Contra el paro, la precariedad y por una renta Garantizada Ciudadana”.

  En las próximas semanas la editorial de “El Viejo Topo” publicará un librito sobre la ILP por una RGC que esperamos sea de utilidad.

  Seguro que será de mucha utilidad.

  D.T. Eso esperamos.

  ¿Quiénes habéis escrito el libro?

  DT: Este libro de bolsillo es fruto de la colaboración directa de Jordi Arcarons, Sixto Garganté, Víctor Ríos y de mi mismo. Pero en realidad es el resultado de la conciencia, las ideas y el esfuerzo de todas las personas que han participado en el proceso de elaboración de la ILP, sean miembros de la Comisión Promotora o no.

  ¿Cómo pueden apoyaros las personas que estén interesadas en vuestra iniciativa?

  SG Hay diversas maneras de participar activamente en la campaña de la ILP-RGC. Organizando actos de presentación de la ILP-RGC en el barrio, en el centro de trabajo, en la entidad u organización de la que se forme parte, etc. Participando también en la recogida de firmas, ya sea como fedatario/aria, ya sea recogiendo firmas.

  En definitiva, abonando el debate público sobre la necesidad de que, por parte del gobierno de la Generalitat, se adopten las decisiones necesarias para que nadie, para que ninguna persona en Catalunya, tenga unos ingresos por debajo del umbral de pobreza.

  ¿Habéis hecho ya algún cálculo económico de la cuantía que conllevaría la implementación de la propuesta?

  S.G.: Se debe tener en cuenta que el derecho a la renta garantizada de ciudadanía es un derecho de carácter individual, pero con un requisito de acceso vinculado a la situación económica de la persona, y, en su caso, del núcleo familiar o de convivencia, de forma tal que puede haber más de una persona que tenga ese derecho dentro del mismo núcleo.

  También hemos de tener en cuenta que es un derecho de carácter suplementario.

  ¿Suplementario?

  Porque es el derecho a cobrar la cantidad necesaria para que, sumada a los ingresos que ya se posean por cualquier razón, se alcance los 664 euros mensuales por las 12 pagas al año.

  De acuerdo con los anteriores parámetros, hemos hecho un cálculo aproximando del que podría ser el coste económico anual de la prestación de la renta garantizada de ciudadanía en Catalunya, teniendo en consideración la situación de pobreza el mes de diciembre de 2012.

  El coste económico anual es, aproximadamente, de 1.800 millones de euros, lo que garantizaría que unas 650.000 personas dejasen de estar por debajo del umbral de pobreza en nuestro país.

  Mil ochocientos millones decís. ¿No es contradictorio que en plena época de recortes, hachazos sociales y reajustes presupuestarios pretendáis que se incremente de forma tan importante el gasto público social? ¿No estáis soñando? ¿Vivís en el País de Jauja? ¿No consideráis la posibilidad de que se rían de todos nosotros?

  D.T. La vida digna de la gente, de los ciudadanos/as víctimas de una crisis que no han provocado, es para nosotros una prioridad. Y debería serlo para cualquier gobierno. En la lista de prioridades del gasto debería estar, debe estar en primer lugar, junto con el derecho a la salud y la educación.

  Hemos explicado, y lo repetiremos tantas veces como haga falta, que la nueva pobreza masiva tiene un altísimo coste que no nos podemos permitir. Un coste humano, social, pero también económico. ¡Cuanta riqueza de conocimientos y de experiencia profesional desaprovechados! ¡Cuanta demanda interna para el consumo básico que deja de mover la economía!

  ¿Gasto o inversión social? ¿Donde situamos en la contabilidad, en los presupuestos, la Renta Garantizada Ciudadana?

  ¿Dónde en vuestra opinión?

  La experiencia histórica demuestra que las políticas económicas que han puesto en el centro las necesidades de las personas, estimulando la demanda, favoreciendo el crecimiento del empleo, han sido fundamentales para superar las crisis. En cualquier caso, lo que demuestra ser un fracaso son las políticas de ajuste y austeridad que de modo suicida están aplicando los gobiernos europeos.

  Claro que existen recursos para implementar la Renta Garantizada de Ciudadanía.

  ¿Dónde se ubican, dónde los percibís?

  Una gran parte los poseen la minoría que ha provocado la crisis y que se beneficia de ella, a quienes debe aplicárseles la presión fiscal que sea necesaria (¿nos acordamos del impuesto del 90% que impuso el Presidente Roosveelt a las grandes fortunas?).

  ¿90% dices?

  Sí, y digo bien: el 90%. Otra parte importante tiene que venir del combate del fraude fiscal. Para ello los gobiernos deben situar en primer lugar sus deberes hacia la mayoría de los ciudadanos y no ceder ante las presiones de la Troika para devolver la deuda a la banca acreedora que jugó a la especulación, el casino y es responsable de todo tipo de burbujas económicas.

  El programa de alternativas posibles y medidas necesarias es más extenso ¡Si reducimos drásticamente la jornada de trabajo a 30 horas a la semana sin disminución de salario, a cuenta del aumento de productividad acumulado y no repartido con equidad por las empresas durante los últimos decenios, podemos acabar con el desempleo, incrementaremos los ingresos fiscales y la cuantía de la Renta Garantizada de ciudadanía será mucho menor.

  Jauja son los paraísos fiscales, los territorios opacos donde disfrutan, despilfarran, y maquinan sus perversidades contra la humanidad los poderosos y ricos del planeta, también los de Catalunya.

  No nos queda tiempo para soñar. Es una razón de urgencia, de excepción. De vida o muerte: o los privilegios y riquezas de una minoría o el derecho a la vida de la mayoría.

  Suena a Rosa Luxemburg y suena muy bien desde luego. Supongamos que conseguís cumplir los requisitos y presentáis a tiempo la ley con las firmas, ¿no puede ocurrir que el Parlament la cambie de arriba a abajo y que no la reconozca ni el más generoso y prudente de los ciudadanos, y se convierta en una iniciativa inútil? ¿No corremos el riesgo de perder el tiempo? Hay gentes que sufren de sordera y ceguera social.

  SG: Como ya hemos dicho, si presentamos 50.000 firmas válidas en el Parlament, en el término de 120 días hábiles, el Parlament está obligado a tramitar la Iniciativa Legislativa popular para la renta garantizada de ciudadanía, como cualquier otro proyecto de ley.

  Hablas de unos cuatro meses.

  Exacto, más dos de prórroga si fueran necesarios.

  El Parlament tendrá que tener en cuenta el apoyo popular manifestado por medio de las firmas recogidas y presentadas y, en la tramitación de la ILP, se verá forzado a discutir y a encontrar respuestas satisfactorias para hacer frente a la situación de pobreza en que vive un 20% de la población de Catalunya.

  A pesar de eso, en la tramitación del proyecto de ley de la RGC, los grupos parlamentarios pueden introducir enmiendas que tengan como consecuencia que el proyecte de ley sea papel mojado. En este caso, la Comissión Promotora de la ILP-RGC tendrá que decidir si mantiene la tramitación de la ILP o bien si la retira del Parlament.

  De acuerdo, el punto de importante. Por lo demás, ¿qué posibilidades tenéis de que se apruebe teniendo en cuenta la correlación de fuerzas parlamentarias? ¿CiU, ERC, PP, Ciutadans,… pueden votar a favor?

  D.T. Las correlaciones de fuerzas no son estáticas, se crean y transforman. Y las correlaciones que en última instancia son decisivas son las que se producen en la sociedad, en la calle, en la opinión de la ciudadanía.

  En el anterior Parlament había una aritmética parlamentaria, ahora hay otra. Antes CiU se apoyaba en el PP, ahora debe negociar con ERC. El escenario político como consecuencia de la profundización de la crisis, del fracaso de las políticas a las órdenes de la Troika, es de gran inestabilidad. El desgaste de los gobiernos que aplican políticas contra los pueblos es muy veloz. Las ambigüedades y complicidades corren igual suerte.

  Si llegado el caso una mayoría en el Parlament impidiese el debate del proyecto de Ley, lo adulterase gravemente o lo rechazase, se podría encontrar con una ciudadanía que no reconociese su decisión y que persistiría en la defensa del derecho a una Renta Garantizada Ciudadana. El pueblo podría cuestionar a los parlamentarios y parlamentarias que no sirvieran al pueblo. Quizás la mayoría ciudadana decidiera gobernar directamente prescindiendo de servicios tan poco útiles y recomendables.

  No está mal, nada mal lo que acabas de señalar. Gracias, suerte, éxito y resistencia.

  Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, EUiA-ICV

 2. lejarza said

  Extremadura pagará una Renta Básica de hasta 692 euros
  Podrá cobrarse a partir de los 25 años y será compatible con otras ayudas públicas y con un salario siempre que este sea “inferior a la cuantía de la ayuda”
  EUROPA PRESS Mérida 11/04/2013
  El proyecto de ley de Renta Básica Extremeña superó este jueves el debate de totalidad en el Parlamento de Extremadura con el apoyo unánime de PP, PSOE e IU. Ahora, tras este primer trámite, continuarán los trabajos en comisión parlamentaria, dentro de los cuales se abrirá el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos, que podrían introducir cambios finales en el proyecto de ley cuando éste sea abordado de nuevo en sesión plenaria para su votación definitiva.
  Según lo estipulado en el proyecto de ley, la Renta Básica Extremeña oscilará entre los 372 euros de mínima y los 692 de máxima, e irá en función del número de miembros de la unidad familiar, si cuentan con alguna persona con discapacidad, o si tiene que pagar alquiler o hipoteca. 
  El texto establece que esta Renta Básica podrá cobrarse a partir de los 25 años, aunque esta edad se rebaja a 18 años cuando el solicitante tenga menores o personas con discapacidad a su cargo, y ha vivido de forma independiente de su familia, así como si procede de una tutela por parte de la administración, o si es huérfano.
  De igual modo, será necesario para poder cobrarla la residencia en Extremadura durante un año; y “en algunos supuestos” se reduce de dos años a uno la exigencia de alta en la Seguridad Social.
  Además, la Renta Básica será compatible “no sólo con prestaciones públicas que concedan otras administraciones”, sino también con el trabajo remunerado con un salario “inferior a la cuantía que la corresponda por esta ayuda”.
  Asimismo, entre las “contraprestaciones” de los beneficiarios de la Renta Básica están las de garantizar la escolarización de sus hijos, no practicar la mendicidad ni rechazar una oferta de empleo, y deberán colaborar con la plataforma del sector.
  Cabe recordar igualmente que la Renta Básica cuenta para este año 2013 con un presupuesto de 13,2 millones de euros.
  La iniciativa está siendo tramitada mediante la vía de urgencia, lo que facilita que los plazos establecidos en el reglamento para la tramitación de proyectos de ley se vean acortados, aunque la vía más ágil hubiera sido mediante la vía de lectura única.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

 3. lejarza said

  Girona exigeixen al Govern garantir una renda mínima per llei
  La situació “d’emergència social” que afecta Girona ha portat les entitats de la Xarxa de Drets Socials -va explicar el seu portaveu, Peru Álvarez- a donar suport a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama al Govern una renda mínima de 664 euros al mes, complint el que preveu l’Estatut. Álvarez va incidir en la necessitat d’una mesura que alleugereixi les males condicions de vida “de la població gironina en risc d’exclusió”, i que el Parlament debatrà si es recullen almenys 50.000 signatures de ciutadans.
  El Grup Promotor de la ILP Renda Garantida Ciutadana impulsa la campanya a nivell de Catalunya, que s’allargarà fins a l’octubre. Fins llavors, Peru Álvarez confia que se superarà de llarg el mínim de firmes exigit. Per al col·lectiu que representa, les raons per avalar la iniciativa són, fonamentalment, “la situació d’emergència social que viu Girona”; les últimes dades de l’atur i de l’Institut d’Estadística de Catalunya, alertant que “el 32,5% de la població gironina està en risc d’exclusió”; i la darrera memòria d’activitats de Càritas de Girona, en la qual es posa de manifest que el 58% de persones que va atendre el 2012 no tenia cap tipus d’ingrés econòmic. A part de l’estadística, els promotors de la ILP van exposar altres arguments, “efectes col·laterals”, que van concretar en l’increment de morts prematures perquè no es poden assegurar uns mínims de subsistència com ara són la calefacció, el lloguer o el menjar -segons va assenyalar Diosdado Toledano.

  Recollida de firmes al carrer
  Al llarg dels propers tres mesos, les entitats que formen part de la Xarxa de Drets Socials recolliran firmes a les seves seus i, tots els dissabtes, a la Rambla, el Mercat de la Devesa o el Mercat del Lleó, de Girona.
  Aquesta activitat es complementarà amb accions mensuals per sensibilitzar sobre la necessitat que tothom tingui uns ingressos bàsics, que dilluns estrenarà Càritas Diocesana organitzant la taula rodona “La Renda Garantida Ciutadana: és la solució?” -a les 7 de la tarda, a la seu de Girona-, en la qual participaran Víctor Ríos, historiador i investigador de la Universitat Pompeu Fabra; Antoni Vilà, de l’Autònoma de Barcelona, llicenciat en Dret i doctor en Pedagogia; i Mercè Darnell, antropòloga i treballadora social, responsable de l’Àrea de Programes i Serveis de Càritas Diocesana de Barcelona.
  D’aquesta manera, es perse?gueix “traslladar el problema a la ciutadania, ser-ne conscients, per generar una pressió a les administracions”, va explicar el portaveu de la Xarxa de Drets Socials de girona; a més de remarcar que l’objectiu principal és “aconse?guir que hi hagi un mínim per a tots els ciutadans de Catalunya”, sense oblidar altres actuacions d’inserció laboral.
  La renda mínima que es defensa és de 7.967,7 euros a l’any (664 al mes), reclamant que es garanteixi sense cap condicionant ni obligació, “partint de la premissa que el Dret a la Vida és incondicional” -segons s’afirma en un comunicat- i plantejant la quantitat que el Parlament fixa “per viure dignament a Catalunya”.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza, ICV-EUiA

 4. lejarza said

  Ander Rodríguez Lejarza
  Alternatiba
  La Renta de Garantía de Ingreso desincentiva la búsqueda de empleo. Ésta es, a grandes rasgos, la insolidaria tesis que hemos escuchado de boca del Consejo Económico y Social de Euskadi (CES). Su nueva aportación a la sociedad es que la Renta de Garantía de Ingresos o Renta Básica, de 650 euros mensuales, se acerca demasiado a los sueldos de algunos sectores laborales, por lo que, para cobrar más o menos lo mismo, la gente se quedará en casa, especialmente quienes se dedican a tareas penosas y mal remuneradas. Y esto lo dice el CES sin sonrojo. Sin mostrar preocupación alguna por la inhumana precarización del empleo que se traduce de su argumento y que está haciendo avanzar un alarmante fenómeno denominado working poor:: trabajadores y trabajadoras con contrato legal que viven por debajo del umbral de la pobreza.
  Llama poderosamente la atención el Dictamen emitido por el CES -integrado por Confebask, CCOO, UGT y diversos agentes sociales e institucionales vascos- sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la Renta de Garantía de Ingresos: “Hay que valorar, a la hora de desarrollar la aplicación del Decreto, la interrelación con el mercado laboral en el caso de que se aproximen la cuantía de las ayudas y las retribuciones de algunos sectores”. El Consejo vasco no muestra inquietud alguna por la existencia de contratos basura, sino por una ayuda social que podría llevar a que un grupo de población se negara a aceptar trabajos precarios.
  No resulta sorprendente que la crítica provenga de la patronal vasca, pero sí de CCOO y UGT, que asumen así un discurso ajeno a la clase que dicen defender. Lo apunta acertadamente Mikel de la Fuente, representante de la UPV en el CES y único voto negativo a la propuesta de acuerdo: “La cuantía de una prestación como la Renta de Garantía de Ingresos debe cumplir con ese objetivo de combatir la pobreza. Si se pretende que su cuantía no desincentive la integración en el mercado de trabajo, no procede la reducción de la prestación de garantía de ingresos, ya que en ese caso se alejaría aún de lo que ya está en el cumplimiento de ese objetivo, sino que son los salarios mínimos los que deben ascender a la cuantía de ‘por lo menos igual al 60 % del respectivo salario mediano’, como recoge la mencionada Resolución del Parlamento Europa y ya anteriormente la Organización Internacional del Trabajo”. El representante universitario da en el clavo al poner el acento en la finalidad de la prestación: la garantía política del derecho de existencia económica y social de toda la ciudadanía por el mero hecho de serlo.
  Precisamente, el Tribunal Constitucional alemán instó recientemente al Gobierno del país a calcular la cantidad necesaria para garantizar la existencia digna de una persona, por entender que la prestación por desempleo actual vulneraba este derecho constitucional. Y ésta es la clave, ¿garantiza el actual Estado de Bienestar las condiciones materiales de la existencia de la ciudadanía?
  Aplaude el CES que el Decreto “otorgue al empleo un papel central y protagonista, reconociéndole su capacidad como mecanismo de protección frente a la pobreza”. Como acertadamente apunta el profesor Daniel Raventós, “hay algo incongruente en esta afirmación. Para hacerla evidente se puede descomponer la afirmación en estas otras: A) se ha de luchar contra la pobreza. B) el trabajo asalariado es el instrumento principal para logra A). C) Estar de acuerdo con A) no significa, evidentemente, estarlo con B). Si el trabajo asalariado no está disponible para toda persona que quiera conseguir uno, nunca, siendo fieles a la argumentación apuntada, se conseguirá el objetivo de suprimir o paliar grandemente la exclusión social”.
  Si mantiene el CES un compromiso real con la superación de las denominadas trampas de la pobreza y el desempleo debería apostar por la Renta Básica de Ciudadanía (RBC), esto es, un ingreso pagado por la Administración a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, independientemente de su relación pasada, presente o futura con el trabajo remunerado y de otras posibles fuentes de renta. La RBC, frente a los subsidios condicionados, presenta las siguientes ventajas: establece una cobertura del 100%; elimina humillantes controles; erradica la estigmatización de la pobreza; ahorra costes a la Administración; es de gestión simple; incentiva el autoempleo; reconoce el trabajo voluntario o doméstico; desaparece el fraude y supera las trampas de la pobreza y el paro.

 5. lejarza said

  Criteris massa restrictius han exclòs col·lectius necessitats de la Renda Garantida

  Un nou reglament afavorirà persones sense llar o víctimes de violència masclista. Els treballadors socials troben excessiu el 73% de denegacions.

  Diari de Girona pili turon 31.10.2018

  L’aplicació d’uns criteris massa restrictius és, en consideració del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT), la principal raó perquè la Generalitat hagi denegat el 73% de les peticions per accedir a una Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Per millorar la situació, un reglament que va entrar en vigor el 25 d’octubre amplia els supòsits previstos inicialment per la llei a les persones sense llar, a les que ja reben una prestació per algun tipus de servei residencial permanent i a les víctimes de violència masclista. Fins ara, moltes d’elles han quedat excloses, tant a Girona com a la resta de Catalunya.

  Amb aquest canvi, el vicedegà del col·legi a Girona, Jaume Fort, va opinar que «moltes situacions que abans quedaven denegades podran entrar en el supòsit d’acceptació». Perquè, des del seu punt de vista, el 73% de denegacions que ha notificat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies «és un percentatge molt alt» que s’ha de reduir.

  La insuficiència de professionals encarregats de valorar les peticions d’una Renda Garantida de Ciutadania és un altre dels problemes denunciats pels treballadors socials, que confien en que l’increment de personal aprovat recentment pel Parlament permeti rebaixar el nombre d’expedients oberts.

  Fins ara, tant la restricció de criteris com la manca de recursos humans han alentit el desplegament de la llei, un retard que també va portar la cambra catalana a acordar que la prestació es pagui de manera automàtica a les persones amb expedients oberts des de fa més de quatre mesos i que no han rebut resposta.

  A partir de la seva experiència, el Col·legi Oficial de Treball Social va afirmar mitjançant un comunicat que «hi ha gairebé 20.000 sol·licituds pendents i que l’expectativa que l’RGC seria un instrument per combatre la pobresa no s’ha complert», perquè –afegeix– el que ha passat és que «bàsicament se n’han beneficiat els perceptors de l’antiga Renda Mínima d’Inserció».

  El vicedegà del TSCAT a Girona, Jaume Fort, va explicar que la problemàtica és similar a tot Catalunya i que «a Girona no hi ha diferències significatives». Però va considerar que «la situació ha millorat», perquè «el 27% de casos acceptats corresponen a nuclis familiars en què aquesta renda feia molta falta i hi ha situacions que s’han començat a resoldre», tot incidint en que es tracta de «famílies a les quals els han garantit uns ingressos mínims per afrontar necessitats bàsiques».

  • lejarza said

   … “la cambra catalana a acordar que la prestació es pagui de manera automàtica a les persones amb expedients oberts des de fa més de quatre mesos i que no han rebut resposta.”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: