Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer declaració d’utilitat pública i interès social del solar de la ctra. d’Olot 33 i la necessitat d’expropiació i ocupació

Posted by lejarza en 7 febrero, 2013


Vall del Llierca, Argelaguer – Riudaura – Girona: Ajuntament d´Argelaguer declaració d’utilitat pública i interès social del solar de la ctra. d’Olot 33 i la necessitat d’expropiació i ocupació.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 27 7 de febrer de 2013 Núm. 1226 Ajuntamet de Argelaguer (Girona)
Anunci de declaració d’utilitat pública i interès social del solar de la ctra. d’Olot 33 i la necessitat d’expropiació i ocupació del mateix.
El Ple de l’ajuntament de data 29-01-2013 va aprovar la declaració d’utilitat pública i interès social del solar de la ctra. d’Olot, 33, propietat de la Sra. Maria Moradell Roura i els seus hereus, així com la necessitat d’expropiació i ocupació del mateix per a l’ampliació de les instal·lacions de l’edifici municipal del Casal d’Argelaguer.
En compliment de l’article 212.3 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i l’article 18 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre Expropiació Forçosa, s’obre un període d’informació pública per termini de quinze dies des de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) perquè, aquells afectats d’alguna manera per aquesta expropiació, presentin les al·legacions que considerin oportunes.
L’expedient objecte d’aquesta informació es troba en les dependències d’aquest Ajuntament, i es pot consultar durant horari d’oficina.
Argelaguer, 30 de gener de 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza

6 comentarios para “Ajuntament d´Argelaguer declaració d’utilitat pública i interès social del solar de la ctra. d’Olot 33 i la necessitat d’expropiació i ocupació”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 27 7 de febrer de 2013 Núm. 1212 (Girona)
  Ajuntament de Montagut i Oix
  Anunci sobre convocatòria d’un concurs per a l’arrendament d’un bé patrimonial municipal
  De conformitat amb la Resolució d’Alcaldia de data 28 de gener
  de 2013, mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del concurs per a l’arrendament del bé immoble patrimonial, propietat de
  l’Ajuntament de Montagut i Oix, situat a l’Avinguda Escoles nº 4 de
  Montagut per destinar-ho a un centre per a atendre infants conforme a les dades següents:
  1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de
  la informació:
  a) Organisme: Ajuntament de Montagut i Oix
  b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
  c) Obtenció de documentació i informació:
  1) Entitat: Ajuntament de Montagut i Oix
  2) Domicili: Era Sant Sebastià, 1
  3) Localitat i codi postal: Montagut-17855
  4) Telèfon: 972.287.804
  5) Telefax: 972.687.427
  6) Correu electrònic: secretaria@montagut-oix.cat
  7) Adreça d’internet del perfil del contractant: http://www.montagutoix.cat
  8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: La mateixa que per a la presentació de proposicions.
  2. Objecte del Contracte:
  Descripció: Arrendament del bé immoble patrimonial situat a
  l’Avinguda Escoles, nº 4 de Montagut per a destinar-ho a un centre
  per a atendre infants.
  3. Tramitació i procediment:
  a) Tramitació: Ordinària
  b) Procediment: Obert, atenent a una pluralitat de criteris de valoració.
  c) Criteris d’adjudicació:
  a) Criteris quantificables automàticament, per ordre decreixent:
  1) Compromís en la contractació de personal d’aquest municipi:
  1 punt per cada contracte de treball amb persones que resideixin al municipi amb un màxim de quatre (4) punts.
  2) Per compromís de millores en el bé que es pretén arrendar:
  1 punt per cada 1.000 euros de millora en l’immoble amb
  un màxim de tres (3) punts
  3) Import mensual ofert:
  1 punt per cada 100 euros de més mensuals oferts en el preu
  de l’arrendament amb un màxim de tres (3) punts.
  Total punts apartat A): 10 punts.
  b) Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor:
  Projecte d’explotació o memòria d’activitat: fins a un màxim
  de 5 punts.
  Total punts apartat B): 5 punts.
  4. Import de l’arrendament:
  Import: 1.800 euros anuals (150€/mensuals), millorable a l’alça.
  5. Requisits específics del contractista: Els establerts en el plec de
  condicions.
  6. Presentació d’ofertes:
  a) Data límit de presentació: 15 dies a comptar des de l’endemà de
  la data de l’última publicació de l’anunci de licitació al BOP de
  Girona i al perfil del contractant.
  b) Lloc de presentació:
  1. Dependència: Registre General de l’Ajuntament de Montagut i
  Oix. En cas de presentar proposicions en els supòsits previstos
  en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, s’haurà
  de notificar a l’Ajuntament el mateix dia, mitjançant fax o correu electrònic, amb indicació de la data, lloc de presentació i
  número de registre d’entrada.
  2. Domicili: Era Sant Sebastià, 1
  3. Localitat i codi postal: Montagut-17855
  c) Documentació a presentar: La indicada al Plec de Condicions.
  Si el darrer dia per a presentar la documentació fos un dissabte,
  diumenge o festiu, s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil
  següent.
  7. Obertura d’ofertes:
  a) Entitat: Ajuntament de Montagut i Oix
  b) Adreça: Era Sant Sebastià, 1
  c) Localitat i codi postal: Montagut-17855
  d) Data i hora. La data i hora de l’acte públic d’obertura de les ofertes serà comunicat convenientment als licitadors.
  8. Despeses de publicitat: L’ import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de la licitació de la present contractació que haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 600 euros.
  Montagut, 30 de gener de 2013
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 27 7 de febrer de 2013 Núm. 1189 (Girona)
  Núm. 1189
  Consorci de l’Alta Garrotxa
  Edicte sobre aprovació del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2013
  Havent-se exposat al públic el Pressupost del Consorci de l’Alta Garrotxa per a l’exercici 2013 i la plantilla orgànica segons
  s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 249 Annex 1, de data 31 de desembre de 2012, i atès que durant el
  termini d’exposició, no s’ha presentat cap al·legació, es fan públics el Pressupost resumit per capítols i la plantilla orgànica
  del personal al servei de la corporació, un cop aprovats definitivament.
  ESTAT DE LES DESPESES (ECONÒMIC)
  CAPÍTOLS EUROS
  I DESPESES DE PERSONAL 57.586,92
  II DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 101.223,39
  III DESPESES FINANCERES 500,00
  VI TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.250,00
  VI INVERSIONS REALS 29.000,00
  SUMA 197.560,31
  ESTAT DELS INGRESSOS (ECONÒMIC)
  CAPÍTOLS EUROS
  III TAXES I ALTRES INGRESSOS 2,00
  IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 197.557,31
  V INGRESSOS PATRIMONIALS 1,00
  SUMA 197.560,31
  PLANTILLA DE PERSONAL
  PERSONAL DE REGIM LABORAL
  Denominació Grup Places Vacants Observacions
  Tècnic superior A-1 1 –
  Auxiliar administratiu C-2 1 –
  Contra l’aprovació dels presents acords es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de
  la publicació d’aquest edicte, davant la Sala del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona .
  Olot, la Garrotxa, 29 de gener de 2013
  Santiago Reixach i Garriga
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 31 – 13 de febrer de 2013
  Núm. 1442
  Ajuntament de Montagut i Oix
  Edicte sobre una modificació puntual de les Normes Subsidiàries el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 31 de gener de 2013, aprovà, per unanimitat, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del municipi de Montagut i Oix relativa a l’ordenació dels habitatges a la zona RII, redactada per l’arquitecte senyor Marc Torra Ferrer i formulada per aquest Ajuntament, afegint un nou apartat a l’article 91, segons el redactat següent:
  Art. 91.8. Ordenació dels habitatges
  A la zona RII, s’admetrà l’habitatge plurifamiliar sempre i quan el nombre d’habitatges resultant no sigui superior al que resultaria de l’aplicació dels paràmetres de tipologia unifamiliar i parcel·la amb façana mínima de 6 metres i, a més, es mantinguin la resta de paràmetres de la zona.
  De conformitat amb el que disposa l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, l’expedient es sotmet a informació pública, per un termini d’un mes, a fi que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que s’estimin pertinents.
  Durant el termini d’informació pública l’expedient es pot consultar a les oficines municipals de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic:
  Lloc: era Sant Sebastià, 1 de Montagut
  Horari: De dilluns a divendres de 10h a 14h.
  La documentació també es pot consultar a través de la web municipal: http://www.montagut-oix.cat
  La qual cosa es fa públic per al coneixement general i als efectes escaients.
  Montagut, 5 de febrer de 2013
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza

 4. lejarza said

  El Consorci de l´Alta Garrotxa aprova els comptes del 2013
  El darrer ple del Consorci de l’Alta Garrotxa va aprovar un pressupost de 197.560 euros per al 2013. Els comptes estan condicionats a l’aportació que faci el el Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural per l’anualitat en curs. En el mateix ple, es va aprovar la plantilla de personal per aquest 2013. Així, el Consorci ha aconseguit mantenir l’estructura, amb la qual va acabar el 2012: un tècnic i un administratiu.
  La previsió de sufragar el dèficit pressupostari ha provocat que les accions programades reverteixin en el territori. Estan estructurades en programes per la conservació d’espais, ús públic, desenvolupament socioeconòmic, prevenció de riscos i difusió i comunicació.
  A més, es preveuen accions encaminades a donar suport als ajuntaments i a la tramitació del Pla Especial de l’Alta Garrotxa

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 32 – 14 de febrer de 2013
  Administració Local Consorcis
  Núm. 1518
   CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA Edicte d’aprovació defininitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a 2013

  Edicte d’aprovació defininitiva del pressupost general i de la plantilla de
  personal per a 2013
  S’ha exposat al públic durant el termini establert que fixa la legislació vigent, el Pressupost General per a l’exercici 2013 i la plantilla
  de personal al servei del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província número
  11 de 16 de gener de 2013. A continuació es fa públic el Pressupost
  resumit per capítols.
  CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
  CAPÍTOLS DESPESES EUROS
  I DESPESES DE PERSONAL 1.840.230,70
  II BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.541.499,54
  III DESPESES FINANCERES 1.510,39
  IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 206.761,94
  VI INVERSIONS REALS 7.702,50
  VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 36.000,00
  IX PASSIUS FINANCERS 32.172,85
  TOTAL 7.665.877,92
  CAPÍTOLS D’INGRESSOS EUROS
  III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.943.951,16
  IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.721.925,76
  V INGRESSOS PATRIMONIALS 1,00
  TOTAL 7.665.877,92
  I es fa públic la plantilla orgànica del 2013
  PERSONAL LABORAL
  Places Vacants
  Grup A1 4 2
  Grup A2 33 17
  Grup C1 7 4
  Grup AP 3
  47 23
  Olot, la Garrotxa, 7 de febrer de 2013
  Joan Espona i Agustín
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) 
  Núm. 37 – 21 de febrer de 2013
  núm. 1794
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 3/2012
  el Ple de la Corporació en la sessió del dia 18 de desembre de 2012,
  va aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit núm.
  3/2012. l’esmentat expedient es va exposar al públic en el Butlletí
  oficial de la Província de Girona número 12 de data 17 de gener de
  2013 sense que durant el termini d’exposició pública s’hagi formulat
  cap reclamació o al·legació, per a la qual cosa l’acord d’aprovació
  inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica resumit per Capítols,
  després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.

  esTaT De DesPeses
  CaPITols CrÈDITs
  DeFInITIUs
  Cap. I 152.632,00
  Cap. II 343.297,00
  Cap. III 11.900,00
  Cap. IV 25.874,00
  Cap. VI 33.644,54
  Cap. VII 0
  Cap. VIII 0
  Cap. IX 9.100,00
  ToTal 576.447,54

  esTaT D’InGressos
  CaPITols PreVIsIons
  DeFInITIVes
  Cap. I 198.744,00
  Cap. II 4.000,00
  Cap. III 106.229,00
  Cap. IV 244.706,14
  Cap. V 1.900,00
  Cap. VI 0
  Cap. VII 20.868,40
  Cap. VIII 0
  Cap. IX 0
  ToTal 576.447,54

  Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós – administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir
  de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí oficial de
  la Província de Girona, davant la sala del Contenciós administratiu
  del Tribunal superior de Justícia de Catalunya.
  Tortellà, 6 de febrer de 2013
  Joaquim Pagès i Manté
  alcalde

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: