Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2013

Posted by lejarza en 30 enero, 2013


Vall del Llierca, Argelaguer – Riudaura – Girona: Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2013.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 21 30 de gener de 2013 Núm. 973 Ajuntamet de Argelaguer (Girona)
Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2013
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 11 de desembre de 2012, d’aprovació inicial del pressupost general de la corporació i la plantilla del personal, per a l’exercici 2013, el qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 240, de 17 de desembre de 2012, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu, i es procedeix a publicar el resum a nivell de capítols, en compliment del que disposa l’article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

ESTAT DE DESPESES: A) OPERACIONS CORRENTS:
Cap.1 Despeses personals (*) 105.520,00€ Cap.2 Despeses béns i serveis 232.020,00€ Cap.3 Interessos 150,00€ Cap.4 Transferències corrents 14.710,00€
B) OPERACIONS DE CAPITAL:
Cap.6 Inversions reals 495.000,00€ TOTAL DESPESES 847.400,00€

ESTAT D’INGRESSOS: A) OPERACIONS CORRENTS:
Cap.1 Impostos directes 162.500,00€ Cap.2 Impostos indirectes 5.000,00€ Cap.3 Taxes i altres ingressos 154.000,00€ Cap.4 Transferències corrents 115.200,00€ Cap.5 Ingressos patrimonials 8.800,00€
A) OPERACIONS DE CAPITAL:
Cap.7 Transferències de capital 401.900,00€ TOTAL INGRESSOS 847.400,00€

PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL. Personal funcionari: Secretaria-intervenció 1 (*).
Personal laboral: Administrativa 1. Aux. Administrativa (consultori) 1 (A temps parcial). Aux. Administrativa (sala lectura) 1 (A temps parcial). Peó 1 (A temps parcial).

Contra l’acord d’aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu, en la forma i terminis que estableix l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l’article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
*) Plaça agrupada amb el municipi de Sales de Llierca (Garrotxa) A Argelaguer li pertoca el 80%
Argelaguer, 9 de gener de 2013 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

3 respuestas hasta “Ajuntament d´Argelaguer aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l’any 2013”

 1. lejarza said

  Vall del Llierca, Argelaguer – Riudaura – Girona:

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 21 – 30 de gener de 2013
  Administració Local Consells Comarcals
  Consell Comarcal de la Garrotxa
  Núm. 817
  Edicte sobre l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’Associació Turisme Garrotxa
  El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 17 de gener de 2013, va aprovar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Associació Turisme Garrotxa per a la planificació, desenvolupament i promoció d’un turisme sostenible i de qualitat a la comarca de la Garrotxa, per a l’any 2013.
  Tot seguit es pública el conveni als efectes de general coneixement.
  REUNITS: D’una part, El Sr. JOAN ESPONA I AGUSTÍN, president del CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA, amb NIF P6700007E, i domicili social a l’avinguda Onze de Setembre, 22 d’Olot, facultat per acord plenari de data 10 de maig de 2012.
  De l’altra part, El Sr. EDUARD LLORÀ CULLET, president de L’ASSOCIACIÓ TURISME GARROTXA amb NIF G17495478 i domicili social a l’avinguda Onze de Setembre, 22 2a planta, d’Olot. Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a subscriure el present Acord marc de col·laboració entre ambdues institucions,
  i MANIFESTEN:
  1. Que Turisme Garrotxa té com a finalitats impulsar el turisme sostenible, aconseguir un turisme de qualitat i també la integració i la coordinació de tots els sectors, públics i privats, relacionats amb el turisme a la comarca de la Garrotxa.
  2. Que Turisme Garrotxa, és una associació privada que agrupa els representants dels sectors públic i privat de la comarca, dotada d’uns objectius ben definits, amb voluntat de dur a terme unes actuacions que creu molt necessàries i amb un pressupost propi que li dóna capacitat per actuar.
  3. Que el Consell Comarcal de la Garrotxa és soci fundador i promotor de l’Associació i vol impulsar la promoció i la planificació turística de la comarca com a un nou element de desenvolupament local.
  4. Que el Consell Comarcal de la Garrotxa pot ser beneficiari d’ajuts i subvencions com a entitat pública a les que Turisme Garrotxa com entitat privada no por acollir-se.
  5. Que el Consell Comarcal de la Garrotxa i Turisme Garrotxa volen impulsar accions de col·laboració més enllà de les que suposa la condició de soci del primer, i per això es proposen signar un conveni de col·laboració que reguli l’atorgament de fons públics de forma directa, sense pública concurrència, de conformitat amb l’habilitació establerta en els articles 16, 22.2, i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Ambdues parts,
  6. ACORDEN: PRIMER.- Turisme Garrotxa desenvoluparà les accions previstes en l’Estratègia comarcal de la Carta Europea del Turisme Sostenible de 2011-2015 de les quals n’és l’organisme responsable i que han estat definides prèviament amb el consens del sector turístic. Aquestes actuacions s’incorporen anualment en el pla d’actuacions de Turisme Garrotxa aprovades per l’Assemblea General.
  SEGON.- Turisme Garrotxa es compromet a executar el programa anual d’actuacions que s’annexa al conveni i justificar-lo a final d’any amb la memòria anual d’actuacions.
  TERCER.- Turisme Garrotxa es compromet a atendre qualsevol demanda en matèria de turisme provinent del Consell Comarcal de la Garrotxa.
  QUART.- El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a abonar a Turisme Garrotxa, per finançar part de les actuacions que porti a terme l’Associació entre el dia 1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2013, la quantitat de quaranta mil euros (40.000 euros) anuals, amb l’objecte de col·laborar en el desenvolupament i la promoció del sector turístic de la Garrotxa.
  CINQUÈ.- El Consell Comarcal es compromet a sol·licitar subvencions per a Turisme Garrotxa si aquesta darrera entitat ho sol·licita per escrit i redacta el projecte necessari per a la sol·licitud de l’ajut.
  SISÈ.- Un cop atorgades les corresponents subvencions, Turisme Garrotxa es compromet a dur a terme la corresponent justificació amb la col·laboració de l’àrea d’administració del Consell Comarcal de la Garrotxa i a aportar la part no finançada fins a la totalitat del cost del projecte presentat i que ha estat objecte de la subvenció atorgada.
  SETÈ.- El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a mantenir una cessió d’ús a favor de Turisme Garrotxa d’un espai a la segona planta de Can Grau, seu del Consell Comarcal de la Garrotxa, durant la vigència del present conveni. L’esmentada autorització té per objecte mantenir una cessió d’ús, en precari, per tal que Turisme Garrotxa disposi d’una oficina tècnica i administrativa ique faci funcions de punt d’informació al públic en matèria de turisme. També es compromet a prestar els serveis d’assessorament i assistència tècnica en informàtica, i com a contraprestació Turisme Garrotxa farà efectiu el pagament del preu liquidat anualment pel Consell, que anirà en funció dels equips informàtics que disposi l’Associació.
  VUITÈ.- El conveni serà vigent partir de la seva aprovació i signatura de les parts i s’extingirà el dia 31 de desembre de 2013.
  NOVÈ.- Els convenis de col·laboració subscrits entre les dues parts, que han restat vigents fins a la present data, quedaran automàticament rescindits i sense efectes a partir de l’entrada en vigència del present conveni.
  DESÈ.- El conveni té caràcter administratiu, i les seves controvèrsies es resoldran davant la jurisdicció contenciosa administrativa, i d’acord amb la normativa de règim local i de caràcter administratiu que hi sigui d’aplicació. I en prova de conformitat, les parts signen el present document, per duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc que figuren en l’encapçalament. CONSELL COMARCAL DELA GARROTXA Joan Espona i Agustín President. ASSOCIACIÓ TURISME GARROTXA Eduard Llorà Cullet President.
  Olot, 22 de gener de 2013 Joan Espona i Agustín President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Vall del Llierca, Argelaguer – Riudaura – Girona:

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 21 – 30 de gener de 2013
  Núm. 811
  Consell Comarcal de la Garrotxa
  Edicte sobre aprovació provisional de modificació de l’Ordenança del preu de menjadors escolars
  El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 17 de gener de 2013, va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança P003, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars.
  Els acords s’exposen al públic pel termini de 30 dies hàbils, d’acord amb el que disposen els articles 15,16,17 i 20.1.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
  En aquest termini qualsevol interessat pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que cregui oportunes.
  Transcorregut el període indicat sense que s’hagin presentat al·legacions o suggeriments, els acords restaran automàticament aprovats amb caràcter de definitius i es publicarà el text íntegre de
  la modificació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Els acords entraran en vigor una vegada aprovada, publicada i complerts els tràmits que fixa la legislació vigent i regiran mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
  Això és el que es fa públic als efectes oportuns.
  Olot, 22 de gener de 2013
  Joan Espona i Agustín
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 22 – 31 de gener de 2013
  núm. 1066
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci sobre l’aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a 2013
  Normativa reguladora: article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
  reguladora de les hisendes locals i l’article 283.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
  la llei municipal i de règim local de Catalunya.
  El pressupost per a l’exercici de 2013 i la plantilla orgànica s’han exposat al públic, segons s’anuncia en el Butlletí Oficial de
  la Província de Girona número 4, de 7 de gener de 2013, i ha esdevingut aprovat definitivament en data 25 de gener de 2013.
  A continuació es fan públics el pressupost resumit per capítols i la plantilla orgànica.
  PrEssUPosT DE l’EXErCICI 2013
  EsTAT D’InGrEssos
  Capítol Descripció Import EUros
  1 Impostos directes 363.392,47
  2 Impostos indirectes 5.066,00
  3 Taxes i altres ingressos 343.412,92
  4 Transferències corrents 219.377,79
  5 Ingressos patrimonials 68.799,20
  Total operacions corrents 1.000.048,38
  6 Alienació d’inversions reals 48.410,04
  7 Transferències de capital 29.229,73
  Total operacions de capital 77.639,77
  8 Actius financers 0,00
  9 Passius financers 0,00
  Total operacions financeres 0,00
  ToTAl InGrEssos 1.077.688,15
  EsTAT DE DEsPEsEs
  Capítol Descripció Import EUros
  1 Despeses de personal 228.322,06
  2 Despeses en béns corrents i serveis 560.145,03
  3 Despeses financeres 6.562,18
  4 Transferències corrents 19.208,33
  Total operacions corrents 814.237,60
  6 Inversions reals 145.592,00
  7 Transferències de capital 80.731,39
  Total operacions de capital 226.323,39
  8 Actius financers 0,00
  9 Passius financers 37.127,16
  Total operacions financeres 37.127,16
  ToTAl InGrEssos 1.077.688,15
  PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2013
  AJUnTAMEnT DE sAnT JAUME DE llIErCA
  A) FUnCIonArIs subgrup Places Vacants observacions
  A.1 Escala de funcionaris d’habilitació estatal
  secretari/a-interventor/a A2 1 0
  A.2 Escala d’administració general
  auxiliar administratiu/va C2 1 1 De funcionarització
  Total funcionaris 2 1
  B) LABORALS DE CARÀCTER INDEFINIT O FIX
  subgrup
  assimilat
  Places Vacants observacions
  auxliars administratius/ves C2 3 0 1 plaça a funcionaritzar
  monitor/a local de joves C2 1 0
  oficial/a de jardineria i manteniment AP 1 0
  netejador/a AP 1 0
  Total personal laboral de caràcter permanent o fix 6 0
  C) LABORALS DE CARÀCTER TEMPORAL O EVENTUAL
  subaltern/a-jardineria i manteniment AP 1 1
  Total personal laboral de caràcter temporal o eventual 1 1
  Contra aquesta aprovació es podrà interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
  publicació, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona. No obstant això, se’n
  podrà interposar qualsevol altre si es considera convenient.
  sant Jaume de llierca, 25 de gener de 2013
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: