Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer convocatoria de Ple Sessió Ordinária 29 de Gener de l´any 2013

Posted by lejarza en 29 enero, 2013


Vall del Llierca, Argelaguer (Garrotxa) – Girona: Argelaguer Ajuntament d´Argelaguer convocatoria de Ple Sessió Ordinária 29 de Gener de l´any 2013.-ADRIANA PRAT I VILALTA, secretària de l’Ajuntament d’ARGELAGUER.
NOTIFICO: Que, l’alcalde amb data d’avui ha dictat el següent DECRET.
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT convocar-vos com a regidor d’aquest Ajuntament, a la sala d’actes per a: SESSIÓ: ORDINÀRIA DATA: 29 DE GENER DE 2013 HORA: 8 DEL VESPRE.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 17-12-2012. 2.- Despatx oficial, convalidacions de decrets d’alcaldia i informacions. 3.- Aprovació de la devolució d’un aval a l’empresa Josep Vilanova, SA. 4.- Aprovar la incoació de l’expedient d’expropiació del solar de la Crta. d’Olot, 33 propietat de Maria Moradell Roura i els seus hereus. 5.- Prendre acord relatiu al camí de Cycosa (Llierca). 6.- Prendre acords relatius a les obres a incloure a la convocatòria del PUOSC 2013-2016. 7.- Assumptes de tràmit. 8.- Precs i preguntes.
La secretària Argelaguer, 25 de gener de 2013

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

3 respuestas hasta “Ajuntament d´Argelaguer convocatoria de Ple Sessió Ordinária 29 de Gener de l´any 2013”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 20 – 29 de gener de 2013
  Núm. 769
  Consell Comarcal de la Garrotxa
  Anunci sobre aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal
  En sessió plenària del dia 13 de desembre de 2012 es va aprovar inicialment el Pressupost General del Consell Comarcal de la Garrotxa i del seu Organisme Autònom la Fundació Escola Empresa i la plantilla orgànica del personal al servei de la corporació i la relació de llocs de treball per l’exercici 2013.
  En el termini de 15 dies hàbils i 20 dies hàbils, respectivament, es van exposar al públic el Pressupost General i la plantilla orgànica mitjançant edicte publicat en el BOP número 244 de 21 de desembre de 2012, durant el qual no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació.
  D’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, el pressupost i la plantilla orgànica es consideren definitivament aprovats.
  D’acord amb l’article 169.3 de la citada Llei, s’exposa al públic el pressupost general i resumit per capítols de cadascun dels pressupostos que l’integren i la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del personal al servei de la corporació, un cop aprovats definitivament, pel coneixement general dels interessats legítims:

  PRESSUPOST DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  ESTAT DE LES DESPESES ESTAT DELS INGRESSOS
  Capítols Euros Capítols Euros
  Operacions corrents Operacions corrents
  I Despeses de personal 1.283.564,05 I Impostos directes
  II Despeses de béns corrents i serveis 8.712.094,41 II Impostos indirectes
  III Despeses financeres 13.500,00 III Taxes i altres ingressos 7.507.757,92
  IV Transferències corrents 2.111.283,44 IV Transferències corrents 4.613.683,98
  V Ingressos patrimonials 5.000,00
  Operacions de capital Operacions de capital
  VI Inversions reals 28.759,00 VI Alienació d’inversions reals 0,00
  VII Transferències de capital 0,00 VII Transferències de capital 22.759,00
  VIII Actius financers 0,00 VIII Passius financers 0,00
  IX Passius financers 0,00 IX Actius financers 0,00
  TOTAL 12.149.200,90 TOTAL 12.149.200,90

  PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM FUNDACIÓ ESCOLA EMPRESA DE LA GARROTXA

  ESTAT DE DESPESES ESTAT DELS INGRESSOS
  Capítols Euros Capítols Euros
  Operacions corrents
  Operacions corrents I Impostos directes 0,00
  I Despeses de personal 32.242,24 II Impostos indirectes 0,00
  II Despeses de béns corrents i serveis 1.610,00 III Taxes i altres ingressos 1,00
  III Despeses financeres 300,00 IV Transferències corrents 91.150,24
  IV Transferències corrents 57.000,00 V Ingressos patrimonials 1,00
  Operacions de capital Operacions de capital
  VI Inversions reals 0,00 VI Alienació d’inversions reals 0,00
  VII Transferències de capital 0,00 VII Transferències de capital 0,00
  VIII Actius financers 0,00 VIII Passius financers 0,00
  IX Passius financers 0,00 IX Actius financers 0,00
  TOTAL 91.152,24 TOTAL 91.152,24

  PLANTILLA DE PERSONAL CONSELL COMARCAL

  PERSONAL DE REGIM FUNCIONARI

  Grup i subgrup Places Vacants Observacions
  A-1 2 2 Provisionades en règim interí i acumulació
  A-2 1 1 Actualment C-1.
  TOTAL 3 3
  PERSONAL DE REGIM LABORAL
  Grup i subgrup assimilat Places Vacants Observacions
  A-1 3 1 jornada a temps parcial
  A-2 15 6 temporals
  C-1
  C-2 3 1 1 jornada a temps parcial
  Agrupacions professionals 1 1 1 jornada a temps parcial
  TOTAL 36 2
  PERSONAL DE REGIM EVENTUAL
  Grup i subgrup assimilat Places Vacants Observacions
  A-1 1 Gerència comarcal
  TOTAL 1 0
  O.A. FUNDACIÓ ESCOLA EMPRESA
  PERSONAL DE REGIM LABORAL
  Grup i subgrup assimilat Places Vacants Observacions
  C-1 1
  TOTAL 1 0

  RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL CONSELL COMARCAL
  A.I. FUNCIONARIS FUNCIONARIS D’HABILITACIÓ ESTATAL
  Subescala Secretaria / Intervenció-Tresoreria

  Categoria Superior
  Denominació Grup Vacants Observacions
  Secretari SUBGRUP A-1 1 Nomenament interí
  Interventor SUBGRUP A-1 1 Règim acumulació
  FUNCIONARIS ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
  Subescala administrativa
  Denominació Grup Vacants Observacions
  Tresoreria.
  Cap de l’Àrea d’Administració i suport als municipis.
  SUBGRUP A-2 1 Actualment C-1 (pendent de provisió mitjançant promoció interna
  segons normativa de desenvolupament de l’EBEP).
  A.II. PERSONAL EVENTUAL
  Denominació Grup Vacants Observacions
  Gerent SUBGRUP A-1

  A.III. PERSONAL LABORAL.
  C.I.: caràcter indefinit
  C.T.: caràcter temporal
  J.C: jornada complerta
  J.P.: jornada parcial
  SERVEI DE SUPORT A DIRECCIÓ
  Denominació /categoria Grup assimilat Vacants Observacions
  Tècnic mitjà – servei protocol presidència i comunicació SUBGRUP A-2 C.I./ J.C.
  Administratiu – adjunt gerència SUBGRUP C-1 C.I. / J.C.
  ÀREA D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SUPORT INFORMÀTIC
  Denominació /categoria Grup assimilat Vacants Observacions
  Tècnic mitjà SUBGRUP A-2 C.I. / J.C.
  Tècnic informàtic SUBGRUP C-1 C.I. / J.C.
  Tècnic informàtic SUBGRUP C-1 C.T. / J.C.
  ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I SUPORT ALS MUNICIPIS
  Denominació/categoria Grup assimilat Vacants Observacions
  Tècnic mitjà – servei de comptabilitat SUBGRUP A-2 C.I./ J.C.
  Administratiu SUBGRUP C-1 C.I. / J.C.
  Administratiu SUBGRUP C-1 C.I. / J.C.
  Administratiu SUBGRUP C-1 C.I. / J.C.
  Administratiu SUBGRUP C-1 C.I. / J.C.
  Administratiu SUBGRUP C-1 C.I. / J.C.
  Auxiliar-administratiu – suport administració SUBGRUP C-2 C.I. / J.C.
  Auxiliar-administratiu – suport administració SUBGRUP C-2 1 C.T. / J.C.
  Empleat de suport polivalent AGRUPACIONS
  PROFESSIONALS
  1 C.I / J.P. (plaça reservada a persones amb discapacitat).
  SERVEI JURÍDIC
  Denominació Grup assimilat Vacants Observacions
  Tècnic superior- Lletrat SUBGRUP A-1 C.I. / J.P. (40% de jornada ordinària)
  ÀREA D’URBANISME I EDIFICACIÓ
  Denominació Grup assimilat Vacants Observacions
  Tècnic superior- arquitecte
  Cap d’àrea SUBGRUP A-1 C.I./ J.C.
  Tècnic superior- arquitecte SUBGRUP A-1 C.I./ J.C.
  Tècnic mitjà- arquitecte tècnic SUBGRUP A-2 C.I./ J.C.
  Tècnic mitjà- arquitecte tècnic SUBGRUP A-2 C.I./ J.C.
  Tècnic mitjà- enginyer SUBGRUP A-2 C.I./ J.C.
  Delineant SUBGRUP C-1 C.I./ J.C.
  Delineant SUBGRUP C-1 C.I./ J.C.
  Administratiu SUBGRUP C-1 C.I./ J.C.
  ÀREA DE JOVENTUT i EDUCACIÓ.
  Denominació Grup assimilat Vacants Observacions
  Tècnic mitjà – cap d’àrea SUBGRUP A-2 C.I./ J.C.
  Tècnic mitjà – servei joventut SUBGRUP A-2 C.I./ J.C.
  Tècnic mitjà – tècnic compartit de joventut SUBGRUP A-2 C.I./ J.C.
  Tècnic mitjà – tècnic compartit de joventut SUBGRUP A-2 C.I./ J.C.
  Tècnic mitjà – tècnic compartit de joventut SUBGRUP A-2 C.I./ J.C.
  Administratiu – servei educació SUBGRUP C-1 C.I./ J.C.
  Administratiu – servei transport escolar SUBGRUP C-1 C.I./ J.C.
  Auxiliar Administratiu- servei PTT SUBGRUP C-2 C.I./ J.P. (50 % de jornada ordinària)
  SERVEI DE CONSUM
  Denominació Grup assimilat Vacants Observacions
  Administratiu – servei inspecció SUBGRUP C-1 C.I../ J.C.
  PERSONAL ADSCRIT A L’ARXIU COMARCAL
  Denominació/categoria Grup assimilat Vacants Observacions
  Tècnic mitjà SUBGRUP A-2 C.I. / J.C.
  Tècnic mitjà SUBGRUP A-2 C.T/ J.C.
  PERSONAL ADSCRIT A SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
  Denominació Grup assimilat Vacants Observacions
  Tècnic mig – AODL SUBGRUP A-2 C.T./ J.C.
  Tècnic mig – AODL SUBGRUP A-2 C.T./ J.C.
  O.A. FUNDACIÓ ESCOLA EMPRESA
  Denominació Grup assimilat Vacants Observacio-s
  Administratiu SUBGRUP C-1 C.I./ J.C

  Aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la jurisdicció Contenciós-Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes indicades en l’article 170 i 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en la forma i terminis que estableixin les normes de l’esmentada jurisdicció.
  Olot, la Garrotxa, 21 de gener de 2013
  Joan Espona i Agustín
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 20 – 29 de gener de 2013
  Núm. 875
  CONSORCI de medi Ambient i salut pública de la Garrotxa (SIGMA)
  Edicte sobre l’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a 2013
  Havent-se exposat al públic el Pressupost del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa per a l’exercici 2013 i la plantilla orgànica segons s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 246 de data 27 de desembre de 2012 i atès que durant el termini d’exposició, no s’ha presentat cap al·legació, es fan públics el Pressupost resumit per capítols i la plantilla orgànica del personal al servei de la corporació, un cop aprovats definitivament.

  ESTAT DE LES DESPESES (ECONÒMIC) ESTAT DELS INGRESSOS (ECONÒMIC)
  CAP. EUROS CAP. EUROS
  I DESPESES DE PERSONAL 1.016.423,07 III TAXES I ALTRES INGRESSOS 401.925,31
  II DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 280.575,06 IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 898.071,82
  III DESPESES FINANCERES 1.000,00 V INGRESSOS PATRIMONIALS 1,00
  VI INVERSIONS REALS 00,00
  SUMA 1.297.998,13 SUMA 1.297.998,13
  PLANTILLA DE PERSONAL
  PERSONAL DE REGIM LABORAL
  Denominació Grup assimilat Places Ocupades amb caràcter fix
  Ocupades amb caràcter indefinit pendent procés selecció
  Caràcter temporal
  Tècnic superior A-1 3 3 – –
  Tècnic mitjà A-2 18 10 5 3
  Tècnic laboratori C-1 3 3 – –
  Administratiu C-1 2 2 – –
  Tècnic especialista_sobrestant C-1 1 – 1 –
  Auxiliar administratiu C-2 3 3 – –
  PERSONAL FUNCIONARI PROVINENT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ADSCRIT FUNCIONALMENT AL CONSORCI
  DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA
  Denominació Grup Places Vacants Observacions
  Inspector C-1 1 –
  PERSONAL LABORAL PROVINENT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ADSCRIT FUNCIONALMENT AL CONSORCI DE
  MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA
  Denominació Grup Places Vacants Observacions
  Administratiu C-1 1 –

  Contra l’aprovació dels presents acords es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona .
  Olot, la Garrotxa, 22 de gener de 2013
  Joan Espona i Agustín
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 3. lejarza said

  Només cinc ajuntaments gironins ofereixen prou informació municipal a les seves webs
  GIRONA | R.VAN EECKHOUT/ACN Només cinc dels 221 municipis de la demarcació de Girona ofereixen un nivell d’informació al ciutadà suficient a través de les seves pàgines web. Així ho demostra un estudi fet pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB publicat a Internet, amb un mapa que analitza la informació que ofereixen els webs municipals de Catalunya. El Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya fa una avaluació dels recursos que ofereixen els ajuntaments als seus webs sobre qui són els representants polítics i com gestionen els recursos col·lectius. El resultat indica que aquesta informació és, en termes generals, insuficient i deficient. A les comarques gironines, només 5 dels 221 webs analitzats han assolit més del 50% d’indicadors positius, i el 89% no informa sobre el pla d’acció del mandat.

  Tan sols Girona, Blanes, Santa Coloma de Farners, Llagostera i Palafrugell donen prou informació als ciutadans segons aquest Mapa de les Bones Pràctiques. Dels 41 indicadors del qual consta aquest estudi, Girona en compleix un 68%, i Blanes un 61%. Llagostera, Palafugell i Santa Coloma en compleixen un 59%, un 56% i un 51% respectivament. Tota la resta de municipis gironins es troben per sota del llindar del 50% de les condicions. Entre els barems que es tenen en compte hi ha la informació sobre els alcaldes, regidors i membres de l’oposició; la publicació dels plens i juntes de govern, la informació sobre els plans d’actuació o urbanístics; dels pressupostos i les retribucions dels càrrecs electes; o les eines de participació ciutadana i les facilitats comunicatives que es donen.

  El mapa proporciona una fitxa de cada web municipals amb els 41 indicadors que es consideren bàsics en relació amb qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius i quina informació i eines de participació ciutadana ofereixen. El percentatge d’indicadors positius que s’ha assolit en cada cas es representa en un color definit a l'»infòmetre» que va del blanc (menys del 25%), al groc (entre el 25 i el 50%) i al verd (si ha superat el 50%). D’aquesta manera qualsevol persona disposa d’una informació entenedora sobre la puntuació que ha obtingut el web corporatiu del seu municipi i si ho desitja pot contrastar-la.

  Aquest mapa vol ser també una guia tant per a representants polítics com per a tècnics, tot prenent com a referent el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya elaborat pel mateix equip l’any 2003. L’estudi s’ha anat completant progressivament des dels mes d’abril passat i, a mesura que s’han fet públics els informes parcials, ha propiciat que alguns responsables polítics i tècnics s’hagin interessat per millorar la seva qualificació i hagin introduït noves dades als webs.

  Informació molt deficient

  A les comarques gironines, només el 38% dels webs dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa, amb nom i cognom, foto i partit polític al qual pertany. Aquesta informació bàsica es redueix al 21% dels webs en el cas dels representants polítics que formen part del govern; i passa al 15% en el cas dels representants que formen part de l’oposició.

  Només el 13% dels webs municipals dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern; el 6,25% sobre el calendari de treball d’aquests òrgans; i el 6% sobre les seves competències. Per comarques, les que tenen un nombre de webs municipals un percentatge més elevat d’informació bàsica són l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Gironès.

  Segons el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB aquestes dades posen de manifest la necessitat que les Diputacions adoptin mesures per a la millora de la informació dels webs dels municipis amb menys de 10.000 habitants.

  En l’àmbit de Catalunya, només 57 dels 947 webs analitzats han superat el llindar 50% d’indicadors positius. I el 95% no informa sobre el pla d’acció del mandat. A més, tan sols el 43% dels webs dóna informació bàsica sobre l’alcalde; un nombre que es redueix al 24% dels webs en el cas dels regidors de l’equip de govern; i que passa al 17% en el cas dels membres dels grups polítics que formen part de l’oposició.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: