Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 14 diciembre 2012

Ajuntament de Argelaguer aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2013

Posted by lejarza en 14 diciembre, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer–Tortellà–Girona: Ajuntament de Argelaguer aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2013.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 239 – 14 de desembre de 2012 Núm. 14171 Ajuntament de Argelaguer (Girona).
Anunci d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013.
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació i imposició d’ordenances fiscals per l’exercici 2013, no s’han presentat reclamacions.
Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 17.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la refosa de la Llei reguladora de les hisendes locals queden aprovats definitivament els acords provisionals adoptats pel Ple de l’Ajuntament en data 30 d’octubre de 2012, del contingut següent:
PRIMER. Aprovar definitivament per a l’exercici 2013 i següents, la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen.
1.- Respecte als impostos: Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
S’incrementa la quota amb un 3,1%, de manera que queden les següents tarifes:
Turismes:
De menys de 8 cv: …………………………………………………………….20,30 €
De 8 a 11,99 cv:………………………………………………………………….54,83 €
De 12 a 15,99 cv: ……………………………………………………………..115,70 €
De 16 a 19,99 cv: ……………………………………………………………..144,15 €
De més de 20 cv:……………………………………………………………..180,21 €
Autobusos:
De menys de 21 places:……………………………………………………133,98 €
De 21 a 50 places:……………………………………………………………..190,81€
De més de 50 places: ………………………………………………………..238,57€
Camions:
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil:………………………………68,02 €
De 1.000 a 2999 Kg de càrrega útil:…………………………………..134,01€
De 3.000 a 9999 Kg de càrrega útil:…………………………………..190,83€
De més de 9999 Kg de càrrega útil: ………………………………….238,59€
Tractors:
De més de 16 cavalls fiscals: ………………………………………………27,18€
De 16 a 25 cavalls fiscals:……………………………………………………44,64€
De més de 25 cavalls fiscals: …………………………………………….134,00€
Remolcs i semiremolc arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil:……………………………….28,40€
De 1000 a 2999 Kg de càrrega útil:……………………………………..44,64€
De més de 2999 Kg de càrrega útil: ………………………………….134,00€
Altres vehicles:
Ciclomotors:………………………………………………………………………..7,10€
Motocicletes de fins a 125 cc:……………………………………………….7,10€
Motocicletes de 125 a 250 cc: ……………………………………………..12,18€
Motocicletes de 250 a 500 cc: ……………………………………………..24,34€
Motocicletes de 500 a 1000 cc: ……………………………………………48,70€
Motocicletes de 1000 cc: …………………………………………………….97,45€
2.- Respecte a les taxes:
• S’han incrementat les tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament d’aigua, d’acord amb l’estudi econòmic redactat per l’empresa Prodaisa, amb les següents tarifes:
BLOC I :De 0 a 10 m³/ abonat / mes…………………………0,6126€/ m³
BLOC II : Excés de 10 m³/ abonat /mes ……………………0.6385€/ m³
Bloc industrial…………………………………………………………..0,6087€/ m³
Conservació de comptador:……………………….0,8931 €/abonat/mes. Dret de connexió: …………………………………………………………….350,00€
• S’han incrementat les tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escombraries:
Domicilis:
– Habitatge ………………………………………………………………….. 127,75 €
– Habitatge amb una persona jubilada…………………………… 66,93 €
– Habitatge de temporada o deshabitat……………………….. 127,75 €
Establiments:
– Botigues (fleca, queviures… ) …………………………………….. 127,75 €
– Bars i restaurants ………………………………………………………. 497,31 €
– Cases de turisme rural………………………………………………. 462,34 €
Fàbriques:
– Desconnectades del servei ………………………………………… 127,75 €
– No desconnectades del servei
* Categoria 1ª…………………………………………………………. 455,79 €
* Categoria 2ª…………………………………………………………. 913,06 €
* Categoria 3ª………………………………………………………. 1.133,48 €
Per aquest any la tarifa de l’utilització del Camp de Futbol d´Argelaguer serà la següent:
CAMP DE FUTBOL
Per partit o entrenament horari diürn…………………………………..70,00
Per partit o entrenament horari nocturn……………………………..100,00
SEGON. Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en els punts anteriors, continuaran vigents fins que no se n’acordi la modificació o derogació.
TERCER. Aquestes tarifes seran aplicables a partir del dia 1 de gener de 2013, i el seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOPG).
Argelaguer, 11 de desembre de 2012
Josep Dorca i Serrat Alcalde
• S’ha modificat una tarifa de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’utilització d’edificis, perquè la pràctica ha demostrat que l’aplicació no era prou ajustada.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Ajuntament de Sales de Llierca 2ª Fase Soterrament de Línies Elèctriques

Posted by lejarza en 14 diciembre, 2012

Vall del Llierca, Argelaguer–Tortellà–Girona: Ajuntament de Sales de Llierca 2ª Fase Soterrament de Línies Elèctriques.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 239 – 14 de desembre de 2012 Núm. 14203 Ajuntament de Sales de Llierca (Girona).
Edicte sobre informació pública d’un projecte municipal en sòl no urbanitzable.
De conformitat amb el que disposa l’article 48 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer), se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, el projecte “2ª Fase Soterrament de Línies Elèctriques” promogut per l’Ajuntament de Sales de Llierca i redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, a fi de que qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents .
L’expedient es podrà consultar a les oficines d’aquest ajuntament.
Sales de Llierca, 10 de desembre de 2012 Miquel Palomeras i Anglada Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

La bombolla politico-mediàtica

Posted by lejarza en 10 diciembre, 2012

Wifredo Espina: La bombolla politico-mediàtica.-El que ha passat a Catalunya, a propòsit de les recents eleccions autonòmiques, és que ha esclatat, per fi, la bombolla politicomediàtica. La responsable de l’anomenat “oasi català”, una nefasta ficció que durant decennis ha emmascarat la realitat catalana. Aquest contuberni entre política i periodisme es va iniciar en temps del president Jordi Pujol, hàbil teixidor de complicitats entre aquests dos mons, i ha continuat fins ara sense que s’albiri el seu final, malgrat aquest desemmascarament puntual. Per allò d’estar en un país petit, en el qual tots es coneixen, en el qual els interessos s’entremesclen i per l’encoratjada necessitat de fer front a un comú enemic exterior: el centralisme de l’Estat.
L'”oasi català” era molt còmode per als polítics, però prostituïa la funció periodística. El nou director interí de Le Monde advertia, precisament aquests dies, del necessari distanciament entre polítics i periodistes. Cadascú al seu lloc i amb la seva missió. Que no hagi ocorregut sempre així ha portat a la perplexitat i a la desorientació generalitzada davant un resultat electoral no previst. I, en conseqüència, a la dificultat de treure conclusions serioses i, en últim terme, de prendre decisions polítiques precises per encarar bé el futur. Tot s’ha mogut en un món de gran ficció, dintre de la bombolla politicomediàtica.
Que un líder com Artur Mas, que gaudia d’una posició política bastant estable per governar, un bon o mal dia, es deixa enlluernar per l’espectacle d’una gran manifestació popular, a causa d’una mala lectura de la mateixa, i vulgui erigir-se en miraculós redemptor d’un poble, i acabi sent derrotat en la seva obstinació i retrocedeixi en representativitat, s’explica en bona mesura pel miratge d’aquell contuberni politicomediàtic. Ha estat, crec, el ponderat periodista Lluís Foix qui ha afirmat que Artur Mas i CiU “s’han cregut la seva pròpia propaganda”. Amb uns mitjans de comunicació públics al seu servei (TV3, principalment), i molts dels privats subvencionats (en primer lloc La Vanguardia), era fàcil caure en aquesta confusió. Sobretot si, a més, la seva pròpia empresa enquestadora li cantava una victòria gairebé rotunda. Com escriu el sociòleg Manuel Castells, amb “la influència decisiva dels grans partits i grups empresarials sobre els mitjans de comunicació, es pot entendre l’autocomplaença d’una classe política que creu tenir-ho tot lligat i ben lligat”. Les urnes han demostrat que no.
Els resultats adversos han esfondrat l’embull i difuminat molt una il·lusió àmplia però no majoritària sobre la qual Mas va voler cavalcar -sense calcular els riscos per a ell i per al país- per portar la multitud imaginada en la travessia del Mar Roig cap a la terra promesa de la independència.
I és oportú recordar als professionals del periodisme un advertiment del director de Le Monde Diplomatique. Ignacio Ramonet alerta del perill de la “censura democràtica” que es produeix en els mitjans de comunicació “mitjançant l’asfíxia i la sobreabundància d’informació”. “No hi ha cap institució -afegeix- que no tingui el seu propi sistema de comunicació, la qual cosa provoca que els periodistes no estiguin en contacte directe amb el que succeeix en la realitat, sinó amb la informació que les institucions volen transmetre”.
Si els professionals i els mitjans no saben, no poden o no volen desfer-se d’aquestes temptacions i servituds, i continua el contuberni politicomediàtic, seguirem en un irreal “oasi català”, amb les conseqüències de desorientació general de l’opinió pública i amb les dificultats d’interpretació de la realitat pels polítics i, per tant, de governabilitat. És el panorama que un arravatament personal d’ambició messiànica ens ha deixat. Una bombolla politicomediàtica, per fi, ha esclatat.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 27 Comments »

Mundos paralelos

Posted by lejarza en 8 diciembre, 2012

Màrius Serra, Escritor y enigmista (Cultura, La Vanguardia 08/12/201 ): Mundos paralelos.-Un día dos chicos críticos con el sistema, como tantos hay y por tantos motivos descriptibles, se van de excursión a la Garrotxa y sufren un accidente cerca de Argelaguer. Caen por una cueva y entran en un mundo paralelo al que serán transferidos por separado. Así empieza Kàrvadan, una novela fantástica de Carles Batlle que inicia un periplo editorial en La Galera que comprenderá tres volúmenes. Este primero luce el subtítulo La llegenda de l’impostor y fundamenta su intriga en las dudas identitarias del protagonista, que en nuestro mundo se llama Pol. En el país de Carr-mor le confunden con Sigurn, el Kàrvadan de su mitología. Es decir, creen que Pol es el esperado enviado que debe resolver una cuestión de vital importancia para el bienestar de los carmorianos. Sus aventuras nos llegan a través de dos voces diferenciadas: la suya y la de la cúnari (princesa) Lia, con quien Pol mantiene una relación ambivalente. Batlle es un dramaturgo de reconocida trayectoria vinculada a la Sala Beckett, traducido y representado en Alemania, que ahora se lanza al mundo de la literatura fantástica con una solvencia que impresiona. La lengua es prístina, el pulso narrativo constante durante las seiscientas páginas de esta primera entrega y el mundo paralelo se nos impone.
Los referentes de Carles Batlle son la novela clásica de aventuras y su traslación a los lenguajes del cine y el cómic anteriores a Harry Potter, de modo que sus fantasías toman un aire más adulto. Eso no obsta para que Kàrvadan contenga todos los ingredientes del género fantástico que proviene de la narrativa utópica y explota con El señor de los anillos de Tolkien: aventuras, escenas de acción y contraposiciones como fidelidad-traición o amor-odio. También destaca la neología propia de los mundos paralelos. Mor equivale a valle, bur a ciudad, dan a montaña… Así, el río Carr riega el gran valle de Carr-Mor, los bosques están poblados por los Boods y, a ambos lados, se extienden las ciudades de Lun-Bur (de la Luz) y Mun-Bur (Blanca), separadas por montes como Bat-dan (de los Muertos) o Bat-dan (Negro). El monstruario contiene troms (bóvidos gigantescos), gròfuls (simiescos), gàlibs (aves enormes) o lingus (entre lobos e hienas). El volumen acaba con una imprescindible glosario de nombres propios para ayudarnos a movernos en este mundo paralelo.
Dos elementos han conseguido que venza mi recelo innato contra mundos de topónimos extraños y criaturas estrafalarias. De entrada porque, a diferencia de las aventuras de vampiros adolescentes, aquí los personajes ponen sus pieles en contacto. Y también por la orografía. Carr-Mor nunca deja de ser la Alta Garrotxa y el lector atento con conocimientos montañeses descubrirá en ella las cumbres reales, desde la Mare de Déu del Mont hasta el Canigó, puestos por el excursionista Batlle con delicadeza verdagueriana. Acierta.

Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, La Vall d´en Bas, La Vall de Bianya, Les Planes d’Hostoles, Les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza, Tortellà

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Un nou mètode contra la crisi

Posted by lejarza en 7 diciembre, 2012

Jordi Serrano: Un nou mètode contra la crisi.-Vaig al súper i em trobo a dues amigues en animadíssim debat. Debaten de qualsevol cosa, de política, de llibres, del que sigui, però sobretot de menjar, de cuina i de plats. Són unes de les millors cuineres que hi ha a Catalunya, de fet algu?na vegada que vaig un restaurant d’aquests de moltes forquilles, molt plat i poca teca, sempre ho comparo amb les menges que fan elles dues. I moltes vegades superen amb escreix els millors cuiners. 
El seu mètode és deixar el carro en un lloc i una se’n va a buscar una cosa, l’altra una altra, de cop es tornen a trobar i reprenen la conversa. El mètode és totalment caòtic, no porten mai llistes de res, per a elles comprar i cuinar és una cosa artesanal, consideren que és millor no posar-hi ciència ni raó. 
A més, com diria Marco Panella abans de tornar-se boig, la meta és el camí i per tant només de pensar i discutir què faran el proper dissabte al migdia o al vespre ja és un fi en si mateix. Entremig de la conversa sobre la compra el diàleg pot volar amb comentaris elevats sobre Elias Canetti, Richard SennettJavier Marías. A vegades fins i tot els llibres acaben essent motiu d’inspiració per a les menges futures. 
Les meves amigues però, tenen un defecte, son molt, molt despistades. Enmig d’aquest caos no s’adonen en quin carro de la compra posen les coses que agafen dels prestatges. I quan es posen d’acord a anar a fer cua a la caixera s’adonen que la meitat del que han agafat ha desaparegut. Ho vaig viure directament, quan vaig anar a pagar em vaig trobar una bossa de tomàquets deshidratats que no sé què fotre’n. Així doncs, quan la gent del súper va anar a pagar de sobte es trobaven amb moltes coses que no havien agafat. El caos al súper va ser total.
Així doncs la Concepció i la Dolors s’han inventat un nou mètode per suportar la síndrome d’abstinència quan no tens diners, vas agafant les coses i les poses als altres carros. 
Potser sense voler-ho han creat també una variant de l’esquerra radical fonamentada en Henry David Thoreau: vas agafant coses, les vas posant als carros fins que buides el súper, i fots al camp tranquil·lament sense comprar res de res. És una nova forma de desobediència civil contra el consumisme.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

Argelaguer Festa de Sant Damas I any 2012

Posted by lejarza en 5 diciembre, 2012

Vall del Llierca: Argelaguer – Girona : Argelaguer Festa de Sant Damas I any 2012.- Dies: 5, 6, 7, 8 i 9 de desembre de 2012. Programació:
Dimecres 5: 23h. Jampo, sessió poètica oberta (organitza Llunaplena i Anafen Produccions). Dijous 6: 12h. Assaig de geganters (a la Plaça). 13h. Campanes i petard (a la Plaça). Inici oficial de la festa. 16h. Campionat de botifarra (al Casal, organitza el col·lecti u “Arran”). 18:30h. Xerrada: “La viabilitat d’una Constitució catalana” (al Casal, organitza el col·lectiu “Arran”). 20h. Inauguració exposició: “Geganters d’Argelaguer. 15 anys d’en Màssio” (Capella de Santa Anna). 22h. Sopar d’arròs i botifarra (a 8 euros, al Casal, organitza el col·lectiu “Arran”). 24h. Concert i Pd’s amb Tortellinis i Rescat (al Casal, organitza el col·lectiu “Arran”) Divendres 7: 11h. Jocs de cucanya per als nens (a l’Era, organitza Geganters). 16h. Tarda d’escacs (al Casal, per a totes les edats, amb el suport del Grup Escacs Olot Garrotxa). 18:30h. Cinema (al Casal, John Carter, aventures al planeta Mart, organitza CLICA). 21:30h. Sopar popular. Al Casal. (cadascú s’ha de dur menjar, plats i coberts). En acabat, Karaoke. Dissabte 8: 10:30h. Gimcana per a joves i adults (a la Plaça, organitza AMPA). 16h. Futbol. Grans. Amistós contra Cornellà de Terri. 16h. Espectacle infanti l: “El General Bum Bum”, Quimet Pla, espectacle de carrer amb canonades i rondalles (convocatòria a la Plaça). 20h. Concert/ Ball: Els Cecs d’Esterri (el grup de música d’El gran nord, de TV3 al Pavelló Polivalent). 23:30h. Concert. Calvari Rumba i Nadies + el dj yeti & sherpa i el dj swing brothers (al Casal). Diumenge 9: 9:30h. Esmorzar de Geganters (al Casal). 11:30h. Cercavila, acompanyats per les colles de Montagut i Oix, Tortellà, Sales de Llierca i els Almogàvers d’Olot (sortida des de la Plaça Santa Anna, Geganters). 12h. Missa del papa Sant Damas I amb cor (San Damaso I). 13h. Ball de gegants a la Plaça. 16:30h. Audició de sardanes. Cobla Rossinyolets (a la Plaça). 19h. Teatre: “Invasió subtil i altres contes” de Pere Calders. Companyia Gataro. Teatre Almeria de Barcelona. Direcció: Víctor Álvaro (al Pavelló Polivalent es prega silenci durant l’espectacle). L’Ampa organitza una Tómbola al Casal d’Avis dissabte i diumenge.
ORGANITZA: Comissió de Festes d’Argelaguer • COL·LABORA: Ajuntament d’Argelaguer

Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, La Vall d´en Bas, La Vall de Bianya, Les Planes d’Hostoles, Les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza, Tortellà

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

CiU ha fracassat en els seus objectius

Posted by lejarza en 3 diciembre, 2012

Juan R. Lejarza, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA-Argelaguer-Garrotxa): CiU ha fracassat en els seus objectius.-Les eleccions van ser convocades per Artur Mas per salvar-se i enfortir-se, per mes retallades i per liderar i modular l’onada independentista: 11 S (enviant una senyal errònia conforme la independència és la resposta a la crisis). Plantejant unes eleccions anticipades com un plebiscit per l’independència però cercant en realitat l’enfortiment del govern antipopular de CiU.
Les eleccions van ser convocades en un context d’una crisi “total del capitalisme” que va a més. Ara anuncien brutals retallades pels pressupostos de l`any 2013 entestant-se en les mateixes polítiques anti-catalanes que ens han conduit a la recessió que provoca mes recessió pel poble de Catalunya. La política de desinversió pública i d’autoregulament dels mercats, tant financers com nacionals, és un desastre per a les classes populars de pobles i vil.les de la Garrotxa i de tota Catalunya.
Podem dir sense por a equivocar-nos que CiU ha fracassat en els seus objectius i tot i ser la força mes votada ha perdut les eleccions. Assolint el pitjor resultat a unes eleccions autonòmiques llevat des de la època d’en Jordi Pujol.
La Coalició CiU – la del Partit més els mitjans de comunicació afins (Corporació i Grup Godó “La Vanguardia” i Televisió de Catalunya “TV3” al capdavant) – ha fracassat i el seu retrocés ha estat element decisiu per l’avenç de ERC, C’S i el manteniment de PP. També ha fracassat la “sociovergència” o bipartidisme a la catalana. Ja que l’enfonsament del PSC deixa l’opció a dia d’avui totalment fora de situació.
El que és més important i ha d’estar en primer pla: Els resultats també expressen que les retallades s’han d’acabar. (ICV-EUiA, ERC, PSC, CUP i inclús C’s les rebutgen al menys formalment). Les polítiques d’austeritat (que signifiquen més recessió) han de frenar-se i capgirar-se. Nosaltres ens hem d’orientar a derrotar-les i aixecar una Alternativa que faci fora als rics i poderosos del govern de Catalunya.
Aquesta perspectiva és urgent i tot i compartim que cal avançar en aquesta direcció , això no pot significar un esvaïment o similar del caràcter, anticapitalista, republicà i federal del nostre projecte que en la campanya ha estat poc visualitzat en aquests terrenys.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments »