Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació inicial del Pressupost General de l’any 2013

Posted by lejarza en 21 diciembre, 2012


Vall del Llierca: Argelaguer–Tortellà–Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació inicial del Pressupost General de l’any 2013.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 244 – 21 de desembre de 2012 Núm. 14540 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre aprovació inicial del Pressupost General de l’any 2013.
De conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els articles 168 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es fa avinent que es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, l’expedient d’aprovació del Pressupost de la corporació de l’any 2013, aprovat per acord plenari de data 13 de de desembre de 2012, que inclou el pressupost de l’organisme autònom Fundació Escola-Empresa, annex de personal, les bases d’execució i les indemnitzacions i les dietes dels consellers comarcals en l’exercici dels seus càrrecs i del personal al servei de la corporació, entre d’altre documentació.
Les persones legítimament interessades podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a comptar partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Oficina de presentació: Registre General de la Corporació.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, procedint-se tot seguit a la publicació del resum dels capítols dels pressupostos de la Corporació, als efectes de la seva entrada en vigor, tot de conformitat amb el que estableix l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Olot, 18 de desembre de 2012 Joan Espona Agustin President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

7 comentarios para “Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació inicial del Pressupost General de l’any 2013”

 1. lejarza said

  Vall del Llierca: Argelaguer–Tortellà–Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació inicial de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’any 2013.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 244 – 21 de desembre de 2012 Núm. 14546 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
  Edicte sobre aprovació inicial de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’any 2013.
  El Ple d’aquest Consell Comarcal, en sessió portada a terme el dia 13 de desembre de 2012, va adoptar per majoria absoluta els acords relatius a l’expedient d’aprovació de la Plantilla Orgànica i la relació de llocs de treball per l’exercici 2013.
  L’expedient s’exposa al públic durant el termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, per tal que qui es consideri interessat pugui fer-hi les reclamacions, al·legacions i/o suggeriments que cregui pertinents.
  Considerar aquests acords com a definitius si no es produeixen al·legacions ni reclamacions durant el termini d’exposició pública, sense perjudici que amb posterioritat es procedeixi a la publicació al
  BOP i al DOGC dels acords definitius amb la transcripció integra de la plantilla i de la relació dels llocs de treball, tal com estableix l’article 283.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  Olot, 18 de desembre de 2012 Joan Espona i Agustín President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 246 – 27 de desembre de 2012
  Administració Local Consorcis
  Núm. 14747
  CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA
  Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a 2013
  De conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els articles 166 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es fa avinent que es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, l’expedient d’aprovació del Pressupost general per a l’exercici 2013, aprovat per la Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa en la sessió del dia 19 de desembre de 2012, que inclou el pressupost, i la plantilla de personal al servei del Consorci de Medi Ambient per a l’any 2013.
  Les persones legítimament interessades podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
  a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
  b) Oficina de presentació: Registre General de la Corporació.
  c) Òrgan davant el qual es reclama: Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.
  En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, procedint-se tot seguit a la publicació del resum dels capítols dels pressupostos de la Corporació
  i la inserció íntegra de la plantilla de personal, als efectes de la seva entrada en vigor, tot de conformitat amb el que estableix l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
  Olot, 20 de desembre de 2012 Joan Espona i Agustín President

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 246 – 27 de desembre de 2012
  Núm. 14737
  CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LES PRESES I GARROTXA
  Edicte d’aprovació definitiva del pressupost per a l’exercici 2012
  Atès que durant el termini d’informació pública de l’acord d’aprovació inicial del Pressupost del Consorci per a l’exercici 2012, no es van presentar al·legacions, i atenent el contingut del referit acord d’aprovació inicial aquest esdevé definitiu, i es publica el resum per capítols, tal com disposa el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
  DESPESES. Capítols
  I.- Despeses de personal 123.243,84€
  II.- Despeses de béns corrents i serveis 123.202,05€
  III.- Despeses financeres 1.600,00 €
  Total 248.045,89 €
  INGRESSOS. Capítols
  III.- Taxes i altres ingressos 69.600,00 €
  IV.- Transferències corrents 239.683,38 €
  V.- Ingressos patrimonials 5,00 €
  Total 309.288,38 €
  Contra l’aprovació definitiva anunciada, que és definitiva en via administrativa, hom pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP.
  Les Preses, 19 de desembre de 2012 Pere Vila Frigola President

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 246 – 27 de desembre de 2012 Pàg. 27
  Núm. 14751
  DIPUTACIÓ DE GIRONA
  Mèdi Ambient i Territori
  Aprovació de les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte
  d’Alcaldes i/o els ajuntaments que hagin aprovat definitivament un pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS), ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli
  El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 18 de desembre de 2012, va aprovar l’acord, la part dispositiva del qual és
  del tenor literal següent:
  “PRIMER. Aprovar les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de la demarcació de Girona signataris
  del Pacte d’Alcaldes i/o els ajuntaments que hagin aprovat definitivament un pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS),
  ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli. El tenor literal de les bases és el següent:
  “BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS EN EL MARC DEL PROGRAMA “DEL PLA A L’ACCIÓ”
  1. Objecte
  Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per lluitar contra el canvi climàtic i per aturar
  la pèrdua de biodiversitat.
  Les subvencions es defineixen en dues línies:
  Línia 1: redacció del pla d’acció d’energia sostenible (PAES) per part d’ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes per a
  l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.
  Línia 2: execució de les accions planificades en el PAES i/o en el pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS) aprovats
  definitivament pel Ple. Aquests ajuts no es destinen a actuacions que, tot i estar incloses en el PALS, tinguin orientacions que
  no siguin directament la disminució de les emissions i/o de la pèrdua de biodiversitat.
  L’atorgament de subvencions en el marc del programa “Del pla a l’acció” serà compatible amb altres ingressos que tinguin la
  mateixa finalitat, sempre que no hi hagi sobrefinançament. Això no obstant, en cas de cofinançament amb altres subvencions
  atorgades per la Diputació de Girona, el cofinançament màxim del total de subvencions de la Diputació no podrà superar el
  90% de la despesa.
  Les activitats subvencionades podran ser subcontractades.
  2. Naturalesa i forma de concessió
  Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables
  i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la
  Diputació o en aquestes bases. No generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden
  al·legar com a precedent.
  Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva.
  3. Destinataris
  Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:
  Línia 1: Els ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra
  el canvi climàtic.
  -Línia 2: Els ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita
  contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES i/o els ajuntaments que hagin aprovat definitivament un pla d’acció local
  per a la sostenibilitat, ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli.
  4. Conceptes subvencionables
  Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l’objecte d’aquestes
  bases. Les actuacions hauran de ser realitzades a partir de l’1 de gener de l’any corresponent a cada convocatòria i fins a
  l’acabament del termini que s’hi estableixi.
  Les accions hauran d’estar directament dirigides a algun dels aspectes que es relacionen a continuació:
  Línia 1: Redacció de plans d’acció d’energia sostenible (PAES), d’acord amb la metodologia aprovada per la Diputació de
  Girona.
  Línia 2: Execució d’accions planificades al PALS i/o al PAES.
  – Millora de la prevenció contra els efectes del canvi climàtic:
  – Instal·lació de sistemes de producció d’energia renovable en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal o altres de
  titularitat pública, la despesa energètica dels quals vagi a càrrec dels ajuntaments. Seran subvencionables les instal·lacions
  i equipaments elèctrics o generadors d’energia. En cas de canvi de calderes, tan sols seran subvencionables les que utilitzin
  fonts renovables d’energia.
  – Accions de millora de l’eficiència energètica en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal o altres de titularitat
  pública, la despesa energètica dels quals vagi a càrrec dels ajuntaments. En el cas de canvi d’enllumenat, es consideren com
  a conceptes subvencionables exclusivament l’adquisició i instal·lació (substitució) de lluminàries i bombetes més eficients
  que les existents.
  – Accions d’implantació o increment de freqüències o línies de transport col·lectiu de baix consum.
  – Adquisició i instal·lació d’estacions de càrrega de vehicles elèctrics.
  – Adquisició de vehicles impulsats per energia elèctrica o solar, o altres energies renovables al cent per cent, que substitueixin
  vehicles convencionals de propietat de l’ajuntament. Els vehicles s’hauran de destinar al servei per al qual han estat finançats
  durant un període de 5 anys com a mínim.
  – Accions d’increment de l’autocompostatge de residus sòlids urbans.
  – Millora de l’estat de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat:
  – Accions de millora de la connectivitat ecològica entre espais naturals, ja sigui adquisició de terrenys que es destinin de
  forma definitiva i permanent a connectors, execució de projectes de restauració de la connectivitat, accions de custòdia del
  territori o redacció d’avantprojectes o projectes executius per construir elements de permeabilització d’infraestructures de
  comunicació.
  – Accions per conservar els hàbitats o espècies catalogades en perill o vulnerables, o els espais naturals o rurals que estiguin
  amenaçats.
  – Accions complementàries d’explicació i divulgació dels valors per conservar i les accions fetes, sempre que acompanyin
  accions efectives de conservació del patrimoni natural.
  – Accions destinades a organitzar mercats de productes ecològics.
  En cas d’adquisició, construcció o millora de béns inventariables, caldrà que aquests es destinin a la funció per a la qual han
  estat subvencionats durant un període mínim de 5 anys, excepte en el cas de béns immobles, en què s’estableix un període
  mínim de 10 anys. Aquesta condició, així com l’import de la subvenció rebuda, s’hauran de fer constar en les escriptures
  corresponents.
  Quedaran exclosos la línia 2, en general, els conceptes no especificats com a conceptes subvencionables i, específicament, la
  redacció de projectes, estudis o documents tècnics.
  S’exclouen d’aquesta convocatòria les despeses d’obra civil: obertura de rases, moviments de terres, pavimentació de vials
  afectats per la instal·lació de línies elèctriques o canonades, etc.
  En cap cas seran subvencionables les despeses de sou o dietes del personal de la plantilla ordinària de l’ajuntament, tret que
  es tracti de personal de nova contractació per desenvolupar l’acció subvencionada.
  5. Import màxim de la subvenció
  Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la base de la qualificació aconseguida,
  el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta a la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció que es
  concedeix, en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a continuació:
  Línia 1 de redacció de PAES:
  Per a la redacció de PAES s’estableixen els següents preus màxims unitaris, que serviran per calcular la subvenció màxima,
  com a percentatge d’aquests:
  – municipis de menys de 500 habitants: 2.750 euros
  – municipis d’entre 501 i 1.000 habitants: 3.300 euros
  – municipis d’entre 1.001 i 2.000 habitants: 3.550 euros
  – municipis d’entre 2.001 i 5.000 habitants: 4.000 euros
  – municipis d’entre 5.000 i 7.500 habitants: 4.300 euros
  – municipis d’entre 7.501 i 10.000 habitants: 4.600 euros
  – municipis d’entre 10.000 i 15.000 habitants: 6.000 euros
  – municipis d’entre 15.000 i 25.000 habitants: 7.000 euros
  -municipis de més de 25.000 habitants: 10.000 euros
  Percentatge màxim de subvenció de la redacció de PAES:
  – municipis de menys de 1.000 habitants 90 %
  – municipis d’entre 1.000 i 5.000: 80 %
  – municipis d’entre 5.000 i 10.000 habitants: 70 %
  – municipis de més de 10.000 habitants: 60 %
  Línia 2 d’execució d’accions del PALS i/o del PAES:
  Per als municipis de fins a 20.000 habitants, la subvenció màxima per municipi serà d’11.000,00 euros.
  Per als municipis de més de 20.000 habitants, la subvenció màxima per municipi serà de 8.000,00 euros.
  Per a l’enllumenat exterior s’estableixen els següents preus màxims unitaris, que serviran per calcular la subvenció màxima,
  com a percentatge d’aquests:
  – Substitució de punt de llum (lluminària i bombeta): 250 euros.
  – Instal·lació de regulador de flux en capçalera: 4.000 euros.
  El percentatge de finançament de la línia 2 correspondrà, en tots els casos, com a màxim al 90 % de les despeses.
  Les propostes supramunicipals podran sumar els imports màxims per a cadascun dels municipis i gaudiran d’un percentatge
  del 95 %. Perquè puguin beneficiar-se d’aquest percentatge superior, caldrà que els sol·licitants especifiquin el caràcter
  supramunicipal de l’actuació i facin constar els municipis que hi participen. Les actuacions podran ser presentades per un
  municipi en nom de la resta o per tots i cadascun dels municipis que participin en l’acció; en el primer cas, caldrà que el
  sol·licitant presenti l’aprovació per part de la resta de municipis de l’acord de presentació de la sol·licitud.
  El càlcul de la subvenció es farà sobre la base dels conceptes desglossats de cada acció que corresponguin al que especifica
  l’article 4.
  La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el cas, amb l’objectiu
  de repartir proporcionalment el pressupost disponible entre accions que gaudeixin de la mateixa puntuació. Si el repartiment
  del pressupost disponible entre accions amb la mateixa puntuació representés una disminució de l’import per atorgar que
  donés com a resultat menys del 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es podrà no atendre les accions
  que es considerin tècnicament menys rellevants, en analitzar-ne la dimensió econòmica, abast territorial o poblacional, el
  percentatge de cofinançament compromès pel sol·licitant o els efectes directes sobre la sostenibilitat ambiental.
  En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de la concessió a l’efecte del pagament
  de les quantitats justificades. Si el cost de l’objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la
  quantia inicial. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable, es lliurarà
  la quantia que resulti d’aplicar el percentatge d’ajut establert en la resolució corresponent d’atorgament, sempre que s’hagi
  acomplert l’objectiu de la subvenció.
  6. Sol·licituds
  Els sol·licitants poden presentar una sol·licitud per a una de les accions previstes al seu PALS. En el cas de municipis signataris
  del Pacte d’alcaldes, l’acció podrà ser la redacció del PAES o alguna de les accions d’aquest que corresponguin amb el que
  determina el punt 4 d’aquestes bases, si ja el tenen aprovat.
  La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model
  normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), d’acord amb les modalitats següents:
  Presentació convencional: Al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 4 -17004 Girona), o per
  qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
  públiques i del procediment administratiu comú.
  Presentació telemàtica (opció preferent): Mitjançant signatura electrònica de l’Agència Catalana de Certificació o de l’Agència
  Notarial de Certificació.
  La petició ha d’anar acompanyada necessàriament dels documents següents:
  Línia 1:
  a) certificat de l’acord del Ple d’adhesió de l’ajuntament al Pacte d’alcaldes, en cas no s’hagi aportat amb anterioritat.
  Línia 2:
  1 Certificat de l’acord del Ple d’aprovació del PALS o del PAES, segons sigui el cas, sempre que no s’hagi aportat amb
  anterioritat.
  2 Memòria valorada, amb pressupost desglossat de les actuacions a realitzar.
  3 Desglossament de les fonts de finançament obtingudes o previstes per a cada actuació.
  4 Còpia de la part del PALS o del PAES en què s’inclouen les accions en cas que no s’hagi aportat amb anterioritat, excepte en
  cas d’ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes que presentin sol·licitud per a la redacció del PAES.
  5 En el cas d’accions supramunicipals presentades per un ajuntament en nom de la resta, el certificat de l’acord de tots els
  ajuntaments implicats en l’acció.

  En el cas que la sol·licitud es presenti mitjançant l’opció telemàtica, la documentació complementària s’ha de presentar en
  el Registre General de la Diputació o per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 30/1992, en el termini dels 3 dies hàbils
  següents a la data en què s’ha signat electrònicament la sol·licitud.
  L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de documentació requerida, sens perjudici del que estableix el paràgraf
  anterior, s’ha de realitzar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies hàbils
  des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que
  l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 71 de
  la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
  i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
  7. Criteris de valoració
  Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es relacionen més avall.
  Línia 1:
  CriteriNombre de punts Municipis de menys de 1.000 habitants
  Municipis de 1.001 a 5.000 habitants
  Municipis de 5.001 a 10.000 habitants
  Municipis de 10.001 a 20.000 habitants
  Municipis de més de 20.000 habitants5
  Línia 2:
  Per valorar les sol·licituds, es tindrà en compte el concepte de més magnitud econòmica entre els criteris objectius següents:
  CriterisNombre de punts Accions destinades a disminuir els efectes del canvi climàtic:
  – Instal·lacions de producció d’energia renovable
  – Estalvi d’energia
  – Foment del transport de baix consum
  – Autocompostatge de residus3Accions destinades a conservar els hàbitats o espècies catalogades en perill o vulnerables, o els
  espais naturals o rurals que estiguin amenaçats.
  Organització de mercats de productes ecològics2Accions destinades a millorar la connectivitat ecològica entre espais
  naturals. Es puntuarà la incidència de l’acció i la prioritat del connector afectat, segons els estudis disponibles o aportats
  pel sol·licitant.1Els municipis signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic
  obtindran un punt addicional. Aquesta circumstància s’haurà de fer constar en la sol·licitud, quan sigui el cas. Les accions
  incloses en PAES aprovats gaudiran un segon punt suplementari.
  Les sol·licituds seran seleccionades seguint l’ordre de més a menys puntuació, de manera que les que tinguin menys puntuació
  podrien no ser ateses en cas de manca de disponibilitat pressupostària.
  8. Instrucció de l’expedient
  La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon a Medi Ambient, sense perjudici de les
  delegacions que es considerin oportunes.
  La proposta de resolució l’elabora la Comissió Qualificadora, que queda definida en aquestes bases.
  L’òrgan competent per a la resolució del procediment d’atorgament de les subvencions és la Junta de Govern de la Diputació
  de Girona.
  9. Composició de la Comissió Qualificadora
  President: el vicepresident de la Diputació, president de la Comissió d’Acció Territorial.
  Vocals: el coordinador de Medi Ambient i el cap de Medi Ambient.
  Secretari: el secretari general de la corporació o el funcionari que delegui.
  Interventor: l’interventor general de la corporació o el funcionari que delegui.
  10. Resolució i notificació
  La Junta de Govern ha d’adoptar la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos, que computen a partir de la
  publicació de la convocatòria corresponent, sense perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior.
  Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les
  seves sol·licituds per silenci administratiu.
  La resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies, comptadors
  des de la data en què s’adopti, i haurà d’incloure, per a cada subvenció atorgada, el pressupost subvencionable, la subvenció
  atorgada, l’import a justificar i el percentatge de subvenció.
  11. Acceptació
  Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense reserves, la subvenció i les condicions amb les quals s’ha
  concedit.
  A aquest efecte, la signatura del justificant de recepció de la comunicació de la subvenció o la recepció de la comunicació
  electrònica ¨Ddel qual quedarà constància en el corresponent assentament¨D és suficient, sempre que el beneficiari no al·legui
  res en contra en el termini d’un mes.
  12. Obligacions del beneficiari
  1 Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les
  subvencions.
  2 Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que
  determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
  3 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació
  i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota
  la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
  4 Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment, i en tot cas abans de la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció
  d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
  5 Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació
  mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits
  per les bases reguladores específiques.
  6 Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser
  objecte de les actuacions de comprovació i control.
  7 Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes,
  activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció, així com els cartells que es puguin col·locar amb motiu
  de les actuacions i durant el període de vigència de l’obligatorietat de destinar els espais a les funcions subvencionades,
  segons el que estableix l’article 4 d’aquestes bases.
  8 Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
  13. Justificació i pagament
  La justificació es farà en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions objecte de la subvenció.
  El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà en la convocatòria corresponent. Es
  considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst encara que no hagi estat efectivament pagada
  abans de l’acabament del període de justificació.
  La documentació que cal presentar és la següent:
  – El compte justificatiu simplificat, emplenat degudament, segons el model normalitzat, el qual ha de contenir la informació següent:
  – Una memòria justificativa del compliment de l’activitat o projecte.
  – Una relació classificada de les despeses de l’activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de document,
  import, concepte i data d’emissió de la factura.
  – Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o projecte, amb identificació de l’import i la seva
  procedència.
  – Un exemplar o còpia de tots els materials de difusió o publicitat de les accions realitzades.
  – Si és el cas, còpia d’escriptures inscrites al Registre de la Propietat, en què consti la subvenció concedida i el caràcter de bé
  de domini públic o la seva finalitat de conservació sense possibilitat de reversió.
  – Si és el cas, còpia dels acords de custòdia
  – En cas de redacció de PAES, una còpia digital editable i una en PDF dels documents del PAES, dels annexos, redactats
  d’acord amb la metodologia aprovada per la Diputació de Girona, el full de càlcul de recollida de dades de l’ajuntament, el
  full de càlcul del tractament de dades dels resultats i el certificat de l’acord d’aprovació per part del Ple. Aquest acord podrà
  ser substituir, a l’efecte de complir el termini de justificació, per un decret d’alcaldia a ratificar en la primera sessió del Ple
  que tingui lloc un cop signat el decret.
  – En el cas d’adquisició de vehicles impulsats per energies renovables, document de baixa o venda del vehicle que ha estat
  substituït.
  La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari les factures acreditatives de les despeses justificades.
  En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons el que estableixi l’acord de
  resolució, es farà el pagament de forma proporcional a la despesa justificada, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de
  la subvenció. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar comportarà la renúncia
  del beneficiari a percebre l’import corresponent a la despesa no justificada. En ambdós casos es modificarà l’import de la
  subvenció, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament.
  Es podrà atorgar una bestreta del 75 % de la subvenció, amb la sol·licitud prèvia del beneficiari. Tret d’aquest cas, la subvenció
  es farà efectiva en un sol pagament, una vegada justificada la subvenció.
  14. Modificació i nul·litat
  Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, s’atindrà al que disposa l’Ordenança general
  de subvencions de la Diputació de Girona. Els beneficiaris podran demanar un únic canvi de destinació de la subvenció,
  que podrà ser concedit, amb caràcter excepcional, si el nou concepte té una puntuació igual o superior a la del concepte
  subvencionat inicialment i si la motivació del canvi està suficientment justificada per causa sobrevinguda o impossibilitat
  pressupostària.
  El beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui
  establert. La Diputació ha d’atorgar o desestimar la proposta, d’acord amb el que preveu l’Ordenança general de subvencions.
  La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en l’ordenança general de subvencions i, en tot cas:
  – En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons el que estableixi l’acord de
  resolució.
  – En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar.
  En ambdós casos es modificarà l’import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament.
  El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre els recursos que s’interposin.
  15. Verificació i control
  Les subvencions atorgades per la Diputació de Girona estan sotmeses a verificació i control segons el que estableix l’Ordenança
  general de subvencions.
  A més, la diputació es reserva el dret de fer una verificació de l’eficàcia de les accions al cap d’un temps d’haver estat
  executades i de la cura per part de l’ajuntament en el seu correcte funcionament, sempre dins dels terminis establerts en
  l’article 4, i penalitzar amb un punt negatiu en la següent convocatòria aquells ajuntaments que hagin mostrat una clara
  manca de diligència en la gestió de l’acció.
  16. Reintegrament de les subvencions
  Els supòsits i procediment de reintegrament es regulen en l’Ordenança general de subvencions.
  17. Difusió i publicitat
  Les bases específiques reguladores de subvencions se sotmetran a informació pública durant el termini del vint dies hàbils,
  mitjançant la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de la Diputació i una referència
  al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
  Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. Transcorregut el termini sense que s’hagin presentat al·legacions, les
  bases quedaran definitivament aprovades, i es publicarà un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona en què se’n
  farà constar el caràcter definitiu.
  18. Règim jurídic
  En tot allò que no prevegin aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; la Llei
  38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
  de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa concordant.
  – Disposició addicional primera
  Les convocatòries que es regeixin per aquestes bases podran ser aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona.
  Es garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí
  Oficial de la Província de Girona.
  – Disposició addicional segona
  En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les bases o que una vegada aprovades
  definitivament s’interposi recurs, el president de la Diputació serà l’òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els
  recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent.”
  SEGON. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el
  Butlletí Oficial de la Província de Girona, tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
  conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
  activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions, les
  bases quedaran aprovades definitivament.
  TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a l’execució dels presents acords i en especial per ordenar la publicació de l’anunci de l’aprovació definitiva de les bases específiques.
  Girona, 19 de desembre de 2012
  Miquel Noguer i Planas
  President accidental

 5. lejarza said

  PLE DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  28/12/2012

  El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat aquesta nit un pressupost de 12.149.200,90 euros per a l’any 2013. El fet de no incloure les inversions inicials del Centre de Gestió de Residus i la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis que acaba d’obrir la Generalitat de Catalunya, juntament amb la davallada dels ingressos provinents de les diferents Administracions, a més de un seguit de mesures de contenció de la despesa, entre d’altres, la reducció de les indemnitzacions dels càrrecs electes, suposa una disminució de gairebé el 24% del pressupost del Consell per al 2013 en relació a l’exercici del 2012.
  El conseller d’Hisenda i Règim Interior, Josep Gelis, ha explicat que són “uns pressupostos realistes i austers com correspon al temps que ens toca a viure i que compleixen un doble objectiu: d’una banda, adequar-se al màxim la realitat en ingressos i despeses i, de l’altra, mantenir i millorar dins del possible els serveis als ajuntaments de la comarca que prestem des del Consell”. Els pressupostos del 2013 han tirat endavant amb els vots a favor de l’equip de govern de Convergència i Unió i l’abstenció del PSC i ERC. El portaveu socialista, Josep Guix, ha assegurat que “tot i veure’ls bé, trobem a faltar més polítiques de promoció econòmica. En aquests moments de crisi, hauríem de fer els esforços possibles per potenciar la creació de riquesa”. De la seva banda, el portaveu d’ERC, Josep Garcia, ha afirmat que “compartim l’esperit dels pressupostos, perquè són molt realistes i toquen de peus a terra, però també creiem que hauríem de fer un esforç més per reduir les indemnitzacions”, que ja han disminuït un 7% de mitjana en relació al 2012. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, s’ha mostrat convençut que “hem fet uns pressupostos rigorosos i realistes amb el moment actual ja que només hem incorporat les inversions compromeses”. Entre altres qüestions, el ple del Consell Comarcal de la Garrotxa també ha aprovat una moció en defensa del model d’escola catalana i el posicionament de la institució a l’atorgament de permisos d’hidrocarburs que afecten dos municipis de la comarca. Sobre aquest últim punt, el president del Consell Comarcal va anunciar la sol•licitud d’una reunió amb el Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial a la que va convidar a l’alcalde de la Vall d’en Bas i l’alcaldessa de Riudaura, també presents a la sala.

 6. lejarza said

  Lejarza escribió
  ¡¡fracking a Riudaura NO!!
  ¡¡Salvem Sant Aniol de Finestres: No a la planta de salmorra industrial en sol rústic!!
  ¡¡No a la Planta de Triatge de Sant Jaume de Llierca dins del polígon de Can Coma de Baix al riu Fluvià!!
  estem farts dels de CiU-Olot… estem farts del Consell Comarcal de la Garrotxa… estem farts del Vicepresident de la Vicepresidencià de la Presidencià del President, el señoret Josep Berga Vayreda… ¡dimissió!

 7. lejarza said

  El Consell Comarcal de la Garrotxa ha elaborat per al 2014 un pressupost de 15.121.384 euros, aproximadament un 19% més que el pressupost inicial de l’any 2013. Aquest increment pressupostari ve determinat, entre d’altres motius, per la previsió d’inversions al dipòsit controlat de residus, així com l’augment previst en la gestió de la recollida selectiva. No obstant això, s’ajusten al màxim les despeses i algunes d’aquestes queden condicionades a l’evolució dels ingressos del Consell al llarg de l’any que ve. Amb el 57% del pressupost, medi ambient és l’àrea amb la partida més important. En total s’hi destinen 8.581.044,75 euros. Aquesta àrea inclou, entre d’altres serveis, el cost de la recollida d’escombraries i el posterior tractament dels residus, la gestió de l’aigua de la comarca i el servei de recollida i custòdia d’animals de companyia. Un altre dels àmbits més importants del pressupost del Consell Comarcal per al 2014 (3.472.979,66 euros) correspon a l’Àrea de Joventut i Educació, que porta a terme, entre altres, la gestió del transport i del menjador escolar.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: