Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Argelaguer aprovació inicial del pressupost de la corporació per a exercici any 2013

Posted by lejarza en 17 diciembre, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer–Tortellà–Girona: Ajuntament de Argelaguer aprovació inicial del pressupost de la corporació per a exercici any 2013.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 240 17de desembre de 2012 Núm. 14246 Ajuntamet de Argelaguer (Girona)
Anunci d’aprovació inicial del pressupost de la corporació per a exercici any 2013.
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 11 de desembre de 2012, el Pressupost general de la Corporació per l’exercici 2013, així com la plantilla de personal
que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, perquè es pugui examinar i els interessats hi puguin fer les reclamacions i/o suggeriments que considerin oportuns. Si transcorregut el termini no se n’han presentat, esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.
Argelaguer, 12 de desembre de 2012 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

9 comentarios para “Ajuntament de Argelaguer aprovació inicial del pressupost de la corporació per a exercici any 2013”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 241 – 18 de desembre de 2012
  Núm. 14123
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte sobre aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 2013
  Transcorregut el termini de trenta dies d’informació pública de l’expedient per a la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013, aprovat, provisionalment, pel Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2012 i publicat, mitjançant edicte, al BOP de Girona núm. 209 de 31 d’octubre d’enguany i exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, sense que s’hagin presentat reclamacions, es fa públic que l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
  Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
  De conformitat amb el que disposa l’article 17 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es publica en annex el text íntegre de les modificacions acordades que han d’aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2013, les quals seran vigents mentre no s’acordi llur modificació o derogació.
  ANNEX
  Ordenances fiscals modificades:
  Ordenança fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Article 7è. Exempcions
  Quedaran exempts de l’impost els treballs de pintar façanes dels immobles.
  Ordenança fiscal número 07/08 reguladora de la taxa per recollida i tractament d’escombraries.
  Article 7è.2.Les tarifes a aplicar seran les següents:
  Habitatges ……………………………………………………………………………………………………………………157,24€
  Habitatges i locals buits ………………………………………………………………………………………………..86,48€
  Tipologia Activitats:
  C1.Restaurants …………………………………………………………………………………………………………….715,04€
  C2.Bars i Cafeteries ………………………………………………………………………………………………………202,26€
  C3.Comerç al detall i al major………………………………………………………………………………………202,26€
  C4.Hotels, fondes, càmping fins a 25 places ………………………………………………………………..715,04€
  C4.1.Hotels, càmpings ……………………………………………………………………………………………….1.531,49€
  C5.Cases turisme rural …………………………………………………………………………………………………202,26€
  C6.Tallers mecànics i reparació de maquinària …………………………………………………………….404,51€
  C7.Bancs, Caixes, assegurances…………………………………………………………………………………….255,38€
  C8.Despatxos professionals i professionals…………………………………………………………………..176,72€
  C9.Serveis, educació, centres ensenyament ………………………………………………………………….176,72€
  C10.Consultoris mèdics, veterinaris, dentistes, clíniques, hospitals, geriàtrics……………..176,72€
  C11.Serveis recreatius (gimnàs, cines, teatres, etc..)………………………………………………………176,72€
  C12.Transports (pàrquings, rentat de vehicles, magatzems)…………………………………………176,72€
  C13.Altres serveis…………………………………………………………………………………………………………176,72€
  I1.Indústria de l’alimentació…………………………………………………………………………………………404,51€
  I2.Indústria tèxtil i de la confecció………………………………………………………………………………..404,51€
  I2.1 Indústria tèxtil i de la confecció…………………………………………………………………………..1.011,30€
  I3.Fabricació de mobles ………………………………………………………………………………………………..404,51€
  I4.Indústria del paper…………………………………………………………………………………………………..404,51€
  I5.Indústria del plàstic………………………………………………………………………………………………….765,75€
  I6.Indústria de la construcció (foneria i forja, fusteria metàl·lica, cargols)…………………….176,72€
  I7.Edificació i obra civil, construcció…………………………………………………………………………….176,72€
  I8.Edificació i obra civil (acabats i instal·lacions) ………………………………………………………….595,57€
  I9.Extractives i elaboració de productes primaris …………………………………………………………176,72€
  I10.Altres indústries……………………………………………………………………………………………………..404,51€
  I11.Explotacions ramaderes ………………………………………………………………………………………….176,72€
  Magatzem.Magatzem…………………………………………………………………………………………………..176,72€
  Taller. Taller de fabricació …………………………………………………………………………………………….176,72€
  Article 9è. Exempcions i bonificacions
  1.- En els supòsits d’habitatges ocupats per persones jubilades que visquin soles s’aplicaran les bonificacions següents:
  a) Per ingressos fins a la pensió mínima no contributiva s’aplicarà una bonificació del 95%.
  b) Per ingressos superiors a la pensió mínima no contributiva i fins al salari mínim interprofessional, s’aplicarà una bonificació
  del 85%.
  c) Per ingressos superiors al salari mínim interprofessional, s’aplicarà una bonificació del 50%.
  Per tenir dret a l’aplicació d’aquestes bonificacions caldrà que les persones jubilades reuneixin les següents condicions:
  Ser majors de 60 anys i acreditar la jubilació.
  Que acreditin disposar d’uns ingressos inclosos en els trams especificats, per les bonificacions a) i b).
  2.- En els supòsits d’habitatges ocupats per persones que sense ser jubilades acreditin que necessiten l’ajuda dels serveis
  socials o que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors o iguals al salari mínim interprofessional aprovat cada any per
  la Llei de pressupostos generals de l’Estat, s’aplicarà una bonificació del 50%.
  Per tenir dret a l’aplicació d’aquesta bonificació caldrà que es reuneixin les següents condicions:
  Que no tinguin cap altra finca que el propi habitatge.
  Que acreditin que els ingressos de la unitat familiar són inferiors al salari mínim interprofessional o que necessiten l’ajuda
  dels serveis socials.
  3.- Per tenir dret a l’aplicació de les bonificacions especificades en els apartats 1 i 2 d’aquest article caldrà que els beneficiaris
  ho sol·licitin durant el mes de gener de cada any.
  En el supòsit de persones jubilades amb un baix nivell d’ingressos, no caldrà sol·licitar la reducció anualment, sinó que en
  principi es considerarà definitiva.
  L’Ajuntament podrà revocar d’ofici la bonificació atorgada en el supòsit que es tingui coneixement que s’han variat les
  circumstàncies que donaven lloc a l’aplicació de la bonificació pertinent.
  4.- Gaudiran d’una bonificació d’un 25% de la tarifa d’habitatges aprovada els habitatges disseminats situats a una distància
  lineal superior al 1,5Km respecte de l’àrea de recollida de deixalles més propera.
  5.- Les empreses que certifiquin que figuren desconnectades del sistema ordinari de recollida de RSU estaran exemptes de
  l’aplicació d’aquesta taxa.
  Ordenança fiscal número 8/11 reguladora de la taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència
  i comunicació prèvia previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i
  de les activitats innòcues i a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats
  recreatives.
  Article 7-Quota tributària:
  La quota tributària es correspon amb els costos imputats a la tramitació administrativa i la realització dels informes tècnics i
  de control necessaris, i consistirà en una quantitat fixada per als següent conceptes:
  1. Legalització ambiental (inclou l’informe de seguretat en cas d’incendi en activitats de l’annex III i innòcues) i canvis
  substancials.
  Sol·licitud presentada per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se de local, o bé perquè l’activitat existent ha sofert
  canvis substancials que requereixen disposar d’una nova llicència.
  La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de juliol es regeix únicament per
  les quotes fixades en el punt cinquè d’aquest mateix article.
  Annex activitats
  ANNEX I 858,46 €
  ANNEX II 858,46 €
  ANNEX III 634,60 €
  INNOCUA 487,23 €
  2. Control periòdics de les activitats (l’annex I no inclou l’inspecció)
  Inspecció a què periòdicament cal sotmetre l’activitat per comprovar que s’adapta a les determinacions ambientals legals i a
  les fixades en la llicència.
  Annex activitats
  ANNEX I 152,14 €
  ANNEX II 705,89 €
  ANNEX III 389,72 €
  INNOCUA 207,91 €
  3. Canvi de titular d’una activitat
  Sol·licitud presentada per transmetre la llicència preexistent d’un titular a un altre, amb inclusió, si s’escau, d’una visita prèvia
  a l’establiment per comprovar que l’activitat que es desenvolupa és la mateixa i que no ha sofert canvis rellevants respecte de
  la llicència original.
  Concepte
  Amb visita de comprovació 184,31 €
  Sense visita de comprovació 65,93 €
  4. Controls inicials d’activitats
  Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de l’activitat per tal de verificar que
  l’activitat compleix amb les determinacions fixades en la normativa ambiental.
  Annex d’activitats
  ANNEX II i IV 705,89 €
  ANNEX III 231,12 €
  INNOCUA 142,06 €
  5. Legalització espectacles públics i activitats recreatives
  CONCEPTE
  Llicència municipal 959,59
  Règim comunicació 664,09
  6. Altres actuacions relacionades amb activitats:
  CONCEPTE
  Informe de consulta prèvia a l’inici d’una activitat sense visita
  Informe de consulta prèvia a l’inici d’una activitat amb visita
  Informes d’assistència, canvis no substancials, explotacions ramaderes extensives i/o ecològiques
  95,00 €
  227,70€
  95,00€
  Sonometries nocturnes 259,05 €
  Sonometries diürnes 175,10 €
  Segones i successives comprovacions (annex II i III) 126,80 €
  Segones i successives comprovacions (innòcues) 81,41 €
  Certificats
  Conformitat consums propis
  40,33€
  38,95€
  Ordenança fiscal número 10 reguladora de la Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
  Es modifica l’apartat a) de l’article 6.3:
  1)- Per instal·lacions i atraccions de fira, per dia/m2 …………………………………………………………………………………………………….0,62€
  2)- Per taules i cadires de bars i cafès, per m2 o fracció/dia…………………………………………………………………………………………..0,31€
  3)- Per materials de construcció, runes i anàlegs, per m2 o fracció/dia …………………………………………………………………………0,16€
  4)- Rodatge i filmacions realitzats a la via pública (cada dia) …………………………………………………………………………………….250,00€
  5)- Altres ocupacions de la via pública no contemplades en apartats anteriors: En general per cada m2 o fracció ……….0,31€
  6)-El promotor d’una obra haurà de dipositar una fiança en concepte de reposició i neteja de via pública i estat de les voreres
  quan les característiques de l’obra ho aconsellin, prèvia valoració del tècnic municipal:
  Obres majors que afectin via pública …………………………………………………………………………………………………………………….450,76€
  Obres menors que afectin via pública……………………………………………………………………………………………………………………150,25€
  Ordenança fiscal número 12 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua.
  Article 6. Quota tributària
  1.La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
  Tarifa primera. Subministrament aigua…………………………………………………………………………………………………………………………Euros
  Bloc I (mínim) de 0-10m3/abonat/ mes ……………………………………………………………………………………………………………..0,6257€/m3
  Bloc II excés de 10m3/abonat/mes …………………………………………………………………………………………………………………….0,6485€/m3
  Bloc Industrial…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,8639€/m3
  Bloc Aigua en Alta………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,8639€/m3
  Quota de servei abonats en alta …………………………………………………………………………………………………………1.000,00€/abonat/mes
  Conservació comptador……………………………………………………………………………………………………………………….0,8931€/abonat/mes
  Ordenança fiscal número 15/10 reguladora de la Taxa per la utilització d’instal·lacions i materials municipals.
  Article 6.- Quota tributària
  Es modifiquen les tarifes següents:
  INSTAL·LACIONS ESPORTIVES QUOTA
  PISTA ESPORTIVA
  Preu hora 2,00€
  PISCINA
  Entrades
  Individuals
  Laborables 4,00 €
  Festius 5,00 €
  Nen/a-noi/a de 6 a 17 anys i Jubilats 3,00 €
  INSTAL·LACIONS ESPORTIVES QUOTA
  Abonaments individuals
  De 6 a 17 anys 15,00€
  A partir de 18 anys 30,00€
  Jubilats 20,00€
  MATERIAL MUNICIPAL * QUOTA
  Material audiovisual 20,00€/unitat
  Utilització taules (sense transport) 0,20 € / unitat / dia
  Utilització cadires (sense transport) 0,20 € / unitat / dia
  Cadira trencada o extraviada 15,00 €
  Taula trencada o extraviada 50,00 €
  Cavallet trencat o extraviat 12,00 €
  *A les entitats locals sense ànim de lucre se’ls aplicarà quota zero.
  Per a les festes majors locals s’aplicarà quota zero.
  En tots els casos, caldrà presentar una instància sol·licitant la utilització de l’equipament i del material municipal i obtenir el
  vistiplau previ del regidor/a responsable de l’àrea corresponent.
  En el cas d’utilització de locals municipals, l’Ajuntament podrà exigir la constitució d’una fiança per import de 100,00 € en
  garantia dels danys i desperfectes que es puguin produir, així com per assegurar que es deixi el local net i en condicions de ser
  utilitzat immediatament.
  Ordenança fiscal número 18 reguladora de la taxa per a la tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut
  pública als establiments oberts al públic.
  Article 9.- Tarifa
  S’estableixen les següents tarifes:
  Tipus d’establiments / acte gravat Preu per inspecció o informe
  Restaurants 147,97 €
  Bar-restaurant 123,31 €
  Bar 98,65 €
  Carnisseria 147,97 €
  Alimentació general 98,65 €
  Peixateries 123,31€
  Rostisseries i plats preparats 123,31€
  Pastisseries i forns 73,99 €
  Mercat ambulants sense manipulació d’aliments 24,66€
  Mercats ambulants amb manipulació d’aliments 73,99€
  Fires 24,66€
  Tatuatges i pírcings 98,65€
  Redacció d’informes 24,66€
  Montagut, 10 de desembre de 2012
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 241 – 18 de desembre de 2012
  Núm. 14159
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte sobre notificació d’un acte administratiu
  De conformitat amb el que disposa l´article 72 del Reglament de població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, s´han iniciat d´ofici els expedients per donar de baixa els habitants que es relacionen a continuació:
  MICHELLE TERESA BRADY B. Carrera.- Mas Els Gorcs
  OLIVIER MAX BODENGHIEN C/ Major, 3 Oix
  ERDZHAN KERIM B. Oix.- Disseminat
  ALICIA ONOFREI Ctra GIV-5221, num 2 Oix
  BIATRISA ONOFREI Ctra GIV-5221, num 2 Oix
  CORNELIA ADRIANA ONOFREI Ctra GIV-5221, num 2 Oix
  ALAN CATALAN B. Vilars.- Mas Salou
  LEGROS LUC B. Santa Bàrbara.- La Sala
  Un cop intentada la notificació personal sense que aquesta es pogués practicar, es procedeix a la notificació mitjançant anunci en el Tauler d’Edictes de l´Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, a fi que els interessats puguin formular les al·legacions i presentar documents i justificacions que estimin convenients en el termini de quinze dies a comptar des del següent a la data de la publicació d´aquest Edicte.
  Montagut, 7 de desembre de 2012
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 243 – 20 de desembre de 2012
  Núm. 14240
  Ajuntament de Tortellà
  Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013
  El Ple de la corporació municipal del dia 19 d’octubre de 2012, va aprovar provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013.
  L’expedient ha estat exposat al públic, mitjançant anunci publicat al BOP número 207 de 26 d’octubre de 2012, pel període de 30 dies, sense que en l’esmentat període s’hagin presentat reclamacions.
  Per això l’acord provisional ha quedat aprovat i elevat a definitiu, tal i com estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
  De conformitat amb allò que es determina a l’apartat 4art de l’esmentat article 17, es fa públic el text íntegre de l’acord definitiu i el de les modificacions aprovades.
  Les modificacions aprovades definitivament són les següents:
  Taxes:
  1. Ordenança fiscal número 13: Taxa de subministrament d’aigua
  S’incrementaran les tarifes d’acord amb l’estudi econòmic redactat per l’empresa Prodaisa, les quals seran les següents:
  BLOC I :De 0 a 10 m³/ abonat / mes………………………………………………………………………0,6480 € /m³
  BLOC II : Excés de 10 m³/ abonat / mes ……………………………………………………………….0,6385 €/ m³
  Conservació de comptador:……………………………………………………………………..0,8931 €/abonat/mes
  2. Ordenança fiscal número 16: Reguladora de la taxa per serveis administratius
  • Documents relatius a serveis administratius:
  Per escanejar:0,10€
  • Documents relatius a activitats:
  Legalitzacions ambientals (inclou l’informe de seguretat en cas d’incendis en activitats de l’annex III i innòcues) i canvis substancials:
  Annex I – autoritzacions ………………………………………………………………………………………………858,46€
  Annex II – llicència ambiental………………………………………………………………………..858,46€
  Annex III – règim comunicació……………………………………………………………………….634,60€
  Innòcues – règim comunicació…………………………………………………………………………487,23€
  Canvi de titular d’una activitat:
  Amb visita prèvia……………………………………………………………………………………………184,31€
  Sense visita prèvia……………………………………………………………………………………………65,93€
  Control periòdic de les activitats:
  Annex I (*) ……………………………………………………………………………………………………………….152,14€
  Annex II……………………………………………………………………………………………………….705,89€
  Annex III i comunicació activitat recreativa………………………………………………………389,72€
  Innòcua ………………………………………………………………………………………………………..207,91€
  (*) no inclou l’inspecció
  Control inicial d’activitats:
  Annex II i IV………………………………………………………………………………………………….705,89€
  Annex III………………………………………………………………………………………………………231,12€
  Innòcues……………………………………………………………………………………………………….142,06€
  Legalització espectacles públics i activitats recreatives:
  Llicència municipal……………………………………………………………………………………….. 959,59€
  Règim comunicació……………………………………………………………………………………….. 664,09€
  Altres actuacions relacionades amb activitats:
  Informes de consulta prèvia a l’inici de l’activitat, sense visita prèvia ………………….. 95,00€
  Informes de consulta prèvia a l’inici de l’activitat, amb visita………………………………. 227,70€
  Informes d’assistència, canvis no substancials, explotacions Ramaderes extensibles i/o ecològiques (CCPAE) ……. 95,00€
  Sonometries nocturnes ……………………………………………………………………………………. 259,05€
  Sonometries diürnes ……………………………………………………………………………………….. 175,10€
  Segones i successives comprovacions (annex II i III)………………………………………….. 126,80€
  Segones i successives comprovacions (innòcues)…………………………………………………. 81,41€
  Certificats……………………………………………………………………………………………………….. 40,33€
  Conformitat consums propis……………………………………………………………………………… 38,95€
  Informes de seguretat en matèria d’incendi:
  Informes de seguretat lligats a obra nova (llicències d’obres) ………………………………. 227,70€
  Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús (activitats sense obra)……………………. 95,00€
  •Estudi de costos per a la vigilància i control del risc en salut pública en les competències municipals:
  Vigilància i control del risc en salut alimentària:
  Restaurants…………………………………………………………………………………………….147,97€/inspecció
  Bar-restaurants……………………………………………………………………………………….123,31€/inspecció
  Bar………………………………………………………………………………………………………….98,65€/inspecció
  Carnisseria…………………………………………………………………………………………….147,97€/inspecció
  Alimentació general………………………………………………………………………………….98,65€/inspecció
  Peixateria………………………………………………………………………………………………123,31€/inspecció
  Rostisseries i plats preparats ……………………………………………………………………123,31€/inspecció
  Pastisseries i forns …………………………………………………………………………………..73,99€/inspecció
  Mercats ambulants sense manipulació d’aliments………………………………………..24,66€/inspecció
  Mercats ambulants amb manipulació d’aliments …………………………………………73,99€/inspecció
  Fires ………………………………………………………………………………………………………24,66€/inspecció
  Altres actuacions:
  Tatuatges i pírcings ………………………………………………………………………………….98,65€/inspecció
  Redacció d’informes ………………………………………………………………………………..24,66€/inspecció
  Tortellà, 12 de desembre de 2012 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 246 – 27 de desembre de 2012
  Núm. 14780
  AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA
  Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2012
  No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 29 de març de 2012, d’aprovació inicial de la primera modificació de crèdit del pressupost 2012, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 82, de 27 de d’abril de 2012, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu. En compliment de l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal 39/1988, reguladora de les hisendes locals, es publica la modificació:
  ORIGEN DEL FONS:
  • Incorporació romanent de tresoreria
  87000 Romanent de tresoreria 20.000,00
  46101 Subvenció extraordinària Diputació 4.000,00
  Total Modificació d’ingressos 24.000,00
  APLICACIÓ DEL FONS:
  Partida Denominació Import
  21000 Manteniment d’instal·lacions 1.800,00
  21001 Manteniment xarxa d’aigua 4.800,00
  21002 Treballs manteniment camins 7.500,00
  22001 Publicacions 400,00
  62101 Inversions en camins 8.000,00
  60902 Altres inversions 1.500,00
  Total aplicació del fons 24.000,00
  MODIFICACIÓ PARTIDES BAIXA
  76101 Diputació: Cooperació municipal -26.000,00
  76501 Consell: Xarxa 21 -3.800,00
  ALTES
  46104 Diputació: Cooperació municipal 26.000,00
  46501 Consell: Xarxa 21 3.800,00
  Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs en via contenciosa administrativa davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà d’aquesta publicació.
  Sales de Llierca, 20 de desembre de 2012 Miquel Palomeras i Anglada Alcalde

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 246 – 27 de desembre de 2012
  Núm. 14785
  AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA
  Edicte d’aprovació definitiva de l’ expedient de modificació de crèdit núm. 2/2012
  No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 20 de setembre de 2012, d’aprovació inicial de la segona modificació de crèdit del pressupost 2012, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 203, de 22 de d’octubre de 2012, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu. En compliment de l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal 39/1988, reguladora de les hisendes locals, es publica la modificació:
  ORIGEN DEL FONS:
  870.00 ROMANEN DE TRESORERIA: 2.500,00 €
  9 PASSIUS FINANCERS 40.000,00 €
  TOTAL MODIFICACIÓ INGRESSOS: 42.500,00 €
  APLICACIÓ DEL FONS:
  22699 ALTRES DESPESES 900,00 €
  31001 INTERESSOS PRÉSTEC OBRA PUOSC 2012 500,00 €
  35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 500,00 €
  46202 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX 600,00 €
  9 PASSIUS FINANCERS 40.000,00 €
  TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES 42.500,00 €
  Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs en via contenciosa administrativa davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà d’aquesta publicació.
  Sales de Llierca, 20 de desembre de 2012 Miquel Palomeras i Anglada Alcalde

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 247 – 28 de desembre de 2012
  Núm. 14832
  Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
  Anunci sobre aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2013
  L’Ajuntament Ple, en sessió del dia 30 d’octubre de 2012, va acordar aprovar provisionalment la modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2013.
  L’esmentat acord ha estat exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 213, de 7 de novembre de 2012, durant un termini de trenta dies hàbils, i el corresponent expedient posat de manifest en el tràmit d’informació pública i audiència als interessats pel mateix termini, no havent-se presentat cap reclamació. Per la qual cosa, l’acord inicial ha esdevingut definitiu, publicant-se els preceptes modificats.
  Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, durant el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província de Girona, sens perjudici de que puguin exercir qualsevol altre acció que estimin oportuna.
  Sant Jaume de Llierca, 17 de desembre de 2012 Ferran Puig Estartús Alcalde

  ANNEX
  Ordenança fiscal núm. 2.3
  IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
  Article 4t. Exempcions, reduccions i bonificacions
  3. En aquest tribut s’apliquen les bonificacions següents:
  a) S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost, durant els dos primers anys, a favor dels titulars de vehicles elèctrics.
  b) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost, durant els dos primers anys, a favor dels titulars de vehicles híbrids.
  c) S’estableix una bonificació del 25% de la quota de l’impost, durant els dos primers anys, a favor dels titulars de vehicles amb menys de 120 gr. d’emissions de CO2.
  Les bonificacions anteriors són de naturalesa reglada i hauran de ser sol·licitades expressament pels subjectes passius abans del 31 de desembre, sense que puguin tenir efectes pels exercicis anteriors al de la seva sol·licitud. Amb la sol·licitud s’hi haurà d’adjuntar fotocòpia de la documentació tècnica i del permís de circulació del vehicle.
  Ordenança fiscal núm. 3.1
  IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
  Article 6è. Tipus de gravamen i quota
  1. El tipus de gravamen serà del 3 per 1000. No obstant, quan la base imposable de l’impost sigui superior a un milió d’euros, el tipus de gravamen serà del 2,5%.
  Ordenança fiscal núm. 5.1
  TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
  Article 6. Quota tributària
  1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes següents:
  EPÍGRAFS Euros
  Epígraf 1. Documents relatius a serveis d’urbanisme
  1. Per cada expedient de llicència d’obres menors…………………………………………………………………………………………………………..14,74
  2. Per cada expedient de llicència d’obres majors ……………………………………………………………………………………………………………36,85
  3. Per cada llicència de primera ocupació………………………………………………………………………………………………………………………..35,56
  4. Per cada expedient de sol·licitud de pròrroga de llicència d’obres ………………………………………………………………………………14,74
  5. Per cada certificació urbanística…………………………………………………………………………………………………………………………………..25,71
  6. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis………………………………………………………………………………………………….177,71
  7. Per cada tramitació d’instruments de planejament derivat, de gestió urbanística i de projectes d’urbanització de promoció privada, independentment del resultat de la seva aprovació …………………………………………………………………….150,00
  8. Per cada expedient de llicència o d’innecessarietat de parcel·lació, segregació i divisió de propietat horitzontal………118,47
  9. Per cada inspecció dels serveis tècnics…………………………………………………………………………………………………………………………23,71
  10. Cartell d’obres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2,12
  Epígraf 2. Certificacions i compulses
  1. Per cada certificació ……………………………………………………………………………………………………………………….1,15
  2. Compulsar fotocòpies, per cada còpia…………………………………………………………………………………………………………………………..0,55
  Epígraf 3. Fotocòpies de documents i servei de fax
  1. Paper Din A-4, per foli………………………………………………………………………………………………………………….0,15
  2. Paper Din A-3, per foli…………………………………………………………………………………………………………………..0,25
  3. Servei de fax, per cada foli…………………………………………………………………………………………………………………..0,70
  Epígraf 4. Informes en matèria de seguretat en cas d’incendi derivats de la Llei 3/2010, de 18 de febrer
  1. Informes de seguretat lligats a obra nova (llicència d’obres) ……………………………………………………………………………………..227,70
  2. Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús (activitats annexos I i II sense obra – tràmit d’activitats)…………………..95,00
  Ordenança Fiscal núm. 5.2
  TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LLICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I A LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JULIOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES
  Article 7. Quota tributària
  1. Legalitzacions (Autoritzacions – Llicències ambientals – Règim de comunicació prèvia/trasllats/canvis substancials):
  Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se de local, o bé perquè l’activitat existent ha sofert canvis substancials a nivell ambiental que requereixen disposar d’una nova llicència.
  La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de juliol es regeix únicament per les quotes fixades en el punt 6è d’aquest mateix article
  TIPUS ACTIVITAT
  ANNEX I – autorització…………………………………………..858,46 €
  ANNEX II – llicència ambiental………………………………..858,46 €
  ANNEX III – règim comunicació (*)…………………………..634,60 €
  INNOCUA – règim comunicació (*)…………………………..487,23 €
  (*) la taxa inclou la primera visita de comprovació i l’informe de seguretat en cas d’incendi.
  2. Control inicial d’activitat:
  Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de l’activitat per tal de verificar que l’activitat compleix amb les determinacions fixades a l’autorització o llicència ambiental.
  TIPUS ACTIVITAT
  ANNEX II i IV…………………………………………………………………705,89 €
  ANNEX III………………………………………………………………………231,12 €
  INNOCUA………………………………………………………………………142,06 €
  3. Control periòdic de les activitats i adequacions:
  Inspecció a què periòdicament cal sotmetre l’activitat per comprovar que s’adapta a les determinacions ambientals legals i a les fixades en la llicència.
  TIPUS ACTIVITAT
  ANNEX I (*)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….152,14 €
  ANNEX II………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..705,89 €
  ANNEX III……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….389,72 €
  INNOCUA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….207,91 €
  (*) No inclou la inspecció
  4. Canvi de titular d’una activitat:
  Sol·licitud presentada per transmetre la llicència preexistent d’un titular a un altre.
  CONCEPTE
  Amb visita de comprovació……………………………………………………………………………………………………………………………………..184,31 €
  Sense visita de comprovació………………………………………………………………………………………………………………………………………65,93 €
  5. Altres actuacions relacionades amb activitats:
  CONCEPTE
  Informe de consulta prèvia a l’inici d’una activitat sense visita …………………………………………………………………………………95,00 €
  Informe de consulta prèvia a l’inici d’una activitat amb visita…………………………………………………………………………………227,70 €
  Informes d’assistència, canvis no substancials, explotacions ramaderes extensives i/o ecològiques (CCPAE) ………….95,00 €
  Sonometries nocturnes …………………………………………………………………………………………………………………………………………….259,05 €
  Sonometries diürnes ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..175,10 €
  Segones i successives comprovacions (annex II i III)………………………………………………………………………………………………..126,80 €
  Segones i successives comprovacions (innòcues)……………………………………………………………………………………………………….81,41 €
  Certificats…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40,33 €
  Conformitat consums propis……………………………………………………………………………………………………………………………………..38,95 €
  6. Legalització espectacles públics i activitats recreatives
  CONCEPTE
  Llicència municipal………………………………………………………………………………………………………………………………………………….959,59 €
  Règim comunicació………………………………………………………………………………………………………………………………………………….664,09 €
  Ordenança fiscal núm. 5.4
  TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
  Article 6.- Quota Tributària
  1. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
  TARIFES SANT JAUME
  Bloc I 0-6 m3/abonat/mes……………………….0,377346 €/m3
  Bloc II 6-12 m3/abonat/mes ……………………0,503127 €/m3
  Bloc III 12-18 m3/abonat/mes ………………..0,698618 €/m3
  Bloc IV > 18 m3/abonat/mes ………………….0,825627 €/m3
  Quota fixa………………………………………………..3,828142 €/m3
  Conservació comptador…………………………..1,093755 €/m3
  TARIFES PLA DE POLIGER
  Bloc I 0-12 m3/abonat/mes……………………………………. 1,053454 €/m3
  Bloc II 12-24 m3/abonat/mes…………………………………. 1,110905 €/m3
  Bloc III 24-36 m3/abonat/mes ……………………………….. 1,280736 €/m3
  Bloc IV > 36 m3/abonat/mes ………………………………… 1,398417 €/m3
  Quota fixa 3,828142 €/m3
  Conservació comptador 1,093755 €/m3
  SUBMINISTRAMENT EN ALTA……………………………… 0,607848€/m3
  Ordenança fiscal núm. 5.10.
  TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC
  Article 9.- Tarifa
  S’estableixen les següents tarifes:

  1. Vigilància i control del risc en salut alimentària
  Tipus d’establiments / acte gravat Preu per inspecció o informe
  Restaurants …………………………………………………………………………………………. 147,97 €
  Bar-restaurant ……………………………………………………………………………………… 123,31 €
  Bar…………………………………………………………………………………………………………. 98,65 €
  Carnisseria…………………………………………………………………………………………… 147,97 €
  Alimentació general ……………………………………………………………………………… 98,65 €
  Peixateries ………………………………………………………………………………………….. 123,31 €
  Rostisseries i plats preparats ……………………………………………………………….. 123,31 €
  Pastisseries i forns …………………………………………………………………………………. 73,99 €
  Mercats ambulants sense manipulació d’aliments…………………………………. 24,66 €
  Mercats ambulants amb manipulació d’aliments …………………………………. 73,99 €
  Fires ……………………………………………………………………………………………………… 24,66 €
  2. Altres actuacions
  Tipus d’establiments / acte gravat Preu per inspecció o informe
  Tatuatges i pírcings ………………………………………………………………………………. 98,65 €
  Redacció d’informes ………………………………………………………………………….. 24,66€

 7. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 4 – 7 de gener de 2013
  Núm. 4
  Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
  Anunci sobre aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2013
  Aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 27 de desembre de 2012, el Pressupost general per a l’exercici 2013, i de conformitat amb el que disposen els articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic durant un termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província, per tal que les persones legítimament interessades, segons el que disposa l’article 170.1 del Text refós esmentat, i pels motius enumerats en el punt 2 de l’article 170,
  puguin presentar davant el Ple de l’Ajuntament les reclamacions i observacions que considerin convenients.
  En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.
  Sant Jaume de Llierca, 28 de desembre de 2012 Ferran Puig Estartús Alcalde

 8. lejarza said

  ARGELAGUER-GIRONA
  El passat 28 de desembre es va obrir la convocatòria dels ajuts Leader 2012, que estan adreçats a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries i turístiques i a les microempreses en general, i que permetran obtenir als beneficiats, fins a un 35% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis. Segons el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que va publicar la convocatòria, el termini per demanar les subvencions restarà obert 45 dies, durant els quals les empreses podran presentar els seus projectes per optar a aquest ajut.

  Pel que fa a l’àmbit del territori que gestiona ADRI-NOC (Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya), s’hi poden acollir empreses de 51 municipis, dels quals 21 són de la Garrotxa, 4 del Collsacabra, un del Pla de l’Estany i 25 de l’Alt Empordà.

 9. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 12 – 17 de gener de 2013
  núm. 260
  Ajuntament de Tortellá
  Edicte d’aprovació inicial d’una modificació de crèdit aprovat per aquest ajuntament l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/12, s’exposa al públic a la secretaria de l’ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils, durant el qual s’admetran reclamacions
  davant d’aquesta corporació. en el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar un altre acord plenari.
  Tortellà, 9 de gener de 2013
  Joaquim Pagès i Manté
  alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: