Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Montagut i Oix construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Oix i col·lectors

Posted by lejarza en 29 noviembre, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer–Tortellà–Girona: Ajuntament de Montagut i Oix construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Oix i col·lectors.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 228 – 28 de novembre de 2012 Núm. 13325 Ajuntament de Montagut-Oix (Girona).
Edicte sobre informació pública d’un projecte en sòl no urbanitzable.
De conformitat amb el que disposa l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, se sotmet a informació pública, pel termini d’un mes,
el projecte Construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Oix i col·lectors en alta-fase 1, promogut per l’Ajuntament de Montagut i Oix i redactat pels serveis tècnics del Consorci Sigma de CiU (Ajuntament d´Olot de CiU, Consell Comarcal de la Garrotxa de CiU) a fi que qui hi estigui interessat pugui examinar l’expedient i formular les al·legacions i observacions que estimi pertinents.
L’expedient es pot consultar a la secretaria d’aquest Ajuntament de dilluns a divendres de 8h. a 15h.
Montagut, 20 de novembre de 2012 Mònica Boix Pagès Alcaldessa de CiU

 Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, La Vall d´en Bas, La Vall de Bianya, Les Planes d’Hostoles, Les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza Tortellà

9 respuestas hasta “Ajuntament de Montagut i Oix construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Oix i col·lectors”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 235 – 10 de desembre de 2012
  Núm. 13724
  Ajuntament de Montagut i Oix
  Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits
  Aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2012, l’expedient núm. 3/2012 de modificació de crèdits del pressupost municipal de 2012, s’exposa al públic, pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte en el BOP de Girona, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i formular, dins el termini esmentat, les reclamacions que es considerin oportunes.
  En el cas que no es presentin reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.
  Montagut, 29 de novembre de 2012
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Ajuntament de Montagut i Oix
  Núm. 235 – 10 de desembre de 2012
  Núm. 14011
  Edicte sobre aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2013
  Aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2012, el Pressupost General d’aquesta Corporació Local per a l’exercici 2013, així com les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal, s’exposen al públic, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  Transcorregut el termini d’informació pública esmentat sense que s’hagin presentat reclamacions, el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de prendre cap més acord.
  Montagut, 29 de novembre de 2012
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 3. lejarza said

  Argelaguer (Garrotxa)
  Grup ICV-EUiA-Argelaguer
  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 242 – 19 de desembre de 2012
  Administració Local Consorcis
  Núm. 14359
  Consorci de l´Alta-Garrotxa
  Anunci sobre l’aprovació inicial d’un projecte.
  En data 3 de desembre de 2012, mitjançant decret de la presidència, s’ha aprovat inicialment i amb caràcter d’urgència, el “Projecte de construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR)
  d’Oix”, amb un pressupost d’execució per contracte de 69.648,91€ (IVA vigent inclòs).
  L’esmentat projecte es sotmet a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis de la corporació pel termini de 15 dies hàbils per tal que es pugui examinar i formular-hi les
  al·legacions pertinents.
  En cas que no es presentin al·legacions, el projecte restarà aprovat definitivament, donant-se, en aquest acte, per complet el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sense perjudici que l’acord d’aprovació definitiva del projecte es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació.
  Acords que es fan públics als efectes oportuns
  Olot, 11 de desembre de 2012 Santiago Reixach i Garriga President

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 11 – 16 de gener de 2013
  Núm. 160
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte sobre l’aprovació definitiva d’un expedient de modificació crèdits
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2012, va aprovar, inicialment, l’expedient número 3/2012 de modificació de crèdits del pressupost municipal de 2012. L’expedient ha estat sotmès a exposició pública, durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant edicte publicat en el B.O.P de Girona número 235 de 10 de desembre de 2012 i exposat en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal, sense que s’hagi formulat cap reclamació dins el termini esmentat, raó per la qual esdevé definitivament aprovat, quedant el Pressupost General, resumit per capítols, com segueix:
  Despeses
  Cap. 1 ……………………222.801,93
  Cap. 2 ……………………279.523,41
  Cap. 3 ……………………….7.142,72
  Cap. 4 ……………………..34.930,90
  Cap. 6 ……………………884.584,37
  Cap. 7 ……………………….1.618,31
  Cap. 9 ……………………..47.589,55
  TOTAL ……………….1.478.191,19€
  Ingressos
  Cap. 1 ……………………221.095,70
  Cap. 2 ……………………..24.500,00
  Cap. 3 ……………………104.676,31
  Cap. 4 ……………………230.083,16
  Cap. 5 ……………………..20.874,66
  Cap. 7 ……………………370.788,96
  Cap. 8 ……………………506.172,40
  TOTAL ……………….1.478.191,19€
  Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del
  dia següent de la seva publicació.
  Montagut, 8 de gener de 2013
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

  Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, La Vall d´en Bas, La Vall de Bianya, Les Planes d’Hostoles, Les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza Tortellà

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 29 – 11 de febrer de 2013
  núm. 1297
  Ajuntament de Montagut i Oix
  Anunci sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres aprovat inicialment pel Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 de gener de 2013, el projecte d’obres Construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Oix i col·lectors en alta fase 1, redactat pel senyor Esteve Costa Sala, enginyer agrònom, tècnic del Consorci Sigma, amb un pressupost d’execució per contracta de 68.454,57€, es sotmet a informació pública, pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest anunci en el BOP de Girona, als efectes que es puguin examinar i formular, si s’escau, les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes, de conformitat amb el que disposa l’article 235 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
  Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
  Montagut, 1 de febrer de 2013
  Mònica Boix Pagès alcaldessa

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Anunci sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres
  Núm. 88 – 8 de maig de 2013
  Núm. 5113

  Anunci sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres
  D’acord disposa l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic que el projecte d’obres Construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Oix i col·lectors en alta-fase 1, redactat pel senyor Esteve Costa i Sala, enginyer agrònom, tècnic del Consorci Sigma, amb un pressupost d’execució per contracta de 68.454,57 euros, ha estat aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 d’abril de 2013, un cop transcorregut el termini de trenta dies d’informació pública del citat projecte publicat mitjançant anunci al BOP de Girona núm. 29 d’11 de febrer
  de 2013 i exposat en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament i en la pàgina web municipal, sense que s’hagi formulat cap reclamació ni al·legació.
  Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la darrera publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  Montagut, 29 d’abril de 2013
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 7. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte sobre inici d’expedient d’expropiació forçosa
  Núm. 89 – 9 de maig de 2013
  Núm. 5181

  Edicte sobre inici d’expedient d’expropiació forçosa
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 d’abril de 2013,
  va adoptar l’acord d’aprovar la relació detallada de béns i drets a expropiar per a l’adquisició dels terrenys necessaris per a l’execució del projecte d’obres Construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Oix i col·lectors en alta-Fase 1, aprovat definitivament en la mateixa sessió plenària, així com constatar el fet de la declaració implícita d’utilitat pública a l’efecte de l’ocupació dels béns afectats i la declaració de la necessitat d’ocupació de les finques que consten en la relació concreta i individualitzada aprovada, indispensables per al fi de l’expropiació.
  Correspon en aquest moment sotmetre a informació pública l’esmentada relació, que s’adjunta com annex.
  L’expedient pot ser consultat per qualsevol interessat a les oficines municipals, durant el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte en el BOP.
  Durant el mateix termini es poden formalitzar, davant l’Ajuntament, les al·legacions que es considerin escaients, per part dels interessats i dels titulars de béns i drets, els quals podran aportar davant l’Ajuntament totes les dades que permetin esmenar els errors existents en la relació i també oposar-se a l’ocupació, per motius de fons o de forma, sempre indicant els fonaments per oposar-s’hi.
  Així mateix, dins el termini precedentment esmentat, els titulars de béns i drets afectats hauran de presentar davant l’Ajuntament tota la documentació que els acrediti de forma fefaent com a titulars dels esmentats béns o drets, així com d’estar al corrent del pagament de l’impost sobre béns immobles que es refereix a les finques afectades.
  En tot cas l’incompliment d’aquestes prescripcions no paralitzarà el procediment administratiu iniciat.
  Montagut, 30 d’abril de 2013
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

  ANNEX
  DADES FINCA AFECTADA:
  Titular: Sr. Dionís Cros Martínez
  Emplaçament finca: polígon 13 parcel·la 47 segons cadastre de rústica.
  Qualificació urbanística: sòl no urbanitzable, classificat com a zona agrícola.
  Referència cadastral: 17116A013000470000GT
  Inscrita al Registre de la Propietat d’Olot: finca núm. 164 d’Oix, tom
  1405, llibre 13, foli 199.
  La finca de referència es troba lliure de càrregues
  Superfície a expropiar: 414,23m2.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau, Garrotxa, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Catalunya, Espanya, Lejarza

 8. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX Edicte sobre l’adopció de diversos acords
  Núm. 114 – 13 de juny de 2013
  Núm. 6803

  Edicte sobre l’adopció de diversos acords
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de maig de 2013, adoptà per unanimitat dels membres assistents, els següents acords relatiu a l’expedient expropiatori dels béns i drets afectats per a l’execució del projecte d’obres Construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Oix i col·lectors en alta-Fase 1:
  Primer.- Aprovar amb caràcter definitiu la relació de propietaris i titulars de béns i drets afectats per l’expropiació en ordre a l’execució del projecte d’obres Construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Oix i col·lectors en alta-Fase 1, pel que fa a la descripció, les titularitats i càrregues existents de les finques que
  s’especifiquen a l’annex que s’adjunta a aquest acord, als efectes previstos a l’article 20 de la Llei d’expropiació forçosa.
  Segon.- Declarar la necessitat d’ocupar els béns i drets inclosos a la relació abans aprovada.
  Tercer.- Autoritzar la despesa corresponent a les indemnitzacions que es preveuen a la relació abans aprovada, per un import de 3.129,69 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16.621.00 del pressupost municipal vigent.
  Quart.- Notificar aquests acords als propietaris i titulars dels béns i drets afectats per a l’expropiació i comunicar-lis, d’acord amb l’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, que poden convenir amb l’Ajuntament, lliurament i per avinença, l’alienació dels esmentats béns i drets, per la qual cosa caldrà que presentin una proposta relativa al preu pel qual cedirien a l’Ajuntament la finca o finques de la seva propietat sotmeses a expropiació, l’oferta de les quals s’ha de formalitzar en el termini de quinze dies, a comptar a partir de l’endemà d’aquesta notificació. En el cas de no arribar a un acord, pel fet que l’Ajuntament no rep cap resposta o bé perquè l’Ajuntament rebutja les propostes presentades, s’entendrà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença i es prosseguirà el procediment expropiatori d’acord amb els preceptes aplicables. Igualment, fer-los avinent dels recursos procedents, tenint en compte que l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets comporta la necessitat d’ocupació dels béns immobles afectats per l’expropiació forçosa.
  Cinquè.- Disposar que s’iniciï l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets respecte a l’alienació dels quals no s’hagi aconseguit l’avinença segons l’apartat anterior, mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents, un cop siguin ferms aquests acords.
  Sisè.- Publicar el present acord, mitjançant el corresponent edicte, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari de Girona, i exposar-ho al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal.
  Setè.- Facultar a la senyora Alcaldessa perquè subscrigui tots els documents, públics o privats, que siguin necessaris per al perfeccionament dels precedents acords.
  Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
  Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
  Montagut, 4 de juny de 2013 Mònica Boix Pagès Alcaldessa
  ANNEX
  DADES FINCA AFECTADA:
  Titular: Sr. Dionís Cros Martínez
  Emplaçament finca: polígon 13 parcel·la 47 segons cadastre de rústica.Qualificació urbanística: sòl no urbanitzable, classificat com a zona agrícola.
  Referència cadastral: 17116A013000470000GT Inscrita al Registre de la Propietat d’Olot: finca núm. 164 d’Oix, tom 1405, llibre 13, foli 199.
  Dret afectat: Propietat. Càrregues: La finca està lliure de càrregues. Superfície a expropiar: 414,23 m2. Valoració expropiació: 3.129,69€

 9. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 52 – 17 de març de 2014
  Núm. 2616
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte sobre una modificació puntual de les Normes Subsidiàries
  Expedient: modificació 02/2013- NNSS
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de
  febrer de 2014, aprovà la modificació puntual de les Normes Subsidiàries
  del municipi de Montagut i Oix per la implantació de l’estació
  depuradora d’aigües residuals a Oix, redactada per l’arquitecta
  senyora Ma Teresa Ercilla Sans i formulada per aquest Ajuntament,
  que en la seva part dispositiva diu:
  “Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes
  Subsidiàries del municipi de Montagut i Oix (núm. 02/2013)
  relativa a la implantació de l’estació depuradora d’aigües residuals
  d’Oix i col.lectors en alta-Fase 1, redactada per l’arquitecta Ma Teresa
  Ercilla Sans i formulada per aquest Ajuntament, a l’objecte de
  contemplar aquesta infraestructura com a sistema urbanístic.
  Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini
  d’un mes mitjançant edicte que s’inserirà al Butlletí Oficial de la
  Província, al Diari de Girona, al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament
  i a la pàgina web municipal, a fi que qualsevol pugui examinar
  l’expedient i presentar les al·legacions que s’estimin pertinents.
  Tercer.- Donar audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública,
  als ajuntament limítrofs següents: Albanyà, Argelaguer, Camprodon,
  Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts, Sant Jaume de
  Llierca, Sales de Llierca, Tortellà i La Vall de Bianya.
  Quart.- Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública,
  els informes que siguin escaients als organismes afectats per raó de
  les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini
  d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.
  Cinquè.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria
  d’informació pública i dels acords d’aprovació que s’adoptin en la
  tramitació d’aquesta modificació, els quals podran consultar-se a la
  web oficial de l’Ajuntament (www.montagut-oix.cat).
  Sisè.- Facultar a la senyora Alcaldessa per a subscriure els documents
  que siguin necessaris per a l’execució del present acord.”

  De conformitat amb el que disposa l’article 85.4 del Decret Legislatiu
  1/2010, de d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
  l’expedient es sotmet a informació pública, per un termini
  d’un mes, a fi que els interessats puguin examinar-lo i presentar les
  al·legacions que s’estimin pertinents.
  Durant el termini d’informació pública l’expedient es pot consultar
  a les oficines municipals de l’Ajuntament, en horari d’atenció al
  públic:
  Lloc: Era Sant Sebastià, 1 de Montagut
  Horari: De dilluns a divendres de 10h a 14h.
  La documentació també es pot consultar a través de la web municipal:
  http://www.montagut-oix.cat, dins l’apartat d’urbanisme.
  La qual cosa es fa públic per al coneixement general i als efectes
  escaients.
  Montagut, 6 de març de 2014
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: