Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca projecte de modificació puntual del Pla parcial del sector industrial SAU4 Can Coma redactat per Anna Font Viñals de NUA arquitectura SlP i formulat per l’Institut Català del Sòl

Posted by lejarza en 6 noviembre, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer–Tortellà–Girona: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca projecte de modificació puntual del Pla parcial del sector industrial SAU4 Can Coma redactat per Anna Font Viñals de NUA arquitectura SlP i formulat per l’Institut Català del Sòl.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 212 – 6 de novembre de 2012 Núm. 12527 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Girona).
Anunci sobre aprovació inicial de la modificació puntual d’un pla parcial
urbanístic la Junta de Govern local, en la sessió de data 30 d’octubre de 2012, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Modificació puntual del
Pla parcial del sector industrial SAU4 Can Coma, redactat per Anna
Font Viñals, de NUA arquitectura, SlP, i formulat per l’Institut Català del Sòl, que té per objecte modificar l’ordenació vigent actualment del sector per una nova ordenació que prevegi parcel·les de grans dimensions.
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, així com en el Tauler d’edictes de l’ajuntament, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.
Tercer.- Suspendre la tramitació de noves llicències de parcel·lació i d’activitats, pel termini d’un any a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província (BOPG), en els terrenys inclosos en l’àmbit d’aquesta modificació puntual de Pla parcial urbanístic, d’acord amb el que disposa l’article 73.2 del Text refós de la llei d’urbanisme.
Quart.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar un
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.
Cinquè.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria
d’informació pública, d’aquest acord i del projecte de modificació
puntual de Pla parcial, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca
Sisè.- Condicionar l’eficàcia i executivitat de la referida modificació
puntual de Pla parcial a la publicació de la Modificació puntual de les NNSS núm. 1/2012, en relació a la definició del vial estructurant del Pla de Politger.”
Contra el punt 3, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació o publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació o publicació.
Als efectes del tràmit d’informació pública acordat en el punt 2, l’expedient restarà a disposició de les persones interessades a la secretaria de l’ajuntament, carrer Àngela Brutau, 1, 17854-Sant Jaume
de Llierca, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 hores i els dijous de 16:00 a 20:00 hores, i a la web oficial de
l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca (www.santjaumedellierca.cat).
Sant Jaume de Llierca, 31 d’octubre de 2012 Ferran Puig Estartús Alcalde

4 comentarios para “Ajuntament de Sant Jaume de Llierca projecte de modificació puntual del Pla parcial del sector industrial SAU4 Can Coma redactat per Anna Font Viñals de NUA arquitectura SlP i formulat per l’Institut Català del Sòl”

 1. lejarza said

  Rebaixen l’impost als vehicles poc contaminants
  El Punt-Avui 06/12/12 – SANT JAUME DE LLIERCA – RAMON ESTÉBAN
  L’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Junts per Sant Jaume -AM) aplicarà l’any vinent bonificacions considerables en l’impost de vehicles de tracció mecànica (l’impost de circulació) en els casos de vehicles que contaminen menys. La rebaixa serà d’un 75% per als elèctrics; d’un 50% per als híbrids, i d’un 25% per als que produeixin emissions per sota de 120 grams de CO2. Aquests avantatges s’aplicaran els dos primers anys a partir de la compra del vehicle. Les bonificacions s’han inclòs en les ordenances fiscals del 2013, en les quals es preveu també una rebaixa de mig punt (se situaria en un 2,5%) en l’impost de construcció per a projectes que superin el milió d’euros de pressupost. Al marge d’aquests casos, la pressió fiscal per l’any vinent té un creixement zero. L’única excepció és la taxa de subministrament d’aigua a la zona del polígon industrial Pla de Politger (un servei que l’Ajuntament diu que és deficitari) que augmentarà un 3,9%.

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 130 – 8 de juliol de 2013
  Núm. 7839

  Anunci sobre aprovació definitiva d’un projecte d’urbanització
  La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca,
  en la sessió de data 27 de juny de 2013, va adoptar, entre d’altres, el
  següent acord:
  “Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 7 de febrer
  de 2013, va aprovar inicialment el projecte d’urbanització del sector
  sud SAU4 Industrial “Can Coma”, al terme municipal de Sant Jaume de Llierca, que promou l’Institut Català del Sòl i que ha estat redactat per Anna Font Viñals, arquitecte, de data setembre del 2012, clau 14301040.
  Atès que l’esmentat projecte ha estat sotmès a informació pública
  durant el termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
  de la Província de Girona núm. 35, de data 19 de febrer de 2013,
  en el diari El Punt Avui, de data 14 de febrer de 2013, i en el tauler
  d’anuncis de la corporació, en data 8 de febrer de 2013.
  Atès que també es va donar publicitat de la convocatòria d’informació pública i de l’acord d’aprovació inicial, així com del contingut del projecte, a la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
  Atès que durant el període d’informació pública no s’han presentat
  al·legacions.
  Atès que dels informes sol·licitats als organismes públics i a les empreses de subministrament de serveis afectades pel projecte d’urbanització, en dates 11, 12 i 13 de febrer de 2013, s’han rebut els següents, que s’incorporen a l’expedient: Telefónica de España, SA
  (RE núm. 202, de 26-02-2013); Servei Territorial de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat (RE núm. 277, de 15-03-2013); Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya (RE núm. 345, de 15-04-2013); i Agència Catalana de l’Aigua (RE núm. 402, de 13-05-2013).
  Atès que en data 4 de juny de 2013 (RE núm. 485), la subdirectora
  de Sòl i Habitatge de l’Institut Català del Sòl ha tramès un exemplar
  en suport paper i en suport digital del projecte d’urbanització del
  sector sud SAU4 Can Coma, pel tràmit d’aprovació definitiva
  Atès l’informe emès en data 25 de juny de 2013 per l’arquitecte municipal, el senyor Joan Carles i Roqué, on manifesta el que es transcriu a continuació:
  “INFORMO:
  • Que la documentació presentada és:
  Projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector SAU 4 Can Coma
  signat per l’arquitecta Anna Font Vinyals i l’Institut Català del Sòl.
  ANTECEDENTS
  • En data de 31 de gener de 2001 es va aprovar les Normes Subsidiàries, amb publicació el 4 de maig de 2001 al DOGC.
  • En data de 24 d’octubre de 2007 es va aprovar el text refós del Pla Parcial de Can Coma del Pla de Politger.
  • El 14 de febrer de 2013 es va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla Parcial del sector SAU 4 Can Coma del Pla de Politger.
  OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ DE PLANEJAMENT
  • L’objecte del document de la “Modificació puntual del Pla Parcial
  del sector SAU 4 Can Coma, té com a finalitat la modificació de
  l’ordenació per a la implantació d’una indústria de grans dimensions. Aquest projecte d’urbanització que ara s’informa desenvolupa la Modificació del Pla Parcial
  VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT
  • El projecte d’urbanització té coherència i concordança amb la
  “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Sant Jaume
  de Llierca en relació a la definició del vial estructurant del Pla de
  Politger” i amb la “Modificació puntual del Pla Parcial del sector
  SAU 4 Can Coma del Pla de Politger” que han estat aprovades
  definitivament.
  REQUERIMENTS QUE ES VAREN SOLICITAR EN L’APROVACIÓ INICIAL
  • Apartat 1.11 termini d’execució de les obres. S’han establert les
  diferents fases d’execució de les obres, així com la seva temporalització.
  • Annex 2.1 Adaptació al planejament. S’ha descrit els documents
  de planejament definitivament aprovats.
  • Annex 2.8 Espais lliures públics, Plànol 17 Jardineria i mobiliari
  urbà, S’ha ubicat la zona de menjadors a l’aire lliure, en els plà-
  nols.
  • Plànol 06 Enderrocs, S’ha corregit les edificacions a enderrocar.
  • Xarxa d’aigües pluvials. S’ha justificat els càlculs de la bassa de laminació.
  • Xarxa elèctrica. S’ha modificat la localització del CT1, per tal de minimitzar l’impacte visual.
  • Senyalització: S’ha corregit els senyals de rotonda inexistent.
  • Cal justificar gràficament l’accés provisional al sector industrial existent. S’ha corregit l’accés provisional.
  • Article 27.3 del Pla Parcial. Hi ha un 40% d’arbres de fulla perenne, per tal de que hi hagi un apantallament durant tot l’any.
  REQUERIMENTS SOLICITATS PER ORGANISMES SECTORIALS
  • Telefónica de España SAU. No hi ha requeriments
  • Servei Territorials de Carreteres. La xarxa de reg i la plantació d’arbrat haurà de situar-se fora de la zona de domini públic de la carretera N-260z. Caldrà que durant l’execució de l’obra, en el replanteig de l’arbrat i el reg no es situï dins de la zona de domini públic de la carretera N-260z.
  • Ministerio de Fomento. No hi ha requeriments
  • Agència Catalana de l’Aigua. Caldrà un annex del dimensionat de la xarxa i de la bassa de laminació. S’ha incorporat en el projecte presentat l’annex amb la justificació dels càlculs de dimensionat de la xarxa, la bassa, i la riera.
  CONCLUSIONS
  • Donat la valoració que s’ha fet de l’expedient del projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector industrial SAU 4 Can Coma”, s’emet informe FAVORABLE sobre l’expedient.
  • Caldrà que durant l’execució de l’obra, en el replanteig de l’arbrat i el reg no es situï dins de la zona de domini públic de la carretera N-260z, tal com ha sol·licitat l’informe del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.”
  Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 14 de febrer de 2013, va aprovar definitivament la Modificació del Pla parcial del sector industrial SAU4 Can Coma, promoguda per l’Institut Català del Sòl (DOGC núm. 6386, de 30-05-2013).
  Atès el que disposen els articles 8.5.c), 89, 106, 107 i 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 110 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
  D’acord amb els articles 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 53.1.s) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en ús de les atribucions delegades pel Decret de l’alcaldia núm. 24/2011, de 12 de juliol.
  S’ACORDA:
  “Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’urbanització del sector sud SAU4 Industrial “Can Coma”, al terme municipal de Sant Jaume de Llierca, que promou l’Institut Català del Sòl i que ha estat redactat per Anna Font Viñals, arquitecte, de data abril del
  2013, clau 14301040, i a on s’han incorporat els requeriments detallats en l’informe emès el 25 de juny de 2013 per l’arquitecte municipal, precedentment transcrit.
  Segon.- DISPOSAR la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’espai web municipal, per a coneixement general d’aquesta aprovació definitiva.
  Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’Institut Català del Sòl.”
  Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar els següents recursos:
  a) Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’alcalde, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci.
  b) O bé, directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, davant els Jutjats contenciosos administratius de Girona.
  No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs si ho considereu convenient.
  Aquest projecte pot ésser consultat a la secretaria de l’Ajuntament, al carrer Àngela Brutau, 1, qualsevol dia laborable, de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 hores i els dijous de 17:00 a 20:00 hores, i a la web oficial de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (www.santjaumedellierca.cat).
  Sant Jaume de Llierca, 28 de juny de 2013
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Núm. 228 – 26 de novembre de 2015 Núm. 11020

  Edicte sobre l’aprovació inicial d’una modificació puntual de les NNSS
  El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió ordinària del dia 1 d’octubre de 2015, va prendre l’acord que literalment diu el següent:
  “Primer.- Assumir expressament la iniciativa pública per formular la modificació puntual núm. 2/2015 de les Normes Subsidiàries de Sant Jaume de Llierca, en relació a la zona verda del sector de Can Coma, redactada per l’arquitecta senyora Marta Collell i Mundet, de data abril del 2015, que ha presentat la representació de la Junta de Compensació del Pla parcial del sector SAU 4 Can Coma i, en conseqüència, APROVAR INICIALMENT l’esmentada modificació, d’acord amb el document tècnic en què es formalitza aquesta presentat per la dita Junta en data 26 d’agost de 2015 (RE núm. 886), que té com a única finalitat la possibilitat de modificar d’emplaçament i forma els sistemes d’espais lliures públics, de zones verdes i parcel·les del sector urbanitzable SAU 4 Can Coma, per tal de mantenir el camí de Cuguleres com a camí rural, que no forma part del sistema de mobilitat dels sectors industrials, i així permetre que tant l’entrada i sortida de camions de la parcel·la de gran format es produeixi per la vialitat interna del polígon industrial de Poliger.
  Segon.- Convocar un termini d’informació pública d’un mes per mitjà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en el tauler d’anuncis de la corporació.
  Tercer.- Donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública, aquest acord i el document tècnic de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
  Quart.- Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb el que determina l’article 85.5 del TRLU.
  Cinquè.- Acordar la suspensió de tramitacions i llicències, d’acord amb el que estableix l’article 73.2 del TRLU, en l’àmbit en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic.
  Contra el punt 5, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació o publicació.
  Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació o publicació.
  Als efectes del tràmit d’informació pública acordat en el punt 2, l’expedient i el document tècnic de la modificació puntual restarà a disposició de les persones interessades a la secretaria de l’Ajuntament, carrer Àngela Brutau, 1, 17854-Sant Jaume de Llierca, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00 hores, i els dijous, també de 17:00 a 20:00 hores, i el document tècnic, també a la pàgina web municipal http://www.santjaumedellierca.cat/.
  Sant Jaume de Llierca, 16 d’octubre de 2015
  Jordi Cargol i Cros Alcalde

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  Ajuntament de Sant Jaume de Llierca

  Núm. 228 – 26 de novembre de 2015 Núm. 11021

  Edicte sobre l’aprovació inicial de la modificació d’un pla parcial urbanístic
  La Junta de Govern Local, en la sessió de data 19 de novembre de 2015, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
  “Primer.- Aprovar inicialment el projecte de Modificació del Pla parcial del sector industrial SAU 4 Can Coma, redactat per Marta Collell Mundet, de NUA Arquitectura, SLP, i formulat per la Junta de Compensació del Pla parcial del sector SAU 4 Can Coma, que té per objecte:
  • modificar d’emplaçament i forma els sistemes d’espais lliures públics, la vialitat i les parcel·les del sector urbanitzable SAU 4 Can Coma, per tal de mantenir el camí de Cuguleres com a camí rural que no forma part del sistema de mobilitat dels sectors industrials i així permetre que tant l’entrada i sortida de camions de la parcella de gran format es produeixi per la vialitat interna del polígon industrial de Poliger. • agrupar dues parcel·les mitjanes industrials. • fer unes modificacions a la normativa de tanques i espais lliures.
  Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte i acord a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.
  Tercer.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública, d’aquest acord i del projecte de modificació puntual de pla parcial, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
  Quart.- Citar personalment als propietaris dels terrenys inclosos dins l’àmbit del Pla parcial.
  Cinquè.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.
  Sisè.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, sens perjudici del que es permet en aplicació de l’article 102.4 del RLU, pel termini d’un any a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en tot l’àmbit del Pla parcial, a l’empara del que disposen els articles 73 i 74 del TRLU i concordants.
  Setè.- Condicionar l’eficàcia i executivitat de la referida modificació de pla parcial a la publicació de la Modificació puntual de les NNSS núm. 2/2015, en relació a la zona verda del sector de Can Coma.
  Vuitè.- Comunicar el present acord al promotor del Pla parcial.”
  Contra el punt 3, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació o publicació.
  Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació o publicació.
  Als efectes del tràmit d’informació pública acordat en el punt 2, l’expedient i el projecte de la modificació restarà a disposició de les persones interessades a la secretaria de l’Ajuntament, carrer Àngela Brutau, 1, 17854-Sant Jaume de Llierca, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9:00 a 15:00 hores, i els dijous, també de 17:00 a 20:00 hores, i el document tècnic també a la pàgina web municipal http://www.santjaumedellierca.cat/.
  Sant Jaume de Llierca, 20 de novembre de 2015
  Jordi Cargol i Cros Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: