Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca modificació puntual de les Normes subsidiàries del vial estructurant del Pla de Politger, redactat per l’arquitecte municipal Joan Carles i Roqué

Posted by lejarza en 6 noviembre, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer–Tortellà–Girona: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca modificació puntual de les Normes subsidiàries del vial estructurant del Pla de Politger, redactat per l’arquitecte municipal Joan Carles i Roqué.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 212 – 6 de novembre de 2012 Núm. 12526 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Girona).
Anunci sobre aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes
subsidiàries, el Ple de l’ajuntament, en la sessió de data 30 d’octubre de 2012, va adoptar, amb el quòrum de la majoria absoluta legal, els següents acords:
“Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de Sant Jaume de Llierca número 1/2012, en relació a la definició del vial estructurant del Pla de Politger, redactada per l’arquitecte municipal, senyor Joan Carles i Roqué, i formulada per aquest ajuntament, consistent en establir una nova ubicació del vial que enllaça els diferents sectors del Polígon Industrial del Pla de Poliger, per tal d’adaptar el sòl urbanitzable saU4 Can Coma a una nova demanda de parcel·les de gran format.
Segon.- Sotmetre l’esmentada Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de sant Jaume de llierca a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, així com en el Tauler d’edictes de l’ajuntament, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.
Tercer.- suspendre la tramitació de projectes d’urbanització, pel termini d’un any a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, d’acord amb el que disposa l’article 73.2 del Text refós de la llei d’urbanisme.
Quart.- Concedir audiència a tots els ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.
Cinquè.- simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.
Sisè.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública, d’aquest acord i del projecte de Modificació puntual de les normes subsidiàries, els quals podran consultar-se a
la web oficial de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.”
Contra el punt 3, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació o publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació o publicació.
Als efectes del tràmit d’informació pública acordat en el punt 2,
l’expedient restarà a disposició de les persones interessades a la secretaria de l’ajuntament, carrer Àngela Brutau, 1, 17854-Sant Jaume
de Llierca, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9:00 a 15:00 hores i els dijous de 16:00 a 20:00 hores, i a la web oficial de l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca (www.santjaumedellierca.cat).
Sant Jaume de Llierca, 31 d’octubre de 2012 Ferran Puig Estartús Alcalde

Una respuesta para “Ajuntament de Sant Jaume de Llierca modificació puntual de les Normes subsidiàries del vial estructurant del Pla de Politger, redactat per l’arquitecte municipal Joan Carles i Roqué”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona
  Núm. 231 – 3 de desembre de 2012 núm. 13536
  Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
  Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits l’alcalde d’aquesta Corporació, mitjançant decret núm. 28/2012, de 31 d’octubre, va resoldre aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari núm. 7/2012 del pressupost de despeses de la corporació amb el finançament que en el mateix es determina, el qual s’exposa al públic amb la finalitat que durant el termini de quinze dies hàbils pugui presentar-se contra el mateix les reclamacions que s’estimin pertinents pels interessats a que fa referència l’article 22 del reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
  De no produir-se reclamacions contra la present resolució, aquesta es considerarà definitivament aprovada.
  Sant Jaume de Llierca (Vall del Llierca), 14 de novembre de 2012 Ferran Puig Estartús Alcalde de ERC

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: