Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa modificació de les ordenances fiscals

Posted by lejarza en 26 octubre, 2012


Vall del Llierca: Argelaguer–Tortellà–Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa modificació de les ordenances fiscals.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 207 – 26 d´octubre de 2012 Núm. 11962 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 11 d’octubre de 2012, va acordar aprovar entre d’altres, l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances
següents:
– Ordenança fiscal T002, reguladora de la taxa per a la gestió dels serveis de cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics.
– Ordenança fiscal T003, reguladora de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa.
– Ordenança fiscal T004, reguladora de la taxa pel tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa.
– Ordenança fiscal T006, reguladora de la taxa per a la legalització de les activitats amb incidència ambiental, dels espectacles públics i les activitats recreatives, així com l’emissió d’informes de seguretat en matèria d’incendis i corresponents visites de comprovació.
– Ordenança P003, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars.
– Ordenança P004, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori.
Les ordenances s’exposen al públic pel termini de 30 dies, d’acord amb el que disposen els articles 15,16,17 i 20.1.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
En aquest termini qualsevol interessat pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que cregui oportunes.
Transcorregut el període indicat sense que s’hagin presentat al·legacions o suggeriments, els acords restaran automàticament aprovats amb caràcter de definitius i es publicaran els textos íntegres de les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG). Els acords entraran en vigor una vegada aprovades, publicades i complerts els tràmits que fixa la legislació vigent i regiran
mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.
Això és el que es fa públic als efectes oportuns.
Olot, 18 d’octubre de 2012 Joan Espona i Agustín President

4 comentarios para “Consell Comarcal de la Garrotxa modificació de les ordenances fiscals”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 211 – 5 de novembre de 2012
  Núm. 12226
  Consell Comarcal de la Garrotxa
  Edicte sobre exposició pública d’un expedient de modificació del pressupost general
  Aprovat pel Ple de la Corporació del dia 11 d’octubre de 2012 l’expedient 2/2012 de modificació de crèdit del pressupost d’enguany, amb un origen de fons provinent de romanent de tresoreria i generació de crèdit i una aplicació de fons, suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i generacions de crèdit.
  El pressupost modificat queda resumit a nivell de capítols de la següent manera:
  INGRESSOS
  CAPITOL
  Capitol III Taxes i altres ingressos 7.343.565,08
  Capítol IV Transferències corrents 5.865.307,79
  Capítol V Ingessos patrimonials 10.000,00
  Capitol VI Alienació d’inversions reals 38.001,00
  Capitol VII Transferències de capital 5.095.637,62
  Capítol VIII Actius financers 2.720.340,35
  21.072.851,84
  DESPESES
  CAPITOL
  Capitol I Despeses de personal 1.514.108,65
  Capítol II Despeses de béns corrents i serveis 9.831.040,88
  Capítol III Despeses financeres 17.200,00
  Capítol IV Transferències corrents 2.389.880,67
  Capítol VI Inversions reals 2.860.211,15
  Capítol VII Transferències de capital 4.460.410,49
  21.072.851,84
  S’exposa al públic durant 15 dies a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. Passat aquest termini sense que se n’hagin presentat la modificació quedarà definitivament aprovada.
  Olot, la Garrotxa, 22 d’octubre de 2012
  Joan Espona i Agustin
  President

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 226 – 26 de novembre de 2012
  Administració Local Consorcis
  Núm. 13226
  CONSORCI d’ACCIÒ SOCIAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre l’aprovació d’una ordenança
  Mitjançant proposta de la Junta General del dia 26 de setembre de
  2012, es va aprovar inicialment l’Ordenança d’Administració Electrònica del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
  Aquesta ordenança es sotmetrà a informació pública, per un termini de 30 dies a comptar a partir de l’endemà de l’última publicació oficial, i es podrà consultar a la web (www.casg.cat) i a les oficines del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
  Transcorreguts els 30 dies, si no es presenten al·legacions, s’entendrà aprovada definitivament, procedint-se a la publicació integra del seu text al BOP, i a la seva entrada en vigor.
  Olot, 10 d’octubre de 2012
  Joan Espona i Agustín
  President

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 11 – 16 de gener de 2013
  Administració Local Consells Comarcals
  Núm. 145
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Anunci sobre aprovació inicial de les modificacions que afecten al text del conveni col·lectiu que regeix les condicions de treball del personal laboral i funcionari
  El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, va acordar, mitjançant decret de data 21 de desembre de 2012, va aprovar les modificacions que afecten al text del conveni col·lectiu que regeix les condicions de treball del personal del Consell Comarcal de la Garrotxa, i dels seus organismes autònoms i ens vinculats que han acordat acollir-s’hi.
  L’expedient s’exposa al públic durant el termini de vint dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
  En aquest termini qualsevol interessat pot examinar l’expedient i presentar les reclamacions que cregui oportunes.
  Transcorregut el període indicat sense que s’hagin presentat al·legacions o suggeriments, els acords restaran automàticament aprovats amb caràcter de definitius, sense perjudici que els esmentats acords siguin convalidats pel Ple.
  Això és el que es fa públic als efectes oportuns.
  Olot, la Garrotxa, 7 de gener de 2013
  Joan Espona i Agustín
  President

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 11 – 16 de gener de 2013
  Administració Local Consorcis
  Núm. 176
  CONSORCI d’ACCIÖ SOCIAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a 2013
  De conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els articles 166 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es fa avinent que es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, l’expedient d’aprovació del Pressupost general per a l’exercici 2013, aprovat per la Junta General del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa en la sessió del dia 19 de desembre de 2012, que inclou el pressupost, i la plantilla de personal al
  servei del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per a l’any 2013.
  Les persones legítimament interessades podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
  a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hà- bils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
  b) Oficina de presentació: Registre General del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
  c) Òrgan davant el qual es reclama: Junta General del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
  En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, procedint-se tot seguit a la publicació del resum dels capítols dels pressupostos del Consorci i la inserció íntegra de la plantilla de personal, als efectes de la seva entrada en vigor, tot de conformitat amb el que estableix l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
  Olot, la Garrotxa, 8 de gener de 2013
  Joan Espona i Agustín
  President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: