Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Tortellà aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2013

Posted by lejarza en 26 octubre, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer–Tortellà–Girona: Ajuntament de Tortellà aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2013.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 207 – 26 octubre de 2012 Núm. 12245 Ajuntament de Tortellà (Girona).
Edicte sobre aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013.
El Ple de l’Ajuntament de Tortellà (Vall del Llierca), en sessió ordinària de data 19 d’octubre de 2012, va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents per a l’exercici 2013:
– Ordenança fiscal núm. 13: taxa de subministrament d’aigua.
– Ordenança fiscal núm. 16: reguladora de la taxa per serveis administratius.
D’acord amb el que disposa l’article 17 del RDL 2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’hisendes locals, els acords de modificació i el text de les Ordenances modificades en caràcter provisional, així com el contingut dels corresponents expedients, es sotmet a informació pública per termini de 30 dies hàbils, a compta de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l’efecte del seu examen i presentació de possibles reclamacions i suggeriments, entenent-se definitivament aprovat, sense necessita de prendre un nou acord, si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions.
Tortellà, 24 d’octubre de 2012 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

5 comentarios para “Ajuntament de Tortellà aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2013”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 209 – 31 d’octubre de 2012
  Núm. 12334
  Ajuntament de Montagut i Oix
  Edicte sobre aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a 2013
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 d’octubre de 2012, va aprovar, provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals següents per a l’exercici 2013:
  Ordenança fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Ordenança fiscal número 07/08 reguladora de la taxa per recollida i tractament d’escombraries.
  Ordenança fiscal número 8/11 reguladora de la taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i de les activitats innòcues i a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives.
  Ordenança fiscal número 10 reguladora de la Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública.
  Ordenança fiscal número 12 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua.
  Ordenança fiscal número 15/10 reguladora de la Taxa per la utilització d’instal·lacions i materials municipals.
  Ordenança fiscal número 18 reguladora de la taxa per a la tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic.
  De conformitat amb allò que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient es sotmet a informació pública, durant el termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, als efectes que els interessats puguin consultar l’expedient a l’Ajuntament i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
  En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord provisional s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions acordades.
  Montagut, 26 d’octubre de 2012 Mònica Boix Pagès Alcaldessa

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 211 – 5 de novembre de 2012
  Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdit
  Aprovat per aquest Ajuntament l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/12, s’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament, en el termini de 15 dies hàbils, durant el qual s’admetran reclamacions davant d’aquesta corporació.
  En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’adoptar un altre acord plenari.
  Tortellà, 24 d’octubre de 2012 Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 211 – 5 de novembre de 2012
  Núm. 12262
  Ajuntament de Tortellà
  Edicte d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2012
  El Ple de la Corporació en la sessió del dia 29 de juny de 2012, va aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari núm. 1/2012.
  L’esmentat expedient es va exposar al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 134 de data 11 de juliol de 2012 sense que durant el termini d’exposició pública s’hagi formulat cap reclamació o al·legació, per a la qual cosa l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica resumit per Capítols, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.
  ESTAT DE DESPESES ESTAT D’INGRESSOS
  CAPITOLS CRÈDITS
  DEFINITIUS
  CAPITOLS PREVISIONS
  DEFINITIVES
  Cap. I 163.800,00 Cap. I 176.593,00
  Cap. II 281.790,00 Cap. II 4.000,00
  Cap. III 2.800,00 Cap. III 106.229,00
  Cap. IV 25.874,00 Cap. IV 226.418,14
  Cap. VI 42.744,54 Cap. V 1.900,00
  Cap. VI 0
  Cap. VII 0 Cap. VII 20.868,40
  Cap. VIII 0 Cap. VIII 0
  Cap. IX 19.000,00 Cap. IX 0
  TOTAL 536.008,54 TOTAL 536.008,54
  Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós – administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
  Tortellà, 28 d’agost de 2012
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 235 – 10 de desembre de 2012
  Núm. 13869
  Ajuntament de Tortellà
  Anunci de l’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2013
  Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 30 de novembre de 2012, el Pressupost general de la Corporació per l’exercici 2013, així com la plantilla de personal que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, i tota la documentació annexa, romandrà exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, perquè es pugui examinar i els interessats hi
  puguin fer les reclamacions i/o suggeriments que considerin oportuns. Si transcorregut el termini no se n’han presentat, esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord.
  Tortellà, 3 de desembre de 2012
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 245 – 24 de desembre de 2013
  Núm. 14210
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ
  Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a exercici 2014
  El Ple de la corporació municipal del dia 25 d’octubre de 2013, va aprovar provisionalment, la modificació de les ordenances
  fiscals per a l’exercici 2014.
  L’expedient ha estat exposat al públic, mitjançant anunci publicat al BOP número 214 de 8 de novembre de 2013, pel període
  de 30 dies, sense que en l’esmentat període s’hagin presentat reclamacions.
  Per això l’acord provisional ha quedat aprovat i elevat a definitiu, tal i com estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu
  2/2004, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
  De conformitat amb allò que es determina a l’apartat 4art de l’esmentat article 17, es fa públic el text íntegre de l’acord
  definitiu i el de les modificacions aprovades.
  Les modificacions aprovades definitivament són les següents:
  1. Ordenança fiscal número 6: Taxa per la recollida d’escombraries
  Es modifiquen els article 3 i 6.2 quedant redactats de la següent manera:
  “Article 3. Subjectes passius
  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General
  Tributària, que ocupin i utilitzin els habitatges i els locals, situats en els llocs urbans i en disseminat del municipi, bé sigui a
  títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari o, fins i tot, de precari.
  Article 6.2. A aquests efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
  Per a cada habitatge situat en disseminat amb contenidor fora de ruta i a llarga distància: 42,03€.”
  2. Ordenança fiscal número 11: Taxa privativa o aprofitament especial de domini públic
  S’afegeix el següent article:
  “Règim de declaració i d’ingrés
  1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
  2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir de la utilització privativa o aprofitament especial es presentarà
  degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
  Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que el
  funcionari municipal competent presti l’assistència necessària per a determinar el deute.
  3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies,
  en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
  4. Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els que realment han determinat la magnitud
  de la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, caldrà presentar una declaració complementària
  en el termini d’un mes comptat des de la data en què es coneixes la variació.
  5. Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el primer trimestre
  de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte
  per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.

  No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període
  determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.”
  3. Ordenança fiscal número 13: Taxa de subministrament d’aigua
  S’incrementaran les tarifes d’acord amb l’estudi econòmic redactat per l’empresa Prodaisa, les quals seran les següents:
  BLOC I (mínim) :De 0 a 12 m³/ abonat / mes………………………………………………………….. 0,6346 € /m³
  BLOC II : Excés de 12 m³/ abonat / mes……………………………………………………………………0,6585 €/ m³
  Quota de servei: 0,5 €/abonat/mes
  4. Ordenança fiscal número 16: Reguladora de la taxa per serveis administratius
  • Per la filmació i gravació d’espots en el terme municipal de Tortellà: 1.000€
  • Documents relatius a activitats:
  Legalitzacions ambientals (inclou l’informe de seguretat en cas d’incendis en activitats de l’annex III i innòcues) i canvis
  substancials:
  Annex I – autoritzacions…………………………………………………………………………………………………… 858,46€
  Annex II – llicència ambiental………………………………………………………………………………………….. 858,46€
  Annex III – règim comunicació………………………………………………………………………………………… 634,60€
  Innòcues – règim comunicació…………………………………………………………………………………………. 487,23€
  Tallers artesanals i activitats ramaderes extensives………………………………………………………….. 345,17€
  Canvi de titular d’una activitat:
  Amb visita prèvia……………………………………………………………………………………………………………. 184,31€
  Sense visita prèvia…………………………………………………………………………………………………………….. 65,93€
  Control periòdic de les activitats:
  Annex I ambiental. Informe sobre acta control realitzada per EAC………………………………………………………………………….. 152,14€
  Annex II i IV ambientals i llicències activitats recreatives. Visites realitzades pels tècnics comarcals……………………….. 705,89€
  Annex II i IV ambientals i llicències activitats recreatives. Informe sobre acta control realitzada per EAC ………………. 253,62€
  Activitats recreativa. Comunicació. Visites realitzades pels tècnics comarcals …………………………………………………………. 389,72€
  Activitats recreatives. Comunicació. Informe sobre acta control realitzada per EAC……………………………………………….. 253,62€
  Annex III i innòcues. Autocontrol amb visita……………………………………………………………………………………………………………. 207,91€
  Control inicial d’activitats:
  Annex II i IV ambientals i activitats recreatives. Visites realitzades pels tècnics municipals…………………………………….. 705,89€
  Annex II i IV ambientals i activitats recreatives. Informe sobre acta control realitzada per EAC………………………………. 253,62€
  Legalització espectacles públics i activitats recreatives:
  Llicència municipal………………………………………………………………………………………………………….. 959,59€
  Règim comunicació…………………………………………………………………………………………………………. 664,09€
  Altres actuacions relacionades amb activitats:
  Informes de consulta prèvia a l’inici de l’activitat, sense visita …………………………………………. 95,00€
  Informes de consulta prèvia a l’inici de l’activitat, amb visita………………………………………….. 227,70€
  Informes canvis no substancials………………………………………………………………………………………… 95,00€
  Informes de competències municipals d’activitats de l’Annex I………………………………………… 95,00€
  Informes assistència tècnica………………………………………………………………………………………………. 95,00€
  Certificats llicència…………………………………………………………………………………………………………….. 40,33€
  Trasllat habitatge ús turístic OGE………………………………………………………………………………………. 38,95€
  Conformitat consums propis per DAR………………………………………………………………………………. 38,95€
  Segones i successives……………………………………………………………………………………………………….. 126,81€
  Conformitat consums propis comprovacions (annex III)…………………………………………………… 38,95€
  Segones i successives comprovacions (innòcues)………………………………………………………………. 81,41€
  Sonometries nocturnes…………………………………………………………………………………………………….. 262,65€
  Sonometries diürnes………………………………………………………………………………………………………… 175,10€
  Control inicial d’activitats existents Annex III o innòcues……………………………………………….. 118,38€
  Informes de seguretat a incloure dins la taxa/impost de les llicències d’obres o d’activitats:
  Informes de seguretat lligats a obra nova (llicències d’obres) ………………………………………………………………………………….. 227,70€
  Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús (activitats sense obra – tràmit d’activitats)……………………………………….. 95,00€
  5. Ordenança fiscal de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal
  S’afegeix el paràgraf següent a l’article 5:
  “Per tal de potenciar el sector turístic del municipi els establiments dedicats a aquesta activitat podran adquirir packs de deu
  tiquets per un preu de 2,5 € per tiquet, que podran ser utilitzats única i exclusivament pels clients (tiquet/persona/dia).”
  Tortellà, 16 de desembre de 2013
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: