Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer notificació de caducitat d’inscripció padronal dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència

Posted by lejarza en 23 octubre, 2012


Vall del Llierca Argelaguer–Tortellà–Girona: Ajuntament d´Argelaguer notificació de caducitat d’inscripció padronal dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 204 – 23 d´octubre de 2012 Núm. 11791 Ajuntamenr d´ Argelaguer.
Edicte de notificació de caducitat d’inscripció padronal dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent (ENCSARP).
Josep Dorca i Serrat, Alcalde de l’Ajuntament d’Argelaguer.
Atès que l’article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció donada per la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, estableix que la inscripció en el Padró Municipal d’Argelaguer haurà de ser objecte de renovació periòdica cada dos anys quan es tracti de la inscripció d’estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent (d’aquí endavant ENCSARP).
Atès que el mateix precepte citat en el paràgraf anterior, afegeix que el transcurs del termini assenyalat serà causa per acordar la caducitat de les inscripcions que hagin de ser objecte de renovació periòdica, sempre que l’interessat no hagués procedit a tal renovació.
Atès que la Resolució de 28 d’abril de 2005 de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i del Director General de Cooperació Local (BOE núm. 128 de 30 de maig de 2005), en el procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels ENCASARP, estableix en el seu punt 7, que els Ajuntaments acordaran la baixa per caducitat en el seu padró de les inscripcions dels ENCSARP que no hagin renovat la seva inscripció, transcorreguts dos anys des de la seva data d’alta en el padró o des de la data de l’última renovació expressa. Aquesta caducitat podrà declarar-se sense necessitat d’audiència prèvia a l’interessat. I en el seu punt 8
postula que dit procediment es realitzarà mitjançant Resolució motivada de l’alcalde per declarar la caducitat de la inscripció i acordar la baixa.
Vist el que disposen els preceptes citats i en virtut de les atribucions que em confereix la normativa vigent, RESOLC:
Primer: declarar la caducitat de la inscripció i aprovar la baixa en el Padró Municipal d’Habitants d’aquest municipi de la persona que tot seguit es relaciona, en haver transcorregut el termini de dos anys sense que s’hagi realitzat la renovació de la inscripció en el padró a la qual estan obligats els ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent.
Lucie Komurkoa Crta. Olot, 67. Alexandra Magdalena Kemp Mas Aymà.
Segon: notificar la present resolució a tots els interessats a través dels procediments previstos per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Argelaguer, 7 de setembre de 2012 L’alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: