Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits

Posted by lejarza en 18 octubre, 2012


Vall del Llierca Argelaguer–Tortellà–Girona: Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 201 – 18 d´octubre de 2012 Núm. 11576 Ajuntamenr d´ Argelaguer
Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits.
El Ple de l’ajuntament de data 25 de setembre de 2012 va aprovar inicialment l’expedient número 1/2012 de modificació de crèdits en el Pressupost de 2012, el qual queda exposat al públic pel termini de quinze dies comptats des del següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona. En l’esmentat termini els interessats podran presentar les reclamacions i/o els suggeriments que estimin convenients, d’acord amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
Argelaguer, 1 d’octubre de 2012 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

5 comentarios para “Ajuntament d´Argelaguer exposició pública d’un expedient de modificació de crèdits”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 201 – 18 d´octubre de 2012 Núm. 11579 Ajuntamenr de Sant Jaume de Llierca
  Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdits
  El Ple de la corporació, en la sessió del dia 19 de juliol de 2012, va aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari núm. 4/2012. L’esmentat expedient es va exposar al pú-
  blic en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 160, de 20 d’agost de 2012, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense que durant el termini d’exposició pública s’hagi formulat cap reclamació o al·legació, per a la qual cosa l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu i es publica resumit per Capítols, després d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.
  ESTAT DE DESPESES
  CAPITOLS CRÈDITS DEFINITIUS
  Cap. I 228.322,19
  Cap. II 552.770,81
  Cap. III 9.510,11
  Cap. IV 20.587,33
  Cap. VI 375.154,28
  Cap. VII 0,00
  Cap. VIII 0,00
  Cap. IX 26.035,47
  TOTAL 1.212.380,19€uros
  ESTAT D’INGRESSOS
  CAPITOLS PREVISIONS DEFINITIVES
  Cap. I 313.853,11
  Cap. II 8.100,00
  Cap. III 327.071,43
  Cap. IV 228.076,51
  Cap. V 66.650,00
  Cap. VI 0,00
  Cap. VII 34.994,51
  Cap. VIII 233.634,63
  Cap. IX 0,00
  TOTAL 1.212.380,19€uros
  Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de
  la Província de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
  Sant Jaume de Llierca, 26 de setembre de 2012 Ferran Puig i Estartús Alcalde

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 203 – 22 d’octubre de 2012
  Núm. 11716
  Ajuntament de Sales de Llierca
  Edicte d’exposició pública de l’expedient de modificació de crèdit 2/2012.
  L’ajuntament en Ple, en sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2012, va aprovar l’expedient núm. 2/2012 de modificació de crèdit del pressupost.
  L’esmentat expedient romandrà exposat al públic, a les oficines municipals, pel termini de quinze dies, als efectes d’examen i presentació de reclamacions, d’acord amb el que disposen els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pe qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en l’esmentat termini, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord.
  Sales de Llierca, 11 d’octubre de 2012 Miquel Palomeras i Anglada Alcalde (PSC-PSOE)

 3. lejarza said

  Bases reguladores per seleccionar operacions dels Ajuntaments i ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds.

  La Decisió de la Comissió Europea, de 7 de desembre de 2007, per la qual s’adopta el Programa operatiu d’intervenció comunitària del Fons europeu de desenvolupament regional en el marc de l’objectiu de competitivitat regional i ocupació de Catalunya, estableix els eixos prioritaris a partir de la correspondència entre els objectius intermedis del Programa operatiu de Catalunya i les directrius estratègiques comunitàries per als fons estructurals 2007-2013.
  D’acord amb l’article 3.2 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d’11 de juliol, l’objectiu de competitivitat regional i ocupació perseguirà incrementar la competitivitat i l’atractiu de les regions, així com el seu nivell d’ocupació, per mitjà de la previsió dels canvis econòmics i socials, augmentant i millorant la qualitat de la inversió en capital humà, la innovació, la difusió de la societat del coneixement, el foment de l’esperit empresarial, la protecció i millora del medi ambient, l’accessibilitat, l’adaptabilitat dels treballadors i les empreses, i el desenvolupament de mercats laborals no excloents.
  D’acord amb el que disposen els articles 42 i següents del Decret 326/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, a la Direcció General d’Administració Local li corresponen funcions d’assistència i cooperació amb el món local; a més, com a organisme responsable del tram local del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, és la unitat encarregada de projectes locals, nomenada òrgan intermediari, i l’encarregada de la gestió, el seguiment i el control d’aquesta part específica del FEDER que té com a beneficiaris els ens locals, d’acord amb les funcions que li atorga el Decret esmentat.
  En aquest marc competencial, i tenint en compte la valoració globalment positiva de la convocatòria, el Departament de Governació i Relacions Institucionals aprova l’obertura d’una nova línia d’ajuts dins del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 2 (Medi ambient i prevenció de riscos) i eix 4 (Desenvolupament sostenible local i urbà).
  En el títol VI del Reglament CE 1083/2006 i en l’apartat 4t de la Decisió de la Comissió Europea de 7 de desembre de 2007, es designen les autoritats encarregades de la gestió, el seguiment i el control del Programa operatiu corresponent a Catalunya, que són: la Subdirecció General d’Administració del FEDER, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, com a autoritat de gestió designada per l’Estat espanyol per gestionar el programa operatiu; la Subdirecció General de Certificació i Pagaments, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, com a autoritat de certificació designada per l’Estat espanyol per certificar les declaracions de despeses i les sol·licituds de cobrament davant la Comissió Europea; la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, dependent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, com a autoritat d’auditoria designada per l’Estat espanyol per verificar el funcionament efectiu del sistema de gestió, sens perjudici de les comeses descrites en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, que durà a terme la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya; la Direcció General d’Afers Econòmics del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, com a organisme intermedi designat pel Govern de Catalunya, d’acord amb l’article 59.2 del Reglament (CE) 1083/2006, per executar les comeses de l’autoritat de gestió que preveu l’article 60 del mateix Reglament dins del seu àmbit d’actuació, recollides en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, i, finalment, la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que, com a organisme responsable del tram local del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, és el coordinador de projectes locals, nomenat òrgan intermediari i encarregat de la gestió, el seguiment i el control d’aquesta part específica del FEDER que té com a beneficiaris els ens locals de Catalunya, d’acord amb les funcions que li atorga el Decret 326/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
  Aquesta Ordre aprova les bases generals de la tercera convocatòria per a la selecció d’operacions dels ens locals de Catalunya susceptibles de ser subvencionades amb relació als eixos prioritaris 2 i 4 del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, que són els següents:
  Eix 2, Medi ambient i prevenció de riscos.
  Eix 4, Desenvolupament sostenible local i urbà.
  En virtut de les facultats que m’atorga l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
  Ordeno:
  Article 1
  Aprovar les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de ser cofinançades pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 (Medi ambient i prevenció de riscos) i 4 (Desenvolupament sostenible local i urbà), que consten en els annexos d’aquesta Ordre.
  Article 2
  Obrir la convocatòria per presentar sol·licituds d’operacions susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2-4.
  Article 3
  3.1 L’import global destinat a aquesta convocatòria pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, és de 4.830.000 euros.
  3.2 Els imports per eixos que es podran assignar són els següents:
  Eix 2, Medi ambient i prevenció de riscos: 1.175.000 euros.
  Eix 4, Desenvolupament sostenible local i urbà: 3.655.000 euros.
  L’import destinat per a aquesta convocatòria per a l’eix 4, desenvolupament sostenible local i urbà, es podrà ampliar fins a un màxim de 6.000.000 d’euros, en el cas que la disposició econòmica s’ampliés fins al moment de la seva resolució.
  En aquests eixos es prioritzaran les operacions que s’emmarquin en els àmbits següents:
  a) Eix 2:
  2.50. Rehabilitació de zones industrials i terrenys contaminats.
  2.53. Prevenció de riscos, incloses l’elaboració i aplicació de plans i mesures per prevenir i gestionar els riscos naturals i tecnològics.
  b) Eix 4:
  4.57. Altres ajuts per millorar els serveis turístics.
  4.58. Protecció i conservació del patrimoni cultural.
  4.61. Projectes integrats per a la regeneració urbana i rural.
  Article 4
  Les sol·licituds s’han de presentar en el lloc i de la manera que indiquen les bases reguladores, a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre i fins al 19 de desembre de 2012.
  Article 5
  El director general d’Administració Local és l’òrgan competent per resoldre sobre aquesta convocatòria.
  Article 6
  Les operacions objecte d’aquesta convocatòria no poden haver-se iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i hauran d’estar executades i pagades el 31 de desembre de 2014.
  Disposició final
  Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, els ens locals poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
  Així mateix, amb caràcter previ, els ens locals poden formular requeriment davant la consellera de Governació i Relacions Institucionals en el termini de dos mesos a comptar de la publicació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
  Barcelona, 18 d’octubre de 2012
  Joana Ortega i Alemany
  Consellera de Governació i Relacions Institucionals
  Annex 1
  Bases reguladores
  —1 Objecte
  Aquestes bases tenen com a objecte establir els requisits i el procediment per seleccionar els projectes dels ens locals de Catalunya susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, que consten en la base 3.
  —2 Ens beneficiaris
  2.1 Poden ser ens beneficiaris dels projectes susceptibles de ser inclosos en el Programa operatiu Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, els ens locals de Catalunya definits en els articles 1 i 2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els consorcis que preveuen els articles 269 i següents d’aquesta mateixa disposició.
  2.2 Els ens beneficiaris seran, amb caràcter general, els executors de cadascun dels projectes, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d’autoorganització i en el marc dels acords corresponents, l’ens beneficiari decideixi que l’operació l’executin altres ens públics. En aquest cas, l’existència d’un ens executor diferent del beneficiari s’haurà de comunicar en el moment de presentar la sol·licitud.
  En aquest sentit, i en el cas que les operacions siguin executades per un ens públic diferent del beneficiari, aquest ens executor haurà d’executar la totalitat de l’operació amb mitjans propis o bé haurà de contractar el conjunt de les tasques adscrites a l’operació, amb el benentès que en cap cas l’ens executor pot delegar per segona vegada aquesta execució en un altre ens. Així mateix, i en relació amb la certificació de les despeses associades al projecte per part de l’ens beneficiari, cal atenir-se al que disposa la base 16.
  —3 Operacions objecte de cofinançament: eixos i categories
  3.1 Les operacions que amb caràcter prioritari seran objecte de cofinançament pel FEDER (Programa operatiu de Catalunya, eixos 2 i 4) seran les següents:
  Eix 2, Medi ambient i prevenció de riscos. Categories:
  2.50 Rehabilitació de zones industrials i terrenys contaminats.
  2.53 Prevenció de riscos (inclosa l’elaboració i aplicació de plans i mesures per prevenir i gestionar els riscos naturals i tecnològics).
  Eix 4, Desenvolupament local i urbà. Categories:
  4.57 Altres ajudes per millorar els serveis turístics. Suport a les operacions de millora dels serveis turístics.
  4.58 Protecció i conservació del patrimoni cultural. Conservació i recuperació del patrimoni historicoartístic.
  4.61 Projectes integrats per la regeneració urbana i rural. Operacions de desenvolupament i rehabilitació integral local.
  —4 Requisits dels projectes susceptibles de cofinançament
  4.1 Els projectes susceptibles de rebre l’ajut del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, han de complir els requisits següents:
  a) No han d’haver conclòs abans de la data a partir de la qual es considerin subvencionables, que és la data de resolució de la convocatòria, la qual es dictarà dins
  el termini de sis mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds.
  b) S’han d’adequar als objectius, eixos i categories establerts en el Programa operatiu i en els documents que el despleguin, i s’han de poder lliurar a l’ús públic, totalment, una vegada executada l’operació objecte de cofinançament.
  c) L’operació pot adoptar les modalitats d’inversió, estudis, treballs tècnics, projectes o actuació de demostració i/o difusió. Totes les inversions s’han de poder lliurar a l’ús públic, totalment, una vegada executada l’operació que és objecte de cofinançament.
  d) No han de patir, abans de transcórrer cinc anys des de la finalització, cap modificació de la qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat.
  4.2 Els projectes no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i hauran d’estar executats i pagats el 31 de desembre de 2014, sens perjudici de la possible ampliació que disposa l’article 56 del Reglament (CE) núm. 1083/2006.
  Un cop finalitzat el termini d’execució i pagament de l’operació, caldrà lliurar la comunicació de finalització i operativitat de l’actuació de referència, la qual està a disposició dels ens beneficiaris al portal de municipis i comarques Municat (http://www.municat.gencat.cat).
  —5 Finançament dels ajuts
  5.1 La taxa de cofinançament dels ajuts del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, serà del 50% de la despesa elegible dels projectes susceptibles de ser incorporats a aquest Programa.
  5.2 Els projectes presentats han de tenir una despesa subvencionable mínima de 200.000,00 euros i màxima d’1.000.000,00 d’euros. La subvenció mínima per atorgar per projecte serà de 100.000,00 euros.
  Els projectes que no es trobin dins d’aquests límits, quedaran exclosos de la convocatòria.
  5.3 Projectes generadors d’ingressos: als efectes d’aquestes bases i en relació amb els projectes que tinguin un cost total superior al milió d’euros i que generin ingressos, serà aplicable el que estableix l’article 55 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, modificat pel Reglament (CE) núm. 1341/2008, del Consell, de 18 de desembre.
  5.4 Despesa subvencionable: als efectes d’aquestes bases i amb relació a les actuacions que defineix la base 3, s’entén per despesa subvencionable del tram FEDER qualsevol despesa corrent o d’inversió que compleixi la normativa, d’acord amb el que disposa l’Ordre EHA/524/2008, del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 26 de febrer, per la qual s’aproven les normes sobre la despesa subvencionable dels programes operatius del FEDER i Fons de cohesió (BOE núm. 53, d’1.3.2008).
  —6 Incompatibilitats
  6.1 En els projectes cofinançats pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, no es podrà donar el supòsit de doble finançament de les despeses imputades al projecte amb altres ajuts procedents de règims comunitaris o nacionals que rebin finançament comunitari, ni es podran rebre ajuts d’altres programes operatius cofinançats pel FEDER diferents del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013.
  6.2 Atès el que disposa l’apartat anterior, aquests ajuts són incompatibles amb els de qualsevol altre fons comunitari, amb l’única excepció del que disposa l’article 34 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, d’11 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió.
  6.3 Igualment, la concessió d’un ajut del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, a un ens beneficiari és incompatible amb la concessió d’ajuts procedents de qualsevol dels programes de Viure al Poble (eix 4) i de Viure al Poble Més (eix 4) del Programa operatiu de Catalunya 2007-2013.
  6.4 Així mateix, seran incompatibles amb aquesta convocatòria els ens locals als quals se’ls hagi revocat alguna subvenció FEDER del Programa operatiu 2007-2013.
  6.5 En cas de concurrència amb altres ajuts procedents de qualsevol Administració, la suma dels imports de tots els atorgats per a un mateix projecte no pot ser superior a l’import del cost del projecte.
  —7 Sol·licitud i documentació
  7.1 Les sol·licituds s’han d’aprovar per l’òrgan competent i hauran de ser formalitzades pel/per la secretari/ària de l’ens local en el termini que estableixi la convocatòria corresponent.
  En cas d’entitats dependents dels ens locals, la sol·licitud s’ha de formalitzar per l’òrgan que exerceixi la representació legal.
  En cap cas, els ens beneficiaris podran presentar més d’una sol·licitud per convocatòria.
  7.2 Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).
  7.3 El formulari de sol·licitud i un índex amb el contingut que ha de tenir la memòria requerida estaran a disposició dels ens beneficiaris al portal de municipis i comarques Municat (http://www.municat.gencat.cat). La impossibilitat tècnica o d’altra índole de tramesa telemàtica de la sol·licitud no eximeix, en cap cas, l’ens sol·licitant de l’obligació de trametre-la dins del termini que estableix aquesta convocatòria.
  7.4 La sol·licitud efectuada a través de la plataforma EACAT es considerarà presentada davant l’Administració de la Generalitat una vegada registrada i amb constància de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació del sol·licitant i òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.
  7.5 La Direcció General d’Administració Local prestarà l’assistència necessària als ens locals en la tramesa de les seves sol·licituds.
  7.6 Documentació.
  Juntament amb la sol·licitud s’haurà de trametre la documentació següent:
  a) Memòria o pla en què es motivi l’estratègia de desenvolupament de l’actuació proposada i el pressupost detallat per a cada actuació que derivi de l’estratègia de desenvolupament local, així com un calendari de les actuacions per anualitats i un avantprojecte, com a mínim, quan sigui procedent.
  b) Plànols generals i plànol de situació a escala suficient per tal d’identificar l’operació.
  c) Certificat expedit per l’òrgan competent que acrediti la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles, si escau, en funció del projecte.
  d) Declaració d’impacte ambiental, si se’n disposa en el moment de presentació de la sol·licitud, o certificació que per a l’execució del projecte no es requereix el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. Els projectes que requereixin declaració d’impacte ambiental només seran susceptibles de ser subvencionats si es disposa d’aquesta declaració en el moment de la resolució de la convocatòria.
  e) Si el projecte s’ha de dur a terme al territori de la Xarxa Natura 2000, certificat que l’execució del projecte no està inclosa en les afectacions generals de les directrius de la Xarxa Natura 2000.
  f) Si és necessari algun informe i/o autorització per tal d’executar el projecte o dur a terme l’activitat subvencionada, caldrà aportar aquesta documentació.
  g) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal Tributària i amb l’Agència Tributària de Catalunya, així com de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (s’incorpora al formulari de sol·licitud).
  h) Declaració responsable de no tenir cap deute contret amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes (s’incorpora al formulari de sol·licitud).
  i) Declaració responsable sobre el compliment de les mesures d’integració social de discapacitats d’acord amb la normativa vigent (s’incorpora al formulari de sol·licitud).
  j) Declaració responsable d’eradicació de la violència masclista d’acord amb la normativa vigent (s’incorpora al formulari de sol·licitud).
  k) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de política lingüística (s’incorpora al formulari de sol·licitud).
  l) Declaració responsable conforme no s’incorre en cap dels supòsits que preveu l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (s’incorpora al formulari de sol·licitud).
  m) Declaració responsable de retre comptes de cada exercici directament a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de l’exercici, així com trametre les auditories i qualsevol altre informe de fiscalització amb les recomanacions i reserves corresponents, d’acord amb el que disposa l’article 41.4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. Si és procedent, en els projectes en què sigui necessari per la tipologia, s’adjuntarà a la documentació administrativa:
  1. L’estimació d’ingressos. Al portal de municipis i comarques Municat (http://www.municat.gencat.cat) hi ha un exemple de projecte generador d’ingressos.
  2. En el supòsit que l’ens local pretengui que l’execució la dugui a terme un ens diferent del beneficiari, també caldrà que aquest ens presenti la documentació acreditativa de l’acord subscrit entre l’ens beneficiari i l’ens executor, així com la condició d’ens públic d’aquest últim.
  La documentació annexa a les sol·licituds s’ha de presentar en format de text (Word); de full de càlcul (Excel); de PDF o d’Autocad (plànols).
  7.7 El formulari de sol·licitud incorpora una autorització al Departament de Governació i Relacions Institucionals per fer les consultes necessàries per acreditar que els ens locals estan al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i que no tenen cap deute contret amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes. En cas que l’ens local no vulgui donar aquesta autorització, caldrà que trameti adjunts a la sol·licitud, a través d’EACAT, els certificats acreditatius corresponents.
  7.8 L’òrgan competent per a la tramitació i la gestió de les sol·licituds podrà demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.
  7.9 La presentació de les sol·licituds comporta l’acceptació plena per part dels ens sol·licitants de les bases de la convocatòria.
  —8 Tramitació
  8.1 L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les subvencions/ajuts a què es refereixen aquestes bases és la Direcció General d’Administració Local.
  8.2 Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts o no s’hi adjunten els documents esmentats, l’òrgan instructor requerirà el municipi sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni els defectes o adjunti els documents corresponents, amb la indicació que si no ho fa es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia corresponent.
  Aquest requeriment s’efectuarà pels mitjans telemàtics de l’EACAT.
  —9 Avaluació de les sol·licituds
  9.1 Òrgan de selecció dels projectes, el Comitè de Selecció, serà l’òrgan encarregat de la selecció dels projectes i estarà format per les persones titulars de les unitats següents:
  Subdirecció General de Cooperació Local (Departament de Governació i Relacions Institucionals).
  Subdirecció General de Programació Econòmica (Departament d’Economia i Coneixement).
  L’òrgan competent per a la tramitació i la gestió de les sol·licituds pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.
  Per a l’examen de les sol·licituds i del projecte i l’elaboració de la proposta corresponent, el Comitè de Selecció podrà ser assistit per personal tècnic adscrit a les direccions generals d’Administració Local i d’Afers Econòmics.
  9.2 Criteris de selecció:
  Per determinar els projectes que s’han de seleccionar, el Comitè de Selecció aplicarà els criteris i barems d’avaluació i de puntuació següents, que desenvolupen i concreten els aprovats pel Comitè de Seguiment del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, en ordre decreixent de puntuació:
  9.2.1 Criteris de maduresa.
  Es podrà assolir una puntuació total màxima de 40 punts segons el següent:
  a) Disponibilitat de cofinançament per a l’execució de l’operació. Per a la seva valoració es tindrà en compte només el cofinançament consolidat i això s’acreditarà amb documentació adjunta (resolució de concessió, certificat de la intervenció, etc.). La puntuació màxima d’aquest apartat és de 15 punts.
  b) Disponibilitat de terrenys i/o dels béns immobles on es dugui a terme l’operació. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 10 punts.
  c) Operacions emmarcades en projectes globals del territori i/o estratègics. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 10 punts.
  d) Estat administratiu del projecte. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 5 punts.
  9.2.2 Criteris socioeconòmics.
  Es podrà assolir una puntuació total màxima de 35 punts segons el següent:
  a) Actuacions que signifiquin una potenciació de les infraestructures turístiques o encaminades a augmentar la competitivitat de l’oferta turística catalana. Actuacions que fomentin la protecció, rehabilitació i preservació del patrimoni cultural. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 12 punts.
  b) Nombre d’habitants directament beneficiats per l’operació, així com el percentatge que en resulti respecte de la població total de referència. Regressió demogràfica: pèrdua o envelliment de població. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 8 punts.
  c) Dèficits socials i locals importants o problemes econòmics, socials o ambientals especialment greus. Creació, manteniment o consolidació de llocs de treball de qualitat i de capacitat formativa, molt especialment si afecten col·lectius desfavorits. Dependència econòmica d’un únic sector productiu. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 9 punts.
  d) Regressió urbanística: espais afectats per degradació progressiva. Taxa d’atur superior a la mitjana catalana. Estacionalitat del turisme. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 6 punts.
  9.2.3 Criteris de complementarietat.
  Es podrà assolir una puntuació total màxima de 10 punts segons el següent:
  a) Que l’actuació comporti un canvi significatiu en el nucli beneficiat. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 5 punts.
  b) La complementarietat de l’operació amb altres programes del Departament de Governació i Relacions Institucionals; altres departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions (diputacions provincials, consells comarcals o Administració general de l’Estat), especialment en tot el que faci referència a programes de desenvolupament local i gestió dels espais, sempre que cap d’aquests altres programes estigui finançat per fons europeus. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 5 punts.
  9.2.4 Criteris innovadors.
  Es podrà assolir una puntuació total màxima de 10 punts segons el següent:
  a) Ús i difusió de noves tecnologies en àmbits on no s’utilitzaven anteriorment. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 5 punts.
  b) Aplicació de mètodes no utilitzats en l’àmbit local o importació i adaptació d’experiències d’altres zones. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 5 punts.
  9.2.5 Criteris mediambientals.
  Actuacions turístiques que preservin els espais naturals fràgils per mitjà del control efectiu de l’accés del públic a aquests espais. La puntuació màxima d’aquest apartat és de 5 punts.
  9.3 La Direcció General d’Administració Local estudiarà les sol·licituds presentades, exclourà les que no compleixin els requisits, informarà les entitats més representatives dels ens locals de Catalunya i trametrà al Comitè de Selecció les restants perquè aquest òrgan valori els projectes amb els criteris que estableix la base 9.2 i prenent en consideració especial el contingut de la memòria valorada esmentada en la base 7.6.a).
  —10 Resolució
  10.1 Resolució: posteriorment a la proposta del Comitè de Selecció i un cop informada la Comissió de Govern Local de Catalunya per mitjà de la Subcomissió de Règim Econòmic, el director general d’Administració Local dictarà la resolució sobre la incorporació a les categories del Programa operatiu dels projectes inclosos en la llista d’operacions seleccionades a les quals s’assigna cofinançament en el marc del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, les no seleccionades, a les quals no s’assigna cofinançament, i la llista de sol·licituds desestimades.
  10.2 La resolució de concessió especificarà, en el cas dels projectes seleccionats, l’ens responsable, el títol de l’operació, la categoria, la despesa subvencionable, i el percentatge de cofinançament del FEDER. Així mateix, s’inclouran les operacions no seleccionades a les quals no s’assigna finançament i la llista de sol·licituds desestimades.
  També es farà referència al fet que l’acceptació del finançament del projecte per part del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, comporta la inclusió en una llista de beneficiaris que es publicarà electrònicament o per altres mitjans, de conformitat amb l’article 7, apartat 2, lletra d), del Reglament (CE) núm. 1828/2006.
  Per acabar, la resolució farà esment del fet que l’ens beneficiari restarà sotmès a totes les obligacions que estableixen les bases reguladores, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària.
  10.3 Notificació.
  La notificació de la resolució amb què finalitzarà aquest procediment es durà a terme mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  10.4 Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, els ens locals podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que preveu l’article 46.1, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; i, potestativament, requeriment previ davant el director general d’Administració Local en el termini de dos mesos a comptar a partir de la data de la publicació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
  —11 Termini de resolució
  El termini màxim per emetre resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Si, un cop transcorregut el termini de resolució i notificació, no s’ha dictat una resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques.
  —12 Renúncies
  12.1 L’ens beneficiari d’un projecte subvencionat pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, pot renunciar totalment o parcialment a la subvenció de l’operació.
  12.2 De la renúncia, se’n donarà compte a la Direcció General d’Administració Local, que l’acceptarà sense més tràmit que l’obligació de finalitzar formalment el procediment, en els termes que estableix l’article 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es notificarà a l’ens interessat.
  12.3 La resolució que posi fi al procediment acordarà el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos legals, d’acord amb la normativa reguladora dels ingressos de dret públic, des de la data de pagament de la subvenció i per al cas de les bestretes pagades, des de la data límit que es va fixar a l’ens beneficiari per justificar el compliment de la finalitat que va motivar la concessió, o des que es va efectuar el pagament, si aquest és posterior. En tot cas, l’incompliment de l’obligació de reintegrament pot originar l’execució de les garanties prestades.
  —13 Canvis i incidències
  13.1 Durant el procés de selecció, el director general d’Administració Local, d’ofici i segons les necessitats de la programació, podrà modificar l’adscripció dels projectes a altres categories de la mateixa convocatòria.
  13.2 Igualment, per raons d’eficàcia i simplicitat administrativa, es podrà modificar el títol i la descripció amb què els ens sol·licitants hagin presentat els projectes susceptibles de ser subvencionats tot respectant-ne l’objecte i la finalitat.
  13.3 Un cop l’operació hagi estat inclosa a la llista de projectes cofinançats pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i posteriorment a la petició de l’ens beneficiari, es resoldrà de manera motivada el canvi d’ens executor o qualsevol altre canvi que es pugui produir en la destinació de la subvenció, amb respecte del contingut i la finalitat de l’operació i el període. La sol·licitud de l’ens local a la Direcció General d’Administració Local haurà de ser prèvia a la seva adjudicació.
  13.4 Totes les modificacions s’aprovaran per resolució del director general d’Administració Local, degudament motivada, que es notificarà als ens locals beneficiaris.
  —14 Romanents
  La baixa d’una operació, ja sigui per renúncia total o parcial o per revocació total o parcial, comportarà l’obligació de retornar qualsevol quantitat que s’hagi percebut per aquest concepte amb càrrec al Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, sempre que l’operació no sigui operativa o no hagi entrat en funcionament.
  —15 Pagament
  15.1 La Direcció General d’Administració Local verificarà la despesa certificada, elaborarà un informe i el traslladarà a la Direcció General d’Afers Econòmics per a la seva revisió. La Direcció General d’Afers Econòmics, un cop hagi verificat que la certificació compleix les condicions requerides, la remetrà a la Subdirecció General de Certificació i Pagaments, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, òrgan que assumeix les competències d’elaborar i trametre a la Comissió Europea els certificats de les declaracions de despesa i les sol·licituds de pagament, d’acord amb l’article 61 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, d’11 de juliol, del Consell.
  15.2 La Comissió Europea efectuarà els pagaments en el termini de dos mesos a partir de la data en què la sol·licitud de pagament admissible quedi registrada davant aquest òrgan.
  —16 Termini i forma de justificació
  16.1 A mesura que s’executin les operacions, els ens beneficiaris certificaran de manera semestral, pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat), els pagaments efectivament realitzats als proveïdors, i informaran sobre l’estat de la contractació, dels projectes, de les despeses de personal i de l’execució dels indicadors operatius requerits. La impossibilitat tècnica o d’altra índole de tramesa telemàtica de la documentació justificativa no eximeix, en cap cas, la persona beneficiària de l’obligació de trametre-la dins del termini establert en la convocatòria. En cas que l’ens beneficiari sigui diferent de l’executor, per poder emetre el certificat semestral de despeses caldrà que, prèviament, l’ens executor hagi efectuat pagaments als proveïdors i que l’ens beneficiari també hagi efectuat els pagaments corresponents a l’ens executor.
  Així mateix, tal com disposa la base 17, l’ens beneficiari ha de conservar en el seu poder tots els documents justificatius relacionats amb les despeses que hagin tingut lloc i disposar-ne, així com complir la normativa de la Unió Europea i de l’Estat en matèria de contractació pública. Aquestes obligacions, igualment, també li pertocaran a l’ens executor, quan sigui diferent de l’ens beneficiari.
  16.2 Control.
  La Direcció General d’Administració Local efectuarà les verificacions administratives i in situ que estableix la normativa comunitària. A aquests efectes, podrà requerir a l’ens beneficiari la documentació que acrediti que la despesa declarada és real, que els béns s’han lliurat o els serveis s’han prestat de conformitat amb la decisió aprovatòria, i que els projectes i les despeses compleixen les normes comunitàries i nacionals. Així mateix, i d’acord amb les seves funcions, la Intervenció General de Catalunya durà a terme l’activitat de control que estableix el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013.
  —17 Altres obligacions dels ens beneficiaris
  Els ens beneficiaris han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions i, en concret:
  a) Dur a terme les operacions previstes en el projecte que hagi estat objecte de cofinançament.
  b) Comunicar a la Direcció General d’Administració Local la modificació de qualsevol circumstància relativa a l’actuació.
  c) Facilitar a la Direcció General d’Administració Local la informació que els sigui sol·licitada en relació amb el desenvolupament i l’execució dels projectes cofinançats.
  d) Complir la normativa d’informació i publicitat comunitària que contenen els articles 8 i 9 i l’annex 1 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, de 8 de desembre.
  e) Conservar tota la documentació justificativa relacionada amb les despeses i les auditories corresponents per mantenir una pista d’auditoria adequada durant un termini de tres anys a partir del tancament total o parcial del Programa operatiu, i assegurar-se que aquesta documentació estigui disponible perquè la inspeccionin les persones i els organismes competents en la matèria (personal autoritzat per les autoritats de gestió, de certificació o d’auditoria, organisme intermedi, funcionaris autoritzats de la Comunitat Europea), tal com disposen l’article 90 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, de 31 de juliol, i l’article 19 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, de 8 de desembre.
  f) Complir, en matèria de contractació pública, el que disposa la normativa de l’Estat i de la Unió Europea.
  g) Totes les altres obligacions que estableixen aquestes bases, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària.
  —18 Revocacions i infraccions administratives
  18.1 En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions que han de dur a terme els ens beneficiaris, la Direcció General d’Administració Local, després de donar audiència a l’ens local, resoldrà, si escau, la revocació total o parcial del cofinançament assignat a l’actuació.
  18.2 La resolució que posi fi a l’expedient de revocació acordarà el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos legals, d’acord amb la normativa reguladora dels ingressos de dret públic, des de la data de pagament de la subvenció i, per al cas de les bestretes pagades, des de la data límit que es va fixar a l’ens beneficiari per justificar el compliment de la finalitat que va motivar la concessió, o des que es va efectuar el pagament, si aquest és posterior. En tot cas, l’incompliment de l’obligació de reintegrament pot originar l’execució de les garanties prestades.
  —19 Tractament de dades de caràcter personal
  D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.
  —20 Normativa aplicable
  Pel que fa al tram FEDER, aquestes bases estan sotmeses en totes les seves consideracions al contingut de la Decisió de la Comissió Europea, de 7 de desembre, per la qual s’adopta el Programa operatiu d’intervenció comunitària del Fons europeu de desenvolupament regional en el marc de l’objectiu de competitivitat i ocupació de Catalunya, així com al conjunt de la normativa comunitària i específicament a les disposicions següents:
  a) Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999.
  b) Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre, que fixa les normes de desplegament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió i el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons europeu de desenvolupament regional.
  c) Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relatiu al Fons europeu de desenvolupament regional i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1783/1999.
  d) Ordre EHA/524/2008, del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 26 de febrer, per la qual s’aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del FEDER i del Fons de cohesió.
  Així mateix, també seran aplicables en la convocatòria i s’han de complir obligatòriament durant tot el procés de gestió del Programa operatiu FEDER Catalunya
  2007-2013, eixos 2 i 4, les circulars, orientacions i altres actes normatius que en l’exercici de les seves funcions puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu.
  En tot el que no prevegin aquestes bases, els ens beneficiaris dels ajuts queden subjectes a les disposicions sobre subvencions del capítol IX, articles 87 i següents, del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com a la normativa bàsica en matèria de subvencions i a la resta de normativa aplicable.
  Annex 2
  Definicions
  Operació: projecte presentat a la convocatòria del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, que ha estat seleccionat per ser executat i cofinançat, d’acord amb els criteris establerts pel Comitè de Seguiment i desplegats per la convocatòria.
  Beneficiari del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4: ens local de Catalunya o consorci en què participen ens locals de Catalunya que rep cofinançament del FEDER i que ha de dur a terme les operacions seleccionades.
  Fons europeu de desenvolupament regional: instrument financer destinat a reduir les disparitats entre els nivells de desenvolupament de les diferents regions europees i contribuir al desenvolupament de les activitats econòmiques, dins l’objectiu de competitivitat i ocupació.
  Programa operatiu: document presentat per l’estat membre i aprovat per la Comissió en el qual es recull una estratègia de desenvolupament dels objectius de la política regional comunitària que han de dur a terme una o diverses regions, amb l’ajut dels fons europeus i durant un determinat període de programació.
  Cofinançament: les polítiques europees sobre subvencions estan orientades pels principis de complementarietat i addicionalitat, que preveuen que les intervencions dels fons comunitaris no han de substituir, sinó complementar, les actuacions previstes per les autoritats nacionals, regionals i locals, per mitjà de la coparticipació d’aquests fons en les despeses estructurals de naturalesa pública d’àmbit estatal o inferior.

 4. lejarza said

  RESOLUCIÓ GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012.

  L’Acord del Govern de 3 d’abril de 2012 autoritza el Departament de Governació i Relacions Institucionals per efectuar despeses a càrrec d’exercicis futurs per al finançament de la participació dels municipis en el Fons de cooperació local de Catalunya per a les anualitats 2012-2013.
  L’article 49 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, estableix els diferents conceptes que integren el Fons de cooperació local de Catalunya, dels quals 96.241.661,34 euros consignats a l’aplicació pressupostària GO 03 D/460.0003/711 del Departament de Governació i Relacions Institucionals s’han de distribuir entre els municipis de Catalunya.
  L’article 51 de la Llei esmentada estableix que la participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat finança la participació de lliure disposició, amb un import de 92.041.661,34 euros, i la participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis, amb un import de 4.200.000 euros.
  Amb aquesta Resolució s’efectua una distribució provisional de l’import global destinat als municipis en concepte de participació en els ingressos tributaris de la Generalitat per import de 90.241.661,34 euros, dels quals 86.303.063,50 euros són per a la participació de lliure disposició i 3.938.597,84 euros són per al foment de la prestació supramunicipal de serveis.
  La participació de lliure disposició, amb un import de 86.303.063,50 euros, s’ha de distribuir de la manera següent: a) al municipi de Barcelona, 3.179.056,69 euros, i b) a la resta de municipis de Catalunya, 83.124.006,81 euros, que s’han de distribuir d’acord amb els criteris establerts en l’article 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. Pel que fa a la participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis, amb un import de 3.938.597,84 euros, s’ha de distribuir, també, entre els municipis proporcionalment a les quantitats de lliure disposició que resultin d’aplicar els criteris que estableix aquest article.
  L’article 54 d’aquesta Llei també disposa que el lliurament de les participacions que integren el Fons resta condicionat al fet que els ens locals destinataris compleixin adequadament l’obligació de trametre, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial, els seus pressupostos, liquidacions pressupostàries anuals i qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de Governació i Relacions Institucionals, així com els seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes.
  En conseqüència, d’acord amb el que s’ha exposat i prenent com a base les dades de població corresponents al padró de 2010,
  Resolc:
  —1 Distribuir provisionalment la quantitat de 90.241.661,34 euros en concepte de participació en els ingressos de la Generalitat entre els municipis de Catalunya, a càrrec de la partida pressupostària GO 03 D/460.0003/711 del pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals per a l’any 2012, i la partida pressupostària corresponent del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2013, de la manera següent:
  a) 86.303.063,50 euros per a la participació de lliure disposició. D’aquest import, 3.179.056,69 euros s’han de distribuir al municipi de Barcelona i 83.124.006,81 euros a la resta de municipis, en ambdós casos d’acord amb el que consta en l’annex 1 d’aquesta Resolució.
  b) 3.938.597,84 euros per a la participació per al foment de la prestació supramunicipal de serveis, d’acord amb el que consta en l’annex 2 d’aquesta Resolució. Aquesta participació té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions supramunicipals i els ajuntaments la poden destinar, totalment o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals participin, sempre que aquestes entitats tinguin la consideració d’ens locals i que constin formalment inscrites en el Registre d’ens locals de Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
  —2 Condicionar el pagament de les participacions al compliment de les obligacions establertes en l’article 54 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, així com, pel que fa a la prestació supramunicipal de serveis, al fet que els ajuntaments compleixin adequadament l’obligació de trametre a la Direcció General d’Administració Local, a través d’EACAT, els certificats de la Intervenció a què fa referència l’article 51, apartats 6 i 7, de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.
  Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els municipis poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la data de la publicació en el DOGC. Els municipis podran presentar també, potestativament, requeriment previ al recurs contenciós administratiu davant la consellera de Governació i Relacions Institucionals en el termini de dos mesos a comptar des de la data de la publicació en el DOGC.
  Barcelona, 23 d’octubre de 2012
  Joana Ortega i Alemany
  Consellera de Governació i Relacions Institucionals
  Annex 1
  Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012
  Tram de lliure disposició: Argelaguer (Garrotxa)
  38.687,59€
  35.093,89€
  3.593,70€

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 233 – 5 de desembre de 2012
  Núm. 13728
  AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA
  Edicte d’exposició pública del pressupost i la plantilla per a 2013
  Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació del dia 29-11-2012 el Pressupost municipal per a 2013, així com la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral, estaran de manifest al públic a la secretaria d’aquest Ajuntament pel termini de 15 dies, termini durant el qual qualsevol persona interessada podrà examinar-los i presentar davant el Ple les reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l’article 150 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals i l’article 20-1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
  En cas de presentar-se reclamacions el ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les, comptant a partir del dia següent a la finalització de l’exposició al públic.
  Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, sense necessitat que es prengui cap més acord ni publicació.
  El resum del pressupost per a 2013 és el següent:
  ESTAT DE DESPESES:
  A ) OPERACIONS CORRENTS: €
  Cap.1 Despeses personal ……………………………………………….33.900,00
  Cap.2 Despeses de béns corrents i serveis ……………………..59.950,00
  Cap.3 Despeses financeres……………………………………………….2.900,00
  Cap.4 Transferències corrents ………………………………………..9.110,00
  B ) OPERACIONS DE CAPITAL: €
  Cap.6 Inversions reals ……………………………………………………24.200,00
  Cap.9 Amortització de préstecs……………………………………….3.600,00
  TOTAL DESPESES …………………………………………………………133.660,00

  ESTAT D’INGRESSOS:
  A) OPERACIONS CORRENTS:
  Cap.1 Impostos directes…………………………………………………21.650,00
  Cap.2 Impostos indirectes ……………………………………………….4.520,00
  Cap.3 Taxes i altres ingressos…………………………………………11.640,00
  Cap.4 Transferències corrents ………………………………………..83.800,00
  Cap.5 Ingressos patrimonials……………………………………………….50,00
  B ) OPERACIONS DE CAPITAL:
  Cap. 7 Transferències de capital ……………………………………..12.000,00
  TOTAL INGRESSOS ………………………………………………………133.660,00
  La plantilla és la següent:
  Personal Funcionari:
  Secretari-interventor 1 (*)
  (*) Plaça agrupada amb Argelaguer.
  A Sales de Llierca li correspon un 20 % de la jornada.
  Personal Laboral
  Administrativa 1 A temps parcial
  Peó 1 A temps parcial
  Sales de Llierca, 29 de novembre de 2012
  Miquel Palomeras Anglada Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: