Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament d´Argelaguer comptes generals corresponents a l’any 2011

Posted by lejarza en 10 julio, 2012


Vall del Llierca Argelaguer – Tortellà – Girona: Ajuntament d´Argelaguer comptes generals corresponents a l’any 2011.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 133 – 10 de juliol de 2012 Núm. 8062 Ajuntamenr d´ Argelaguer
Edicte d’exposició pública del compte general de 2011.
Formulats els comptes generals d’aquest ajuntament corresponents a l’any 2011, s’exposen al públic junt amb els seus justificants i els informes de la Comissió de Comptes durant el termini de quinze dies i vuit més, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i observacions que es considerin adients contra els esmentats comptes de conformitat amb l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Argelaguer, 30 de maig de 2012 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

5 comentarios para “Ajuntament d´Argelaguer comptes generals corresponents a l’any 2011”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 134 – 11 de juliol de 2012
  Núm. 8089
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX (VALL DEL LLIERCA)
  Edicte sobre el règim de comunicació prèvia per a realitzar l’activitat
  d’acampada amb infants i joves
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29 de juny de 2012, adoptà,
  per unanimitat, el següent acord relatiu a la regulació del règim
  de comunicació prèvia per a realitzar l’activitat d’acampada amb
  infants i joves al municipi de Montagut i Oix, que en la seva part
  dispositiva diu:
  Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple en data 19 de
  setembre de 2003 sobre les condicions mínimes per als campaments
  juvenils i àrees d’acampada emplaçades dins l’EIN de l’Alta Garrotxa.
  Segon.- Regular el règim de comunicació prèvia per realitzar
  l’activitat d’acampada amb infants i joves prevista a l’article 7 del
  Decret 137/2003 de 10 de juny de regulació de les activitats en el
  temps lliure en les quals participen menors de 18 anys, en el sentit
  que l’entitat organitzadora de l’activitat haurà de presentar al registre
  de l’ajuntament una declaració responsable d’acord amb el
  model normalitzat de comunicació prèvia que consta com annex als
  presents acords.
  Aquesta comunicació s’haurà de realitzar amb anterioritat a la realització
  de l’activitat.
  Tercer.- En relació amb les acampades que es vulguin ubicar en
  terrenys situats dins l’EIN de l’Alta Garrotxa caldrà obtenir prèviament
  a l’inici de l’activitat informe favorable de la idoneïtat de
  l’emplaçament elegit, de conformitat amb el que disposa l’article
  12.d) de les normes especials de protecció del medi natural i del
  paisatge de l’Alta Garrotxa.
  En aquest sentit, sol·licitar i alhora facultar al Consorci de l’Alta
  Garrotxa per a redactar l’informe pertinent sobre la idoneïtat de
  l’emplaçament elegit.
  Quart.- Sotmetre a informació pública aquests acords pel termini de
  30 dies hàbils mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província
  de Girona i al DOGC, juntament amb el text del model normalitzat
  de declaració responsable.
  En cas de no presentar-se al·legacions o reclamacions, l’acord esdevindrà
  definitiu.
  Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Secretaria General de Joventut,
  a l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i al
  Consorci de l’Alta Garrotxa.
  Montagut, 2 de juliol de 2012
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

  ANNEX
  Comunicació prèvia d’Acampades Juvenils, en terrenys no autoritzats.
  Dades de l’entitat Organitzadora:
  Nom Entitat organitzadora:
  Nom i cognoms responsable:
  DNI/NIF/CIF:
  Adreça:
  Municipi: Codi postal:
  Telèfon: Fax: Correu electrònic:
  Dades de l’Activitat:
  Data inici: Data fi:
  Coordenades U TM o geogràfiques del lloc o altra identificació:
  Nombre infants o joves menors de 18 anys:
  Nombre de monitors (inclòs el Director/a):
  Nom director/a:
  Telèfons fix i mòbil director/a:
  Nom propietari del terreny d’acampada:
  Telèfons fix i mòbil del propietari:
  Descripció de l’activitat a realitzar:
  Declaració responsable
  Declaro sota la meva responsabilitat:
  Que l’entitat organitzadora disposa de la documentació que acredita
  la meva entitat, i la meva representació, si s’escau.
  Que les dades consignades en aquesta comunicació i en la documentació
  adjunta, si s’escau, corresponen a la realitat.
  Que l’entitat organitzadora disposa del permís per escrit del propietari
  o propietària del lloc on es realitza l’acampada juvenil, o de
  persona autoritzada per aquest.
  Que l’entitat organitzadora disposa de còpia del present escrit comunicant
  a l’ajuntament que realitzarà l’activitat.
  Que l’entitat organitzadora disposa del Pla d’emergència elaborat
  per l’entitat que realitza l’activitat d’acord amb el lloc, els dies
  i el nombre d’assistents, on hi consta, mínimament, el sistema
  d’obtenció d’informació sobre situacions de risc, el sistema d’avís i
  el pla d’evacuació.
  Que l’entitat organitzadora coneix la normativa pròpia de l’espai
  Protegit (PEIN) i disposa de l’autorització oportuna de l’òrgan gestor
  de l’espai.
  Que l’entitat organitzadora coneix la normativa vigent en matèria
  de prevenció d’incendis forestals i l’aplicarà en cas que les activitats
  es duguin a terme en terrenys forestals.
  Que l’entitat organitzadora té contractada una assegurança
  d’accidents personals que cobreixi, a més de les despeses de curació,
  un capital mínim de 3.005,06 euros en cas de mort i un capital mínim
  de 6.010,12 euros per invalidesa per accident i una assegurança
  de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament
  de les activitats de temps lliure amb uns límits mínims de
  150.253,03 euros per víctima i 601.012,10 euros per sinistre.
  Em comprometo:
  A complir amb els requeriments que estableix el Decret 137/2003,
  de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en el lleure
  en les quals participen menors de 18 anys, i concretament amb els
  requisits que estableix l’article setè:
  Al fet que el terreny escollit estarà situat fora de rambles, llits secs
  de rius o torrenteres i dels terrenys susceptibles de ser inundats.
  Al fet que el terreny escollit estarà situat fora de terrenys que resultin
  perillosos per estar propers a línies elèctriques d’alta tensió,
  indústries, instal·lacions insalubres, o bé per qualsevol altra causa.
  Al fet que el terreny escollit estarà situat a més d’1 km d’un càmping.
  Al fet que el terreny escollit estarà situat a més de 100 m de qualsevol
  via de comunicació.
  Al fet que el terreny escollit estarà situat prop d’un camí alternatiu
  que permeti l’evacuació en el cas d’un incendi
  Estic assabentat/da:
  Que l’Administració competent podrà fer les comprovacions necessàries
  relatives al compliment de les dades declarades i la tinença de
  la corresponent documentació.
  Que la inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en
  qualsevol dada o document que acompanya aquesta declaració responsable,
  comporta dictar resolució administrativa deixant sense
  efecte el tràmit corresponent i impedint l’exercici de l’activitat comunicada
  des del moment que es coneix. Tot això sens perjudici
  d’iniciar les actuacions sancionadores corresponents i d’exigir les
  responsabilitats legals pertinents.
  I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
  ____________________,a ________de______________________ de
  201__
  signatura de la persona titular, o segell de l’entitat titular i signatura
  de qui la representa

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 134 – 11 de juliol de 2012
  Núm. 8095
  AJUNTAMENT DE TORTELLÀ (VALL DEL LLIERCA)
  Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdit
  Aprovat per aquest Ajuntament l’expedient de modificació de crèdit
  núm. 1/12, s’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament, en
  el termini de 15 dies hàbils, durant el qual s’admetran reclamacions
  davant d’aquesta corporació.
  En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial esdevindrà
  definitiu, sense necessitat d’adoptar un altre acord plenari.
  Tortellà, 3 de juliol de 2012
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 134 – 11 de juliol de 2012
  Núm. 8093
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre aprovació definitiva d’un preu públic
  El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 10 de maig de 2012, va acordar aprovar entre
  d’altres, l’establiment i aprovació provisional de l’ordenança P006 reguladora del preu públic dels casals d’estiu de gestió
  comarcal, per a l’any 2012.
  Els acords provisionals varen ser sotmesos a informació pública en el Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 100, de
  24 de maig de 2012 així com al diari “El Punt” de data 24 de maig de 2012.
  Durant el termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació i per tant els acords han esdevingut
  aprovats amb caràcter definiu. Es publiquen íntegrament, d’acord amb el que disposa l’art. 17.4 del Reial Decret Legislatiu
  2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i als efectes de la seva
  entrada en vigència.
  Això és el que es fa públic als efectes oportuns.
  Olot, 2 de juliol de 2012
  Joan Espona i Agustín
  President

  ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC CORRESPONENT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DELS CASALS D’ESTIU DE GESTIÓ COMARCAL
  Article 1.- Fonament legal
  De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei
  sobre l’organització comarcal de Catalunya i fent ús de les facultats concedides pels articles 41 al 47 i 127 del Reial Decret
  Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell
  Comarcal estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei dels casals d’estiu que gestiona i presta el Consell
  Comarcal de la Garrotxa mitjançant conveni amb els ajuntaments de la comarca.
  Article 2.- Naixement de l’obligació
  L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei de casals d’estiu i activitats connexes, si
  bé el Consell Comarcal podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial Decret
  Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  Article 3.- Exempcions
  No hi ha exempcions.
  Article 4.- Obligats al pagament
  Estan obligats al pagament totes les persones físiques o jurídiques que siguin usuàries o beneficiaries del casals d’estiu.
  En el cas dels usuaris que són menors d’edat, el pagament correspondrà als pares, als tutors o als representants legals o als
  responsables dels beneficiaris.
  Article 5.- Quantia
  El preu públic dels serveis dels diferents casals d’estiu es determina en funció del cost real del servei i l’eventual aportació
  econòmica de l’ajuntament.
  Les quanties dels preus, amb IVA inclòs, són les següents:

  Preus per municipi:

  AJUNTAMENT CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
  JULIOL AGOST
  25 juny al 27 juliol horari preu setmana 30 juliol al 31 agost horari preu setmana
  acollida 8:30 a 9h 5,00 € acollida 8:30-9h 5,00 €
  casal mati 9-13h 40,00 € casal mati 9-13h 40,00 €
  menjador total 1-3h 30,00 €
  casal tarda 3-6:30h 35,00 €

  AJUNTAMENT DE RIUDAURA
  JULIOL AGOST
  25 juny al 27 juliol horari preu setmana 30 juliol al 31 agost horari preu setmana
  casal matí 9-13h 40,00 € casal matí 9-13h 40,00 €
  monitoratge menjador 1-3h 15,00 € monitoratge menjador 1-3h 15,00 €
  menjador menús 31,25 € menjador menús 31,25 €
  menjador total 46,25 € menjador total 46,25 €

  AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
  JULIOL AGOST
  25 juny al 27 juliol horari preu setmana 30 juliol al 7 setembre horari preu setmana
  casal matí 9-1h 36,00 € casal matí 36,00 €
  monitoratge menjador 1-3h 15,00 € monitoratge menjador 1-3h 15,00 €
  menjador menús 20,00 € menjador menús 20,00 €
  menjador total 35,00 € menjador total 35,00 €
  casal tarda 3-6h 30,00 €

  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA (VALL DEL LLIERCA)
  JULIOL SETEMBRE
  25 juny al 27 juliol horari preu setmana 3 al 7 setembre horari preu setmana
  acollida 8-9h 10,00 € acollida 8-9h 10,00 €
  casal matí 9-13h 40,00 € casal matí 9-13h 40,00 €
  menjador total 1-3h 28,75 € menjador total 1-3h 28,75 €
  casal tarda 3-5h 20,00 € casal tarda 3-5h 20,00 €

  AJUNTAMENT DE SANTA PAU
  JULIOL AGOST
  25 juny-27 juliol horari preu setmana 30 juliol al 7 setembre horari preu setmana
  acollida 7’30-9h 10,00 € acollida 7’30-9h 10,00 €
  casal matí 9-13h 40€ / 38€* casal matí 9-13h 40€ / 38€*
  monitoratge menjador 1-3h 15,00 € monitoratge menjador 1-3h 15,00 €
  menjador menús 20,00 € menjador menús 20,00 €
  menjador total 35,00 € menjador total 35,00 €
  casal tarda 15-19 h 40€ / 38€* casal tarda 15-19 h 40€ / 38€*

  AJUNTAMENT DE VALL DE BIANYA
  JULIOL AGOST
  25 juny al 27 juliol horari preu setmana 30 juliol al 31 agost horari preu setmana
  acollida 8-9h 10,00 € acollida 8-9h 10,00 €
  casal mati 9-13h 40€ / 34€* casal mati 9-13h 40€ / 34€*
  monitoratge menjador 1-3h 15,00 € monitoratge menjador 1-3h 15,00 €
  menjador menús 20,00 € menjador menús 20,00 €
  menjador total 35,00 € menjador total 35,00 €
  casal tarda 3-6h 30€ / 26€* casal tarda 3-6h 30€ / 26€*

  En els casals dels municipis de Santa Pau i Vall de Bianya s’estableixen dos preus en funció de si l’usuari està empadronat al
  municipi o no. El preu marcat en asterisc correspon al preu bonificat per l’ajuntament en favor dels empadronats en el seu
  municipi.
  Preu per sortida mancomunada (un dia sencer): …………………………………………………………………………………………. 7€/participant.
  Preu de les colònies mancomunades (dos dies amb una pernoctació): …………………………………………………………30€/participant.
  Article 6.- Bonificacions
  Es bonificarà el preus de l’hora de casal matí i tarda i l’acollida en un 10% a partir del segon germà/na inscrit.
  Article 7.-Normes de gestió
  L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei, que es fixa en el moment que es realitzar la
  inscripció. El beneficiari del servei o el seu tutor legal faran efectiu del pagament dels serveis en règim de autoliquidació en
  el moment de fer la sol·licitud i inscripció dels serveis.
  Article 8.- Impagament
  En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment de constrenyiment en via executiva
  prevista en el Reglament General de Recaptació.
  Article 9.- Publicitat
  L’acord d’establiment d’aquests preus públic es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Girona i es faran públics en el
  tauler d’anuncis de la Corporació i als centres educatius corresponents.
  Article 10.- Vigència
  El preu públic entrarà en vigor definitivament quan esdevingui ferm mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança
  en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa.
  Article 11.- Remissió normativa
  En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s´aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març
  pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de 13 d’abril de taxes i preus públics,
  i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 4. lejarza said

  (BOP) Butlletì Oficial de la Provincia de Girona
  Núm. 136 – 13 de juliol de 2012
  Núm. 8191
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX (VALL DEL LLIERCA)
  Edicte sobre aprovació provisional de modificació de l’Ordenança fiscal
  núm. 12 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de juny de 2012,
  va aprovar, provisionalment, la modificació de les tarifes corresponents
  a l’ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa pel subministrament
  d’aigua amb motiu de les novetats introduïdes per
  la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals i financeres i de
  creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
  De conformitat amb allò que preveu l’article 17 del Reial Decret Legislatiu
  2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
  Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació
  pública, durant el termini de trenta dies, a comptar des de
  l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la
  Província de Girona, als efectes que els interessats puguin consultar
  l’expedient a l’Ajuntament i presentar les reclamacions que considerin
  oportunes.
  En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord provisional
  s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un nou
  acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les modificacions
  acordades.
  Montagut, 5 de juliol de 2012
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 158 – 16 d’agost de 2012
  Núm. 9523
  Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC)
  Edicte d’exposició pública de padrons i cobrament en període de pagament voluntari
  Mitjançant el present edicte, i als efectes de notificació col.lectiva de conformitat amb els articles 102.3 de la Llei 58/2003,
  general tributària i 23, 24 i 25 del Reglament general de recaptació, es posa en coneixement dels subjectes passius i altres
  interessats que els padrons corresponents a l’Impostos que es detallen tot seguit, dels municipis que tenen delegada la seva
  gestió i recaptació a XALOC es troben exposats al públic al taulell d’anuncis dels ajuntaments d’aquests municipis i al de les
  oficines de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Av. Sant Francesc, 29, 1er – Girona) per
  un període d’UN MES, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.
  El termini de pagament en període voluntari d’aquests tributs s’iniciarà el dia 01/09/2012 i finalitzarà 31/10/2012
  RECURSOS I SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT
  De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març) contra
  els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i resta d’ingressos de dret públic de les entitats locals es podrà interposar recurs
  de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de finalització del període d’exposició pública.
  No obstant, la interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment en els casos i condicions previstos a
  l’article 73 del Reglament General de Recaptació.
  LLOC I FORMA DE PAGAMENT
  – Mitjançant la presentació del document – avís de pagament que els contribuents rebran al seu domicili, a les oficines de
  les següents entitats col.laboradores: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Banc Santander Central Hispano – Caixa de Girona
  – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa” – Caixa de Catalunya – Caja Madrid – Caixa Penedès – Ibercaja – Caixa
  Sabadell – Banc Popular – Banc Pastor – Caja Duero – CAM.
  En el cas de no recepció o pèrdua del document de pagament, es podrà sol.licitar un duplicat d’aquest a les oficines de
  XALOC.
  – Mitjançant càrrec en compte bancari per tots aquells rebuts i/o liquidacions respecte dels quals consti prèviament una ordre
  de domiciliació bancària formalitzada en la forma reglamentària corresponent
  AJORNAMENT I/O FRACCIONAMENT DEL DEUTE
  El pagament del deute tributari es podrà ajornar i/o fraccionar de conformitat amb allò que disposen els articles 81 a 84 de
  l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de XALOC, i subsidiàriament els articles 44 i següents del Reglament
  general de recaptació.
  PERÍODE EXECUTIU
  Un cop transcorregut el termini de pagament en període voluntari s’iniciarà la recaptació pel procediment de constrenyiment
  en via executiva, i s’acreditaran els corresponents interessos per mora i recàrrec de constrenyiment d’acord amb allò que
  disposen els articles 68, 69 i 70 del Reglament general de recaptació, aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol.
  INFORMACIÓ i CONSULTES
  Telèfon: 872081791
  Mail: gestiotributaria@xalocgirona.cat
  Annex

  PADRONS EXERCICI 2012
  AJ. CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 2012 IAE 7.880,01€
  AJ. D’AGULLANA 2012 IAE 5.033,15€
  AJ. D’AIGUAVIVA 2012 IAE 181.383,23€
  AJ. D’ARGELAGUER 2012 IAE 39.188,85€
  AJ. D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS 2012 IAE 6.201,43€
  AJ. D’EL FAR D’EMPORDÀ 2012 IAE 4.114,28€
  AJ. D’ESPOLLA 2012 IAE 2.898,37€
  AJ. D’ESPOLLA 2012 TAXCEM 3.430,00€
  AJ. D’ORDIS 2012 IAE 26.881,82€
  AJ. DE BESALÚ 2012 IAE 47.850,50€
  AJ. DE BESCANÓ 2012 IAE 97.195,92€
  AJ. DE BEUDA 2012 IAE 80.918,63€
  AJ. DE BIURE 2012 IAE 1.649,79€
  AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2012 IAE 1.201,95€
  AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2012 TAXCEM 2.940,00€
  AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2012 TAXCLAV 2.040,00€
  AJ. DE BOADELLA I LES ESCAULES 2012 TAXESC 11.040,00€
  AJ. DE BORDILS 2012 IAE 4.303,67€
  AJ. DE BORRASSA 2012 IAE 7.178,31€
  AJ. DE BORRASSA 2012 TAXCEM 6.645,60€
  AJ. DE BORRASSA 2012 TAXVIV 160.324,32€
  AJ. DE CABANELLES 2012 IAE 5.741,56€
  AJ. DE CABANELLES 2012 IBIR 8.399,95€
  AJ. DE CABANELLES 2012 TAXVIV 1.212,00€
  AJ. DE CABANES 2012 IAE 4.020,63€
  AJ. DE CABANES 2012 TAXCEM 6.516,00€
  AJ. DE CABANES 2012 TAXVIV 39.301,05€
  AJ. DE CAMPLLONG 2012 IAE 51.837,60€
  AJ. DE CANET D’ADRI 2012 IAE 418,33€
  AJ. DE CANTALLOPS 2012 IAE 3.296,34€
  AJ. DE CANTALLOPS 2012 IBIR 1.859,76€
  AJ. DE CAPMANY 2012 IAE 4.238,85€
  AJ. DE CAPMANY 2012 TAXCEM 4.125,00€
  AJ. DE CAPMANY 2012 TAXVIV 38.480,00€
  AJ. DE CELRA 2012 IVTM 408.087,52€
  AJ. DE CERVIA DE TER 2012 IAE 39.529,65€
  AJ. DE CERVIA DE TER 2012 IBIR 9.903,57€
  AJ. DE CISTELLA 2012 IAE 1.704,16€
  AJ. DE CISTELLA 2012 TAXCEM 1.312,40€
  AJ. DE COLERA 2012 IAE 4.082,81€
  AJ. DE DARNIUS 2012 IAE 6.786,63€
  AJ. DE FLAÇA 2012 IAE 23.522,50€
  AJ. DE FORNELLS DE LA SELVA 2012 IAE 107.068,83€
  AJ. DE GARRIGAS 2012 IAE 6.129,46€
  AJ. DE GARRIGUELLA 2012 IAE 6.576,13€
  AJ. DE JUIA 2012 IAE 18.576,10€
  AJ. DE L’ARMENTERA 2012 IAE 1.587,78€
  AJ. DE LA SELVA DE MAR 2012 IAE 253,14€
  AJ. DE LA SELVA DE MAR 2012 TAXCEM 1.380,00€
  AJ. DE LA SELVA DE MAR 2012 TAXVIV 27.756,52€
  AJ. DE LA VALL D’EN BAS 2012 IAE 52.903,85€
  AJ. DE LA VALL DE BIANYA 2012 IAE 137.124,64€
  AJ. DE LES PLANES D’HOSTOLES 2012 IAE 12.940,88€
  AJ. DE LLADO 2012 IAE 9.668,43€
  AJ. DE LLAMBILLES 2012 IAE 10.569,29€
  AJ. DE MAIÀ DE MONTCAL 2012 IAE 5.116,35€
  AJ. DE MASARAC 2012 IAE 1.060,83€
  AJ. DE MAÇANET DE CABRENYS 2012 IAE 9.504,36€
  AJ. DE MIERES 2012 IAE 1.739,54€
  AJ. DE MONTAGUT I OIX 2012 IAE 4.322,12€
  AJ. DE NAVATA 2012 IAE 8.746,57€
  AJ. DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 2012 IAE 1.927,82€
  AJ. DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 2012 TAXCEM 744,00€
  AJ. DE PALAU DE SANTA EULÀLIA 2012 TAXVIV 5.805,00€
  AJ. DE PEDRET I MARZÀ 2012 IAE 1.707,58€
  AJ. DE PERALADA 2012 TAXCEM 8.652,00€
  AJ. DE PERALADA 2012 TAXVIV 144.361,00€
  AJ. DE PONT DE MOLINS 2012 IAE 2.727,35€
  AJ. DE PONT DE MOLINS 2012 TAXCEM 3.024,00€
  AJ. DE PONT DE MOLINS 2012 TAXVIV 900,00€
  AJ. DE PONTÓS 2012 IAE 1.657,40€
  AJ. DE PONTÓS 2012 IBIR 4.950,54€
  AJ. DE PONTÓS 2012 IBIU 33.250,81€
  AJ. DE PORTBOU 2012 IAE 5.769,45€
  AJ. DE PUIGCERDA 2012 IAE 77.288,91€
  AJ. DE QUART 2012 IAE 91.857,53€
  AJ. DE QUART 2012 TAXCEM 2.600,00€
  AJ. DE QUART 2012 TAXESC 190.944,90€
  AJ. DE RABÓS 2012 IAE 2.609,05€
  AJ. DE RIUDAURA 2012 IAE 2.166,63€
  AJ. DE RIUMORS 2012 IAE 3.663,96€
  AJ. DE RIUMORS 2012 TAXCEM 994,00€
  AJ. DE RIUMORS 2012 TAXVIV 15.220,00€
  AJ. DE S. JULIA LLOR I BONMATÍ 2012 IAE 14.801,50€
  AJ. DE SALT 2012 TAXLTAX 773,10€
  AJ. DE SANT ANDREU SALOU 2012 IAE 975,96€
  AJ. DE SANT ANIOL DE FINESTRES 2012 IAE 46.183,65€
  AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2012 IAE 5.855,84€
  AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2012 IBIR 1.326,69€
  AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2012 TAXCEM 3.241,00€
  AJ. DE SANT CLIMENT SESCEBES 2012 TAXVIV 2.107,11€
  AJ. DE SANT FELIU DE PALLEROLS 2012 IAE 15.107,14€
  AJ. DE SANT FERRIOL 2012 IAE 3.544,41€
  AJ. DE SANT GREGORI 2012 IAE 415.205,51€
  AJ. DE SANT JAUME DE LLIERCA 2012 IAE 88.682,86€
  AJ. DE SANT JOAN DE MOLLET 2012 IAE 2.003,64€
  AJ. DE SANT JOAN LES FONTS 2012 IAE 76.435,16€
  AJ. DE SANT JORDI DESVALLS 2012 IAE 8.365,27€
  AJ. DE SANT JULIA DE RAMIS 2012 IAE 49.170,84€
  AJ. DE SANT MARTI DE LLÉMENA 2012 IAE 247,52€
  AJ. DE SANT MARTI DE LLÉMENA 2012 TAXDIV 7.900,00€
  AJ. DE SANT MIQUEL DE FLUVIÀ 2012 IAE 4.837,14€
  AJ. DE SANT MORI 2012 IAE 5.600,34€
  AJ. DE SANTA LLOGAIA D’ALGUEMA 2012 IAE 22.257,36€
  AJ. DE SIURANA 2012 IAE 2.891,84€
  AJ. DE SIURANA 2012 TAXCEM 513,95€
  AJ. DE SIURANA 2012 TAXCLAV 1.826,06€
  AJ. DE SIURANA 2012 TAXESC 5.056,85€
  AJ. DE TERRADES 2012 IAE 206,67€
  AJ. DE TERRADES 2012 TAXCEM 2.220,00€
  AJ. DE TERRADES 2012 TAXVIV 3.300,00€
  AJ. DE TORTELLÀ 2012 IAE 15.613,09€
  AJ. DE VENTALLO 2012 IAE 5.720,57€
  AJ. DE VENTALLO 2012 TAXCEM 1.995,00€
  AJ. DE VENTALLO 2012 TAXVIV 95.143,80€
  AJ. DE VILABERTRAN 2012 IAE 2.451,13€
  AJ. DE VILABLAREIX 2012 IAE 70.194,99€
  AJ. DE VILADAMAT 2012 IAE 2.183,42€
  AJ. DE VILADAMAT 2012 TAXCEM 1.613,04€
  AJ. DE VILADAMAT 2012 TAXVIV 28.276,76€
  AJ. DE VILADASENS 2012 IAE 452,22€
  AJ. DE VILAJUÏGA 2012 IAE 9.244,34€
  AJ. DE VILAMACOLUM 2012 IAE 3.955,14€
  AJ. DE VILAMACOLUM 2012 PPFESTA 4.629,00€
  AJ. DE VILAMACOLUM 2012 TAXCEM 2.370,00€
  AJ. DE VILANANT 2012 IAE 3.505,66€
  AJ. DE VILANANT 2012 IBIR 4.060,79€
  AJ. DE VILANANT 2012 IBIU 41.879,89€
  AJ. DE VILAUR 2012 IAE 3.255,55€
  AJ. DE VILAUR 2012 IBIR 774,08€
  AJ. DE VILAUR 2012 IBIU 35.656,62€
  AJ.DE SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES 2012 IAE 4.642,03€
  AJ.DE SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES 2012 TAXCEM 4.815,00€
  AJ.DE SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES 2012 TAXCLAV 12.284,44€
  AJ.DE SAUS-CAMALLERA-LLAMPAIES 2012 TAXESC 39.250,31€
  TOTAL: 3.575.127,17 €
  Girona, 2 d’agost de 2012
  Àngel Líria Grande
  Director de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, per absència
  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: