Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Sant Jaume de Llierca busca més suports pel cas de la planta

Posted by lejarza en 5 julio, 2012


Vall del Llierca Argelaguer – Riudaura – Girona: Sant Jaume de Llierca busca més suports pel cas de la planta.- L’alcalde alerta els altres ajuntaments que l’actitud del Consell Comarcal de la Garrotxa marcarà un precedent.
L’alcalde de Sant Jaume de Llierca s’ha adreçat per carta a la resta d’ajuntaments de la Garrotxa (Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau) per exposar-los els seus arguments en contra de l’emplaçament escollit pel Consell Comarcal per fer la planta de triatge d’escombraries comarcal i, de manera implícita, demanar-los el seu suport. Ferran Puig (Junts per Sant Jaume – AM) alerta els seus col·legues que amb l’actitud del Consell Comarcal “no només s’ha vulnerat el principi d’autonomia local del municipi de Sant Jaume, sinó que s’ha deixat la porta oberta per tal que demà sigui un altre municipi el que es trobi amb una situació com la que a nosaltres ens ha tocat viure”.
L’equip de govern de Sant Jaume reclama que es tingui en compte el seu parer en l’emplaçament de la planta, el pla especial de la qual ja s’ha aprovat de manera inicial. El Consell Comarcal la pensa aixecar en uns terrenys rústics (can Coma de Baix), cosa que el consistori considera “una autèntica burla al seny i a la intel·ligència”. D’alternativa, l’Ajuntament demana que es faci en sòl industrial. Han donat suport a la posició del consistori ERC, SI i ApG, així com Unió de Pagesos i Naturalistes de Girona.
“No ens oposem a la planta de triatge, però no podem permetre que en nom nostre es contradigui la llei d’urbanisme, ni podem acceptar cap plantejament que perjudiqui greument els interessos del nostre municipi i dels nostres veïns i veïnes.” En les al·legacions presentades per l’Ajuntament –s’especifica en la carta– figuren entre altres arguments que no s’han tingut en compte les recomanacions dels informes dels departaments de Territori i de Medi Ambient que les instal·lacions es facin en sòl industrial; que s’ha seguit un procediment “de dubtosa lleialtat institucional” vers Sant Jaume perquè no s’ha tingut accés a tota la documentació de l’expedient, i que el Consell Comarcal ha assumit competències (la tramitació d’un pla especial urbanístic) pel qual no té competències.
Font: El Punt-Avui SANT JAUME DE LLIERCA – Ramon Estéban

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

5 comentarios para “Sant Jaume de Llierca busca més suports pel cas de la planta”

 1. lejarza said

  Consensuaran el lloc del Centre de Residus de Sant Jaume de Llierca
  L’alcalde anuncia una reunió entre el Govern, el Consell i l’Ajuntament que es farà el setembre vinent
  DIARI DE GIRONA (DdG) SANT JAUME DE LLIERCA| X.VALERI Tot i que el Consell Comarcal de la Garrotxa, al març, va aprovar amb caràcter inicial el Pla Específic Urbanístic del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa, la ubicació d’aquest equipament no està resolta. L’acord inicial preveu la ubicació del centre a la finca de can Coma de Baix (prop però fora del polígon industrial de Politger) a Sant Jaume de Llierca. L’aprovació definitiva del pla no forma part dels punts de l’ordre del dia del ple de l’ens comarcal previst per al dia 12 de juliol. En canvi, ahir al matí, l’alcalde de Sant Jaume de Llierca, Ferran Puig (Junts-AM), va anunciar que ha rebut informacions de diputats d’ERC referents a una reunió al setembre per consensuar la ubicació definitiva de la planta de triatge. Una conformitat entre Ajuntament, Consell i Generalitat suposaria que al final la planta no s’ubicarà, tal com ara està projectada, a la finca de can Coma de Baix.
  Va precisar que a la reunió hi assistiran el directors generals d’Urbanisme i Medi Ambient, l’alcalde de Sant Jaume de Llierca i el president del Consell Comarcal de la Garrotxa. Fonts de l’ens comarcal, ahir a la tarda, van concretar que continuen amb l’alternativa prevista (can Coma de Baix) i amb els terminis previstos. Això no obstant, les fonts consultades van precisar que faran cas del que digui la Generalitat, sense dubtar.
  L’alcalde de Sant Jaume va emmarcar la reunió del setembre dins del procés d’al·legacions urbanístiques i ambientals contràries a la ubicació a can Coma de Baix. Ferran Puig va afegir “suposo que també sortirà el tema de les competències”. Va explicar que els consells comarcals no són competents per aprovar plans especials, encara que ho són per aprovar altres figures de planejament.
  Va mostrar-se esperançat:”finalment començaran les negociacions perquè fins a data d’avui no hi ha hagut cap voluntat negociadora”. Pel que fa al consens, va considerar que “hem vist voluntat en les reunions privades amb diferents alcaldes, també n’hem vist en els partits polítics, però en el Consell Comarcal no hi hem vist voluntat”. Va insistir que “la feina del Consell és buscar la planta de triatge, no fer-la en un lloc determinat”. En aquest sentit, va puntualitzar, “ens sobta la insistència de fer-la en un determinat espai que, a més a més, creiem que incompleix els preceptes que marca la Llei d’Urbanisme”.
  Va recordar que si al final s’aprova el projecte tal com està projectat, l’Ajuntament portarà la decisió als tribunals. Va matisar que no vol que s’hi hagi d’arribar per la despesa i l’enfrontament entre institucions que suposaria.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Núm. 146 – 30 de juliol de 2012
  Núm. 8846
  AJUNTAMENT de SANT JAUME de LLIERCA
  Anunci sobre contractació de personal laboral temporal
  Per Decret de l’alcaldia número 17/2012, de 11 de juliol, s’ha contractat directament i amb caràcter d’urgència a la senyora Margarita Marce Palomer, com a auxiliar administrativa del consultori mèdic de Sant Jaume de Llierca, per substituir la senyora Rosa Coll i Poch durant el període de vacances.
  La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l’article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  Sant Jaume de Llierca, 11 de juliol de 2012
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde
  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 3. lejarza said

  Núm. 146 – 30 de juliol de 2012
  Núm. 8847
  AJUNTAMENT de SANT JAUME de LLIERCA
  Anunci sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres
  La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió de data 14 de juliol de 2011, va aprovar definitivament el projecte d’obra municipal ordinària titulat “CONSTRUCCIÓ D’UNS ACCESSOS AL PATI DE L’ESCOLA I A LA PISTA MUNICIPAL”, redactat per la senyora Mª Teresa Ercilla i Sans, arquitecta, i pel senyor Quim Bartrina i Masó, arquitecte tècnic, per encàrrec d’aquesta corporació municipal, de data maig del 2012, referència
  2567/12, amb un pressupost d’execució per contracta de 12.318,20 €.
  Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats hi poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos
  mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació.
  Alternativament i de forma potestativa, també s’hi pot interposar recurs de reposició davant l’alcalde, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, si bé s’hi pot interposar qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.
  Sant Jaume de Llierca, 17 de juliol de 2012
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde
  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 4. lejarza said

  Núm. 146 – 30 de juliol de 2012
  Núm. 8787
  AJUNTAMENT de TORTELLÀ
  Edicte d’aprovació provisional de la modificació d’una ordenança fiscal
  El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 29 de juny de 2012, va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa de subministrament d’aigua.
  D’acord amb el que disposa l’article 17 del RDL 2/2004, de 15 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, els acords de modificació i el text de les Ordenances modificades en caràcter provisional, així com el contingut dels corresponents expedients, es sotmet a informació pública per termini de trenta deis hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al efecte del seu examen i presentació de les possibles reclamacions i suggeriments, entenentse definitivament aprovat, sense necessita de prendre un nou acord, si durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions.
  Tortellà, 17 de juliol de 2012
  Joaquim Pagès i Manté
  Alcalde
  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 5. lejarza said

  Es convoca una manifestació contra la planta de residus que es farà a Forallac
  FORALLAC | J.VERA Els veïns i fills de Forallac, SOS Empordanet i Amics dels Clots de Sant Julià han convocat una manifestació de protesta pel proper 13 de gener en contra la planta de residus “perillosos” que es vol instal·lar al municipi. La protesta s’iniciarà el diumenge 13 de 2013 a les dotze del matí davant de l’ajuntament de Forallac, a Vulpellac.
  Segons recorden des d’aquestes entitats, el passat mes de maig l’Ajuntament va aprovar la construcció d’una planta de tractament i valoració de residus a Forallac. A més, afegeixen que el mateix projecte inclou un espai per a una futura incineradora. I destaquen el que implicarà el projecte, com ara gestionar 100.000 tones de residus anuals; construir cinc naus; treball ininterromput les 24 hores i tots els dies de l’any; i “un alt impacte medi ambiental amb contaminació acústica, visual i lumínica”. Per tot plegat, els veïns demanen que s’aturi el projecte i s’estudiï implantar-lo en un polígon industrial “ben comunicat” amb l’AP-7 i la N-II.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: