Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consorci D`Accio Social de la Garrotxa contractacions de personal laboral temporal per motius de màxima urgència realitzades durant l’any 2011

Posted by lejarza en 5 julio, 2012


Vall del Llierca Argelaguer – Tortellà – Girona: Consorci D`Accio Social de la Garrotxa contractacions de personal laboral temporal per motius de màxima urgència realitzades durant l’any 2011.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 130 – 5 de juliol de 2012 Núm. 7871 Consorci D`Accio Social de la Garrotxa (Consell Comarcal de la Garrotxa).
Edicte sobre contractació de personal laboral.
En compliment del que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local, es relacionen a continuació, les contractacions de personal laboral temporal, per motius de màxima urgència realitzades durant l’any 2011:
Eduard Carrera Fossas. Mediador comunitari. Contracte d’obra o servei, de l’1 de gener de 2011 a 31 de desembre de 2011. Decret de Presidència 21 de desembre de 2010.
Maria Figueres Pi. Administrativa. Contracte laboral d’obra o servei, del 10 de gener de 2011 al 15 d’agost de 20111.Decret de Presidència 30 de desembre de 2010.
Jenni Rodà Casado. Tècnic mitjà “Classes de català i/o alfabetització per adults a la ciutat d’Olot”. Jornada parcial.Contracte laboral d’obra o servei, des del 14 de febrer de 2011 fins a 31 de desembre de 2011.Decret de Presidència 9 de febrer de 2011.
Motserrat Riera Torrecillas. Tècnic mitjà “Classes de català i/o alfabetització per adults a la ciutat d’Olot”. Jornada parcial. Contracte laboral d’obra o servei. Del 14 de febrer de 2011 a 31 de desembre de 2011.Decret de Presidència 9 de febrer de 2011.
Sílvia Alcaine López. Administrativa. Contracte laboral d’obra o servei. Inici 21 d’abril de 2011. Decret de Presidència 14 d’abril de 2011.
Tere Triadú Mustarós. Contracte temporal per substitució. Inici 6 de juny de 2011. Decret de Presidència 31 de maig de 2011.
Verònica Cartes Sellas. Auxiliar administrativa. Contracte d’obra o servei. Des del 6 de juny de 2011 a 30 de setembre de 2011. Decret de Presidència de 3 de juny de 2011.
Anna Guix Bartis. Tècnic mitjà “Classes de català i/o alfabetització per adults a la ciutat d’Olot”. Contracte laboral d’obra o servei. Jornada parcial. Del 4 de juliol de 2011al 29 de juliol de 2011. Decret de Presidència 1 de juliol de 2011.
Emily Pujol Martín. Dinamitzadora comunitària. Contracte laboral temporal. Del 22 de juny de 2011 fins a 30 de juny de 2011 al 30 de juliol de 2011. Decret de Presidència 17 de juny de 2011.
Irene Plana Nierga. Monitora. Contracte laboral d’obra o servei. Inici 29 de setembre de 2011. Decret de Presidència de 26 de setembre de 2011.
Mireia Trull Martí. Tècnic mitjà “Classes de català i/o alfabetització per adults a la ciutat d’Olot”.Contracte laboral d’obra o servei. Jornada parcial. Des del 19 de setembre de 2011 a 31 de desembre de 2011.
Cristina Ruíz Comellas. Tècnic mitjà “Classes de català i/o alfabetització per adults a la ciutat d’Olot”. Contracte laboral d’obra o servei. Jornada parcial. Des del 3 d’octubre de 2011 fins a 30 de juny de 2012.
Olot (Garrotxa) 14 de juny de 2012 Joan Espona Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

10 comentarios para “Consorci D`Accio Social de la Garrotxa contractacions de personal laboral temporal per motius de màxima urgència realitzades durant l’any 2011”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 130 – 5 de juliol de 2012
  Núm. 7777
  AJUNTAMENT OLOT (GARROTXA)
  Secció d’Ingressos
  Edicte de notificacions per compareixença
  Havent practicat les liquidacions de l’impost sobre l’increment de
  valor dels terrenys de naturalesa urbana (Remesa 655) que es detallen
  a continuació, i havent intentat la seva notificació sense que
  s’hagi tingut constància de la seva recepció pels contribuents afectats
  i d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de
  17 de desembre, General Tributària es citat als obligats tributaris o
  als seus representants per tal que siguin notificats per compareixença:
  NOM I COGNOM DNI LIQUIDACIÓ IMPORT
  ESTER PLANA SOLER 43628288W PLL 2012 800806 359,50€
  TERESA CLE COLL 40597817B PLL 2012 800819 1.536,82€
  TERMINI PER COMPARÈIXER: Quinze dies naturals a comptar
  des de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial
  de la Província. Un cop transcorregut aquest termini i sense haver
  comparegut, la notificació s’entendrà efectuada a tots el efectes legals
  el dia següent al del venciment de termini per comparèixer.
  LLOC DE COMPAREIXENÇA: Secció d’Ingressos – Pg. Bisbe Guillamet,
  10 – 1r pis de l’Ajuntament d’Olot. Horari: de dilluns a divendres
  de 10 a 14 hores
  RECURSOS CONTRA LA NOTIFICACIÓ:. Contra aquesta notificació
  es pot presentar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
  davant de l’Alcalde de l’Ajuntament en el termini de 30 dies
  de la data de publicació al BOP del present Edicte.
  Olot, 25 de juny de 2012
  Alícia Vila Torrents
  Secretària

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 130 – 5 de juliol de 2012
  Núm. 7742
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Edicte citació a compareixença per notificar diferents actes administratius
  La directora de l’Àrea d’Assessoria Jurídica de XALOC de la Diputació de Girona,
  FAIG SABER
  Per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar directament l’acte administratiu dictat a la/les
  persona/es que a continuació es relaciona/en i que figura/en com a contribuents de la hisenda municipal dels Ajuntaments
  que s’indiquen.
  Acte: resolució sol.licitud / recurs de reposició
  INTERESSAT NIF EXP./RECURS AJUNTAMENT
  LEONCAR TRUCK SL B24449274 2011/000679 PALAFRUGELL
  UBEDA REDECILLAS, JOSE LUIS 3972….Q 2011/000679 PALAFRUGELL
  VERGARA PASCUAL, AITOR 4053….G 2011/002130 PALAFRUGELL
  MONT BECH, MARTA 4042….X 2012/001961 PERALADA
  PAGES MUNT, SUSANNA 4155….X 2012/001961 PERALADA
  VACA VIÑUELAS, NARCISO 4032….N 2012/001958 SALT
  SOLER MONT, MARIA DEL CARME 4042….N 2012/001595 PERALADA
  MONT DOCINA, CATALINA 4040….A 2012/001595 PERALADA
  PUIGCERVER MONSO, JOSE ANTONIO 3773….M 2012/002306 PUIGCERDA
  MENDOZA MERCADER, M FERNANDA 7789….M 2012/001991 MAIÀ DE MONTCAL
  CABANELL CASTANY, GEMMA 3735….S 2012/000506 TOSSA DE MAR
  MANE CLAVE, MIGUEL 3776….M 2012/000664 TOSSA DE MAR
  PROMOSIT SA A17243908 2012/000797 SALT
  INMUEBLES Y SERVICIOS PALLARS SA A5891422 2012/001436 TOSSA DE MAR
  MARTINEZ FERNANDEZ, ANGEL 4094….G 2012/001436 TOSSA DE MAR
  FONT VIÑAS, JUAN 3782….N 2012/001553 TOSSA DE MAR
  MORALES ARGENTE, ALFONSO 7789….B 2012/002486 LES PLANES D’HOSTOLES
  PINTURES BLAIMAR PALAMOS SL B17970427 2011/003160 SALT
  BLAYA MARTINEZ, ROBERTO 4053….R 2011/003160 SALT
  VILALTA CORNET, ALEJANDRO 3809….A 2011/003799 PALAFRUGELL
  ALCAZAR PASCUAL, LUIS 3387….N 2011/003815 LLANÇÀ
  BLANCO CARABALLO, FRANCISCA 4029….T 2011/004379 SALT
  MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO 4032….A 2011/004440 CELRÀ
  CLOTAS BOSCH, GERARD 4154….H 2011/005482 SANT JULIÀ DE RAMIS
  TRANSPORTES PRUJA SA A17027327 2012/002715 SANT FERRIOL
  CASA SIXTO SLU B55028831 2011/005294 LA JONQUERA
  VARADI CONSTANTIN X544….E 2011/002573 SALT
  VIDAL SALBI, JORDI 4033….F 2012/000120 SANT FELIU DE PALLEROLS
  CARCIA SANTOS, OLGA 5219….V 2011/004010 PUIGCERDÀ
  LLACH PLANELLAS, CARME 7790….T 2011/004936 LES PLANES D’HOSTOLES
  MONTIEL VIDAL, JOSEP 4051….V 2011/004261 SANT JULIÀ DE RAMIS
  PUJOLRÀS FELIP, LOURDES 4029….R 2011/004261 SANT JULIÀ DE RAMIS
  LECCE PIETRINA X344….K 2011/002745 VILAUR
  PERXAS DEL CERRO, LLUIS 2011/000351 LLANÇÀ
  COTA 35 SL B17431669 2011/000351 LLANÇÀ
  GELI JORDÀ, JESÚS 4045….R 2010/003265 VILAÜR
  OTAMENDI LOPEZ, PATXI 4053….N 2011/004625 LA BISBAL D’EMPORDÀ
  MARTINEZ GONZALEZ, MANEL 4034….Q 2011/004538 LA JONQUERA
  DIAZ PERAIRA, CARLOS 4052….C 2011/004012 PALAFRUGELL

  Acte: requeriment esmena sol.licitud
  INTERESSAT NIF EXP./RECURS AJUNTAMENT
  BERNABEU NADAL, EMILIA 4030….J 2010/001354 TOSSA DE MAR
  BERNABEU FONS, MIGUEL 3858….S 2010/001354 TOSSA DE MAR
  De conformitat amb allò que disposen els articles 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i 59 de la
  Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, mitjançant el present
  anunci se’l cita perquè comparegui personalment o representat per una altra persona, en el lloc i durant el termini que a
  continuació s’indiquen, per tal de notificar-los els actes administratius esmentats.
  Òrgan responsable de la tramitació de l’expedient: Àrea d’Assessoria jurídica de XALOC de la Diputació de Girona
  Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
  Oficial de la Província (art. 112 LGT). Una vegada transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació es
  considerarà produïda a tots els efectes i continuarà el procediment administratiu corresponent.
  Lloc de compareixença: A l’oficina dels serveis centrals de la Xarxa Local de Tributs (XALOC) de la Diputació de Girona: Av.
  Sant Francesc 29, 1er – Girona
  Girona, 22 de juny de 2012
  M. Regina Franquès i Gil
  Directora de l’Àrea d’Assessoria Jurídica
  Administració Local Organismes Autònoms

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 130 – 5 de juliol de 2012
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Núm. 7694
  Edicte de citació a compareixença per notificar diferents actes administratius
  La Directora de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC
  FAIG SABER
  Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar directament els actes a les persones que a
  continuació es detallen i que figuren com a interessats en el procediment corresponent.
  De conformitat amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el
  present anunci se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc i durant el termini
  que a continuació s’indiquen, per tal de notificar-los l’acte.
  Òrgan responsable de la tramitació de l’expedient: Servei de recaptació Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació
  de Girona.
  Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
  Oficial de la Província (art. 112 LGT). Una vegada transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació es
  considerarà produïda a tots els efectes i continuarà el procediment de constrenyiment.
  Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la Xarxa Local de Municipis:
  – Oficina central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
  – Oficina Gironès: C/ Riera de Mus, 1-A
  – Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
  – Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
  – Oficina Puigcerdà: Placeta dels Bombers, 13 Local 5
  – Oficina Tossa de Mar: Av. del Pelegrí, 25
  – Oficina Figueres: C/ Nou, 48
  – Oficina d’Olot: Av Onze de Setembre, 22
  – Oficina La Bisbal d’Empordà: C/ Folch i Torres, 15 baixos 2
  Acte notificat: Diligència d’embargament devolucions de l’AEAT
  Exp. NIF Obligat al pagament
  33956 B60689627 RS ACCESORIOS, SL
  100878 4419627… R. VIVES
  Acte notificat: Diligència d’embargament de béns immobles
  Exp. NIF Obligat al pagament
  86754 7791619… D. CRESPO, com a titular d’un dret d’ús de W. MARA
  86754 … ISAAC, com a titular d’un dret d’ús de W. MARA
  87048 4026406… R. ORTIZ, com a cònjuge de G. ORPELLI
  111605 B17874033 BLANEPRINDIC, SL
  111605 4056008… J. GARCIA, com a administrador de BLANEPRINDIC, SL
  111605 4055787… J. DELLANO, com a administrador de BLANEPRINDIC, SL
  Acte notificat: Diligència de cancel.lació d’embargament de béns immobles
  Exp. NIF Obligat al pagament
  92712 X982789… T. GALINA

  Acte notificat: Requeriment de lliurament de títols de propietat
  Exp. NIF Obligat al pagament
  9915 X034854… J. PAUL
  96734 B62875109 PROMOTORA NORTON 2002, SL
  106412 4031129… J. VALLS
  Acte notificat: Acord de declaració d’afecció
  Exp. NIF Obligat al pagament
  2012/001141 X658645… M. NDIAYE
  Recursos: De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra l’acte notificat
  es pot interposar recurs de reposició preceptiu davant del Tresorer de XALOC en el termini d’un (1) mes a comptar des de
  l’endemà que s’entengui produïda la notificació. Contra la diligència d’embargament només seran admissibles els motius
  d’oposició regulats a l’article 170.3 de la Llei 58/2003, general tributària.
  Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós-administratiu en
  el termini de dos (2) mesos a comptar des de la data de notificació quan hi hagi resolució expressa del recurs o sis (6) mesos
  a comptar des de la data en què s’entén desestimat el recurs per silenci administratiu; tot sense perjudici que interposeu
  qualsevol altre recurs que estimeu oportú.
  Suspensió del procediment: La interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment de constrenyiment en
  els casos i condicions previstos a l’article 165 de la Llei general tributària.
  Girona, 22 de juny de 2012
  Carmen Gallego Marín
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, per absència
  Administració Local Organismes Autònoms

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 130 – 5 de juliol de 2012
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Núm. 7647
  Edicte de citació a compareixença per notificar l’avís d’embargament de béns
  immobles
  La Directora de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC
  FAIG SABER
  Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible
  notificar directament els actes a les persones que a continuació es
  detallen i que figuren com a interessats en el procediment corresponent.
  De conformitat amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003,
  de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el present anunci
  se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per
  una altra persona, en el lloc i durant el termini que a continuació
  s’indiquen, per tal de notificar-los l’avís d’embargament de béns
  immobles.
  Òrgan responsable de la tramitació de l’expedient: Servei de recaptació
  Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de
  Girona.
  Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des de
  l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
  Província (art. 112 LGT). Una vegada transcorregut aquest termini
  sense haver comparegut, la notificació es considerarà produïda a
  tots els efectes i continuarà el procediment de constrenyiment.
  Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la
  Xarxa Local de Municipis:
  -Oficina central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
  -Oficina Gironès: C/ Riera de Mus, 1-A
  -Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
  -Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
  -Oficina Puigcerdà: Placeta dels Bombers, 13 Local 5
  -Oficina Tossa de Mar: Av. del Pelegrí, 25
  -Oficina Figueres: C/ Nou, 48
  -Oficina Olot: Av. Onze de Setembre, 22
  -Oficina La Bisbal d’Empordà: C/ Folch i Torres, 15 baixos 2

  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR:
  105401 4155587… M. ACHERKOUK
  132647 B17124801 AGROFERY SL
  122957 X448350… H. AKEL
  159264 B64273022 ANDERNECAS, SL
  90304 4042082… E. ANTONIO
  144027 A58831348 ARZAK SA
  152015 B63796247 ATWON LUDEN SL
  138710 X319332… B. BARAGI
  138768 4034011… J. BARRIOS
  125610 X325699… H. BOUZIAN
  58952 X375055… I. CABRERA
  156824 B73103210 CANALDIS 2003 SL
  159524 B63836662 CANDEAL TRADE, SL
  90829 4044668… S. CARBONELL
  97831 X430993… N. CARPEN
  138750 4034622… J. CASABO
  90461 7463644… J. CASTELAR
  152483 B01235340 CENTRO MEDITERRANEA DE BEBIDA
  157360 B17711102 CONCILIACIO I COORD. DE PROJECTES, SL
  157238 B61418455 CONSTRUCCIONES COVIMA 97 SL
  127910 7789463… J. CREHUET
  134798 4043615… L. CULEBRAS
  159292 B64168024 DARNIUS INVERSIONS S L
  103393 4269736… J. DIAZ
  80524 X552824… D. DICA
  139122 4042714… T. ELIAS
  154205 A58584277 EURO-SPAIN PROMOCIONES HOTELERAS SA
  142531 A62588942 FELIPROMO SA
  60804 3476842… M. FERNANDEZ
  159607 N6001176D FOCUSPOINT INVESTMENTS LIMITED
  149206 A17062936 FRUTASA SA
  67710 4056250… V. GARCIA
  153327 B17026287 GESTI-PROMO, SL
  93473 4046220… M. GICH
  117422 4363449… M. GONZALEZ
  156986 B59852301 HABITATGES 90 SL
  152738 B63890990 HABITATGES GARAI. S.L.
  160031 B47445713 HERGON METROPOLITAN SL
  156829 B62225297 HIPOCASA 2030 S.L.
  159585 A50034909 HISPANO BRASILEIRA TURISMO SA
  143804 B17672601 ILLA LA JONQUERA SL
  154213 A58320417 INDUBASICA.S.A.
  158720 B61524716 INMA & MARC HABITATGES SL
  146180 B63490304 INMODANKO SL
  159473 B64238934 INTERTROBA S.L
  153073 B17879339 JARDINS DE FORNELLS, SRL
  131644 4027791… V. JIMENEZ
  148147 B60540549 JUANJO BRU ARQUITECTURA FERIAL SL
  142477 X247694… D. KEMENA
  154217 B60052487 LELLAST SL
  159738 B60265832 LICKTE SL
  159175 B17746561 MABRESET SL
  154149 B63153910 MAR I ENYOIN, SL
  46362 N4121382H MASTER GROUP CORPORATIVA S.A DE C.V

  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR:
  119263 7849877… L. MINT
  138644 4036383… I. MOLINA
  125918 4033243… A. MOLINA
  122313 5227844… S. MORALES
  80460 8007516… M. NOGALES
  146230 B63665186 NOT GROUP 77 SL
  89905 2378502… J. NOVO
  154222 B64200165 ORONA BAKER, SL
  132275 7791488… J. PARAROL
  4364 B17358086 PERT-27, SL
  122253 3772009… E. PLA
  144102 B63869663 PROCONARIT SL
  143688 B64011885 PROINMOFEPER, SL
  159566 B17154022 PROMOCIONS GIRONA DOS SL
  160671 B62803648 PROMOERREKA, SL
  159660 B08834996 PROMOTORA I CONSTRUCTORA DE XALETS NOU MONTSENY SL
  159480 B25519802 PROMOVINCI SL
  152013 B62609284 PROYECTOS E INVERSIONES CARVAJAL FREIXAS SL
  140959 4042741… J. PUERTOLLANO
  131558 4677426… A. QUESADA
  159481 B64238991 QUICK CONCEPT, S.L.
  129331 4025678… L. RASCLOSA
  4509 A62031000 RENTA PATRIMONIAL 2000 SA
  109461 4043612… M. RODA
  111975 B61487567 SACGE CAMPS SL
  122980 X325682… A. SAHO
  122638 4032956… M. SANCHEZ
  110134 3474294… F. SANCHEZ
  153320 B62383161 SANT QUIRZE 3, SL
  121507 2646486… M. SERRANO
  160804 B63987226 SIGMA HABITAT SL
  157099 B17407966 SORRAL 94 SL
  154234 B63844047 STILO SANT CUGAT SL
  159379 B58465840 SUPERNOVA 92 SL
  60878 4043100… M. TETILLA
  160586 B63562615 TICARE 31 SL
  146163 A58230202 TOT 9 SA
  146303 HN91609 TRIAS ANNE MARIE LAURE FELICITE
  15778 4029567… F. TRIAS
  152731 B63422380 URBAN PROMOCIONES DOS MIL QUATRO SL
  86820 B97285399 URBECON MEDITERRANEO, SL
  122854 2623948… A. VALEBONA
  158739 B64226962 VIP EIX PROMO SL
  79447 3970669… X. ZAFRA
  126093 0699299… L. ZAGUNDO
  Amb la finalitat d’anonimitzar les dades de caràcter personal en
  aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades
  de caràcter personal, es presenten només set dígits del NIF i la
  inicial del nom i el primer cognom íntegrament.
  Recursos: De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei
  reguladora de les hisendes locals, contra l’acte notificat es pot interposar recurs de reposició preceptiu davant del Tresorer de XALOC
  en el termini d’un (1) mes a comptar des de l’endemà que s’entengui
  produïda la notificació. Contra la diligència d’embargament només
  seran admissibles els motius d’oposició regulats a l’article 170.3 de
  la Llei 58/2003, general tributària.
  Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició,
  es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini
  de dos (2) mesos a comptar des de la data de notificació quan hi
  hagi resolució expressa del recurs o sis (6) mesos a comptar des de
  la data en què s’entén desestimat el recurs per silenci administratiu;
  tot sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu
  oportú.
  Suspensió del procediment: La interposició de recurs només comportarà
  la suspensió del procediment de constrenyiment en els casos
  i condicions previstos a l’article 165 de la Llei general tributària.
  Girona, 21 de juny de 2012
  Carmen Gallego Marín
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, per absència

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 130 – 5 de juliol de 2012
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Núm. 7624
  Edicte de citació a compareixença per notificar la diligència d’embargament
  La Directora de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC
  FAIG SABER
  Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar directament els actes a les persones que a
  continuació es detallen i que figuren com a interessats en el procediment corresponent.
  De conformitat amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el
  present anunci se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc i durant el termini
  que a continuació s’indiquen, per tal de notificar-los la diligència d’embargament de béns immobles en la seva condició de
  tercers interessats.
  Òrgan responsable de la tramitació de l’expedient: Servei de recaptació Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació
  de Girona.
  Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
  Oficial de la Província (art. 112 LGT). Una vegada transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació es
  considerarà produïda a tots els efectes i continuarà el procediment de constrenyiment.
  Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la Xarxa Local de Municipis:
  -Oficina central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
  -Oficina Gironès: C/ Riera de Mus, 1-A
  -Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
  -Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
  -Oficina Puigcerdà: Placeta dels Bombers, 13 Local 5
  -Oficina Tossa de Mar: Av. del Pelegrí, 25
  -Oficina Figueres: C/ Nou, 48
  -Oficina Olot: Av. Onze de Setembre, 22
  -Oficina La Bisbal d’Empordà: C/Folch i Torres, 15 baixos 2
  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR: TERCER: CONDICIÓ:
  1121 B17641879 STAT PATRIMONIAL RIU VENTURA BOSCH PEDRO Administrador
  2658 3878903… A. COBOS CASCO PEREZ CATALINA Copropietari
  2876 7150994… B. DOS GARCIA GARCIA YOLANDA Copropietari
  3004 4031465… J. ESTEBANELL SANCHEZ GENOVER JORDI Copropietari
  3352 4030348… J. GONZALEZ OJEDA GONZALEZ JOSEFA Copropietari
  3543 B17034596 INMOBILIARIA FONGLES FONT COMAJUAN JOSE Administrador
  3543 B17034596 INMOBILIARIA FONGLES COMAJUAN BOSCH LUISA Administrador
  3580 4154582… J. JAMMEH KINTEH FATTY BORRY Copropietari
  3580 4154582… J. JAMMEH BANCO HALIFAX HISPANIA, S.A. Creditor Hipotecari
  3651 X132751… A. KANTEH KANTEH MARIAMA Copropietari
  4066 4031954… M. MORENO MORENO OROZCO ANGEL Copropietari
  4079 4033943… A. MORRAJA MORRAJA CAMIN MARIA JOSE Copropietari
  4184 X277496… O. OJO GAS NATURAL SERVICIOS SOG SA Creditor
  4268 4023599… J. PALAHI SALA FIGUEROLA MARIA NURIA Copropietari
  4521 4154676… A. REYES REYES CORTES JOSEFA MANUELA Copropietari
  4634 7357522… J. RUBIO HARO SERRAT JUDITH Copropietari
  4827 X140544… A. SILLAH ALIE JABBI Copropietari
  4844 X511663… A. SILVA SILVA OSCCO VILMA Copropietari
  5032 X290432… E. UKPONMWAN AGUNBIADE BRIDGET FOLASHADE Copropietari

  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR: TERCER: CONDICIÓ:
  7888 X143312… M. YECHOU ZAITOUNI KHALISSA Copropietari
  7925 X360319… H. RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTORIA EUGENIA Cònjuge
  7993 X294697… N. CEESAY SAWANEH DEMBO Copropietari
  11978 4041969… P. JUNCA RAS SANCHEZ DULCE NOMBRE Copropietari
  11978 4041969… P. JUNCA BANCA CATALANA SA Creditor Hipotecari
  15559 X339991… L. LOPEZ JARAMILLO VELEZ EDDA MARIBEL Copropietari
  15612 X196204… P. SINERA KONTEH MAHAMADOU Copropietari
  16601 3736857… A. DOMENECH RAMIREZ LUNA MARIA DEL CARMEN Copropietari
  18448 1028482… L. GARCIA GARCIA SANCHO LUCRECIO Usufructuari
  18448 1028482… L. GARCIA GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER Nu propietari
  22238 4031224… J. PEREZ CREUS PICO MARIA ROSA Copropietari
  22646 4674431… X. TOUS GIL PERIS ESTHER Copropietari
  22731 5214382… V. TINOCO MARTINEZ DELICADO M AMPARO Copropietari
  37370 B17875048 NOU HABITAT LES PLANES IMMO JARUCO FANALS S L Administrador
  40644 X201617… B. OUGGOUR BEHLOULI KAHINA Copropietari
  43448 4034688… M. LOPEZ CASTILLO MARTINEZ VIDAL Copropietari
  43932 4158296… E. EL EL ASRI HAYAT Creditor
  44305 4156379… C. GONZALEZ LOSSADA URRIBARRI BIANCA CAROLINA Copropietari
  44349 X274543… S. HANSEN GUARDIOLA SANCHEZ DE LA ORDEN MARIA Copropietari
  44493 4353541… J. CABEZALI BLAZQUEZ SERRANO MARIA LUISA Copropietari
  44595 4043953… J. DIAZ DIAZ LEON ANA Usufructuari
  44716 X280575… F. BRIGNONE BRIGNONE ANNE MARIE Cònjuge
  47418 5071747… M. BARREIRO LUJAN LETTIERI ELSA MARCELA Copropietari
  51118 4031309… J. MORLESIN GUERRA GONZALEZ ROSA Copropietari
  51278 X680071… S. OPOKU NYAME EVANS AGYEMAN Copropietari
  51368 X643066… M. KEBBEH COMUNITAT DE PROPIETARIS FRANCESC MACIA, Creditor
  51508 X302876… N. POIDENKO POYDENKO ALEXANDRE Cònjuge
  51852 0928978… E. MARTIN MARTIN GONZALES MARIA LUISA Copropietari
  51852 0928978… E. MARTIN MARTIN BUITRON FELIX Copropietari
  51852 0928978… E. MARTIN COMUNITAT DE PROPIETARIS ILLA CARTAGO Creditor
  54069 7752999… C. MOLINA MELLADO MORENO JOSE Propietari
  54883 4585515… L. MOLINA RODRIGUEZ ROBLES ROCIO Propietari
  55601 4044700… D. CABALLERO PLANELLS PARAROLS EVA Copropietari
  58898 B17725961 CALI CASA SL AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZA Creditor Hipotecari
  58898 B17725961 CALI CASA SL PEREZ DIAZ MIGUEL ANGEL Administrador
  58898 B17725961 CALI CASA SL HIDALGO HIDALGO PABLO MANUEL Administrador
  59159 4051299… J. PIJOAN MIQUEL BAGUDANCH CARMEN Copropietari
  59307 B62274659 LATER HOME SL TICARET ONURA, SL Administrador
  59424 2972491… N. MATEO MATEO SANCHEZ DAVID Copropietari
  59424 2972491… N. MATEO SANCHEZ GUTIERREZ JULIA Copropietari
  59487 X083683… J. TAUCHERT TAUCHERT FREDEMARIE Comuner
  64691 B17584103 PROMOTRES 98 SL ESTEPIÑA FERNANDEZ RAMON Administrador
  65219 B17086687 GESTORA D’OBRES SISDESO SL Creditor
  66028 4031402… F. HUGAS HUGAS DOMINGO JOAQUIN Propietari
  66028 4031402… F. HUGAS HUGAS DOMINGO MARIA DEL PILAR Propietari
  66620 4027113… C. AURICH PROYECTOS CAMAEL SL Creditor
  70114 A17570458 GARRIGUELLA SERRA PICOLA ESTEVE Administrador
  70156 B17707688 JULIANDRE SL DATSOUK ANDREI Administrador
  70236 4044878… M. FERREIRA FERREIRA DIAZ LAURA Copropietari
  72829 B63777718 WORKS SEVIHELIA SL PELLISSE PIJUAN MARIA CARMEN Administrador
  73864 4028063… P. SOLER LOPEZ GARCIA ARIADNA Creditor
  73882 4028034… C. TULSA LAMAS Y ESTANTERIAS, S.L. Creditor
  74080 2643231… A. GAMEZ LOPEZ PADILLA JOSEFA Cònjuge

  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR: TERCER: CONDICIÓ:
  76721 B17466574 LLEDRALIV AGUT LOPEZ FRANCISCO JAVIER Administrador
  77385 4159584… B. DIANGANA MATUTE AGUILAR SOFIA MARICELA Creditor
  77506 X144208… M. GUMANEH GUMANEH AWA Copropietari
  77521 4033539… A. HERNANDEZ COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO C/ F. Creditor
  77875 4367573… F. LUJAN MASFERRER CORNELLA ESTER Copropietari
  77912 X680410… J. OMOZEE CHINWEIKPE AJERO KINGSLEY Copropietari
  78183 3284234… J. ESMORIS ALVARADO GARCIA LAURA MARGARITA Cònjuge
  78183 3284234… J. ESMORIS CARBURANTS NURI, S.L. Creditor
  78818 X868686… N. DENISOV DENISOVA ELENA Comuner
  78885 B61884227 PATRIMONIAL YAMA SL MASIP MELLADO RAFAEL Administrador
  78885 B61884227 PATRIMONIAL YAMA SL MASIP MELLADO AURELIA Administrador
  79305 X214066… I. KHYYAT CITIFIN SA EFC Creditor Hipotecari
  79574 X244050… M. SAWANE DIARRA YOUSSOUF Copropietari
  80566 4042989… J. AGUILAR PALACIOS OBREGON MARIA Propietari
  86009 4046195… J. RODRIGUEZ FAMILIAR XAUDARO MARTINA Copropietari
  86243 X215521… N. BRUZZESE HERMIDA PINOS ALEJANDRA TANIA Propietari
  86686 B17720012 HOTEL CAN TRONA SL RUBIROLA ESTEBA PEDRO Creditor Hipotecari
  86686 B17720012 HOTEL CAN TRONA SL QUERMANY PETIT SLU Administrador
  86705 B64261373 HILARI & JOAN BORRAS SALA JOAN Administrador
  88343 3875033… NONELL VIÑALS JOSEP TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Creditor
  88659 4095191… E. LLUCH MARTIN HERRERA ANGELES Copropietari
  88962 A08056665 EXPLOTACIONES DEL CLAROS SERRATE JOSEFINA Administrador
  89387 B53893699 VALENCIA CREATIVA SL AMO INSA MIGUEL Creditor Hipotecari
  89604 A17056615 RESIDENCIAL LA TORRE CLOTAS CLOTAS FRANCISCO Copropietari
  90185 B17776162 DAOLA PROMOCIONS SL CARRERAS ROCAMORA RAUL Administrador
  91497 7100703… G. MEZQUITA ALISTE MATEOS LEONOR Cònjuge
  91802 B17603739 MONEJAFRA SL VALLS CARRERA JAIME Administrador
  93155 4155512… M. BEHBAHI ZAHAF FATIMA Comuner
  93506 B17568379 PROMO PERLAC SL PERISSE JEAN FRANCOIS PIERRE Administrador
  93699 B17713041 LLIVIA 2002 SL UGARTE MIAS FRANCISCO JAVIER Administrador
  93842 B63673420 BERET DIAGONAL S.L. PASTOR FABREGAT MANUEL Administrador
  93843 B62054648 BANNON PORT SL BOSOM DIUMENJO LUIS Administrador
  93883 4027519… J. CANAL AGENCIA TRIBUTARIA Creditor
  94162 4042961… P. PAGES PAGES GUANTER MERCE Usufructuari
  98014 2367967… N. MONTORO VILA RIVERA TERESA Copropietari
  100469 B63211981 PROMOFASTER SL SAMON ESTANY CLAUDI Administrador
  100615 B91387357 GUADALQUIVIR PARK S.L. MORENO MARIÑOSA JOAQUIN Administrador
  100615 B91387357 GUADALQUIVIR PARK S.L. MORALES ROSA ELIZABETH CELIS Administrador
  102670 A62609839 AURUMSA PROMOCIONES GUTIERREZ JIMENEZ MA ANGELES Administrador
  105466 3503024… C. FERRER MATO CORBACHO EMILIA Copropietari
  106207 B17737933 FINQUES PONT MAJOR SL GURT MAYNOU JUAN Administrador
  111102 7799011… M. VELASCO TOLEDANO FERNANDEZ AMALIA Usufructuari
  111102 7799011… M. VELASCO VELASCO TOLEDANO SABINA Nu propietari
  111285 4611016… J. ARTIGAS SALVADOR PLA NURIA Copropietari
  111377 B17633603 PROVIVCON JOCASA, SL CANAL ZARAGOZA JOAN Administrador
  111489 4026945… D. VIDAL ALSINA MAYOLAS CARME Copropietari
  111799 4667325… C. RODRIGUEZ PALOMERAS LOPEZ SANDRA Copropietari
  111814 A58591868 RESIDENCIAL DARA SA DILLET VELEZ LAURA Administrador
  112232 4041842… M. MARTINEZ PIÑEIRO MEJUTO JOSE Cònjuge
  112500 B17853854 INDIKA I GARCIA SL HUETO NOGUER ENRIC-KALDOBI Administrador
  113894 B17608753 EDELCOSVI SL COS POU JOSEP Administrador
  113894 B17608753 EDELCOSVI SL VILA GATIUS DOLORS Administrador
  113979 B17632480 UNICUIS SL TENA JAQUES MARCEL Administrador

  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR: TERCER: CONDICIÓ:
  115969 X921787… D. ARTEMOV ARTEMOVA ELENA Comuner
  116465 4042938… J. SOLER ESPELT GARRIGA DAMIA Creditor Hipotecari
  116482 B78541786 GESINAR SL MAHDI AHMAD ABDUL-KADIR Copropietari
  116835 1173575… G. MEZQUITA PRIM LLANET CARMEN Copropietari
  116929 B17423195 B B HABITATGES SL BONAL OBIOLS HORTENSIA Administrador
  116954 5294516… G. CABEDO PARREÑO BALLESTER MAGDALENA Cònjuge
  119288 4610255… M. CASAS CASAS GILBERGA ANA Copropietari
  120427 B17349705 MACARSA GINES SL ISBERT BISBAL LAURA Copropietari
  120551 B58466459 PROYECT FINANCE SL GESTION DE INVERSIONES VALLES SL Copropietari
  120551 B58466459 PROYECT FINANCE SL AISA CLOSAS JOSE MARIA Administrador
  120710 B63544282 RUGRAMAT 90 SL RUIZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO Administrador
  121262 X070428… T. BAH DIALLO AISSATOU Copropietari
  121370 B17719378 SOLILASER TECNICA SL SAENZ JULIA JOSE MANUEL Administrador
  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR: TERCER: CONDICIÓ:
  121428 B64019151 AMARIA BARCELONA SL LOPEZ REAL ALEJO Administrador
  121570 A17080524 REIAL DEL TER SA BP OIL ESPAÑA SA Creditor
  121570 A17080524 REIAL DEL TER SA GUSO GARGANTA JOSE Administrador
  123643 X788030… S. CISSOKHO CISSOKHO OUMAR Copropietari
  123645 3697028… M. CASAS GOKADZE VASIL Copropietari
  124019 B17793464 PROMOCIONS I GARCIA LUQUE EDUARDO Administrador
  126007 B62125075 PROMOCIONS BADA LLARSARREBOLA PALMA JOSE Administrador
  126271 B17403122 VIVA HABITAT SL FUNDACIO PRIVADA BLANES HOQUEI CLUB Creditor
  131020 B17821018 PROMOTORA LONDRES NAVARRO RODRIGUEZ CRISTINA Administrador
  131022 B63446504 SOMALAP SL MARTOS BARRIGA LUIS Creditor
  131209 B17914391 NORFEU HABITAT SL CANALS LLASTARRY ROSA MARIA Administrador
  132388 B17005703 FORN EMPURIES, SL GALLES PONT JAUME Administrador
  133919 A58104332 PROMOTUR MARESME SA ENRICH PICOT JUAN FRANCISCO Administrador
  157246 B63537153 EDIFICACIONES Y BALDRICH SANZ JUAN EDUARDO Administrador
  157248 B64261373 HILARI & JOAN BLANCH VERDAGUER CRISTINA Dret d’opció de compra
  157248 B64261373 HILARI & JOAN BORRAS SALA JOAN Administrador
  157248 B64261373 HILARI & JOAN CAÑADA VILA PERE Dret d’opció de compra
  160820 B17086687 GESTORA D’OBRES SISDESO SL Creditor
  160825 B64261373 HILARI & JOAN BORRAS SALA JOAN Administrador
  160827 B64261373 HILARI & JOAN BORRAS SALA JOAN Administrador
  160828 B64261373 HILARI & JOAN BORRAS SALA JOAN Administrador
  160829 B64261373 HILARI & JOAN BORRAS SALA JOAN Administrador
  160830 B64261373 HILARI & JOAN BORRAS SALA JOAN Administrador
  160831 B64261373 HILARI & JOAN BORRAS SALA JOAN Administrador
  160843 A17080524 REIAL DEL TER SA GUSO GARGANTA JOSE Administrador
  167172 X588472… J. AYALA LE MIGNON MONIQUE PAULE ANNA Copropietari
  167849 B62274659 LATER HOME SL TICARET ONURA, SL Administrador
  167946 B17776162 DAOLA PROMOCIONS SL CARRERAS ROCAMORA RAUL Administrador
  Amb la finalitat d’anonimitzar les dades de caràcter personal en aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
  de dades de caràcter personal, es presenten només set dígits del NIF i la inicial del nom i el primer cognom íntegrament.
  Recursos: De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra l’acte notificat
  es pot interposar recurs de reposició preceptiu davant del Tresorer de XALOC en el termini d’un (1) mes a comptar des de
  l’endemà que s’entengui produïda la notificació. Contra la diligència d’embargament només seran admissibles els motius
  d’oposició regulats a l’article 170.3 de la Llei 58/2003, general tributària.
  Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós-administratiu en
  el termini de dos (2) mesos a comptar des de la data de notificació quan hi hagi resolució expressa del recurs o sis (6) mesos
  a comptar des de la data en què s’entén desestimat el recurs per silenci administratiu; tot sense perjudici que interposeu
  qualsevol altre recurs que estimeu oportú.
  Suspensió del procediment: La interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment de constrenyiment en
  els casos i condicions previstos a l’article 165 de la Llei general tributària.
  Girona, 19 de juny de 2012
  Carmen Gallego Marín
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, per absència
  Administració Local Organismes Autònoms

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 130 – 5 de juliol de 2012
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Núm. 7616
  Edicte de citació a compareixença per notificar la diligència d’embargament
  La Directora de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC
  FAIG SABER
  Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible
  notificar directament els actes a les persones que a continuació
  es detallen i que figuren com a interessats en el procediment
  corresponent.
  De conformitat amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003,
  de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el present anunci
  se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una
  altra persona, en el lloc i durant el termini que a continuació s’indiquen,
  per tal de notificar-los la diligència d’embargament de béns
  immobles.
  Òrgan responsable de la tramitació de l’expedient: Servei de recaptació
  Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació de
  Girona.
  Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des de
  l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la
  Província (art. 112 LGT). Una vegada transcorregut aquest termini
  sense haver comparegut, la notificació es considerarà produïda a
  tots els efectes i continuarà el procediment de constrenyiment.
  Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la
  Xarxa Local de Municipis:
  -Oficina central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
  -Oficina Gironès: C/ Riera de Mus, 1-A
  -Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
  -Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
  -Oficina Puigcerdà: Placeta dels Bombers, 13 Local 5
  -Oficina Tossa de Mar: Av. del Pelegrí, 25
  -Oficina Figueres: C/ Nou, 48
  -Oficina Olot: Av. Onze de Setembre, 22
  -Oficina La Bisbal d’Empordà: C/Folch i Torres, 15 baixos 2

  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR:
  53614 B17072018 7 ANYADES SL
  40616 4772438… C. ABAIDA
  80566 4042989… J. AGUILAR
  49843 A17537648 APARTAMENTOS SA COMA SA
  79121 X370449… B. ARGUETA
  115969 X921787… D. ARTEMOV
  66620 4027113… C. AURICH
  102670 A62609839 AURUMSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, SA
  167172 X588472… J. AYALA
  119041 X747588… C. AZORNE
  116929 B17423195 B B HABITATGES SL
  6537 4036242… A. BAUTISTA
  40617 4036242… A. BAUTISTA
  93155 4155512… M. BEHBAHI
  79509 X405206… S. BELKHIRI
  22011 X262114… B. BENDJEBBOUR
  93842 B63673420 BERET DIAGONAL S.L.
  132389 B17529009 BERINI BONAL ASS ARQUITECTURA I GES
  22101 4043567… R. BETANCOR
  15664 X449753… L. BIANCHI
  119624 X155004… J. BIGOU
  44716 X280575… F. BRIGNONE
  86243 X215521… N. BRUZZESE
  116954 5294516… G. CABEDO
  44493 4353541… J. CABEZALI
  119457 3814710… O. CALDUCH
  58898 B17725961 CALI CASA SL
  93883 4027519… J. CANAL
  119288 4610255… M. CASAS
  123645 3697028… M. CASAS
  7993 X294697… N. CEESAY
  76715 A58461450 CLUB DE GOLF L ALBERA SA
  120680 B62697875 COBALI 3000 SOCIEDAD LIMITADA
  11011 X294743… A. COLEGATE
  22899 A17152901 COMERCIAL MICHTO SA
  120016 B17844804 CORPORACIO GIRONINA DAMIS SL
  66568 4032179… L. CRIADO
  167946 B17776162 DAOLA PROMOCIONS SL
  90185 B17776162 DAOLA PROMOCIONS SL
  78818 X868686… N. DENISOV
  77385 4159584… B. DIANGANA
  79210 X314902… Y. DIARRA
  16601 3736857… A. DOMENECH
  109688 4034793… C. DURAN
  18296 3902683… R. DURAN
  79478 X323186… F. EL
  43866 X308284… F. EL
  86115 X312718… D. ERRE
  15766 4036355… C. ESCRIBANO
  78183 3284234… J. ESMORIS
  3004 4031465… J. ESTEBANELL
  142278 B64349509 EXEDRA BAGES PROMOCIONS SL
  88962 A08056665 EXPLOTACIONES DEL LITORAL S.A.
  134799 B17797051 EXPLOTACIONS PORT BOU SL

  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR:
  119582 3724773… J. FA
  167842 7796018… J. FELIP
  90591 7796018… J. FELIP
  70236 4044878… M. FERREIRA
  105466 3503024… C. FERRER
  113911 4011374… F. FERRONI
  106207 B17737933 FINQUES PONT MAJOR SL UNIPERSONAL
  18448 1028482… L. GARCIA
  116834 X357960… P. GASSIA
  47586 2862925… P. GASTALVER
  49316 4043186… M. GAZQUEZ
  116482 B78541786 GESINAR SL
  160820 B17086687 GESTORA D’OBRES COVIMSA SL
  65219 B17086687 GESTORA D’OBRES COVIMSA SL
  3352 4030348… J. GONZALEZ
  44305 4156379… C. GONZALEZ
  3369 4028951… P. GONZALEZ
  100615 B91387357 GUADALQUIVIR PARK S.L.
  44349 X274543… S. HANSEN
  77521 4033539… A. HERNANDEZ
  78991 4046219… J. HERNANDEZ
  147865 B17838731 HIDROSIF SL
  51022 X335208… A. HLIHAL
  86686 B17720012 HOTEL CAN TRONA SL
  66028 4031402… F. HUGAS
  70391 X084041… E. HUTTMANN
  86922 4036189… L. IGLESIAS
  103211 B60853181 INMO PANTEON 2000 SL
  3543 B17034596 INMOBILIARIA FONGLES SA
  120395 B62230982 INMOBILIARIA VIDAFE SL
  111614 B61020160 INMOTEL CERDANYA S.L
  93831 A08184731 INTER EUROPA S.A.
  120443 B55049704 INVERSIONS DE CAPMANY SL
  57557 A17551656 INVERSIONS LANCELAN SA
  121345 B17906579 ITACA IMMOBLES SL
  70156 B17707688 JULIANDRE SL
  11978 4041969… P. JUNCA
  3651 X132751… A. KANTEH
  79305 X214066… I. KHYYAT
  51051 X307172… A. KONATEH
  118729 X469462… W. LAMBREGTS
  51063 X431884… A. LANGO
  59307 B62274659 LATER HOME SL
  167849 B62274659 LATER HOME SL
  113659 B17634767 LINEA VORA MAR SL
  76721 B17466574 LLEDRALIV S.L.UNIPERSONAL
  93699 B17713041 LLIVIA 2002 SL
  88659 4095191… E. LLUCH
  51271 2616865… J. LOPEZ
  43448 4034688… M. LOPEZ
  70328 3943014… S. LOPEZ
  3796 X237994… T. LUKUNI
  120427 B17349705 MACARSA GINES SL
  112468 4042463… J. MACAU

  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR:
  123345 X673409… A. MAHMOOD
  51852 0928978… E. MARTIN
  131149 B17081118 MAS ORIOL SL
  59424 2972491… N. MATEO
  64428 4611731… A. MEDINA
  126353 B0031632C MEIJER PLANONTWIKKELING SASSENHEIM B V
  43912 B17745548 MES QUE PARQUET SL
  16682 3612890… M. MESA
  116835 1173575… G. MEZQUITA
  91794 X383749… A. MOATAZ
  54883 4585515… L. MOLINA
  106458 1720246… F. MOLINER
  91802 B17603739 MONEJAFRA SL
  49179 3777266… J. MORENO
  4066 4031954… M. MORENO
  51118 4031309… J. MORLESIN
  4079 4033943… A. MORRAJA
  134891 X204304… G. MOULINS
  115950 X908305… D. MYLEK
  4119 X281399… M. MZOURI
  4150 X135503… F. NHALI
  88343 3875033… J. NONELL
  131209 B17914391 NORFEU HABITAT SL
  37370 B17875048 NOU HABITAT LES PLANES QUALITAT SL
  4160 X265143… E. NSIAH
  99458 X546540… M. OKONOBOH
  4186 X199108… P. OKOSUN
  4188 X395369… O. OKUNWAYE
  4205 X529196… D. OPPONG
  40644 X201617… B. OUGGOUR
  4256 4029281… M. PADILLA
  94162 4042961… P. PAGES
  9787 X034699… J. PALMA
  111372 4554491… J. PAREJA
  78885 B61884227 PATRIMONIAL YAMA SL
  22238 4031224… J. PEREZ
  51508 X302876… N. POIDENKO
  116051 4044507… V. PRAT
  160823 B17817081 PROJECTES ELS TINTS SL
  136245 B17817081 PROJECTES ELS TINTS SL
  136244 B17817081 PROJECTES ELS TINTS SL
  136243 B17817081 PROJECTES ELS TINTS SL
  93506 B17568379 PROMO PERLAC SL
  43734 B17778606 PROMOCIONS I OBRES 1948, SL
  100469 B63211981 PROMOFASTER SL
  131020 B17821018 PROMOTORA LONDRES SEIS SL
  111377 B17633603 PROVIVCON JOCASA, SL
  120551 B58466459 PROYECT FINANCE SL
  88590 4028361… J. PUJOL
  78207 2624160… N. RAJA
  56998 4031465… J. RAYA
  89604 A17056615 RESIDENCIAL LA TORRE MAS PAU SA
  4516 4034912… C. REYES

  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR:
  44742 X861921… J. REYNAUD
  86009 4046195… J. RODRIGUEZ
  51876 4029030… B. RODRIGUEZ
  7925 X360319… H. RODRIGUEZ
  52970 1492773… M. ROMERO
  167821 B17515321 ROSA – ALPINA SL
  8422 4032674… J. RUBIANO
  120710 B63544282 RUGRAMAT 90 SL
  44656 X561784… M. RUOCCO
  4693 X146339… S. SAM
  22893 X680719… G. SANCHEZ
  159403 4304533… M. SANCHEZ
  117208 4045047… A. SANCHEZ
  77380 4419407… A. SANTOS
  9563 X631709… F. SASSI
  79574 X244050… M. SAWANE
  22680 4043015… M. SEBASTIAN
  73951 B17627753 SENTER FRANQUICIA, S.L.
  116935 7789880… M. SERRA
  51404 X321634… S. SERVELLON
  64532 3697323… N. SICHES
  4844 X511663… A. SILVA
  15612 X196204… P. SINERA
  73864 4028063… P. SOLER
  1121 B17641879 STAT PATRIMONIAL RIU TER, SL UNIPERSONAL
  16526 4025890… R. SUREDA
  4921 X063386… K. SUSSO
  4932 X291962… J. TALAVERANO
  59487 X083683… J. TAUCHERT
  22646 4674431… X. TOUS
  5032 X290432… E. UKPONMWAN
  113979 B17632480 UNICUIS SL
  89387 B53893699 VALENCIA CREATIVA SL
  111102 7799011… M. VELASCO
  120578 B17854134 VISUAL PREMIUM, SL
  123656 3777766… M. VIVES
  72829 B63777718 WORKS SEVIHELIA SL
  51350 X416488… M. WOUMANGUE
  167828 4045248… A. ZETTEL
  73897 X317431… H. ZRIGUITOU
  Amb la finalitat d’anonimitzar les dades de caràcter personal en
  aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades
  de caràcter personal, es presenten només set dígits del NIF i la
  inicial del nom i el primer cognom íntegrament.
  Recursos: De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei
  reguladora de les hisendes locals, contra l’acte notificat es pot interposar
  recurs de reposició preceptiu davant del Tresorer de XALOC
  en el termini d’un (1) mes a comptar des de l’endemà que s’entengui
  produïda la notificació. Contra la diligència d’embargament només seran admissibles els motius d’oposició regulats a l’article 170.3 de
  la Llei 58/2003, general tributària.
  Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició,
  es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini
  de dos (2) mesos a comptar des de la data de notificació quan hi
  hagi resolució expressa del recurs o sis (6) mesos a comptar des de
  la data en què s’entén desestimat el recurs per silenci administratiu;
  tot sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu
  oportú.
  Suspensió del procediment: La interposició de recurs només comportarà
  la suspensió del procediment de constrenyiment en els casos
  i condicions previstos a l’article 165 de la Llei general tributària.
  Girona, 19 de juny de 2012
  Carmen Galleo Marín
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, per absència
  Administració Local Organismes Autònoms

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 7. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 130 – 5 de juliol de 2012
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Núm. 7645
  Edicte de citació a compareixença per notificar la provisió de constrenyiment
  La Directora de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC
  FAIG SABER
  Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar directament la provisió de constrenyiment
  dictada en el seu dia a les persones que a continuació es detallen i que figuren com a deutors de la hisenda municipal en
  període executiu.
  De conformitat amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant
  el present anunci se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc i durant el
  termini que a continuació s’indiquen, per tal de notificar-los la provisió de constrenyiment dictada en el procediment de
  constrenyiment.
  Acte notificat: Provisió de constrenyiment
  Òrgan responsable de la tramitació de l’expedient: Servei de recaptació Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació
  de Girona.
  Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
  Oficial de la Província (art. 112 LGT). Una vegada transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació es
  considerarà produïda a tots els efectes i continuarà el procediment de constrenyiment.
  Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la Xarxa Local de Municipis:
  – Oficina Central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
  – Oficina Gironès: C/ Riera de Mus, 1-A, Girona
  – Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
  – Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
  – Oficina Puigcerdà: Placeta dels bombers 13, local 5
  – Oficina Tossa de Mar: Av. del Pelegrí, 25
  – Oficina Figueres: C/ Nou, 48
  – Oficina Olot: Avda. Onze de setembre, 22
  – Oficina La Bisbal d’Empordà: C/Folch i Torres, 15 baixos 2
  Ajuntament de Bescanó
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  B17435181 PROMONOVA D HABITATGES SL 2202464 2012 INTERESSOS DE DEMÓRA 0,00 €
  B17435181 PROMONOVA D HABITATGES SL 2202464 2012 ICIO – Impost construccions instal.lació i obres 2.351,58 €
  Ajuntament de Biure
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  4044314… M. SANTOS 2690941 2009 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 18,32 €
  4044314… M. SANTOS 2690941 2009 TAXA D’ESCOMBRARIES 43,00 €
  4044314… M. SANTOS 2690949 2010 TAXA D’ESCOMBRARIES 43,00 €
  4044314… M. SANTOS 2690949 2010 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 15,18 €
  Ajuntament de Cadaqués
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  4665598… A. CAZURRA 1940526 2011 Multes 500,00 €
  3068266… J. GARDOQUI 1933264 2011 Multes 200,00 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  0435666… J. MOLINERO 1986755 2011 Multes 200,00 €
  3916483… J. PEREZ 2007461 2011 Multes 200,00 €
  B62552344 PROSAVI PROMOCIONES Y EXPLOTA 2014369 2011 Multes 200,00 €
  B62552344 PROSAVI PROMOCIONES Y EXPLOTA 2014370 2011 Multes 100,00 €
  4463564… R. LEGARDA 1940407 2011 Multes 200,00 €
  Ajuntament de Camprodon
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  3695754… B. ARIAS 1974550 2011 Multes 80,00 €
  1314399… J. ALONSO 1991458 2011 Multes 30,00 €
  1314399… J. ALONSO 2000227 2011 Multes 30,00 €
  4021033… J. CARRERAS 2001466 2011 Multes 200,00 €
  4631254… J. VALERO 2004120 2011 Multes 30,00 €
  4362839… M. MARTIN 1958926 2011 Multes 80,00 €
  4362839… M. MARTIN 1988393 2011 Multes 80,00 €
  B65479875 ONA FRUIT SLU 1955089 2011 Multes 80,00 €
  Ajuntament de Cassà de la Selva
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  4017973… A. JUANOLA 2710300 2012 TAXA DE CEMENTIRI 12,14 €
  4029675… A. LORENTE 2710130 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 125,00 €
  4029675… A. LORENTE 2710424 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  3783864… A. PUIG 2710285 2012 TAXA DE CEMENTIRI 12,14 €
  B61115325 AMG MAINSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL 2710911 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 185,96 €
  B61115325 AMG MAINSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL 2710912 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 284,89 €
  B61115325 AMG MAINSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL 2710913 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 229,56 €
  B61115325 AMG MAINSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL 2710914 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 223,96 €
  B61115325 AMG MAINSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL 2710915 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 340,02 €
  B61115325 AMG MAINSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL 2710916 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 340,29 €
  B61115325 AMG MAINSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL 2710917 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 85,21 €
  B61115325 AMG MAINSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL 2710921 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B61115325 AMG MAINSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL 2710953 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  7788953… C. FUERTES 2710322 2012 TAXA DE CEMENTIRI 12,14 €
  4013356… C. HEREUS 2710951 2012 TAXA DE CEMENTIRI 12,14 €
  4013142… C. JULIA 2711003 2012 TAXA DE CEMENTIRI 12,14 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710059 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710060 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710061 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710062 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710063 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710064 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710065 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 125,00 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710353 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710354 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710355 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710356 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710357 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710358 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17428574 COMDISVI SL 2710359 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17973397 INDUGASA VERTICAL SL 2710110 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17973397 INDUGASA VERTICAL SL 2710405 2012 TAXA CLAVEGUERAM 138,90 €
  B17973397 INDUGASA VERTICAL SL 2710585 2012 TAXA D’ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA DE GUALS 33,15 €
  A61643417 KARALIA GESTION INMOBILIARIA 2710940 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  A61643417 KARALIA GESTION INMOBILIARIA 2710972 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17232703 MARTI DOMINGO, S.L. 2710943 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 53,96 €
  4036084… N. RABASSEDA 2055475 2012 Multes 30,00 €
  4033462… P. BARCELO 2710031 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  4033462… P. BARCELO 2710337 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2709999 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710000 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710001 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710002 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710003 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710004 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710005 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710006 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710007 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710008 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710009 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710010 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710011 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710012 2011 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA 68,36 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710222 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710223 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710224 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710225 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710226 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710227 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710228 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710229 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710230 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710231 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710232 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710233 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710234 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710235 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710236 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710237 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710238 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 81,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710239 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710240 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710241 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710242 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710243 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710244 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710245 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710246 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710247 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710248 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710249 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710250 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710251 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710252 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710253 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710254 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 140,00 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710511 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710512 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710513 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710514 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710515 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710516 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710517 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710518 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710519 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710520 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710521 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710522 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710523 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710524 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710525 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710526 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710527 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710528 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710529 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710530 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710531 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710532 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710533 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710534 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710535 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710536 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710537 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710538 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710539 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710540 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710541 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710542 2012 TAXA CLAVEGUERAM 22,57 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710581 2012 TAXA D’ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA DE GUALS 115,15 €
  B17537135 TECNO BIG GIRONA SL 2710582 2012 TAXA D’ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA DE GUALS 100,00 €
  B17722943 WINTER MARTORELL SL 2710583 2012 TAXA D’ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA DE GUALS 55,25 €
  Ajuntament de Colera
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  3855598… D. RUIZ BALCONS.. 2202145 2012 TAXA OCUP.ESPAI US PUB.TAULES, CADIRES I 60,56 €
  3855598… D. RUIZ 2202145 2012 TAXA CLAVEGUERAM 11,00 €
  Ajuntament de Garrigàs
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  B17589433 ARIDS I TRANSFORMATS SL 2283279 2011 TAXES 24.224,68 €
  Ajuntament de La Bisbal d’Empordà
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  4035839… A. DURAN 2191500 2012 Multes 200,00 €
  3114459… A. GONZALEZ 1996153 2011 Multes 18,03 €
  4098672… B. PARDO 2008122 2011 Multes 12,02 €
  4098672… B. PARDO 2013142 2012 Multes 12,02 €
  W0012543E BANQUE PSA FINANCE SUCURSAL EN ESPAÑA 2004700 2011 Multes 60,00 €
  4051068… C. ECHEVARRIA 2011743 2011 Multes 18,03 €
  B63320659 CATALANA DE INICIATIVAS Y FOMENTO A LA CONSTRUCCIO 2000079 2011 Multes 18,03 €
  B63320659 CATALANA DE INICIATIVAS Y FOMENTO A LA CONSTRUCCIO 2014828 2011 Multes 60,00 €
  B63320659 CATALANA DE INICIATIVAS Y FOMENTO A LA CONSTRUCCIO 2055562 2012 Multes 18,03 €
  4031203… D. GIRONES 1996154 2011 Multes 18,03 €
  7799907… D. JURADO 2000053 2011 Multes 18,03 €
  J55115935 ENVAS EMBALATGE GIRONA SC 2008123 2011 Multes 18,03 €
  0878714… F. GARCIA 1996119 2011 Multes 18,03 €
  0878714… F. GARCIA 2000004 2011 Multes 18,03 €
  B04243432 FERALCON S L 1986462 2011 Multes 60,00 €
  4035720… G. AUPI 2008219 2011 Multes 18,03 €
  F17051053 GIRSAT SCCL 1973911 2011 Multes 18,03 €
  4050978… I. FITA 2000033 2011 Multes 18,03 €
  4050978… I. FITA 2000042 2011 Multes 18,03 €
  4050978… I. FITA 2002809 2011 Multes 18,03 €
  4052818… I. MARIN 2012099 2011 Multes 200,00 €
  4027006… J. ALBIOL 2013982 2012 Multes 18,03 €
  4023134… J. CADENAS 2000014 2011 Multes 18,03 €
  7799900… J. CLOTAS 2004871 2011 Multes 60,00 €
  4051918… J. MOLINER 1973832 2011 Multes 18,03 €
  4051918… J. MOLINER 2000050 2011 Multes 18,03 €
  3391968… J. PARDO 2014398 2011 Multes 200,00 €
  3776520… J. VIDAL 2008073 2011 Multes 18,03 €
  4032723… L. BLESAS 2002835 2011 Multes 12,02 €
  4613659… M. LIZON 2011813 2011 Multes 12,02 €
  4028612… M. LOPEZ 2000047 2011 Multes 18,03 €
  4032490… M. SERRANO 2008261 2011 Multes 12,02 €
  3892023… M. VINARDELL 1972903 2011 Multes 18,03 €
  X257873… S. NISTOR 2004672 2011 Multes 60,00 €
  7618848… T. MURILLO 1959360 2011 Multes 18,03 €
  4035894… X. RAMIREZ 1973907 2011 Multes 18,03 €
  Ajuntament de la Vall d’en Bas
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  3796335… J. BORRAS 2621770 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 135,00 €
  7790412… J. FONT 2621726 2010 TAXA D’ESCOMBRARIES 129,00 €
  7790412… J. FONT 2621744 2009 TAXA D’ESCOMBRARIES 123,00 €
  7790412… J. FONT 2621754 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 135,00 €
  7791471… J. GRABOLOSA 2621729 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 135,00 €
  7791471… J. GRABOLOSA 2621753 2011 TAXA DE CEMENTIRI 7,45 €
  4026946… J. JUVANTENY 2621773 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 135,00 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  4026946… J. JUVANTENY 2621774 2011 TAXA DE CEMENTIRI 7,45 €
  4026946… J. JUVANTENY 2621775 2011 TAXA DE CEMENTIRI 7,45 €
  4024787… J. PORTILS 2621748 2010 TAXA D’ESCOMBRARIES 129,00 €
  4024787… J. PORTILS 2621749 2010 TAXA D’ESCOMBRARIES 129,00 €
  4024787… J. PORTILS 2621758 2011 TAXA DE CEMENTIRI 7,45 €
  4024787… J. PORTILS 2621759 2011 TAXA DE CEMENTIRI 7,45 €
  4024787… J. PORTILS 2621768 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 135,00 €
  4024787… J. PORTILS 2621769 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 135,00 €
  4303719… M. ESTRANY 2621724 2008 TAXA D’ESCOMBRARIES 117,00 €
  4303719… M. ESTRANY 2621725 2009 TAXA D’ESCOMBRARIES 123,00 €
  4303719… M. ESTRANY 2621727 2010 TAXA D’ESCOMBRARIES 129,00 €
  4303719… M. ESTRANY 2621728 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 135,00 €
  4552637… T. MARTIN 2621757 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 135,00 €
  Ajuntament de l’Escala
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  X310946… A. EL 1988381 2011 Multes 80,00 €
  4633971… C. PEREZ 2012060 2011 Multes 60,00 €
  4640170… D. GARCIA 2012420 2011 Multes 80,00 €
  4027717… F. GUARDIA 2012049 2011 Multes 60,00 €
  4027717… F. GUARDIA 2012062 2011 Multes 60,00 €
  4289137… J. BELLAS 1959205 2011 Multes 40,00 €
  7753085… J. SOLER 2002570 2011 Multes 60,00 €
  3166260… M. BONILLA 1926317 2011 Multes 60,00 €
  4026792… M. GOMEZ 2002565 2011 Multes 60,00 €
  1891738… M. REDO 1954089 2011 Multes 60,00 €
  4031357… P. AMER 2014399 2011 Multes 80,00 €
  Ajuntament de Llagostera
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  4051647… A. GALLART 1956362 2011 Multes 200,00 €
  B63257349 BIPAL INTEGRAL SL 1986965 2011 Multes 42,00 €
  4635015… E. PRENAFETA 1999979 2011 Multes 42,00 €
  4635015… E. PRENAFETA 2013294 2012 Multes 42,00 €
  4635015… E. PRENAFETA 2013308 2012 Multes 42,00 €
  4635015… E. PRENAFETA 2013315 2012 Multes 42,00 €
  4635015… E. PRENAFETA 2013339 2012 Multes 42,00 €
  4635015… E. PRENAFETA 2013934 2012 Multes 42,00 €
  4635015… E. PRENAFETA 2055699 2012 Multes 42,00 €
  5307928… J. PLENSA 1974004 2011 Multes 42,00 €
  B17575945 MASTER RISK SL 2005303 2011 Multes 42,00 €
  Ajuntament de Palafrugell
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  B61093738 ANTONIO BOFARULL SL 2013738 2012 Multes 30,05 €
  A35660448 BOSCASOLI DOS SA 1955448 2011 Multes 80,00 €
  4031533… C. BLAVI 2013023 2012 Multes 30,05 €
  4158122… C. MEYER 2009434 2011 Multes 18,03 €
  4158122… C. MEYER 2012972 2012 Multes 30,05 €
  A59696765 CEDESMON SA 1987349 2011 Multes 30,05 €
  B61524898 CIAL PRODUCTOS ALIMENTIC MEDITERRANEO SL 1794206 2011 Multes 900,00 €
  B61524898 CIAL PRODUCTOS ALIMENTIC MEDITERRANEO SL 1999221 2011 Multes 18,03 €
  B61524898 CIAL PRODUCTOS ALIMENTIC MEDITERRANEO SL 1999883 2011 Multes 30,05 €
  B61524898 CIAL PRODUCTOS ALIMENTIC MEDITERRANEO SL 2005063 2011 Multes 30,05 €
  B61524898 CIAL PRODUCTOS ALIMENTIC MEDITERRANEO SL 2005205 2011 Multes 30,05 €
  B61524898 CIAL PRODUCTOS ALIMENTIC MEDITERRANEO SL 2013010 2012 Multes 30,05 €
  B61524898 CIAL PRODUCTOS ALIMENTIC MEDITERRANEO SL 2013743 2012 Multes 30,05 €
  0307059… D. LOPE 1955158 2011 Multes 18,03 €
  4031485… D. ROCA 1953494 2011 Multes 18,03 €
  4053285… E. OCAMPO 1999859 2011 Multes 30,05 €
  B54050083 HIERROS Y FERRALLAS MALDONADO SL 1941885 2011 Multes 30,05 €
  4052320… J. HIDALGO 1999824 2011 Multes 30,05 €
  0890745… J. MEDINA 1953555 2011 Multes 18,03 €
  4030642… L. VILAR 1974840 2011 Multes 30,05 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  X708361… N. BAHA 1955127 2011 Multes 30,05 €
  X659724… N. ZUBKO 1950821 2011 Multes 30,05 €
  B01035641 OLARTE SL 1956431 2011 Multes 18,03 €
  7707856… R. MARTINEZ 1999794 2011 Multes 18,03 €
  Ajuntament de Palau-Saverdera
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  4651605… M. CASTILLA 2288709 2011 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 21,00 €
  4651605… M. CASTILLA 2288709 2011 ICIO – Impost construccions instal.lació i obres 3,80 €
  4651605… M. CASTILLA 2288709 2011 ICIO – Impost construccions instal.lació i obres 7,12 €
  4651605… M. CASTILLA 2288710 2011 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 21,00 €
  4651605… M. CASTILLA 2288710 2011 ICIO – Impost construccions instal.lació i obres 8,90 €
  4651605… M. CASTILLA 2288710 2011 ICIO – Impost construccions instal.lació i obres 4,75 €
  A17042979 URBANIZACIONES PALAU SA 2286458 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 343,70 €
  A17042979 URBANIZACIONES PALAU SA 2287018 2011 IBIR-Impost Bens Immobles Naturalesa Rústega 42,01 €
  A17042979 URBANIZACIONES PALAU SA 2288033 2011 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 105,39 €
  Ajuntament de Puigcerdà
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  7527028… A. GARCIA 1959690 2011 Multes 50,00 €
  7527028… A. GARCIA 1959767 2011 Multes 50,00 €
  7527028… A. GARCIA 1959866 2011 Multes 50,00 €
  7527028… A. GARCIA 1959955 2011 Multes 50,00 €
  7527028… A. GARCIA 1975084 2011 Multes 50,00 €
  7527028… A. GARCIA 1975108 2011 Multes 50,00 €
  7527028… A. GARCIA 1975150 2011 Multes 50,00 €
  7527028… A. GARCIA 1975154 2011 Multes 50,00 €
  3765062… A. GONZALEZ 1991053 2011 Multes 50,00 €
  4365456… C. GARCIA 1947825 2011 Multes 50,00 €
  4382121… C. NAVARRO 1959680 2011 Multes 50,00 €
  7879843… D. CERBAN 1954395 2011 Multes 50,00 €
  4056273… D. PEREZ 1959785 2011 Multes 50,00 €
  4056220… E. RIBOT 1975224 2011 Multes 50,00 €
  4056220… E. RIBOT 1975241 2011 Multes 50,00 €
  B55111264 GSO SL 2185454 2012 Multes 200,00 €
  4055628… J. FABRA 1959657 2011 Multes 50,00 €
  4481962… J. SENDON 1954274 2011 Multes 50,00 €
  4481962… J. SENDON 1959673 2011 Multes 50,00 €
  7611792… L. CAÑADAS 1959671 2011 Multes 50,00 €
  7877445… L. MARULANDA 1954304 2011 Multes 50,00 €
  7877445… L. MARULANDA 1975208 2011 Multes 50,00 €
  4056239… P. VINYET 1969718 2011 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 1,66 €
  4055810… S. MEYA 2006912 2011 Multes 90,00 €
  Ajuntament de Roses
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  4155371… A. ARJONA 2004621 2011 Multes 200,00 €
  4044793… E. LOPEZ 1990929 2011 Multes 200,00 €
  4369372… E. QUIRANTES 2011556 2011 Multes 200,00 €
  B17889387 EMPORDA STANDING SL 1998660 2011 Multes 200,00 €
  3880141… J. MARTIN 2617898 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 3.323,49 €
  4651605… M. CASTILLA 1974421 2011 Multes 100,00 €
  X735368… M. GUTIERREZ 1957253 2011 Multes 100,00 €
  B60721487 RESIBER SL 2011549 2011 Multes 200,00 €
  B63873749 VILAS GIRALT I FILLS S.L. 2617912 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 562,61 €
  B63873749 VILAS GIRALT I FILLS S.L. 2617913 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 74,86 €
  Ajuntament de Salt
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  4036069… A. CASTRO 2000162 2011 Multes 60,00 €
  4036069… A. CASTRO 2002919 2011 Multes 60,00 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  5131814… A. JUEGA 2190629 2012 Multes 200,00 €
  4034381… A. RIBAS 2008541 2011 Multes 60,00 €
  X783889… A. SERPA 2002909 2011 Multes 60,00 €
  X783889… A. SERPA 2011952 2011 Multes 60,00 €
  X783889… A. SERPA 2011969 2011 Multes 60,00 €
  X783889… A. SERPA 2013484 2012 Multes 60,00 €
  X783889… A. SERPA 2014191 2012 Multes 40,00 €
  4026681… A. SILLERO 2183176 2011 Multes 80,00 €
  B17729195 ANIMALOTS L’AMAZONIA DE GIRONA SL 2711664 2011 IAE – Recàrrec provincial 22,77 €
  B17729195 ANIMALOTS L’AMAZONIA DE GIRONA SL 2711664 2011 IAE – Quota municipal 288,42 €
  B17729195 ANIMALOTS L’AMAZONIA DE GIRONA SL 2711665 2011 IAE – Quota municipal 541,12 €
  B17729195 ANIMALOTS L’AMAZONIA DE GIRONA SL 2711665 2011 IAE – Recàrrec provincial 42,72 €
  B64942543 AUTOMOVILES ABRAHAM 2011960 2011 Multes 60,00 €
  B17773284 BLAU MULTISERVEIS S L 1991355 2011 Multes 60,00 €
  B17773284 BLAU MULTISERVEIS S L 2008626 2011 Multes 60,00 €
  X669560… C. CARVALHO 2002892 2011 Multes 40,00 €
  X669560… C. CARVALHO 2183007 2011 Multes 80,00 €
  7468433… C. FERNANDEZ 1959446 2011 Multes 60,00 €
  3810117… C. VALLEJO 2008614 2011 Multes 60,00 €
  X848748… C. VINTILESCU 2182887 2012 Multes 200,00 €
  A80364243 CLECE SA 2711654 2011 IAE – Quota municipal 241,85 €
  A80364243 CLECE SA 2711654 2011 IAE – Recàrrec provincial 72,56 €
  B17120825 CLIMA GIRONA S L 2014397 2011 Multes 80,00 €
  X644635… D. AVILES 2011888 2011 Multes 60,00 €
  4031203… D. GIRONES 1991372 2011 Multes 60,00 €
  4031203… D. GIRONES 2055601 2012 Multes 60,00 €
  4031203… D. GIRONES 2055604 2012 Multes 60,00 €
  5230690… D. LOPEZ 1969882 2011 Multes 200,00 €
  4030396… E. FERRER 2012409 2011 Multes 200,00 €
  4295086… E. MUS 2000174 2011 Multes 60,00 €
  4030552… E. TARRADAS 2192780 2012 Multes 200,00 €
  X321944… F. FLORES 2014482 2011 Multes 80,00 €
  3843878… F. PIERA 2008557 2011 Multes 60,00 €
  4033750… F. POZO 2055638 2012 Multes 60,00 €
  4031609… F. SUAREZ 2184938 2011 Multes 80,00 €
  B17506817 FAMILIA VILA MORERA S L 2712126 2008 TAXA D’ESCOMBRARIES 451,29 €
  B17506817 FAMILIA VILA MORERA S L 2712126 2009 TAXA D’ESCOMBRARIES 500,94 €
  B17506817 FAMILIA VILA MORERA S L 2712126 2010 TAXA D’ESCOMBRARIES 500,94 €
  B17506817 FAMILIA VILA MORERA S L 2712126 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 500,94 €
  7792023… G. BADOSA 2055131 2011 Multes 80,00 €
  4033198… G. GOMEZ 2013483 2012 Multes 60,00 €
  G17861444 GIROELECTRIC SC 2013467 2012 Multes 60,00 €
  4157526… H. GARCIA 2183020 2011 Multes 80,00 €
  4157526… H. GARCIA 2191081 2012 Multes 200,00 €
  4034262… I. HERRERO 2011900 2011 Multes 60,00 €
  X716894… J. ADAN 1998735 2011 Multes 80,00 €
  4031279… J. FERRAN 2004797 2011 Multes 200,00 €
  4060108… J. GALLEGO 2013383 2012 Multes 40,00 €
  4028914… J. GARRIGA 2013384 2012 Multes 40,00 €
  4030127… J. JIMENEZ 2011909 2011 Multes 60,00 €
  4029080… J. MATAMALA 2184895 2012 Multes 200,00 €
  4031265… J. MORENO 2011968 2011 Multes 60,00 €
  4001174… J. NAVARRO 1974085 2011 Multes 60,00 €
  4027483… J. PUIG 1998750 2011 Multes 80,00 €
  4027483… J. PUIG 2012399 2011 Multes 80,00 €
  3878857… J. QUILES 1933614 2011 Multes 80,00 €
  4034474… J. RUBIROLA 2195839 2012 Multes 200,00 €
  7790912… J. SERRA 2008509 2011 Multes 60,00 €
  7790912… J. SERRA 2008528 2011 Multes 60,00 €
  7790912… J. SERRA 2008563 2011 Multes 60,00 €
  7790912… J. SERRA 2011892 2011 Multes 40,00 €
  7790912… J. SERRA 2012000 2011 Multes 40,00 €
  7790912… J. SERRA 2014139 2012 Multes 60,00 €
  7790912… J. SERRA 2055621 2012 Multes 60,00 €
  4035029… L. BARBA 2712101 2011 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 150,00 €
  0793772… L. CARREÑO 1996573 2011 Multes 60,00 €
  X331726… L. KADRI 2008666 2011 Multes 60,00 €
  4157897… L. POZON 2013374 2012 Multes 40,00 €
  4030642… L. VILAR 1987192 2011 Multes 40,00 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  3764988… M. ARUS 2000135 2011 Multes 60,00 €
  4028183… M. CAMOS 2711897 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 133,63 €
  4030065… M. GOMEZ 2011999 2011 Multes 60,00 €
  X426728… M. HADJADJ 2055210 2011 Multes 80,00 €
  4031868… M. QUIÑONES 2008607 2011 Multes 40,00 €
  0726339… N. MARTI 2008494 2011 Multes 60,00 €
  4028113… N. RAMIO 2188107 2012 Multes 200,00 €
  X679559… N. TOMA 1986781 2011 Multes 80,00 €
  4034585… O. ROSIÑA 2712114 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 592,69 €
  9000073… P. MITJAVILA 1996531 2011 Multes 60,00 €
  B17744228 QUANTUM SOLUCIONS,SL UNIPERSONAL 2712069 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 200,38 €
  0785805… R. COLLANTES 2055633 2012 Multes 60,00 €
  X086604… R. DA 2055207 2011 Multes 80,00 €
  4035450… R. JIMENEZ 2190648 2012 Multes 80,00 €
  4028729… R. LOPEZ 2008673 2011 Multes 60,00 €
  B25318247 REPRESENTACIONES LASER SL 2013388 2012 Multes 60,00 €
  B25318247 REPRESENTACIONES LASER SL 2013459 2012 Multes 60,00 €
  B53764585 RO MAR BAU S L 1987242 2011 Multes 80,00 €
  3768853… S. ALBERICHE 1956982 2011 Multes 80,00 €
  X992564… S. ALVES 2002971 2011 Multes 60,00 €
  X992564… S. ALVES 2008498 2011 Multes 60,00 €
  X992564… S. ALVES 2008658 2011 Multes 60,00 €
  X992564… S. ALVES 2011929 2011 Multes 60,00 €
  X992564… S. ALVES 2011962 2011 Multes 60,00 €
  X992564… S. ALVES 2013349 2012 Multes 60,00 €
  X992564… S. ALVES 2013352 2012 Multes 60,00 €
  X992564… S. ALVES 2014123 2012 Multes 60,00 €
  X992564… S. ALVES 2014169 2012 Multes 60,00 €
  X992564… S. ALVES 2014442 2011 Multes 80,00 €
  X548250… S. AMIL 2014189 2012 Multes 40,00 €
  4035241… S. CARDENAS 2008635 2011 Multes 60,00 €
  X548252… S. OFICIALDEGUI 2002952 2011 Multes 60,00 €
  B17781626 T.I.C. SYSTEM, S.L. 2712087 2010 MULTES COERCITIVES 1.001,00 €
  7789041… V. RODRIGUEZ 2055133 2011 Multes 80,00 €
  4163183… V. SHUNDIK 2055602 2012 Multes 60,00 €
  A08018921 VIAJES MARSANS, SA 2711656 2011 IAE – Recàrrec provincial 64,85 €
  A08018921 VIAJES MARSANS, SA 2711656 2011 IAE – Quota municipal 821,48 €
  B55085153 YPSILON GLOBATEL SL 2013445 2012 Multes 60,00 €
  X486931… Z. EL MORABET 2190897 2012 Multes 200,00 €
  Ajuntament de Sant Joan les Fonts
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  4019097… M. PLANA 2621831 2012 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 4.740,03 €
  Ajuntament de Sarrià de Ter
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  7791753… J. SOLERA CLAVERIAS 2055176 2012 Multes 100,00 €
  4033121… M. CAMPS 2012179 2011 Multes 80,00 €
  X888034… M. SOSA 2012345 2011 Multes 80,00 €
  Ajuntament de Torroella de Montgrí
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  1008909… F. VALEZ 1952234 2011 Multes 60,00 €
  1008909… F. VALEZ 1952236 2011 Multes 60,00 €
  1008909… F. VALEZ 1954891 2011 Multes 60,00 €
  1008909… F. VALEZ 1959496 2011 Multes 60,00 €
  X683269… I. GUDOVSKIY 2002855 2011 Multes 60,00 €
  X683269… I. GUDOVSKIY 2011856 2011 Multes 60,00 €
  4032526… J. CUADROS 2000106 2011 Multes 60,00 €
  5259141… M. DONGIL 1954896 2011 Multes 60,00 €
  X244849… M. ROS 1996474 2011 Multes 60,00 €
  X244849… M. ROS 1998723 2011 Multes 80,00 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  3737243… R. GARCIA 1956061 2011 Multes 60,00 €
  4033736… S. CARBO 2014054 2012 Multes 60,00 €
  Ajuntament de Tossa de Mar
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  X030657… A. SCHIRRMEISTER 1940368 2011 Multes 200,00 €
  1308912… A. VITORES 1951833 2011 Multes 40,00 €
  1660054… C. NADADOR 1951937 2011 Multes 40,00 €
  B02021970 CORTIJO LOS MANANTIALES SL 1951977 2011 Multes 40,00 €
  4342856… E. MARTOS 1956202 2011 Multes 40,00 €
  3724081… J. FIGUERAS 1956316 2011 Multes 40,00 €
  X697084… M. FOX 1956325 2011 Multes 40,00 €
  1493839… M. OCHOA 1956340 2011 Multes 40,00 €
  A35492016 UNION GUANCHE CATALANA SA 1956212 2011 Multes 40,00 €
  Ajuntament de la Jonquera
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  4651097… A. GASCON 2678654 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 51,27 €
  5268664… A. GONZALEZ 2679483 2012 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 63,25 €
  3878738… A. PERA 2012889 2012 Multes 40,00 €
  A08402950 BARNATRANS SA 2678557 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 162,55 €
  B17778580 CARNS GIMBERNAT SL UNIPERSONAL 2005284 2011 Multes 60,00 €
  B17778580 CARNS GIMBERNAT SL UNIPERSONAL 2011619 2011 Multes 60,00 €
  4045482… I. SANZ 2004050 2011 Multes 60,00 €
  3199118… J. RUIZ 2677890 2011 TAXA DE CEMENTIRI 36,70 €
  3199118… J. RUIZ 2679778 2012 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 134,65 €
  X644257… M. AAFAR 1999716 2011 Multes 80,00 €
  X306504… N. ABGHOUCH 2011622 2011 Multes 60,00 €
  X256260… N. CISSE 2011623 2011 Multes 60,00 €
  4620503… R. RECODER 2679726 2012 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 199,90 €
  A17080524 REIAL DEL TER SA 2678732 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 162,55 €
  X834361… S. DORU 1960421 2011 Multes 80,00 €
  B63769327 TIAN HOME 2005 SL 2678754 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 25,49 €
  B63769327 TIAN HOME 2005 SL 2678755 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 25,49 €
  B63769327 TIAN HOME 2005 SL 2678756 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 25,49 €
  B96017132 TRANSMARTINEZ SOCIEDAD LIMITADA 1999127 2011 Multes 60,00 €
  B17708686 TRANSPORTS GARNIER SL 2678764 2012 TAXA D’ESCOMBRARIES 162,55 €
  Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaies
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT
  PPAL.
  B17428574 COMDISVI SL 1581811 2010 AIGUA- CANON -7,06 €
  B17428574 COMDISVI SL 1581811 2010 AIGUA- CANON 7,06 €
  B17428574 COMDISVI SL 1581811 2010 AIGUA- SUMINISTRAMENT AIGUA 4,26 €
  B17428574 COMDISVI SL 1581811 2010 AIGUA- COMPTADORS 0,60 €
  B17428574 COMDISVI SL 1581811 2010 AIGUA- IVA CANON 0,56 €
  B17428574 COMDISVI SL 1581811 2010 AIGUA- IVA SUMINISTRAMENT/QUOTA SERVEI 0,34 €
  B17428574 COMDISVI SL 1581811 2010 AIGUA- IVA COMPTADORS 0,11 €
  B17428574 COMDISVI SL 1581811 2010 AIGUA- IVA CANON -0,56 €
  B17428574 COMDISVI SL 1840855 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 97,68 €
  Amb la finalitat d’anonimitzar les dades de caràcter personal en aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de
  Protecció de dades de caràcter personal, es presenten només set dígits del NIF i la inicial del nom i el primer cognom
  íntegrament.
  Recursos: De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra l’acte notificat
  es pot interposar recurs de reposició preceptiu davant del Tresorer de XALOC en el termini d’un (1) mes a comptar des de
  l’endemà que s’entengui produïda la notificació. Contra la provisió de constrenyiment només seran admissibles els motius
  d’oposició regulats a l’article 167.3 de la Llei 58/2003, general tributària.
  Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós-administratiu en
  el termini de dos (2) mesos a comptar des de la data de notificació quan hi hagi resolució expressa del recurs o sis (6) mesos
  a comptar des de la data en què s’entén desestimat el recurs per silenci administratiu; tot sense perjudici que interposeu
  qualsevol altre recurs que estimeu oportú.
  Suspensió del procediment: La interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment de constrenyiment en
  els casos i condicions previstos a l’article 165 de la Llei general tributària.
  Girona, 21 de juny de 2012
  Carmen Gallego Marín
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, per absència
  Administració Local Organismes Autònoms

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 8. lejarza said

  Girona Jornada sobre novetats a les hisendes locals
  Un total de 165 càrrecs politics electes, secretaris, interventors i tècnics de les àrees econòmiques dels ajuntaments van assistir a la primera festa o sessió informativa sobre novetats legislatives a les hisendes locals per a 2012 -la segona serà l’11 de juliol. Aquestes jornades, que han organitzat l’àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies i la Xarxa Local de Municipis de la Diputació (XALOC), volen analitzar i resoldre els dubtes en relació amb aquests canvis.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 9. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA Edicte sobre contractació de personal laboral
  Núm. 88 – 8 de maig de 2013
  Administració Local Consorcis
  Núm. 5127

  Edicte sobre contractació de personal laboral
  En compliment del que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local, es relacionen a continuació, les contractacions de personal laboral temporal, per motius de màxima urgència realitzades durant l’any 2012:
  Eduard Carrera Fossas. Mediador comunitari. Contracte d’obra o servei, inici del contracte dia 1 de gener de 2012. Decret de Presidència 21 de desembre de 2011.
  Marta Ayats Roura. Tècnic mitjà, Servei de Cooperació i Solidaritat. Contracte laboral d’obra o servei determinat, inici 1 de gener de 2012. Decret de Presidència 23 de desembre de 2011.
  Tere Triadú Mustarós. Educadora Social. Contracte temporal per substitució, inici 1 de febrer de 2012 a 31 d’agost de 2013. Decret de Presidència 18 de gener de 2012.
  Cristina Ruíz Comellas. Tècnic mitjà. Contracte laboral per substitució. Inici 6 de juliol de 2012. Decret de Presidència de 3 de juliol de 2012.
  Sílvia Sureda Serrat. Educadora Social. Contracte per substitució de baixa per malaltia i posterior maternitat, inici 15 d’octubre de 2012. Decret de Presidència 11 d’octubre de 2012.
  Carolina Soiza Martínez. Treballadora Social. Contracte per substitució de baixa per maternitat, incici 13 desembre de 2012. Decret de Presidència 11 de desembre de 2012.
  Olot, la Garrotxa, març de 2013
  Joan Espona Agustín
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 10. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 78 – 23 d’abril de 2015
  Núm. 4283
  CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
  Edicte sobre contractació de personal laboral temporal realitzades durant
  l’any 2014
  En compliment del que disposa l’article 291.3 del Decret Legislatiu
  2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim
  local, es relacionen a continuació, les contractacions de personal laboral
  temporal, per motius de màxima urgència realitzades durant
  l’any 2014:
  Valoradora del servei de Valoració de la dependència i de la discapacitat.
  Contracte laboral d’obra o servei, inici del contracte el dia
  2 de gener de 2014. Decret de Presidència de 19 de desembre de
  2013.
  Psicòloga. Contracte laboral d’obra o servei, inici el dia 13 de gener
  de 2014. Decret de Presidència de 2 de gener de 2014.
  Treballadora Social. Contracte laboral d’obra o servei determinat,
  inici del contracte dia 13 de gener de 2014 i finalització el dia 21
  d’abril de 2014. Decret de Presidència 2 de gener de 2014.
  Metgessa. Tècnic superior. Contracte laboral d’obra o servei, inici el
  dia 14 de gener de 2014. Decret de Presidència 10 de gener de 2014.
  Treballadora Social. Contracte per substitució, inici del contracte dia
  7 de gener de 2014 i finalització el dia 30 de gener de 2015. Decret de
  Presidència 2 de gener de 2014.
  Administrativa. Contracte laboral temporal, inici del contracte dia
  11 de març de 2014 i finalització 15 de març de 2015. Decret de Presidència
  dia 10 de març de 2014.
  Pedagoga. Contracte per substitució, inici del contracte el dia 24
  d’abril de 2014 i finalització el dia 14 d’agost de 2014. Decret de Presidència
  de 22 d’abril de 2014.
  Treballadora Social. Contracte laboral temporal, inici del contracte
  el dia 5 de juny de 2014 i finalització el dia 19 de novembre de 2014.
  Decret de Presidència de 3 de maig de 2014.
  Treballadora Social. Contracte laboral per substitució d’una excedència, inici del contracte el dia 20 de novembre de 2014 i finalització
  el dia 16 de novembre de 2015. Decret de Presidència de 6 de
  novembre de 2014.
  Educadora Social. Contracte per substitució, inici del contracte el
  dia 3 de juny de 2014 i finalització 1 de febrer de 2015. Decret de
  Presidència de 2 de juny de 2014.
  Auxiliar Administrativa. Contracte temporal, inici del contracte el
  dia 17 de març de 2014 i finalització el dia 16 de juny de 2014. Decret
  de Presidència de 14 de març de 2014.
  Tècnica comunitària. Contracte per substitució, inici del contracte el
  dia 9 de juliol de 2014 i finalització el dia 30 de setembre de 2014.
  Decret de Presidència de 4 de juliol de 2014.
  Educadora Social. Contracte temporal, inici del contracte el dia 10
  de juliol de 2014 i finalització el dia 12 de setembre de 2014. Decret
  de presidència de 4 de juliol de 2014.
  Auxiliar Administrativa. Contacte temporal, inici del contracte eld
  ia 18 d’agost de 2014 i finalització del contracte el dia 16 de setembre
  de 2014. Decret de Presidència de 25 de juliol de 2014.
  Administrativa. Contracte per substitució, inici del contracte el dia
  19 de setembre de 2014 i finalització el dia 28 de novembre de 2014.
  Decret de presidència de 18 de setembre de 2014.
  Treballadora Social. Contracte laboral per substitució d’una excedència,
  inici del contracte el dia 6 d’octubre de 2014 i finalització
  el dia 28 de setembre de 2016. Decret de presidència de data 6
  d’octubre de 2014.
  Educadora Social. Contracte temporal, inici del contracte el dia 27
  d’octubre de 2014 i finalització el dia 30 d’octubre de 2014. Decret de
  Presidència de 27 d’octubre de 2014.
  Psicòloga. Contracte temporal, inici del contracte el dia 2 d’octubre
  de 2014 i finalització el dia 1 de desembre de 2014. Decret de presidència
  de 22 de setembre de 2014.
  Treballador Social. Contracte temporal, inici del contracte el dia 2
  d’octubre i finalització el dia 1 de desembre de 2014. Decret de presidència
  de 22 de setembre de 2014.
  Metgessa. Contracte temporal, inici del contracte el dia 1 d’octubre
  de 2014 i finalització el dia 30 de novembre de 2014. Decret de presidència
  de 22 de setembre de 2014.
  Treballadora Social. Contracte per substitució, inici del contracte el
  dia 19 de novembre de 2014 i finalització el dia 31 d’agost de 2015.
  Decret de presidència de 17 de novembre de 2014.
  Olot, la Garrotxa, abril de 2015
  Josep M. Corominas i Barnadas
  President

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: