Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per a ajuntaments de menys de vint mil habitants

Posted by lejarza en 2 julio, 2012


Vall del Llierca Argelaguer – Olot – Garrotxa – Girona: Convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per a ajuntaments de menys de vint mil habitants. ORDRE BSF/168/2012, d’11 de maig any 2012.-Els programes de subvencions han esdevingut un instrument essencial per assolir, en tots els àmbits de l’activitat administrativa, les finalitats i els objectius de les polítiques públiques, establerts per la legislació i concretats per l’acció de govern. En aquest sentit, la subvenció no tan sols orienta, en un determinat sentit, l’activitat d’altres ens públics i entitats privades, d’acord amb els objectius dels plans sectorials corresponents. L’activitat de foment també permet una gestió més coordinada i participativa dels recursos, segons criteris de subsidiarietat, proximitat geogràfica i especialització tècnica, sense necessitat de duplicar xarxes existents o crear nous serveis;
D’altra banda, l’entrada en vigor de la nova Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, ha transformat el sistema de subvencions en l’àmbit de l’assistència i els serveis socials, convertint una part important de les subvencions en prestacions socials, i excloent-les del règim jurídic corresponent;
Per a les altres subvencions, les necessitats de planificació de totes les administracions públiques i l’obligació de garantir la publicitat, l’eficàcia, l’eficiència i la transparència, dintre del nou marc normatiu que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aconsellen substituir el sistema tradicional de convocatòries anuals per un nou procediment;
En primer lloc, i en aplicació del que preveu l’article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, la coordinació, cooperació i col·laboració interadministratives entre l’Administració de la Generalitat amb els ajuntaments de més de vint mil habitants, els consells comarcals i els ens locals supramunicipals en matèria de serveis socials i altres serveis i programes relatius al benestar social, s’instrumenta mitjançant la modalitat convencional d’un contracte-programa, fora de l’àmbit d’aplicació del règim jurídic de les subvencions;
Per a la resta, el procediment estableix dos grans àmbits de gestió (entitats privades i ajuntaments de menys de vint mil habitants) i, dintre de cada àmbit, separa, d’una banda, les bases, generals i específiques, de vigència indefinida, i, de l’altra, les convocatòries corresponents, de caràcter anual;
Les bases generals ordenen i unifiquen el procediment general de gestió de les subvencions, mentre que les bases específiques concreten, sobretot, les regles objectives de valoració de cada programa, independentment de l’exercici pressupostari, la qual cosa incrementa el marge de seguretat jurídica i permet una planificació anticipada per part de les persones beneficiàries;
Pel que fa al cas, les bases unifiquen alguns elements essencials del procediment de concessió de subvencions (per exemple, l’existència potestativa d’un òrgan col·legiat de valoració o els mecanismes de control i justificació de les subvencions);
Finalment, la convocatòria anual determina, fonamentalment, l’inici i el període de gestió del programa, i concreta la partida pressupostària disponible, d’acord amb la Llei de pressupostos anual;
En el cas concret dels ajuntaments de menys de vint mil habitants, les bases tenen en compte la seva condició d’institucions públiques i el principi d’autonomia local, en el marc de la legislació de règim local vigent, raó per la qual s’incorporen algunes especificitats de gestió (per exemple, la presentació electrònica de sol·licituds per mitjà de l’Extranet de les administracions públiques de Catalunya Eacat, les peculiaritats dels ens locals no obligatoris o la possibilitat de reformular la sol·licitud en el supòsit d’una proposta d’import per sota del sol·licitat);
L’Ordre consta d’un article únic, que aprova les bases generals i les bases específiques, que figuren, respectivament, com a annexos 1 i 2;
Atès el que preveu el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;
Vist l’informe del Consell General de Serveis Socials, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l’article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
Ordeno: Article únic
S’aproven les bases generals i específiques que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants, que figuren als annexos següents:
Annex 1: Bases generals, aplicables a tots els programes inclosos en aquesta Ordre.
Annex 2: Bases específiques, amb els programes següents:
A. Programes de subvencions en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència.
B. Programa de subvencions per a actuacions en matèria de família.
C. Programa de subvencions per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades.
Disposició derogatòria
Es deroga l’Ordre BSF/81/2011, de 9 de maig, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants.
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 11 de maig de 2012 Josep Lluís Cleries i Gonzàlez Conseller de Benestar Social i Família
Annex 1 Bases generals
–1 Objecte
1.1 L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions a ajuntaments de menys de vint mil habitants per a la realització d’activitats en l’àmbit competencial del Departament de Benestar Social i Família.
1.2 El procediment de concessió de cada subvenció s’iniciarà l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
1.3 El període d’execució de l’activitat objecte de la subvenció serà l’any de presentació de la sol·licitud, d’acord amb la convocatòria corresponent, sens perjudici del que estableixin les bases específiques per a cada programa.
1.4 El procediment de convocatòria serà tramitat i resolt pels òrgans del Departament de Benestar Social i Família que siguin competents per raó de la matèria, d’acord amb la normativa organitzativa de la Generalitat vigent en el moment de publicar-se la convocatòria. La convocatòria precisarà l’òrgan competent per tramitar i resoldre en cada cas.
1.5 La convocatòria concretarà el termini màxim per resoldre i notificar la resolució que no podrà excedir de sis mesos, comptats a partir de la publicació de la corresponent convocatòria.
–2 Ajuntaments beneficiaris
Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta Ordre els ajuntaments de menys de vint mil habitants, en els termes previstos per les bases específiques de cada programa.
–3 Requisits dels ajuntaments beneficiaris
El compliment d’aquests requisits s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la documentació i de les declaracions responsables previstes en la base 4.4.
3.1 Els requisits que han de complir els ajuntaments de menys de vint mil habitants beneficiaris són els següents:
a) Estar inscrits en el registre d’ens locals de Catalunya corresponent.
b) Els ajuntaments amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors o treballadores han de complir l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’utilitzar mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els seus centres de treball.
c) Complir la normativa vigent d’integració de persones discapacitades en matèria de processos de selecció de personal.
3.2 No podran obtenir la condició de beneficiaris els ajuntaments sol·licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies previstes per l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
–4 Sol·licituds i documentació
4.1 El termini de presentació de les sol·licituds s’establirà a la convocatòria corresponent.
4.2 Per acreditar el compliment dels requisits, les sol·licituds, degudament emplenades, han d’anar acompanyades de la documentació general indicada en la base 4.4 i de la documentació específica requerida per cada programa.
4.3 Les sol·licituds i la documentació requerides en aquestes bases s’han de presentar al Departament de Benestar Social i Família mitjançant l’Extranet de les administracions públiques catalanes, http://www.eacat.cat en els termes que estableix la normativa vigent.
El formulari de sol·licitud, així com la informació sobre aquest tràmit estaran a disposició dels ajuntaments a l’Eacat http://www.eacat.cat.
4.4 A les sol·licituds, degudament emplenades, s’hi ha d’ajuntar la documentació general que s’indica a continuació:
a) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors/ores.
b) Certificació i declaracions responsables ja incloses al formulari de sol·licitud, de les situacions que es detallen a continuació:
Estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.
Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i estar al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social.
No rebre altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat d’altres administracions públiques, entitats privades o particulars de manera que les quantitats atorgades superin el 100% del cost de l’activitat subvencionable.
No trobar-se en cap altra circumstància prevista a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Certificació de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’ens sol·licitant, pel qual s’autoritza al representant legal a sol·licitar la subvenció.
Compliment de les obligacions establertes als articles 9, 10, 11 i 35 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
En el cas d’ajuntaments amb una plantilla igual o superior a 25 persones, declaració responsable del compliment de l’obligació d’utilitzar els mitjans de prevenció, detecció, i intervenció en casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe en el treball d’acord amb l’article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
4.5 Si la sol·licitud presenta defectes o inexactituds o omet algun dels documents sol·licitats, l’òrgan competent del Departament requerirà l’ajuntament interessat perquè en el termini de deu dies hàbils faci les esmenes oportunes en els termes que preveu l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4.6 L’acreditació de les condicions exigides no serà necessària per als ajuntaments sol·licitants que l’hagin efectuada anteriorment a qualsevol òrgan o dependència del Departament de Benestar Social i Família, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i les dades no hagin experimentat cap modificació.
En aquest cas, caldrà fer una declaració responsable, que s’inclou en el formulari de sol·licitud, que acrediti que no s’ha produït modificacions en les dades que consten en la documentació presentada, i on s’ha d’especificar la data, l’òrgan i el procediment per al qual es va aportar la documentació esmentada.
4.7 La signatura i presentació d’aquesta sol·licitud implica, d’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, modificada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si el beneficiari o beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
–5 Obligacions generals dels ajuntaments beneficiaris
Són obligacions dels ajuntaments beneficiaris:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, exercir l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, i també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció, d’acord amb el que preveuen les bases generals i específiques.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que ha d’efectuar l’òrgan concedent i aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
e) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (causes de reintegrament de les subvencions).
f) Facilitar tota la informació que els requereixin el Departament de Benestar Social i Família, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes, o altres òrgans competents de conformitat amb les normes legals vigents.
g) Complir els requisits de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, relatius a la subcontractació de les activitats subvencionades mitjançant aquesta convocatòria.
h) Informar l’òrgan concedent de la subvenció de qualsevol contracte o conveni signat, per a la gestió de l’activitat subvencionada, entre el beneficiari i qualsevol entitat pública o privada vinculada al mateix ajuntament als seus càrrecs directius.
i) Presentar a l’òrgan competent les propostes de canvi que es pugui produir o es produeixi en l’activitat o el projecte subvencionat. Aquestes propostes hauran d’anar acompanyades de memòries justificatives. La proposta es considerarà desestimada si no s’ha notificat la resolució corresponent en el termini de dos mesos des de la data d’entrada de la proposta al Departament de Benestar Social i Família.
j) Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat com es conegui, i en tot cas, abans de justificar l’aplicació donada als fons percebuts.
–6 Comissió de valoració
6.1 La Comissió de valoració és l’òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del desenvolupament del procés de selecció d’activitats i projectes a subvencionar, si així ho preveuen les bases específiques.
6.2 La composició de la Comissió de valoració s’estableix a les bases específiques de cada programa.
6.3 S’atribueixen a la Comissió de valoració les funcions d’aplicar les bases de la convocatòria, examinar els expedients de sol·licitud en funció dels criteris de valoració prioritària establerts, resoldre incidències, si n’hi ha, i elaborar les propostes de resolució corresponents.
6.4 La persona titular de la presidència de la Comissió de valoració és responsable de signar cada una de les actes de proposta valorades i transmetre-les a l’òrgan que ha d’emetre la resolució, sens perjudici de les signatures addicionals previstes per les bases específiques.
6.5 Amb la finalitat d’aclarir punts dubtosos de l’activitat o projecte, o de la resta de la documentació presentada, la Comissió de valoració té la facultat de convocar personalment els sol·licitants o fer un requeriment per escrit.
6.6 El règim de funcionament de la Comissió de valoració, en tot el que no preveuen aquestes bases, s’ajusta a les normes aplicables als òrgans col·legiats.
6.7 La Comissió disposarà d’una persona per exercir les funcions de secretaria, nomenada per l’òrgan competent del Departament, d’entre els representants del mateix Departament en la Comissió. No obstant, l’òrgan competent també podrà nomenar un secretari o secretària, d’entre el personal funcionari del mateix Departament, amb veu però sense vot. En tot cas, el secretari o secretària assumirà la funció de redactar les actes de les sessions de la Comissió.
6.8 La Comissió de valoració pot convocar a les seves reunions persones a títol d’assessores, en funció del seu particular coneixement o de la seva representativitat en relació amb algun del temes tractats, i sense dret a vot. En cap cas el seu nombre superarà el de tres per reunió.
6.9 L’òrgan administratiu responsable de la convocatòria garantirà la paritat de gènere en la composició de la Comissió de valoració, si és tècnicament viable.
–7 Reformulació i desviació
7.1 Quan la subvenció tingui per objecte el finançament d’activitats que ha d’exercir la part sol·licitant, i l’import proposat per la Comissió de valoració o l’òrgan competent es trobi per sota de l’import sol·licitat, la Comissió de valoració o l’òrgan encarregat de fer la proposta, si ho considera necessari i oportú, podrà instar el beneficiari a reformular la sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a l’import proposat, d’acord amb els criteris establerts a l’article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
7.2 L’ens local disposarà d’un termini de deu dies hàbils per reformular la sol·licitud, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acte corresponent i haurà de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció.
7.3 L’òrgan encarregat de resoldre la sol·licitud haurà de donar la seva conformitat a la sol·licitud reformulada.
7.4 En el cas que el cost total del projecte sigui més d’un 20% inferior respecte del pressupost inicial, es minorarà la subvenció aplicant sobre la quantitat subvencionada el mateix percentatge de desviació. Aquest percentatge serà del 10% pels projectes que hagin reformulat la seva sol·licitud.
–8 Import de la subvenció, pagament i bestretes
8.1 La resolució que atorga la subvenció ha de determinar les activitats concretes que se subvencionen, la quantitat atorgada i el percentatge que suposa la quantitat atorgada respecte a les activitats/projecte subvencionats.
8.2 Es podran concedir bestretes fins al 95% de la quantitat atorgada, sense garanties, d’acord amb el que estableixin les bases específiques de cada programa.
8.3 L’autorització de bestretes requereix la sol·licitud prèvia de l’ajuntament sol·licitant i el compromís per part d’aquest d’aplicar l’import de la bestreta al compliment de l’objecte de la subvenció, segons el model adjunt al formulari de sol·licitud.
8.4 La resta de la quantitat atorgada es pagarà quan, a judici de l’òrgan gestor, s’hagi justificat adequadament l’aplicació del total a l’activitat subvencionada, sens perjudici del que estableixin les bases específiques de cada programa.
8.5 L’òrgan gestor tindrà en compte altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que hagi rebut o pugui rebre l’ajuntament beneficiari per a l’activitat subvencionada, de manera que la suma de les quantitats atorgades no podrà superar en cap cas el 100% del cost de l’activitat subvencionada, d’acord amb el que preveu l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
–9 Acceptació de la subvenció
9.1 Amb caràcter previ a la proposta d’ordenació del pagament, i quan la quantia de la subvenció concedida sigui inferior a la sol·licitada, l’ajuntament beneficiari haurà de comunicar per escrit l’acceptació a l’òrgan resolutori en el termini màxim de vint dies comptadors des de la data de la notificació.
9.2 En cas de no manifestar-se expressament, s’entendrà acceptada la quantia de la subvenció, sens perjudici dels recursos administratius o judicials que corresponguin.
–10 Conveni
Per a tots els programes, les subvencions atorgades poden vincular-se també a la signatura d’un conveni, el qual ha de contenir els termes de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l’ens, on es farà constar expressament que el conveni s’efectua per condicionar la subvenció atorgada en el marc d’aquestes bases.
–11 Nul·litat, anul·labilitat i reintegrament
11.1 L’òrgan competent pot declarar la nul·litat o anul·labilitat de la resolució de concessió de la subvenció i exigir el retorn de les quantitats percebudes en els supòsits previstos per l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i, en tot el que no preveu l’article anterior, per l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
11.2 L’òrgan concedent iniciarà un procediment de reintegrament de les prestacions econòmiques i ajuts concedits i abonats indegudament de conformitat amb la legislació vigent i, en tot cas, quan concorrin les situacions descrites a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
11.3 El procediment de reintegrament es tramitarà d’acord amb el que preveu l’article 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, amb les adaptacions que corresponguin.
–12 Caràcter de les subvencions
12.1 Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l’assignació de finançament a la part destinatària per a exercicis successius.

12.2 Les subvencions concedides se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.
–13 Control
El Departament de Benestar Social i Família pot inspeccionar el desenvolupament dels programes i les actuacions subvencionades per tal de comprovar el compliment de l’objecte de la subvenció d’acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials, o altra normativa que sigui d’aplicació.
–14 Justificació
14.1 La justificació de l’aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es farà mitjançant la presentació d’un certificat de la intervenció de l’ens local on s’ha de justificar la totalitat de l’import del pressupost de l’activitat subvencionada per als projectes/activitats que reben finançament, signat i segellat.
14.2 A aquests efectes, caldrà aportar també un certificat signat per la intervenció de l’ens local que detalli, per a tota la relació de persones de les quals s’han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta i real al projecte subvencionat (mesos, dies, hores, segons correspongui en cada cas).
14.3 Aquesta documentació s’ha de presentar al Departament de Benestar Social i Família fins al dia 19 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud, o bé en el termini que estableixi la resolució, excepte especificació diferent indicada en els programes de subvenció descrits a l’annex 2.
14.4 Els ajuntaments beneficiaris hauran de presentar la documentació justificativa general i la requerida específicament per a cada programa. La documentació es presentarà al Departament de Benestar Social i Família mitjançant l’Extranet de les administracions públiques catalanes, http://www.eacat.cat, en els termes que estableix la normativa vigent.
14.5 Per poder concórrer a les convocatòries següents cal haver efectuat la justificació corresponent del que es va convenir en l’exercici anterior, tant en l’aspecte econòmic com de cobertura de serveis.
–15 Tractament de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.
–16 Difusió i publicitat institucional
16.1 En tot tipus de publicitat institucional promoguda pels ajuntaments en relació amb els projectes o activitats subvencionats, hi ha de constar la col·laboració del Departament de Benestar Social i Família, i, si escau, la d’altres organismes públics, d’acord amb el que estableixen els instruments de col·laboració corresponents.
16.2 L’ajuntament beneficiari ha de fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb l’actuació subvencionada l’expressió “Amb el suport del Departament de Benestar Social i Família” i el senyal oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Pla d’identificació visual recollit a la pàgina d’internet corresponent. Els senyals oficials es poden obtenir a l’adreça http:// http://www.gencat.cat/piv. En el cas del programa de subvencions lletra C de l’Annex 2 (Programa de subvencions per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades) l’ajuntament beneficiari ha de fer constar també la col·laboració del Ministeri de Treball i Immigració.

16.3 L’incompliment d’aquests preceptes pot ser motiu per iniciar un procediment de reintegrament de la subvenció atorgada, d’acord amb el que preveuen els articles 18.4 i 37.1.d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
–17 Règim jurídic
En tot el no previst per aquestes bases s’aplicarà:
a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació: la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.
b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions i, en tot cas, les obligacions dels ajuntaments beneficiaris, la justificació i el reintegrament: el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
c) Pel que fa al règim sancionador, i amb respecte del que estableix l’article 25.1 de la Constitució, i el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, quan aquests siguin aplicables; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Annex 2 Bases específiques
A. Programes de subvencions en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència
–1 Objecte
1.1 La finalitat d’aquesta convocatòria és la coordinació, la col·laboració i la cooperació amb els ajuntaments de menys de vint mil habitants, en el finançament de programes de serveis socials de centres oberts i d’altres programes d’atenció social i educativa que contribueixin a la desaparició de la situació de risc d’infants i adolescents, d’acord amb els requisits dels programes que s’estableixen en aquestes bases.
1.2 Les activitats subvencionades han de ser realitzades en el decurs de l’any o del període de temps que s’estableixi a la convocatòria.
1.3 Les actuacions subvencionables s’agrupen en els àmbits següents:
A.1 Programa de serveis socials de centres oberts.
Servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat, amb especial atenció a les situacions de risc.
A.2 Programes d’atenció social i educativa davant les situacions de risc.
Programes adreçats a la integració social, a la normalització en la vida de la comunitat i a la cobertura de necessitats i mancances personals dels infants i adolescents i les seves famílies que es troben en situació de risc.
–2 Requisits dels ajuntaments beneficiaris
a) Seguir les pautes del Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya. 2010-2013, aprovat per Acord de Govern el 3 d’agost de 2010.

b) Els serveis de centres oberts, per percebre subvencions amb càrrec a aquest Programa, han de complir els requisits de l’article 39 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, i el Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària.
–3 Determinació de la quantia de la subvenció
3.1 Un mínim del 85% del crèdit de la partida serà destinat als programes de serveis socials de centres oberts. D’aquest import s’atorgarà com a mínim un 50% proporcionalment en funció del nombre de places registrades, el percentatge restant es distribuirà proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda en els criteris de valoració de l’apartat 4.1
3.2 Com a màxim es destinarà un 15% del crèdit de la partida als Programes d’atenció social i educativa davant les situacions de risc, el qual es distribuirà en funció de la puntuació obtinguda, després de la valoració de les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de l’apartat 4.2.
3.3 La quantia de la subvenció es fixarà en la resolució de concessió. L’import concedit serà un percentatge del cost total de l’activitat o projecte subvencionat.
–4 Criteris de valoració
D’acord amb l’activitat i el pressupost es valoraran els següents criteris:
A) Programa de serveis socials de centres oberts.
1. Nombre d’infants i adolescents que es beneficien del servei, desglossat per sexes i franges d’edat ateses (fins a 20 punts).
2. Nombre d’hores d’atenció directa (fins a 20 punts).
3. Infants i/o adolescents que es trobin en situació de risc (fins a 13 punts).
4. Experiència i solvència tècnica en la realització de l’activitat objecte de subvenció (fins a 11 punts).
5. Projectes que es realitzin en barris o en zones desafavorides socialment. Justificació de l’interès social del servei en el territori (fins a 11 punts).
6. Projectes que es realitzin en territoris amb un número elevat de casos atesos pels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (fins a 9 punts).
7. Intervenció integral i sistemàtica amb l’infant i/o adolescent. Elaboració PEI (fins a 5 punts).
8. Serveis que incorporin intervencions transversals i en xarxa (fins a 5 punts).
9. Serveis que incorporin activitats extraordinàries encaminades a la integració dels infants i adolescents en el seu entorn comunitari (fins a 3 punts).
10. Incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en les actuacions que conformen l’objecte del projecte subvencionable (fins a 3 punts).
B) Programes d’atenció social i educativa davant les situacions de risc.
1. Adequació del programa a les necessitats reals existents de la infància i adolescència i les seves famílies en situació de risc (fins a 32 punts).
2. Població diana a la qual va dirigida l’actuació objecte de la subvenció (fins a 18 punts).
3. Experiència i solvència tècnica en la realització de l’activitat objecte de subvenció (fins a 18 punts).
4. Nombre d’hores d’atenció directa (fins a 13 punts).
5. Programes que incorporin intervencions transversals i en xarxa (fins a 8 punts).
6. Coherència entre els objectius, activitat i resultats previstos; garanties d’avaluació i justificació de l’interès social del programa (fins a 8 punts).
7. Programes que incorporin la perspectiva de gènere i de les dones (fins a 3 punts).
–5 Comissió de valoració
Comissió de valoració per als programes de subvencions en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència
La composició d’aquest òrgan col·legiat serà la següent:
Una persona adscrita a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, nomenada per la persona titular d’aquesta Direcció General, que la presidirà.
Els o les caps dels serveis territorials d’Atenció a la Infància i Adolescència o les persones en qui deleguin.
La persona titular de la Subdirecció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
La persona titular del Servei de Gestió Administrativa de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, que farà les funcions de secretari o secretària.
Una persona nomenada per la persona titular de la Secretaria General en representació de les diferents unitats del Departament de Benestar Social i Família.
–6 Justificació per als programes de subvencions en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència
A més dels documents justificatius establerts a les bases generals, el beneficiari presentarà, en el mateix termini establert per la convocatòria, una memòria de les activitats dutes a terme durant l’exercici que no excedeixi de deu pàgines.
–7 Documentació específica
A més de la documentació requerida a les bases generals, caldrà formalitzar els models relacionats seguidament, inclosos al formulari de sol·licitud.
1. Relació de programes, serveis i/o establiments per als quals es demana la subvenció.
2. Previsió d’ingressos i despeses del programa, servei o establiment per a l’any en curs i ingressos i despeses de l’any anterior, segons el model adjunt al formulari de sol·licitud.
3. Projecte explicatiu del servei, establiment o activitat que es vol desenvolupar, que inclogui l’impacte de gènere previst, que no excedeixi 10 planes.
4. Fitxa resum del projecte explicatiu, segons el model adjunt al formulari de sol·licitud.
B. Programa de subvencions per a actuacions en matèria de família
–1 Objecte
1.1 La finalitat d’aquesta convocatòria és la coordinació, la col·laboració i la cooperació amb els ajuntaments de menys de vint mil habitants, en la realització de programes de conciliació del temps personal i el familiar.
1.2 Les activitats subvencionades han de ser realitzades en el decurs de l’any o del període de temps que s’estableixi a la convocatòria.
1.3 Actuació subvencionable.
Projectes Minuts Menuts destinats a conciliar el temps personal i el familiar oferint a les famílies un servei de guarda per als fills i filles de 4 mesos a 3 anys, dins d’un espai lúdic i de guarda de qualitat per als infants. Els Minuts Menuts s’ubiquen en espais diversos com ludoteques, centres cívics, poliesportius municipals i Llars d’infants municipals, entre d’altres. El temps d’estada màxim de cada infant és de 3 hores continuades i de 2 dies a la setmana. Els serveis han d’estar dotats de 2 persones professionals per cada 10 places, una d’aquestes persones ha de tenir perfil de tècnic o tècnica especialista en jardí d’infància. Cada ens local podrà adaptar l’horari a les necessitats de la seva població. Si es creu convenient també és possible obrir el servei el dissabte al matí.
1.4 En cap cas no poden ser subvencionables aquells projectes o activitats que corresponen a serveis que l’Administració de la Generalitat està gestionant de forma directa o indirecta, ni aquells projectes o activitats que, si bé tenen relació amb els programes descrits, són més propis de les competències específiques d’altres departaments de la Generalitat o d’altres unitats del Departament.
–2 Requisits ajuntaments beneficiaris
Els sol·licitants hauran de complir els requisits establerts al punt 3 de l’Annex 1 d’aquesta Ordre de Bases.
–3 Determinació de la quantia de la subvenció
3.1 L’import de la subvenció es determinarà en funció de la puntuació després de la valoració de les sol·licituds presentades en els termes que estableix la base 4.
3.2 La quantia de la subvenció es fixarà en la resolució de concessió. L’import concedit serà un percentatge del cost total de l’activitat o projecte subvencionat.
–4 Criteris de valoració
a) Qualitat del projecte presentat, fins a 20 punts.
b) Justificació de la necessitat del projecte presentat, fins a 10 punts.
c) Ajustament del projecte als elements estructurals del programa (nombre de places, criteris d’accés, titulació del personal, etc.), fins a 30 punts.
d) Idoneïtat de l’espai físic d’ubicació del servei proposat, fins a 20 punts.
e) Freqüència i franja horària del servei, fins a 10 punts.
f) Potenciació del treball en xarxa amb d’altres recursos d’atenció a les famílies i a la infància del municipi, fins a 10 punts.
Per als projectes o activitats susceptibles de ser subvencionats, és requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció d’un mínim de 50 punts sobre un total de 100 punts possibles.
–5 Comissió de valoració
President/a una persona adscrita a la Secretaria de Família, nomenada per la persona titular d’aquesta Secretaria.
La persona responsable d’actuacions de suport a les famílies.
La persona titular del Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions, que farà les funcions de secretari o secretària.
Dues persones nomenades per la persona titular de la Secretaria General en representació de les diferents unitats del Departament de Benestar Social i Família.
Aquesta Comissió podrà ser assistida per les persones professionals de l’àmbit que la Comissió cregui convenient, dins l’àmbit de Família.
–6 Justificació
A més dels documents justificatius establerts a les bases generals, el beneficiari presentarà, en el mateix termini establert per la convocatòria, una memòria de les activitats dutes a terme durant l’exercici, que no excedeixi de deu pàgines.
–7 Documentació específica
A més de la documentació requerida a les bases generals, caldrà formalitzar el document relacionat seguidament, que s’inclou al formulari de sol·licitud.
Projecte Minuts Menuts amb la inclusió del pressupost d’ingressos i despeses.
C. Programa de subvencions per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades.
Capítol 1 Disposicions generals
–1 Objecte
L’objecte del Programa és el foment del desenvolupament de programes locals d’acollida, de promoció de la igualtat d’oportunitats i de l’acomodació, tot seguint els objectius previstos en el Pacte Nacional per a la Immigració, aprovat pel Govern el 16 de desembre de 2008 i signat el 19 de desembre del mateix any, i en els termes del Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012 (DOGC núm. 5545, de 14.1.2010), aprovat pel Govern de la Generalitat el 16 de desembre de 2009, o el que estigui en vigor en la data de publicació de la convocatòria.
–2 Dades oficials de població
Les dades de població a què fan referència aquestes bases són les darreres dades que hagin estat publicades oficialment per l’Institut Nacional d’Estadística en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds establert a la resolució de convocatòria.
–3 Ajuntaments beneficiaris
Poden beneficiar-se de les subvencions els següents ajuntaments de menys de vint mil habitants de Catalunya:
a) Ajuntaments de municipis d’entre cinc mil i vint mil habitants i que tinguin, o bé un percentatge de població estrangera empadronada superior a la mitjana oficial de Catalunya, o bé un mínim de 1.000 persones estrangeres empadronades.
b) Ajuntaments de municipis de menys de cinc mil habitants que tinguin un percentatge de població estrangera empadronada superior a la mitjana oficial de Catalunya, i més de mil persones estrangeres empadronades.
–4 Programes i accions subvencionables
Pot ser objecte de subvenció l’aplicació dels plans locals d’acollida, d’immigració i de ciutadania i, en concret, els programes i accions que consten al capítol 2 d’aquest annex.
–5 Gestió dels programes i accions subvencionables
Els ajuntaments de menys de vint mil habitants podran concertar, sota la seva única responsabilitat, la gestió dels programes amb entitats i associacions. El concert inclourà els instruments de control i justificació que corresponguin.
–6 Documentació específica
A més de la documentació requerida a les bases generals, caldrà formalitzar el document relacionat seguidament, que s’inclou al formulari de sol·licitud:
Document 1. Fitxa d’identificació de l’ajuntament i dels projectes o actuacions (una fitxa per a cada projecte per al qual se sol·liciti finançament).
–7 Criteris de valoració prioritària i determinació de la quantia de la subvenció
En relació amb les dades demogràfiques i la respectiva activitat o projecte, la Comissió de valoració considerarà els següents criteris de valoració prioritària amb el percentatge que s’atribueix a cada un d’ells:
7.1 Relatius a les dades demogràfiques, valorant els aspectes següents en la proporció que s’indica:
a) Nombre total de població empadronada al territori: 40%.
b) Nombre total de persones estrangeres empadronades al territori, desglossant les dades per sexes (dades absolutes): 40%.
c) Nombre de persones estrangeres empadronades en relació amb el total de la població del territori (dades relatives): 10%.
d) Creixement de la població estrangera empadronada en els darrers cinc anys: 10%.
7.2 Relatius a la qualitat dels programes i projectes presentats, atenent els aspectes següents en la proporció que s’indica:
a) Adequació dels projectes a les necessitats existents: 20%.
b) Qualitat de les activitats o projectes, en termes d’eficàcia, creació d’iniciatives noves o millora d’activitats o projectes habituals: 20%.
c) Experiència i trajectòria de l’ajuntament en la realització d’activitats i projectes similars: 20%.
d) Impacte social: 20%.

e) Participació de les persones beneficiàries en el disseny, en l’execució i en la valoració dels programes: 20%.
7.3 Relatius a la dispersió territorial i a la itinerància dels programes coordinats.
7.4 Relatius a programes que es realitzin a barris amb una atenció especial, basant-se en la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
7.5 Per determinar la quantitat a atorgar a l’empara d’aquesta convocatòria, es tindran en compte els criteris de valoració descrits en els apartats anteriors, en el percentatge següent respecte de l’import total disponible per a aquesta convocatòria:
Els criteris relatius al punt 7.1 representen el 80% d’aquest import.
Els criteris relatius al punt 7.2 representen el 10% d’aquest import.
Els criteris relatius al 7.3 representen el 5% d’aquest import.
I els criteris relatius al 7.4 representen el 5% d’aquest import.
7.6 A l’atorgament de la subvenció es prioritzarà l’esforç econòmic addicional amb recursos propis per part de l’ajuntament beneficiari d’un mínim del 15%.
7.7 L’import concedit serà un percentatge del cost total de l’activitat o projecte subvencionat.
–8 Comissió de valoració
8.1 La Comissió de valoració estarà integrada per les persones següents:
a) President/a: una persona adscrita a la Direcció General per a la Immigració, nomenada per la persona titular d’aquesta Direcció General.
b) Vocals: els directors o directores dels serveis territorials de Benestar Social i Família o les persones en qui deleguin.
Un representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.
Un representant de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Dues persones nomenades per la persona titular de la Secretaria General en representació de les diferents unitats del Departament de Benestar Social i Família.
I un representant de la Direcció general per a la Immigració, que actuarà com a secretari o secretària de la Junta.
8.2 Les persones que formen la Comissió de valoració han de ser nomenades per la persona titular de la Direcció General per a la Immigració, a proposta de cada òrgan competent.
–9 Bestretes, justificació i pagament
El pagament de les subvencions atorgades es farà de la manera següent:
Un percentatge de l’import atorgat, fins a un màxim del 95%, s’abonarà en concepte de bestreta sense garanties. El percentatge es determinarà en la resolució d’atorgament.
I la resta, un cop presentada la documentació que estableix la base 6.
Aquesta documentació s’ha de presentar mitjançant l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, Eacat, junt amb una fitxa d’identificació de resultats finals per a cada projecte que s’hagi obtingut finançament, i la relació de professionals contractats amb la dedicació exacta i real al projecte subvencionat, certificat per l’interventor de l’ajuntament.
La data de presentació serà fins al dia 15 de desembre de l’any de presentació de la sol·licitud. Tanmateix, i ateses les circumstàncies suficientment motivades, s’autoritza la persona titular de la Direcció General per a la Immigració per acceptar fora de termini la documentació de justificació de la despesa.
–10 Obligacions específiques dels ajuntaments beneficiaris

10.1 Llengua de les activitats. D’acord amb l’establert per les bases generals (annex 1), els programes objecte de la convocatòria han d’incorporar l’ús habitual de la llengua catalana per afavorir el coneixement i la plena capacitació de les persones destinatàries en la llengua pròpia de Catalunya.
No obstant això, en determinats casos i per tal de facilitar la comprensió, les activitats es poden desenvolupar en les llengües pròpies de les persones destinatàries, sempre que s’adoptin alhora les mesures oportunes que introdueixin progressivament l’ús del català. En el cas dels materials, s’han d’editar almenys en català i, a més, en les llengües que es considerin convenients per assegurar-ne la comprensió per part de les persones destinatàries, procurant fer un ús no sexista i androcèntric dels llenguatges.
10.2 Accés a la funció pública de persones que no tenen la nacionalitat espanyola. A l’hora de redactar les bases de les convocatòries de selecció de personal laboral, els ajuntaments beneficiaris han de complir el que disposa l’article 10.2 de la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
10.3 L’ajuntament beneficiari i el Departament de Benestar Social i Família cooperaran en la implementació de les polítiques de ciutadania i immigració, així com en el manteniment dels sistemes d’informació, i d’aquells estudis, investigacions, grups de treball o programes pilot d’innovació que es puguin realitzar.
10.4 En tot tipus d’informació publicada, promoguda pels ajuntaments en relació amb aquests programes subvencionats, hi ha de figurar, a més del logotip del Departament de Benestar Social i Família, el logotip del Ministeri de Treball i Immigració.
Capítol 2 Programes i accions objecte de la convocatòria
Programa per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades
–1 Servei de primera acollida a l’àmbit local a Catalunya
El Programa Integral d’Acollida té per finalitat la promoció d’una major autonomia que ajudi les persones que acaben d’arribar al municipi en el seu procés d’incorporació a la societat en igualtat d’oportunitats i d’obligacions. Comprèn:
1.1 Contractació d’agents d’acollida, amb domini d’alguna de les llengües d’origen de les persones immigrades amb major presència al territori, a més del català i el castellà, i que exerceixin les funcions que estableix el Programa Integral d’Acollida. Les funcions amb caràcter general són de suport als serveis d’atenció ciutadana en l’atenció i informació a tots els ciutadans.
1.2 Competències lingüístiques bàsiques d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència, per a les Llengües, establert pel Consell d’Europa.
Cursos extraordinaris d’iniciació al català sol·licitats al Consorci de Normalització Lingüística (CNL) i als centres i aules de formació de persones adultes per als nivells inicials, B1, B2 i B3.
Els cursos que se sol·licitin en aquest apartat han de correspondre a una demanda extraordinària que suposi un augment en l’oferta ordinària de formació per a persones immigrades del territori per al qual se sol·licitin. Així, aquests cursos han de suposar un augment quantitatiu respecte dels cursos extraordinaris organitzats en el període 2010.
En cap cas, el finançament que es demani en aquest apartat no pot cobrir ni en part ni totalment l’aportació ordinària aprovada pels ajuntaments, ni pot incloure cursos que ja han estat pressupostats dins de la previsió ordinària.
Pel que fa a la Vall d’Aran cal assolir les competències lingüístiques bàsiques en aranès.
1.3 Coneixements laborals i d’estrangeria. Les persones beneficiàries del servei de primera acollida han d’assolir els coneixements necessaris per promoure el seu accés al treball, així com també l’accés i manteniment de la regularitat administrativa.
Projectes d’orientació laboral i assessorament jurídic en matèria d’estrangeria.
Accions per informar sobre les normes d’empadronament i la seva renovació.
1.4 Coneixement de la societat catalana (sessions de coneixement de l’entorn) sobre la base del que estableix el Programa Integral d’Acollida i que podran ser gestionades directament per l’ajuntament o bé per entitats i associacions prèviament concertades. Aquestes sessions comprendran en tot cas, el coneixement de la societat catalana i de la realitat del municipi; els drets i deures fonamentals, amb especial referència als drets de les dones, el funcionament de serveis públics i el funcionament del sistema polític i administratiu.
Suport al servei de primera acollida:
1.5 Servei de traducció i intèrprets al servei dels diferents serveis públics existents al territori que treballen en el marc del Programa integral d’acollida.
1.6 Elaboració de materials específics, que incloguin també informació sobre els drets de les dones i els recursos de què disposen.
1.7 Projectes de suport als reagrupats familiars. Especialment pel que fa als infants, joves de més de 16 anys i a les dones.
Projectes que promoguin l’acompanyament de les persones estrangeres durant els tràmits del reagrupament familiar per un bon coneixement dels serveis i de suport des de la societat d’acollida. Projectes que promoguin la plena integració de les persones estrangeres un cop arribades al municipis.
Projectes que incorporin en el marc del temps del lleure (casals, biblioteques, activitats extraescolars, etc.) dels menors d’origen estranger arribats recentment a Catalunya, un espai per millorar el seu nivell formatiu i incrementar les capacitats lingüístiques en català per una millor adaptabilitat després a l’escola.
Projectes que promoguin la incorporació laboral de les persones que han arribat amb reagrupament familiar i que disposen de residència no laboral. Aquests projectes treballaran la formació i la inserció laboral i es complementaran amb mòduls de coneixement de la societat catalana i amb mòduls per tenir unes competències lingüístiques bàsiques, per promoure la comunicació entre totes les persones.
Accions que promoguin en el teixit empresarial, el coneixement de la normativa legal del reagrupament familiar. Campanyes explicant la normativa promovent la inserció i contractació laboral de les persones amb residència per reagrupament familiar.
–2 Contractació de professionals de gestió de la diversitat
La finalitat d’aquest programa és la millora de la gestió de la diversitat amb professionals expressament formats i dedicats a realitzar tasques en els serveis públics d’àmbit local.
Els professionals de la diversitat poden ser:
2.1 Personal tècnic en polítiques migratòries, responsables de planificar i gestionar el Pla territorial de ciutadania i immigració local.
2.2 Personal mediador al servei dels diferents serveis públics existents al territori.
2.3 Personal dinamitzador juvenil d’origen divers i amb coneixement tant del món del lleure com de la realitat de la immigració.
–3 Promoció de la igualtat d’oportunitats
La finalitat d’aquesta línia d’actuació és l’equiparació progressiva de les persones d’origen immigrant, així com l’anivellament dels serveis públics per a tota la ciutadania.
La promoció de la igualtat d’oportunitats inclou:
3.1 Millora de la capacitació intercultural dels professionals de l’Administració.
Les accions de capacitació dels professionals tenen com a objectiu millorar la seva formació per tal que tinguin els elements necessaris per exercir les seves funcions professionals en contextos culturalment diversos:
Accions de formació en atenció al públic culturalment divers.
Accions de formació sobre les característiques culturals de les persones nouvingudes al municipi i altres.
3.2 Millora de la capacitació individual de les persones immigrades.
Les accions de millora de la capacitació individual de les persones d’origen immigrant tenen com a objectiu avançar cap a la igualtat d’oportunitats i reduir a la mínima expressió les situacions de desavantatge per motiu de la seva formació:
Accions que promoguin la capacitació individual, laboral, acadèmica, lingüística, etc.
Accions que promoguin la formació professional i la inserció laboral de joves a partir de 16 anys.
Accions que promoguin la capacitació individual i la inserció laboral de les dones.
3.3 Facilitar l’accés en igualtat de condicions als serveis i recursos.
Les accions per facilitar l’accés als serveis i recursos en igualtat de condicions tenen com a objectiu millorar-los i adequar-los a les noves realitats i necessitats:
Accions per promoure l’accés a l’habitatge (programes d’intermediació per a l’accés a pisos de lloguer, programes d’habitatge compartit, etc.).
Accions per promoure l’accés a la salut (coneixement del sistema sanitari, campanyes de salut pública, d’hàbits de salut i alimentaris, sobre els drets sexuals i reproductius, etc.).
Accions per promoure l’accés al treball (programes d’intermediació laboral, programes per a la creació de microempreses i d’autoocupació, etc.).
Accions de suport al reequilibri de la matrícula escolar, i altres.
3.4 Reforç d’àrees i serveis que tenen un increment de població usuària a causa del factor migratori.
–4 Promoció de l’acomodació de la diversitat
Aquesta línia d’actuació té per objectiu fomentar la participació, promoure el coneixement mutu i la sensibilització del conjunt de la població, així com la millora de la convivència en l’esfera pública.
Accions de foment de la participació dels ciutadans d’origen estranger a activitats diverses. Aquestes accions tenen per objectiu la incorporació activa dels ciutadans d’origen estranger en els diferents aspectes de la vida social, cultural, esportiva, lúdica, etc. del municipi.
4.1 Foment de la participació de les persones estrangeres a les activitats esportives.
4.2 Foment de la participació de les persones estrangeres a altres activitats diverses (lleure infantil i juvenil, activitats culturals, activitats socioeducatives, participació en els consells municipals i a la xarxa associativa…).
Accions de foment de la convivència. Aquestes accions tenen com a objectiu donar respostes a les àrees on es produeixen interessos, usos i costums diferents, així com facilitar la interacció entre persones d’origen immigrant i la resta de ciutadans, i la seva mútua adaptació dins de les esferes públiques del municipi.
4.3 Accions de foment de la convivència a les comunitats de veïns (finques urbanes).
4.4 Accions de foment de la convivència i de promoció del diàleg als barris.
4.5 Accions de foment de la convivència als espais i equipaments públics.
Accions de promoció de la interrelació amb pares i mares d’alumnes.
4.6 Accions de foment de la convivència religiosa (promoció d’espais de trobada i de reunió).
4.7 Accions de foment del coneixement i la interrelació mútua. Aquestes accions tenen per objectiu fomentar que les persones d’orígens diferents es relacionin en els espais de la vida quotidiana i comparteixin interessos i necessitats comunes.
Accions de promoció de la interrelació entre infants i joves.
Accions de promoció d’interrelació entre dones.
4.8 Promoure la sensibilització de la població del fet migratori i de les seves conseqüències. Tenen com a objectiu oferir informació adequada sobre la realitat migratòria, els seus impactes en la societat catalana, les aportacions que comporten i, en definitiva, donar a conèixer els efectes positius que comporta.
–5 Altres projectes
5.1 Situacions excepcionals o d’urgència (accidents, situacions de crisi…).
5.2 Despeses produïdes per emetre documents proposta d’informes d’estrangeria.
5.3 Acolliment residencial temporal i d’urgència per a persones en situacions de vulnerabilitat.
L’acolliment residencial temporal per a immigrants estrangers sense domicili fix i en situació de vulnerabilitat (mares amb fills i filles, dones embarassades, malalts, persones sense referents ni coneguts, etc.) s’ha d’emmarcar en els serveis residencials d’estada limitada del municipi: serveis d’acollida residencial d’estada limitada, pisos d’acollida temporal, acollida en pensions.
Queden especialment excloses de la convocatòria les accions consistents en observatoris, estudis, publicació de llibres, organització i realització de festes populars. (12.130.003)

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Una respuesta para “Convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per a ajuntaments de menys de vint mil habitants”

 1. lejarza said

  Vall del Llierca Argelaguer – Olot – Garrotxa – Girona
  RESOLUCIÓ BSF/1236/2012, de 25 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants dins l’exercici 2012
  Mitjançant l’Ordre BSF/168/2012, d’11 de maig, s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants.

  Mitjançant aquesta Resolució es convoquen les subvencions i els programes que preveu l’Ordre esmentada per a aquest any 2012.

  Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, que, pel seu caràcter bàsic, tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions elaborades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

  Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

  En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

  Resolc:

  –1 Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants dins l’exercici 2012.

  –2 Els imports van a càrrec de les partides dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2012. Els imports destinats a les subvencions previstes en aquesta convocatòria són els següents:

  A. Programes de subvencions en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència:

  Partida pressupostària: BE 06 D/460000100/318D/0000.

  Import: 1.130.267,00 euros.

  B. Programa de subvencions en matèria de família:

  Partida pressupostària: BE 05 D/460000100/313A/0000.

  Import: 135.888,40 euros.

  C. Programa de subvencions per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades:

  Partida pressupostària: BE 07 D/460000100/3140/0000.

  Import: 600.000,00 euros.

  –3 El crèdit inicial disponible indicat es podrà ampliar d’acord amb la normativa vigent.

  –4 L’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, criteris de valoració, requisits de participació i documentació que cal aportar, es regeixen per les bases aprovades per l’Ordre BSF/168/2012, d’11 de maig, per la qual s’aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a ajuntaments de menys de vint mil habitants.

  –5 El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària és de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  –6 Els formularis de sol·licitud i la documentació requerida es presentaran al Departament de Benestar Social i Família mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes, Eacat, en els termes que estableix la normativa vigent. El formulari de sol·licitud així com la informació sobre aquest tràmit estaran a disposició dels ajuntaments a l’Eacat (https://www.eacat.cat).

  –7 Els òrgans competents per tramitar els diferents programes i emetre’n resolució són els següents:

  A. Per als programes de subvencions en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència, la tramitació correspon al Servei de Gestió Administrativa de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i la resolució, a la persona titular de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.

  B. Per als programes de subvencions en matèria de família, la tramitació correspon al Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions de la Secretaria de Família i la resolució, a la persona titular de la Secretaria de Família.

  C. Per al Programa de subvencions per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades, la tramitació correspon a l’Àrea Tècnica de la Direcció General per a la Immigració i la resolució correspon a la persona titular de la Direcció General per a la Immigració.

  –8 Les actuacions objecte d’aquests ajuts s’han de dur a terme durant l’any natural de la convocatòria, i, en qualsevol cas, el termini màxim de justificació finalitzarà el 19 de novembre de l’any de presentació de la sol·licitud, o bé en el termini establert a la resolució.

  En cas de les justificacions corresponents al Programa de subvenció per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades, la data de presentació serà fins al dia 15 de desembre de 2012. La documentació es presentarà mitjançant l’extranet de les administracions públiques catalanes, Eacat, en els termes establerts per la normativa vigent.

  –9 El termini màxim per resoldre i notificar és de cinc mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa, els ens locals interessats poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

  –10 La resolució es notificarà a les persones interessades a través de la plataforma Eacat; en cas que no fos possible per algun impediment tècnic, es notificarà per correu certificat. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que dicta la resolució o davant el superior jeràrquic competent per resoldre’l, en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen l’article 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  –11 Al final de l’exercici es donarà publicitat de les subvencions atorgades exposant-les en els taulers d’anuncis de la seu central del Departament de Benestar Social i Família i dels serveis territorials. Quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades, siguin de quantia igual o superior a 3.000 euros, serà necessària també la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Amb caràcter previ, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, davant el conseller de Benestar Social i Família, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Barcelona, 25 de juny de 2012

  Josep Lluís Cleries i Gonzàlez

  Conseller de Benestar Social i Família

  (12.172.081)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: