Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Els herbicides amb glifosat

Posted by lejarza en 22 junio, 2012


Vall del Llierca: Argelaguer – Tortellà – Girona: Els herbicides amb glifosat.-Argumentari de Som lo que Sembrem sobre els herbicides amb glifosat:
Glifosat (comercialitzat amb diferents formulacions, la mes coneguda de les quals es Roundup) és l’herbicida mes utilitzat a tot el mon. És un herbicida sistèmic no selectiu. Les fórmules comercials mes comunes contenen l’ingredient actiu (glifosat), que impedeix la fotosíntesi i afecta a d’altres processos metabòlics de les plantes sensibles a l’herbicida), i entre d’altres productes, surfactants que fan que el glifosat pugui penetrar a través de les cutícules de les fulles de les plantes.
Aquest herbicida es va desenvolupar als anys 1970, i es va comercialitzar a l’any 1974. La empresa Monsanto va mantenir les patents fins a l’any 2000, i a l’any 2009 esperava la venda d’uns 800 milions de litres d’herbicides basats en el glifosat, un 55% dels quals van ser de Roundup. Actualment, diferents empreses produeixen herbicides la substància activa dels quals és el glifosat. La majoria de productes basats en el glifosat es classifiquen oficialment a l’Estat espanyol amb una toxicologia “baixa” per mamífers, “baixa” per aus, i “moderada” per peixos. Algunes formulacions es consideren “irritants” i/o “nocives” per a les persones.
El permís per a l’ús del glifosat a la UE s’hauria d’haver revisat aquest any 2012. La Comissió Europea, però, va aprovar d’amagat una directiva l’any passat amb la qual s’aplaça aquesta revisió, i la d’altres biocides, fins l’any 2015. I com que aquesta mateixa Comissió, en canvi, no ha aprovat encara l’actualització dels tests que haurien de fer les indústries per tal de demanar el vist i plau als seus productes, el glifosat es revisarà a l’any 2015 amb criteris laxos i caducs, amb la qual cosa segurament obtindrà el permís fins al 2030i.
Riscs per la salut humana
El glifosat, i especialment la seva marca comercial Roundup (degut a d’altres components que s’afegeixen), han mostrat signes de toxicitat i/o riscs de toxicitat per a humans tant en assaigs de laboratori com en estudis epidemiològics.
El estudis epidemiològics han relacionat la exposició de persones al glifosat/Roundup (pagesos, treballadors agrícoles, i població general) amb:
– un risc mes gran de part prematur per exposició en combinació amb d’altres
biocidesii,
– un risc més gran d’avortamentsiii,
un risc mes gran de desenvolupament de limfomes no-Hodgkin, ja sigui per exposició només al glifosativ, o a barreges de pesticides i herbicides incloent-hi el glifosatv,
una possible més gran incidència de mieloma múltiplevi.
Els estudis de laboratori mostren diferents efectes negatius:
efectes genotòxicsvii i mutagènicsviii,
modificacions a l’estructura i funcionament de les cèl·lulesix,
interferències en la síntesi d’esteroides i actuació com a disruptors endocrinsx, produint també pertorbacions en el desenvolupament reproductiu d’animals de laboratori reduint la producció de testosteronaxi,
interferències en el funcionament del fetgexii,
malformacions congènitesxiii,
efectes tòxics en cèl·lules de la placenta humana que poden afectar negativament la reproducció humana i el desenvolupament del fetusxiv.
També s’ha mostrat la influència del glifosat en la biologia i reproducció de cargols d’aigües dolces, i com a resultat, la seva possible influència en la expansió de malalties de mamífers com la fascioliasisxv.
Encara que també s’utilitzen en jardineria i manteniment de línies de tren, l’ús de productes comercials basats en el glifosat ha augmentat molt significativament com a resultat de la comercialització de varietats transgèniques de cultius amb resistència a aquest herbicida. I molt significativament, la Unió Europea va augmentar el llindar màxim admissible de residus de glifosat als aliments en un 200% a l’any 1999, per tal d’evitar problemes amb les importacions d’aliments que contenen soja transgènica resistent a glifosat, i per tant poden estar carregats d’aquests residusxvi.
Residus d’aquest herbicida han estat detectats a les cases de treballadors agrícolesxvii, a la seva orina i a la dels seus familiarsxviii, a la sang de dones no embarassadesxix, i en molts aliments encara que en concentracions baixesxx, el que demostra els risc d’exposició a aquest herbicida.
Efectes sobre el medi
El glifosat, i el seu metabòlit AMPA, han estat detectats freqüentment a l’aire i la plujaxxi, així com a les aigües superficialsxxii de regions agrícoles. Un estudi recent a Catalunyaxxiii mostra que el 41% de les mostres analitzades té un contingut detectable de glifosat, que el valor mitjà de totes les mostres és de 0’2 μg.l-1, que s’assoleixen valors de fins a 2’5 μg.l-1, i que en un 68% dels casos la concentració mitjana de glifosat al llarg de l’any és superior a 0’1 μg.l-1, valor màxim admès per la normativa europea (Directiva 2006/118/EC).
Aquest herbicida, en les seves formulacions comercials, ha mostrat impactes molt intensos i diversos en els ecosistemes aquàticsxxiv, “podent produir nivells extremadament alts de mortalitat en amfibis que podrien resultar en la disminució de les seves poblacions” xxv. El surfactant POEA, que es troba a molt productes comercials basats en el glifosat, és letal per a peixos i amfibis, especialment en aigües amb pH bàsicxxvi. Recentment, la Sociedad de Ciencias Aranzadi de Donostia feia públics els resultats dels seus estudis sobre la incidència d’aquest herbicida en 10 espècies d’amfibis europeus, mostrant que les dosis recomanades pels fabricants són mortals per la majoria d’elles, i que dosis menors afecten la biologia i el comportament dels amfibisxxvii. D’altra banda, els musclos també han mostrat molta sensibilitat als herbicides basats en el glifosatxxviii. A mes, el glifosat ha mostrat efectes tòxics en algunes espècies de peixosxxix, i pot reduir la resistència d’altres a les malalties, incrementant la incidència d’infeccionsxxx. D’altra banda, el seu contingut en nutrients, com el fòsfor i el nitrogen, pot afectar les relacions tròfiques dels ecosistemes aquàticsxxxi.
El glifosat absorbit per les plantes es eventualment excretat per les arrels a la rizosfera del sòl, on ha mostrat que és tòxic per diferents fongs i bacteris beneficiosos, desequilibrant la comunitat microbiana del sòlxxxii. Els cucs de terra també es veuen afectats negativament per aquest herbicida, ja sigui sòl o en combinació amb d’altres herbicidesxxxiii.
Aquest herbicida no nomes afecta a les plantes sobre les que s’aplica o aquelles properes als camps de conreu i afectades per la deriva amb el vent, sinó que generacions posteriors d’aquestes plantes també mostren problemes de germinació i/o desenvolupament disminuït, “podent produir-se importants canvis ecològics” per aquest efectexxxiv.
A l’any 2009, la Cort Suprema francesa va confirmar una sentència anterior en la que es condemnava a la empresa Monsanto (productora del Roundup, principal marca comercial del glifosato) per no haver dit la veritat en relació a la seguretat d’aquest herbicida, i per haver utilitzat publicitat enganyosa al definir-lo com a “biodegradable”. El glifosat es considerat com a “perillós per al medi” per la Unió Europeaxxxv.
Alguns efectes sobre la producció agrària
Com amb d’altres herbicides, el seu ús ha portat a l’aparició de plantes resistentsxxxvi. Al món s’estima que hi ha 18 espècies de plantes que han desenvolupat resistència al glifosatxxxvii. A l’estat espanyol s’han trobat poblacions de Conyza bonariensis resistents al glifosat en Andaluciaxxxviii.
A l’any 2009 s’estimava que plantes de l’espècie Amaranthus palmeri resistents al glifosat apareixerien en 250.000 ha de conreu als Estats Units d’Amèricaxxxix. En 19 estats d’aquest país han aparegut espècies resistents a aquest herbicida que ja produeixen greus problemes econòmicsxl. A l’estat de Georgia 40.000 ha de conreu es troben greument infestades per plantes de Amaranthus palmeri resistents al glifosat, fins al punt que al comtat de Macon es van haver d’abandonar 4.000 ha a l’any 2007xli.
Aquest herbicida produeix, a mes a mes, molts problemes en els mateixos cultius als que s’aplica i a cultius posteriorsxlii:
– en cultius de soja, l’aplicació de glifosat disminueix el contingut en àcids grassos poli-insaturats i augmenta el de àcids grassos mono-insaturats. Tanmateix, disminueix la concentració de minerals, i la producció de biomassa del cultiuxliii
– augmenta la sensibilitat als atacs de fongs i malalties dels cultius als que se’ls aplica l’herbicidaxliv, i també a cultius posteriors en la mateixa parcel·laxlv
També s’han de mostrat efectes negatius molt intensos del glifosat sobre insectes terrestres importants en el control biològic de plagues de la sojaxlvi.
i Antoniou, M. et al. 2011. Roundup and birth defects: is the public being kept in the dark?. Earth Open Source. http://es.scribd.com/doc/57277946/RoundupandBirthDefectsv5.
ii Savitz, D.A., T. Arbuckle, D. Kaczor, K.M. Curtis. 1997. Male pesticide exposure and pregnancy outcome. American Journal of Epidemiology, 146(12): 1025-1036.
iii Arbuckle, T.E., Z. Lin, L.S. Mery. 2001. An exploratory analysis of the effect of pesticide exposure on the risk of spontaneous abortion of an Ontario farm population. Environmental Health Perspectives, 109(8): 851-857.
iv Hardell, L., M. Eriksson, M. Nordstrom. 2002. Exposure to pesticide as risk factor for non-Hodgkin’s lymphoma and hairy cell leukemia: pooled analysis of two Swedish case-control studies. Leukemia & Lymphoma, 43(5): 1043-1049.
v DeRoos, Z.S.H. et al. 2003. Integrative assessment of multiple pesticides as risk factors for non-Hodgkin’s lymphoma among men. Occupational and Environmental Medicine, 60(9), E11.
vi DeRoos, A.J. et al. 2005. Cancer incidence among glyphosate-exposed pesticide applicators in the agricultural health study. Environmental Health Perspectives, 113: 49-54.
vii Lioi, M.B. et al. 1998. Cytogenetic damage and induction of pro-oxidant state in human lymphocytes exposed in vitro to glyphosate, vinclozolin, atrazine, and DPX-E9636. Environmental and Molecular Mutagenesis, 32: 39-46.
Lioi, M.B. et al. 1998. Genotoxicity and oxidative stress induced by pesticide exposure in bovine lymphocyte cultures in vitro. Mutation Research – Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 403: 13-20.
Koller, V.J. et al. 2012. Cytotoxic and DNA-damaging properties of glyphosate and Roundup in human-derived buccal epithelial cells. Archives of Toxicology. DOI:10.1007/s00204-012-0804-8.
viii Rank, J. et al. 1993. Genotoxicity testing of the herbicide Roundup and its active ingredient glyphosate isopropyalime using the mouse bone narrow micronucleus test, Salmonella mutagenicity test, and Allium anaphase-telophase test. Mutation Research/Genetic Toxicology, 300: 29-36.
ix Marc, J. et al. 2002. Pesticide Roundup provokes cell division dysfunction at the level of CDK1/cyclin B activation. Chemical Research in Toxicology, 15: 326-331.
Marc, J. et al. 2004. Glyphosate-based pesticides affect cell cycle regulation. Biology of the Cell, 96: 245-249.
Marc, J. et al. 2005. A glyphosate-based pesticide impinges on transcription. Toxicology and Applied Pharmacology, 203: 1-8.
Peixoto, F. 2005. Comparative effects of the Roundup and glyphosate on mitochondrial oxidative phosphorylation. Chemosphere, 61: 115-1122.
Siviková, K., J. Dianovsky. 2006. Cytogenetic effect of technical glyphosate on cultivated bovine peripheral lymphocytes. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 209: 15-20.
Malatesta, M. et al. 2008. Hepatoma tissue culture (HTC) cells as a model for investigating the effects of low concentrations of herbicide on cell structure and function. Toxicology in Vitro, 22: 1853-1860.
Clair, E, R. Mesnage, C. Travert, G-E. Séralini. 2012. A glyhposate-based herbicide induces necrosis and apoptosis in mature rat testicular cells in vitro, and testosterone decrease at lower levels. Toxicology in Vitro, 26: 269-279.
Koller et al. 2012.
x Walsh, L.P. et al. 2000. Roundup inhibits steroidogenesis by disrupting steroidogenic acute regulatory (StAR) protein expression. Environmental Health Perspectives, 108: 769-776.
Richard, S. et al. 2005. Differential effects of glyphosate and Roundup on human placental cells and aromatase. Environmental Health Perspectives, 113(6): 716-720.
Gasnier, C. et al. 2009. Glyphosate-based herbicides are toxic and endocrine disruptors in human cell lines. Toxicology, 263: 184-191.
xi Romano, R.M. et al. 2010. Prepubertal exposure to commercial formulation of the herbicide glyphosate alters testosterone levels and testicular morphology. Archives of Toxicology, 84: 309-317.
Clair et al. 2012.
xii Hietanen, E., K. Linnainmaa, H. Vainio. 1983. Effects of phenoxyherbicides and glyphosate on the hepatic and intestinal biotransformation activities in the rat. Acta Pharmacologica et Toxicologica, 53: 103-112.
Benedetti, A.L. et al. 2004. The effects of sub-chronic exposure of Wistar rats to the herbicide Glyphosate-Biocarb. Toxicology Letters, 153: 227-232.
xiii Paganelli, A., V. Gnazzo, H. Acosta, S.L. López, A.E. Carrasco. Glyphosate-based herbicides produce teratogenic effects on vertebrates by impairing retinoic acid signaling. Chemical Research in Toxicology (acceptat per publicació) doi: 10.1021/tx1001749.
xivBenachour, N. et al. 2007. Time- and dose-dependent effects of Roundup on human embryonic and placental cells. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 53: 126-133.
Benachour, N., G.E. Séralini. 2009. Glyphosate formulations induce apoptosis and necrosis in human, umbilical, embryonic, and placental cells. Chemical Research in Toxicology, 22(1): 97-105.
xv Tate, T.M., R.N. Jackson, F.A. Christian. 2000. Effects of glyphosate and dalapon on total free amino acid profiles of Pseudosuccinea columella snails. Bulletin of Enviromental Contamination and Toxicology, 64: 258-262.
xvi “Pesticide safety limit raised by 200 times ‘to suit GM industry’ “. Daily Mail, 21 de setembre de 1999.
xvii Curwin, B.D. et al. 2005. Pesticide contamination inside farm and nonfarm homes. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2: 357-367.
xviii Acquavella, J.F. et al. 2004. Glyphosate biomonitoring for farmers and their famílies: results from the Farm Family Exposure Study. Environmental Health Perspectives, 112(3): 321-326.
xix Aris, A., S. Leblanc. 2011. Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Townships of Quebec, Canada. Reproductive Toxicology, 31: 528-533.
xx McQueen, H., A.C. Callan, A. L. Hinwood. 2012. Estimating maternal and prenatal exposure to glyphosate in the community setting. International Journal of Hygiene and Environmental Health. doi:10.1016/j.ijheh.2011.12.002
xxi Chang, F-C., Simcik, M.F., P.D. Capel. 2011. Occurrence and fate of the herbicide glyphosate and its degradate aminomethylphosphonic acid in the atmosphere. Environmental Toxicology and Chemistry, 30(3): 548-555.
xxii Skark, C. et al. 1998. The occurrence of glyphosate in surface water. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 70: 93-104.
Peruzzo, P.J., A.A. Porta, A.E. Ronco. 2008. Levels of glyphosate in surface waters, sediments and soils associated with direct sowing soybean cultivation in north pampasic region of Argentina. Environmental Pollution, 156: 61-66.
Coupe, R.H., S.J. Kalkhoff, P.D. Capel, C. Gregoire. 2011. Fate and transport of glyphosate and aminomethylphosphonic acid in surface waters of agricultural basins. Pest Management Science, DOI 10.1002/ps.2212.
xxiii Sanchís, J. et al. 2012. Determination of glyphosate in groundwater samples using an uktrasensitive immunoassay and confirmation by on-line solid-phase extraction followed by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 402(7): 2335-2345.
xxiv Bengtsson, G., L-A. Hansson, K. Montenegro. 2004. Reduced grazong rates in Daphnia pulex caused by contaminants: implications for trophic cascades. Environmental Toxicology and Chemistry, 23(11): 2641-2648.
Sobrero, M.C., F. Rimoldi, A.E. Ronco. 2007. Effects of the glyphosate active ingrediente and a formulation on Lemna gibba L. at different exposure levels and assessment end-points. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 79: 537-543.
Pérez, G.L. et al. 2007. Effects of the herbicide Roundup on fresh water microbial communities : a mesocosm study. Ecological Applications, 17: 2310-2322.
Achiorno, C.L., C. de Villalobos, L. Ferrari. 2008. Toxicity of the herbicide glyphosate to Chordodes nobilii (Gordiida, Nematomorpha). Chemosphere, 71: 1816-1822.
Relyea, R.A. 2012. New effects of Roundup on amphibians: predators reduce herbicide mortality; herbicides induce antipredator morphology. Ecological Applications, 22: 634-647.
xxv Relyea, R.A. 2005. The impact of insecticides and herbicides on the biodiversity and productivity of aquatic communities. Ecological Applications, 15(2): 618-627.
Relyea, R.A. 2005. The lethal impact of Roundup on aquatic and terrestrial amphibians. Ecological Applications, 15(4): 1118-1124.
Smith, G.R. 2001. Effects of acute exposure to a commercial formulation of glyphosate on the tadpoles of two species of Anurans. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 67: 483-488.
Cauble, K., R.S. Wagner. 2005. Sublethal effects of the herbicide glyphosate on amphibian metamorphosis and development. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 75: 429-435.
xxvi Giesy, J.P., S. Dobson, K.R. Solomon. 2000. Ecotoxicological risk assessment for Roundup herbicide. Review of Contamination and Toxicology, 167: 35-120.
Lajmanovich, R.C., M.T. Sandoval, P.M. Peltzer. 2003. Induction of mortality and malformation in Scinax nasicus tadpoles exposed to glyphosate formulations. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 70: 612-618.
Howe, C.M., M. Berrill, B.D. Pauli, C.C. Helbing, K. Werry, N. Veldhoen. 2004. Toxicity of glyphosate-based pesticides to four North American frog species. Environmental Toxicology and Chemistry, 23(8): 1928-1938.
xxvii http://dfmf.uned.es/biologia/2012/02/glifosato-el-herbicida-que-tambien-mata-a-los-anfibios/
xxviii Bringolf, R.B., W.G. Cope, S. Mosher, M.C. Barnhart, D. Shea. 2007. Acute and chronic toxicity of glyphosate compounds to glochidia and juveniles of Lampsilis siliquoidea (Unionidae). Environmental Toxicology and Chemistry, 26(10): 2094-2100.
xxix Langiano, V.C., C.B.R. Martinez. 2008. Toxicity and effects of a glyphosate-based herbicide on the Neotropical fish Prochilodus lineatus. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, 147: 222-231.
Cavalcante, D.G.S.M., C.B.R. Martinez, S.H. Sofia. 2008. Genotoxic effects of Roundup® on the fish Prochilodus lineatus. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 655: 41-46.
xxx Kelly, D.W., R. Poulin, D.M. Tompkins, C.R. Townsend. 2010. Synergistic effects of glyphosate formulation and parasite infection on fish malformations and survival. Journal of Applied Ecology, 47(2): 498-504.
xxxi Bengtsson, G., L-A. Hansson, K. Montenegro. 2004. Reduced grazing rates in Daphnia pulex caused by contaminants: implications for trophic cascades. Environmental Toxicology and Chemistry, 23(11): 2641-2648.
xxxii Wardle, D.A., D.A. Parkinson. 1992. Influence of the herbicides 2,4-D and glyphosate on soil microbial biomass and activity: a field experiment. Soil Biology and Biochemistry, 24: 185-186.
Levesque, C.A., J.E. Rahe. 1992. Herbicidal interactions with fungal root pathogens with special reference to glyphosate. Annual Review of Phytopathology, 30: 572-602.
Busse, M.D., A.W. Ratcliffe, C.J. Shestak, R.F. Powers. 2001. Glyphosate toxicity and the effects of long-term vegetation control on soil microbial communities. Soil Biology and Biochemistry, 33: 1777-1789.
Krzysko-Lupicka, T., T. Sudol. 2008. Interactions between glyphosate and autochthonous soil fungi surviving in aqueous solution of glyphosate. Chemosphere, 71: 1386-1391.
Johal, G.S., D.M. Huber. 2009. Glypohosate effects on disease and disease resistance in plants. European Journal of Agronomy, 31: 144-152.
xxxiii Yasmin, S., D. D’Souza. 2007. Effect of pesticides on the reproductive output of Eisenia fetida. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 79: 529-532.
xxxiv Blackburn, L.G., C. Boutin. 2003. Subtle effects of herbicide use in the context of genetically modified crops: a case study with glyphosate (Roundup). Ecotoxicology, 12: 271-285.
xxxv “Monsanto guilty in ‘false ad’ row”. http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/europe/8308903.stm. (15 octubre 2009).
xxxvi Robert, S., U. Baumann. 1998. Resistance to the herbicide glyphosate. Nature, 395: 25-26.
Binimelis, R., W. Pengue, I. Monterroso. 2009. “Transgenic treadmill”: responses to the emergente and Spreads of glyphosate-resistant johnsongrass in Argentina. Geoforum,
doi: 10.1016/j.geoforum.2009.03.009
Gaines, T.A. et al. 2010. Gene amplification confers glyphosate resistance in Amaranthus palmeri. Proceedings of the National Academy of Sciences, http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0906649107.
xxxvii “Roundup-resistant ‘superweed’ confirmed in Ontario”. http://www.montrealgazette.com/Roundup+resistant+superweed+confirmed+Ontario/2991203/story.html
5 maig 2010.
xxxviii Urbano, J.M. 2007. Glyphoste-resistant hairy fleabane (Conyza bonariensis) in Spain. Weed Technology, 21: 396-401.
xxxix Gaines et al. 2010.
xl “Arkansas fields of glyphosate-resistant pigweed” http://www.deltafarmpress.com/cotton/resistant-pigweed-0925/index.html.
“Resistant weeds threaten to cripple Iowa’s agriculture economy”. http://iowaindependent.com/29429/resistant-weeds-threaten-to-cripple-iowas-agriculture-economy.
(10 març 2010).
“Growing Roundup-resistant weed problema must be dealt with, expert says”. http://www.physorg.com/news203697204.html.
xli “ ‘Superweed’ explosion threatens Monsanto heartlands”. http://www.france24.com. (19 abril 2009).
xlii Yamada, T. et al. 2009. Glyphosate interactions with physiology, nutrition, and diseases of plants: threat to agricultural sustainability?. European Journal of Agronomy, 31: 111-113.
xliii Zobiole, L.H.S. et al. 2010. Glyphosate affects seed composition in glyphosate-resistant soybean. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58: 4517-4522.
xliv Lévesque, C.A., J.E. Rahe, D.M. Eaves. 1987. Effects of glyphosate on Fusarium spp.: its influences on root colonization of weeds, propagule density in the soil, and crop emergence. Canadian Journal of Microbiology, 33: 354-360.
Johal, G.S., J.E. Rahe. 1988. Glyphosate, hypersensitivity and phytoalexins accumulation in the incompatible bean anthracnose host-parasite interaction. Physiological and Molecular Plant Pathology, 32: 267-281.
Liu, L., Z.K. Punja, J.E. Rathe. 1997. Altered root exudation and suppression of induced lignification as mechanisms of predisposition by glyphosate of bean roots (Phaseolus vulgaris L.) to colonization by Phytium spp. Physiological and Molecular Plant Pathology, 51(2): 110-127.
Sanogo, S, X.B. Yang, H. Scherm. 2000.Effects of herbicides on Fusarium solani f.sp. glycines and development of sudden death syndrome in glyphosate-tolerant soybean. Phytopathology, 90: 57-66.
Johal, C.S., D.M. Huber. 2009. Glyphosate effects on diseases of plants. European Journal of Agronomy, 31: 144-152.
xlv Fernandez, M.R. et al. 2009. Glyphosate associations with cereal diseases caused by Fusarium spp. in the Canadian prairies. European Journal of Agronomy, 31: 133-143.
xlvi Schneider, M.I., N. Sánchez, S. Pineda, H. Chi, A. Ronco. 2009. Impact of glyphosate on the development, fertility and demography of Chysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae): Ecological approach. Chemosphere, 76: 1451-1455.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

3 comentarios to “Els herbicides amb glifosat”

 1. lejarza said

  Quines marques habituals d’herbicides amb glisofat poden estar usant al ajuntament per control de males herbes a la via pública o a parcs i jardins?

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Lla ciencia sucia al servicio del depredador, que ataca a activistas y a científicos, acecha también a la OMS y a la ASM
  Glifosato, del escándalo al crimen corporativo

  Graciela Vizcay Gomez
  AAPA

  Monsanto está demandando la retractación contra los miembros de Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) por el estudio publicado el 20 de marzo pasado que calificó al herbicida glifosato como “2A, posible cancerígeno para humanos”. La evidencia de la carcinogenicidad del glifosato proviene de un estudio revisado por pares, publicado en la revista científica The Lancet Oncology realizado por 17 expertos de 11 países.

  -“Cuestionamos la calidad de la evaluación” manifestó el vicepresidente de Monsanto de asuntos regulatorios Philip Miller y agregó que “La OMS tiene algo que explicar.”

  Sonó como un jefe de la mafia hablando de una pequeña empresa que se niega a pagar su coima de protección. Lo que no pensó Miller al dar la nota, ni el “desbocado” Dr. William “Bill” Moar, empleado de Monsanto, responsable técnico del maiz IRM es que de aplicarle a la empresa, una de las más siniestras de la historia, la “Ley Sarbanes Oxley”, conocida como SarOx ó SOA que regula entre otras cosas las auditorías y penaliza el crimen corporativo y de cuello blanco, Monsanto sería condenada de todo eso y más. Lo que establece esta Ley es una responsabilidad en los informes y garantizar a la compañía auditora que la información es “veraz y completa” y “de público conocimiento”. Existe concenso entre los criminólogos especializados en las corporaciones, al afirmar que el crimen y la violencia corporativa infligen mucho más daño a la sociedad que el conjunto de todos los crímenes callejeros.

  Más pruebas

  Ahora, el producto químico tiene otra acusación en su contra. Un estudio publicado cuatro días después, el 24 de marzo, por la Sociedad Americana de Microbiología en la “Revista mBio” ha vinculado glifosato y otros dos herbicidas utilizados ampliamente, el 2,4-D y el dicamba a una de las crisis de salud pública más acuciantes de nuestro tiempo: la resistencia a antibióticos.

  Este estudio demostró que la exposición a estos herbicidas en sus formas comerciales cambió la forma en que las bacterias responden a una serie de antibióticos, incluyendo la ampicilina, ciprofloxacina y tetraciclina, fármacos ampliamente utilizados para tratar una serie de enfermedades mortales. El autor principal del estudio, Jack Heinemann , profesor de genética en la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, explica, “Lo que hace que nuestro estudio sea diferente, es que se está mirando un efecto subletal”, dice Heinemann. “El efecto que vemos requiere que las bacterias se quedan con vida, y hay una activación de proteínas conocidas como “bombas de salida” con el fin de librarse de las toxinas. Y este mecanismo de defensa puede hacer que las bacterias desarrollen resistencia a la amenaza de la que se están defendiendo.” “Estos herbicidas se utilizan actualmente en una escala tal que casi podemos utilizar el término omnipresente”, dice Heinemann. Por un lado, el glifosato se utiliza en aproximadamente el 94% de la soja y el 89% del maíz cultivado en los EE.UU , mientras que el 2,4-D es el tercero en mayor uso en los EE.UU., mientras que el dicamba ocupa el quinto puesto en uso en todo el mundo.

  Los niveles en los que los investigadores vieron efectos fueron más altos que los residuos permitidos en los alimentos, pero por debajo de lo que se utiliza a menudo en los entornos rurales, dijo Heinemann.

  El fantasma de ENRON

  Ni siquiera Patrick Moore pudo escapar al vergonzoso “maquillaje” de los asalariados de la empresa que ya no engañan a nadie. El lobbista de Monsanto que afirma que el agrotóxico producido por la multinacional es “totalmente seguro para el consumo”, pero cuando le ofrecen probarlo, se niega en un programa de la TV francesa, que se viralizó y fué visto en todo el mundo. -“No soy estúpido”, justificó, ¿a qué le teme Moore?

  Debe explicar y mucho Monsanto, antes de caer haciendo mucho más ruido que el del escándalo Enron y del fraude de WorldCom. Sobre sus fechorías, cuentas y acciones “basura” de la compañía, reflejando así las inevitables pérdidas que oculta, luego de 12 meses en que sus acciones han permanecido estancadas, muy a la zaga del aumento de 11% del índice S&P 500 y más lejos todavía del alza de 65% experimentada por sus títulos entre 2009 y 2014.

  “Las cosechas récord de 2013 y 2014 en USA tampoco ayudaron a Monsanto, ya que los precios del maíz y la soja cayeron a su nivel más bajo en años, publicó en marzo el portal Iprofesional, lo que llevó a algunos agricultores a elegir semillas más baratas y ahorrar en otros suministros. El fortalecimiento del dólar encareció las semillas y los agroquímicos para otras potencias agrícolas, como Brasil, dijeron los analistas. Monsanto y otras compañías de semillas biotecnológicas han invertido en vano, grandes sumas para contrarrestar la campaña contra los alimentos genéticamente modificados, lo que ha impulsado aún más, las ventas de productos no transgénicos.”

  Las acciones de Monsanto cayeron casi 3% en la última semana. “Les llueve sobre mojado”, dijo Mark Connelly, analista de corretaje de valores CLSA Limited. La clasificación de la IARC, añade, “es muy significativa porque es la primera vez que un organismo relativamente creíble ha apuntado contra el glifosato”.

  Las ganancias cayeron en su primer trimestre fiscal, un 34% menos que el mismo período anterior.Las ventas netas registradas sufrieron una caída del 12% respecto a 2013, según el portal Eleconomista.es , el pasado 7 de enero. En abril, el segundo trimestre fiscal sigue en baja, con un 14,7% menos, que el mismo periodo del año anterior. Otro de sus mayores problemas es el derrumbe de los precios de los cultivos, porque los valores del maíz descendieron 47% en los últimos dos años y los de la soja el 33%, lo que redujo el poder de compra de los agricultores, que es de lo que depende la empresa para vender más semillas y servicios agrícolas.

  El Departamento de Agricultura de EE.UU proyectó en febrero pasado, que los ingresos del sector agrícola se reducirán en casi un tercio este año, llegando a su nivel más bajo desde 2009, siendo ese país el líder con 73,1 millones de hectáreas dedicadas a variedades transgénicas en 2014.

  La competencia de fabricantes de glifosato hace que la rentabilidad del veneno solo equivalga al 63% de la del negocio de semillas, el producto principal. ¿Se viene la grieta o la división ya es un hecho?

  ¿Principio de Precaución o Principio de Innovación?

  Business, nada de seguridad jurídica. El veredicto del Tribunal Permanente de los Pueblos (PPT) en la reunión celebrada en Bangalore, India entre el 3 y 6 de diciembre de 2011 acusó a las corporaciones BASF, Bayer, Dow Chemical, DuPont y a Monsanto, “prima facie responsables por violaciones graves, generalizadas y sistemáticas.”El Tribunal consideró, además, que sus actos sistemáticos de gobierno corporativo han causado riesgos catastróficos evitables, lo que aumenta las posibilidades de extinción de la biodiversidad, incluyendo especies cuya existencia continua es necesaria para la reproducción de la vida humana.”

  En el marco internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción empresaria de 2003, trata el “Fraude Corporativo” como delito transnacional. Sus cinco características son: (1) se trata de un delito transnacional; (2) particularmente mutante; (3) que ingresa en la clasificación de los denominados delitos modernos o de tercera velocidad, (4) es crimen de cuello blanco y (5) se destaca por su cuantía, la capacidad que tiene este ilícito para desestabilizar los mercados económicos y la seguridad ciudadana. Soñar que esto suceda en juzgados argentinos es creer que las vacas vuelan.La Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma en sus artículos 6 y 7 define claramente como debería encauzar un tribunal el genocidio y el crimen de lesa humanidad que sigue cometiendo con total impunidad Monsanto, sin embargo y según preve el art 15 del Estatuto de Roma, ningún fiscal de la CPI inició “de oficio” una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte. Viven en un termo y todos consumen alimentos orgánicos. ¿Será por eso que la UE se resiste a poner en funcionamiento, habiendo una sede a tal fin, y crear una Corte Penal Internacional de Medio Ambiente, como exigimos en Venecia, el 21 de junio de 2013, junto a parlamentarios europeos, un Premio Nobel de la Paz , juristas y médicos destacados con la presencia del Ministro de Desarrollo Económico de Italia? Como dijo el Dr Edgardo Pigretti : “La Haya no sirve para estos tipos de delitos” cuánta razón maestro, Ud. fué uno de los precursores en exigir la creación de un organismo internacional que castigue estos crímenes y quienes más se opusieron son los países que más contaminan.

  La empresa que cayó en desgracia

  Las próximas elecciones a Presidente de los Estados Unidos cuenta entre los posibles a ser electo como el 45º Presidente de USA a Hillary Clinton, para seguir la línea del Partido Demócrata. La firma de abogados “Rose” donde Clinton trabajó en la década de 1980 representa tanto Monsanto como a Tyson Foods. Mark Penn, quien se desempeñó como director general de una empresas de relaciones públicas más grandes del mundo, Burson-Marsteller, que también ha representado a Monsanto, fue asesor de la Casa Blanca con Bill Clinton y se desempeñó como jefe de estrategia y encuestador a Hillary Clinton en su campaña presidencial de 2008.Durante el mandato de Hillary como Secretario de Estado, el Departamento de Estado presionaba a otros países a utilizar los OGM .”Si Hillary Clinton tiene la intención de postularse para un cargo en el 2016, ella debe pensar cuidadosamente sobre el apoyo a un sistema alimentario y agrícola que ha demostrado ser perjudicial para la salud pública, a menos que ella y su familia están dispuestos a dejar de comer orgánico y comer la misma comida tóxica que promueve a la población en general “.

  El Partido Republicano, por su parte, tiene a John Ellis “Jeb” Bush, hijo del ex presidente y hermano de otro ex presidente, como uno de los más firmes, casado con una mexicana, tal vez no sea suficiente para el voto latino, frente al ya confirmado y fuerte Ted Cruz, hijo de un exiliado cubano. Entre los independientes el mejor posicionado sería el ex-alcande de New York , Michael Bloomberg, fundador nada menos que de la compañía de información financiera Bloomberg L.P.

  De estos personajes dependerá la suerte futura de Monsanto, pagando la campaña, o en el peor de los casos cubriendo un escaño, como lo hizo el “estafador de América” Enron, en el gobierno de George Bush.-

  Cancerígeno sin adyuvantes

  ¿Qué significan los grupos 2A ? Esta categoría se utiliza cuando hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos y suficiente evidencia de carcinogenicidad en experimentación de animales. La evidencia limitada significa que una asociación positiva se ha observado entre la exposición a la agente y el cáncer pero que otras explicaciones para las observaciones (llamado azar, sesgos o confusión) no se pueden descartar. Si el glifosato es hoy reconocido como “2A posible cancerígeno”, ¿cómo categorizará entonces la OMS los miles de formulados existentes que contienen glifosato + inertes y coadyuvantes?.Porque lo que se aplica señores es un cóctel, no el glifosato solo y de inertes no tienen nada!

  El 11 de febrero de 1985, el potencial cancerígeno del glifosato se consideró por primera vez en un Comité Especial de Toxicología de la EPA, que el 4 de marzo de 1985 clasificó al glifosato como un carcinógeno Clase C : “Que tiene evidencia sugestiva de potencial carcinogénico”. Esta clasificación se cambió seis años más tarde en 1991, pasó a ser Clase E: “no hay evidencia de carcinogenicidad para los seres humanos”. Misteriosamente este cambio en la clasificación de glifosato se produjo durante el mismo período en que Monsanto estaba desarrollando los cultivos Roundup-Ready .

  -“A pesar de su reputación relativamente benigna, el Roundup fue uno de los herbicidas más tóxicos que los insecticidas usados en este estudio. 8 de las 9 formulaciones usadas eran hasta mil veces más tóxicas que sus principios activos” es la conclusión del estudio francés de 2014 “Major Pesticides Are More Toxic to Human Cells Than Their Declared Active Principles”. Lo que deja al descubierto la gran falacia de la ingesta diaria aceptable, ya que esta se calcula con el principio activo por separado.

  Coimas, lobbies y conflictos de intereses

  Desde lazos con la Fundación de Bill Gates, hasta un cable de Wikileaks reveló que el Departamento de Estado se ha convertido prácticamente en una agencia para la promoción de los intereses privados de Monsanto. La empresa tiene empleados dentro de staff de revistas como la Food and Chemical Toxicology y vínculos en la UE, EFSA, EPA, USDA , FDA y hasta en la misma OMS. El escándalo del año 2012 por conflictos de intereses que generó la deserción de Diana Banati presidenta de la EFSA, para dirigir nada menos que el lobby mundial de la industria agroalimentaria: ILSI. Con anterioridad a esa renuncia, la directora del departamento para transgénicos de EFSA,Suzy Renckens, asumió un cargo como lobbista en la multinacional Syngenta, y otros ex de Monsanto (vicepresidentes y un asesor legal), ahora tienen posiciones en la FDA. Y no olvidemos a Clarence Thomas, ex abogado de Monsanto, que ahora es juez de la Corte Suprema de EEUU. Uno de sus mejores aliados es Michael R. Taylor, nombrado comisionado adjunto de alimentos en la FDA en enero de 2010, hasta la fecha, uno de los más claros ejemplos de las “puertas giratorias” siendo un abogado que ha pasado los últimos decenios moviéndose entre Monsanto, la FDA y la USDA.

  En una clase para estudiantes de agricultura, el empleado de Monsanto, Dr. William “Bill” Moar, estaba promocionando su proyecto sobre el gusano que afecta la raíz del maíz transgénico, esto viene a colación porque en 2011 Monsanto compra “Beeologics” especializada en la conservación de abejas y ha desarrollado un producto basado en el ARN (una especie de copia del ADN) para luchar contra algunos virus. Coincidente extrañamente con la comercialización de una nueva clase de pesticidas de la década de 1990: los neonicotinoides. En el público presente, uno de ellos preguntó “qué estaba haciendo Monsanto para contrarrestar a científicos que señalan sus productos como peligrosos para la salud”, el Dr. Moar, tal vez olvidando que se trataba de un acto público, reveló que Monsanto había hecho “un departamento entero” (agitando el brazo para dar énfasis) dedicado a la ciencia “descrédito” que no esté de acuerdo con la de ellos. Lo que nunca imaginó Moar, es que entre los presentes había una jornalista que luego hizo público lo oído.-“Por lo que yo sé, es la primera vez que un funcionario de Monsanto ha admitido públicamente que tienen una entidad tal que aplica su inmenso peso político y financiero para aplastar a los científicos que se atreven a publicar en su contra” manifestó la testigo.

  En el año 2011 los científicos independientes de “Tierra Open Source” desafiaron a la Comisión Europea, con un estudio que demostraba que el glifosato causa alteraciones endocrinas, daño al ADN, toxicidad para el desarrollo, neurotoxicidad, y cáncer, así como defectos de nacimiento. En enero de 2012, realicé una Petición, cuyo Registro es N°0112/2012, al Parlamento Europeo para que se recategorice el glifosato, ya que su último tratamiento fué en el año 2002, por lo tanto siguiendo la legislación europea, el plazo vencía en 2012. Pese a las pruebas en contra del herbicida recibidas, el Comisario Europeo de Sanidad John Dalli, pospuso su reevaluación y la de otras 38 sustancias para el año 2015, o sea este año. Ese Comisario renunció ese mismo año, acusado de fraude para influir en el proyecto de prohibir el snus, un tabaco tipo rapé, en todo el territorio europeo.

  Estamos viendo el final del camino de fraudes y lobbies del glifosato.¿Es Monsanto lo suficientemente potente como para obligar a la revista The Lancet, la OMS , la ASM y el CAII para que se retracten de sus informes? El Dr Carlos Cosio decía que “El juez mira al derecho no como algo concluso y ya hecho, sino como algo que se está haciendo constantemente en su carácter de vida humana viviente”, lamentablemente los jueces argentinos que en los claustros imparten loas al medio ambiente, en sus sentencias lo condenan. Eso nos da la visión con la que miran al derecho: La vida humana viviente, constantemente intoxicada con biocidas, no se hace, está siendo exterminada.

 3. lejarza said

  Tant com imiten
  el cranc
  Jesús Domingo Martínez. Girona.
  El Parlament Europeu (PE) es va oposar el passat dia 6 a les propostes de la Comissió Europea per autoritzar cinc esdeveniments modificats genèticament (MG): blat de moro Bt11, 1507 i MON810 (llavors i productes), i un cotó resistent al glifosat. Els eurodiputats van reiterar que cal una reforma del procediment d’autorització dels OMG a la UE.
   Pel que fa al blat de moro Bt11 i al blat de moro 1507, els eurodiputats han mostrat la seva preocupació en relació al fet que podrien fer mal a les espècies “no objectiu” alhora que qüestionen el concepte introduït per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (AESA) d’una “mortalitat local acceptable” d’espècies de lepidòpters no objectiu.
  Pel que fa al blat de moro MON 810 (llavors), els eurodiputats assenyalen que la possible contaminació creuada per una planta invasora portant la toxina Bacillus thuringiensis toxina (Bt), utilitzada com fitosanitari, planteja importants riscos per als agricultors i el medi ambient, cal recordar que de moment no se n’ha produït cap. En els casos de productes MON810 i cotó modificat genèticament 281-24-236 x 3006-210-23 x MON 88913 (DAS-24.236-5 DAS-21Ø23-5 x MON-88.913-8), els eurodiputats assenyalen que els transgènics ara estan sent autoritzats a la UE per la Comissió, sense el suport de les opinions dels comitès dels estats membres. 
  Com en moltes ocasions anteriors, la postura del PE respon més a interessos de moviments mediambientalistes que a raons tècniques. D’aquesta manera la Unió Europea continuarà com el cranc. Que per cert no en queden. Tant com l’imiten, per què no es preocupen més per ell? Està sent una de les espècies més castigades i no precisament per transgènics.

Responder a lejarza Cancelar respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: