Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

L’Ajuntament de Montagut i Oix renuncia a la llar d’infants

Posted by lejarza en 11 junio, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: L’Ajuntament de Montagut i Oix (Vall del Llierca) renuncia a la llar d’infants.-Montagut i Oix no tindrà llar d’infants municipal, almenys a curt termini. L’Ajuntament ha descartat posar en marxa aquest servei, després d’estudiar-ne la viabilitat econòmica i arribar a la conclusió que no sortiria a compte, ja que hi hauria poques famílies interessades a portar-hi les criatures. “De totes maneres –ha puntualitzat l’alcaldessa, Mònica Boix– estem oberts al fet que se’n faci càrrec una empresa privada.” Segons l’alcaldessa, n’hi ha que estan rumiant aquesta possibilitat.
L’escola bressol s’hauria condicionat a l’antiga casa del mestre, situada rere les escoles, que durant uns anys va ser utilitzada com a ludoteca. La idea va ser de l’antic ajuntament (governat per independents vinculats a ERC), i quan els actuals governants (de CiU) van entrar al consistori van decidir repensar la proposta, entre altres projectes heretats. Es va encarregar una enquesta per saber si el nou servei tindria èxit, però tan sols van mostrar-s’hi interessades cinc famílies, quan el mínim necessari –es va calcular aleshores– havia de ser una quinzena. Font: El Punt-Avui

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

10 respuestas hasta “L’Ajuntament de Montagut i Oix renuncia a la llar d’infants”

 1. lejarza said

  Tortellà
  Un cas similar al de Montagut es dóna al poble veí de Tortellà. Han construït un edifici per a la que seria la primera llar d’infants del municipi, però no gosen obrir-la perquè l’Ajuntament està pendent de firmar el conveni amb Ensenyament en què es concreti l’aportació econòmica de la Generalitat. “No ens volem arriscar. Si no ho veiem clar, no obrirem i destinarem l’edifici a alguna altra funció”, ha manifestat l’alcalde, Joaquim Pagès.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 115 – 14 de juny de 2012
  Núm. 6898
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Anunci sobre contractació de personal laboral temporal
  De conformitat amb el que disposa l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 29/12 de 5 de juny de 2012, s’ha procedit a contractar, sota la modalitat de contracte laboral de durada determinada a temps parcial, com a socorristes per a la piscina municipal de Montagut a les següents persones pel període que tot seguit s’indica:
  Nom i Cognoms Període
  Sr. Albert Gasulla Flavià 09/06/12 a 26/08/12
  Sr. Adrià Ferrusola Devesa 09/06/12 a 02/09/12
  Sra. Clàudia Santaló Boix 09/06/12 a 02/09/12
  Sr. Joan Pons Coma 13/08/12 a 26/08/12
  Montagut, 6 de juny de 2012
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 115 – 14 de juny de 2012
  Núm. 6942
  AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX
  Edicte de notificació a propietaris desconeguts de vehicles abandonats
  De conformitat amb el que disposa el Decret 217/1999, de 27 de
  juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús i atès que es troben
  abandonats diversos vehicles en determinats indrets del municipi
  de Montagut i Oix, i atès que no s’ha pogut notificar personalment
  als seus titulars, es fa pública la relació d’aquests vehicles a fi que
  els qui acreditin que són legítims propietaris puguin comparèixer a
  reclamar-los dins el termini de quinze dies hàbils comptats des de
  l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP de Girona.
  Transcorregut aquest termini sense que s’hagi reclamat al respecte,
  s’entendrà que la voluntat dels titulars és abandonar-los per la qual
  cosa es procedirà al seu desballestament.
  Vehicles: Tipus Turisme
  Marca i model Matrícula Indret
  Honda Accord 2.0 GI-5195-AY pàrquing Hostal Montroc
  Peugeot 106XR (Francesa) BK-771-CZ passera dels Angles
  Montagut, 6 de juny de 2012
  Mònica Boix Pagès
  Alcaldessa

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOPG)
  Núm. 151 – 6 d’agost de 2012
  Núm. 9068
  Ajuntament de Montagut i Oix (Vall del Llierca)
  Anunci sobre un expedient de desafectació d’un bé immoble
  Per acord del Ple municipal, en sessió del dia 26 de juliol de 2012,
  s’aprovà inicialment l’expedient de desafectació del bé immoble situat a l’avinguda Escoles nº 4 de montagut, canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial.
  De conformitat amb l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, es sotmet a informació pública l’expedient pel termini de vint dies a comptar des del dia següent de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), als efectes que els interessats puguin consultar-lo i formular les al·legacions que s’estimin oportunes.
  Montagut i Oix, 27 de juliol de 2012 Mònica Boix Pagès Alcaldessa
  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 179 – 17 de setembre de 2012
  Núm. 10373
  Ajuntament de Montagut i Oix
  Edicte sobre aprovació definitiva de modificació d’una ordenança fiscal
  El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 30 d’agost de 2012, va aprovar, definitivament, la modificació de les tarifes corresponents a l’ordenança fiscal número 12 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua, un cop resoltes les reclamacions presentades dins el tràmit d’informació pública del corresponent expedient, publicat mitjançant edicte al BOP de Girona núm. 136 de
  13 de juliol d’enguany i exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.
  Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposarrecurs contenciós administratiu davant
  la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia
  següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
  De conformitat amb el que disposa l’article 17 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es publica en annex el text íntegre de les modificacions acordades les quals regiran mentre no s’acordi llur modificació o derogació.
  ANNEX
  Ordenança fiscal número 12 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua:
  Article 6. Quota tributària
  Bloc I (mínim) de 0-10m3/abonat/ mes 0,6133€/m3
  Bloc II excés de 10m3/abonat/mes 0,6345€/m3
  Bloc Industrial (tots els m3) 0,8458€/m3
  Conservació comptador 0,8722€/abonat/mes
  Montagut, 6 de setembre de 2012
  Mònica Boix Pagès Alcaldessa

 6. lejarza said

  Garrotxa: Olot tancarà la Llar d´Infants de Sant Pere Màrtir durant el curs vinent
  09.04.2013
  L’Ajuntament d’Olot de CiU ha decidit no obrir la Llar d’Infants de Sant Pere Màrtir durant el curs vinent. El tancament serà temporal i dependrà del cens de nadons. És a dir, si hi torna a haver nens petits la reobriran. Els personal de l’escola de nadons es distribuirà en d’altres centres i no s’acomiadarà ningú. Els nadons també es repartiran en les altres 3 llars municipals: les Fonts, Sant Miquel, i el Morrot. La de Sant Roc depèn de la Generalitat. L’Ajuntament ho va comunicar ahir al vespre als membres de les associacions de pares de les escoles d’infància.
  Fonts de l’Ajuntament, han indicat que l’atur ha provocat un descens en les matriculacions a les llars municipals. És a dir, les famílies tenen més temps que diners i es guarden els nens petits que no estan sota l’ensenyament gratuït que comença als 3 anys.
  Pel la seva part, l’Ampa ha indicat que sabien de la intenció de l’Ajuntament pels regidors de l’oposició. Alguns dels membres de l’associació de pares i mares s’han mostrat disconformes amb la no obertura. Els motius són que consideren l’escola infantil com a molt bona, tant pel que fa a equipaments com a personal. L’Ajuntament i els pares es reuniran avui a les 20 hores a la llar d’infants de Sant Pere Màrtir per tal de concretar la manera d’efectuar la distribució dels petits.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 7. lejarza said

  Un altre intent per evitar que tanqui una llar d’infants d’Olot

  Representants de l’equip de govern d’Olot (CiU), dels tècnics de l’Institut Municipal d’Educació (IME) i dels pares dels infants de la llar municipal de Sant Pere Màrtir d’Olot van acordar a última hora d’ahir crear una taula de treball per estudiar mesures que evitin el tancament d’aquest equipament, un dels quatre que té l’Ajuntament. Aquesta decisió es va prendre en el marc d’una reunió amb els pares i després de la que van mantenir amb les educadores i responsables d’aquesta llar d’infants, en què se’ls va comunicar el tancament. La reunió amb els pares va fer reconsiderar la decisió a l’Ajuntament, i s’intentarà trobar solucions de manera conjunta. De moment, el consell rector de l’Institut Municipal d’Educació deixarà avui el tema sobre la taula. L’oferta és de 260 places. Ha baixat, però, el nombre de preinscripcions fins a les 215 i l’aportació de la Generalitat s’espera a la baixa. Els pares mantenen que la llar d’infants de Sant Pere Màrtir té un projecte pedagògic de molta qualitat i està integrada a la vida social de la zona. A més, recorden que és l’únic centre de la ciutat on es pot seguir la línia pública d’educació de 0 a 16 anys. L’Ajuntament diu que vol mantenir la qualitat del servei, sense apujar preus i conservant els llocs de treball.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 8. lejarza said

  Garrotxa
  Noves instal·lacions del CRAE Fluvià a Olot
  La consellera Munté inaugura les noves instal·lacions del CRAE Fluvià a Olot
  El centre disposa d’una dotzena de places per a infants i adolescents fins a la majoria d’edat

  La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, inaugurarà aquest divendres les noves instal·lacions del CRAE Fluvià a Olot. A l’acte també hi assistirà la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Mercè Santmartí.

  Els CRAE són centres que ofereixen a infants i adolescents un recurs alternatiu a un medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques.

  El centre disposa d’una dotzena de places per a infants i adolescents fins a la majoria d’edat. Aquest equipament està ubicat a una casa considerada patrimoni històric al centre d’Olot.
  16.30 | Av. Onze de Setembre, 2, baixos | Olot (Garrotxa)

 9. lejarza said

  Garrotxa

  Inauguren una llar per a nens tutelats al centre d´Olot

  Es tracta d’una alternativa a un medi familiar que no pot cobrir les necessitats dels infants

  26.10.2013

  OLOT | X.V, Neus Munté (consellera de Benestar Social i Família), ahir a la tarda, va inaugurar les instal·lacions del nou Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Fluvià al carrer 11 de setembre d’Olot. Es tracta d’un centre, on segons Núria Coma (directora), «s’atenen nens que per diferents problemàtiques familiars han estat tutelats per la Generalitat». Es tracta de 12 infants i adolescents. L’existència del servei té 26 anys i ha tingut diferents seus. «En tant de temps -segons la directora-, no han canviat massa les necessitats en aquests sentit».
  És a dir, hi ha hagut canvis demogràfics, millores socials i crisi però els problemes familiars que aconsellen la tutel·la de nens persisteixen. El que es procura des del servei és fer-la de la millor manera: contacte amb les famílies i les amistats, relació amb l’entorn i un seguiment escolar i social.
  Per aconseguir el retorn dels nens a la família i a la normalitat, la consellera va dir: «Volem que els CRAE siguin recursos petits i molt vinculats al teixit de la ciutat, on estan ubicats».
  Ara, estan en una casa cèntrica i considerada patrimoni històric de la ciutat. Els propis nens van participar en la decoració de les cinc habitacions, la cuina, el menjador i els espais educatius.

 10. lejarza said

  Olot aprova reclamar els deutes de les llars d´infants a la Generalitat
  17.02.2015
  OLOT | X.V. L’Ajuntament d’Olot va aprovar reclamar els deutes que la Generalitat manté amb els ajuntaments per la gestió de les llars d’infants municipals. També va acordar demanar que el Govern mantingui la xarxa de llars d’infants municipals, la restitució de convenis amb els ajuntaments, la convocatòria de beques i la restitució de 139 MEUR pressupostats però sense execució de finançament.
  El conjunts de demandes de la moció va ser presentat pel grup municipal del PSC. Van ser aprovades amb el suport del PPC, ERC, PXC i PSC i l’abstenció de CiU.
  «No soms capaços de dir que no», va afirmar Josep Maria Corominas (alcalde d’Olot per CiU) en la darrera intervenció del debat. Corominas va definir la moció de «plenament electoralista».
  Abans Ignasi Mulleras (PxC) havia donat ple suport a la moció.
  «Estic completament d’acord en reclamar una educacio de nadons pública – va considerar Pere Gòmez-, però és fer volar coloms».
  Julia Sala (PPC) va qualificar la moció de populista i va recordar que la Generalitat ha traspassat a les diputacions les subvencions de les llars d’infants.
  La moció va ser defensada per Ariadna Serra (PSC). «La Llei d’Educació – va afirmar- disposa que Ensenyanent ha de subvencionar i consolidar la creació i el manteniment de les places de 0 a 3 anys en les llars d’infants de titularitat municipal». Va raonar que els pressupostos no preveuen cap partida pel finançament de les places de llar d’infants i que el sistema de finançament es va desmuntar el 2012.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: