Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Viure al Poble Més bases reguladores per projectes de municipis de cofinançament FEDER

Posted by lejarza en 10 junio, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: Viure al Poble Més bases reguladores per projectes de municipis de cofinançament FEDER.-ORDRE GRI/144/2012, de 18 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds.
TEXT PUBLICAT
D’acord amb el que disposen els articles 42 i següents del Decret 326/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponen a la Direcció General d’Administració Local les funcions d’assistència i cooperació amb el món local; a més, com a organisme responsable del tram local del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, és la unitat encarregada de projectes locals, nomenada òrgan intermediari, i l’encarregada de la gestió, el seguiment i el control d’aquesta part específica del FEDER que té com a beneficiaris els ens locals, d’acord amb les funcions que li atorga el Decret esmentat.
En aquest marc competencial, i tenint en compte la valoració de la primera convocatòria publicada al mes de juliol de 2011, el Departament de Governació i Relacions Institucionals aprova una nova convocatòria del programa Viure al Poble Més de l’eix 4, “Desenvolupament sostenible local i urbà”, del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, adreçada als municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants.
En aquesta convocatòria, el Departament de Governació i Relacions Institucionals, mitjançant la Direcció General d’Administració Local, vol continuar dotant els municipis amb un nombre menor d’habitants d’un instrument d’intervenció integral per fer front a les dificultats especials que pateixen, complementant el cofinançament FEDER del 50% dels projectes seleccionats amb un ajut complementari corresponent al 15% de la despesa subvencionable determinada i incorporada al Programa operatiu. Aquesta aportació del 15%, lliurada pel Departament de Governació i Relacions Institucionals, tindrà caràcter de bestreta als municipis beneficiats mitjançant un únic pagament, sempre sotmès a les condicions de justificació del FEDER, a la normativa de subvencions de la Generalitat de Catalunya i a la normativa establerta en aquesta convocatòria.
La Direcció General d’Administració Local oferirà més suport per al seguiment del Programa als municipis beneficiaris, per tal de superar amb èxit la seva tramitació. Els beneficiaris del programa podran optar, si ho desitgen, al finançament de l’import de subvenció europea, mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF), en unes condicions marc pactades entre l’Institut Català de Finances (ICF) i la Direcció General d’Administració Local.
En el títol VI del Reglament CE 1083/2006 i en l’apartat 4t de la Decisió de la Comissió Europea de 7 de desembre de 2007, es designen les autoritats encarregades de la gestió, el seguiment i el control del Programa operatiu corresponent a Catalunya, i que són: la Subdirecció General d’Administració del FEDER, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, com a autoritat de gestió designada per l’Estat espanyol per gestionar el Programa operatiu; la Subdirecció General de Certificació i Pagaments, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, com a autoritat de certificació designada per l’Estat espanyol per certificar les declaracions de despeses i les sol·licituds de cobrament davant de la Comissió Europea; la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, dependent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, com a autoritat d’auditoria designada per l’Estat espanyol per verificar el funcionament efectiu del sistema de gestió, sens perjudici de les comeses descrites en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013 que durà a terme la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya; la Direcció General d’Afers Econòmics del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, com a organisme intermedi designat pel Govern de Catalunya, d’acord amb l’article 59.2 del Reglament (CE) 1083/2006, per executar les comeses de l’autoritat de gestió previstes en l’article 60 del mateix Reglament dins del seu àmbit d’actuació, recollides en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013, i, finalment, la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, que, com a organisme responsable del tram local del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, és el coordinador de Projectes Locals, anomenat òrgan intermediari i encarregat de la gestió, seguiment i control d’aquesta part específica del FEDER, que té com a beneficiaris els ens locals de Catalunya, d’acord amb les funcions que li atorga el Decret 326/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
En virtut de les facultats que m’atorga l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
Ordeno:
Article 1
Aprovar les bases reguladores per seleccionar projectes d’actuació integral als municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants, segons les xifres oficials del padró referides a l’any 2011 publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, que consten en l’annex d’aquesta Ordre.
Article 2
Obrir la convocatòria per presentar sol·licituds d’operacions susceptibles de ser cofinançades pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més.
Article 3
3.1 L’import global destinat a aquesta convocatòria pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, és de 7.000.000,00 d’euros. El Departament de Governació i Relacions Institucionals aportarà un ajut complementari de 2.100.000,00 euros, que es correspon amb el 15% de la despesa elegible del total del projecte, a càrrec de la partida pressupostària GO 03 D/760.0001/7130 “Corporacions locals”, corresponent a inversions.
3.2 Els projectes i les subvencions corresponents han de tenir cabuda en les línies d’actuació següents:
4.57 Ajuts per millorar els serveis turístics.
4.58 Valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural.
4.61 Projectes integrats per a la regeneració urbana i rural.
Article 4
Les sol·licituds s’han de presentar en el lloc i de la manera que indiquen les bases reguladores, a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre i fins al 16 de juliol de 2012.
Article 5
El director general d’Administració Local és l’òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria.
Article 6
Els projectes objecte d’aquesta convocatòria no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i hauran d’estar executats i pagats el 31 de desembre de 2014.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, els ens locals poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, amb caràcter previ, els ens locals poden formular requeriment davant la consellera de Governació i Relacions Institucionals en el termini de dos mesos, a comptar de la seva publicació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 18 de maig de 2012
Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
Annex
Bases reguladores
—1 Objecte
Aquestes bases tenen per objecte establir els requisits i el procediment per seleccionar, mitjançant el règim de concurrència competitiva, els projectes dels municipis de Catalunya amb una població de dret de fins a 3.000 habitants, segons les xifres oficials de població publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) que s’estableixi a la corresponent convocatòria, susceptibles de ser subvencionats pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, que consten en la base 3.
—2 Ens beneficiaris
2.1 Poden ser ens beneficiaris dels projectes susceptibles de ser inclosos en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, els municipis de Catalunya amb una població de dret de fins a 3.000 habitants, excepte els municipis que ja tinguin atorgada una altra subvenció FEDER.
2.2 Els ens beneficiaris seran, amb caràcter general, els executors de cadascun dels projectes, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d’autoorganització i en el marc dels acords corresponents, l’ens beneficiari decideixi que l’operació s’executi per altres ens públics. En aquest cas, l’existència d’un ens executor diferent al beneficiari s’haurà de comunicar en el moment de presentar la sol·licitud.
En aquest sentit, i en el cas que les operacions siguin executades per un ens públic distint del beneficiari, aquest ens executor haurà portar a cap la totalitat de l’operació amb mitjans propis o bé haurà de contractar el conjunt de les tasques adscrites a l’operació, amb el benentès que en cap cas l’ens executor pot delegar per segona vegada aquesta execució en un altre ens. Així mateix, i en relació amb la certificació de les despeses associades al projecte per part de l’ens beneficiari, cal atenir-se al que disposa la base 16.
—3 Línies d’actuació del programa Viure al Poble Més
La tipologia dels projectes susceptibles de ser subvencionats pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, s’han d’incloure en les línies d’actuació o categories de despesa que es defineixen a continuació i han de consistir en alguna de les actuacions que a tall d’exemple s’especifiquen:
4.57 Ajuts per millorar els serveis turístics: actuacions integrals, entre altres, de millora dels accessos a espais d’interès turístic; de creació d’espais d’informació turística o oficines de turisme i de millora de l’equipament de les oficines actuals; millora de la senyalització turística i d’embelliment dels entorns turístics; creació de centres d’interpretació turística; desenvolupament de plans i campanyes de dinamització i promoció turística, etc. Promoció turística d’eixos comercials de productes tradicionals o identificatius: senyalització de rutes de punts d’interès; centres de visitants; habilitació d’espais o equipaments permanents per mercats, fires o exposicions.
4.58 Valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural: actuacions integrals, entre d’altres, millora, conservació i dotació d’equipaments, monuments, paratges d’interès cultural i de restauració de béns mobles de museus i conjunts historicoartístics. Projectes de millora i/o restauració del patrimoni arquitectònic típic d’una zona i que tingui la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), per tal de ser destinats a usos culturals.
4.61 Projectes integrats per la regeneració urbana i rural: projectes de regeneració de zones urbanes i rurals degradades, adequació i integració dels nuclis de població i, especialment, desenvolupament de programes integrals que comportin una millora social, urbanística i econòmica del nucli de població i actuacions de caràcter integral destinades a la rehabilitació física; foment del benestar social i la dinamització econòmica de les àrees urbanes immerses en un procés de regressió urbanística lligat a problemes demogràfics, socials o econòmics; millora en els equipaments, senyalització i mobiliari urbà; millora de l’accessibilitat: eliminació de barreres arquitectòniques, zones de vianants, i potenciació d’ actuacions pròpies, amb un eix vertebrador.
—4 Requisits dels projectes susceptibles de cofinançament
4.1 Els projectes susceptibles de rebre l’ajut del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, han de complir els requisits següents:
a) No han d’haver conclòs abans de la data a partir de la qual es considerin subvencionables, que és la data de resolució de la convocatòria, la qual es dictarà dins el termini de sis mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds.
b) S’han d’adequar als objectius, eixos i categories establerts en el Programa operatiu i en els documents que el despleguin, i s’han de poder lliurar a l’ús públic, totalment, una vegada executada l’operació objecte de cofinançament.
c) No han de patir, abans de transcórrer cinc anys des de la seva finalització, cap modificació de la qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat.
4.2 Els projectes no es poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2007 i hauran d’estar executats i pagats el 31 de desembre de 2014, sens perjudici de la possible ampliació que disposa l’article 56 del Reglament (CE) núm. 1083/2006.
—5 Finançament dels ajuts
5.1 La taxa de cofinançament dels ajuts del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, serà del 65% de la despesa elegible dels projectes susceptibles de ser incorporats a aquest Programa. Així, del total de la despesa subvencionable de cada projecte, el 50% anirà a càrrec del Fons europeu de desenvolupament regional i el 15% restant, a càrrec del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
5.2 Els projectes presentats han de tenir una despesa subvencionable mínima de 600.000,00 euros i màxima d’1.200.000,00 euros. La subvenció mínima per atorgar per projecte serà de 390.000,00 euros.
5.3 Els ens beneficiaris d’aquesta convocatòria podran optar a una línia de crèdit de l’Institut Català de Finances (ICF) en condicions específiques.
5.4 Projectes generadors d’ingressos: als efectes d’aquestes bases i en relació amb els projectes que tinguin un cost total superior al milió d’euros i que generin ingressos, serà aplicable el que estableix l’article 55 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, modificat pel Reglament (CE) núm. 1341/2008, del Consell, de 18 de desembre.
5.5 Subvencionalitat de la despesa: als efectes d’aquestes bases i amb relació a les actuacions definides en la base 3, s’entén per despesa subvencionable del tram FEDER qualsevol despesa corrent o d’inversió que compleixi amb la normativa, d’acord amb el que disposa l’Ordre EHA/524/2008, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de 26 de febrer, per la qual s’aproven les normes sobre la despesa subvencionable dels programes operatius del FEDER i fons de cohesió (BOE núm. 53, d’1.3.2008). Pel que fa a l’aportació complementària del Departament de Governació i Relacions Institucionals, tal com disposa l’article 3 d’aquesta Ordre, només ha de correspondre a despeses d’inversió i no a despeses corrents.
—6 Incompatibilitats
6.1 En els projectes cofinançats pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, no es podrà donar el supòsit de doble finançament de les despeses imputades al projecte amb altres ajuts procedents de règims comunitaris o nacionals que rebin finançament comunitari, ni es podran rebre ajuts d’altres programes operatius cofinançats pel FEDER diferents del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013.
6.2 Atès el que disposa l’apartat anterior, aquests ajuts són incompatibles amb els de qualsevol altre fons comunitari, amb l’única excepció del que disposa l’article 34 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, d’11 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió.
6.3 Igualment, la concessió d’un ajut del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, a un ens beneficiari és incompatible amb la concessió d’ajuts procedents de la convocatòria dels eixos 2 i 4 i de qualsevol dels programes de Viure al Poble (eix 4) i de Viure al Poble Més (eix 4) del Programa operatiu de Catalunya 2007-2013.
6.4 Així mateix, seran incompatibles amb aquesta convocatòria els ens locals als quals se’ls hagi revocat alguna subvenció FEDER del Programa operatiu 2007-2013.
6.5 En cas de concurrència amb altres ajuts procedents de qualsevol Administració, la suma dels imports de tots els atorgats per a un mateix projecte no pot ser superior a l’import del cost del projecte.
—7 Sol·licituds i documentació
7.1 Les sol·licituds hauran de ser aprovades per l’òrgan competent i hauran de ser formalitzades pel/per la secretari/ària de l’ens local en el termini que estableixi la convocatòria corresponent.
En cap cas, els ens beneficiaris podran presentar més d’una sol·licitud per convocatòria.
7.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma eaCat (http://www.eacat.cat). La impossibilitat tècnica o d’altra índole de tramesa telemàtica de la sol·licitud no eximeix, en cap cas, l’ens sol·licitant de l’obligació de trametre-la dins del termini establert en aquesta convocatòria. Les sol·licituds presentades en paper seran motiu d’exclusió.
7.3 El formulari de sol·licitud i un índex amb el contingut que ha de tenir la memòria requerida estaran a disposició dels ens beneficiaris al portal de municipis i comarques Municat (http://www.municat.gencat.cat).
7.4 La sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics a través de la plataforma eaCat es considerarà presentada davant l’Administració de la Generalitat una vegada registrada i amb constància de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació del sol·licitant i òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.
7.5 La Direcció General d’Administració Local prestarà l’assistència necessària als ens locals en la tramesa de les seves sol·licituds.
7.6 Documentació.
a) Memòria o pla en què es motivi l’estratègia de desenvolupament de l’actuació proposada i el pressupost detallat per a cada actuació que es derivi de l’estratègia de desenvolupament local, així com un calendari de les actuacions per anualitats i un avantprojecte, com a mínim, quan sigui procedent.
b) Plànols generals i plànol de situació a escala suficient per tal d’identificar l’operació.
c) Certificat expedit per l’òrgan competent que acrediti la disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles, si s’escau, en funció del projecte.
d) Declaració d’impacte ambiental, si se’n disposa en el moment de presentació de la sol·licitud, o certificació que per a l’execució del projecte no es requereix el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. Els projectes que requereixin declaració d’impacte ambiental només seran susceptibles de ser subvencionats si es disposa d’aquesta declaració en el moment de la resolució de la convocatòria.
e) Si el projecte s’ha de dur a terme en territori de “Xarxa Natura 2000”, certificat que l’execució del projecte no està immersa en les afectacions generals de les directrius de la “Xarxa Natura 2000”.
f) Si cal algun informe i/o autorització per tal d’executar el projecte o dur a terme l’activitat subvencionada serà necessari aportar aquesta documentació.
g) Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal Tributària i amb l’Agència Tributària de Catalunya, així com de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (s’incorpora en el formulari de sol·licitud).
h) Declaració responsable de no tenir cap deute contret amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes (s’incorpora en el formulari de sol·licitud).
i) Declaració responsable sobre el compliment de les mesures d’integració social de discapacitats d’acord amb la normativa vigent (s’incorpora en el formulari de sol·licitud).
j) Declaració responsable d’eradicació de la violència masclista d’acord amb la normativa vigent (s’incorpora en el formulari de sol·licitud).
k) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de política lingüística (s’incorpora en el formulari de sol·licitud).
l) Declaració responsable conforme no s’incorre en cap dels supòsits previstos en l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (s’incorpora en el formulari de sol·licitud).
m) Declaració responsable de retre comptes de cada exercici directament a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de l’exercici, així com trametre les auditories i qualsevol altre informe de fiscalització amb les recomanacions i reserves corresponents, d’acord amb el que disposa l’article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.
Si és procedent, en els projectes en què sigui necessari per la seva tipologia, s’adjuntarà a la documentació administrativa:
1) L’estimació d’ingressos.
2) En el supòsit que l’ens local pretengui que l’execució la dugui a terme un ens diferent del beneficiari, també caldrà que aquest presenti la documentació acreditativa de l’acord subscrit entre l’ens beneficiari i l’ens executor, així com la condició d’ens públic d’aquest últim.
La documentació annexa a les sol·licituds haurà de presentar-se en format de text (Word); de full de càlcul (Excel); de PDF o d’Autocad (plànols).
7.7 El formulari de sol·licitud incorpora una autorització al Departament de Governació i Relacions Institucionals per fer les consultes necessàries per acreditar que els ens locals estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i que no tenen cap deute contret amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes. En cas que l’ens local no vulgui donar aquesta autorització, caldrà que trameti adjunts a la sol·licitud, a través d’EACAT, els certificats acreditatius corresponents.
7.8 L’òrgan competent per a la tramitació i la gestió de les sol·licituds podrà demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.
7.9 La presentació de les sol·licituds comporta l’acceptació plena per part dels ens sol·licitants de les bases de la convocatòria.
—8 Tramitació
8.1 L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment de concessió de les subvencions/ajuts a què es refereixen aquestes bases és la Direcció General d’Administració Local.
8.2 Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts o no s’hi adjunten els documents esmentats, l’òrgan instructor requerirà el municipi sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni els defectes o adjunti els documents corresponents, tot indicant que si no ho fa es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia corresponent.
Aquest requeriment s’efectuarà pels mitjans telemàtics de l’EACAT.
—9 Avaluació de les sol·licituds
9.1 Òrgan de selecció dels projectes, el Comitè de Selecció, serà l’òrgan encarregat de la selecció dels projectes i estarà format per les persones titulars de les unitats següents:
Subdirecció General de Cooperació Local (Departament de Governació i Relacions Institucionals).
Subdirecció General de Programació Econòmica (Departament d’Economia i Coneixement).
L’òrgan competent per a la tramitació i la gestió de les sol·licituds pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.
Per a l’examen de les sol·licituds i del projecte i l’elaboració de la proposta corresponent, el Comitè de Selecció podrà ser assistit per personal tècnic adscrit a les direccions generals d’Administració Local i d’Afers Econòmics.
9.2 Criteris de selecció.
Per determinar els projectes que s’han de seleccionar, el Comitè de Selecció aplicarà els criteris i barems d’avaluació i de puntuació següents, que desenvolupen i concreten els aprovats pel Comitè de Seguiment del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, en ordre decreixent de puntuació:
9.2.1 Criteris de maduresa.
Es podrà assolir una puntuació total màxima de 40 punts segons el següent:
a) Disponibilitat de cofinançament per a l’execució de l’operació. Per a la seva valoració es tindrà en compte només el cofinançament consolidat i això s’acreditarà amb documentació adjunta (resolució de concessió, certificat de la intervenció, etc.). La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 15 punts.
b) Disponibilitat de terrenys i/o dels béns immobles on es dugui a terme l’operació. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 10 punts.
c) Operacions emmarcades en projectes globals del territori i/o estratègics. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 10 punts.
d) Estat administratiu del projecte. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 5 punts.
9.2.2 Criteris socioeconòmics.
Es podrà assolir una puntuació total màxima de 35 punts segons el següent:
a) Actuacions que signifiquin una potenciació de les infraestructures turístiques o encaminades a augmentar la competitivitat de l’oferta turística catalana. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 6 punts.
b) Actuacions que fomentin la protecció, rehabilitació i preservació del patrimoni cultural. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 6 punts.
c) Nombre d’habitants directament beneficiats per l’operació, així com el percentatge que en resulti respecte de la població total de referència. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 4 punts.
d) Regressió demogràfica: pèrdua o envelliment de població. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 4 punts.
e) Dèficits socials i locals importants o problemes econòmics, socials o ambientals especialment greus. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 3 punts.
f) Creació, manteniment o consolidació de llocs de treball de qualitat i de capacitat formativa, molt especialment si afecten col·lectius desfavorits. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 3 punts.
g) Dependència econòmica d’un únic sector productiu. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 3 punts.
h) Regressió urbanística: espais afectats per degradació progressiva. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 2 punts.
i) Taxa d’atur superior a la mitjana catalana. El màxim de puntuació d’aquest apartat serà de 2 punts.
j) Estacionalitat del turisme. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 2 punts.
9.2.3 Criteris de complementarietat.
Es podrà assolir una puntuació total màxima de 10 punts segons el següent:
a) Que l’actuació comporti un canvi significatiu en el nucli beneficiat. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 5 punts.
b) La complementarietat de l’operació amb altres programes del Departament de Governació i Relacions Institucionals; altres departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions (diputacions provincials, consells comarcals i Administració general de l’Estat), especialment en tot allò que faci referència a programes de desenvolupament local i gestió dels espais, sempre que cap d’aquests altres programes estigui finançat per fons europeus. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 5 punts.
9.2.4 Criteris innovadors.
Es podrà assolir una puntuació total màxima de 10 punts segons el següent:
a) Ús i difusió de noves tecnologies en àmbits on no s’utilitzaven anteriorment. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 5 punts.
b) Aplicació de mètodes no utilitzats en l’àmbit local o importació i adaptació d’experiències d’altres zones. La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 5 punts.
9.2.5 Criteris mediambientals.
Actuacions turístiques que preservin els espais naturals fràgils per mitjà del control efectiu de l’accés del públic a aquests espais.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 5 punts.
9.3 La Direcció General d’Administració Local estudiarà les sol·licituds presentades, exclourà les que no compleixin els requisits, informarà les entitats més representatives dels ens locals de Catalunya i trametrà al Comitè de Selecció les restants perquè aquest òrgan valori els projectes amb els criteris que estableix la base 9.2 i prenent en consideració especial el contingut de la memòria esmentada en la base 7.6 a).
—10 Resolució i notificació
10.1 Resolució: posteriorment a la proposta del Comitè de Selecció i un cop informada la Comissió de Govern Local de Catalunya per mitjà de la Subcomissió de Règim Econòmic, el director general d’Administració Local dictarà la resolució sobre la incorporació a les categories del Programa operatiu dels projectes inclosos en la llista d’operacions seleccionades a les quals s’assigna cofinançament en el marc del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, així com de les no seleccionades, a les quals no s’assigna cofinançament.
10.2 La resolució de concessió especificarà, en el cas dels projectes seleccionats, l’ens responsable, el títol de l’operació, la categoria, la despesa subvencionable, el percentatge de cofinançament del FEDER i de l’ajut complementari del 15% de la despesa elegible del projecte atorgat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals. Així mateix, s’inclouran les operacions no seleccionades a les quals no s’assigna finançament.
També es farà referència al fet que l’acceptació del finançament del projecte per part del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, comporta la inclusió en una llista de beneficiaris que es publicarà electrònicament o per altres mitjans, de conformitat amb l’article 7, apartat 2, lletra d), del Reglament (CE) núm. 1828/2006.
Per acabar, la resolució farà menció al fet que l’ens beneficiari restarà sotmès a totes les obligacions establertes per les bases reguladores, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària.
10.3 Notificació.
La notificació de la resolució amb què finalitzarà aquest procediment es durà a terme mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament, i a efectes únicament informatius, la Direcció General d’Administració Local comunicarà, de manera individualitzada a cadascun dels ens sol·licitants, el resultat del procediment de selecció.
10.4 Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, els municipis podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini màxim de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, requeriment previ davant el director general d’Administració Local en el termini màxim de dos mesos, d’acord amb l’article 44 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
—11 Termini de resolució
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Si un cop transcorregut el termini de resolució i notificació no s’ha dictat una resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques.
—12 Renúncies
12.1 L’ens beneficiari d’un projecte subvencionat pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, pot renunciar, totalment o parcialment, a la subvenció de l’operació.
12.2 De la renúncia, se’n donarà compte a la Direcció General d’Administració Local, que l’acceptarà sense més tràmit que l’obligació de finalitzar formalment el procediment, en els termes establerts en l’article 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es notificarà a l’ens interessat.
12.3 La resolució que posi fi al procediment acordarà el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos legals, d’acord amb la normativa reguladora dels ingressos de dret públic, des de la data de pagament de la subvenció, i per al cas de les bestretes pagades, des de la data límit que es va fixar a l’ens beneficiari per justificar el compliment de la finalitat que va motivar la concessió, o des que es va efectuar el pagament, si aquest fos posterior. En tot cas, l’incompliment de l’obligació de reintegrament pot originar l’execució de les garanties prestades.
—13 Canvis i incidències
13.1 Durant el procés de selecció el director general d’Administració Local, d’ofici i segons les necessitats de la programació, podrà modificar l’adscripció dels projectes a altres categories de la mateixa convocatòria.
13.2 Igualment, per raons d’eficàcia i simplicitat administrativa, es podrà modificar el títol i la descripció amb què els ens sol·licitants hagin presentat els projectes susceptibles de ser subvencionats tot respectant-ne l’objecte i la finalitat.
13.3 Un cop l’operació hagi estat inclosa en la llista de projectes cofinançats pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, i posteriorment a la petició de l’ens beneficiari, es resoldrà de manera motivada el canvi d’ens executor o qualsevol altre canvi que pugui produir-se en la destinació de la subvenció, tot respectant el contingut i la finalitat de l’operació i el període. La sol·licitud de l’ens local a la Direcció General d’Administració Local haurà de ser prèvia a l’adjudicació.
13.4 Totes les modificacions s’aprovaran per resolució del director general d’Administració Local, degudament motivada, que es notificarà als ens locals beneficiaris.
—14 Aplicació de romanents
14.1 La baixa d’una operació, ja sigui per renúncia total o parcial o per revocació total o parcial, comportarà l’obligació de retornar qualsevol quantitat que s’hagi percebut per aquest concepte amb càrrec al Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, sempre que l’operació no sigui operativa o no hagi entrat en funcionament.
14.2 El romanent econòmic originat per una renúncia o revocació es destinarà a incrementar el cofinançament assignat a projectes ja inclosos en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, que hagin sobreexecutat la despesa subvencionable, tot respectant en la seva redistribució l’aplicació dels criteris de selecció que estableix la base 9.2.
—15 Pagament
15.1 L’aportació complementària del Departament de Governació i Relacions Institucionals es lliurarà amb caràcter de bestreta als municipis beneficiaris mitjançant un únic pagament corresponent al 15% de la despesa elegible del total del projecte.
En cas de certificació parcial de l’actuació, la part proporcional, no justificada degudament, s’haurà de retornar al Departament de Governació i Relacions Institucionals amb els interessos corresponents.
15.2 La Direcció General d’Administració Local verificarà la despesa certificada, elaborarà un informe i el traslladarà a la Direcció General d’Afers Econòmics per a la seva revisió.
La Direcció General d’Afers Econòmics, un cop hagi verificat que la certificació compleix les condicions requerides, la remetrà a la Subdirecció General de Certificació i Pagaments, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, òrgan que assumeix les competències d’elaborar i trametre a la Comissió Europea els certificats de les declaracions de despesa i les sol·licituds de pagament, d’acord amb l’article 61 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, d’11 de juliol, del Consell.
15.3 La Comissió Europea efectuarà els pagaments en el termini de dos mesos a partir de la data en què la sol·licitud de pagament admissible quedi registrada davant aquest òrgan.
—16 Termini i forma de justificació
16.1 A mesura que s’executin les operacions, els ens beneficiaris certificaran de manera semestral, pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat), els pagaments efectivament realitzats als proveïdors i informaran sobre l’estat de la contractació, dels projectes, de les despeses de personal i de l’execució dels indicadors operatius requerits. La impossibilitat tècnica o d’altra índole de tramesa telemàtica de la documentació justificativa no eximeix, en cap cas, la persona beneficiària de l’obligació de trametre-la dins del termini establert en la convocatòria.
En cas que l’ens beneficiari sigui diferent de l’executor, per poder emetre el certificat semestral de despeses caldrà que, prèviament, l’ens executor hagi efectuat pagaments als proveïdors i que l’ens beneficiari també hagi efectuat els pagaments corresponents a l’ens executor.
Així mateix, tal com disposa la base 17, l’ens beneficiari haurà de conservar en el seu poder i disposar de tots els documents justificatius relacionats amb les despeses que hagin tingut lloc, així com complir la normativa de la Unió Europea i de l’Estat en matèria de contractació pública. Aquestes obligacions, igualment, també li pertocaran a l’ens executor, quan sigui diferent de l’ens beneficiari.
16.2 Control.
La Direcció General d’Administració Local efectuarà les verificacions administratives i les verificacions in situ que estableix la normativa comunitària. A aquests efectes, podrà requerir de l’ens beneficiari la documentació que acrediti que la despesa declarada és real, que els béns s’han lliurat o els serveis s’han prestat de conformitat amb la decisió aprovatòria i que els projectes i les despeses compleixen les normes comunitàries i nacionals.
Així mateix, i d’acord amb les seves funcions, la Intervenció General de Catalunya durà a terme l’activitat de control que estableix el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013.
—17 Altres obligacions dels ens beneficiaris
Els ens beneficiaris han de complir les obligacions que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions i, en concret:
a) Dur a terme les operacions previstes en el projecte que hagi estat objecte de cofinançament.
b) Comunicar a la Direcció General d’Administració Local la modificació de qualsevol circumstància relativa a l’actuació.
c) Facilitar a la Direcció General d’Administració Local la informació que els sigui sol·licitada en relació amb el desenvolupament i l’execució dels projectes cofinançats.
d) Complir la normativa d’informació i publicitat comunitària que contenen els articles 8 i 9 i l’annex 1 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, de 8 de desembre.
e) Conservar tota la documentació justificativa relacionada amb les despeses i les auditories corresponents per mantenir una pista d’auditoria adequada durant un termini de tres anys a partir del tancament total o parcial del Programa operatiu, i assegurar-se que aquesta documentació estigui disponible per ser inspeccionada per les persones i els organismes competents en la matèria (personal autoritzat per les autoritats de gestió, de certificació o d’auditoria, organisme intermedi, funcionaris autoritzats de la Comunitat Europea), tal com disposen l’article 90 del Reglament (CE) núm. 1083/2006, de 31 de juliol, i l’article 19 del Reglament (CE) núm. 1828/2006, de 8 de desembre.
f) Complir, en matèria de contractació pública, el que disposa la normativa de l’Estat i de la Unió Europea.
g) Totes les altres obligacions que estableixen aquestes bases, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària.
—18 Revocacions i infraccions administratives
18.1 En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions que han de dur a terme els ens beneficiaris, la Direcció General d’Administració Local, després de donar audiència a l’ens local, resoldrà, si escau, la revocació total o parcial del cofinançament assignat a l’actuació.
18.2 La resolució que posi fi a l’expedient de revocació, acordarà el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l’exigència dels interessos legals, d’acord amb la normativa reguladora dels ingressos de dret públic, des de la data de pagament de la subvenció, i per al cas de les bestretes pagades, des de la data límit que es va fixar a l’ens beneficiari per justificar el compliment de la finalitat que va motivar la concessió, o des que es va efectuar el pagament, si aquest fos posterior. En tot cas, l’incompliment de l’obligació de reintegrament pot originar l’execució de les garanties prestades.
—19 Tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.
—20 Normativa aplicable
20.1 Pel que fa al tram FEDER, aquestes bases estan sotmeses, en totes les seves consideracions, al contingut de la Decisió de la Comissió Europea, de 7 de desembre, per la qual s’adopta el Programa operatiu d’intervenció comunitària del Fons europeu de desenvolupament regional en el marc de l’objectiu de competitivitat i ocupació de Catalunya, així com al conjunt de la normativa comunitària i específicament a les disposicions següents:
a) Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999.
b) Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre, que fixa les normes de desplegament pel Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió i el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons europeu de desenvolupament regional.
c) Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, relatiu al Fons europeu de desenvolupament regional i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1783/1999.
d) Ordre EHA/524/2008, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de 26 de febrer, per la qual s’aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del FEDER i del Fons de cohesió.
Així mateix, també seran aplicables en la convocatòria i d’obligat compliment durant tot el procés de gestió del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, les circulars, orientacions i altres actes normatius que, en l’exercici de les seves funcions, puguin dictar les autoritats designades pel Programa operatiu.
En tot allò que no estigui previst en aquestes bases, els ens beneficiaris dels ajuts queden subjectes a les disposicions sobre subvencions del capítol IX, articles 87 i següents, del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com a la normativa bàsica en matèria de subvencions i a la resta de normativa aplicable.
20.2 Pel que fa als ajuts complementaris del 15% que aportarà el Departament de Governació i Relacions Institucionals, a aquestes bases els serà d’aplicació el capítol IX, articles 87 i següents, del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com a la normativa bàsica en matèria de subvencions i a la resta de normativa aplicable.
Definicions
Operació: projecte presentat en la convocatòria del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, que ha estat seleccionat per ser executat i cofinançat, d’acord amb els criteris establerts pel Comitè de Seguiment i desenvolupats per la convocatòria.
Beneficiaris del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més: municipis de Catalunya amb una població de dret de fins a 3.000 habitants, segons el padró oficial de població que s’estableixi en la corresponent convocatòria, susceptibles de rebre cofinançament del programa.
Fons europeu de desenvolupament regional: instrument financer destinat a reduir les disparitats entre els nivells de desenvolupament de les diferents regions europees i contribuir al desenvolupament de les activitats econòmiques, dins l’objectiu de competitivitat i ocupació.
Programa operatiu: document presentat per l’estat membre i aprovat per la Comissió, en el qual es recull una estratègia de desenvolupament dels objectius de la política regional comunitària que s’ha de dur a terme per una o diverses regions, amb l’ajut dels fons europeus i durant un determinat període de programació.
Cofinançament: les polítiques europees sobre subvencions estan orientades pels principis de complementarietat i addicionalitat, que preveuen que les intervencions dels fons comunitaris no han de substituir, sinó complementar les actuacions previstes per les autoritats nacionals, regionals i locals, per mitjà de la coparticipació d’aquests fons en les despeses estructurals de naturalesa pública d’àmbit estatal o inferior.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

3 respuestas hasta “Viure al Poble Més bases reguladores per projectes de municipis de cofinançament FEDER”

 1. lejarza said

  Les comarques de Girona comptaran amb 20 projectes finançats amb Fons europeus per al desenvolupament regional (Feder) després que el Departament de Governació i Relacions Institucionals hagi resolt la segona convocatòria dels eixos 2 i 4 , per al període 2007-2013, destinada a actuacions que fomentin la rehabilitació de zones industrials i terrenys contaminats, la prevenció de riscos mediambientals i el desenvolupament local i urbà. Tres projectes muesogràfics a Castelló d’Empúries, la Vall d’en Bas i Palafrugell i les obres de seguretat i de serveis del Castell de Montsoriu i el castell d’Hostalric s’emporten les quantitats més elevades. També rebrà suport econòmic la reforma de la quarta planta i sala Abat Panyelles del monestir benedectí de Sant Feliu de Guíxols, així com la Canònica Santa Maria 2015 de Vilabertran.
  El projecte d’intervenció en l’església de Sant Pere de Ripoll, el centre d’interpretació de la història de Llagostera o la vila romana de Sarrià de Ter són alguns dels projectes de desenvolupament urbà, juntament amb la rehabilitació de l’edifici de Can Cendra d’Anglès, el projecte d’ordenació de l’espai públic a la cantonada dels passejos Sabadell i Catalunya de Blanes, el projecte Turisme Actiu de Caldes de Malavella o l’embelliment i millora d’accessos a l’entorn del Molí Gros de Sant Feliu de Pallerols. També se subvenciona l’arranjament de la cruïlla de Montfullà amb la via verda i el desguàs de l’Estany de Banyoles.

 2. lejarza said

  Tres dècades deixant morir Sant Aniol
  L’estat de ruïna de l’antiga rectoria de Sant Aniol d’Aguja (Garrotxa) s’ha agreujat amb un nou ensorrament de la coberta
  Les entitats que volen rehabilitar l’edifici demanen la col·laboració dels ciutadans i les institucions
  06/08/12 – MONTAGUT I OIX – RAMON ESTÉBAN
  El gener del 1982 el Centre Excursionista de Banyoles (CEB) va tancar el refugi de Sant Aniol d’Aguja perquè l’edifici s’havia deteriorat molt i es temia un accident. Pocs dies després que es segellessin les portes va caure per primer cop una part de la coberta. Des d’aleshores, l’antiga rectoria que havien usat els excursionistes ha patit un deteriorament constant. El mes passat es va registrar un nou enfonsament de la coberta i, atesa l’època de l’any en què estem, l’incident ha tornat a fer saltar les alarmes per la inseguretat en aquest indret, sens dubte el més visitat de l’espai natural de l’Alta Garrotxa. L’associació Amics de Sant Aniol d’Aguja s’ha cuidat de posar més cartells a tot volt de la ruïna per evitar danys personals i, per enèsima vegada, ha demanat ajuda econòmica per salvar l’edifici. Les administracions –i fins i tot el Parlament– fan costat a la iniciativa, però de moment, només de paraula.
  La intenció dels Amics –integrats pel Centre Excursionista de Banyoles (CEB) i les associacions Terra Aspra, de Montagut, i Peu Alegre, de Sant Llorenç de Cerdans– és consolidar l’antiga rectoria i tornar-la a obrir com a refugi excursionista. Estan convençuts que, al marge de la seva funció d’aixopluc, la seva explotació com a lloc per fer menjars –per exemple– seria rendible atès que Sant Aniol es troba en un punt estratègic del GR-11 (la gran ruta a peu del Cap de Creus a Hondarribia) i anualment hi passen milers d’excursionistes d’arreu d’Europa, a part dels visitants que hi arriben des de Sadernes.
  Les obres més urgents –calculen– pugen a uns 300.000 euros. Els ajuntaments de Montagut i Oix a la Vall del Llierca (Sant Aniol és dins del terme d’aquest municipi), Maçanet de Cabrenys, Morellàs, Sant Llorenç de Cerdans i Albanyà s’han compromès a col·laborar.
  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 3. lejarza said

  Sant Aniol de Finestres rebrà mig milió d’euros per a rutes turístiques
  La vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha signat amb l’alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveras, el conveni per impulsar el projecte en aquest municipi que ha estat seleccionats pel programa “Viure al Poble Més”. La signatura ha tingut lloc en el transcurs d’un acte celebrat aquest dijous a l’Auditori del Palau de la Generalitat.

  Sant Aniol de Finestres rebrà 475.625 euros, d’una inversió total de 731.731 euros, per al projecte «La Barroca, cultura i natura», de desenvolupament turístic, que girarà al voltant de rutes específiques aprofitant que el municipi està situat en ple parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa. El projecte preveu tot un seguit d’actuacions, com la pavimentació d’un camí, la renovació de l’entrada al municipi, la senyalització de rutes, la instal·lació d’un panell tàctil al centre del nucli de Sant Esteve, l’adaptació d’un edifici per a turistes BTT i senderistes, i l’habilitació de la plaça de les antigues escoles com a punt de partida i finalització dels itineraris.

  Per a la vicepresidenta, el programa Viure al Poble Més és una manera més de demostrar la voluntat del Govern de mantenir un territori equilibrat, amb qualitat de vida, “perquè les persones, visquem on visquem, tinguem les mateixes oportunitats”. Joana Ortega ha dit que a Catalunya no hi sobra cap poble i ha agraït la tasca de tots els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, per l’esforç i voluntarisme amb què actuen des dels pobles petits.

  Projectes socioeconòmics per revitalitzar els pobles
   
  «Viure al Poble Més» és un programa destinat a subvencionar grans projectes dels ens locals de fins a 3.000 habitants que actuïn íntegrament en un nucli de població, com ara projectes de regeneració urbana i rural, de millora dels serveis turístics o que donin valor, protecció i conservació del patrimoni cultural.
   
  Aquesta convocatòria d’ajuts compta amb un pressupost de 9,1 milions d’euros, dels quals 7 milions provenen dels fons FEDER de la Unió Europea i els 2,1 milions restants, que es corresponen al 15% de la despesa subvencionable total, els aporta el Departament de Governació i Relacions Institucionals. Així mateix, aquesta aportació de Governació del 15% té caràcter de bestreta, mitjançant un únic pagament en el moment de l’atorgament de la subvenció.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: