Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa projecte d’adequació de l’estació de tractament d’aigües residuals d’Olot (Garrotxa) pressupost d’execució 1.290.327,44€

Posted by lejarza en 7 junio, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa projecte d’adequació de l’estació de tractament d’aigües residuals d’Olot (Garrotxa) pressupost d’execució 1.290.327,44€.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 110 – 7 de juny de 2012 Núm. 6780 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Anunci sobre l’aprovació inicial d’un projecte.
En data 1 de juny de 2012, mitjançant decret de la presidència, s’ha aprovat inicialment i amb caràcter d’urgència, el “Projecte d’adequació de l’estació de tractament d’aigües residuals d’Olot (Garrotxa). Millora de les instal·lacions”, amb un pressupost d’execució per contracte
de 1.290.327,44€ (IVA vigent inclòs).
L’esmentat projecte es sotmet a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació pel termini de 15 dies hàbils per tal que es pugui examinar i formular-hi les al·
legacions pertinents.
En cas que no es presentin al·legacions, el projecte restarà aprovat definitivament, donant-se, en aquest acte, per complet el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sense perjudici que l’acord d’aprovació definitiva del projecte es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis de la corporació. Acords que es fan públics als efectes oportuns.
Olot, la Garrotxa, 4 de juny de 2012 Joan Espona i Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

4 comentarios to “Consell Comarcal de la Garrotxa projecte d’adequació de l’estació de tractament d’aigües residuals d’Olot (Garrotxa) pressupost d’execució 1.290.327,44€”

 1. lejarza said

  Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona:
  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 110 – 7 de juny de 2012
  Administració de l’Estat
  Núm. 6812
  DELEGACIÓ D’ECONOMIA I HISENDA A GIRONA
  Gerència Territorial del Cadastre
  Anunci sobre l’obertura del tràmit d’audiència prèvia corresponent al procediment d’aprovació de les ponències de valors totals dels béns immobles urbans de diversos termes municipals
  De conformitat amb allò que estableix l’article 26.2 del Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004 de 5 de març, amb aquest anunci es posa en coneixement de tots els interessats l’obertura del tràmit d’audiència prèvia corresponent al procediment d’aprovació de les ponències de valors totals dels béns immobles urbans dels termes municipals de Castellfollit de la Roca (Garrotxa), Les Planes d’Hostoles (Garrotxa).
  Els expedients d’aprovació de les esmentades ponències poden ésser consultats, juntament amb el seu text, durant el termini de deu dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci, a la Gerència Territorial del Cadastre de Girona, Av. Jaume I 47, Girona, a fi que, en aquest mateix termini, els interessats puguin formular les al·legacions i presentar les proves que s’estimin pertinents.
  Girona, 4 de juny de 2012 Joan Mir i Sala Gerent territorial

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona – Garrotxa
  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 111 – 8 de juny de 2012
  Administració Local Consells Comarcals
  Núm. 6577
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Edicte d’exposició pública del compte general de l’exercici 2011
  Rendit el Compte General del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent a l’exercici 2011 integrat pel de la Corporació i l’Organisme Autònom Administratiu, Fundació Escola Empresa de
  la Garrotxa, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, resten exposats al públic a l’Àrea d’administració i suport als municipis per un termini de 15 dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, es podran formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes.
  Olot, la Garrotxa, 31 de maig de 2012 Joan Espona i Agustin President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 3. lejarza said

  Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona – Garrotxa
  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 111 – 8 de juny de 2012
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 6871
  AJUNTAMENT D’OLOT (GARROTXA)
  Secció d’Ingressos
  Edicte de notificacions per compareixença
  Havent practicat la/es liquidació/ons derivades d’execucions subsidiàries, que es detalla/en a continuació, i havent intentat
  la seva notificació sense que s’hagi tingut constància de la seva recepció pel/s contribuent/s afectat/s i d’acord amb allò que
  disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària es citat al/s obligat/s tributari/s o al/s seu/s
  representant/s per tal que sigui/n notificat/s per compareixença:
  NOM DNI LIQUI DACIÓ DOMICILI TRIBUTARI I MPORT
  LONGITUD OESTE SL B61682076 OPL-2012-800001 C. AI GUA , 9 (17800 OLOT) DETALL: Despeses de les obres de reparació de la finca segons DA 4/5/12 1.843,16
  TERMINI PER COMPARÈIXER: Quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí
  Oficial de la Província. Un cop transcorregut aquest termini i sense haver comparegut, la notificació s’entendrà efectuada a
  tots el efectes legals el dia següent al del venciment de termini per comparèixer.
  LLOC DE COMPAREIXENÇA: Secció d’Ingressos – Pg. Bisbe Guillamet, 10 – 1r pis de l’Ajuntament d’Olot. Horari: de dilluns
  a divendres de 10 a 14 hores
  RECURSOS CONTRA LA NOTIFICACIÓ:. Contra aquesta notificació es pot presentar recurs de reposició, previ al contenciós
  administratiu, davant de l’Alcalde de l’Ajuntament en el termini de 30 dies de la data de publicació al BOP del present Edicte.
  Olot, 5 de juny de 2012
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 4. lejarza said

  Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona – Garrotxa
  El Servei d’Imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa ha posat, des d’avui, 2.291 imatges de l’arxiu Josep Maria Dou a disposició dels usuaris d’Internet. Les reproduccions fotogràfiques es poden visualitzar amb l’ajuda del cercador (www.imatgesgarrotxa.olot.cat). Es tracta un instrument que compta amb el motor de recerca Pandora. És una eina utilitzada sobretot per la premsa digital. Les imatges van acompanyades d’infromació detallada, com ara l’autoria, el procés fins a l’arribada a l’arxiu comarcal, el context en el qual va ser efectuada la captura i la temàtica. Les imatges formen part dels albums Olot en el transcurs del temps i Records d’excursió.
  La intenció de l’Arxiu és posar de manera progressiva a disposició del públic els fons Gotarde, Esteve Morer Toronell, Sadurní Brunet Pi, Francesc Jaume Coll (Mestres), Joan Antoni Satorre Tomàs, Família Bassols i Germans Gil i Francesc Vidal Forga.
  Ara, des de casa es pot accedir a imatges que abasten uns 120 anys d’història d’Olot. Segos ha explicat Anna Bonfill, l’arxivera municipal, “són paisatges, retrats, celebracions, festes folklòriques o fotografies d’autors, entre d’altres, i amb la ciutat d’Olot i els seus voltants com a denominador comú”.
  Un cop l’usuari hagi localitzat la foto que li interessi amb el cercador, podrà sol·licitar-la i accedir-hi amb una contrasenya. En cas que vulgui tenir-la en alta resolució, està previst que al llarg d’aquest any entri en funcionament una botiga online des d’on podrà comprar-la.
  El preu ve marcat per les ordenances fiscals i hi haurà possibilitat d’establir convenis en cas que es tracti d’un nombre important d’imatges.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Responder a lejarza Cancelar respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: