Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca construcció d´uns accessos al pati de l´escola i a la pista municipal redactat per Mª Teresa Ercilla Sans i Quim Bartrina Masó

Posted by lejarza en 31 mayo, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca construcció d´uns accessos al pati de l´escola i a la pista municipal redactat per Mª Teresa Ercilla Sans i Quim Bartrina Masó.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 105 – 31 de maig de 2012 Núm. 6205 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Girona).
Anunci sobre l’aprovació inicial d’un projecte d’obres.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió de data 17 de maig de 2012, va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària titulat “CONSTRUCCIÓ D’UNS ACCESSOS AL PATI DE L’ESCOLA I A LA PISTA MUNICIPAL”, redactat per la senyora Mª Teresa Ercilla Sans, arquitecta, i pel senyor Quim Bartrina Masó, arquitecte tècnic, per encàrrec d’aquesta corporació municipal, de data maig del 2012, referència 2567/12, amb un pressupost d’execució per contracta de 12.318,20 €.
De conformitat amb allò que disposa l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
Sant Jaume de Llierca, 22 de maig de 2012 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

8 comentarios para “Ajuntament de Sant Jaume de Llierca construcció d´uns accessos al pati de l´escola i a la pista municipal redactat per Mª Teresa Ercilla Sans i Quim Bartrina Masó”

 1. lejarza said

  Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona – Garrotxa
  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 111 – 8 de juny de 2012
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 6640
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA (GARROTXA)
  Anunci sobre aprovació inicial d’una ordenança
  El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió ordinària
  de 17 de maig de 2012, va aprovar inicialment el Projecte
  d’ordenança reguladora de l’administració electrònica a
  l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca.
  D’acord amb el que estableixen els articles 178.1.b) del Decret legislatiu
  2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
  la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63.2 del Reglament
  d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
  179/1995, de 13 de juny, l’acord d’aprovació i el text del Projecte de
  l’ordenança resten exposats al públic a les oficines municipals, durant
  el termini de trenta dies, comptats des de l’endemà de l’última
  de les publicacions d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província
  o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè les
  persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi
  les al·legacions, les reclamacions i els suggeriments que considerin
  oportunes.
  Si transcorregut el termini d’informació pública abans assenyalat
  no s’ha presentat cap al·legació o reclamació, l’acord esmentat i
  l’ordenança es consideraran aprovats definitivament.
  Es fa públic per a coneixement general.
  Sant Jaume de Llierca, 30 de maig de 2012
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona – Garrotxa
  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 111 – 8 de juny de 2012
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 6681
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA (GARROTXA)
  Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit
  El Ple de la corporació, en la sessió del dia 30 d’abril de 2012, va
  aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
  núm. 3/2012. L’esmentat expedient es va exposar al públic
  en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 90, de
  10 de maig de 2012, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense
  que durant el termini d’exposició pública s’hagi formulat cap reclamació
  o al·legació, per a la qual cosa l’acord d’aprovació inicial ha
  quedat elevat a definitiu i es publica resumit per Capítols, després
  d’efectuada la corresponent modificació pressupostària.
  Contra l’aprovació de la modificació es pot interposar recurs contenciós-
  administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir
  de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de
  la Província de Girona, davant la Sala del Contenciós administratiu
  del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
  Sant Jaume de Llierca, 31 de maig de 2012
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde
  ESTAT DE DESPESES
  CAPITOLS CRÈDITS
  DEFINITIU S
  Cap. I 228.322,19
  Cap. II 550.436,41
  Cap. III 9.510,11
  Cap. IV 20.287,33
  Cap. VI 368.204,68
  Cap. VII 0,00
  Cap. VIII 0,00
  Cap. IX 26.035,47
  TOTAL 1.202.796,19
  ESTAT D’INGRESSOS
  CAPITOLS PREVISIONS
  DEFINITIVES
  Cap. I 313.853,11
  Cap. II 8.100,00
  Cap. III 317.487,43
  Cap. IV 228.076,51
  Cap. V 66.650,00
  Cap. VI 0,00
  Cap. VII 34.994,51
  Cap. VIII 233.634,63
  Cap. IX 0,00
  TOTAL 1.202.796,19

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 123 – 26 de juny de 2012
  Núm. 7432
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Edicte de notificació d’un decret d’Alcaldia
  De conformitat amb el que s’estableix a l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, mitjançant aquest edicte que es publica al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i de l’Ajuntament de Torregrossa, es posa en coneixement del legal representant de la mercantil OBRES OLOT, SL, amb domicili social a l’avinguda Sud, 42, de Torregrossa (25141), el Decret de l’alcaldia número 14/2012, de 15 de juny, pel qual s’acorda que una vegada transcorregut el nou tràmit d’audiència de 10 dies concedit, porti a terme les actuacions descrites en l’informe tècnic emès pel senyor Joan Carles i Roqué, arquitecte, de data 30 d’abril de 2012, per tal de mantenir la parcel·la situada al carrer Balmes i a la Plaça del Casal (finca registral núm. 853) en les condicions d’higiene, salubritat, seguretat i conservació adients, i se li comunica que pot recollir el document de notificació personal a les dependències de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, a la Secretaria, carrer Àngela Brutau, 1, de Sant Jaume de Llierca.
  Sant Jaume de Llierca, 18 de juny de 2012 Ferran Puig i Estartús Alcalde

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA Edicte de convocatòria de subvencions pel finançament dels menjadors escolars dels CEIPS

  Núm. 124 – 28 de juny de 2013
  Núm. 7426

  Edicte de convocatòria de subvencions pel finançament dels menjadors escolars dels CEIPS
  Mitjançant acord del Consell de Presidència de data 13 de juny de 2013, es va aprovar la convocatòria pública d’ajuts als ajuntaments de la comarca per al finançament dels menjadors escolars del centres d’educació infantil i primària (CEIPS) per a l ‘exercici 2013, d’acord amb la modificació de les bases que varen ser aprovades pel Ple del
  Consell Comarcal en data 5 de maig de 2011 i fetes públiques en el BOP de 19 de maig i al DOGC de 30 de maig de 2011.
  L’atorgament de subvencions es realitzarà d’acord els següents terminis i quanties que es fixen en la present convocatòria:
  – El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP i finalitza el 13 de setembre de 2013 a les 14:00 h.
  – La convocatòria d’ajuts va a càrrec de l’aplicació pressupostària 2013.80.324.46200 “Aj.Comarca-Ajuts menjadors curs 12/13”.del pressupost vigent, que té consignats 12.000€ a aquesta finalitat.
  Acords que es fan públics d’acord amb el que disposa l’article 125.1 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
  Olot, la Garrotxa, 19 de juny de 2013
  Joan Espona i Agustín
  President

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 29 – 12 de febrer de 2014

  Núm. 1265
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA (GARROTXA)
  Anunci d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres
  La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca,
  en la sessió de data 30 de gener de 2014, va aprovar definitivament
  el projecte d’obra municipal ordinària titulat “PROJECTE DE REFORMA
  I REDISTRIBUCIÓ DEL LOCAL PER A JOVES”, redactat
  per la senyora Anna Baldó Sanchez, arquitecta, i pel senyor Rafel
  Planas Mayolas, arquitecte tècnic, per encàrrec d’aquesta corporació
  municipal, de data octubre del 2013, referència 2665/2013, amb un
  pressupost d’execució per contracta de 44.154,94 €.
  Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats
  hi poden interposar recurs contenciós administratiu davant
  del Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos
  mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació.
  Alternativament i de forma potestativa, també s’hi pot interposar
  recurs de reposició davant l’alcalde, en el termini d’un mes a comptar
  des de l’endemà de la seva publicació, si bé s’hi pot interposar
  qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.
  Sant Jaume de Llierca, 4 de febrer de 2014
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 73 – 16 d’abril de 2015
  Núm. 4013
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci sobre l’aprovació inicial d’un projecte d’obres
  La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca,
  en la sessió de data 26 de març de 2015, va aprovar inicialment el
  projecte d’obra municipal ordinària titulat “PROJECTE DE REMODELACIÓ
  DELS LAVABOS DE L’ESCOLA CEIP LES ESCOMES”,
  redactat per la senyora Ma. Teresa Ercilla Sans, arquitecta, i pels senyors
  Quim Bartrina Masó, arquitecte tècnic, i Josep Martín Jutglar,
  enginyer tècnic industrial, per encàrrec d’aquesta corporació municipal,
  de data març del 2015, referència 2795/2015, amb un pressupost
  d’execució per contracta de 19.304,67 €.
  De conformitat amb allò que disposen els articles 37.2 del Decret
  179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
  activitats i serveis dels ens locals, se sotmet a informació pública
  per un període de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
  publicació d’aquest anunci al BOP, durant el qual es poden formular
  reclamacions i al·legacions.
  L’esmentat projecte i la documentació integrant de l’expedient es
  pot consultar a les oficines municipals, carrer Àngela Brutau, 1, de
  dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 hores i els dijous de 17.00 a 20.00
  hores, i el projecte, també a la pàgina web municipal http://www.
  santjaumedellierca.cat/.
  Sant Jaume de Llierca, 2 d’abril de 2015
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

 7. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 34 – 19 de febrer de 2016 Núm. 1168

  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci sobre l’aprovació inicial d’un projecte d’obres

  Anunci sobre l’aprovació inicial d’un projecte d’obres

  La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en la sessió de data 28 de gener de 2016, va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte de rehabilitació de l’antic ajuntament 2a fase”, redactat per la senyora Ma. Teresa Ercilla i Sans, arquitecta, i pel senyor Rafel Planas i Mayolas, arquitecte tècnic, de data novembre del 2010, referència 2413/10, amb un pressupost d’execució per contracta de 164.306,07 euros, segons l’annex d’adaptació al nou tipus d’IVA del projecte esmentat, redactat per la senyora Ma. Teresa Ercilla i Sans, arquitecta, de data febrer del 2013.

  De conformitat amb allò que disposa l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, durant el qual es poden formular reclamacions i al·legacions. L’esmentat projecte i el seu annex, i la documentació integrant de l’expedient es pot consultar a les oficines municipals, carrer Àngela Brutau, 1, de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 hores, i els dijous, també de 17.00 a 20.00 hores, i el projecte amb el seu annex, igualment a la pàgina web municipal http://www.santjaumedellierca. cat/. Sant Jaume de Llierca, 1 de febrer de 2016 Jordi Cargol i Cros Alcalde

 8. lejarza said

  Sant Jaume de Llierca rehabilita l´edifici de l´ajuntament vell

  Actualment té un local per a joves i una coberta en bon estat. La millora actual hi permertrà ubicar l’arxiu

  20.02.2016

  SANT JAUME DE LLIERCA | DDG La junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca del 28 de gener va aprovar el projecte per a la rehabilitació de l’edifici de l’antic Ajuntament, situat al carrer Indústria 7-9. El projecte hi preveu una inversiò de 160.232 euros.
  Ara, l’edifici està ocupat a la panta baixa per un local per a joves. Els altres pisos estan desocupats, mentre que la coberta està en bon estat perquè la van rehabilitar en una primera fase. La idea és adequar els pisos buits per a arxiu municipal.
  Els espais buits a la dècada dels 90 eren les oficines de l’Ajuntament. El projecte preveu canviar la instal·lació elèctrica vella, encara, de l’antic ajuntament per una de nova, posar-hi climatització, sanitaris i un sistema de seguretat.
  L’edifici del carrer Indústria format per 2 cases ajuntades durant dècades va acollir els serveis del municipi. Una part eren les escoles de nens (a la localitat, hi havia hagut l’escola de nenes Àngela Brutau). L’altra part havia estat l’Ajuntament i els baixos durant la Guerra Civil van servir de presó.
  L’edifici està situat al final del carrer Indústria. Està en el camí que condueix a l’antiga fàbrica de fil Brutau. La fàbrica és l’origen de Sant Jaume de Llierca tal com el coneixem ara. Arran de la instal·lació de la fàbrica a finals del segle XIX, els Brutau van encarregar a l’arquitecte Jaume Bosch un pla d’urbanització, perquè els treballadors de la fàbrica es poguessin fer una casa.
  L’Ajuntament vell va quedar buit quan fa una quinzena d’anys van traslladar els serveis del municipi a l’immoble que havia estat l’escola Àngela Brutau.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: