Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consorci per a la Promoció Económica de les Preses i la Garrotxa exposició pública del compte general de l´any 2011

Posted by lejarza en 8 mayo, 2012


Vall del Llierca: Argelaguer – Tortellà – Girona: Consorci per a la Promoció Económica de les Preses i la Garrotxa exposició pública del compte general de l´any 2011.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 88 – 8 de maig de 2012 Núm. 5151 Consorci per a la Promoció Económica de les Preses i a la Garrotxa (Girona).
Edicte d’exposició pública del compte general de 2011.
Formalitzat i rendit el Compte General del Consorci corresponent a l’exercici 2011, conjuntament amb tots els seus annexos i justificants, i havent estat informat per la Comissió Especial de Comptes en la sessió de 24 d’abril de 2012, amb el present anunci es fa públic que el citat Compte General, els seus annexos i justificants, i l’informe de la Comissió, resten exposats al públic a la Secretaria del Consorci per un termini de 15 dies hàbils. Durant aquest termini, i 8 dies hàbils més, tal com determina l’article 212.3 TRLHL, es podran formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes.
Les Preses, 25 d’abril de 2012 Pere Vila Frigola (CiU-Olot) President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

16 comentarios para “Consorci per a la Promoció Económica de les Preses i la Garrotxa exposició pública del compte general de l´any 2011”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 88 – 8 de maig de 2012 Núm. 5152 Consorci per a la Promoció Económica de les Preses i a la Garrotxa (Girona).

  Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l´any 2012
  La Junta General del Consorci per a la Promoció Econòmica de les Preses i a la Garrotxa, en la sessió ordinària de 24 d’abril de 2012, ha aprovat inicialment el Pressupost del Consorci per a l’any 2012, conjuntament amb les Bases d’execució del Pressupost i la Plantilla de personal per a l’any 2012.
  L’expedient es troba exposat al públic, a les oficines del Consorci, durant el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de la publicació del present edicte en el BOP de Girona, als efectes d’examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions, tal com disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Si, transcorregut aquest termini, no s’ha presentat
  cap al·legació, l’acord inicial esdevindrà definitiu. D’altra manera, la Junta General disposarà d’un mes per resoldre-les i procedir a l’aprovació definitiva de l’acord adoptat.
  Les Preses, 25 d’abril de 2012
  Pere Vila Frigola
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 88 – 8 de maig de 2012 Núm. 5155 Consorci per a la Promoció Económica de les Preses i a la Garrotxa (Girona).
  Edicte d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general reguladora dels preus públics
  La Junta General del Consorci per a la Promoció Econòmica de Les Preses i a la Garrotxa, en la sessió ordinària de 24 d’abril de 2012, ha aprovat inicialment la modificació puntual de l’Ordenança general reguladora dels preus públics. L’expedient se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de la publicació del present edicte en el BOP de Girona. Si, transcorregut aquest termini, no s’ha presentat cap al.legació, l’acord inicial esdevindrà definitiu. D’altra manera, la Junta General disposarà d’un mes per resoldre-les i procedir a l’aprovació definitiva de l’acord adoptat.
  Les Preses, 25 d’abril de 2012
  Pere Vila Frigola
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 118 – 19 de juny de 2012
  Núm. 7290
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DI PUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Edicte de notificació de resolució de sancions d’expedients sancionadors en matèria de trànsit
  Xaloc (Xarxa local de municipis de la Diputació de Girona), en ús de les facultats que té conferides per delegació dels
  corresponents ajuntaments creditors,
  Fa saber que: mitjançant el present edicte, el qual es realitza també mitjançant anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament
  del darrer domicili del presumpte infractor, d’acord amb l’establert a l’article 11 del RD 320/1994 de 25 de febrer, i d’acord
  amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
  públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, atès que no ha estat possible
  notificar-ho personalment als interessats, l’òrgan competent, indicat a l’inici de l’annex, ha imposat les sancions que figuren
  al llistat annex contra les persones en ell s’indiquen com a responsables de la comissió d’una infracció administrativa contra
  la normativa de trànsit.
  Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar RECURS DE REPOSICIÓ davant
  l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
  Contra la resolució expressa del recurs de reposició, podeu interposar recurs Contenciós Administratiu davant del Jutjat
  Contenciós Administratiu de Girona o bé, alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, davant els
  jutjats contenciosos administratius amb competència territorial a la província de la localitat on residiu, en el termini de
  dos mesos a comptar des del dia següent al de la data de notificació de la resolució del recurs de reposició. El recurs
  de reposició s’entendrà desestimat presumptament si transcorre un mes des del dia següent de la seva interposició
  sense ser-vos notificada resolució expressa, i en aquest cas el recurs Contenciós Administratiu podrà interposar-se en
  el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al de la data en què s’hagués produït la desestimació presumpta
  del recurs de reposició. No obstant això, si ho estimeu convenient, podeu interposar qualsevol altre recurs que cregueu
  oportú.
  Per la qual cosa, us ho comunico per al vostre coneixement i efectes.
  Podeu Consultar el saldo de punts en http://www.dgt.es
  Termini de Pagament:
  Aquest import només es podrà fer efectiu en període de pagament voluntari des de l’endemà de la present publicació i com
  a màxim fins 15 dies després que la resolució sancionadora hagi esdevingut ferma per haver transcorregut el termini per
  interposar recurs sense haver fet ús d’aquest dret.
  D’acord amb allò que disposa l’article 84.2 del RDLg 339/1990 de 2 de març, transcorregut el termini de 15 dies hàbils
  següents a la data de la fermesa de la sanció, comptats des de la notificació de la present resolució, sense haver-se fet efectiu
  el pagament, s’expediran els títols d’execució i s’iniciarà el procediment de constrenyiment amb el recàrrec corresponent
  i els interessos per mora, segons disposen els articles 68 i següents del Reglament General de Recaptació aprovat per RD
  939/2005, de 29 de juliol.
  Llocs de Pagament:Sol·licitant carta de pagament a qualsevol de les oficines de Xaloc que té en els diferents municipis de la
  província: Oficina de l’Alt Empordà, C/ Nou, 48, 17600, Figueres, Oficina de La Bisbal d’Empordà, C/ Folch i Torres, 15 baixos
  2, 17100, La Bisbal d’Empordà, Oficina de Puigcerdà, Placeta dels bombers, 13 local 5, 17520, Puigcerdà, Oficina de Roses,
  C/ Francesc Macià, 23, 17480, Roses, Oficina de Salt, C/ Major, 156, 17190, Salt, Oficina de Tossa de Mar, Av. Del Pelegrí, 25
  (Edifici La Nau), 17320, Tossa de Mar,Oficina del Gironès, C/ Riera de Mus, 1-A, 17003, Girona, Oficina de la Garrotxa, C/
  Marià Vayreda, 6, 17800, Olot, Oficines centrals, Av. Sant Francesc, 29, 1ª Planta, 17001 Girona.
  Forma de Pagament:
  Mitjançant la carta de pagament obtinguda prèviament, a qualsevol de les entitats col·laboradores de Xaloc “LA CAIXA” i en
  els TERMINALS SERVICAIXA – BBVA -BANCO POPULAR – CAM – CAIXA GIRONA – BANC SA NTANDER SA – CAIXA
  CATALUNYA – CAJA DUERO – CAIXA PENEDES – IBERCAJA -CAJA MADRID – CAIXA SA BADELL – BANC PAS TOR –
  CAIXA MANRESA – CAIXA LAIETANA – BANC SA BADELL ATLANTICO. Per internet, a través de http://www.xalocgirona.cat
  Abreviatures:
  LSV:Llei de seguretat viària aprovada per RDLeg 339/1990 de 2 de març
  RGC: Reglament General de Circulació, aprovat per RD 1428/2003 de 21 de novembre
  OMC: Ordenança municipal de circulació.
  ORA: Ordenança reguladora de l’aparcament amb limitació horària
  Girona, 12 de juny de 2012
  Carmen Gallego i Marín
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, per absència

  Ajuntament de Roses
  Òrgan competent: la Primera Tinent d’Alcalde per Decret de delegació.
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  APOLO DYNAMIC SL 2011/00056313 B651713 B -7622 -VG 28/10/2011 9:57:04 LSV 69 300,00 €
  S. GISELEDIS 2011/00056314 A176009 A -2183 -BY 28/10/2011 9:57:05 LSV 69 600,00 €
  LIGHT CONTRACT SL 2011/00063326 B64168404 -1169 -FMV 19/12/2011 14:15:52 LSV 69 160,00 €
  Ajuntament de Salt
  Òrgan competent: la Tinenta d’Alcalde de Seguretat i Serveis Urbans per Decret de delegació.
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  A. BA 2012/00003823 X241254… GI-5506 -BF 14/01/2012 12:30:00 RGC 117 2 3 200,00 €
  V. COLLELL 2012/00004737 4029700… L -5269 -AC 05/01/2012 17:08:00 RGC 117 1 3 200,00 €
  CONST AZZIMACHI, SL 2012/00003944 B17786328 -3497 -DFP 26/01/2012 14:08:23 LSV 69 600,00 €
  Y. SERROUKH 2011/00064340 X305506… -2089 -BRL 17/12/2011 13:46:00 RGC 143 1 4 200,00 €
  Y. SERROUKH 2011/00064339 X305506… -2089 -BRL 17/12/2011 13:46:00 RGC 117 1 3 200,00 €
  Ajuntament de Sant Julià de Ramis
  Òrgan competent: l’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  J. ROSS ET 2011/00056570 7791031… GI-0134 -BB 31/10/2011 11:35:00 RGC 117 1 3 200,00 €
  M. YAÑEZ 2011/00054117 2411934… -5127 -CMX 10/10/2011 10:00:00 RGC 18 2 3 200,00 €
  Ajuntament de Sarrià de Ter
  Òrgan competent: L’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  PERFALUM SL 2011/00056310 B176827 -1388 -FVW 28/10/2011 9:57:01 LSV 69 450,00 €
  PROMOCIONS ARTISTIQUES I CULTURALS PLA DE L ESTANY 2012/00003950 B17315078 GI-9187 -BK 26/01/2012 14:08:29 LSV 69 300,00 €
  Ajuntament de La Bisbal d’Empordà
  Òrgan competent: l’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  J. CID 2011/00064028 4633392… -3759 -GLK 20/12/2011 12:25:00 RGC 65 1A 4 200,00 €
  Ajuntament de l’Escala
  Òrgan competent: l’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  M. OLIVEIRA 2011/00054257 3603078… -3334 -DFX 02/10/2011 8:35:00 RGC 143 1 4 200,00 €
  Amb la finalitat d’anonimitzar les dades de caràcter personal en aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
  de dades de caràcter personal, es presenten només set dígits del NIF i la inicial del nom i el primer cognom íntegrament.

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 118 – 19 de juny de 2012
  Núm. 7291
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DI PUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Edicte de notificació de denúncia i d’inici d’expedient sancionador en matèria de trànsit
  Xaloc (Xarxa local de municipis de la Diputació de Girona), en ús de les facultats que té conferides per delegació dels
  corresponents ajuntaments,
  Fa saber que: mitjançant el present edicte, el qual es realitza també mitjançant anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament
  del darrer domicili del presumpte infractor, d’acord amb l’establert a l’article 11 del RD 320/1994 de 25 de febrer, i d’acord
  amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
  públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, atès que no ha estat possible
  notificar-ho personalment als interessats, s’ha iniciat un expedient sancionador, d’acord amb allò que estableix el Reglament
  de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RD 320/1994, de 25 de
  febrer) a les persones físiques o jurídiques denunciades que figuren a l’annex, per haver resultat infructuosos els intents de
  notificació personal.
  De conformitat amb l’article 12 del RD 320/1994 les persones interessades disposen d’un termini de 20 dies naturals, comptats
  a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP, per presentar al·legacions i/o proposar els mitjans de prova que
  considerin oportuns.
  En cas que els titulars d’aquesta notificació no fossin els autors de la infracció, i d’acord amb allò que disposa l’article 69 de
  la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
  motor i seguretat viària, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora, hauran
  de comunicar les dades d’identificació del conductor en el termini de 20 dies naturals. Tal i com disposa l’article 69.1.g) del
  mateix cos legal, el titular o arrendatari, en el supòsit que consti en el Registre de Vehicles, serà responsable de les infraccions
  per estacionament, excepte en els supòsit en que el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor
  responsable del fet. L’incompliment d’aquest deure és sancionat com a falta molt greu amb la multa prevista en l’article
  67.2.a) de la Llei 18/2009, de 23 de novembre.
  Es podrà obtenir el benefici del pagament de la multa amb la bonificació establerta en l’Ordenança municipal sobre la quantitat
  publicada, si es fa efectiva dins els 20 dies naturals següents a comptar des de l’endemà de la present publicació. L’abonament
  anticipat amb la reducció anteriorment indicada, excepte en els casos legalment previstos (art. 81.4 de la Llei 18/2009, de 23 de
  novembre), implicarà únicament la renúncia a formular al·legacions i recurs, tenint-se per no presentats en cas d’interposarse,
  i la finalització del procediment administratiu sense necessitat de dictar resolució expressa en el mateix dia en que s’efectuï
  el pagament, quedant oberta la via contenciosa-administrativa (art. 80 de la Llei 18/2009 de 23 de novembre).
  De conformitat amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 15.3 del
  Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RD 320/1994,
  de 25 de febrer), i l’article 71.5 de la Llei 18/2009, l’òrgan competent per sancionar infraccions en matèria de trànsit en via
  urbana és l’indicat al final de l’annex, així com s’indica l’òrgan Instructor.
  El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de l’expedient sancionador, en els casos que sigui procedent (art. 81.5
  de la Llei 18/2009), és de 12 mesos comptats des de la data d’incoació de l’expedient fins caiguda resolució. Altrament,
  l’expedient caducarà.
  Podeu Consultar el saldo de punts en http://www.dgt.es
  Llocs de Pagament:
  Sol·licitant carta de pagament a qualsevol de les oficines de Xaloc que té en els diferents municipis de la província: Oficina de
  l’Alt Empordà, C/ Nou, 48, 17600, Figueres, Oficina de La Bisbal d’Empordà, C/ Folch i Torres, 15 baixos 2, 17100, La Bisbal
  d’Empordà, Oficina de Puigcerdà, Placeta dels bombers, 13 local 5, 17520, Puigcerdà, Oficina de Roses, C/ Francesc Macià,
  23, 17480, Roses, Oficina de Salt, C/ Major, 156, 17190, Salt, Oficina de Tossa de Mar, Av. Del Pelegrí, 25 (Edifici La Nau), 17320,
  Tossa de Mar, Oficina del Gironès, C/ Riera de Mus, 1-A, 17003, Girona, Oficina de la Garrotxa, C/ Marià Vayreda, 6, 17800,
  Olot, Oficines centrals, Av. Sant Francesc, 29, 1ª Planta, 17001 Girona.
  Forma de Pagament:
  Mitjançant la carta de pagament obtinguda prèviament, a qualsevol de les entitats col·laboradores de
  Xaloc: “LA CAIXA” i en els TERMINALS SERVICAIXA – BBVA -BANCO POPULAR – CAM – CAIXA GIRONA
  – BANC SA NTANDER SA – CAIXA CATALUNYA – CAJA DUERO – CAIXA PENEDES – IBERCAJA -CAJA MADRID –
  CAIXA SA BADELL – BANC PAS TOR – CAIXA MANRESA – CAIXA LAIETANA – BANC SA BADELL ATLANTICO. Per
  internet, a través de http://www.xalocgirona.cat
  Abreviatures:
  LSV:Llei de seguretat viària aprovada per RDLeg 339/1990 de 2 de març i modificada per la Llei 18/2009 de 23 de novembre.
  RGC: Reglament General de Circulació, aprovat per RD 1428/2003 de 21 de novembre
  OMC: Ordenança municipal de circulació.
  Girona, 14 de juny de 2012
  Carmen Gallego i Marín
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, per absència

  Ajuntament de Palafrugell
  Òrgan Instructor: Funcionari, Joan Sánchez Alcántara/Òrgan Sancionador:L’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  A. ALCUBIERRE 2012/00017306 2515944… -1621 -GGR 12/04/2012 9:26:00 ORA 9 A 30,05 €
  D. ALVAREZ 2012/00017170 0726429… -0490 -BHG 17/04/2012 18:24:00 RGC 52 1A 6 600,00 €
  H. AMZIAB 2012/00017328 X323046… -7852 -BMF 15/04/2012 9:25:00 ORA 9 A 30,05 €
  J. AU TET 2012/00017467 7710391… -8987 -CBG 22/04/2012 11:37:00 ORA 9 B 18,03 €
  H. AZZOUZI 2012/00017355 X726669… GI-0766 -BC 14/04/2012 9:46:00 ORA 9 A 30,05 €
  P. BELLAPART 2012/00018771 4031634… -6172 -DTM 04/05/2012 11:10:00 RGC 52 1A 100,00 €
  R. BEN 2012/00017320 4162774… GI-8250 -AS 13/04/2012 19:07:00 ORA 9 B 18,03 €
  CAFE MAJOR SL 2012/00017212 B17475542 -4727 -HJJ 25/04/2012 9:45:00 RGC 94 2C 80,00 €
  M. CALATAYUD 2012/00019052 3475318… -4171 -DTK 04/05/2012 10:54:00 RGC 52 1A 100,00 €
  A. CALS 2012/00016995 7799941… GI-7995 -AJ 17/04/2012 17:19:00 RGC 52 1A 100,00 €
  G. CAMPOVERDE 2012/00017838 4162907… -3582 -GYW 26/04/2012 18:59:00 ORA 9 B 18,03 €
  M. CATALAN 2012/00012622 3504836… GI-2394 -BP 08/03/2012 9:28:00 ORA 9 A 30,05 €
  J. CHAMI 2012/00017105 X175800… -9187 -DPR 24/04/2012 15:15:00 RGC 91 1 200,00 €
  V. COBARRO 2012/00009311 4839192… -4193 -GMC 14/02/2012 11:18:00 ORA 9 B 18,03 €
  CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS MAS MAS CORT SL 2012/00017768 B17661893 -4293 -BKZ 25/04/2012 17:51:00 ORA 9 A 30,05 €
  CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS MAS MAS CORT SL 2012/00017798 B17661893 -4293 -BKZ 27/04/2012 17:17:00 ORA 9 A 30,05 €
  CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS MAS MAS CORT SL 2012/00017830 B17661893 -4293 -BKZ 26/04/2012 11:12:00 ORA 9 A 30,05 €
  A. CRUZ 2012/00015176 4053519… -3021 -DFD 03/04/2012 10:45:00 ORA 9 B 18,03 €
  J. DEULOFEU 2012/00017327 4035398… -5057 -DTR 15/04/2012 9:20:00 ORA 9 A 30,05 €
  A. DIAZ 2012/00017375 7800255… -5667 -CCZ 15/04/2012 12:30:00 ORA 9 A 30,05 €
  A. DIAZ 2012/00017396 7800255… -5667 -CCZ 19/04/2012 19:40:00 ORA 9 A 30,05 €
  A. DUQUE 2012/00017061 4051306… -8838 -GTN 17/04/2012 17:33:00 RGC 52 1A 100,00 €
  L. FABREGAS 2012/00017351 4029912… -2933 -BVL 13/04/2012 12:55:00 ORA 9 B 18,03 €
  A. FERNANDEZ 2012/00017302 4052408… -7543 -FFF 10/04/2012 18:27:00 ORA 9 A 30,05 €
  P. FRIGOLA 2012/00012514 7800013… -9973 -DGD 29/02/2012 18:07:00 ORA 9 A 30,05 €
  P. FRIGOLA 2012/00017353 7800013… -9973 -DGD 13/04/2012 18:11:00 ORA 9 B 18,03 €
  S. FRIGOLA 2012/00009278 4052037… -3505 -FYG 12/02/2012 11:44:00 ORA 9 A 30,05 €
  A. GALOFRE 2012/00017110 3771758… -6733 -CDV 24/04/2012 17:46:00 RGC 94 2C 80,00 €
  A. HALAC 2012/00010102 X579459… -4855 -FNT 24/02/2012 11:51:00 ORA 9 A 30,05 €
  J. HERAS 2012/00017112 3388444… -3138 -DYD 17/04/2012 17:42:00 RGC 52 1A 100,00 €
  INSTAL LACIONS BOSCH S L 2012/00017774 B17616970 -8772 -CXP 26/04/2012 10:21:00 ORA 9 A 30,05 €
  Y. JAMALI 2012/00014516 X238953… -1096 -DJD 30/03/2012 12:35:00 ORA 9 A 30,05 €
  J. JORDAN 2012/00017387 4650421… B -8152 -SV 18/04/2012 18:39:00 ORA 9 B 18,03 €
  N. JORDI 2012/00017370 4339799… -3765 -DZY 15/04/2012 11:08:00 ORA 9 B 18,03 €
  A. KARROUM 2012/00017290 X279233… -4266 -CRB 10/04/2012 19:28:00 ORA 9 A 30,05 €
  R. LENUTA 2012/00017109 X967150… -1816 -BWN 24/04/2012 19:22:00 RGC 94 2C 80,00 €
  M. MARTIN 2012/00017322 4052957… -3245 -FKB 13/04/2012 19:40:00 ORA 9 B 18,03 €
  J. MARTINEZ 2012/00017334 4051902… B -5467 -SK 10/04/2012 10:30:00 ORA 9 A 30,05 €
  A. MIAS 2012/00017103 4051671… -4962 -HDZ 14/04/2012 16:46:00 RGC 94 2C 80,00 €
  N. MIRANDA 2012/00016327 5240586 -5013 -CSJ 31/01/2012 16:48:00 RGC 52 1A 100,00 €
  L. MIRCEA 2012/00017066 X658904… GI-1191 -BH 17/04/2012 17:10:00 RGC 52 1A 100,00 €
  J. MOLINER 2012/00017439 3729647… GI-5253 -AZ 20/04/2012 12:37:00 ORA 9 B 18,03 €
  J. MONFORT 2012/00017374 3802408… GI-4898 -BM 15/04/2012 11:33:00 ORA 9 A 30,05 €
  MUNTATGES SERALF SCP 2012/00017345 J55008007 -1446 -FMS 12/04/2012 11:55:00 ORA 9 B 18,03 €
  M. NAVAS 2012/00009242 4033899… -6653 -CTN 07/02/2012 17:20:00 ORA 9 A 30,05 €
  M. NAVAS 2012/00009266 4033899… -6653 -CTN 10/02/2012 11:55:00 ORA 9 A 30,05 €
  I. NORBERT 2012/00015280 X843332… -4813 -BHF 09/04/2012 13:22:00 RGC 94 2F 200,00 €
  J. OLIU 2012/00017308 4051015… -8679 -DWG 12/04/2012 18:53:00 ORA 9 A 30,05 €

  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  A. OSTRA 2012/00017119 X841439… B -7533 -PB 17/04/2012 17:40:00 RGC 52 1A 100,00 €
  S. OSU NA 2012/00017437 4053853… -3968 -FCC 20/04/2012 12:12:00 ORA 9 B 18,03 €
  A. OUA KKI 2012/00017399 X130543… -3872 -BYB 20/04/2012 10:00:00 ORA 9 B 18,03 €
  A. PAEZ 2012/00017304 4050529… GI-5487 -BB 11/04/2012 10:08:00 ORA 9 B 18,03 €
  M. PAEZ 2012/00017397 4052266… -2720 -FXJ 20/04/2012 9:34:00 ORA 9 A 30,05 €
  D. PAS TALLE 2012/00019050 3835917… -9342 -DJM 04/05/2012 10:49:00 RGC 52 1A 100,00 €
  M. PEREZ 2012/00017313 4052516… -2064 -CBT 13/04/2012 10:15:00 ORA 9 B 18,03 €
  F. PEREZ 2012/00010046 4052459… -3164 -HHL 21/02/2012 11:42:00 ORA 9 B 18,03 €
  J. PEREZ 2012/00017398 4050897… -7108 -CNP 20/04/2012 9:55:00 ORA 9 B 18,03 €
  S. PETRICA 2012/00017366 X722808… GI-0323 -BM 15/04/2012 9:34:00 ORA 9 A 30,05 €
  PETRO PALOL SL 2012/00019437 B17473190 -3702 -DRT 04/05/2012 11:16:00 RGC 52 1A 100,00 €
  F. PLATA 2012/00017394 7791683… GI-5113 -BF 19/04/2012 19:33:00 ORA 9 A 30,05 €
  M. RIBOT 2012/00017310 4052780… -5535 -GHT 13/04/2012 9:31:00 ORA 9 A 30,05 €
  M. RIBOT 2012/00017331 4052780… -5535 -GHT 10/04/2012 9:19:00 ORA 9 A 30,05 €
  M. RIBOT 2012/00017378 4052780… -5535 -GHT 17/04/2012 11:14:00 ORA 9 A 30,05 €
  M. RIBOT 2012/00017388 4052780… -5535 -GHT 19/04/2012 9:16:00 ORA 9 A 30,05 €
  M. RIBOT 2012/00017428 4052780… -5535 -GHT 18/04/2012 9:24:00 ORA 9 A 30,05 €
  M. RIBOT 2012/00017436 4052780… -5535 -GHT 20/04/2012 10:03:00 ORA 9 A 30,05 €
  M. RIBOT 2012/00017444 4052780… -5535 -GHT 20/04/2012 17:19:00 ORA 9 A 30,05 €
  S. ROMERO 2012/00016997 4053683… -9305 -CDH 17/04/2012 17:25:00 RGC 52 1A 100,00 €
  M. SERRA 2012/00017324 4050364… -1359 -GBX 14/04/2012 11:39:00 ORA 9 A 30,05 €
  B. SERVIA 2012/00017335 4051755… GI-4920 -BN 10/04/2012 17:10:00 ORA 9 A 30,05 €
  I. SOLANO 2012/00005322 4034988… -6842 -BFT 12/01/2012 18:24:00 ORA 9 A 30,05 €
  F. SOLER 2012/00017222 4634789… -6924 -FGJ 26/04/2012 11:54:00 RGC 94 2C 80,00 €
  F. TALIB 2012/00018152 4045743… -2652 -FFY 02/05/2012 11:40:00 RGC 171 B 80,00 €
  Ajuntament de Puigcerdà
  Òrgan Instructor: Adjunta de Gerència de Xaloc/Òrgan Sancionador:L’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  J. ALVAREZ 2012/00016052 4056090 -7427 -BXZ 02/04/2012 18:59:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. ARTIGAS 2012/00015807 5242849 -4232 -DTR 04/04/2012 18:35:00 OMC 15 1 80,00 €
  ASS OC PER LA NATURA EXCURSA IONISME I CULTURA 2012/00013558 G61386280 B -3603 -WT 20/03/2012 11:00:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. BAS 2012/00018423 4056216… -4024 -BRL 29/04/2012 19:05:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. BELDEAN 2012/00013108 Y141289… V -9512 -FX 17/02/2012 10:13:00 OMC 15 24 50,00 €
  A. BELDEAN 2012/00018390 Y141289… V -9512 -FX 27/04/2012 18:20:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. BELDEAN 2012/00018406 Y141289… V -9512 -FX 29/04/2012 11:19:00 OMC 15 24 60,00 €
  BERTRAN IMBERN SC 2012/00015975 E173994 -8300 -GDX 27/03/2012 12:09:00 OMC 15 24 60,00 €
  C. BETANCUR 2012/00016008 X810456 B -6924 -WD 30/03/2012 12:47:00 OMC 15 24 60,00 €
  C. BETANCUR 2012/00016295 X810456 B -6924 -WD 13/04/2012 12:40:00 OMC 15 1 80,00 €
  P. BRUGULAT 2012/00016196 5230482 L -0328 -AJ 13/04/2012 18:59:00 OMC 15 24 60,00 €
  N. BOUKHALFI 2012/00018317 4056511… -8536 -FZM 21/04/2012 12:46:00 OMC 15 24 60,00 €
  N. BOUKHALFI 2012/00018339 4056511… -8536 -FZM 23/04/2012 19:30:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. CABERO 2012/00018384 3500381… B -0619 -VK 27/04/2012 12:13:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. CABERO 2012/00018393 3500381… B -0619 -VK 27/04/2012 19:13:00 OMC 15 24 60,00 €
  E. CANTERO 2012/00016049 4056045 -6461 -CPY 02/04/2012 12:36:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. CARBONELL 2012/00016150 7814972 -3340 -HHC 08/04/2012 19:08:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. CARBONELL 2012/00016157 7814972 -3340 -HHC 09/04/2012 12:04:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. CARBONELL 2012/00015840 7814972 -3340 -HHC 06/04/2012 11:40:00 OMC 15 1 80,00 €
  A. CARBONELL 2012/00015883 7814972 -3340 -HHC 07/04/2012 11:55:00 OMC 15 13 200,00 €
  A. CARBONELL 2012/00016305 7814972 -3340 -HHC 14/04/2012 12:15:00 OMC 15 13 200,00 €
  J. CARNICE 2012/00016293 3848188 -8245 -GYT 12/04/2012 12:25:00 OMC 15 1 80,00 €
  Y. CARRERA 2012/00018272 4623809… -9125 -BCW 17/04/2012 12:30:00 OMC 15 24 40,00 €
  S. CASAS 2012/00018424 4787700… -1962 -FBZ 29/04/2012 19:31:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. CAS TELLA 2012/00016092 3389876 -5300 -FBZ 05/04/2012 19:53:00 OMC 15 24 60,00 €
  CONSTRUCCIONS LLADURA S.L. 2012/00018378 B17526153 -9402 -CXT 26/04/2012 19:34:00 OMC 15 24 40,00 €
  CONSTRUCTORA TABOADA I FILLS SL 2012/00018270 B17851601 -9175 -FYK 17/04/2012 11:47:00 OMC 15 24 40,00 €
  E. COT 2012/00018312 4055923… -0045 -GBG 20/04/2012 19:00:00 OMC 15 24 60,00 €
  E. COT 2012/00015961 4055923 -0045 -GBG 26/03/2012 18:06:00 OMC 15 24 60,00 €
  F. DOMINGO 2012/00016099 7814761 L -7349 -AC 06/04/2012 12:06:00 OMC 15 24 60,00 €
  EMAIN INSTALACIONS SL 2012/00018276 B61861944 -3331 -GGD 17/04/2012 17:38:00 OMC 15 24 60,00 €
  F. ESQUERRER 2012/00016078 4055849 GI-5229 -BL 05/04/2012 12:07:00 OMC 15 24 40,00 €
  F. ESQUERRER 2012/00016114 4055849 GI-5229 -BL 07/04/2012 12:50:00 OMC 15 24 40,00 €
  EXCAVACIONS I ESTRUCTURES CERDANYA C TRES SL 2012/00016137 B177831 -4738 -CTW 08/04/2012 12:15:00 OMC 15 24 40,00 €
  S. FAGES 2012/00016010 4055976 B -8466 -IL 30/03/2012 18:06:00 OMC 15 24 60,00 €
  S. FAGES 2012/00016075 4055976 B -8466 -IL 05/04/2012 11:01:00 OMC 15 24 60,00 €
  FEDOSA CERDANYA S L 2012/00016048 B253561 -2593 -CTL 02/04/2012 12:32:00 OMC 15 24 40,00 €
  J. FORMENT 2012/00018013 4055502… -9904 -BDG 29/04/2012 20:16:00 OMC 15 1 80,00 €
  M. GARCIA 2012/00018292 7814761… -9320 -CVY 18/04/2012 12:22:00 OMC 15 24 60,00 €
  S. GARCIA 2012/00015963 4055727 -7934 -CVJ 26/03/2012 18:23:00 OMC 15 24 60,00 €
  V. GARCIA 2012/00018253 4056250… -4640 -FTK 16/04/2012 11:38:00 OMC 15 24 60,00 €

  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  V. GARCIA 2012/00018301 4056250… -4640 -FTK 18/04/2012 19:11:00 OMC 15 24 40,00 €
  M. GOMIS 2012/00016000 4056071 GI-2775 -BM 28/03/2012 19:23:00 OMC 15 24 60,00 €
  R. GUIU 2012/00018456 5302540… -2235 -DZT 02/05/2012 19:06:00 OMC 15 24 60,00 €
  H. GUTIERREZ 2012/00016040 3910407 -4820 -CTC 01/04/2012 11:42:00 OMC 15 24 60,00 €
  P. HERNANDEZ 2012/00018363 4056094… -4964 -FNK 26/04/2012 11:18:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. ISA RT 2012/00013314 4634152… -3088 -DBG 02/03/2012 10:40:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. ISA RT 2012/00013121 4634152… -3088 -DBG 17/02/2012 12:32:00 OMC 15 24 50,00 €
  J. JIMENEZ 2012/00018347 4055868… L -0959 -Y 25/04/2012 10:25:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. LABORDA 2012/00015989 4056110 -3250 -FNM 28/03/2012 11:23:00 OMC 15 24 60,00 €
  C. LIRA 2012/00016213 X335931 GI-2284 -AW 14/04/2012 19:43:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. LLOBET 2012/00013500 4634004… -5355 -GYV 16/03/2012 18:05:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. LLOMBART 2012/00016160 4056174 -6491 -GJM 09/04/2012 12:17:00 OMC 15 24 60,00 €
  E. LOZANO 2012/00018022 4055759… -6284 -DXX 29/04/2012 17:49:00 OMC 15 1 80,00 €
  A. LUESMA 2012/00018288 5329229… -5718 -BRH 18/04/2012 10:56:00 OMC 15 24 60,00 €
  D. MARIA 2012/00016183 4100164 B -6647 -TP 13/04/2012 12:41:00 OMC 15 24 60,00 €
  D. MARTIN 2012/00018380 4055922… B -9037 -WS 27/04/2012 10:26:00 OMC 15 24 60,00 €
  D. MARTIN 2012/00018426 4055922… B -9037 -WS 30/04/2012 17:45:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. MERCADAL 2012/00018396 4339802… -3362 -DSY 27/04/2012 19:45:00 OMC 15 24 60,00 €
  C. MESA 2012/00018337 X389980… V -8573 -HC 23/04/2012 19:02:00 OMC 15 24 60,00 €
  R. MOLINA 2012/00016190 4055956 -8675 -DYN 13/04/2012 18:04:00 OMC 15 24 40,00 €
  M. MORILLAS 2012/00018310 5339822… -3390 -DFN 19/04/2012 12:13:00 OMC 15 24 40,00 €
  C. MUNS 2012/00018455 7707893… -4137 -BGD 02/05/2012 18:24:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. MUÑOZ 2012/00018416 0414117… -9958 -DMC 29/04/2012 18:34:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. NIN 2012/00016003 3726438 L -9572 -AC 30/03/2012 11:57:00 OMC 15 24 40,00 €
  J. NYAMSI 2012/00015836 X300738 -3127 -DXC 06/04/2012 11:35:00 OMC 15 1 80,00 €
  J. OGAYAR 2012/00018348 4056257… -7036 -BHK 25/04/2012 10:31:00 OMC 15 24 60,00 €
  O. OLIVER 2012/00018430 3898461… B -6341 -SP 30/04/2012 17:54:00 OMC 15 24 60,00 €
  N. PACHAN 2012/00016029 3764116 -1271 -GWN 31/03/2012 17:40:00 OMC 15 24 60,00 €
  L. PAGES 2012/00015844 7802272 -6953 -HBK 06/04/2012 11:30:00 OMC 15 1 80,00 €
  M. PALOMERO 2012/00016861 4665690… -1968 -FLB 21/04/2012 19:05:00 OMC 15 13 200,00 €
  M. PARRAMON 2012/00016195 3395793 -9944 -CCZ 13/04/2012 18:57:00 OMC 15 24 40,00 €
  S. PEREZ 2012/00018400 X337085… -9213 -DDC 29/04/2012 10:47:00 OMC 15 24 60,00 €
  S. PEREZ 2012/00018421 X337085… -9213 -DDC 29/04/2012 18:48:00 OMC 15 24 60,00 €
  S. PEREZ 2012/00018435 X337085… -9213 -DDC 30/04/2012 18:04:00 OMC 15 24 60,00 €
  S. PEREZ 2012/00018349 X337085… -9213 -DDC 25/04/2012 11:27:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. PETRY 2012/00013585 X443871… -6295 -GBB 23/03/2012 17:23:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. PETRY 2012/00018352 X443871… -6295 -GBB 25/04/2012 11:34:00 OMC 15 24 40,00 €
  G. PETRY 2012/00018432 4056591… -7180 -GFZ 30/04/2012 18:01:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. QUINTANA 2012/00018358 4055767… -7237 -CKL 25/04/2012 17:50:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. RAVETLLAT 2012/00016088 4055758 -2600 -CMS 05/04/2012 18:28:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. RAVETLLAT 2012/00016112 4055758 -2600 -CMS 07/04/2012 12:14:00 OMC 15 24 40,00 €
  F. RIBOT 2012/00015997 7802201 B -4467 -WT 28/03/2012 18:41:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. RESTREPO 2012/00018350 2177779… -2799 -BTR 25/04/2012 11:28:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. RESTREPO 2012/00018000 2177779… -2799 -BTR 24/04/2012 OMC 15 1 80,00 €
  E. REUS 2012/00018856 4055956… GI-6125 -BM 25/04/2012 10:50:00 OMC 15 13 200,00 €
  T. RODRIGUEZ 2012/00018392 3886952… -5036 -FBP 27/04/2012 18:23:00 OMC 15 24 60,00 €
  RQR NOVENTA Y NUEVE SL 2012/00016027 B619117 -3066 -FGV 31/03/2012 17:17:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. RUITERS 2012/00013131 X153104… -7443 -GPJ 17/02/2012 18:08:00 OMC 15 24 50,00 €
  L. SA CREST 2012/00016165 3813769 -1194 -BKM 10/04/2012 12:35:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. SA NCHEZ 2012/00016090 7512447 -0390 -CNP 05/04/2012 19:36:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. SA NCHEZ 2012/00018413 4056162… GI-6085 -BJ 29/04/2012 12:50:00 OMC 15 24 60,00 €
  TEIM MJ SL 2012/00018389 B60269651 -2776 -FHL 27/04/2012 12:43:00 OMC 15 24 40,00 €
  J. TORRAS 2012/00018444 3903835… -5691 -GCH 30/04/2012 19:54:00 OMC 15 24 60,00 €
  G. TORRAS 2012/00018436 4786860… -2912 -BKW 30/04/2012 18:25:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. TORRES 2012/00018274 4081387… -1943 -DPD 17/04/2012 17:22:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. TORRES 2012/00018289 4081387… -1943 -DPD 18/04/2012 11:16:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. TORRES 2012/00016001 4081387 B -9843 -NH 30/03/2012 10:58:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. TORRES 2012/00016023 4081387 B -9843 -NH 31/03/2012 11:06:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. TORRES 2012/00016191 4081387 -1943 -DPD 13/04/2012 18:12:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. TORRES 2012/00016203 4081387 -1943 -DPD 14/04/2012 11:15:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. TORRES 2012/00016076 4081387 -1943 -DPD 05/04/2012 11:05:00 OMC 15 24 40,00 €
  J. TORRES 2012/00016097 4081387 -1943 -DPD 06/04/2012 11:27:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. TORRES 2012/00015953 4081387 B -9843 -NH 26/03/2012 12:13:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. TORRES 2012/00015969 4081387 B -9843 -NH 27/03/2012 10:31:00 OMC 15 24 60,00 €
  P. TUÑAS 2012/00018411 4483816… -8151 -FTH 29/04/2012 12:21:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. VICENS 2012/00018256 4055917… -4090 -GWF 16/04/2012 12:18:00 OMC 15 24 60,00 €
  Ajuntament de Roses
  Òrgan Instructor: El Cap de la Policia Local/Òrgan Sancionador: la Primera Tinent d’Alcalde per Decret de delegació
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  C. AMANDA 2012/00011694 4043319… -2582 -GYD 21/03/2012 8:55:00 RGC 110 1 80,00 €

  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  R. CORTES 2012/00016809 4044934… GE-4548 -X 26/04/2012 19:48:00 Orde 16 1 100,00 €
  A. DONAT 2012/00013611 4041292… GI-6313 -BP 30/03/2012 13:41:00 Orde 16 14 200,00 €
  ESTRUCTURES SOFIN 2003 SL UNIPERSONAL 2012/00017950 B17757162 GI-0171 -AV 05/05/2012 10:25:00 Orde 16 6 100,00 €
  M. LOPEZ 2012/00012447 4044776… B -8154 -HU 28/03/2012 8:02:00 Orde 16 1 100,00 €
  S. LUMITA 2012/00014294 Y007011… -8648 -CSY 08/04/2012 15:16:00 Orde 16 17 200,00 €
  MARBRES I GRANITS GARCIA SCP 2012/00016955 G64654346 -6839 -DVP 27/04/2012 12:10:00 Orde 16 18 100,00 €
  J. MARTI 2012/00016848 7796145… -8432 -FKL 27/04/2012 13:01:00 RGC 169 B 4 200,00 €
  J. MOYANO 2012/00010578 7796136… -7470 -GBZ 12/03/2012 20:37:00 Orde 16 15 100,00 €
  X. RIBERA 2012/00017084 4044885… -4995 -CVR 30/04/2012 12:57:00 Orde 16 1 100,00 €
  SA T MIL CINCO CAT 2012/00011698 F58581570 -8333 -BWL 21/03/2012 11:36:00 Orde 16 13 200,00 €
  J. SILVA 2012/00017895 2878060… C -0200 -BTT 25/04/2012 11:00:00 RGC 152 80,00 €
  Ajuntament de Salt
  Òrgan Instructor: Inspector-Cap de Policia Local/Òrgan Sancionador: la Tinenta d’Alcalde de Seguretat i Serveis Urbans per
  Decret de delegació
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  G. ANGELES 2012/00018603 4011387… -6786 -DMH 04/05/2012 10:48:00 OMC 15 24 60,00 €
  D. ANTEQUERA 2012/00017671 4034806… -2608 -GDV 28/04/2012 17:18:00 OMC 15 24 60,00 €
  R. ARZA 2012/00016959 4051256… GI-3566 -BS 16/04/2012 12:25:00 OMC 15 1 80,00 €
  ASS ESS ORAMENT I GESTIO SA LT, SL. 2012/00018187 B17320904 -4769 -DHG 26/04/2012 16:16:00 OMC 15 13 200,00 €
  M. AZEROVAL 2012/00017608 X503227… GI-6524 -BP 23/04/2012 18:16:00 OMC 15 24 40,00 €
  M. BARNEDA 2012/00017644 4044642… -5055 -FFK 27/04/2012 12:45:00 OMC 15 24 60,00 €
  D. BAU TISTA 2012/00017658 4157506… GI-4848 -BT 24/04/2012 18:13:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. BAU TISTA 2012/00017611 4035709… GI-7371 -AX 23/04/2012 19:57:00 OMC 15 24 60,00 €
  F. BAU TISTA 2012/00014102 4029903… -7324 -DMC 26/03/2012 17:02:00 OMC 15 24 60,00 €
  F. BAU TISTA 2012/00014054 4029903… -7324 -DMC 27/03/2012 17:05:00 OMC 15 24 60,00 €
  F. BAU TISTA 2012/00012946 4029903… -7324 -DMC 23/03/2012 10:08:00 OMC 15 24 60,00 €
  F. BAU TISTA 2012/00012983 4029903… -7324 -DMC 20/03/2012 16:56:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. BIGORDA 2012/00018582 4034993… GI-3368 -AU 30/04/2012 11:55:00 OMC 15 24 60,00 €
  L. BORJA 2012/00017592 4043924… -0254 -CTR 27/04/2012 19:47:00 OMC 15 24 40,00 €
  A. BRANCOS 2012/00014103 7800207… GI-1288 -BL 26/03/2012 17:15:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. CASA LPRIM 2012/00014635 7789556… -6508 -CVK 02/04/2012 18:28:00 OMC 15 24 60,00 €
  O. CAS TILLO 2012/00018647 3807480… B -4620 -UZ 02/05/2012 11:58:00 OMC 15 24 40,00 €
  M. CHRIF 2012/00016733 X308400… -5377 -DHJ 21/04/2012 11:49:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. COMINO 2012/00019079 4032021… GI-8967 -BB 30/04/2012 12:20:00 OMC 15 13 200,00 €
  E. COROMINAS 2012/00009563 4028133… -4953 -GSH 21/02/2012 11:08:00 OMC 15 24 60,00 €
  R. COST 2012/00016743 4028167… -6489 -BDR 21/04/2012 19:26:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. FERNANDEZ 2012/00017594 4034744… -6191 -GFC 27/04/2012 20:03:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. FRANCESCH 2012/00018627 3883119… -6740 -DZV 03/05/2012 12:08:00 OMC 15 24 60,00 €
  FRUTAS PAEZ S L 2012/00012921 B17267063 GI-0497 -AW 20/03/2012 12:24:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. GALVEZ 2012/00009584 4034797… -6154 -FBS 23/02/2012 10:27:00 OMC 15 24 60,00 €
  T. GATELL 2012/00016712 4654593… -7828 -DWD 19/04/2012 10:24:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. GIBANEL 2012/00017585 3476349… -7429 -FHK 26/04/2012 9:42:00 OMC 15 24 60,00 €
  F. GIRONA 2012/00018613 4650737… B -6534 -SH 02/05/2012 10:51:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. GIRONA 2012/00017590 4028901… -3287 -BRY 27/04/2012 11:31:00 OMC 15 24 60,00 €
  L. GOMEZ 2012/00019476 4035993… -4758 -HFY 01/05/2012 13:39:00 RGC 50 1A 2 300,00 €
  J. GONZALEZ 2012/00017672 3938764… -4707 -BKT 28/04/2012 17:26:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. GUERRERO 2012/00018178 4159039… -3293 -FTT 25/04/2012 OMC 15 13 200,00 €
  M. HERNANDEZ 2012/00012909 4029220… -7973 -CBY 22/03/2012 16:46:00 OMC 15 24 60,00 €
  F. HERNANDEZ 2012/00018215 4030816… GI-1853 -BP 27/04/2012 8:12:00 OMC 15 1 80,00 €
  M. JIMENEZ 2012/00017006 7079192… -7606 -BWK 17/04/2012 12:20:00 OMC 15 16 200,00 €
  J. JIMENEZ 2012/00016731 4034599… B -3015 -SS 21/04/2012 10:12:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. JIMENEZ 2012/00017607 2557248… GI-4752 -BJ 23/04/2012 16:43:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. JIMENEZ 2012/00017626 2557248… GI-4752 -BJ 25/04/2012 16:56:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. JIMENEZ 2012/00017632 2557248… GI-4752 -BJ 26/04/2012 13:04:00 OMC 15 24 60,00 €
  D. JIMENO 2012/00016677 4032171… -3540 -DYB 21/04/2012 11:00:00 OMC 15 24 60,00 €
  V. JUA REZ 2012/00015765 2165201 B -1377 -PV 08/04/2012 19:55:00 OMC 15 13 200,00 €
  L. KADRI 2012/00018615 X331726… GI-0455 -AY 02/05/2012 12:20:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. LINDEZ 2012/00018207 4032415… -9133 -BCB 26/04/2012 10:10:00 OMC 15 1 80,00 €
  A. MARCOS 2012/00015622 1196915 -5272 -CPN 14/04/2012 17:14:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. MARTINEZ 2012/00014647 4034272… GI-6221 -BF 05/04/2012 17:12:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. MARTINEZ 2012/00017627 4032697… -7050 -GLN 25/04/2012 17:05:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. MESA 2012/00010302 4026588… -8445 -HDF 28/02/2012 19:21:00 OMC 15 24 60,00 €
  L. MORAZAN 2012/00010378 X898666… GI-5118 -BC 02/03/2012 18:38:00 OMC 15 24 60,00 €
  E. MORENO 2012/00011910 4362670… -3302 -BSR 14/03/2012 11:18:00 OMC 15 24 60,00 €
  R. MULLERAS 2012/00019474 4033508… -2822 -CXP 01/05/2012 13:20:00 RGC 50 1A 100,00 €
  C. MUÑOZ 2012/00018588 2134791… GI-4257 -AS 30/04/2012 17:22:00 OMC 15 24 60,00 €
  E. NIÑO 2012/00017656 0081736… -9227 -FRL 24/04/2012 9:51:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. PAREDES 2012/00017598 4030338… -1071 -BTT 28/04/2012 17:41:00 OMC 15 24 60,00 €
  S. PARES 2012/00008037 4032638… -5548 -FMB 09/02/2012 13:00:00 RGC 50 1A 100,00 €

  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  E. PLANAS 2012/00017663 4339371… GI-5292 -BM 26/04/2012 9:59:00 OMC 15 24 60,00 €
  L. PUPIALES 2012/00010351 X637202… GI-1193 -AY 03/03/2012 10:47:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. QUESA DA 2012/00018586 2646876… -3799 -CBW 30/04/2012 17:09:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. RAIGOZA 2012/00016855 X494019… GI-1596 -BB 15/04/2012 20:43:00 OMC 15 18 80,00 €
  O. RODRIGUEZ 2012/00011066 4554942… -0006 -FDP 29/02/2012 11:07:00 RGC 50 1A 2 300,00 €
  I. RUIZ 2012/00018607 4035964… -9816 -CTY 30/04/2012 13:06:00 OMC 15 24 60,00 €
  P. SA LA 2012/00014081 4034945… -7751 -GGH 30/03/2012 19:15:00 OMC 15 24 60,00 €
  R. SA NCHEZ 2012/00014504 4032946… -1673 -FHZ 27/03/2012 12:00:00 OMC 15 16 200,00 €
  J. SA NTACRUZ 2012/00014085 4026896… B -5433 -SB 31/03/2012 11:56:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. SA NTACRUZ 2012/00014589 4026896… B -5433 -SB 07/04/2012 9:47:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. SA NTACRUZ 2012/00014623 4026896… B -5433 -SB 05/04/2012 17:49:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. SERRANO 2012/00016675 4035719… GI-5430 -BT 21/04/2012 10:09:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. SERRANO 2012/00014031 4371593… -5709 -GYT 26/03/2012 10:14:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. SILVA 2012/00017638 X022177… -3750 -FSF 26/04/2012 20:14:00 OMC 15 24 60,00 €
  S. SILVA 2012/00018608 7485192… -6166 -BRN 30/04/2012 13:09:00 OMC 15 24 60,00 €
  S. SILVA 2012/00017610 7485192… -6166 -BRN 23/04/2012 19:55:00 OMC 15 24 60,00 €
  S. SILVA 2012/00017613 7485192… -6166 -BRN 24/04/2012 16:45:00 OMC 15 24 60,00 €
  S. SILVA 2012/00017625 7485192… -6166 -BRN 25/04/2012 16:48:00 OMC 15 24 60,00 €
  S. SILVA 2012/00017633 7485192… -6166 -BRN 26/04/2012 16:49:00 OMC 15 24 60,00 €
  S. SILVA 2012/00017619 4159786… -5626 -BBJ 24/04/2012 20:07:00 OMC 15 24 60,00 €
  S. SILVA 2012/00011267 4154916… -3983 -DNB 06/03/2012 17:15:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. TIRADO 2012/00018651 X522905… -4445 -BKZ 02/05/2012 18:33:00 OMC 15 24 40,00 €
  S. TORNERO 2012/00014086 4035934… -6769 -CNY 31/03/2012 12:16:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. TRULL 2012/00018594 4028740… -4949 -DBZ 03/05/2012 11:28:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. VALERO 2012/00014048 4029485… -5585 -CDT 31/03/2012 12:35:00 OMC 15 24 60,00 €
  D. VALLE 2012/00019018 X857118… GI-3598 -BP 29/04/2012 19:50:00 OMC 15 4 200,00 €
  Ajuntament de Sarrià de Ter
  Òrgan Instructor: Cap de la Policia Local/Òrgan Sancionador:L’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  E. ARMENGOL 2012/00018097 4034430… -4772 -BTX 03/05/2012 13:02:00 RGC 52 1A 6 500,00 €
  BRISTOL DOS MIL SL 2012/00018062 B619896 -6977 -DNN 03/05/2012 12:38:00 RGC 52 1A 4 400,00 €
  A. COMPANY 2012/00013766 4032497… -6989 -CRF 24/03/2012 17:02:00 RGC 52 1A 2 300,00 €
  L. FONTANA 2012/00018093 4035714… -2104 -CWN 03/05/2012 12:50:00 RGC 52 1A 2 300,00 €
  F. MARQUEZ 2012/00004711 4033116… -5632 -HHT 16/01/2012 14:58:00 RGC 52 1A 2 300,00 €
  J. NONELL 2012/00002149 4027607… -5423 -FLV 11/01/2012 16:16:00 RGC 52 1A 2 300,00 €
  P. ROBLEDILLO 2012/00018067 2647850… -5195 -CNJ 03/05/2012 12:45:00 RGC 52 1A 2 300,00 €
  R. SA NCES 2012/00018045 4029783… -5357 -FSF 03/05/2012 12:21:00 RGC 52 1A 2 300,00 €
  D. SERRAMITJANA 2012/00018481 4667261… -5933 -CVR 02/05/2012 17:40:00 OMC 15 2 80,00 €
  J. TRIAS 2012/00018055 7790691… -0179 -GWN 03/05/2012 12:29:00 RGC 52 1A 4 400,00 €
  Ajuntament de Torroella de Montgrí
  Òrgan Instructor: Tècnica d’Administrració General de l’Ajuntament/Òrgan Sancionador:L’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  N. CAÑIZARES 2012/00017684 1901268… B -3221 -UX 26/04/2012 18:13:00 OMC 15 24 60,00 €
  R. GARCIA 2012/00018744 7318533… -0321 -CXJ 02/05/2012 10:20:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. GIRONES 2012/00017699 7799788… -9460 -DTS 25/04/2012 17:52:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. JIMENEZ 2012/00009457 4800321… -6269 -CLX 20/02/2012 18:53:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. LAS 2012/00017678 4045129… GI-4521 -AX 24/04/2012 12:22:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. LEON 2012/00017701 4028536… -7054 -DYK 26/04/2012 10:05:00 OMC 15 24 60,00 €
  C. PARETAS 2012/00017697 3699254… B -6828 -TS 25/04/2012 11:38:00 OMC 15 24 60,00 €
  R. PUJOL 2012/00014799 3803930… -2665 -BBH 04/04/2012 11:03:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. RIERA 2012/00017693 4044623… -9954 -DXC 28/04/2012 12:24:00 OMC 15 24 60,00 €
  Ajuntament de Tossa de Mar
  Òrgan Instructor:el Tècnic del Departament de Multes i Sancions de Xaloc/Òrgan Sancionador:L’Alcaldessa
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  A. MANYER 2012/00010387 4367218… -9769 -CNM 28/02/2012 12:18:00 OMC 15 24 60,00 €
  C. MORENO 2012/00017023 7449443… -9035 -CXX 21/04/2012 10:59:00 OMC 15 2 80,00 €
  PROVIVCON JOCASA , SL 2012/00015784 B176336 -0166 -BDD 03/04/2012 12:55:00 OMC 15 2 80,00 €
  F. RAYA 2012/00012267 4400070… T -2965 -BF 23/03/2012 13:00:00 OMC 15 10 80,00 €

  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  Ajuntament de La Bisbal d’Empordà
  Òrgan Instructor: Cap de la Policia Local/Òrgan Sancionador:L’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  A. ABDELADIM 2012/00010137 X307855… B -4268 -LN 29/02/2012 10:02:00 OREC 9 A 18,03 €
  G. ANTONIE 2012/00016575 Y198775… -0970 -FGJ 23/04/2012 10:43:00 OREC 9 A 18,03 €
  M. BLADI 2012/00010158 X976043… -6525 -GKS 01/03/2012 12:41:00 OREC 9 B 12,02 €
  M. BORONAT 2012/00015377 4340598… T -9765 -AJ 10/04/2012 18:05:00 OMC 15 17 60,00 €
  J. COLL 2012/00012029 4042348… B -8825 -MB 17/03/2012 12:28:00 OREC 9 B 12,02 €
  J. CRESPO 2012/00016616 3806116… -5074 -DYV 24/04/2012 17:23:00 OREC 9 A 18,03 €
  A. DALMAU 2012/00014734 3773031… -4835 -GLD 02/04/2012 18:51:00 OREC 9 A 18,03 €
  A. DIAZ 2012/00016507 7800255… -5667 -CCZ 16/04/2012 18:29:00 OREC 9 A 18,03 €
  L. ESTALA 2012/00018678 3410829… -3593 -BDZ 30/04/2012 12:37:00 OREC 9 A 18,03 €
  F. FERNANDEZ 2012/00016521 4051663… -2460 -GFP 18/04/2012 18:12:00 OREC 9 A 18,03 €
  F. FERNANDEZ 2012/00011564 7761726 -1861 -HCN 09/03/2012 13:20:00 OMC 15 1 60,00 €
  G. FRUCTUOSO 2012/00018714 4031446… -3813 -HHV 04/05/2012 19:52:00 OREC 9 A 18,03 €
  M. GALLO 2012/00016524 7469691… -4573 -FDH 18/04/2012 20:03:00 OREC 9 B 12,02 €
  M. JAU MANDREU 2012/00017520 3511332… B -9391 -WK 28/04/2012 10:29:00 OREC 9 A 18,03 €
  E. LOPEZ 2012/00014765 4036401… GI-6098 -BL 07/04/2012 11:41:00 OREC 9 B 12,02 €
  J. LOPEZ 2012/00012467 7791768… -3015 -DGV 20/03/2012 18:35:00 OMC 15 17 60,00 €
  E. MARMOL 2012/00015528 2530416 GI-9199 -BK 14/04/2012 12:17:00 OREC 9 B 12,02 €
  M. MARQUES 2012/00016522 4033381… -9910 -CMD 18/04/2012 18:32:00 OREC 9 B 12,02 €
  J. MONTAÑES 2012/00016551 4614425… -4919 -GXY 21/04/2012 11:34:00 OREC 9 B 12,02 €
  J. MONTAÑES 2012/00016556 4614425… -4919 -GXY 21/04/2012 17:53:00 OREC 9 A 18,03 €
  C. MUZIO 2012/00016252 X136045… -6974 -GBN 17/04/2012 12:05:00 OMC 15 17 60,00 €
  C. NAVARRO 2012/00017528 4030278… -9807 -HJB 28/04/2012 17:49:00 OREC 9 A 18,03 €
  E. OSU NA 2012/00017491 4032611… -7188 -DCX 25/04/2012 18:42:00 OREC 9 B 12,02 €
  M. PEREZ 2012/00016557 7791915… GI-0320 -BM 21/04/2012 17:56:00 OREC 9 A 18,03 €
  C. PLANAS 2012/00011993 7800036… -7826 -BSX 14/03/2012 17:59:00 OREC 9 A 18,03 €
  C. PLANAS 2012/00012001 7800036… -7826 -BSX 15/03/2012 9:57:00 OREC 9 A 18,03 €
  C. PLANAS 2012/00012797 7800036… -7826 -BSX 19/03/2012 10:03:00 OREC 9 A 18,03 €
  C. PLANAS 2012/00012802 7800036… -7826 -BSX 19/03/2012 17:31:00 OREC 9 A 18,03 €
  M. POCH 2012/00018719 4028658… -0000 -FCR 05/05/2012 10:11:00 OREC 9 A 18,03 €
  PRODUCTOS JOFRE SL 2012/00018720 B64214273 B -8607 -TG 05/05/2012 10:25:00 OREC 9 A 18,03 €
  J. RAMIREZ 2012/00016528 4051520… GI-8526 -BK 19/04/2012 10:06:00 OREC 9 A 18,03 €
  X. RAMIREZ 2012/00015485 4035894… -4607 -FMZ 10/04/2012 11:53:00 OREC 9 B 12,02 €
  X. RAMIREZ 2012/00012015 4035894… -4607 -FMZ 16/03/2012 19:02:00 OREC 9 A 18,03 €
  X. RAMIREZ 2012/00014738 4035894… -4607 -FMZ 03/04/2012 10:18:00 OREC 9 A 18,03 €
  E. RIBAS 2012/00017277 4400427… -6335 -BFT 25/04/2012 12:03:00 OMC 15 1 60,00 €
  J. SEGURA 2012/00016597 4052800… -5966 -DTN 24/04/2012 10:29:00 OREC 9 A 18,03 €
  D. SMIRNOV 2012/00016603 X940653… -2576 -HDT 24/04/2012 11:53:00 OREC 9 A 18,03 €
  L. SPA 2012/00017072 3885584… B -0518 -JS 20/04/2012 6:14:00 OMC 15 1 60,00 €
  TELECOM CONSU LTING TC SL 2012/00014740 B61443982 -1056 -FBF 03/04/2012 10:58:00 OREC 9 A 18,03 €
  J. VIÑOLAS 2012/00018873 4036551… -6996 -CLB 04/05/2012 18:46:00 RGC 65 1A 4 200,00 €
  A. WINTLE 2012/00009396 X151537… -0375 -CVZ 20/02/2012 10:49:00 OREC 9 A 18,03 €
  Ajuntament de Cadaqués
  Òrgan Instructor: Cap de la Policia Local/Òrgan Sancionador:Junta de Govern Local
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  J. BAEZA 2012/00016352 3739036… -4454 -GMJ 19/04/2012 15:13:00 OMC 15 13 200,00 €
  M. BENET 2012/00016900 3916421… -7342 -FTH 22/04/2012 12:19:00 OMC 15 3 100,00 €
  A. DIAZ 2012/00012221 4044766… GI-6632 -BC 19/03/2012 23:45:00 OMC 15 3 100,00 €
  FM ESPECTACLES GIRONA SL 2012/00012211 B17736091 -9498 -BYV 11/03/2012 1:21:00 OMC 15 3 100,00 €
  C. MARTINEZ 2012/00016353 5276215… -3761 -CPH 19/04/2012 22:20:00 OMC 15 16 200,00 €
  PROMOCIONES BAIX PENEDES SIGLO XXI 2012/00018795 B43758200 -1904 -GRN 05/05/2012 18:53:00 OMC 15 1 100,00 €
  L. QUISPE 2012/00016911 X324246… GI-9157 -AM 25/04/2012 6:05:00 OMC 15 1 100,00 €
  R. RODRIGUEZ 2012/00016239 0927798 -1531 -CPS 09/04/2012 7:37:00 OMC 15 16 200,00 €
  SA CAR RENTACAR S L 2012/00018223 B17129545 -5505 -HGP 30/04/2012 16:00:00 OMC 15 1 100,00 €
  Ajuntament de Camprodon
  Òrgan Instructor: El Secretari/Òrgan Sancionador:Junta de Govern Local
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  I. BOSCA 2012/00015119 X578577… -8038 -DGH 06/04/2012 7:36:00 OMC 15 1 80,00 €
  A. CLARAVALLS 2012/00017907 4363444… GE-2015 -U 04/05/2012 12:10:00 OMC 15 24 30,00 €
  A. JIMENEZ 2012/00016782 4026796… -9597 -DBN 25/04/2012 16:05:00 OMC 15 1 80,00 €

  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  M. MAS O 2012/00016920 9000198… -2010 -GGV 28/04/2012 17:28:00 OMC 15 24 30,00 €
  F. PONS 2012/00015146 1997469 GI-3220 -AV 15/04/2012 13:10:00 OMC 15 24 30,00 €
  J. RICART 2012/00006865 4362670… -9791 -BYR 14/02/2012 13:14:00 OMC 15 17 80,00 €
  T. RODRIGUEZ 2012/00016884 3886952… -5036 -FBP 28/04/2012 11:51:00 OMC 15 24 30,00 €
  R. SORIANO 2012/00017910 3851998… -3541 -CDB 04/05/2012 12:17:00 OMC 15 24 30,00 €
  M. ZAHIRI 2012/00017948 X446314… GI-4047 -BJ 27/04/2012 8:50:00 OMC 15 1 80,00 €
  Ajuntament de Cassà de la Selva
  Òrgan Instructor: Cap de la Policia Local/Òrgan Sancionador:L’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  AGUS TINS TANQUES SL 2012/00018545 B17974668 B -2082 -LB 05/05/2012 9:39:00 OMC 15 24 30,00 €
  S. ARBILA 2012/00016445 X402955… B -2862 -VY 21/04/2012 9:58:00 OMC 15 24 30,00 €
  S. ARBILA 2012/00016320 X402955… B -2862 -VY 22/04/2012 6:37:00 OMC 15 1 50,00 €
  J. BERNATALLADA 2012/00015403 4029872 -0562 -CGK 12/04/2012 8:20:00 OMC 24 200,00 €
  EUROESTRELLAS TER SL 2012/00017131 B17915380 -0675 -FKZ 30/04/2012 11:07:00 OMC 15 13 200,00 €
  J. FAJARDO 2012/00015928 4031542… -8810 -CZS 19/04/2012 16:19:00 OMC 15 2 50,00 €
  OBSERMAR S AGARO SL 2012/00017472 B17729906 -6975 -DNB 24/04/2012 9:42:00 OMC 15 24 30,00 €
  TALLERS MAÑACH SL 2012/00005665 B17583956 -2236 -FMR 26/01/2012 17:10:00 OMC 15 24 30,00 €
  TALLERS MAÑACH SL 2012/00005680 B17583956 -2236 -FMR 27/01/2012 16:51:00 OMC 15 24 30,00 €
  TALLERS MAÑACH SL 2012/00006416 B17583956 -2236 -FMR 30/01/2012 17:04:00 OMC 15 24 30,00 €
  TALLERS MAÑACH SL 2012/00006421 B17583956 -2236 -FMR 02/02/2012 17:48:00 OMC 15 24 30,00 €
  TALLERS MAÑACH SL 2012/00010223 B17583956 -2236 -FMR 28/02/2012 17:16:00 OMC 15 24 30,00 €
  TALLERS MAÑACH SL 2012/00007576 B17583956 -2236 -FMR 07/02/2012 16:48:00 OMC 15 24 30,00 €
  TALLERS MAÑACH SL 2012/00007599 B17583956 -2236 -FMR 10/02/2012 17:16:00 OMC 15 24 30,00 €
  TALLERS MAÑACH SL 2012/00008413 B17583956 -2236 -FMR 13/02/2012 17:09:00 OMC 15 24 30,00 €
  TALLERS MAÑACH SL 2012/00008424 B17583956 -2236 -FMR 17/02/2012 16:37:00 OMC 15 24 30,00 €
  TALLERS MAÑACH SL 2012/00009506 B17583956 -2236 -FMR 24/02/2012 18:44:00 OMC 15 24 30,00 €
  M. VIDEGAIN 2012/00011772 4033810… -7848 -GTG 14/03/2012 17:40:00 OMC 15 24 30,00 €
  Ajuntament de l’Escala
  Òrgan Instructor: Cap de la Policia Local/Òrgan Sancionador:L’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  M. LORES 2012/00015683 4612445… B -3713 -VL 07/04/2012 19:11:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. NOVELLON 2012/00015742 1802739… -2628 -CZM 13/03/2012 17:19:00 OMC 15 24 60,00 €
  J. SORIA 2012/00015653 X487116… -7428 -DMY 20/03/2012 12:26:00 OMC 15 24 60,00 €
  Ajuntament de la Jonquera
  Òrgan Instructor: Regidor de Governació/Òrgan Sancionador:L’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  B. ALBERTO 2012/00007079 X551838… -8113 -DZT 18/02/2012 9:00:00 OMC 15 1 80,00 €
  R. ANTONIO 2012/00010510 0191225… GU-4119 -H 11/03/2012 5:37:00 OMC 15 1 80,00 €
  C. CALVIÑO 2012/00012047 4694020… -5284 -GMW 14/03/2012 16:06:00 OMC 15 24 60,00 €
  K. JOULANE 2012/00017249 X260845… L -7851 -Y 24/04/2012 11:24:00 OMC 15 24 60,00 €
  M. LECTA 2012/00006813 X828845… -9835 -GCZ 14/02/2012 10:48:00 OMC 15 1 80,00 €
  F. PRAT 2012/00012058 4030919… -1204 -FNM 20/03/2012 11:21:00 OMC 15 24 60,00 €
  A. SA DIK 2012/00017240 X088100… GI-4124 -BB 25/04/2012 10:01:00 OMC 15 24 60,00 €
  G. TIFREA 2012/00013659 X520710… -7369 -DVN 01/04/2012 16:41:00 OMC 15 1 80,00 €
  TRANSTLUS SL 2012/00008079 B92685908 -3593 -DBY 21/02/2012 3:32:00 OMC 15 1 80,00 €
  Ajuntament de Llagostera
  Òrgan Instructor: Cap de la Policia Local/Òrgan Sancionador:L’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  E. ARIAS 2012/00017134 3657790… -7343 -CDX 01/05/2012 14:29:00 LSV 53 1 42,00 €
  R. BOADA 2012/00011237 4053303 -2052 -GNY 08/03/2012 19:43:00 OMC 19 1 42,00 €
  BMB INOX SL 2012/00017577 B17544081 -2833 -CTF 28/04/2012 17:30:00 OMC 19 1 42,00 €
  CARNIQUES SOLIUS SRL 2012/00007630 B17782509 GI-0825 -BH 11/02/2012 11:42:00 OMC 19 1 42,00 €
  CARNIQUES SOLIUS SRL 2012/00007640 B17782509 GI-0825 -BH 11/02/2012 18:56:00 OMC 19 1 42,00 €
  CARNIQUES SOLIUS SRL 2012/00008476 B17782509 GI-0825 -BH 18/02/2012 10:37:00 OMC 19 1 42,00 €
  CARNIQUES SOLIUS SRL 2012/00008481 B17782509 GI-0825 -BH 18/02/2012 17:53:00 OMC 19 1 42,00 €
  R. CORONAS 2012/00016454 7761064… -6622 -GRR 16/04/2012 18:58:00 OMC 19 1 42,00 €
  M. EL 2012/00018557 X237600… -3037 -BSS 30/04/2012 11:16:00 OMC 19 1 42,00 €

  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  M. EL 2012/00018558 X237600… -3037 -BSS 30/04/2012 17:51:00 OMC 19 1 42,00 €
  M. EL 2012/00017536 X237600… -3037 -BSS 23/04/2012 10:50:00 OMC 19 1 42,00 €
  M. EL 2012/00017544 X237600… -3037 -BSS 23/04/2012 17:37:00 OMC 19 1 42,00 €
  M. EL 2012/00017545 X237600… -3037 -BSS 24/04/2012 10:31:00 OMC 19 1 42,00 €
  M. EL 2012/00017550 X237600… -3037 -BSS 24/04/2012 18:13:00 OMC 19 1 42,00 €
  M. EL 2012/00017554 X237600… -3037 -BSS 25/04/2012 10:57:00 OMC 19 1 42,00 €
  M. EL 2012/00017556 X237600… -3037 -BSS 25/04/2012 17:53:00 OMC 19 1 42,00 €
  M. EL 2012/00017559 X237600… -3037 -BSS 26/04/2012 10:57:00 OMC 19 1 42,00 €
  M. EL 2012/00017563 X237600… -3037 -BSS 26/04/2012 18:09:00 OMC 19 1 42,00 €
  M. EL 2012/00017570 X237600… -3037 -BSS 27/04/2012 12:46:00 OMC 19 1 42,00 €
  A. GUTIERREZ 2012/00017560 4653841… -3429 -DJC 26/04/2012 11:13:00 OMC 19 1 42,00 €
  A. GUTIERREZ 2012/00017565 4653841… -3429 -DJC 26/04/2012 18:39:00 OMC 19 1 42,00 €
  A. IGLESIAS 2012/00017569 1269164… -6240 -FGY 27/04/2012 12:34:00 OMC 19 2 42,00 €
  R. LAMHAMDI 2012/00017132 X201797… -6531 -DZV 01/05/2012 12:28:00 LSV 53 1 42,00 €
  M. LOPEZ 2012/00017543 3394468… GI-0328 -BF 23/04/2012 17:30:00 OMC 19 1 42,00 €
  D. LOPEZ 2012/00014723 4035085… -4272 -CWJ 07/04/2012 19:28:00 OMC 19 1 42,00 €
  M. MEJIAS 2012/00016452 7790830… -7872 -GYX 16/04/2012 17:25:00 OMC 19 1 42,00 €
  M. MILLAN 2012/00014691 7791155… -5036 -BHG 02/04/2012 19:29:00 OMC 19 2 42,00 €
  Y. NACER 2012/00015372 X213157… GI-0499 -BF 18/04/2012 2:02:00 LSV 53 1 42,00 €
  A. PEREZ 2012/00017576 4498894… -1699 -FZD 28/04/2012 11:56:00 OMC 19 1 42,00 €
  E. PRENAFETA 2012/00014018 4635015… M -8986 -YF 28/03/2012 17:33:00 OMC 19 1 42,00 €
  E. PRENAFETA 2012/00012878 4635015… M -8986 -YF 22/03/2012 17:27:00 OMC 19 1 42,00 €
  PROJECTES I INSTAL.LACIONS ALGEMA SL 2012/00016494 B17551268 -8989 -BPV 21/04/2012 19:39:00 OMC 19 1 42,00 €
  E. PULIDO 2012/00016464 4152537… -6740 -BGX 18/04/2012 10:30:00 OMC 19 1 42,00 €
  J. TORRENT 2012/00011824 4029200… -6939 -BJZ 17/03/2012 19:22:00 OMC 19 1 42,00 €
  S. YALCOUYE 2012/00015482 X280762… C -8260 -BKY 10/04/2012 19:44:00 OMC 19 1 42,00 €
  Ajuntament de Llançà
  Òrgan Instructor: Regidor de Governació/Òrgan Sancionador:L’Alcalde
  NOM EXPEDIENT N.I.F. MATRÍCULA DATA DENÚNCIA PRECEPTE
  INFRINGIT PUNTS SA NCIÓ
  R. ALVES 2012/00015895 4046221… -5222 -BHR 21/04/2012 11:34:00 OMC 15 19 80,00 €
  J. CAÑON 2012/00017152 4046277… -2969 -FXW 02/05/2012 7:01:00 OMC 15 23 80,00 €
  J. ROSET RAMOS 2012/00015949 3510185… -8487 -HBV 22/04/2012 17:33:00 OMC 15 13 200,00 €
  Amb la finalitat d’anonimitzar les dades de caràcter personal en aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
  de dades de caràcter personal, es presenten només set dígits del NIF i la inicial del nom i el primer cognom íntegrament.

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 119 – 20 de juny de 2012
  Núm. 6889
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Edicte de citació a compareixença per notificar diferents actes administratius
  La Directora de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC
  FAIG SABER
  Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar directament els actes a les persones que a
  continuació es detallen i que figuren com a interessats en el procediment corresponent.
  De conformitat amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el
  present anunci se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc i durant el termini
  que a continuació s’indiquen, per tal de notificar-los l’acte.
  Òrgan responsable de la tramitació de l’expedient: Servei de recaptació Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació
  de Girona.
  Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
  Oficial de la Província (art. 112 LGT). Una vegada transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació es
  considerarà produïda a tots els efectes i continuarà el procediment de constrenyiment.
  Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la Xarxa Local de Municipis:
  – Oficina central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
  – Oficina Gironès: C/ Riera de Mus, 1-A
  – Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
  – Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
  – Oficina Puigcerdà: Placeta dels Bombers, 13 Local 5
  – Oficina Tossa de Mar: Av. del Pelegrí, 25
  – Oficina Figueres: C/ Nou, 48
  – Oficina d’Olot: Av Onze de Setembre, 22
  – Oficina La Bisbal d’Empordà: C/ Folch i Torres, 15 baixos 2
  Acte notificat: Diligència d’embargament devolucions de l’AEAT
  Exp. NIF Obligat al pagament
  71905 4667622… V. VILALTA
  Acte notificat: Diligència d’embargament de sous i/o salaris
  Exp. NIF Obligat al pagament
  134837 4046325… C. RODRIGUEZ
  Acte notificat: Diligència d’embargament de béns immobles (concurrència obligats tributaris art. 35.6 LGT)
  Exp. NIF Obligat al pagament
  515 4027376… J. PALAHI
  Acte notificat: Diligència d’embargament de vehicles
  Exp. NIF Obligat al pagament
  118568 X156791… D. TROCHE

  Acte notificat: Tràmit d’audiència
  Exp. NIF Obligat al pagament
  2012/001225 X861921… J. REYNAU D
  Acte notificat: Requeriment de lliurament de títols de propietat
  Exp. NIF Obligat al pagament
  2294 4031729… J. BAU TISTA
  4586 X305784… S. RODRIGUEZ
  4964 4035052… N. TEIXIDO
  48465 X267386… E. ACHEAMPONG
  Acte notificat: Acord d’alienació de béns
  Exp. NIF Obligat al pagament
  100157 B17476961 CETOSMEN, SL
  90951 A17080524 REIAL DEL TER, SA
  143807 A17080524 REIAL DEL TER, SA
  Recursos: De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra l’acte notificat
  es pot interposar recurs de reposició preceptiu davant del Tresorer de XALOC en el termini d’un (1) mes a comptar des de
  l’endemà que s’entengui produïda la notificació. Contra la diligència d’embargament només seran admissibles els motius
  d’oposició regulats a l’article 170.3 de la Llei 58/2003, general tributària.
  Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós-administratiu en
  el termini de dos (2) mesos a comptar des de la data de notificació quan hi hagi resolució expressa del recurs o sis (6) mesos
  a comptar des de la data en què s’entén desestimat el recurs per silenci administratiu; tot sense perjudici que interposeu
  qualsevol altre recurs que estimeu oportú.
  Suspensió del procediment: La interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment de constrenyiment en
  els casos i condicions previstos a l’article 165 de la Llei general tributària.
  Girona, 31 de maig de 2012
  Carmen Gallego Marín
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, per absència

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 119 – 20 de juny de 2012
  Núm. 6961
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Edicte de citació a compareixença per notificar la diligència d’embargament
  La Directora de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC
  FAIG SABER
  Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar directament els actes a les persones que a
  continuació es detallen i que figuren com a interessats en el procediment corresponent.
  De conformitat amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el
  present anunci se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc i durant el termini
  que a continuació s’indiquen, per tal de notificar-los la diligència d’embargament de sous, salaris i/o pensions.
  Òrgan responsable de la tramitació de l’expedient: Servei de recaptació Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació
  de Girona.
  Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
  Oficial de la Província (art. 112 LGT). Una vegada transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació es
  considerarà produïda a tots els efectes i continuarà el procediment de constrenyiment.
  Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la Xarxa Local de Municipis:
  – Oficina Central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
  – Oficina Gironès: C/ Riera de Mus, 1-A, Girona
  – Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
  – Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
  – Oficina Puigcerdà: Placeta dels bombers 13, local 5
  – Oficina Tossa de Mar: Av. del Pelegrí, 25
  – Oficina Figueres: C/ Nou, 48
  – Oficina Olot: Avda. Onze de setembre, 22
  – Oficina La Bisbal d’Empordà: C/Folch i Torres, 15 baixos 2
  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR:
  122704 X545969… R. AA BACHRIM
  142183 X659728… E. ACEITUNO
  123364 X366199… M. AFTAB
  123838 4043512… J. AGUSTI
  44457 X311054… B. AHMED
  130558 4037104… S. ALBERTO
  80525 7167347… R. ALBINO
  123482 4033115… O. ALONSO
  110153 4031261… A . ALVAREZ
  132651 1652657… F. ANZUELA
  131640 4034138… D. ARJONA
  121208 X865681… E. ASSIS
  122694 X360517… S. BALDE
  120580 4042959… A . BALLESTA
  134808 4046408… D. BALLESTA
  77178 4031285… J. BARCONS
  142202 4045430… M. BASERBA
  124315 X297485… M. BEN
  123580 4034826… I. BENITO
  140933 7799042… E. BERJANO
  109269 4031995… R. BLAYA
  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR:
  131693 X596088… S. BOGDAN
  132342 4029063… A . BONVEHI
  141465 X651133… L. BORYSOV
  139038 4035680… S. BOSCH
  141156 3901124… M. BOSQUE
  113766 X183667… F. BOUCHAIB
  117325 4671911… M. BRUGADA
  141 4034511… J. BUIZA
  122996 4028545… M. CABEZAS
  123309 X319206… B. CAMARA
  123788 X492358… S. CAMARA
  138902 4045080… R. CAMARA
  85620 4035625… J. CANTALEJO
  141000 4043766… D. CARBONES
  141166 7799062… T. CARRANZA
  125614 4669982… J. CARRASCO
  134811 4046312… M. CARREÑO
  85907 4044276… T. CASARES
  123781 X308340… M. CEESAY
  123614 X294893… D. CESSE
  123553 X413094… W. CEVALLOS

  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR:
  123828 X745479… A . CHATOU
  123484 4034780… A . CIURANA
  131709 4634908… M. COLELL
  89925 7731129… J. COMELLAS
  134866 X481725… A . CONTEH
  121290 X890344… J. CONTRERAS
  131796 7600401… J. CORTIJO
  79002 4046055… A . COSTA
  121534 4043126… F. CRUA NYES
  131188 4351028… F. CRUZ
  131668 4035600… C. CULLELL
  124232 4029796… J. CULUBRET
  142331 1489125… J. DELGADO
  122902 X207476… A . DIALLO
  138619 X675794… Y. DIALLO
  131728 X117622… M. DUMBUYA
  122729 X959018… A . DUMITRU
  142210 7611885… L. ELEZ
  122727 4033180… Y. ESPAÑA
  132705 7799850… R. ESTEVA
  138744 1653253… M. EZQUERRO
  79240 4165446… K. FARCHICH
  123979 4088461… J. FARRE
  132327 7796101… J. FELIP
  122888 7567160… J. FERNANDEZ
  138811 4034081… J. FERNANDEZ
  123981 4044038… V. FERNANDEZ
  134301 4033317… A . FERNANDEZ
  121105 4035832… I. FLORES
  123201 4036293… C. FONSDEVIELA
  134821 4046278… J. GARCIA
  138718 4761942… R. GARCIA
  134886 3506196… A . GARCIA
  140889 7542600… J. GARCIA
  122688 4033837… R. GARCIA
  142165 1895850… A . GARCIA
  123694 4036863… D. GARCIA
  112408 4042353… L. GARCIA
  138855 4030621… C. GARRIGA
  142437 2557054… R. GAVILAN
  142187 X273418… A . GHADDAR
  138850 7929522… J. GIL
  131726 4033051… J. GINJAU ME
  131771 4035040… J. GOMEZ
  3335 4032244… M. GOMEZ
  142245 4034994… F. GOMEZ
  142436 4029928… M. GOMEZ
  131153 0978010… S. GONZALEZ
  141493 0108990… M. GRACIA
  122350 7790312… M. GRATACOS
  130548 4045000… L. GUERRERO
  122761 X353423… H. GYASE
  121050 4032903… M. HADJI
  122554 4033077… R. HERNANDEZ
  125957 4059417… J. HERNANDEZ
  138653 4029482… F. HERRERA
  122837 X383855… S. JAGANA
  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR:
  121065 X343245… S. JALLOW
  131631 X094063… S. JALLOW
  123387 4034033… M. JUA NOLA
  136386 4343225… L. JUEZ
  142167 X398116… A . KADA
  123219 X402482… I. KESSIE
  142438 X335050… W. KONTEH
  117470 X820302… M. LAHLOU
  125914 4031514… J. LANZAS
  123595 4035403… M. LEON
  140916 3985792… O. LLAVERIA
  138751 4035085… D. LOPEZ
  123014 X967562… J. LOPEZ
  120255 4035750… V. LOPEZ
  90804 4035518… J. LOPEZ
  110659 4034260… J. LOPEZ
  138860 4604946… R. LOPEZ
  123817 2646043… I. LOPEZ
  120854 4052241… A . MAESO
  123172 4034677… O. MALDONADO
  134827 4046370… V. MALLOL
  131718 4034286… M. MARQUES
  110573 4043379… D. MARTIN
  3891 4030985… A . MARTINEZ
  138656 4034482… J. MARTINEZ
  123596 4028298… H. MASERO
  138708 4029408… J. MATEO
  85984 X243730… A . MEDINA
  132319 4164962… U . MEJIA
  122598 4036740… M. MENA
  65848 4031100… M. MENACHO
  141253 4059504… M. MENDEZ
  142236 4045626… A . MENDIVIL
  120298 X462818… J. MESBAHI
  121441 X142863… M. MHATTOU
  117508 4033684… A . MITJA
  125979 4447513… J. MOLINA
  4021 4052611… M. MOLINS
  4022 4052611… M. MOLINS
  124256 2648208… T. MORALES
  25445 4367629… A . MORENO
  138629 4034619… M. MORGADO
  123924 4044924… C. MORILLAS
  130127 3698243… E. MUMBRU
  121322 X372611… M. MUSUNGU
  131803 7585750… S. NUÑEZ
  121295 X444295… S. OSORIO
  120515 7747691… S. OTEIZA
  142227 X314398… I. PACHECO
  93306 2411480… G. PEÑA
  142366 3656341… C. PERA
  128331 4037383… J. PERAMO
  142427 4034352… M. PEREZ
  16025 4034536… O. PEREZ
  141157 4046306… D. PEREZ
  140172 4554989… R. PESADO
  125321 4032027… D. PICART

  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR:
  131151 4035234… R. PIZARRO
  123760 4707845… M. PLAZA
  136466 4035233… D. PORRAS
  136375 4030647… J. PUIGBERTRAN
  42947 X492333… C. QUINTANILLA
  141585 4036016… M. RABASSEDA
  141586 4034985… X. RENAU
  142217 X336504… A . RIAHI
  123763 4035344… F. RIO
  129342 7791412… G. RISPAU
  131708 4036241… R. ROBERTS
  122639 5291803… J. ROCA
  134806 3060101… P. RODRIGUEZ
  131047 4031379… C. RODRIGUEZ
  130470 4696480… N. RODRIGUEZ
  1610 X275473… L. ROUKI
  138658 4053092… S. RUIZ
  131743 4033299… M. RUIZ
  142440 3503908… M. SALA
  131734 X376666… M. SALAJAN
  123536 4036219… D. SANTACRUZ
  142325 3814062… M. SATORRAS
  121246 X200131… M. SAWANEH
  123318 X394416… S. SAWANEH
  129319 4033027… M. SEGURA
  EXPEDIENT: NIF: DEUTOR:
  124274 4028773… D. SEGURA
  141161 4043674… L. SERRA
  125926 7791559… E. SERRA
  122660 4036377… J. SILVA
  123029 4035908… T. SITJA
  140847 7800279… J. SOLES
  110682 4051595… J. SORIA
  79722 4349935… J. SUA Y
  125928 4028201… A . SURIS
  131700 4032698… A . TABERNER
  136413 4032792… J. TALAVERA
  122732 X686788… A . TARIK
  123397 4030502… I. TEBAR
  121193 X292789… D. TIGANA
  123289 X683008… M. TOMUTA
  124280 4031695… J. TORRES
  134845 1894867… T. TORRES
  123790 X098256… K. TOURAY
  130498 X008755… J. TRERA
  123874 4044354… M. VAQUERO
  120486 4043761… J. VICO
  142224 4042883… P. VILARRASA
  123708 4037356… N. WAEZ
  138616 4032903… M. ZAMBUDIO
  Amb la finalitat d’anonimitzar les dades de caràcter personal en aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
  de dades de caràcter personal, es presenten només set dígits del NIF i la inicial del nom i el primer cognom íntegrament.
  Recursos: De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra l’acte notificat
  es pot interposar recurs de reposició preceptiu davant del Tresorer de XALOC en el termini d’un (1) mes a comptar des de
  l’endemà que s’entengui produïda la notificació. Contra la diligència d’embargament només seran admissibles els motius
  d’oposició regulats a l’article 170.3 de la Llei 58/2003, general tributària.
  Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós-administratiu en
  el termini de dos (2) mesos a comptar des de la data de notificació quan hi hagi resolució expressa del recurs o sis (6) mesos
  a comptar des de la data en què s’entén desestimat el recurs per silenci administratiu; tot sense perjudici que interposeu
  qualsevol altre recurs que estimeu oportú.
  Suspensió del procediment: La interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment de constrenyiment en
  els casos i condicions previstos a l’article 165 de la Llei general tributària.
  Girona, 6 de juny de 2012
  Carmen Gallego Marín
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, per absència

 7. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 119 – 20 de juny de 2012
  Núm. 6956
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Edicte de citació a compareixença per notificar la provisió de constrenyiment
  La Directora de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de XALOC
  FAIG SABER
  Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar directament la provisió de constrenyiment
  dictada en el seu dia a les persones que a continuació es detallen i que figuren com a deutors de la hisenda municipal en
  període executiu.
  De conformitat amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant
  el present anunci se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc i durant el
  termini que a continuació s’indiquen, per tal de notificar-los la provisió de constrenyiment dictada en el procediment de
  constrenyiment.
  Acte notificat: Provisió de constrenyiment
  Òrgan responsable de la tramitació de l’expedient: Servei de recaptació Xarxa Local de Municipis (XALOC) de la Diputació
  de Girona.
  Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
  Oficial de la Província (art. 112 LGT). Una vegada transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació es
  considerarà produïda a tots els efectes i continuarà el procediment de constrenyiment.
  Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la Xarxa Local de Municipis:
  – Oficina Central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
  – Oficina Gironès: C/ Riera de Mus, 1-A, Girona
  – Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
  – Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
  – Oficina Puigcerdà: Placeta dels bombers 13, local 5
  – Oficina Tossa de Mar: Av. del Pelegrí, 25
  – Oficina Figueres: C/ Nou, 48
  – Oficina Olot: Avda. Onze de setembre, 22
  – Oficina La Bisbal d’Empordà: C/Folch i Torres, 15 baixos 2
  Ajuntament de Castellfollit de la Roca
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4653478… V. OLIVARES 2004524 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 31,95 €
  Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4788134… P. PAU LUS 2283179 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 338,46 €
  Ajuntament de Cadaqués
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  0704816… M. RICO 1949816 2011 Multes 200,00 €
  X361964… R. VELASCO 2013766 2011 Multes 200,00 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  Ajuntament de Camprodon
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  7804334… F. FARRERO 1971297 2011 Multes 30,00 €
  9000175… M. FERRE 1987574 2011 Multes 30,00 €
  B60974607 MECANITZATS PARES SL 1991457 2011 Multes 30,00 €
  4652622… S. CORBACHO 1997859 2011 Multes 80,00 €
  B17661356 TERVALSIT S L 1998720 2011 Multes 30,00 €
  B17661356 TERVALSIT S L 1998722 2011 Multes 30,00 €
  Ajuntament de Cassà de la Selva
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4050492… F. MONTIEL 1992849 2011 Multes 200,00 €
  4050492… F. MONTIEL 1996019 2011 Multes 30,00 €
  4050492… F. MONTIEL 2002674 2011 Multes 30,00 €
  X600362… H. GHAZOUI 1996015 2011 Multes 30,00 €
  3869644… M. ROSELL 1972823 2011 Multes 30,00 €
  3500952… S. FALGAS 1996035 2011 Multes 30,00 €
  Ajuntament de Fornells de la Selva
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4026838… P. VENTURA 1998036 2001 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 178,28 €
  4026838… P. VENTURA 1998036 2008 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 204,69 €
  4026838… P. VENTURA 1998036 2009 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 176,51 €
  4026838… P. VENTURA 1998036 2010 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 178,28 €
  4026838… P. VENTURA 1998036 2011 INTERESSOS DE DEMÓRA 76,51 €
  Ajuntament de Garrigàs
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  7796054… P. DAU SA 2290076 2008 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 36,06 €
  7796054… P. DAU SA 2294619 2009 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 36,06 €
  7796054… P. DAU SA 2535183 2010 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 36,06 €
  Ajuntament de La Bisbal d’Empordà
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  X414969… A. FELIPEZ 1971381 2011 Multes 200,00 €
  X312139… B. BOUDLAL 1973272 2011 Multes 18,03 €
  4052187… B. RODRIGUEZ 1957590 2011 Multes 18,03 €
  7800036… C. PLANAS 1972922 2011 Multes 18,03 €
  7800036… C. PLANAS 1972932 2011 Multes 18,03 €
  7800036… C. PLANAS 1972938 2011 Multes 18,03 €
  7800036… C. PLANAS 1973923 2011 Multes 18,03 €
  4035568… C. SOLA 2002732 2011 Multes 18,03 €
  4155179… D. PUJOL 1996188 2011 Multes 18,03 €
  X581534… F. TAVENIER 1991206 2011 Multes 18,03 €
  4044448… G. RUBERT 1973959 2011 Multes 18,03 €
  4652700… J. FONT 1996121 2011 Multes 12,02 €
  4051856… J. PAGES 1972912 2011 Multes 12,02 €
  7166918… J. QUINTAS 1611822 2011 Multes 18,03 €
  4036538… J. RUIZ 2002745 2011 Multes 18,03 €
  4036538… J. RUIZ 2002811 2011 Multes 12,02 €
  7800276… J. SABEÑA 2012831 2011 Multes 500,00 €
  4031228… M. ALEMAN 1973917 2011 Multes 12,02 €
  4031228… M. ALEMAN 1973924 2011 Multes 12,02 €
  4662713… M. ALMENDROS 1972896 2011 Multes 18,03 €
  X976043… M. BLADI 1996108 2011 Multes 18,03 €
  X976043… M. BLADI 1996109 2011 Multes 18,03 €
  X976043… M. BLADI 1996172 2011 Multes 18,03 €
  X976043… M. BLADI 2000065 2011 Multes 18,03 €
  X976043… M. BLADI 2002730 2011 Multes 18,03 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  X976043… M. BLADI 2002737 2011 Multes 18,03 €
  X976043… M. BLADI 2002740 2011 Multes 18,03 €
  X976043… M. BLADI 2002749 2011 Multes 18,03 €
  X976043… M. BLADI 2002766 2011 Multes 18,03 €
  X976043… M. BLADI 2002771 2011 Multes 18,03 €
  X976043… M. BLADI 2002810 2011 Multes 18,03 €
  X976043… M. BLADI 2002844 2011 Multes 18,03 €
  X121242… M. EL 1996186 2011 Multes 18,03 €
  X900051… M. IONITA 1957642 2011 Multes 18,03 €
  4050714… M. MORALES 1943038 2011 Multes 60,00 €
  X971916… M. REYAHI 1974188 2011 Multes 200,00 €
  4036655… P. PERIS 1969512 2011 Multes 200,00 €
  4888014… R. GALVAN 1996115 2011 Multes 18,03 €
  4025959… X. TARRENCHS 2002830 2011 Multes 18,03 €
  4051493… Y. COLL 1996148 2011 Multes 18,03 €
  Ajuntament de La Vall de Bianya
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4363015… C. SOLA 2007581 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 300,36 €
  Ajuntament de la Vall d’en Bas
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  3796335… J. BORRAS 2004533 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 53,44 €
  Ajuntament de l’Escala
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4155574… E. HERNANDEZ 2014275 2012 Multes 80,00 €
  4109328… J. JUA NATI 2002573 2011 Multes 60,00 €
  7500996… M. MONTES 1954138 2011 Multes 60,00 €
  4027514… M. SERRA 2006942 2011 Multes 80,00 €
  B49006828 MECANIZACION Y COMERCIAL AGRICOLA S L 1954137 2011 Multes 60,00 €
  4051681… P. HERNANDEZ 1987490 2011 Multes 60,00 €
  A08952004 TRABAJOS METALICOS EGARENSES SA 2002579 2011 Multes 60,00 €
  X775690… W. GENABETH 1954105 2011 Multes 60,00 €
  Ajuntament de Llagostera
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  X025606… -. CROIX 2614200 2011 MULTES COERCITIVES 300,00 €
  X313175… A. DRISSI 1991253 2011 Multes 42,00 €
  4037366… A. GAMEZ 1992427 2011 Multes 200,00 €
  4053821… A. MARTINEZ 1996038 2011 Multes 42,00 €
  4158807… B. BOUZGHANNANT 2011267 2011 Multes 42,00 €
  4029010… C. AYACH 1973997 2011 Multes 42,00 €
  7790127… C. PAYRET 2614215 2011 MULTES COERCITIVES 1.001,00 €
  7790127… C. PAYRET 2614216 2011 MULTES COERCITIVES 2.001,00 €
  4053527… F. GONZALEZ 2002695 2011 Multes 42,00 €
  4339778… G. FERNANDEZ 1974014 2011 Multes 42,00 €
  X632693… M. NATI 1996045 2011 Multes 42,00 €
  7800329… N. FONT 1999970 2011 Multes 42,00 €
  4418954… N. HERRADOR 1996041 2011 Multes 42,00 €
  B17889163 PROMOCIONS SERRA ORTS SL 2614208 2011 MULTES COERCITIVES 300,00 €
  4605505… R. BALAGUER 2002691 2011 Multes 42,00 €
  3785629… R. GARCIA 1996042 2011 Multes 42,00 €
  X321254… S. BEN MOUSSA 1991267 2011 Multes 42,00 €
  Ajuntament de Montagut i Oix
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  7789195… J. MAYA 1987428 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 141,90 €
  X054799… M. HUGENTOBLER 2004000 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 141,90 €
  X068123… R. FOX 2003984 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 141,90 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  Ajuntament de Palafrugell
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4049990… A. ARTISAN 1999204 2011 Multes 30,05 €
  X645438… A. CORREA 1998779 2011 Multes 80,00 €
  7800255… A. DIAZ 1999138 2011 Multes 30,05 €
  7800255… A. DIAZ 1999170 2011 Multes 30,05 €
  7800255… A. DIAZ 1999232 2011 Multes 30,05 €
  7800255… A. DIAZ 1999807 2011 Multes 18,03 €
  7800255… A. DIAZ 1999924 2011 Multes 18,03 €
  4787574… A. IGLESIAS 1986835 2011 Multes 80,00 €
  5217878… A. RODRIGO 1902955 2011 Multes 30,05 €
  4153434… B. OSORIO 1999141 2011 Multes 30,05 €
  4031182… E. AMER 1999874 2011 Multes 30,05 €
  B17748492 FLAT ENGINYERIA I SERVEIS, SL 1611666 2011 Interessos de demora 0,00 €
  B17748492 FLAT ENGINYERIA I SERVEIS, SL 1611666 2011 IMPOST CONSTRUC. INSTAL I OBRES 4.180,24 €
  4162907… G. CAMPOVERDE 1999040 2011 Multes 200,00 €
  B17851353 ISIOLA S L 1999878 2011 Multes 18,03 €
  3934807… J. MORENO 1949975 2011 Multes 18,03 €
  5254557… J. VILLAREJO 1999152 2011 Multes 18,03 €
  5254557… J. VILLAREJO 1999832 2011 Multes 18,03 €
  4051062… L. RUIZ 1974785 2011 Multes 30,05 €
  2640459… M. ALAMEDA 1957054 2011 Multes 80,00 €
  5168288… M. ALONSO 1955151 2011 Multes 18,03 €
  2514893… M. ALONSO 1988134 2011 Multes 80,00 €
  X182236… M. BOUZAROUI 1999213 2011 Multes 30,05 €
  3771038… M. GARCIA 1999209 2011 Multes 18,03 €
  4792093… N. CANOVAS 1999893 2011 Multes 30,05 €
  4045254… O. PRATS 2013645 2011 Multes 500,00 €
  4051681… P. HERNANDEZ 1999200 2011 Multes 30,05 €
  B17494725 PRO INMOBLES SL 2012479 2011 ICIO – Impost construccions instal.lació i obres 31.670,77 €
  B17494725 PRO INMOBLES SL 2012479 2011 INTERESSOS DE DEMÓRA 0,00 €
  3511308… S. SERRALLACH 1998688 2011 Multes 80,00 €
  4051266… V. NIETO 1998686 2011 Multes 200,00 €
  Ajuntament de Portbou
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  2697097… D. PACHECO 2527551 2010 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 120,86 €
  Ajuntament de Puigcerdà
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4056110… A. LABORDA 1991038 2011 Multes 50,00 €
  4056110… A. LABORDA 1991051 2011 Multes 50,00 €
  4056110… A. LABORDA 1991093 2011 Multes 50,00 €
  4606264… A. MAS 1959753 2011 Multes 50,00 €
  X339155… A. SHAHZAD 1986386 2011 TAXA CLAVEGUERAM 27,05 €
  X339155… A. SHAHZAD 1986386 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 222,89 €
  G17348806 ANTONI RUIZ S.C. 1992916 2011 Multes 50,00 €
  E27234095 ARGA C B 1954296 2011 Multes 50,00 €
  X834717… B. BARRON 1992915 2011 Multes 50,00 €
  4055986… C. ESPADA 1991108 2011 Multes 50,00 €
  0416062… C. PAZ 1954303 2011 Multes 50,00 €
  A82532771 DAIMLERCHRYSLER SERVICES RENTING SA 1959948 2011 Multes 50,00 €
  4717603… E. FIGUEROLA 2182850 2012 Multes 90,00 €
  4055950… E. PALOMARES 1908299 2011 Multes 50,00 €
  4055950… E. PALOMARES 1908455 2011 Multes 50,00 €
  B55051981 ENGUIXATS CERDANYA, SL 1975220 2011 Multes 50,00 €
  4055897… F. DOSTA 2012121 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 93,85 €
  4055897… F. DOSTA 2012121 2011 TAXA CLAVEGUERAM 18,04 €
  1019296… F. DURAN 1991019 2011 Multes 50,00 €
  X477977… G. ARSLANOVA 1973641 2011 TAXA CLAVEGUERAM 72,14 €
  X477977… G. ARSLANOVA 1973641 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 516,18 €
  X322086… I. AHANNACH 1992768 2011 Multes 90,00 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4095726… J. ALSINA 1947921 2011 Multes 50,00 €
  7802275… J. ARRO 1959959 2011 Multes 50,00 €
  7802275… J. ARRO 1975110 2011 Multes 50,00 €
  7802275… J. ARRO 1975139 2011 Multes 50,00 €
  4055859… J. BOMBARDO 1952796 2011 Multes 90,00 €
  X557570… J. HERBAS 1991049 2011 Multes 50,00 €
  4054410… J. MARTI 2003177 2011 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 4,98 €
  0691793… J. MORENO 1991007 2011 Multes 50,00 €
  4055758… J. RAVETLLAT 1946374 2011 Multes 90,00 €
  3505861… L. SAGNIER 1959793 2011 Multes 50,00 €
  3815089… L. SOLANAS 1991126 2011 Multes 50,00 €
  5242849… M. ARTIGAS 1975328 2011 Multes 50,00 €
  5242849… M. ARTIGAS 1986569 2011 Multes 50,00 €
  3914275… M. CARDONA 1991020 2011 Multes 50,00 €
  4055802… M. CHAZAL 1908211 2011 Multes 50,00 €
  4055802… M. CHAZAL 1975215 2011 Multes 50,00 €
  4055802… M. CHAZAL 1991011 2011 Multes 50,00 €
  4055802… M. CHAZAL 1991112 2011 Multes 50,00 €
  4055873… M. GARRIDO 1959863 2011 Multes 50,00 €
  4055890… M. JIMENEZ 1990964 2011 Multes 50,00 €
  4055890… M. JIMENEZ 1991012 2011 Multes 50,00 €
  X598445… M. VASQUEZ 1975212 2011 Multes 50,00 €
  B25401837 MAGATZEM BOSOM S L 1971483 2009 TAXA CLAVEGUERAM 72,12 €
  B25401837 MAGATZEM BOSOM S L 1971483 2009 TAXA D’ESCOMBRARIES 338,98 €
  B25401837 MAGATZEM BOSOM S L 1971483 2010 TAXA D’ESCOMBRARIES 354,23 €
  B25401837 MAGATZEM BOSOM S L 1971483 2010 TAXA CLAVEGUERAM 72,12 €
  B25401837 MAGATZEM BOSOM S L 1971483 2011 TAXA CLAVEGUERAM 72,12 €
  B25401837 MAGATZEM BOSOM S L 1971483 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 380,08 €
  X526337… N. AMKADMI 1990977 2011 Multes 50,00 €
  7186868… P. AMOR 1975217 2011 Multes 50,00 €
  4611436… P. GALI 1959845 2011 Multes 50,00 €
  4056136… R. BASSEDAS 1990971 2011 Multes 50,00 €
  X340787… R. ESCOBAR 1991116 2011 Multes 50,00 €
  X451086… S. HUSSAIN 1975232 2011 Multes 50,00 €
  X451086… S. HUSSAIN 1986348 2011 TAXA CLAVEGUERAM 36,07 €
  X451086… S. HUSSAIN 1986348 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 306,38 €
  X337085… S. PEREZ 1991090 2011 Multes 50,00 €
  7815077… S. SERRADELL 1957351 2010 TAXA D’ESCOMBRARIES 169,09 €
  7815077… S. SERRADELL 1957351 2010 TAXA CLAVEGUERAM 36,08 €
  7815077… S. SERRADELL 1957351 2011 TAXA CLAVEGUERAM 27,06 €
  7815077… S. SERRADELL 1957351 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 136,07 €
  B17787474 SERRALLERIA CASAMAJO S L 1959927 2011 Multes 50,00 €
  J55103410 TAVERNA GALVALEJOH SCP 1973639 2011 TAXA CLAVEGUERAM 72,14 €
  J55103410 TAVERNA GALVALEJOH SCP 1973639 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 516,18 €
  4056250… V. GARCIA 1973831 2011 TAXA CLAVEGUERAM 72,14 €
  4056250… V. GARCIA 1973831 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 516,18 €
  X686770… W. RIVERO 1992989 2011 Multes 50,00 €
  Ajuntament de Roses
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  X852041… A. ALVAREZ 1958919 2011 Multes 200,00 €
  3806942… A. CORTINA 1972119 2011 Multes 100,00 €
  X645431… A. DARI 2615309 2012 TAXES 26,50 €
  4042847… A. DIAZ 2617915 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 1.591,23 €
  4156375… A. EL 2615294 2011 TAXES 21,00 €
  4156375… A. EL 2615295 2011 TAXES 21,00 €
  4156375… A. EL 2615305 2012 TAXES 26,50 €
  4156375… A. EL 2615306 2012 TAXES 26,50 €
  4156375… A. EL 2615322 2012 TAXES 26,50 €
  4156375… A. EL 2615330 2012 TAXES 26,50 €
  X691258… A. EZ 2615315 2012 TAXES 26,50 €
  X521480… A. PONGE 2012483 2011 Multes 200,00 €
  X987138… A. SALSE 2617942 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 98,70 €
  7796220… A. TENA 1987319 2011 Multes 100,00 €
  3657168… C. GARCIA 2617888 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 353,78 €
  4044932… D. NAVARRO 2009462 2011 Multes 200,00 €
  0744812… E. GARCIA 2617894 2011 SANCIONS 200,00 €
  X616936… E. MALGUY 2618125 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 597,25 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  X616936… E. MALGUY 2618125 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 89,59 €
  X616936… E. MALGUY 2618125 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 1,41 €
  X616936… E. MALGUY 2618126 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 23,48 €
  X616936… E. MALGUY 2618126 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 0,37 €
  X616936… E. MALGUY 2618126 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 156,57 €
  X555933… E. OPREA 2615317 2012 TAXES 26,50 €
  X555933… E. OPREA 2615333 2012 TAXES 26,50 €
  X166271… E. SCHWIBUS 2617960 2008 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 7,47 €
  X166271… E. SCHWIBUS 2617960 2009 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 7,47 €
  X166271… E. SCHWIBUS 2617960 2010 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 7,47 €
  X166271… E. SCHWIBUS 2617960 2011 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 7,47 €
  7661705… E. VAZQUEZ 2000270 2007 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 84,71 €
  X924842… F. CHEMELLO 2617930 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 1.606,41 €
  X924842… F. CHEMELLO 2617930 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 240,96 €
  X924842… F. CHEMELLO 2617930 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 275,54 €
  4044959… F. GUITART 2617914 2009 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 196,55 €
  4044959… F. GUITART 2617914 2010 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 204,89 €
  4044959… F. GUITART 2617914 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 209,62 €
  B55006209 GEROGUI SL 2617891 2011 SANCIONS 200,00 €
  B55006209 GEROGUI SL 2617895 2011 SANCIONS 400,00 €
  B55107866 GRILL TENNIS ROSES SL 2617928 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 1.010,48 €
  X260859… H. EWERT 2618129 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 29,07 €
  X260859… H. EWERT 2618129 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 1,56 €
  X260859… H. EWERT 2618129 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 193,81 €
  Y027711… I. GHEBOSU 2615288 2011 TAXA LLAR D’INFANTS 126,80 €
  4042683… J. ARENAS 2617916 2008 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 101,16 €
  4042683… J. ARENAS 2617916 2009 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 112,22 €
  4042683… J. ARENAS 2617916 2010 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 117,41 €
  4044890… J. BORRAS 1974423 2011 Multes 80,00 €
  4044290… J. PEREZ 2617905 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 923,10 €
  B17528142 JOAN CUMBRIU SL 2617904 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 77,82 €
  B17528142 JOAN CUMBRIU SL 2617904 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 4,41 €
  B17528142 JOAN CUMBRIU SL 2617904 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 11,67 €
  4155720… L. GARCIA 2617890 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 364,74 €
  4155720… L. GARCIA 2617890 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 20,72 €
  4155720… L. GARCIA 2617890 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 54,71 €
  4156478… M. AGRAD 2617934 2011 TAXA UTILITZACIO SÒL, SUBSÒL I VOL DOMINI PÚBLIC 1.269,39 €
  X375704… M. CASTELLANO 2618130 2011 TAXA DE CEMENTIRI 652,80 €
  X375704… M. CASTELLANO 2618130 2011 TAXA DE CEMENTIRI 23,75 €
  X375704… M. CASTELLANO 2618130 2011 TAXA DE CEMENTIRI 42,15 €
  2377510… M. CASTILLA 2617945 2008 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 57,60 €
  2377510… M. CASTILLA 2617945 2009 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 57,60 €
  2377510… M. CASTILLA 2617945 2010 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 57,60 €
  2377510… M. CASTILLA 2617945 2011 IVTM-Impost Vehicles Tracció Mecànica 57,60 €
  X616938… M. DYENS 2617958 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 1,41 €
  X616938… M. DYENS 2617958 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 597,25 €
  X616938… M. DYENS 2617958 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 89,59 €
  X616938… M. DYENS 2617959 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 0,37 €
  X616938… M. DYENS 2617959 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 156,57 €
  X616938… M. DYENS 2617959 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 23,48 €
  X447972… M. EL 2615298 2011 TAXES 21,00 €
  X447972… M. EL 2615299 2011 TAXES 21,00 €
  X447972… M. EL 2615313 2012 TAXES 26,50 €
  X447972… M. EL 2615314 2012 TAXES 26,50 €
  X447972… M. EL 2615328 2012 TAXES 26,50 €
  X447972… M. EL 2615331 2012 TAXES 26,50 €
  2883436… M. FERNANDEZ 2615285 2011 TAXA LLAR D’INFANTS 126,80 €
  2883436… M. FERNANDEZ 2615320 2012 TAXA LLAR D’INFANTS 136,80 €
  X774211… M. GHANOUN 2055727 2012 Multes 200,00 €
  4043253… M. GONZALEZ 2617902 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 914,14 €
  4043253… M. GONZALEZ 2617902 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 102,85 €
  4043253… M. GONZALEZ 2617903 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 181,00 €
  4043253… M. GONZALEZ 2617903 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 1.608,84 €
  1373439… M. HARO 2615277 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 212,36 €
  X212007… M. LAKHAL 2182807 2012 Multes 200,00 €
  2587956… M. MATROZZI 2009497 2011 Multes 100,00 €
  X264644… M. MOJAHID 1987317 2011 Multes 100,00 €
  4059461… M. MORENO 2615289 2011 TAXA LLAR D’INFANTS 126,80 €
  4059461… M. MORENO 2615321 2012 TAXA LLAR D’INFANTS 136,80 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4155788… M. MORENO 2617917 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 109,44 €
  4155788… M. MORENO 2617917 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 41,45 €
  4155788… M. MORENO 2617917 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 729,58 €
  4043199… M. MORENO 2617941 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 773,73 €
  4043199… M. MORENO 2617941 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 58,03 €
  4138460… M. MORERA 2617920 2008 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 19,85 €
  4138460… M. MORERA 2617920 2009 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 21,92 €
  4138460… M. MORERA 2617920 2010 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 22,85 €
  4138460… M. MORERA 2617920 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 23,37 €
  4138460… M. MORERA 2617921 2008 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 19,85 €
  4138460… M. MORERA 2617921 2009 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 21,92 €
  4138460… M. MORERA 2617921 2010 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 22,85 €
  4138460… M. MORERA 2617921 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 23,37 €
  4138460… M. MORERA 2617922 2008 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 32,58 €
  4138460… M. MORERA 2617922 2009 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 35,98 €
  4138460… M. MORERA 2617922 2010 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 37,50 €
  4138460… M. MORERA 2617922 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 38,37 €
  4138460… M. MORERA 2617923 2008 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 24,18 €
  4138460… M. MORERA 2617923 2009 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 26,70 €
  4138460… M. MORERA 2617923 2010 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 27,83 €
  4138460… M. MORERA 2617923 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 28,47 €
  4138460… M. MORERA 2617924 2008 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 24,18 €
  4138460… M. MORERA 2617924 2009 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 26,70 €
  4138460… M. MORERA 2617924 2010 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 27,83 €
  4138460… M. MORERA 2617924 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 28,47 €
  4138460… M. MORERA 2617926 2008 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 19,93 €
  4138460… M. MORERA 2617926 2009 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 22,01 €
  4138460… M. MORERA 2617926 2010 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 22,94 €
  4138460… M. MORERA 2617926 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 23,48 €
  4138460… M. MORERA 2617927 2008 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 238,90 €
  4138460… M. MORERA 2617927 2009 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 263,80 €
  4138460… M. MORERA 2617927 2010 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 274,99 €
  4138460… M. MORERA 2617927 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 281,35 €
  X246752… M. PACHA 2615316 2012 TAXES 26,50 €
  7400362… M. PEREZ 2617929 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 1.917,06 €
  7400362… M. PEREZ 2617929 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 215,67 €
  Y089848… M. TOURI 2617887 2011 TAXA UTILITZACIO SÒL, SUBSÒL I VOL DOMINI PÚBLIC 435,68 €
  X209249… N. LAGARES 2615300 2011 TAXES 21,00 €
  X209249… N. LAGARES 2615318 2012 TAXES 26,50 €
  X209249… N. LAGARES 2615329 2012 TAXES 26,50 €
  X327635… N. MAA ZOUZ 2615290 2011 TAXES 21,00 €
  X327635… N. MAA ZOUZ 2615291 2011 TAXES 21,00 €
  X327635… N. MAA ZOUZ 2615292 2011 TAXES 21,00 €
  X327635… N. MAA ZOUZ 2615301 2012 TAXES 26,50 €
  X327635… N. MAA ZOUZ 2615302 2012 TAXES 26,50 €
  X327635… N. MAA ZOUZ 2615303 2012 TAXES 26,50 €
  X327635… N. MAA ZOUZ 2615323 2012 TAXES 26,50 €
  X327635… N. MAA ZOUZ 2615325 2012 TAXES 26,50 €
  X327635… N. MAA ZOUZ 2615327 2012 TAXES 26,50 €
  3871735… P. ALCARAZ 2014217 2012 Multes 200,00 €
  B64164809 PELTINEX INVEST SL 2617946 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 33,10 €
  B64164809 PELTINEX INVEST SL 2617946 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 665,75 €
  B64164809 PELTINEX INVEST SL 2617946 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 99,86 €
  1007642… R. ALONSO 2617940 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 2.808,42 €
  3098218… R. CORTES 2615286 2011 TAXA LLAR D’INFANTS 126,80 €
  J17984691 RYAN S FOOD SC 2617918 2011 SANCIONS 200,00 €
  3733097… S. BARROSO 1990931 2011 Multes 200,00 €
  X702395… S. EL 1992166 2011 Multes 100,00 €
  4155354… S. MORILLAS 2615296 2011 TAXES 21,00 €
  4155354… S. MORILLAS 2615308 2012 TAXES 26,50 €
  4155354… S. MORILLAS 2615326 2012 TAXES 26,50 €
  4044676… S. REBARTER 2615287 2011 TAXA LLAR D’INFANTS 45,00 €
  4044676… S. REBARTER 2615287 2011 TAXA LLAR D’INFANTS 126,80 €
  X106463… S. SUKWATHANA 2615276 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 409,22 €
  X106463… S. SUKWATHANA 2615278 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 320,46 €
  X106463… S. SUKWATHANA 2615281 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 696,01 €
  X106463… S. SUKWATHANA 2615283 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 617,00 €
  X106463… S. SUKWATHANA 2615284 2011 TAXA D’ESCOMBRARIES 1.010,48 €
  X827827… S. ZERAD 2055734 2012 Multes 80,00 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  B17209552 TALLERES GOYPA SL 2617910 2011 SANCIONS 600,00 €
  X336143… U. HORSTIG 2617947 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 567,18 €
  X336143… U. HORSTIG 2617947 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 532,19 €
  X336143… U. HORSTIG 2617947 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 3.547,93 €
  X484521… V. DALMAU 1953222 2011 Multes 100,00 €
  X845111… V. MIHAYLOV 2055236 2012 Multes 500,00 €
  X845111… V. MIHAYLOV 2055237 2012 Multes 500,00 €
  4155612… X. RODRIQUEZ 1992381 2011 Multes 200,00 €
  4764272… Y. NSUE 2617907 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 3,94 €
  4764272… Y. NSUE 2617907 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 368,50 €
  4764272… Y. NSUE 2617907 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 55,28 €
  4764272… Y. NSUE 2617908 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 0,11 €
  4764272… Y. NSUE 2617908 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 1,52 €
  4764272… Y. NSUE 2617908 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 10,13 €
  4764272… Y. NSUE 2617938 2010 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 446,97 €
  4764272… Y. NSUE 2617938 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 458,68 €
  4764272… Y. NSUE 2617939 2010 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 52,37 €
  4764272… Y. NSUE 2617939 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 53,74 €
  Ajuntament de Salt
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  3868967… A. GOMEZ 1997839 2011 Multes 200,00 €
  4035255… A. MATAS 2013594 2011 Multes 200,00 €
  X307048… A. ROCHDI 1996619 2011 Multes 60,00 €
  7790237… A. ROURA 2002934 2011 Multes 60,00 €
  4159108… C. BOUJLIKH 2011127 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 51,12 €
  4159108… C. BOUJLIKH 2011128 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 383,21 €
  0890676… C. SANCHEZ 1996535 2011 Multes 40,00 €
  4035848… C. SILVA 2002893 2011 Multes 60,00 €
  4035848… C. SILVA 2002931 2011 Multes 60,00 €
  4035848… C. SILVA 2003007 2011 Multes 60,00 €
  3511376… D. CASAS 2010721 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 59,66 €
  4155179… D. PUJOL 1996548 2011 Multes 60,00 €
  Y067342… E. ASENOV 2007523 2011 Multes 200,00 €
  4156750… E. KAA RBACH 2012747 2011 Multes 80,00 €
  3845574… F. GALDEANO 1996631 2011 Multes 60,00 €
  1937501… F. HERNANDEZ 2195685 2012 Multes 200,00 €
  4036362… F. SANTIAGO 2007521 2011 Multes 200,00 €
  4051588… G. MALDONADO 1973063 2011 Multes 40,00 €
  4339704… J. CORTES 1971427 2011 Multes 200,00 €
  4043151… J. CURRIUS 1971669 2011 Multes 80,00 €
  4032373… J. ESPINOSA 1996635 2011 Multes 60,00 €
  4034103… J. LOPEZ 2003030 2011 Multes 60,00 €
  4525850… J. ROSA 1959416 2011 Multes 60,00 €
  X760192… L. MARUJO 1996616 2011 Multes 60,00 €
  X760192… L. MARUJO 2002968 2011 Multes 60,00 €
  4053782… L. SOLER 1999038 2011 Multes 80,00 €
  3503367… M. ALBALAT 1992912 2011 Multes 80,00 €
  4036988… M. DIAZ 1996583 2011 Multes 60,00 €
  4036988… M. DIAZ 2004707 2011 Multes 200,00 €
  2894086… M. DURAN 2014265 2011 Multes 200,00 €
  X318529… M. HAJJAR 1989189 2003 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 113,38 €
  X306968… M. RAGHRAGHI 2013588 2011 Multes 200,00 €
  X306968… M. RAGHRAGHI 2013592 2011 Multes 200,00 €
  X461048… M. TOURE 2000215 2011 Multes 60,00 €
  4037275… O. FLORES 1973042 2011 Multes 40,00 €
  1893001… R. BALAGUER 1973019 2011 Multes 60,00 €
  5308732… S. FERNANDEZ 2001413 2011 Multes 200,00 €
  X246053… S. SARSARI 2012391 2011 Multes 200,00 €
  X246053… S. SARSARI 2012392 2011 Multes 500,00 €
  Y006880… V. DOROCHINAS 1987272 2011 Multes 80,00 €
  Ajuntament de Sant Julià de Ramis
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4031199… F. RIERA 1999429 2010 TAXA D’ESCOMBRARIES 50,80 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  Ajuntament de Sarrià de Ter
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  X855847… D. GEROMETTA 1987596 2011 Multes 100,00 €
  4032141… D. SANCHEZ 2614610 2011 TAXES 200,00 €
  4030359… F. ARENAS 2004706 2011 Multes 80,00 €
  4157751… M. SALDAÑA CARDELLICHIO 2004147 2011 Multes 400,00 €
  4042290… S. JACOMET 1988337 2011 Multes 100,00 €
  Ajuntament de Torroella de Montgrí
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4400461… O. FUENTE 1945284 2011 Multes 40,00 €
  3891010… R. SEBRIA 1996499 2011 Multes 60,00 €
  Ajuntament de Tortellà
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4357317… L. PAZ 2004529 2011 IBIU-Impost Bens Immobles Naturalesa Urbana 179,15 €
  4622855… V. FONTFREDA 2009563 2011 IIVT-Impost Increment Valor Terrenys -Plusvàlua 1.466,42 €
  Ajuntament de Tossa de Mar
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  7391552… F. GIL 1956267 2011 Multes 60,00 €
  4367314… P. SAA VEDRA 1971366 2011 Multes 200,00 €
  A32001166 PEUGEOT ESPAÑA S.A. 1951959 2011 Multes 60,00 €
  X489587… R. ZUBIRIA 1974981 2011 Multes 40,00 €
  Ajuntament de la Jonquera
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  B17867953 BISREG 2006 SL 2004018 2011 Multes 60,00 €
  J55087043 DELPEIX SCP 1974425 2011 Multes 200,00 €
  X719090… I. BADSIE 1987320 2011 Multes 200,00 €
  X719090… I. BADSIE 1992449 2011 Multes 60,00 €
  X673597… I. KENFAOUI 1958558 2011 Multes 60,00 €
  X673597… I. KENFAOUI 1972558 2011 Multes 60,00 €
  X673597… I. KENFAOUI 1992441 2011 Multes 60,00 €
  X673597… I. KENFAOUI 1992451 2011 Multes 60,00 €
  0971860… J. RODRIGUEZ 1960415 2011 Multes 60,00 €
  4045562… L. BERTRAN 1975064 2011 Multes 60,00 €
  X080475… M. BENTALHA 1992450 2011 Multes 60,00 €
  4044339… M. PAGES 1992468 2011 Multes 60,00 €
  Y017202… M. ROUAU D 1972550 2011 Multes 60,00 €
  B73460131 TRANSPORTES RACAMAR MURCIA SL 1991465 2011 Multes 80,00 €
  Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaies
  N.I.F. NOM REBUT EXERCICI CONCEPTE IMPORT PPAL.
  0003000… B. ROBERT 1605940 2010 TAXA DE CEMENTIRI 12,00 €
  Amb la finalitat d’anonimitzar les dades de caràcter personal en aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
  de dades de caràcter personal, es presenten només set dígits del NIF i la inicial del nom i el primer cognom íntegrament.
  Recursos: De conformitat amb l’article 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contra l’acte notificat
  es pot interposar recurs de reposició preceptiu davant del Tresorer de XALOC en el termini d’un (1) mes a comptar des de
  l’endemà que s’entengui produïda la notificació. Contra la provisió de constrenyiment només seran admissibles els motius
  d’oposició regulats a l’article 167.3 de la Llei 58/2003, general tributària.

  Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciós-administratiu en
  el termini de dos (2) mesos a comptar des de la data de notificació quan hi hagi resolució expressa del recurs o sis (6) mesos
  a comptar des de la data en què s’entén desestimat el recurs per silenci administratiu; tot sense perjudici que interposeu
  qualsevol altre recurs que estimeu oportú.
  Suspensió del procediment: La interposició de recurs només comportarà la suspensió del procediment de constrenyiment en
  els casos i condicions previstos a l’article 165 de la Llei general tributària.
  Girona, 6 de juny de 2012
  Carmen Gallego Marín
  Directora de l’Àrea de Gestió Tributària i Recaptació, per absència

 8. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 119 – 20 de juny de 2012
  Núm. 7085
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
  (XALOC)
  Edicte de citació per notificar diferents actes administratius per compareixença
  La tresorera de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC) comunica
  que, per causes no imputables a aquesta Administració, no
  ha estat possible notificar directament a les persones físiques i jurídiques
  que a continuació es relacionen les comunicacions, els requeriments
  de documentació o les resolucions dels procediments
  d’ajornament/fraccionament de deutes iniciats a instància dels interessats.
  NIF NOM
  B64326580 A FERS DEL SEGRE SL
  46233399H A LONSO BAMBALERE DAVID
  75016978V A LVAREZ BERRIO MARIA CATALINA
  X4382073K A LVAREZ MORENO JEAN LUC
  44713592M A NH AGUILAR DAVID
  38781339G A STILLEROS VALERO GERTRUDIS
  40359880D BACHEVILLIER MUÑOZ ALEXANDRE
  X2070824L BALDE BOUBACAR
  38402609S BARNETO BORRALLO MANUEL
  37632149D BATLLORI CASAS JORDI
  X5545370R BAU S JANINE
  40448041B BELTRAN VILA FCO. DE PAU LA
  18112477T BENITEZ HEREDIA JOAQUIM
  77912344M BERNABEU SERRELL JORDI
  X2003577R BESSIERE MATHIEU
  37510908R BIELSA PELLICER ANTONIA
  X4950319Y BLALET SAID
  40345269A BONDIA MORENO JOAQUINA
  X8820505M BOROS MARIN
  X6412057W BOUYECH KAMAL
  X6292886V BREA SUA REZ RANDOLF FRANCISCO
  35996307L BROWN JAMES RUSELL
  40449116M CAÑIZARES TERRON ANTONIO
  38488957K CASTELLO CALDERON MERCEDES
  44178064D CASTILLO VALLCORBA GLORIA
  X6399646B CATUCUA MBA ESCOLA BAYRON ORLANDO
  40560684T CEPEDA DONCEL ADRIAN
  40558236J CEPEDA LABADO FRANCISCO
  X3667539M CICCARIELLO GUGLIERMO ITALO
  40143535W COLL LLANDRICH ANTONIA
  36969546J COLL WHITTALL DEBORAH ANNE
  X1479169Q CONOSCENTI JOSE ELBIO MARIA
  40272718V CORTES GUTIERREZ JOSE

  NIF NOM
  40265184G COSTA MARTI FRANCESC
  36982040H CREUS AGUILAR GLORIA
  X6178969L CHAA BOU AHMED
  40558025D CHAZAL ROSICO MARIA PILAR
  X2918685P DIALLO ALIMOU
  X2573109F DIALLO ISSA
  X7707862X DANU ANDREI VASELI
  40523927C DIAZ PERAIRA CARLOS
  B62952817 EIXMEDIA SL
  X5287104W EL MHAMDI MOHAMMED
  25428578P ESPINOSA DAVILA JOSE FRANCISCO
  44293354T EXPOSITO ARIZA PEDRO
  52403507P FERNANDEZ FERNANDEZ CONCEPCIÓ
  40232792L FERRUSOLAPALOMERAS JOAQUIN
  40448162V FRUTOS SANCHEZ RAQUEL
  40291393Q GARCIA ADRIANO MARIA ELENA
  40361132L GARCIA FERREIRA SUSANA ALEXANDRA
  35025402J GARCIA HERNANDEZ LORENZO
  40436586X GARCIA PLANAS SALOME
  40360220G GARCIA TALLON EVA M
  40509203Q GARCIA VIZCAINO ANTONIO
  40195568D GARRIGA GOTARRA SALVADOR
  40291602H GARRIGA SENEN FERMI
  79295224X GIL RIVAS M TERESA
  B17380205 GIROCIEN, S.L.
  40554715B GISPERT FERRER RAFAEL
  X4814219C GOEBELS JUTTA
  39906846Y GOMEZ GOMEZ ISABEL
  40373958B GOMEZ LARA DOLORES
  40435396Q GOMEZ SANCHEZ MANOLO
  40560714F GOMIS SOLERA MARIA LUISA
  40344038Z GONZALEZ COLLELL EMRIQUE
  40297992Z GONZALEZ HOSTENCH JORDI
  40303931L GOY SUREDA M DOLORES
  40369529K GUERRERO EL KHATBI DAVID
  B17720012 HOTEL CAN TRONA SL
  R1700120G IGLESIA CRISTINA HOGAR DE LA LUZ
  40462001X IGLESIAS FERNANDEZ ALEJANDRO
  B17817800 INSTAMADE GIRONA, SL
  40444410Z IRLA ORTIZ MARIA CONCEPCION
  B17478900 ISLA TAMARELL SL
  X2705237T JAWO BUBACARR
  40348008M JIMENEZ CABELLO SUSANA
  B17520941 JOSEP DEVESA, SL
  40264610M JUA NOLA COLL JOSEP
  18450482C JULIAN GOMEZ EVA
  X6415230R KABBA MUSA
  X5449859D KEITA MONZON
  X1388507C KESIHI MUSTAFA
  X2534815P KONATE MOUSSA
  X2996612B KWAKU ANTWI

  NIF NOM
  40318045B LECHADO PACHECO M ISABEL
  B17657867 LOISEL Y GARCIA SL UNIPERSONAL
  40355224E LOPEZ ISERN IVAN
  40355180R LOPEZ MARTINEZ EDUA RD
  41559313S LLANÇO BALDO VICTORIA
  B17887688 LLARS BESCANÇÓ, SL
  B17359548 LLISACAN, SL
  X5886628P MAGGIO LUIS MARIA
  X7513081Q MARCA ANTEZANA MONTSERRAT
  37314010Y MARCHANTE RABAL JOSE LUIS
  47270146V MARI GARCIA ALEX
  77919171R MARQUES SERRA JORDI
  40265754E MARTINEZ HERNANDEZ RICARDO
  X6456454D MASSOUDI MOHAMED
  09737687Q MERINO MERINO MONTSERRAT
  09793346S MERINO MERINO SOLEDAD
  23679674R MONTORO RODRIGUEZ NICOLAS
  40372378H MORADELL MARTINEZ JOEL
  37731567K MORELL JORNET MARIA-ANGELES
  43626446T MULERO LOPEZ NICANOR
  77915947C MUÑOZ CATENA LUCAS
  40284603B MUÑOZ MARTIN JOSE MARIA
  X7880813R MURILLO ZULETA JAIRO ALEXANDER
  40358746W NEGRE MASSOT SONIA
  40559873V OLIVA ALCALDE RAMON
  40450458J OLIVENCIA MANRIQUE VICTOR MANUEL
  40559770Y PALOMARES SERRANO EDUA RD
  40559507L PALOMARES SERRANO ESTHER
  40450522P PALOU FALCO JORDI
  40352909F PAREDES ZURERA IGNACIO
  40335151M PASCUA L TORRELLAS GERARD
  47881344J PAU LUS PATRAS YOUSAF
  40558380L PEÑARROJA PALOMERA M ROSER
  40237856T PERACAU LA BUSQUETS JOSE
  51838555M PEREZ CARRERO MANUEL
  40442302E PEREZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSE
  76118172V PEREZ MORENO MARIA ISABEL
  08759716M PEREZ RODRIGUEZ JOSE
  40454102T PINEDA LLAONA JUA N
  40445145J PLANAS CAMPSAU LINAS PEDRO
  A08684409 PLAU R, SA
  40367308P PORTILLO SALA JENINA
  40372453R PORTILLO SALA IVAN
  A17023201 PREICAR, SA
  B17637315 PROCON FORQUES SL
  79270317N PUJOL GARCIA-BARZANALLANA RAIMON
  40445209P RAMIO TELLEZ ELENA
  40565964J RAMIREZ VALENCIA ARLEY
  40557587P RAVETLLAT ARMENGOU JORDI
  79295309A REIXACH PLANELLA MONTSERRAT
  40313499L RISCO PEREZ JOAN

  NIF NOM
  40312697E RIVAS RUIZ ANTONIO
  31648145F RIVERA PADILLA NATALIA
  X3698316P RIVERO ADRIANA ALEJANDRA
  40278562L RODRIGUEZ ARCO JOAQUIN
  40357475L RODRIGUEZ DIAZ DANIEL
  41591064A ROJAS SAENZ OVIDIO
  40293564W ROMERO MOLINA DOLORES
  80115387Q ROMERO PORRAS ARACELI
  40359892K ROSA ROMERO PEDRO
  41526583Z RUIZ CANO ERNESTO
  77903040Q SALA RIBUGENT JESUS
  E17119694 SALA-ROS C.B.
  40371052A SALAS LERIDA FRANCISCO VICENTE
  40275272H SANCHEZ DIAZ ISABEL
  40281599C SANCHEZ MUSELLAS JOSE
  77911695T SANCHEZ SANTOS INMACULADA
  78002953V SEGURA VEGA TANIA
  35115918R SERRÀ MADRILES JORDI
  B62056098 SETCROS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVA SL
  36956114J SEVILLANO DORADO M JOSEFA
  76254087W SILVA CONTRERA ANGEL
  40517155X SIMON NINETTE ISABEL
  40430683H SOLA GUELL ANTONI
  40355647P SURIS COSTA REINALDO JOSE
  40279119R TONIETTI FERRERO AGUSTIN
  X7766924P TRAORE MOUSSA
  41635348N U RRIBARRI VALECILLOS CAMILO SEGUNDO
  40328488N VACA VIÑUELAS NARCISO
  75703616J VACAS FERNANDEZ ANTONIO
  42851031F VARGAS MONTOYA ANA
  40518781A VILA RUIZ JORDI
  79302759R VINYOLES BAU S SANDRA
  X2120007M WASSEN KHAWAJA MOHAMMAD
  X1041423Y YAKOUBI HAMMAD
  X4804049Q ZANON FERNANDEZ DE VACAS STELLA MARIS
  X0439451J ZIMMER LYDIA
  Procediment: Ajornament/fraccionament de deutes de dret públic.
  Òrgan responsable de la tramitació: Tresoreria.
  Acte notificat: Comunicacions, requeriments de documentació i resolucions
  d’ajornament/fraccionament de deutes.
  De conformitat amb allò que disposa l’art. 112 de la Llei 58/2003,
  de 17 de desembre, general tributària, mitjançant el present
  anunci se’l cita perquè comparegui personalment o representat
  per una altra persona, en el lloc i durant el termini que a continuació
  s’indiquen, per tal de notificar-los els actes administratius
  esmentats.

  Lloc de compareixença: Oficines dels serveis centrals de XALOC situades
  a l’avinguda Sant Francesc núm. 29, 1r, de Girona.
  Termini per comparèixer: Quinze (15) dies naturals comptats des
  de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de
  la Província. Una vegada transcorregut aquest termini sense haver
  comparegut, la notificació es considerarà produïda a tots els efectes
  i continuarà el procediment administratiu corresponent.
  Girona, 8 de juny de 2012
  Fuencisla Bolea Capistrós
  Tresorera

 9. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 119 – 20 de juny de 2012
  Núm. 7388
  XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC)
  Edicte de notificació per compareixença de deutes en període voluntari
  Carmen Gallego Marín, Adjunta de Gerència de XALOC,
  FAIG SABER
  Que per causes no imputables a l’Administració no ha estat possible notificar les liquidacions tributàries a les persones que a
  continuació es detallen, i que figuren com a deutors de la hisenda municipal en període de pagament voluntari.
  De conformitat amb allò que disposen els articles 109 i 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant
  el present anunci se’ls cita perquè compareguin personalment o representats per una altra persona, en el lloc i durant el
  termini que a continuació s’indiquen, per tal de notificar-los les liquidacions que consten pendent de pagament en període
  voluntari.
  TERMINI PER COMPARÈIXER: Quinze dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
  Oficial de la Província (art. 112 LGT).
  Si no han comparegut en aquest termini, la notificació es considerarà produïda a tots els efectes i s’iniciarà el període executiu
  i la recaptació del deute s’efectuarà pel procediment de constrenyiment.
  Lloc de compareixença: A qualsevol de les següents oficines de la Xarxa Local de Municipis:
  Oficina central: Av. Sant Francesc, 29, 1r – Girona
  Oficina Gironès: C/ Riera de Mus 1-A – Girona
  Oficina Salt: C/ Major, 156, baixos
  Oficina Roses: C/ Francesc Macià, 23
  Oficina la Bisbal d’Empordà: C/ Folch i Torres, 15, baixos 2
  Oficina Puigcerdà: Placeta dels Bombers, 13, local 5
  Oficina Tossa de Mar: Av. del Pelegrí, 25
  Oficina Figueres: C/ Nou, 48
  Oficina d’Olot: Av. Onze de Setembre, 22
  RELACIÓ DE CONTRIBUENTS I DEUTES PENDENTS PER AJUNTAMENT
  Ajuntament de Castellfollit de la Roca
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4026029… E. MERINO 2600964 2012 TAXACEM-Taxa Cementeri Municipal 11,75 €
  4019014… H. OLIVET 2600814 2012 TAXESC-Taxa de Recollida d’Escombraries 60,95 €
  4019087… M. ESPIGOLER 2600800 2012 TAXESC-Taxa de Recollida d’Escombraries 60,95 €
  Ajuntament d’Agullana
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  3677661… E. FLOR 2187449 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 637,04 €
  Ajuntament Aiguaviva
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4027477… A . MUÑOZ 2591873 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 16,37 €
  7930243… C. PUJOLAR 2615193 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 52,78 €
  Ajuntament d’Albanyà
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4622180… J. BORRAS 2615143 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 462,09 €

  Ajuntament de Bàscara
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4043281… A . GIFREU 2597003 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 1.591,01 €
  4044449… E. MENDEZ 2615196 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 99,62 €
  7790301… M. PRATS 2615197 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 47,19 €
  4030275… M. VILA 2609502 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 39,71 €
  Ajuntament de Besalú
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4028572… B. SANCHEZ 2187346 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 472,79 €
  4028572… B. SANCHEZ 2187351 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 24,75 €
  Ajuntament de Bescanó
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4043731… J. SIRVENT 2613700 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 16,50 €
  4029774… M. COMAMALA 2596421 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 29,34 €
  Ajuntament de Beuda
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  B55040844 BIGGLY GARDENS SL EN CONST 2615232 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica
  108,40 €
  Ajuntament de Cabanes
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4671906… A . RUBIO 2615234 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 138,08 €
  4044850… D. ARENAS 2615240 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 86,95 €
  Ajuntament de Canet d’Adri
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4031518… V. ARMENGOL 2615241 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 31,60 €
  Ajuntament de Celrà
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  7790296… J. MORET 2596850 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 7.063,49 €
  B17386863 J.M.SAA VEDRA, S.L. 2609573 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 14,16 €
  B17386863 J.M.SAA VEDRA, S.L. 2609571 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 42,93 €
  Ajuntament de Darnius
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  B17848722 CAN MILI SL 2609953 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 102,55 €
  Ajuntament de Fornells de la Selva
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  B17629288 CALA BLANCA PROM. GIRONINES, SL 2596959 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 32,44 €
  B17498031 FRED I CALOR GIRONA SL 2614087 2012 TAXCLAV-Taxa Clavegueram 518,26 €
  4036676… R. BRUSTENGA 2600829 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 58,35 €
  Ajuntament de Garriguella
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  Y110799… A . BERGERON 2600893 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 115,51 €
  4046052… A . GARCIA 2600921 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 115,51 €
  4046296… A . ILLA 2600931 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 115,51 €
  5294516… G. CABEDO 2600895 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 115,51 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  X267241… J. AU DIER 2600857 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 115,51 €
  7799012… J. GARRIGA 2600925 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 115,51 €
  X291842… J. HEMBERGER 2600930 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 115,51 €
  4044320… J. RUIZ 2600912 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 115,51 €
  4046194… M. SUA REZ 2607261 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 115,51 €
  4044816… R. FRUTOS 2600917 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 115,51 €
  4033756… S. PEÑALVA 2606806 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 115,51 €
  7799068… V. GUA NTER 2600926 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 115,51 €
  Ajuntament de Juià
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4033960… J. COLL 2614095 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 40,18 €
  Ajuntament la Selva de Mar
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  X850878… A . GIRAU D 2597537 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 59,27 €
  Ajuntament de l’Armentera
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4368531… D. MARTINEZ 2187451 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 667,63 €
  Y105259… W. GORSKI 2186699 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 224,45 €
  Ajuntament de les Planes d’Hostoles
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  7788916… V. RUIZ 2597590 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 25,68 €
  Ajuntament de Maià de Montcal
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  3907864… A . ALVAREZ 2224071 2012 TAXESC-Taxa de Recollida d’Escombraries 112,94 €
  7789309… M. MENDOZA 2600665 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 464,40 €
  7547238… M. PERNIA 2223058 2012 TAXESC-Taxa de Recollida d’Escombraries 112,94 €
  Ajuntament de Montagut i Oix
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4028855… F. BOIX 2600690 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 78,35 €
  4028855… F. BOIX 2600689 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 77,93 €
  Ajuntament de Peralada
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4040667… C. MONT 2600809 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 116,04 €
  B17031907 FINQUES MONTSERRAT SL 2600960 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 234,95 €
  4043520… I. ESCUDERO 2609974 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 12,06 €
  4043520… I. ESCUDERO 2609984 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 12,06 €
  4662255… M. VILARDELL 2231259 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 95,79 €
  B17476094 NOVA PERALADA SL 2203187 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 320,66 €
  Ajuntament de Portbou
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  X258871… F. GROS 2600656 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 201,71 €

  Ajuntament de Puigcerdà
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  3934437… A . PUIG 2600958 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 941,81 €
  3934437… A . PUIG 2600957 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 226,69 €
  4056468… A . SUERO 2597479 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 91,40 €
  4056468… A . SUERO 2591862 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 32,21 €
  B58247370 CARFRE SL 2581025 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 1.180,43 €
  4054067… J. BARNOLA 2591865 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 16,35 €
  4059326… J. FONT 2597538 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 355,28 €
  X487163… J. LLOMBART 2597540 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 13,18 €
  3728006… J. TOMAS 2601236 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 36,90 €
  4056391… L. BATALLA 2597480 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 39,16 €
  7615398… M. MENDEZ 2606796 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 6,83 €
  4055744… M. VIÑAS 2187299 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 54,16 €
  4054050… S. GARRETA 2614082 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 148,46 €
  B55097273 SERVIGRALLAR DE CERDANYA, SL 2195800 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 106,04 €
  4055958… T. PUIG 2201152 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 38,15 €
  X741652… W. GONZALES 2597973 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 13,18 €
  Ajuntament de Salt
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  5215990… A . CAMPS 2615019 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 29,45 €
  X639968… C. BANGALY 2614606 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 50,08 €
  3772352… C. CRESPO 2614977 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 270,83 €
  X475369… D. SINGH 2215180 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 65,09 €
  4622956… E. HOMAR 2283610 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 475,53 €
  4026883… F. SANCHEZ 2600779 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 40,63 €
  X296493… G. ADJEI 2231315 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 125,28 €
  4027832… G. MONGE 2286603 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 1.186,21 €
  X381142… H. DORIA 2282324 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 229,39 €
  3765069… J. CLARAMUNT 2614979 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 270,83 €
  4012319… J. GALINDO 2613676 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 34,08 €
  4166695… K. JAA TIT 2479529 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 69,59 €
  X435738… M. ANNOR 2231316 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 125,28 €
  4010758… R. TARRES 2479533 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 600,96 €
  X557399… S. SACKO 2282934 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 168,84 €
  Ajuntament de Sant Climent Sescebes
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4344623… C. LLUSIA 2614007 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 79,35 €
  4043272… J. COSTA 2600910 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 119,43 €
  4043272… J. COSTA 2600847 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 51,75 €
  Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  3870345… M. BLANCH 2614088 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 18,50 €
  4646751… R. PERIS 2589555 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 60,00 €
  Ajuntament de Sant Julià de Ramis
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  X580263… L. DAMEN 2591852 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 35,08 €
  Ajuntament de Torroella de Fluvià
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  X293554… K. BOGDANOVA 2234913 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 53,61 €

  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4046371… S. CARRILLO 2234914 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 53,61 €
  4045066… S. ISERN 2286409 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 176,48 €
  Ajuntament de Tortellà
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4018781… M. JUA NOLA 2281799 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 75,96 €
  Ajuntament de Tossa de Mar
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  Y066319… B. PUDDU 2545672 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 1.211,07 €
  B55119390 CASA CARRERAS 5005 SL 2281793 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 167,34 €
  B55119390 CASA CARRERAS 5005 SL 2281789 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 729,13 €
  3727411… D. JORDAN 2601306 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 738,17 €
  B55119382 EINDHOVEN SL 2281776 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 242,15 €
  B17641135 EMPRETOSSA 2000, SL 2597000 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 35,81 €
  7731315… F. SOLDADO 2600716 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 214,08 €
  7731315… F. SOLDADO 2600717 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 444,50 €
  7731315… F. SOLDADO 2600718 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 22,88 €
  7731315… F. SOLDADO 2600719 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 43,86 €
  7930131… J. GUERRERO 2286583 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 489,00 €
  3622321… J. SUBIRATS 2597549 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 368,15 €
  3622321… J. SUBIRATS 2597547 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 526,27 €
  3622321… J. SUBIRATS 2597548 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 29,33 €
  Y144349… M. BERINO 2614042 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 779,35 €
  Y144349… M. BERINO 2614057 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 130,97 €
  Y144349… M. BERINO 2614052 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 890,65 €
  Y144349… M. BERINO 2614050 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 486,49 €
  Y144349… M. BERINO 2614044 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 700,54 €
  3503454… M. MORENO 2589561 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 367,41 €
  4554434… M. SOTO 2597074 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 17,04 €
  Y144803… P. BERINO 2614060 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 130,97 €
  Y144803… P. BERINO 2614055 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 890,65 €
  Y144803… P. BERINO 2614051 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 486,49 €
  Y144803… P. BERINO 2614049 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 700,54 €
  B17435579 PROMOTORA GIVEDA, SL 2596970 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 621,32 €
  Y079277… S. PUDDU 2600941 2012 TAXVIV-Taxa Habitatge 125,55 €
  Y079277… S. PUDDU 2600940 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 326,99 €
  Y079277… S. PUDDU 2544660 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 1.211,07 €
  9999999… W. TIEMANN 2613674 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 227,75 €
  Ajuntament de Vilablareix
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4031432… J. CABARROCAS 2591863 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 54,50 €
  Ajuntament de Viladasens
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4033118… F. ADROER 2613652 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 19,60 €
  Ajuntament de Vilamacolum
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4042129… J. ANDREU 2570028 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 48,12 €
  X264766… M. LAMRISS 2563295 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 6,24 €

  Ajuntament del Far de l’Empordà
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4043463… G. SUBIROS 2615246 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 44,29 €
  B63890990 HABITATGES GARAI. S.L. 2187721 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 332,32 €
  B63890990 HABITATGES GARAI. S.L. 2187720 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 51,56 €
  B63890990 HABITATGES GARAI. S.L. 2187719 2012 IBIUL-Imp. Béns Inm. Urbana (Liquidacions) 332,80 €
  4024848… J. COLL 2615243 2012 IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica 75,37 €
  Ajuntament d’Espolla
  N.I.F. NOM REBUT EXERC. CONCEPTE IMPORT PPAL.
  4043411… J. CALZAS 2609998 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 2.681,15 €
  3066264… J. DOMINGUEZ 2600734 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 126,41 €
  3066264… J. DOMINGUEZ 2600766 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 36,72 €
  4042971… M. CALZAS 2609994 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 4.248,89 €
  3066479… P. ESTHER 2600737 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 126,41 €
  3066479… P. ESTHER 2600768 2012 IIVT- Impost Increment Valor del Terreny 36,72 €
  Girona, 15 de juny de 2012
  Carmen Gallego Marín
  Adjunta gerència
  Amb la finalitat d’anonimitzar les dades de caràcter personal en aplicació de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
  de dades de caràcter personal, es presenten només set dígits del NIF i la inicial del nom i el primer cognom íntegrament.

 10. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 119 – 20 de juny de 2012
  Núm. 6789
  AJUNTAMENT D’ OLOT GARROTXA
  Oficines de Tresoreria/Recaptació
  Edicte per notificar procediments d’embargament a diversos deutors
  En els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen a les oficines de recaptació, s’ha procedit segons allò
  disposat a l’article 76 del RD 939/2005 de 29 de juliol pel qual s’aprova el reglament general de recaptació, en les dates i contra
  els deutors que ara s’especificaran, a l’embargament de béns que es detallen:
  • Embargament de sous, salaris i pensions. Data 23 i 25 de maig de 2012
  NIF DEUTOR IMPORT EMPRESA
  07263140Q 2008003152 NOALES VERDUGO, ANTONIO 631,21 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  07263140Q 2009002558 NOALES VERDUGO, ANTONIO 299,89 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  07263884R 2011001602 MARTOS ORTIZ, MIRIAM 124,92 THE CITY OLOT, S.L.-OLOT
  07263884R 2011001602 MARTOS ORTIZ, MIRIAM 124,92 ASISTENTES ESC,SL-SJ JUST DESVERN
  22675263T 2011001885 MORENILLA ESCOBAR, FRANCISCO 85,22 IMPC-OLOT
  36579284S 2011001694 MARTINEZ MARTINEZ, J. ANTONIO 179,26 S.I. TECA I COPES, S.C.P.-BADALONA
  40271559P 2011002162 PLANA DURAN, JOSEP 410,74 COEMPCO,S.A.-OLOT
  40295117Z 2011001367 ROURA PUIGVERT, ALBERT 154,28 XUCLA MECANIQUES FLUVIA,S.A.-OLOT
  40300830T 2011001154 GALVE BRITLI, MIGUEL 134,35 DOMINGUEZ MARTINEZ JUA N-GIRONA
  40306898L 2011001876 CAPELLA SUÑER, JOSEP 179,26 FLECA CAN DORCA, S.L.-PRESES, LES
  40339436N 2011001138 FUENTES PUIG, SILVIA 85,22 MARLEX GESTIO ETT SL-OLOT
  40339436N 2012000442 FUENTES PUIG, SILVIA 36,69 MARLEX GESTIO ETT SL-OLOT
  40346139E 2011000514 ROBERT LARIO, ISAA C 886,89 MARLEX GESTIO ETT SL-OLOT
  40355233P 2009001590 ORTIZ SOTILLO, PATRICIA 48,00 CAPRABO,S.A.-HOSPITALET DE LLOBREG
  43625378J 2011001994 MARTINEZ SOLER, ANDREU 156,63 BASSOLS ENERGIA,S.A.-OLOT
  43632685Y 2011002132 ESPINAR MOLINA, DANIEL 190,12 VELASCO MONTENEGRO JUA N J-OLOT
  43634366P 2011002141 BATALLE JORDA, FERRAN 21,82 UNIVERSITAT DE GIRONA-GIRONA
  43636018G 2010002344 TUSELL SANCHEZ, HECTOR-MARC 99,19 GARAT & CALABUIG, S.L.-BARCELONA
  45170282F 2011001842 CASTRO FLORES, JOANCARLO AL 85,22 FUNDICIONES OLOTENSES,S.A.-OLOT
  45170282F 2011002411 CASTRO FLORES, JOANCARLO AL 239,07 FUNDICIONES OLOTENSES,S.A.-OLOT
  45171025Z 2011001263 KESIHI DROUICHI, RACHID 34,38 MUNTATGES INDO, S.L.-PRESES, LES
  45542792D 2011001788 SANTIAGO CODERCH, ALIK 37,61 T AMERICAN SCHOOL OF B-ESPLUGUES
  45542792D 2011001788 SANTIAGO CODERCH, ALIK 37,61 S ES CORREOS Y TELEG, SA-BARCELONA
  46670272Y 2009002697 FARRE VILALTA, MARIA 587,55 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  46671452J 2011001300 DELGADO ROPERO, JUA N RAMON 67,75 GOMEZ CARO DOLORES-OLOT
  46671677P 2009002660 PEREZ DEL POZO, JUA N 265,87 MARLEX GESTIO ETT SL-OLOT
  46672063A 2011001331 CASADO ARENAS, ESTER 59,22 F P HOSPITAL S JAU ME OLOT-ST JOAN F
  46672643P 2011001983 BLAZQUEZ LOPEZ, JOAN 10,91 SERVEIS DE PINTURA VIAL 9, S.L.-OLOT
  46673366H 2011001387 UBEDA COLLELLDEVALL, SILVIA 85,22 PAT DISM PSIQUICS JOAN SELLAS -OLOT
  46673523Z 2011000890 PARAROLS REIG, ESTEVE 282,92 TALLERES BRILLAU TO, S.L.-OLOT
  47611431M 2011001180 DIAZ SAYAVERA, MARIA ISABEL 98,31 IBERPHONE, S.A.U-BARCELONA
  77007760B 2009002495 AGRAFOJO VIDAL, CONRADO 356,75 NOEL ALIMENTARIA SAU -ST JOAN FONTS
  77885445Q 2011001251 BARTRINA RALITA, JOSEP ANTONI 494,60 INSS-GIRONA
  77887061E 2011000540 PUJEU DANES, MARTA 27,38 INSS-GIRONA
  77900217E 2011001769 VERGES RODEJA, ESTEVE 224,59 FRIT RAVICH,S.L.-MACANET DE LA SELVA
  77904039A 2011000519 AU LINA VALLMAJO, MONTSERRAT 99,20 EMB CASEROS COLLELL, SL-PRESES, L
  77908733M 2011002051 SOBRERROCA BASAGAÑAS, JOSEP 954,25 ASCENSORES SERRA,SA-OLOT
  77913536R 2011001408 PINTO SANCHEZ, MIGUEL 358,21 MARLEX GESTIO ETT SL-OLOT
  77914726H 2011001333 HERNANDEZ VILLAR, JOSE LLUIS 85,22 TRANSPORTS PUBLICS OLIVET,SL-OLOT
  77914764X 2011000887 PLADEVEYA PLANA, IMMACULADA 584,09 PFIZER OLOT, S.L.U.-VALL DE BIANYA, LA
  77914777T 2011001265 TOMAS FIGUERAS, LLUIS 1669,21 GENERALITAT CATALUNYA-BARCELONA
  77916242Q 2011002148 MEGIAS GIL, FIDEL 179,26 NAVIDUL EXTREMADURA, S.A.-TRUJILLO
  77919302V 2011002158 CORTES FUENTES, GUILLERMO 105,29 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  78022635B 2011001750 DOMENECH VALOIX, JOAN 105,29 GENERALITAT CATALUNYA-BARCELONA
  X1304401W 2011001958 NASRALLAH, MOHAMED 358,51 CENTRE LOGISTIC COM,SL-PRESES, LES
  X1451517X 2009003406 SISSOHO, HAJI 1916,88 ESCORXADOR LA GARROTXA,SA-OLOT
  X2795385B 2008001871 SINGH, ISHWAR 542,35 MARCE-RIERA C.B.-SIURANA
  X3099142F 2011001806 DZIDEK, JAN FRANCISZEK 284,56 FCC CONSTRUCCION,S.A.-STA COLOMA F
  X3191689W 2011001731 LEON SAENZ, FRESIA MIREYA 10,91 PAILLISSE SEGURA M ANTONIA-S POL MAR
  X3686004R 2011001866 SINGH, MASTAN 224,64 EUROFIRMS ETT SLU-CASSA SELVA
  X3713337X 2011001900 SINGH, SAT PAU L 179,26 NOEL ALIMENTARIA SAU -ST JOAN FONTS
  X3803003E 2011001915 CROOK, BENJAMIN PAU L 21,82 PFIZER OLOT, S.L.U.-VALL DE BIANYA, LA

  NIF DEUTOR IMPORT EMPRESA
  X4696666C 2011001821 TATU, TEODOR 179,26 EMB MONTER, SLU-ST JAU ME LLIERCA
  X4946039G 2011001849 TUNKARA, HAGIE TANJA 157,06 IMPC-OLOT
  X5129141A 2011001844 SINGH, MAN 10,91 CARNICAS SOLA S.A.-GURB
  X5573286H 2011001737 SINGH, AVTAR 179,26 CASTILLA EMPLEO 2007 ETT,SL-ALCAZARES
  X5656739G 2011001803 SINGH, LAKHUIR 176,85 NOEL ALIMENTARIA SAU -ST JOAN FONTS
  X6565912X 2011001872 BAETANU, DANIELA OFELIA 85,24 SARAIBRA,S.L.-BARCELONA
  X6891405F 2011001870 BOURAZA, AHMED 85,24 SOY COSTA JOSE-RIUDAU RA
  X6891405F 2012000152 BOURAZA, AHMED 185,87 SOY COSTA JOSE-RIUDAU RA
  X7394922P 2011001802 KRUBALLY, MUHAMMAD 85,22 IND CARNIQUES VILARO,S.A.-SILS
  X8212657R 2011001781 POPLAWSKI, ZBIGNIEW 179,26 TAVIL-INDEBE,S.A.-ST JOAN FONTS
  X8305860P 2011001718 CAI, KAIXIN 85,24 CHENG — YOUNG-MATARO
  X8763652P 2011001728 PULGARIN SANCHEZ, JORGE IVAN 85,22 FUNDICIONES OLOTENSES,SA-OLOT
  • Embargament de béns immobles.
  Rectificació de la notificació publicada al BOP núm. 68 de 05/04/2012, referent a la titularitat de la finca 29706 d’Olot, data de
  diligència 02/02/2012 del deutor ADRIAN ARCANA, on s’especifica : “Cotitular en règim de comunitat de béns: MARIANA
  ARCANA, NIF X4351705J”, ha de dir: “Persona interessada, MARIANA ARCANA NIF X4351705J, esposa i partícep del 100%
  del ple domini en la comunitat de béns d’acord amb el dret romanès juntament amb Adrian Arcana NIF X4182941T”
  Per la qual cosa es fa públic ja que, per causes no imputables a aquesta Administració, no ha estat possible notificar als
  interessats o als seus representants les actuacions realitzades en els procediments de constrenyiment.
  Per la qual cosa se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
  tributària, en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
  Oficial de la Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per
  ser notificats. En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent
  al venciment del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del
  procediment. Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 4 de juny de 2012
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

 11. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 119 – 20 de juny de 2012
  Núm. 7065
  AJUNTAMENT D’ OLOT GARROTXA
  Secció d’Ingressos
  Edicte de notificacions per compareixença
  Havent practicat les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Remesa 651)
  que es detallen a continuació, i havent intentat la seva notificació sense que s’hagi tingut constància de la seva recepció pels
  contribuents afectats i d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària es
  citat als obligats tributaris o als seus representants per tal que siguin notificats per compareixença:
  NOM I COGNOM DNI LIQUIDACIÓ IMPORT
  FCO JAVIER BOLIBAR MANICH 46115131Q PLL 2012 800653 145,51€
  DANIEL PUIG RENART 46672777G PLL 2012 800671 289,27€
  MANJIT SINGH X2202681V PLL 2012 800673 1.522,84€
  FODIE TAMOURA X2694204F PLL 2012 800680 882,59€
  FRANCISCA CABALLERO AVILA 30492993F PLL 2012 800682 1.747,00€
  JESUS MARTINEZ NIETO 30440287V PLL 2012 800683 1.747,00€
  FRANCISCA CABALLERO AVILA 30492993F PLL 2012 800684 29,31€
  JESUS MARTINEZ NIETO 30440287V PLL 2012 800685 29,31€
  JAGTAR SINGH X3239122D PLL 2012 800750 900,85€
  SANJEEV KUMAR RANI 53636688K PLL 2012 800756 1.664,13€
  FRANCESC GONZALEZ CANTALEJOS 77905297L PLL 2012 800772 280,79€
  TERMINI PER COMPARÈIXER: Quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte al Butlletí
  Oficial de la Província. Un cop transcorregut aquest termini i sense haver comparegut, la notificació s’entendrà efectuada a
  tots el efectes legals el dia següent al del venciment de termini per comparèixer.
  LLOC DE COMPAREIXENÇA: Secció d’Ingressos – Pg. Bisbe Guillamet, 10 – 1r pis de l’Ajuntament d’Olot. Horari: de dilluns
  a divendres de 10 a 14 hores
  RECURSOS CONTRA LA NOTIFICACIÓ:. Contra aquesta notificació es pot presentar recurs de reposició, previ al contenciós
  administratiu, davant de l’Alcalde de l’Ajuntament en el termini de 30 dies de la data de publicació al BOP del present Edicte.
  Olot, 8 de juny de 2012
  Alícia Vila Torrents
  Secretària

 12. lejarza said

  Embotits Turon de les Preses tanca i deixa 42 persones a l´atur
  La direcció ho va comunicar als treballadors dilluns passat La fàbrica està quasi inactiva i els treballadors no cobren des del febrer
  Embotits Turon de les Preses ha comunicat als treballadors que cessarà l’activitat. L’anunci va ser fet abans-d’ahir, en una reunió entre el gerent, Magí Sala, i el comitè d’empresa. La trobada era el resultat d’una altra reunió que va tenir lloc el dijous dia 2 de maig. A la penúltima van assistir representants del sindicat CCOO, el comitè i la direcció de l’empresa. A l’assemblea del 2 de maig, comitè i sindicat van posar el 6 de maig com a data de termini perquè la direcció decidís el que fa amb la situació de l’empresa.

  Ara, l’estat de la societat mercantil és pot qualificar de dramàtic. La darrera nòmina que van cobrar els treballadors es la de febrer. Això no obstant, continuen assistint a la feina cada dia. Ja no s’emboteix, ni es trinxa només s’emboliquen les darreres comandes de fuet. Només treballa un 15% de la plantilla.

  La previsió és que els 42 treballadors vagin a l’atur i que el Fons de Garantia Salarial (Fogasa) es faci càrrec de les indemnitzacions. La major part de la plantilla està formada per persones de més de 45 anys de difícil col·locació. La plantilla s’ha reduït en un 10% en un any, perquè les dades del 2012 hi comptaven 53 treballadors. Una part important dels empleats fa més de 30 anys que roman a l’empresa.

  Les cambres frigorífiques són parades, a excepció de les que guarden gènere de Campofrío. Aquesta marca portava material a Turon perquè l’embotissin. Això no obstant, la previsió és que en breu Campofrío traslladi el gènere a una altra infraestructura càrnia.

  Fonts dels treballadors, han explicat que encara conserven l’esperança que una altra empresa es faci càrrec d’Embotits Turon. Mesos enrere la direcció va establir negociacions amb una firma russa. Això no obstant, l’empresa rusa no va aportar la garantia de 200.000 euros que li demanaven per fer-se càrrec de la fàbrica de les Preses. Les fonts consultades van valorar que el deute de l’empresa s’ha reduït molt en els darrers anys i una industria càrnia la podria comprar i mantenir-la en actiu per pocs diners.

  A l´estiu del 2010, embotits Turon va sortir d´un concurs de creditors iniciat el gener de 2009 i fa un any l’empresa estava desprovista d’hipoteques i d´altres deutes bancaris.

  L’origen de la complicada situació actual, segons van indicar els responsables de Turon fa uns mesos, està en un conflicte accionarial que va durar 14 anys (1995-2009) i es va acabar amb una sentència judicial favorable al sector de Magí Sala, que representa la família Turon.

  A l´octubre del 2009, l´actual direcció es va trobar amb una empresa descapitalitzada i, a més es van trobar amb la crisi econòmica.

  El 1995 estava al capdavant de la producció estatal de llonganissa, amb una quota de mercat del 18%.

  A partir del 2.000, van ampliar la producció amb xoriços i salamis. La comercialització dels productes de Turon es feia en la seva major part a l´Estat espanyol. La resta l´exportaven als països nòrdics, Alemanya, França i Itàlia.

  Embotits Turon va ser fundat per Lluís Turon l’any 1959 al carrer Joan Maragall d’Olot, on va ser fins al 1989. Llavors l´empresa es va establir al polígon de les Preses. La firma factura a l’entorn de 12 mlions d’euros anuals.

 13. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

   CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LES PRESES I A LA GARROTXA Edicte d’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l’exercici 2013

  Núm. 168 – 2 de setembre de 2013
  Administració Local Consorcis
  Núm. 9815

  Edicte d’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a
  l’exercici 2013
  La Junta General del Consorci per a la Promoció Econòmica de les
  Preses i a la Garrotxa, en sessió de 20 de maig de 2013, va aprovarinicialment el Pressupost del Consorci, les Bases d’execució del
  Pressupost i la Plantilla de personal per a l’exercici 2013. Aquests
  acords han estat exposats al públic pel termini de 15 dies hàbils,
  ambpublicacióde l’Edicte alBOPnúm. 147de 1d’agostde 2013 i en
  el Tauler d’edictes del Consorci, sense que s’hagi presentat, durant
  el termini d’exposició pública que ha finalitzat el dia 20 d’agost de
  2013, cap reclamació ni suggeriment.
  Aquests acords s’entenen elevats a definitius, conforme a l’acord
  adoptat en aquella sessió de la Junta General, publicant-se elresum
  per capítols del Pressupost per a l’any 2013, juntament amb la Plantilla de personal per a l’any 2013, tal com disposa l’article 169.3 del
  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
  Textrefós de la Llei estatal 39/1988, de 28 de desembre,reguladora
  de les Hisendes Locals.
  Resum per capítols
  DESPESES. Capítols
  I.- Despeses de personal 69.956,48 €
  II.- Despeses de béns corrents i serveis 48.080,04 €
  III.- Despeses financeres 1.600,00 €
  Total………………………….. 119.636,52€
  INGRESSOS. Capítols
  III.- Taxes i altres ingressos 52.200,00€
  IV.- Transferències corrents 110.003,04€
  V.-Ingressos patrimonials 5,00 €
  Total………………………….. 162.208,04€
  Plantilla de personal:
  CONSORCI Subgrup Núm. Places
  equivalent places vacants
  LABORALS INDEFINITS NO FIXOS
  Director-Gerent C1 1 1
  Tècnic informàtic A2 1 1
  Contra aquests acords,que esgotenlavia administrativa, els interessats/des poden interposarrecurs en via contenciosa-administrativa
  davantla Sala ContenciosaAdministrativadelTribunal Superiorde
  Justícia de Catalunya, dins eltermini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà d’aquesta publicació.
  Les Preses, 23 d’agost de 2013
  Pere Vila Frigola
  President

 14. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 218 – 14 de novembre de 2013
  Núm. 12610

  CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LES PRESES I A LA GARROTXA

  Anunci d’informació pública del compte general de l’exercici 2012
  Formalitzat i rendit el Compte General del Consorci corresponent a
  l’exercici 2012, conjuntament amb tots els seus annexos i justificants,
  i havent estat informat per la Comissió Especial de Comptes en la
  sessió de 20 de maig de 2013, amb el present anunci es fa públic que
  el citat Compte General, els seus annexos i justificants, i l’informe
  de la Comissió, resten exposats al públic a la Secretaria del Consorci
  per un termini de 15 dies hàbils. Durant aquest termini, i 8
  dies hàbils més, tal com determina l’article 212.3 TRLHL, es podran
  formular les objeccions i observacions que es considerin oportunes.
  Les Preses, 6 de novembre de 2013
  Pere Vila Frigola
  President

 15. lejarza said

  L´Ajuntament de Les Preses, Garrotxa destina 300.000€ per un camp de Gespa artificial de Royalverd Service SL Grup Morera

  En el darrer plenari, celebrat el dia 29 d’abril de 2014, l’Ajuntament va presentar una modificació de crèdit a la qual el nostre grup va votar en contra. Es tracta d’una inversió de 180.000 euros del pressupost municipal i 120.000 euros més d’una subvenció de la Diputació repartida en tres anys. En total uns 300.000 euros destinats a fer un camp de gespa artificial a la Zona Esportiva del Bosc de Tosca. Uns milers d’euros que estem segurs que quedaran curts i, per tant, caldrà destinar-hi més recursos municipals, tots som coneixedors que quan un pressupost està massa ajustat n’acaba generant un d’extraordinari (el projecte inicial partia d’uns 500.000 euros.)

  Ens sembla del tot incoherent i increïble (i fins i tot fa vergonya!) que en l’època actual de crisi econòmica i amb els patiments que tenen cada vegada més famílies per arribar a final de mes – amb la pressió fiscal que hi ha per culpa dels impostos tant estatals com municipals-, l’Ajuntament de Les Preses destini aquests diners recaptats dels contribuents per fer un camp de gespa artificial a la zona esportiva de Bosc de Tosca.

  No som els únics que ho veiem així; El Departament de Governació té el mateix parer, i per aquesta raó va excloure el projecte que figurava en segon lloc de la llista de prioritats que l’Ajuntament havia presentat en el PUOSC 2013-2016 (llista a la qual el grup municipal les Preses – Progrés Municipal ja havíem manifestat el nostre desacord amb el vot en contra).

  Som de l’opinió que el poble té altres prioritats i urgències. Per posar un exemple recordem que l’Ajuntament va augmentar considerablement la taxa d’entrada/sortida, càrrega/descàrrega de vehicles als empresaris del sector industrial; en alguns casos la quota va augmentar un 976 %!! En el moment de l’aprovació d’aquesta taxa se’ns va dir que l’augment es feia perquè estava previst invertir aquests diners en l’arranjament dels carrers del sector industrial. Doncs no senyors! No només no han arreglat els carrers del sector industrial sinó que aquests diners i d’altres que han sortit d’operacions “extraordinàries” de plusvàlues i altres ingressos provinents del polígon industrial (aproximadament uns 550.000 euros) aniran destinats, en bona part, a pagar el camp de gespa artificial de Bosc de Tosca. Remarquem-lo d’extraordinaris perquè aquests ingressos eren en l’exercici 2013, però no hi seran el 2014. Mentrestant, en el municipi la pista poliesportiva fa pena, la del tenis/frontó també, l’escola La Bòbila (compromís electoral ) a l’acabament del seu segon curs encara no està acabada; té una caldera de calefacció que no ha funcionat mai bé, tancaments per acabar, problemes que sorgeixen de la mala gestió de l’obra. Pel que fa al trànsit de la travessera, rotondes que fa tres anys que anuncien que es faran i no es fan, i un llarg etcètera.

  En aquests moments és quan des de l’oposició ens preguntem: Què ha fet aquest Ajuntament durant tres anys? Amb què ha invertit o invertirà els diners dels pressupostos? Doncs senyors, la resposta és molt fàcil: l’única inversió que farà aquest ajuntament serà la construcció d’un camp de gespa artificial per un dels dos clubs de futbol del municipi. Recordem que els dos clubs de futbol de municipi disposen de camps de gespa natural, això suposa us 15.000,00 euros de manteniment per cada club, ara hi haurem d’afegir el de gespa artificial. També ens sorgeix el dubte de quina preferència d’utilització tindrà aquest nou equipament, el podran fer servir els dos clubs per igual o només l’utilitzarà el club de futbol Bosc de Tosca?

  Grup Les Preses PM

 16. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 6 – 12 de gener de 2015
  Núm. 14751
  CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LES PRESES I A LA GARROTXA
  Anunci sobre l’aprovació inicial de la dissolució del Consorci
  La Junta General del Consorci per a la Promoció Econòmica de les
  Preses i a la Garrotxa, en la sessió de data 30 de desembre de 2014,
  va aprovar, per majoria absoluta dels membres assistents, entre
  d’altres, els següents acords:
  “Primer.- Aprovar inicialment la dissolució del Consorci per a la
  Promoció Econòmica de les Preses i a la Garrotxa, per considerar-ho
  convenient els ens consorciats, d’acord amb l’article 18 del text refós
  dels Estatuts del Consorci, en relació amb l’article 324 del Decret
  179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
  activitats i serveis dels ens locals (ROAS), vist que la situació de
  desequilibri financer del Consorci impedeix el compliment de les
  seves finalitats i del seu funcionament.
  Segon.- Acordar que els criteris de dissolució del Consorci seran els
  següents:
  1.- A partir del dia 31 de desembre de 2014 el Consorci s’entén dissolt,
  en el ben entès que aquesta dissolució no suposa haver de
  procedir a la liquidació dels béns del Consorci, perquè aquests
  són de propietat de l’Ajuntament, o bé, es troben en règim de
  lloguer de l’Ajuntament.
  2.- El patrimoni del Consorci no incorporat o adscrit a l’Ajuntament
  de les Preses a data 31 de desembre de 2014 s’incorporarà automàticament
  a l’Inventari general de béns de l’Ajuntament de
  les Preses, amb efectes del dia 1 de gener de 2015.
  3.- La plantilla del Consorci, integrada pel Sr. Jordi Bassagañas Clavaguera,
  d’acord amb l’article 19 dels Estatuts, es troba ja incorporada
  a la plantilla general de l’Ajuntament de les Preses per a l’any 2015,
  en les condicions i amb la tipologia contractual corresponent.
  4.- Els responsables del Consorci hauran d’elaborar, amb efectes del
  dia 31 de desembre de 2014, la corresponent Acta d’arqueig.
  5.- L’Ajuntament de les Preses es subroga en tots els béns, drets i
  obligacions del Consorci, i en la seva posició en tots els contractes,
  convenis, concessions, acords, subvencions (atorgades o rebudes)
  i qualssevol altres relacions jurídiques bilaterals de les
  quals l’ens en forma part. Per resolució motivada, els òrgans de
  govern municipals podran procedir a la modificació o resolució
  d’aquestes relacions jurídiques, sempre i quan siguin legalment
  possibles i aconsellables en relació amb l’aplicació dels principis
  d’eficiència i eficàcia i la màxima optimització dels recursos
  econòmics i tècnics existents.
  Tercer.- Acordar el cessament de tots els òrgans de govern i representació,
  aturant d’aquesta manera les seves activitats a tots els efectes.
  No obstant, s’habilita a la Presidència, la Intervenció i la Tresoreria
  del Consorci per a la signatura i implementació de tots aquells
  acords tendents a l’efectiva dissolució i extinció del Consorci.
  Quart.- Acordar la no distribució de quotes entre els membres del
  Consorci, vist que el saldo comptable a la liquidació serà zero euros,
  d’acord amb el balanç de liquidació que s’adjunta.
  Cinquè.- Exposar al públic els presents acords durant el termini de
  trenta dies hàbils, mitjançant anuncis inserits al BOP de Girona, al
  DOGC i taulell d’anuncis municipal, als efectes que es puguin presentar
  les al·legacions i els suggeriments que es considerin escaients.
  L’expedient es considerarà definitivament aprovat si no es presenta
  cap al·legació ni reclamació en el termini esmentat. En aquest cas,
  l’acord de dissolució serà tramès per ser ratificat pels òrgans competents
  de cadascuna de les institucions que formen part del Consorci.
  Sisè.- Finalitzat tot el procés de dissolució, un cop ratificats els
  acords de dissolució pels òrgans competents de cadascuna de les
  institucions que formen part del Consorci, se’ls donarà la publicitat
  preceptiva i seran notificats a la Generalitat de Catalunya per
  l’anotació al Registre dels ens locals de Catalunya.
  Setè.- Donar trasllat d’aquests acords, per al seu coneixement i als efectes
  legals oportuns a l’Ajuntament de les Preses, l’Associació d’Empresaris
  i Emprenedors de les Preses, el sindicat CCOO i el sindicat UGT.”
  Aquest acord es sotmet a informació pública (mitjançant anunci publicat
  en el BOP de Girona, en el DOGC), per un període de 30 dies
  hàbils, comptats des del següent al de la publicació del darrer anunci
  al BOP o al DOCC. En aquest termini els interessats/des podran
  examinar l’expedient i presentar les reclamacions i/o suggeriments
  que creguin oportuns. Transcorregut el període indicat, i si no hi
  ha hagut cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial
  esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord exprés.
  Les Preses, 31 de desembre de 2014
  El president

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: