Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Ajuntament de Sant Jaume de Llierca nomenament alcaldessa accidental a Clara Bayona Lucena 1a tinent d’alcalde

Posted by lejarza en 25 abril, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca nomenament alcaldessa accidental a Clara Bayona Lucena 1a tinent d’alcalde.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 80 – 25 de abril de 2012 Núm. 4603 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Girona).
Anunci sobre delegació de funcions de l’Alcaldia.
Per aquesta Alcaldia s’ha dictat el decret núm. 8/2012, de 16 d’abril, la part dispositiva del qual conté la següent resolució: “DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 8/2012
De conformitat amb el que preveuen els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), i d’acord amb els nomenaments efectuats per aquesta alcaldia, mitjançant Decret núm. 15/2011, de 14 de juny.
RESOLC: PRIMER. Disposar que davant la impossibilitat d’exercir plenament les funcions d’alcalde en el període comprés entre els dies 16 i 28 d’abril de 2012, ambdós inclosos, per raó de paternitat pel naixement d’una filla, es faci càrrec de les corresponents funcions de l’alcaldia com alcaldessa accidental la 1a tinent d’alcalde, senyora CLARA BAYONA LUCENA o, en el cas d’absència o impediment d’aquesta, la 2a tinent d’alcalde, senyora ROSÓ DOMÈNECH FERRER, en els termes que preveu l’article 47 del ROF, sens perjudici
de la reassumpció de funcions en el cas de reincorporació anticipada. SEGON. Traslladar la present resolució a les interessades i als grups polítics municipals, i procedir a la seva publicació en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
La qual cosa es fa pública en compliment del que disposen els articles 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 44.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Sant Jaume de Llierca, 16 d’abril de 2012 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

7 comentarios para “Ajuntament de Sant Jaume de Llierca nomenament alcaldessa accidental a Clara Bayona Lucena 1a tinent d’alcalde”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 82 – 27 d’abril de 2012
  Núm. 4754
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci d’informació pública de sol·licitud d’una llicència ambiental
  El senyor Antoni Prats i Costa, en nom i representació de la societat
  POLTANK, SAU , ha entrat en aquest Ajuntament una sol·licitud de
  llicència ambiental per a la MODIFICACIÓ D’INDUSTRIA DEDICADA
  A LA FABRICACIÓ DE FILTRES I ACCESSORIS PER A PISCINES,
  situada a la parcel·la 4-5-6 del polígon industrial “Poliger
  sud sector I”, d’aquest municipi, per la qual cosa, d’acord amb el
  que estableix l’article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
  prevenció i control ambiental de les activitats, s’exposa al públic per
  un termini de trenta dies, a comptar des del següent al de la publicació
  d’aquest anunci al BOP, perquè es puguin presentar reclamacions.
  L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest Ajuntament,
  carrer Àngela Brutau, 1, durant les hores d’oficina.
  Sant Jaume de Llierca, 18 d’abril de 2012
  Clara Bayona i Lucena
  Alcaldessa accidental

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 90 – 10 de maig de 2012
  Núm. 5263
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació de crèdit
  El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 d’abril de
  2012, va adoptar l’acord d’aprovació de l’expedient de suplement
  de crèdit i crèdit extraordinari núm. 3/2012 del pressupost de despeses
  de la corporació amb el finançament que en el mateix es determina,
  el qual s’exposa al públic amb la finalitat que durant el
  termini de quinze dies hàbils pugui presentar-se contra el mateix
  les reclamacions que s’estimin pertinents pels interessats a que fa
  referència l’article 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
  De no produir-se reclamacions contra el present acord, aquest es
  considerarà definitivament aprovat.
  Sant Jaume de Llierca, 2 de maig de 2012
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 163 – 23 d’agost de 2012
  Núm. 9752
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci sobre delegació de funcions de l’Alcaldia
  Per aquesta Alcaldia s’ha dictat el decret núm. 20/2012, de 9 d’agost,
  la part dispositiva del qual conté la següent resolució:
  “PRIMER.- Disposar que davant la impossibilitat d’exercir plenament les funcions d’alcalde en el període comprés entre els dies 27 d’agost i 14 de setembre de 2012, ambdós inclosos, per raó de gaudiment de vacances, es faci càrrec de les corresponents funcions de l’alcaldia com alcaldessa accidental la 1a tinent d’alcalde, senyora CLARA BAYONA LUCENA, en els termes que preveu l’article 47 del ROF, sens perjudici de la reassumpció de funcions en el cas de reincorporació anticipada.
  SEGON.- Traslladarla presentresolució a les interessades i als grups polítics municipals, i procedir a la seva publicació en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.”
  La qual cosa es fa pública en compliment del que disposen els articles 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 44.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
  Sant Jaume de Llierca, 9 d’agost de 2012 Ferran Puig i Estartús Alcalde

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 166 – 28 d’agost de 2012
  núm. 9846
  Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
  Anunci sobre regulació del règim de comunicació per a l’activitat d’acampada
  La Junta de Govern Local de l’ajuntament de sant Jaume de Llierca, en la sessió de data 26 de juliol de 2012, va acordar regular el règim de comunicació prèvia per realitzar l’activitat d’acampada
  amb infants i joves prevista a l’article 7 del Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys, en el sentit que l’entitat organitzadora de l’activitat haurà de presentar al registre de l’ajuntament una declaració responsable d’acord amb el model normalitzat de comunicació prèvia que consta com a annex als presents acords. aquest acord i el model normalitzat de comunicació prèvia se sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions, les reclamacions i els suggeriments que considerin oportunes. es fa públic per a coneixement general.
  Sant Jaume de Llierca, 10 d’agost de 2012
  Ferran Puig Estartús Alcalde

 5. lejarza said

  Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG)
  Núm. 65 – 4 d’abril de 2013 Núm. 3692
  Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
  Anunci sobre modificació del règim d’indemnitzacions dels membres electes
  En complimentdel que estableix l’article 75.5de laLlei 7/1985,de 2 d’abril, es fan públics els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2012, sobre modificació del règim d’indemnitzacions dels membres electes:
  “Primer.- MODIFICAR el règim vigent d’indemnitzacions dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, com a compensació per l’eventual pèrdua de benefici econòmic que podria reportar l’exercici de d’altres activitats, afegint-hi la següent indemnització d’acord amb el càrrec ostentat i la delegació efectuada:

  Càrrecs
  Tinents d’alcalde
  Indemnització
  Per substitució de l’alcaldia
  Import
  La part proporcional que correspongui segons el període temporal de la substitució sobre la base del 75% del sou brut mensual de l’alcalde

  L’esmentada indemnització serà compatible amb l’establerta com a conseqüència de les delegacions efectuades per l’alcaldia mitjançant decret de data 17 de juny de 2011.
  Segon.- PUBLICAR l’acord precedent en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.”
  Sant Jaume de Llierca, 19 de març de 2013 Ferran Puig i Estartús Alcalde

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)

  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci sobre delegació de funcions de l’Alcaldia

  Núm. 147 – 1 d’agost de 2013
  Núm. 8830
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA

  Anunci sobre delegació de funcions de l’Alcaldia
  Per aquesta Alcaldia s’ha dictat el decret núm. 17/2013, de 23 de
  juliol, la part dispositiva del qual conté la següent resolució:
  “PRIMER.- Disposar que davant la impossibilitat d’exercir plenament les funcions d’alcalde en els períodes que tot seguit s’indiquen,
  per raó de gaudiment de vacances, es facin càrrec de les corresponents funcions de l’alcaldia com alcaldesses accidentals, en el termes que preveu l’article 47 del ROF i sens perjudici de la reassumpció de funcions en el cas de reincorporació anticipada:
  – La 1a tinent d’alcalde, senyora CLARA BAYONA I LUCENA, durant el termini comprès entre els dies 29 de juliol i 2 d’agost de
  2013, ambdós inclosos.
  – La 2a tinent d’alcalde, senyora ROSÓ DOMÈNECH I FERRER, durant el termini comprès entre els dies 5 i 9 d’agost de 2013, ambdós
  inclosos.
  SEGON.- Traslladar la present resolució a les interessades i als grups polítics municipals, i procedir a la seva publicació en el BOP i en el
  tauler d’anuncis de l’Ajuntament.”
  La qual cosa es fa pública en compliment del que disposen els articles 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 44.2 del Reglament
  d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
  Sant Jaume de Llierca, 23 de juliol de 2013
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

 7. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 246 – 29 de desembre de 2014
  Núm. 14110
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci sobre delegació de funcions de l’Alcaldia
  Per aquesta Alcaldia s’ha dictat el decret núm. 32/2014, de 16 de
  desembre, la part dispositiva del qual conté la següent resolució:
  “PRIMER.- Disposar que davant la impossibilitat d’exercir plenament
  les funcions d’alcalde en el període comprés entre els dies 17
  de desembre de 2014 i 2 de gener de 2015, ambdós inclosos, per raó
  de gaudiment de vacances, es faci càrrec de les corresponents funcions
  de l’alcaldia com alcaldessa accidental la 1a tinent d’alcalde,
  senyora CLARA BAYONA I LUCENA, en els termes que preveu
  l’article 47 del ROF, sens perjudici de la reassumpció de funcions en
  el cas de reincorporació puntual o anticipada.
  SEGON.- Traslladar la present resolució a l’interessada i als grups
  polítics municipals, i procedir a la seva publicació en el BOP i en el
  tauler d’anuncis de l’Ajuntament.”
  La qual cosa es fa pública en compliment del que disposen els articles
  13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 44.2 del Reglament
  d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
  Sant Jaume de Llierca, 16 de desembre de 2014
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: