Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consorci D`Accio Social de la Garrotxa adjudicació del servei de neteja de l’edifici de Can Castellanes i del local situat a la plaça del Mig 1 segona planta porta 410 d’Olot

Posted by lejarza en 16 abril, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: Consorci D`Accio Social de la Garrotxa adjudicació del servei de neteja de l’edifici de Can Castellanes i del local situat a la plaça del Mig 1 segona planta porta 410 d’Olot.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 73 – 16 d’abril de 2012 Núm. 4141 Consorci D`Accio Social de la Garrotxa (Consell Comarcal de la Garrotxa).
Edicte sobre l’aprovació d’un plec de clàusules
Mitjançant proposta a la Junta General, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, que han de regir el contracte, per procediment negociat sense publicitat amb diversos criteris d’adjudicació, del servei de neteja de l’edifici de Can Castellanes i del local situat a la plaça del Mig, 1, segona planta, porta 410 d’Olot.
Aquest Plec de clàusules es sotmetrà a exposició al públic, mitjançant edicte al BOP i al DOGC, pel termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de l’última publicació oficial. Simultàniament, s’obre la la convocatòria de la licitació, pel termini de 23 dies hàbils a comptar de l’endemà de l’última publicació oficial, i es podrà consultar al perfil del contractant de la web del Consorci (www.casg.cat) i a les oficines del Consorci d’Acció Social.
Olot, la Garrotxa, 28 de març de 2012 Joan Espona i Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

5 comentarios para “Consorci D`Accio Social de la Garrotxa adjudicació del servei de neteja de l’edifici de Can Castellanes i del local situat a la plaça del Mig 1 segona planta porta 410 d’Olot”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 73 – 16 d’abril de 2012 Núm. 4189 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
  Edicte sobre la modificació de la denominació d’una conselleria i la supressió
  de la competència d’una conselleria
  En data 28 de febrer de 2012, mitjançant Decret de Presidència, el
  Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat iniciar expedient de supressió
  de la competència “Assistència en matèria informàtica” de
  la Conselleria d’Hisenda, Règim Intern i Assistència als Municipis”
  i de modificació de la denominació i competències de la Conselleria
  per a la Participació Ciutadana i Societat de la Informació per Conselleria
  d’Innovació Tecnològica i Participació Ciutadana
  Els acords de supressió de la competència i de modificació de la
  denominació i competències de la Conselleria es sotmeten a informació
  publica durant 30 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí
  Oficial de la Província de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat
  de Catalunya. En aquest termini els interessats podran examinar
  l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
  Acords que es fan públics de conformitat amb el que preveu l’article
  163.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
  aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
  Olot, la Garrotxa, 4 d’abril de 2012
  Joan Espona i Agustín
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 73 – 16 d’abril de 2012 Núm. 4191 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
  Edicte sobre la modificació de la denominació d’una àrea i la supressió d’un
  servei
  En data 28 de febrer de 2012, mitjançant Decret de Presidència, el
  Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat iniciar expedient de
  modificació de la denominació de l’Àrea de Joventut, Educació
  i Noves Tecnologies per Àrea de Joventut i Educació i de supressió
  del Servei d’Informàtica i Administració Digital creat en virtut
  d’acords plenaris de data 18 de desembre de 2008.
  Els acords de modificació de la denominació de l’Àrea i de supressió
  del funcionament del servei es sotmeten a informació publica durant
  30 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província
  de Girona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar
  les reclamacions que creguin oportunes.
  Acords que es fan públics de conformitat amb el que preveu l’article
  163.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
  aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
  Olot, la Garrotxa, 4 d’abril de 2012
  Joan Espona i Agustín
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 3. lejarza said

  L´habitatge va ser l´auxili urgent més reclamat a la Garrotxa
  El Consorci de Benestar Social de la comarca va destinar 227.517 euros a ajudes de socors immediats
  Les ajudes per urgències socials al 2011 van augmentatr un 6% a la Garrotxa respecte a l’any anterior. El total que es va destinar als auxilis immediats al 2011 va ser de 227.517 euros. Les dades formen part de la memòria del 2011 del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa. Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com ara l’alimentació, el vestit i l’allotjament. De totes, l’habitatge va ser la necessitat irretardable més reclamada durant el 2011. S’hi va destinar un 35,60% del total de recursos destinats a socors socials (80,978 euros).
  Els diners es van dirigir a ajudes per a lloguer i per a pensions que no donen per un sostre. En l’acte de presentació de la memòria, la directora del Consorci, Teia Fabrega, va enumerar en 40 els desallotjaments, dels quals té constància en el 2011. La directora va precisar que desconeix si van ser per temes de lloguers o per hipoteques.
  Fàbrega va recordar que el Consorci només disposa de solucions puntuals per problemes d’habitatge. Va definir el Consorci com un organisme que aporta socors a problemes derivats de la crisi econòmica, però que no disposa de solucions definitives.
  El segon lloc en la llista d’auxilis sense retard, el van ocupar les despeses derivades dels fills. Es van destinar 57.190,92 euros al pagament de quotes dels menjadors escolars, de les llars d’infants i dels esplais.
  Les ajudes per aliments i per roba van pujar a 36.849, 55 euros, un 16,20% del total. L’auxili a les despeses en electricitat i gas va pujar fins a 23.566,47 euros, un 10,36% del total. L’oficina de Consum de la Garrotxa ha constatat un augment dels talls energètics per manca de pagament en els darrers mesos. La causa ha estat que l’augment del cost dels rebuts en alguns casos no ha pogut ser assumit per les famílies. La pobresa energètica s’està definint com un dels grans problemes de la crisi econòmica que afecta amb més virulència les comarques, on fa més fred. Els socors destinats a la compra de medicaments, de llet infantil i bolquers van arribar a 13.oo5,41 euros, un 5,72% del total. Els transports van representar una altra de les urgències assumides pel Consorci. Els trasllats de persones per temes de presència inexcusable va pujar fins a 10.881 euros, un 4,78% del total. Els problemes diversos de salut i de suport familiar van pujar fins a 5.035,77 euros, un 2,21% del total.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 17 – 27 de gener de 2014
  Administració Local Consorcis
  Núm. 746
  CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA
  Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2014
  S’ha exposat al públic durant el termini establert que fixa la legislació vigent, el Pressupost General per a l’exercici 2014 i la plantilla
  de personal al servei del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província número
  246 de 27 de desembre de 2013. A continuació es fa públic el Pressupost resumit per capítols.
  CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
  CAPÍTOLS DESPESES EUROS
  I DESPESES DE PERSONAL 2.018.982,16
  II BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.418.711,79
  III DESPESES FINANCERES 10.933,14
  IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 243.778,14
  VI INVERSIONS REALS 7.892,50
  VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 36.000,00
  IX PASSIUS FINANCERS 32.589,30
  TOTAL 7.768.887,03
  CAPÍTOLS D’INGRESSOS EUROS
  III TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.995.359,89
  IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.773.526,14
  V INGRESSOS PATRIMONIALS 1,00
  TOTAL 7.768.887,03
  I es fa públic la plantilla orgànica del 2014
  PERSONAL LABORAL
  Places Vacants
  Grup A1 4 3*
  Grup A2 32 16
  Grup C1 7 4
  Grup AP 3 0
  46 20
  * Una plaça vacant amb reserva de plaça Olot, la Garrotxa, 22 de gener de 2014
  Josep Maria Corominas i Barnadas
  President

 5. lejarza said

  PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
  NETEJA DE LA SEU DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  PLA DE TREBALL
  S’ha estructurat el servei de neteja en dos blocs, un corresponent a les actuacions que es
  realitzen setmanalment amb un tracte de manteniment i un altre amb les que tenen de reforç i les
  altres amb un caràcter plurisetmanal.
  Actuacions setmanals
  Corresponen a les tasques que s’han de realitzar durant la setmana, consistents en:
  – escombrar i fregat de terres
  – neteja de banys diària
  – repàs diari de pols de taules
  – repàs diari de vidres de portes, cancells i ascensor
  – neteja de papereres
  Actuacions de reforç
  Corresponen a les tasques que s’han de realitzar un dia a la setmana, consistents en:
  – neteja de banys a fons
  – suport en escombrar i fregat de terres
  – suport en la neteja de pols de taules
  – neteja rotativa i a fons dels despatxos
  – altres reforços puntuals (per pluja, important concurrència, actes…)
  Actuacions anuals
  Corresponen a les tasques que s’han de realitzar amb un període més gran que el setmanal,
  consistents en:
  Operació Periodicitat
  Sala de plens (fregat) Mensual
  Catifa entrada, aspirat i espolsat Mensual
  Escombrat i fregat de l’arxiu (parcial) Mensual
  Vidres portes i cancells Mensual
  Pols de l’arxiu (parcial) Mensual
  Escombrat vorera davant, Mensual
  Escombrat terrassa Quinzenal
  Aparcament Repàs setmanal
  Vidres interiors 4 cops a l’any
  Balcons i baranes 4 cops a l’any
  Parets dels banys 2 cops a l’any
  Sala calderes, terrat 2 cops a l’any
  Pols armaris despatxos 1 cop a l’any
  A l’annex I i II, s’adjunten les taules on es grafien aquestes actuacions amb la seva periodificació.
  Descripció de les actuacions
  Escombrar i fregat de terres
  Consisteix en passar l’escombra o mopa humida i el fregat dels terres dels locals indicats
  Pel que fa la zona amb marbre, aquest fregat s’haurà de fer amb màquina rotatòria.
  El terra tècnic del segon pis, amb caire quinzenal es passarà una fregona molt escorreguda.
  Al parquet només s’hi passarà l’aspiradora i quinzenalment amb fregona molt escorreguda.
  Neteja de banys
  Consisteix en la neteja i desinfecció amb els productes específics del lavabo, la tassa del wàter
  (interior i exterior i tapa) i demés elements que hi hagi. Inclou també el fregat del terra.
  En el repàs setmanal es farà una neteja més a fons de tots els elements.
  La neteja de parets de banys es farà dos cops a l’any.
  Office
  Consisteix en la neteja i desinfecció amb els productes específics de la pica i marbre. Neteja de la
  taula i escombrat i fregat. Inclou el buidat dels contenidors selectius.
  En el repàs setmanal es farà una neteja més a fons de tots els elements.
  La neteja de parets de rajola es farà dos cops a l’any.
  Repàs diari de pols de taules atenció al públic
  Consisteix en treure la pols superficial de les taules, telèfon, ordinadors, cadires.
  Repàs setmanal de pols de la resta de taules
  Consisteix en treure la pols superficial de les taules, telèfon, ordinadors, cadires.
  Pols dels despatxos
  Amb caràcter mensual, es realitzarà una neteja de les superfícies dels despatxos (taules, cadires i
  demés elements del despatx) desplaçant els aparells (pantalles, teclats, ordinadors, bucs..)
  passant l’aspirador per eliminar el borró i la pols. El dia abans es deixarà a sobre la taula o
  despatx un avís, per tal que es deixi la taula endreçada.
  Neteja de papereres
  Consisteix en retirar els papers de les papereres i dipositar-lo al contenidor selectiu.
  Recollida selectiva de les deixalles
  Es realitzarà una selecció de les deixalles generades a la casa, amb les fraccions de paper net,
  envasos, orgànic i resta de deixalles. Aquestes es retiraran segons la tipologia al contenidor selectiu del carrer.
  Vidres
  Es realitzarà un repàs diari dels vidres interiors de les portes de pas. La neteja dels vidres interior
  (cancells) i les finestres de l’escala es realitzarà trimestralment.
  La neteja dels vidres exteriors queden fora d’aquest contracte.
  Sala de plens
  Consisteix en l’escombrat, fregat del terra. Neteja de la pols de les taules i les cadires i quadres.
  Pel que respecte a la sala de plens, es realitzarà entre el dia abans o al mateix dia de la realització
  del Ple o actes que s’hi organitzin. Cal prestar especial atenció als paviments molt delicats de la
  zona noble.
  Sala calderes i terrat
  Consisteix en l’escombrat d’aquests locals
  Arxiu de l’altell
  Consisteix en l’escombrat i fregat d’aquest local
  Pols arxiu
  Consisteix en treure la pols superficial a l’arxiu.
  Parets de banys
  Consisteix en la neteja amb productes específics de les parets dels banys
  Parets, vidres i mampares i portes
  Consisteix en la neteja de la pols i fregat amb productes específics.
  Escala
  Es traurà la pols de la barana i les parets, amb caràcter setmanal.
  Làmpades, aplics i extintors
  Es realitzarà una neteja anuals d’aquests elements
  Reg de plantes
  Es tindrà cura del regat de les plantes ubicades en els espais comuns de la casa, la resta de les
  plantes aniran a càrrec de cada servei o dependència.
  Terrassa interior
  S’escombrarà quinzenalment i si cal es farà un repàs puntual.
  Aparcaments
  Es farà un repàs setmanal, amb la recollida de papers, fulles i altres elements.
  Subministrament de material
  L’adjudicatari del servei es farà càrrec del subministrament del següent material:
   Productes de neteja necessaris per la prestació de les feines encomanades
   Sabó de mans pels lavabos
   Contenidors higiènics femenins (en 6 lavabos), inclou retirada i reposició
   Paper de wc *( dues capes, blanc)
   Paper de mans * (bobines i tovalloletes) (dues capes, blanc)
  * mides segons taula
  Els lavabos disposen de la següent configuració i tipus de paper
  APARELLS TIPUS DE PAPER
  Lavabos Waters Rotlle
  petit
  Rotlle
  bobina
  Bobina
  mans
  Tovalloletes
  PLANTA
  BAIXA
  3 3
  3 3
  1a.PLANTA 2 2
  4 4
  2a.PLANTA 2 2
  3 3
  7 10 7 2 6 2
  Pel que fa a l’ús, tenen una major utilització els lavabos de planta baixa i la planta segona.
  De manera orientativa, el personal de l’edifici és el següent:
  Planta Personal
  Baixa 18
  Primera 12
  Segona 26
  L’horari de treball de neteja ordinària pot ser a partir de les 13 hores. La resta de feines de neteja
  es pot combinar l’horari amb l’aprovació prèvia.
  Règim de treball
  D’acord amb el planing s’ha estructurat el servei de neteja en:
  – 7 hores de netejador/a diària
  Seguiment dels treballs
  Per tal de tenir un millor seguiment dels treballs efectuats, es proposa incloure a la plica el següent
  text.
  Mensualment l’adjudicatari haurà d’aportar un quadre amb les hores que s’han efectuat, juntament
  amb el detall de les neteges rotatòries/puntuals que s’han efectuat en aquest mes, a part de la
  neteja ordinària.
  Sense l’aportació d’aquest resum ni la seva validació no es podrà conformar la factura
  corresponent.
  L’horari de treball de neteja ordinària pot ser a partir de les 14 hores. Per la resta de feines de
  neteja es pot combinar l’horari amb l’aprovació prèvia i per escrit.
  COST DEL SERVEI
  Seu del Consell Comarcal de la Garrotxa 31.908,31€

  El President,
  Joan Espona i Agustín
  Olot, la Garrotxa, 12 de novembre de 2014

  ANNEX I
  PROPOSTA PLA DE NETEJA SETMANAL SEU DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  E: Escombrar F: Fregat quinzenal P: Pols R: Repàs diari de taules i pols
  RS: Repàs setmanal de taules i pols A: pApereres B: Banys RB: Repàs Bany minusvàlid (Comprovar l’estat i neteja si cal)
  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
  PLANTA
  BAIXA
  Entrada E R E R E R E R E F R
  Recepció E F R A E R A E R A E R A E R A
  Galeria interior E F R E R E R E R E R
  Consum E F R E R E R E R E R
  Lavabos B B B B B
  Lavabo minusvàlids RB B RB RB RB
  Recaptació aten.púb E R A E F R E P A E R E A
  Recaptació – resta of. E A E F E A E RS E A
  Recaptació – cadastre E A E F E A E RS E A
  Of. Joventut E A E RS E F A E E A
  Ascensor E F R E F R E F R E F R E R
  Escala E F E E E F E P
  Ampits planta baixa N
  PRIMER PIS
  Vestíbul E R E F R E R E R E R
  Sala foc a terra E A E F RS E A E E A
  Galeria E A E F E A E RS E A
  Secretari E A E F E A E E A
  Gerència E R A E F R A E R A E R A E R A
  Cap administració E A E F E A E RS A
  Administració E A E F RS A E A E A E A
  Sala informàtica P A
  S.Jurídics E A E F E A E RS E A
  Arxiu galeria E RS
  Presidència E R A E F R E RS A
  Saleta presid. E R E F R E R
  Sala Juntes E R E R E F R E R E R
  Saleta reunions E R E R E F R E R E R
  Sala de Plens
  Lavabos B B B B B
  Escala E E E F E E P
  SEGON PIS
  Distribuïdor E E E E F RS E
  Passadís E E E E F RS E
  Lavabos B B B B B
  Lavabo minus. RB B RB RB RB
  Informàtica. E RS A E R E A E F E A
  Hostalatge E RS A E R E A E F E A
  Secretaria urb E RS A E R E A E F E A
  Cap d’àrea urb E R A E RS E A E F E A
  Tècnics urb. E R A E RS E A E F E A
  Delineants E R A E E RS A E F E A
  Arx. Plànols/mag. E R A E E RS A E F E A
  Secretaria Fundació E R A E E A E RS E F A
  Gerència T.Acolliment E R A E E A E RS E F A
  Despatx – Fundació E R A E E A E RS E F A
  Sala de Juntes E R A E E A E RS E F A
  Gerència Fundació E A E E A E E F RS A
  Despatx Fundació E A E E A E E F RS A
  Despatx T.Acolliment E A E E A E E F RS A
  ALTELL Office E E A E E E F A

  ANNEX II
  PLA DE NETEJA AMB PERIODIFICACIÓ ANUAL SEU CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
  VIDRES Planta Baixa – N X X X X
  Cancells X X X X
  Planta Baixa – E X X X X
  Planta Baixa – S X X X X
  Planta Baixa – N X X X X
  Cancells, portes
  vidres
  X X X X X X X X X X X x
  Primer pis – N X X X X
  Primer pis –E X X X X
  Primer pis – S X X X X
  Primer pis –
  vidres interiors
  X X X X
  Segon pis – N X X X X
  Segon pis –E X X X X
  Segon pis – S X X X X
  Segon pis –
  vidres interiors
  X X X X
  MAMPARES/PARETS
  TÈCNIQUES I VIDRES
  INTERIORS
  Primer pis x
  Segon pis x
  POLIT ENTRADA/ ESCALA X
  SALA DE PLENS X X X X X X X X X X X X
  SALA INFORMÀTICA Pols i fregat X X X X X X X X X X X X
  BALCONS I BARANES Planta baixa X X X X
  Primer pis X X X X
  Segon pis X X X X
  SALA CALDERES X
  TERRAT X
  PARETS BANYS Planta baixa X X
  Primer pis X X
  Segon pis X X
  NETEJA DESPATXOS (2 despatxos al
  mes)
  X X X X X X X X X X X X
  OFFICE Armaris i neveres X X X X X X
  ARXIU Pols i fregat
  (parcial i rotatiu)
  X X X X X X X X X X X X

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: