Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa aprovat amb caràcter inicial el Pla Especial Urbanístic del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa en sòl no urbanitzable situat a zona de Can Coma de Baix del municipi de Sant Jaume de Llierca

Posted by lejarza en 26 marzo, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer – Tortellà – Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa aprovat amb caràcter inicial el Pla Especial Urbanístic del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa en sòl no urbanitzable situat a zona de Can Coma de Baix del municipi de Sant Jaume de Llierca.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 60 – 26 de març de 2012 Núm. 3372 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre l’aprovació inicial d’un Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable de Sant Jaume de Llierca.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el dia 8 de març de 2012, va aprovar per majoria absoluta els acords següents:
“Aprovar amb caràcter inicial el Pla Especial Urbanístic del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa que s’ha d’emplaçar en sòl no urbanitzable situat a zona de Can Coma de Baix del municipi de Sant Jaume de Llierca, juntament amb la documentació i normativa urbanística i la documentació ambiental (Informe de Sostenibilitat ambiental, Estudi d’avaluació de la mobilitat generada i Estudi d’impacte i integració paisatgística) que s’incorpora al Pla”.
El Pla especial urbanístic, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i la resta de documentació que conforma l’expedient, es sotmet a informació pública per termini de QUARANTA CINC DIES (45) hàbils mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de gran tiratge a Catalunya i un altre d’àmbit local.
Durant aquest termini, que es comptarà a partir de l’endemà de la darrera de les publicacions preceptives al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), l’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat que vulgui examinar-lo a l’Av. Onze de Setembre 22 de dilluns a divendres de 9:00 hores a 15 hores) i a la pàgina web http://www.garrotxa.cat i es podran efectuar totes les al·legacions o suggeriments que estimin oportunes, acompanyats dels informes o documents que considerin adients, que es podran presentar al Registre General del Consell Comarcal de la Garrotxa o per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Simultàniament al tràmit d’informació pública s’atorga a l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca un tràmit d’audiència pel termini d’un mes de conformitat amb el que preveu l’article 85.8 del TRLUC; simultàniament també es sotmet el Pla especial urbanístic al tràmit de consultes de diferents Departaments i organismes públics detallats en el Document de Referència, per tal que si s’escau emetin informe al respecte, i es sol·licita al Departament de Territori i Sostenibilitat que emeti un nou informe urbanístic i territorial que ha de versar sobre els aspectes del pla relatius a qüestions de legalitat i d’oportunitat d’interès supramunicipal, amb la finalitat que puguin ésser considerats en el subsegüent acord d’aprovació.
Acords que es fan públics als efectes establerts per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que modifica el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Olot, la Garrotxa, 15 de març de 2012 Joan Espona i Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Una respuesta para “Consell Comarcal de la Garrotxa aprovat amb caràcter inicial el Pla Especial Urbanístic del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa en sòl no urbanitzable situat a zona de Can Coma de Baix del municipi de Sant Jaume de Llierca”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 63 – 29 de març de 2012
  Administració Local Consells Comarcals
  Núm. 3540
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA (GIRONA)
  Edicte sobre exposició pública d’un expedient de modificació del pressupost
  general
  Aprovat pel Ple de la Corporació del dia 8 de març de 2012 l’expedient
  01/11 de modificació de crèdit del pressupost d’enguany, amb un
  origen de fons provinent de l’aplicació dels romanents de crèdit,
  aplicació de romanent líquid de tresoreria, les generacions de crèdit
  i una aplicació de fons per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris
  i la incorporació de romanents de crèdit.
  El pressupost modificat queda resumit a nivell de capítols de la següent
  manera:
  INGRESSOS
  CAPITOL
  Capitol III Taxes i altres ingressos……………………………….6.984.709,68
  Capítol IV Transferències corrents………………………………4.517.470,44
  Capítol V Ingessos patrimonials………………………………………10.000,00
  Capítol VII Transferències de capital…………………………..4.931.856,16
  Capítol VIII Actius financers……………………………………….2.694.127,59
  19.138.163,87
  DESPESES
  CAPITOL
  Capitol I Despeses de personal……………………………………1.495.450,41
  Capítol II Despeses de béns corrents i serveis……………..8.707.283,92
  Capítol III Despeses financeres………………………………………..17.200,00
  Capítol IV Transferències corrents………………………………1.799.390,36
  Capítol VI Inversions reals………………………………………….2.769.743,41
  Capítol VII Transferències de capital…………………………..4.349.095,77
  19.138.163,87
  S’exposa al públic durant 15 dies a efectes de presentació d’al·legacions
  i suggerències. Passat aquest termini sense que se n’hagin
  presentat la modificació quedarà definitivament aprovada.
  Olot, la Garrotxa, 14 de març de 2012
  Joan Espona i Agustin
  President

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: