Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació del pressupost per a l´any 2012

Posted by lejarza en 26 enero, 2012


Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació del pressupost per a l´any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 17 – 25 de gener de 2012 Núm. 556 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre aprovació del pressupost i la plantilla de personal per a 2012.
Havent-se exposat al públic el Pressupost del Consell Comarcal de la Garrotxa, així com el del seu organisme autònom, la Fundació Escola-Empresa i el pressupost consolidat per a l’exercici 2012 i la plantilla orgànica segons s’anuncia en el Butlletí Oficial de la Província número 243 de data 22 de desembre de 2011 i atès que durant el termini d’exposició, no s’ha presentat cap al·legació, es fan públics el Pressupost resumit per capítols i la plantilla orgànica del personal al servei de la corporació, un cop aprovats definitivament.
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA. PRE SSUPOST CONSOLIDAT. DESPESES: Capítols Consell Comarcal Fundació Escola Empresa Transf. internes Pressupost
Consolidat. Operacions corrents:
I Despeses de personal 1.495.450,41€ 32.242,24€ 1.527.692,65€. II Despeses de béns corrents i serveis 8.334.636,32€ 1.610,00€ 8.336.246,32€
FUNDACIÓ ESCOLA EM PRESA. ESTAT DE LES DESPESES. Operacions corrents:
I Despeses de personal 1.495.450,11€. II Despeses de béns corrents i serveis 8.334.636,32. III Despeses financeres 13.200,00. IV Transferències corrents 1.667.393,39€
Operacions de capital: VI Inversions reals 1.905.443,30. VII Transferències de capital 2.555.016,08. VIII Actius financers 0,00. IX Passius financers 0,00. TOTAL 15.971.139,50€
ESTAT DELS INGRE SSOS. Operacions corrents:
I Impostos directes 6.984.709,88€. II Impostos indirectes 4.517.470,44€. III Taxes i altres ingressos. IV Transferències corrents. V Ingressos patrimonials 100.000,00.
Operacions de capital: VI Alienació d’inversions reals. VII Transferències de capital 4.458.959,38€. VIII Passius financers 0,00. IX Actius financers TOTAL 15.971.139,70€.
ESTAT DE LES DESPESES. Operacions corrents:
I Despeses de personal 32.242,24€. II Despeses de béns corrents i serveis 1.610,00. III Despeses financeres 300,00. IV Transferències corrents 57.000,00.
Operacions de capital: VI Inversions reals 0,00. VII Transferències de capital 0,00. VIII Actius financers 0,00. IX Passius financers 0,00. TOTAL 91.152,24€.
ESTAT DELS INGRESSOS. Capítols Fundació Escola-Empresa. Operacions corrents: I Impostos directes 0,00. II Impostos indirectes 0,00. III Taxes i altres ingressos 1,00€. IV Transferències corrents 91.150,24€. V Ingressos patrimonials 1,00€.
Operacions de capital: VI A lienació d’inversions reals 0,00. VII Transferències de capital 0,00. VIII Passius financers 0,00. IX Actius financers 0,00 TOTAL 91.152,24€.
Capítols Consell Comarcal Fundació Escola Empresa Transf. internes Pressupost Consolidat.
III Despeses financeres 13.200,00 300,00 13.500,00€. IV Transferències corrents 1.667.393,39 57.000,00 1.724.393,39. Operacions de capital: VI Inversions reals 1.905.443,30 0,00 1.905.443,30. VII Transferències de capital 2.555.016,08 0,00 2.555.016,08. VIII Actius financers 0,00 0,00 0,00. IX Passius financers 0,00 0,00 0,00. TOTAL 15.971.139,50€ 91.152,24€ 16.062.291,74€.
PLANTILLA DE PERSONAL CONSELL COMARCAL PERSONAL DE REGIM FUNCIONARI. Grup i subgrup Places Vacants Observacions: A-1 2 2 Provisionades en règim interí i acumulació. A-2 1 1 A ctualment C-1. TOTAL 33.
PERSONAL DE REGIM LABORA L. Grup i subgrup assimilat Places Vacants Observacions: A-13. A-2 20 1 jornada parcial 8 temporals. C-1 14 1 temporal. C-2 3 1 1 jornada parcial. Agrupacions professionals 1 1 1 jornada parcial. TOTAL 412.
PERSONAL DE REGIM EVENTUAL. Grup i subgrup assimilat Places Vacants Observacions: A-1 1 Gerència comarcal. TOTAL 1 0. O.A. FUNDACIÓ ESCOLA EMPRESA. PERSONAL DE REGIM LABORAL. Grup i subgrup assimilat Places Vacants Observacions: C-1 1. TOTAL 1 0.
Acords que es fan públics als efectes indicats a l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Contra l’aprovació dels presents acords es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest edicte, davant la Sala del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona .
Olot, la Garrotxa, 17 de gener de 2012 Joan Espona i Agustín President

15 respuestas hasta “Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació del pressupost per a l´any 2012”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 25 – 6 de febrer de 2012 Núm. 1247
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA
  Recaptació
  Edicte de citació per a notificació per compareixença
  La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, d’acord amb el que disposen els articles 12.1 i 14 de la Llei
  3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, ha procedit a practicar i notificar les
  liquidacions del recurs cameral permanent corresponents als exercicis camerals que es relacionen. Com sigui que, respecte del
  electors/subjectes passius que es relacionen en l’annex la notificació personal ha estat infructuosa, d’acord amb el que disposa
  l’article 112.2 de la Llei General Tributària, 58/2003, de 17 de desembre, se’ls cita per tal que compareguin –personalment o
  mitjançant un representant- a l’objecte de ser notificats per compareixença.
  Lloc de la compareixença: A les oficines de la Cambra, Av. Jaume I, 46
  Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores.
  Termini: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte.
  Dins d’aquest termini es podrà efectuar el pagament dels deutes en període voluntari, a les mateixes oficines de la Cambra.
  Un cop transcorregut el termini indicat, en cas que no s’haguessin produït la compareixença i el pagament, la notificació
  s’entendrà efectuada a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini indicat i s’iniciarà el cobrament
  per la via de constrenyiment, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 3/1993, modificat per la disposició addicional
  6.2 de la Llei 51/2002.
  Girona, 30 de gener de 2012
  Eduard Torrent i Pairó
  Secretari general, en funcions
  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  “MIOLBA, S.L.” B17226234 Impost Societats 2007 2009109933 2009
  15 DEL DOS DE 36, SL B17615816 Impost Societats 2007 2009110057 2009
  6314 SAN ELOY-GIRONA STIL-ORO, SL B17557885 Impost Societats 2009 2011103476 2011
  A DDOLORA TA SL B55046536 Impost Societats 2009 2011106870 2011
  A&F POLSER WIS-INWES TYCJE, SL B62326483 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309917 2011
  AA ZOUZI KAMA L 41558066X Impost Renda Persones Físiques 2008 2010214873 2010
  ABAR OCHADO JOSE 38499910A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202163 2011
  ABASA LO RIVERA JOSE ALFONS O 34765514W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201208 2011
  ABDESSAM IE FATAH X3074372P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220615 2011
  ABDESSAM IE, SA ID X2311304B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220374 2011
  ABRIGNAN I VINCEN ZO X1651240R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220167 2011
  ABRIL DAU DEN RAM ON 18424029V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200415 2011
  ABRINI RA CHIDA X2720823S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220499 2011
  ABUIN SA LIDO AN TONIA 40431701R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209864 2011
  ABUIN SA LIDO JOSE DAVID 40441067Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210549 2011
  ACACIA TOURS , SLU B17563552 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307502 2011
  ACERS TRES 2006 SL B17923236 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309103 2011
  ACTUA L-RU TAS 2001, SL B62534342 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309955 2011
  ADAM BUXADOS ALBER T- 40524479C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211916 2011
  ADICONS TRU LAR , SL B62597646 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309966 2011
  AER O EM PORDA, SL B17504259 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307123 2011
  AER O EM PORDA, SL B17504259 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307124 2011
  AER O EM PORDA, SL B17504259 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307125 2011
  AFIL INS TAL·LACIONS , SL B17529108 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307245 2011
  AGAPE SE BAS TIAN MIHAI X6819338E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221369 2011
  AGE.CO.DE, SL B17930298 Impost Societats 2007 2009110146 2009
  AGE.CO.DE, SL B17930298 Impost Societats 2009 2011106038 2011
  AGRA FOJO VIDAL CONRA DO 77007760B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216249 2011
  AGUD PIQUE MAR C 40996128P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212950 2011
  AGUILA FERNAN DEZ, JORDI 38128087K Impost Renda Persones Físiques 2007 2009202593 2009
  AGUILAR HUER TA MONTSERRA T 37742443H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201913 2011
  AGUILAR RAM OS JUAN CAR LOS 09320577B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200227 2011
  AGUILAR SOLER FRAN CES C 40346827C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208099 2011
  AGUILERA CERE ZO RAU L 46706801B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215502 2011
  AGUIRRE MAR TINE Z JORGE MAR IO X4124861H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220927 2011
  AGUS TI ABEL JACINTO 40221231G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202802 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  AGUS TI CRUA ÑAS PILAR 40429020B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209604 2011
  AHAD 17 SLU B17840638 Impost Societats 2009 2011105405 2011
  AHANNA CH ABDELAZIZ X3102999T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220625 2011
  AHKIM, SOUD X2437236H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220404 2011
  AIGUA VIVA PAR K SL B17629163 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307866 2011
  AIGUA VIVA PAR K SL B17629163 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307867 2011
  AIGUA VIVA PAR K SL B17629163 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307868 2011
  AIGUA VIVA PAR K SL B17629163 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307869 2011
  AIGUA VIVA PAR K SL B17629163 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307870 2011
  AIMARE TTI LUIS ALBER TO X4275416S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220958 2011
  AIRTIR-TRANS SL B17837618 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308837 2011
  AIT TALEB HASSAN X3897544X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220874 2011
  AJC GES TION DE OBRA , SL B61301834 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309761 2011
  AJEN JO MORA LES MONTSERRA T 40308833E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206317 2011
  AKACHHOUN MOULOUD X3723652K Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225285 2009
  AKAS VAYU SPORT MANA GEMEN T, SL B63944631 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310186 2011
  AKOLA PRODUCTS, SL B60246147 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309571 2011
  AKSOY BELKIS X5313435K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221129 2011
  AL JUNA YDI GAZAWI IMA D 41564137D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213116 2011
  ALABAU QUINTANA M DOLORES 40288544L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205209 2011
  ALAM I TALBI ABDELKAR IM X3104612A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220627 2011
  ALAM I TALBI KHALID X2589967Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220456 2011
  ALAY CALMO JOAQUIN 40253259Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203306 2011
  ALAY COLL, MAR IA MONTSERRA T 77915304K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218406 2011
  ALBA GAR CIA OLGA 38813599H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202340 2011
  ALBA MAR TINE Z JUAN VICEN TE 26419250R Impost Renda Persones Físiques 2007 2009200934 2009
  ALBADALEJO GALVAN Y GUILLEM 46710849B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215511 2011
  ALBERA DELS PIRINEUS , SL B17623125 Impost Societats 2009 2011103898 2011
  ALBER T PUIG SERRA , AN TONI 46336523X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215024 2011
  ALBET COSTA JUAN 43673317C Impost Renda Persones Físiques 2008 2010215762 2010
  ALBET-HAHNEMUE HLE SL B60840774 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309679 2011
  ALBIG SA A17076498 Impost Societats 2007 2009109848 2009
  ALCALDE FERNAN DEZ MODES TO 46729916B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215520 2011
  ALCALDE JURA DO EZEQUIEL 30532818L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200957 2011
  ALCARA Z SEN CIANES AN TONIO 40294662L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205564 2011
  ALCAZAR SAN TAE LLA MAR IA DOLORS 40432339H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209922 2011
  ALCOVER PER ICOT JORGE 46235167S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214965 2011
  ALDA MUR O ERNES T 33946639L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201143 2011
  ALFA BUS INESS , SLU B17695214 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308195 2011
  ALFAR O CUBER O MANUE L 77101561H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216311 2011
  ALFRUSUR , SA A17087008 Impost Societats 2009 2011100396 2011
  ALG 7, SL B60354230 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309585 2011
  ALGANS COLLS JOSE P 40434371A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210068 2011
  ALIMEN TOS PARA AN IMA LES DE COMPAÑIA SA A17159880 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302337 2011
  ALIOUNE SA DY X3931862N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220884 2011
  ALL SPORTS COMUN ICATION, SL B55003313 Impost Societats 2009 2011106586 2011
  ALLEN DE ORTIZ DANN Y DAVID X6058512J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221222 2011
  ALLHOUSE SL B17621129 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307825 2011
  ALMU TRANS 1996 SL B61158176 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309729 2011
  ALONS O CARRERAS PAU 43633816X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213721 2011
  ALONS O DEL BOSQUE EVA JESUS 52392433C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215773 2011
  ALONS O DOMINGUE Z FRAN CISCO 76006864Y Impost Renda Persones Físiques 2008 2010218278 2010
  ALOT SA A17015827 Impost Societats 2009 2011100100 2011
  ALSINA FUMANA L, AN TONIO 43672748A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213899 2011
  ALSINA GONZALEZ, FRAN CISCO 40314838R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206658 2011
  ALSINA RE IXACH CRISPI 77998443S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218953 2011
  ALVARA DO JIMENE Z DAVID 40525413B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211927 2011
  ALVARE Z AN DRE JUAN MANUE L 40560900D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212483 2011
  ALVARE Z DE ARANA , AN TONIO EVAR ISTO 40323066H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207122 2011
  ALVARE Z FERNAN DEZ, CARMEN 29467069K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200883 2011
  ALVARE Z GAR CIA JESUS 40303160F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206016 2011
  ALVARE Z MOREN O RU BEN 53088823Q Impost Renda Persones Físiques 2008 2010217915 2010
  ALVARE Z MOREN O RU BEN 53088823Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215893 2011
  ALVARE Z PALOMINO NUR IA 35037282W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201268 2011
  AMA BILE SLU B17846007 Impost Societats 2009 2011105444 2011
  AMA DOR AMA DOR, AN DRES 40348874C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208170 2011
  AMA DOR AMA YA AN TONIO 36560233P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201490 2011
  AMAES T, SL B17720798 Impost Societats 2009 2011104551 2011
  AMA GAT MA DRENAS , MAR C 40335155D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207659 2011
  AMA HDI MOSTAFA X1854397E Impost Renda Persones Físiques 2008 2010222609 2010
  AMAR O MA TA JUAN AN TONIO 52540864D Impost Renda Persones Físiques 2007 2009219296 2009
  AMA T BALOT JOAQUIN 40406176Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208627 2011
  AMA TE COMINO ANA 45547476R Impost Renda Persones Físiques 2007 2009218016 2009
  AMA TE COMINO ANA 45547476R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214657 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  AM BIT INTER IORS OLOT, SL B17446444 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306726 2011
  AM BIT SA LVADOR JOSE 40281743A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204802 2011
  AM BROS MIQUE L RE BECA 43730185D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214285 2011
  AM BULAN CIES CATALUN YA SL B17073784 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304984 2011
  AM BULAN CIES SERRA , SL B17085184 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305029 2011
  AMER ICAN TELECON SA A81478422 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304339 2011
  AM PODI SL B63503213 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310120 2011
  ANAN D AN KUR X3086216F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220619 2011
  AN DALUCIA BUILDING SL B92349646 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310409 2011
  AN DRES NA VARR O MAR CO 47155699H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215580 2011
  AN DREU COLOMER AN TONIO 40602247W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212810 2011
  AN DREU FORCADA MAR C 79303625Q Impost Renda Persones Físiques 2008 2010221865 2010
  AN DREU PARERA NUR IA 38824402B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202358 2011
  AN F TRANS PORT I.E., SL B17694712 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308188 2011
  AN F TRANS PORT I.E., SL B17694712 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308189 2011
  AN GLADA CUR TO ELISA BET 77912711G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218262 2011
  AN GLADA HOMS JOANA 36642825F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201511 2011
  AN GLADA PUN TI ES THER 43629635S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213605 2011
  AN GLADA VEN TURA GEMMA 77907399M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217910 2011
  AN IMA LOTS L AMA ZONIA DE GIRONA , SL B17729195 Impost Societats 2009 2011104600 2011
  AN IMA LOTS L AMA ZONIA DE GIRONA , SL B17729195 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308377 2011
  AN IMA LOTS L AMA ZONIA DE GIRONA , SL B17729195 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308378 2011
  AN IMA LOTS L AMA ZONIA DE GIRONA , SL B17729195 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308379 2011
  AN IMA LOTS L AMA ZONIA DE GIRONA , SL B17729195 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308380 2011
  AN IMA LOTS L AMA ZONIA DE GIRONA , SL B17729195 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308381 2011
  AN KOUCHEVA SUE TLANA X3589120Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220799 2011
  AN TON MARMANEU JOAN 40429403A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209646 2011
  AN TONER CASA LS JOSE 40332236B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207550 2011
  AN TONER CASA LS, ALBER TO 40323288X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207138 2011
  AN TONER VIVOLAS JOSE 77888610F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216622 2011
  AN TONI COLOME SLU B17318015 Impost Activitats Econòmiques 2009 2010305841 2010
  AN TONI COLOME SLU B17318015 Impost Activitats Econòmiques 2009 2010305842 2010
  AN TRA Y SL B17764994 Impost Societats 2009 2011104871 2011
  AN WAR KAUSAR SHAMA ILAH 41575233L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213134 2011
  APAR CAMEN TS SAN TA PAU SL B17682402 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308144 2011
  APAR ICIO BUEN DIA, ALBER TO PABLO 52162789P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215711 2011
  AQUA GIRONA SL B17705567 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308252 2011
  ARA GON PACHECO AN TONIO 46607958E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215156 2011
  ARA GONES ARRA BAL RICAR DO 38836167T Impost Renda Persones Físiques 2008 2010202796 2010
  ARA GONES MAR GUI MAR IA MER CEDES 77916471S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218494 2011
  ARAM BUDO VISCARR I JORDI 36575081K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201505 2011
  ARAU JO MAR TA LILIANA X3259541G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220686 2011
  AR BOLEAS RUE DA JOSE FINA 79303684Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219574 2011
  AR BUCIAS INDUS TRIAL SA A17080987 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301905 2011
  AR BUCIAS INDUS TRIAL SA A17080987 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301906 2011
  AR CO JIMENE Z, JUAN 74787846B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216055 2011
  AREA MOBILIAR IO SL B17803248 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308701 2011
  ARE LLAN O GONZALEZ IVAN 40985353C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212942 2011
  ARE LOC, SL B64581499 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310242 2011
  ARE THUSA GES TIO D’EM PRESES SLU B17630799 Impost Societats 2009 2011103944 2011
  AR FLO ARMA DURES SLU B17704669 Impost Societats 2008 2010105245 2010
  AR GILA BOSCH SL B17954306 Impost Societats 2009 2011106225 2011
  AR GILEX SA A17146879 Impost Societats 2009 2011100557 2011
  AR GORES EUR OPA, SL B63888812 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310160 2011
  AR IAS LOPEZ AN TONIA 40431679W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209861 2011
  AR IÑO FALGAS , FERNAN DO 72963851P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215973 2011
  AR IZA CASAS AN TONIO JOSE 34743373X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201190 2011
  AR IZA PERE Z JOSE 53328387N Impost Renda Persones Físiques 2007 2009226136 2009
  AR LA MA TAS ES TEBAN 37650806J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201797 2011
  ARMAN DO DE ARAU JO SLU B17727082 Impost Societats 2009 2011104590 2011
  ARMEN GOL LOPEZ ALEXAN DRA 40449687R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211021 2011
  ARMEN GOL ROLDAN JORGE 43499922E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213351 2011
  ARM OIRE EDDY X2878172K Impost Renda Persones Físiques 2007 2009224917 2009
  ARN IGES GOME Z M TERESA 45542337Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214545 2011
  AR PI SOLAR SYSTEMS SL B17970203 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309226 2011
  AR PI-96 EM PRESA CONS TRU CTORA SL B17494154 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307016 2011
  AR QUER OS CAN O DAN IEL 40334962T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207651 2011
  ARRA BAL CONE JO JUAN JOSE 25674230C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200636 2011
  ARRE GHINI GONZALEZ ROSA INES 41595420N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213203 2011
  ARR IBAS PIPO POL 46402938R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215043 2011
  AR T DECO INTERNA TIONA L ES PAGNE , SL B17715962 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308305 2011
  AR TACHO BORRE GO FRAN CISCO 77998003N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218943 2011
  AR TALEJO COSTA MAR TI 40306531C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206190 2011
  ARUM I I ISERN , MAR TA 40320491L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206977 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  ASSESS ORIA BUS INESS CONSU LTORS , SL B17728924 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308376 2011
  ASS OCIACIO JUVEN IL XER INOLA G17435652 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310934 2011
  ATA RE GIA, SL B17555129 Impost Societats 2008 2010104036 2010
  ATALS PRES TACION SLU B17618737 Impost Societats 2009 2011103869 2011
  ATHANASS IOU PIERRE MAR IE X5199055C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221110 2011
  ATHELEY EDIFICACION SLU B17842766 Impost Societats 2009 2011105424 2011
  ATLAN TIC MAR AU TOS, SL B17687997 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308163 2011
  ATOUI YASM INA X8016332G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221497 2011
  ATRITEC SA A81032849 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304336 2011
  ATRIUM IMM OBLES SL B17561515 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307492 2011
  ATZAVARA SA A17205246 Impost Societats 2009 2011100597 2011
  AU BER T PHILIPPE DOMINIQUE HER VE X3590768P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220800 2011
  AU LET ROSSE LL GEMMA 77273526N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216342 2011
  AUR ICH DALMAU CAR LES 40281295S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204776 2011
  AUR ICH MAS IAS LLUIS 40422544K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209127 2011
  AU TO EM PORDA SA A17025685 Impost Societats 2007 2009109839 2009
  AU TO SPEE D CARS , SL B17933912 Impost Societats 2009 2011106081 2011
  AU TO TRANS PORTES ARA GONESES SA A50107309 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303611 2011
  AU TO-GRUAS NA DAL, SL B17268020 Impost Societats 2009 2011101626 2011
  AU TO-GRUAS NA DAL, SL B17268020 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305694 2011
  AU TOMA TISMES ELECTRONICS I CONTROL SL B17055476 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304913 2011
  AU TOMA TISMES ELECTRONICS I CONTROL SL B17055476 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304914 2011
  AU TOMA TISMES ELECTRONICS I CONTROL SL B17055476 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304915 2011
  AU TOOPCIO PAR TS GROUP SL B17607649 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307735 2011
  AU TOOPCIO PAR TS GROUP SL B17607649 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307736 2011
  AVELLAN CANA L M DEL CARMEN 37286688P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201676 2011
  AVELLANA BULLON SA LVADOR 40359471Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208406 2011
  AVILA EXPOSITO JORGE 40454994H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211230 2011
  AVILA FERNAN DEZ MONICA 36574983S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201504 2011
  AVILA MAR TINE Z JORDI 43631289J Impost Renda Persones Físiques 2008 2010215479 2010
  AWAD GABER , MOHAME D 45546961S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214653 2011
  AYALA JIMENE Z JOSE 90000241E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219663 2011
  AYATS GUAR DIOLA ENR IQUE 40297774A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205706 2011
  AYATS PUIGFERRER M.AN GELES 77907567N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217927 2011
  AYELA MA THIEU GUILLAUME ALIX Y0528167D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221630 2011
  AYUDIS SL B17842907 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308854 2011
  AYUDIS SL B17842907 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308855 2011
  AZON VALER O NUR IA 37638390V Impost Renda Persones Físiques 2008 2010202109 2010
  AZUL ACTIVA INVES T SL B63884522 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310159 2011
  AZZAU CHI HAM ID X3260361L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220687 2011
  AZZOUZ MOHAME D X2981459S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220584 2011
  BABIO VILA ALBER TO 40151424W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202663 2011
  BACHER O FERNAN DEZ VER ONICA 53287902F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215905 2011
  BACIGALUPO ZAPATER CAR LOS ALBER TO 41557467D Impost Renda Persones Físiques 2007 2009216224 2009
  BACIU MAR IA X8385205A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221522 2011
  BADEA MAR IAN X9281770M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221579 2011
  BADIA CAPDEVILA ENR IC 46314883J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215004 2011
  BADIA TORRES OSCAR 40562262Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212531 2011
  BADIA TRIAS JOAN 77902499G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217546 2011
  BADIA TRIAS ROSA M 77900471T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217397 2011
  BADRE FAHMI X1421235L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220110 2011
  BAE Z SOLA, FERNAN DO 40282230F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204820 2011
  BAGUE ELIAS INES 36539807Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201477 2011
  BAGUES DE LAS HERAS M ISA BEL 40425288M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209326 2011
  BAILEN 99, SL B62079348 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309888 2011
  BAILLY SOPHIE MAR IE PIERRE X9172599S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221574 2011
  BAJAJEM JAN KA X1415736V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220107 2011
  BALA SHAS HI X7223271Y Impost Renda Persones Físiques 2008 2010224027 2010
  BALA SHAS HI X7223271Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221412 2011
  BALAS TEGUI SAN TIAGO, AN TONIO 40295264T Impost Renda Persones Físiques 2008 2010206530 2010
  BALIN RAN DO MAR C 46707441F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215503 2011
  BALLBONA PALOME JAVIER 40293708P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205509 2011
  BALLES TA DES CAM PS JORDI 40424073D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209247 2011
  BALLES TA MAR TINE Z AN TONIO AN DRES 40429595B Impost Renda Persones Físiques 2007 2009212094 2009
  BALLES TA ROURA MIQUE L 40594747T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212646 2011
  BALLES TER SA GARRU LL MIGUE L 40270856H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204175 2011
  BALLES TER TELL NEUS 40262639N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203727 2011
  BALL-LLOSERA FONT LAURA 40336094M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207698 2011
  BALLON TORRES ADA AN TONIETA X1418895W Impost Renda Persones Físiques 2007 2009224304 2009
  BALMA ÑA TAXONERA SA LVIO 46206903H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214918 2011
  BALSOL 2001, SAU A17681164 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302852 2011
  BALTA PONT JUAN RAM ON 40528106J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211967 2011
  BALTRONS GRA BOLEDA JUAN 77906088M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217811 2011
  BAM BISUE LOS, SL B17938408 Impost Societats 2009 2011106116 2011

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 25 – 6 de febrer de 2012 Núm. 1247
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA
  Recaptació
  Edicte de citació per a notificació per compareixença
  La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, d’acord amb el que disposen els articles 12.1 i 14 de la Llei
  3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, ha procedit a practicar i notificar les
  liquidacions del recurs cameral permanent corresponents als exercicis camerals que es relacionen. Com sigui que, respecte del
  electors/subjectes passius que es relacionen en l’annex la notificació personal ha estat infructuosa, d’acord amb el que disposa
  l’article 112.2 de la Llei General Tributària, 58/2003, de 17 de desembre, se’ls cita per tal que compareguin –personalment o
  mitjançant un representant- a l’objecte de ser notificats per compareixença.
  Lloc de la compareixença: A les oficines de la Cambra, Av. Jaume I, 46
  Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores.
  Termini: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte.
  Dins d’aquest termini es podrà efectuar el pagament dels deutes en període voluntari, a les mateixes oficines de la Cambra.
  Un cop transcorregut el termini indicat, en cas que no s’haguessin produït la compareixença i el pagament, la notificació
  s’entendrà efectuada a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini indicat i s’iniciarà el cobrament
  per la via de constrenyiment, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 3/1993, modificat per la disposició addicional
  6.2 de la Llei 51/2002.
  Girona, 30 de gener de 2012
  Eduard Torrent i Pairó
  Secretari general, en funcions

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  BANA L SA LA JOSE MAR IA 40277479V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204550 2011
  BAO XIAOPING X4446396J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220989 2011
  BARA GI KONTEH MA HAMA DOU 45827136G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214716 2011
  BARAN GE VER DAGUER ARNAU 38840074C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202377 2011
  BAR BIER CLAU DE ANNE MAR IE JEANNE X5530878E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221148 2011
  BAR CELO SOT MAR IA AN TONIA 40446434Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210862 2011
  BAR CO HERRERA MANUE L 40360579H Impost Renda Persones Físiques 2008 2010209635 2010
  BARESMA ES CORPORA , SL B17739533 Impost Societats 2009 2011104705 2011
  BAR LIGEA MAR IANA X8602640L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221539 2011
  BARNA DAS FIGUERAS MONTSERRA T 37282536L Impost Renda Persones Físiques 2008 2010201977 2010
  BAR O VALLS AN TONIO 40314408P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206628 2011
  BAR ON CARRERAS JOSE 39143478P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202467 2011
  BARRA CHINA MU ÑOZ OLGA 25428945F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200621 2011
  BARRA GAN ORTEGA DIEGO 40303958T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206064 2011
  BARRE IRO VILLALBA MIGUE L AN GEL 50717477Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215661 2011
  BARRERA GAS CONS , ENR IQUE 39650092R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202567 2011
  BARRERA HIGUERAS , MANUE LA 37791442G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201963 2011
  BARR OT BLAN CH JORDI 40364408Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208479 2011
  BAR TRINA RA LITA JOSE AN TONIO 77885445Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216530 2011
  BAS PIBERNA T SER GI 40345028S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208041 2011
  BASA GOITI BROWN GUILLERM O 10901500Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200265 2011
  BASSA GAÑA SA LA PEDRO 46672654L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215401 2011
  BASSE GODA CONS TRU CCIONS , SL B17231853 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305528 2011
  BASSE GODA CONS TRU CCIONS , SL B17231853 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305529 2011
  BAS TAN TE GAR CIA SAN TIAGO 33872673K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201042 2011
  BATET ROURA JORDI 40373784K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208556 2011
  BATEY NOBLE OSCAR X0672324B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219953 2011
  BATISTA DOMINGO DIVINA 43672466C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213882 2011
  BATLLE CAM PMA JO MAR IA DOLORES 77905025T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217733 2011
  BATLLE MOSOLL, JOSE 77888128P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216609 2011
  BATLLE RODRIGUE Z ISAA C 40447294T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210909 2011
  BAUER LOGISTIK ES PAÑA, SL B17556952 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307464 2011
  BAUER LOGISTIK ES PAÑA, SL B17556952 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307465 2011
  BAU GE DOMINIQUE ALAIN X4963640X Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223664 2010
  BAU TISTA MA DRID JAVIER 40311852M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206486 2011
  BAYER HERMAN OS SA A08159717 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300332 2011
  BAYES POL ROSER 77899558F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217335 2011
  BCN TRA CCION SL B17675117 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308099 2011
  BCN TRA CCION SL B17675117 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308100 2011
  BEA TOBE TORRAS GERAR D 39378885X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202555 2011
  BEA TON LINDA MAR GARE T X1685501S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220172 2011
  BEAU DOUIN STEVE GILLES JEAN ROGER X7622419N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221460 2011
  BECERRA PERE Z LINARES JESUS 40322582V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207100 2011
  BEGARA LARA JOSE MAR IA 40342539X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207969 2011
  BEHLING KAI X7123969H Impost Renda Persones Físiques 2008 2010224018 2010
  BEJAR LOREN TE, EVA 46352417B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215039 2011
  BEL HADJ ZAKAR IA X0897731H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220010 2011
  BELMONTE ES PAÑA CADACARRE TERA ES UN ICA S B55010664 Impost Societats 2009 2011107344 2011
  BELOGRU DOVA ELENA X6916421E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221381 2011
  BELTRAN MENA JOSE AN TONIO 40462682R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211488 2011
  BEN MA LEK MOHAME D X3064275P Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223109 2010
  BEN OMAR EL KATI ABDES LAM 41655159C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213251 2011
  BENE JU AN GEL OSCAR X5910585E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221197 2011
  BEN HAM OU BEA CH, SL B17783887 Impost Societats 2009 2011105002 2011
  BEN ITEZ CAS TILLO JOSE 80030848W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219631 2011
  BEN TALHA HALIMA X1300088J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220062 2011
  BEN TALHA OUAR DINE ZAINA B 40457066C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211270 2011
  BEN ZAL SE GURA PAS CUA L 40272204D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204247 2011
  BEREN GUE L GONZALEZ LUIS MIGUE L 27510632X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200815 2011
  BEREN GUER IMBERN ON MANUE L 79300317C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219421 2011
  BEREN GUER SAE Z REME DIOS 40252320C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203280 2011
  BER KIEN , MICHELL X2151495Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220320 2011
  BERMU DEZ OBRER O DAN IEL 43635712C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213735 2011
  BERMU DEZ OBRER O FERNAN DO 77920742P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218640 2011
  BERMU DEZ PALACIOS FERNAN DO 30441411Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200938 2011
  BERNA DO GIL DE BERNA BE, ORIOL 52595220Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215843 2011
  BERNAR DO CAS TILLO RAU L JAVIER DE 40530098G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211988 2011
  BERRU TTI DIEGO PEDRO X5918214S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221199 2011
  BER TA KUPERUS MAR COS 40429411B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209647 2011
  BER THET NE GOCE, SLU B17703208 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308242 2011
  BER TRAN BONA DA MAR IA 78148975N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219337 2011
  BER TRAN LLOVERAS JOAQUIN 77990108Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218841 2011
  BETRAN BRUN SAN TIAGO 18163017D Impost Renda Persones Físiques 2008 2010200506 2010
  BETRAN BRUN SAN TIAGO 18163017D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200405 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  BIGOU BRUN O PAU L X2961072Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220581 2011
  BINE FA BLAN CO AN TONIO 43743658G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214286 2011
  BISBE BAR CELO MAR IA 40292538B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205440 2011
  BISE CTRIU, SL B17397068 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306371 2011
  BISE CTRIU, SL B17397068 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306372 2011
  BISE CTRIU, SL B17397068 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306373 2011
  BISTRUSSU AN TONIO X1880516J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220218 2011
  BIT SE LF GES TIONS SL B63591390 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310126 2011
  BIZARR O AN TUNE Z ELISA BET 48865655Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215644 2011
  BLACK FIONA JEAN X0593992V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219931 2011
  BLANAR IU NE CULAI X8749847A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221551 2011
  BLAN CA BELMONTE SER GIO 53060309E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215862 2011
  BLAN CH FERNAN DEZ MAR C 40318423K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206861 2011
  BLAN CH FIGAR OLA ADRIA 40373882G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208557 2011
  BLAN CHON PATRICE ROBER T MAR TIN X7807727D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221481 2011
  BLAN CO ARAN DA M DOLORES 37677138X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201830 2011
  BLAN CO CARA VACA JORDI 43628007C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213539 2011
  BLAN CO GONZALEZ INDALECIO 10061184H Impost Renda Persones Físiques 2007 2009200328 2009
  BLAN CO RODRIGUE Z MAR IA LUISA 09754032P Impost Renda Persones Físiques 2008 2010200288 2010
  BLAN CO SAN TABAYA OSCAR 78790254M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219343 2011
  BLAN DINO HISPAN O SL B17685322 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308156 2011
  BLANES EXCAVACIONES SL, UN IPERS ONA L B17677196 Impost Societats 2009 2011107334 2011
  BLAY SA IS PELEGRIN 40500293F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211577 2011
  BOADA TUR ON AN TONIO 40281346C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204780 2011
  BOADAS BUS QUE TS JOAQUIM 40274254N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204355 2011
  BOCAN CI DAN X6728852H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221346 2011
  BOCANE GRA EDOUAR D X2160011N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220329 2011
  BOFILL CANER , CAR LES 78001828L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219122 2011
  BOFILL MAR TI SER GIO 40345204F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208048 2011
  BOIXSA 2000, SA A61225926 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303941 2011
  BONA FER BCN PROMOCIONES , SL B61614848 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309817 2011
  BONE T NIETO PEDRO 46124810N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214893 2011
  BONE T SARU BE JOAN JOSE P 46118347N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214879 2011
  BONE T SOLE M ROSA 37951634R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201976 2011
  BONEU CAS OL MIGUE L 43713111R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214283 2011
  BONILLA AGUS TIN, JUAN AN TONIO 38810411G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202335 2011
  BONILLA FERNAN DEZ JORDI 40366640F Impost Renda Persones Físiques 2008 2010209716 2010
  BONVEHI VICENS AN TONIA 38541920S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202194 2011
  BORBONES BAR BA SA LVADOR 38400401S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202104 2011
  BORDONS GAS QUE T, SAN DRA 40526081N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211934 2011
  BORGES CAR VALHO NUN O DAN IEL X4758289A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221030 2011
  BORRA T PADROSA MAR C 40446106P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210841 2011
  BORRA T SERRAN O JORGE 77998553X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218957 2011
  BORRE GO RU IZ PERE 40521084Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211877 2011
  BORRE LL AU GER JOAQUIM 40446281E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210849 2011
  BORRE LL GIRA LT ENR IQUE 40264007T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203810 2011
  BORRE LL MA TO NAR CISO 40301310C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205902 2011
  BOSCH ARA GO, LUIS 40308603E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206305 2011
  BOSCH BUTIÑA ANNA 40327130B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207334 2011
  BOSCH CAR DONA JAUME 40304516Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206090 2011
  BOSCH CAS TELLO JOSE P 77999907F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219011 2011
  BOSCH COSTA JUAN 40334309Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207627 2011
  BOSCH MASSA CHS ES TEBAN 40592462S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212580 2011
  BOSCH SERRAN O JAUME 77917232V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218529 2011
  BOSCHDEM ONT FRIGOLA, JORDI 40344917L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208037 2011
  BOSOMS ES PELT JUAN 43628102T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213544 2011
  BOTELLA NAU DO JOAN 40557781H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212254 2011
  BOTIDIA, SL B17590019 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307649 2011
  BOTIDIA, SL B17590019 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307650 2011
  BOTIDIA, SL B17590019 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307651 2011
  BOTIDIA, SL B17590019 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307652 2011
  BOTIDIA, SL B17590019 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307653 2011
  BOTIDIA, SL B17590019 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307654 2011
  BOTIDIA, SL B17590019 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307655 2011
  BOTIDIA, SL B17590019 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307656 2011
  BOUBES ASS OU AHME D 41593971N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213190 2011
  BOUFNANE JAM ILA X2024327M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220270 2011
  BOUGHAFOUR ABDELALI X4261363S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220956 2011
  BOUJLIKH CHEPPIH OMAR 41643974J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213231 2011
  BOYA RE Y, DOMINGO 40321145Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207019 2011
  BRA GULAT TOR DAVID 40559821B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212422 2011
  BRAN CO RAU L AN TONIO X0624326Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219941 2011
  BRAS BUS QUE TS ISIDRO 40245075C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203100 2011
  BRE TONES ALFONS O, JOSE LUIS 40344578W Impost Renda Persones Físiques 2008 2010209195 2010

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  BRIFFAU D, FRANÇ OIS X9152807A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221573 2011
  BRITZ AN DREAS X0760694S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219976 2011
  BRIZA KHALID AIT X4479624Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220995 2011
  BROKERS BLANES SL B17823154 Impost Societats 2007 2009110125 2009
  BRU GAT PLANAS MAR IA ISA BEL 40454085Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211154 2011
  BRUS TEN GA FRE IXA MIGUE L 52592339X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215840 2011
  BUENA VIDA SA LGADO VICTOR 43443297T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213336 2011
  BUI NGUYEN , TAN -LONG 39402650Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202556 2011
  BUIATTI JUAN MANUE L X0746530L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219969 2011
  BUILDING 77 SL B17832098 Impost Societats 2007 2009110130 2009
  BUILDINGCEN TER , SA A58483215 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303734 2011
  BULLO OTER O MONTSERRA T 37687577F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201846 2011
  BUR O SER VEIS EM PORDA, SL B17419532 Impost Societats 2009 2011102384 2011
  BUS ELECTRIC, SL B17319724 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305857 2011
  BUS ELECTRIC, SL B17319724 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305858 2011
  BUS QUE TS BRU LLET ALEIX 38151189P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202082 2011
  BUS QUE TS QUINTANA ES TER 40442034F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210614 2011
  BUS QUE TS ROMA GOSA , GLORIA 46321068B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215012 2011
  BUS TA HUER TA LUIS 40268991Q Impost Renda Persones Físiques 2008 2010204808 2010
  BUXEDA ALIU ANNA 77990382G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218869 2011
  BUXEDA PAGES ALBER T 90001859F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219755 2011
  BUXEDA TORREN T JOSE 40305532X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206135 2011
  C.E.P. PROMOCIONS I OBRES , SL B62768007 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310004 2011
  CABALLE HORTA JESUS 40255305S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203361 2011
  CABALLER IA ALAMAR CHA NUR IA 40601635B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212771 2011
  CABALLER O CLAVIJO FRAN CISCO 40311975J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206495 2011
  CABANE LLAS GESSA MANUE L 37312882M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201703 2011
  CABARR OCAS DE LA CUE VA, ROBER TO 40276458P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204491 2011
  CABELLO SANS PABLO 35070353E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201315 2011
  CABEZAS CABRA L DAN IEL 40352774X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208251 2011
  CABEZAS MOREN TE JAVIER 40317472J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206810 2011
  CABEZAS PERE Z MIGUE L 40269213P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204077 2011
  CABEZAS RODRIGUE Z AN TONIO 08885953H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200206 2011
  CABEZOS PER OT MAR IA DOLORES 40432051Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209894 2011
  CABEZOS PUER TOLLAN O MANE L 40447233P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210904 2011
  CABRERA NINA ALEX ADOLFO X5524926G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221147 2011
  CABRERA PERE Z PEDRO 07795402N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200141 2011
  CABRERA ROCHA JUAN X5858244Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221185 2011
  CABRERA VALEN ZUE LA MAR IA 40433217E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209981 2011
  CACERES RAM OS BERNA BE 40443870A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210718 2011
  CAFETER IA LA PEDRERA , SL B17507625 Impost Societats 2009 2011103107 2011
  CAGNOLA FERNAN DO SE BAS TIAN X6162399D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221230 2011
  CAIMONS LOPEZ JORDI 46141167Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214910 2011
  CAIRO FONT MAR TI 40374883Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208562 2011
  CALAFELL CASAN OVAS RAM ON 38463631H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202133 2011
  CALCATIERRA DIAZ AN TONIO 47640675Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215593 2011
  CALI CASA , SL B17725961 Impost Societats 2009 2011104583 2011
  CALI CASA , SL B17725961 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308356 2011
  CALI CASA , SL B17725961 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308357 2011
  CALI CASA , SL B17725961 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308358 2011
  CALI CASA , SL B17725961 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308359 2011
  CALIGIORE EN CINAS GUS TAVO JAVIER X7434249M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221437 2011
  CALISIOTTI, PAOLA LORENA X5761345Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221171 2011
  CALIZ BOSCH FRAN CISCO 77906351S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217832 2011
  CALLIS JEAN MICHEL X2628537M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220469 2011
  CALLIS MAS O CATER INA 40251475A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203267 2011
  CALLOL RAM IO, LOUR DES 77911124G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218177 2011
  CALLONE BERNAR DO JAVIER X3915880S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220878 2011
  CALM BER TRAN M DOLORES 77892864Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216856 2011
  CALM MIR RA FAE L 77907763R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217947 2011
  CALOVA MAR IA CRISTINA X1637130J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220166 2011
  CALVO LUCIO JUAN JESUS 06987159N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200108 2011
  CALVO MAR TINE Z AN GEL 40355983E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208328 2011
  CALVO MAR TINE Z DAVID 40355982K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208327 2011
  CALVO PER XAS ROGER 40446525J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210871 2011
  CAMA CHO ORTIZ AM PAR O MAR GOT 45171600Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214347 2011
  CAMA CHO ROSA , PEDRO 40348001K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208144 2011
  CAM PA DEVESA MONTSERRA T 90001232R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219720 2011
  CAM PAÑA LUQUE JUAN -CAR LOS 46670822G Impost Renda Persones Físiques 2008 2010217235 2010
  CAM PELO CUES TA BAS ILIO 09649241M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200230 2011
  CAM PMA JO BARNES , JOSE P 43678335R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214187 2011
  CAM POS CHAM ORR O JUAN FRAN CISCO 43633011X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213703 2011
  CAM POS CORTES , SUSANA 40348551L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208161 2011
  CAM POS RODRIGUE Z JOSE FA 29694518T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200886 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  CAM POS RU IZ AN TONIO 43412040T Impost Renda Persones Físiques 2008 2010215103 2010
  CAM PS BENE DICTO CAR LOS 40460962Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211360 2011
  CAM PS MUNUERA JOAN 38510536A Impost Renda Persones Físiques 2007 2009202739 2009
  CAM PS MUNUERA JOAN 38510536A Impost Renda Persones Físiques 2008 2010202561 2010
  CAM PS MUNUERA JOAN 38510536A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202172 2011
  CAM PS SAN CHEZ PEDRO 40280962G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204756 2011
  CAN PIGEM SL B17685272 Impost Societats 2007 2009110080 2009
  CAN PIGEM SL B17685272 Impost Societats 2009 2011104307 2011
  CAN VILADEVALL, SL B17559824 Impost Societats 2007 2009110033 2009
  CANA DELL MONS O XAVIER 40444326E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210746 2011
  CANA LES CATALAN ROBER TO 40446076R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210839 2011
  CANA LETA HERAS PAU 40443166N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210674 2011
  CANA LITZACIONS I OBRES PORTO, SL B17542374 Impost Societats 2009 2011107264 2011
  CANA LS MONTES , FRAN CES C 79303071Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219549 2011
  CANA LS RIBAS , M AN TONIA 40276261H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204482 2011
  CANA VES I IVANA X8470860Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221530 2011
  CANE VA TERRES , JUAN JOSE 40325100M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207220 2011
  CAN IBE AS PIZUA FRAN CISCO JAVIER 14930848F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200326 2011
  CAN O GAR CIA, MANUE L 40328230F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207377 2011
  CAN O PRES TES MILTON DAN IEL X7277765J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221416 2011
  CAN OSA CAS TRE JE FRAN CISCA ELENA 76321922X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216214 2011
  CAN TER O BAU TISTA SAN TIAGO 43625320R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213416 2011
  CAN TER O BENE GA BONIFACIA 90000857V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219697 2011
  CAN TER O RODRIGUE Z JOSE RA FAE L 40421648E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209042 2011
  CAN TOS MILAN FRAN CISCO 45489291Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214377 2011
  CAÑAS VINA DER AN TONIO 39431569R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202561 2011
  CAÑIZARES CAÑIZARES , RA FAE L 40310558E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206415 2011
  CAÑUE LO GAR CIA AN TONIO 75702578X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216175 2011
  CAPA DIFFUS ION SLU B17821505 Impost Societats 2009 2011105245 2011
  CAPARR OS ES PINOSA JOAN AN TON 40285862M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205037 2011
  CAPATAZ ARESES EUS TAQUIO 46601802F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215151 2011
  CAPRA CONS TAN TIN X7475550K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221449 2011
  CARA MU ÑOZ MAR C 40346521J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208090 2011
  CARA LT CASES JAVIER 46235276D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214966 2011
  CARAME L EVEN TS INTERNA CIONA L SL B55054563 Impost Societats 2009 2011106914 2011
  CAR BO CANA LETA MAR TA 40306275V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206173 2011
  CAR BONE LL GISPER T RAM ON 40520702S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211873 2011
  CAR BURAN TS VIBA, SL B17501784 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307087 2011
  CAR BURAN TS VIBA, SL B17501784 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307088 2011
  CAR BURAN TS VIBA, SL B17501784 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307089 2011
  CAR BURAN TS VIBA, SL B17501784 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307090 2011
  CAR DENA L HERNAN DO ES TER 40359687T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208407 2011
  CAR DENAS CAS TAÑO RA FAE L 37690970L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201853 2011
  CAR IDUN RE CYCLING, SLU B17995804 Impost Societats 2009 2011106521 2011
  CAR ITG ME CAN ICA INDUS TRIAL SL B17778937 Impost Societats 2009 2011104957 2011
  CARM ONA JIMENE Z VALER IAN O 40279683J Impost Renda Persones Físiques 2008 2010205504 2010
  CARM ONA MAN ZAN O MONICA 40527547Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211956 2011
  CARNES EKREM 2004 SLU B17801572 Impost Societats 2009 2011105130 2011
  CARN ICAS EXPRESS SL B55005813 Impost Societats 2009 2011106602 2011
  CARNS TRANS WIFT SL B17443367 Impost Societats 2007 2009103576 2009
  CAR O DIAZ AITOR MANUE L 39431153E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202560 2011
  CARRA CCI 2.200, SL B61991485 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309868 2011
  CARRAN ZA FERNAN DEZ AR CADIO 09302764T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200226 2011
  CARRAS CO LOOR, JORGE 41591539H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213184 2011
  CARRAS CO PAS TOR JORDI 44197853H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214313 2011
  CARRAS CO TEIXIDOR JULIA 40433272P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209985 2011
  CARRE CANA L RAM ON 77917973E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218556 2011
  CARRERA GAR BAYO JESUS 43405353Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213301 2011
  CARRERAS CER COS MAR C 40520034Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211860 2011
  CARRERAS ES PIGOL, JOSE DAM IAN 40316212H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206746 2011
  CARRE TER O AR COS AN TONIO 77605349Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216448 2011
  CARRE TER O SERRAN O, TERESA DE JESUS 52146344P Impost Renda Persones Físiques 2007 2009219144 2009
  CARR ILLO CASAM IQUE LA MAR IA CARMEN 40435412D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210138 2011
  CARR ILLO ME DINA , ISA BEL 40343094J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207989 2011
  CARR ILLO VALER O AN TONIA 36932959L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201561 2011
  CARR ION CARR ION DOLORES 52516493H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215819 2011
  CARR ION COBO JOSE 77616959D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216470 2011
  CARR IQUE MER CE CRISTINA 43626440V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213465 2011
  CARR IZO RODRIGUE Z ES TRE LLA DE MAR 43141491T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213274 2011
  CARR OCER IAS BOAR I SL B17970765 Impost Societats 2007 2009109235 2009
  CARS ODO SA A17007410 Impost Societats 2009 2011100058 2011
  CAR VAJAL RE INA MAR IA ISA BEL 45827383K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214720 2011
  CASA DEM ONT PAGES PETIT ROSA CLARA 40302002E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205944 2011
  CASA DEVALL FONTCLARA FERNAN DO 40437213Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210274 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  CASA DEVALL PORTELL SL B17697160 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308206 2011
  CASA DEVALL RIGALL JOSE MAR IA 40429208S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209622 2011
  CASA DO FEIJOO JULIO 34954855F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201224 2011
  CASA DO GAR CIA MIGUE L 77902875N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217572 2011
  CASA LS BASA GAÑAS FRAN CISCO 77892965S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216859 2011
  CASANA VA GOME Z SILVIA 40336787P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207726 2011
  CASAN OVAS ROME O ENR IC 40291968Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205410 2011
  CASA PONSA CARRAU ELISA BET 53128637V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215903 2011
  CASAS CABALLE LLUIS 40293843M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205518 2011
  CASAS GUIBAS DAVID 40559750D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212414 2011
  CASAS PIELLA MAR COS 40325694R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207265 2011
  CASAS SAN CHEZ ALBER T 43677494B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214143 2011
  CASAS SOLER MONTSERRA T 40297643X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205702 2011
  CAS CALES RODRIGUE Z JOSE MANUE L 40440388V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210492 2011
  CASE TA D’EN SERRA SL B17810516 Impost Societats 2009 2011105180 2011
  CAS H EXECUTIVE SL B17782442 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308604 2011
  CAS TAÑE ISERN JOSE MAR IA 40273935S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204341 2011
  CAS TAÑE TORRE GROSA CAR LOS 37697526C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201867 2011
  CAS TELL MAR TINE Z, JAUME 44005007G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214297 2011
  CAS TELLA SA BAR TES MONTSERRA T 37025828Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201613 2011
  CAS TELLA SERRA JOSE 77960525R Impost Renda Persones Físiques 2007 2009222596 2009
  CAS TELLAN O GAR CIA DAN IEL 43677666E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214152 2011
  CAS TILLA HERRERA GLORIA 43673364K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213934 2011
  CAS TILLA LLORENS , ANA MAR IA 40283638N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204901 2011
  CAS TILLA RU IZ DAN IEL 46702673T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215498 2011
  CAS TILLO PERA IRE AN GELES 37675006V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201828 2011
  CAS TILLO PERE Z EN CARNA CION DEL 40422854D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209152 2011
  CAS TILLO SOLDEVILA CAR LOS 37683310H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201842 2011
  CAS TRO HERNAN DEZ JOSE MANUE L 40439566T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210435 2011
  CAS TRO PERE Z ANA 46215992E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214928 2011
  CAS TRO PIZARR O PABLO 40289274J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205248 2011
  CATALA MAR TINE Z JOSE VICEN TE 43081394W Impost Renda Persones Físiques 2008 2010215061 2010
  CATALANA DE SER VEIS MA IBRU T SL B17400300 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306390 2011
  CATALAN O STEPHANE BLAISE MAR IE X9941913W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221616 2011
  CATALUñA MA QUINAR IA DE IMPORTACION, SL B17756990 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308516 2011
  CATEURA ALCAIDE, AM PAR O 77905729Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217781 2011
  CAU LA PAR DAS JORDI 40287336F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205131 2011
  CAU X FRAN CIS YVES RE GIS X4971909E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221071 2011
  CAYETAN O PER IANE Z LUIS 36508085R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201450 2011
  CAZZAR I MASS IMO X4695183D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221022 2011
  CC. RES OLUTIU, SL B17972498 Impost Societats 2009 2011106338 2011
  CCB VIMA C SL B17803008 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308697 2011
  CEESA Y MOHAMA DOU X2794640W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220533 2011
  CELIBER TI DAN IEL SAN TIAGO X6247794M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221250 2011
  CENAM OR PONS IVAN 40342939L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207983 2011
  CEN TRA L DE GES TIONS CALDES SL B17413543 Impost Societats 2009 2011102351 2011
  CEN TRES ME DICS DEN TALS GIRONA , SL B17404062 Impost Societats 2009 2011102287 2011
  CEN TRO DE ES TUDIOS SU PER IORES DE SE GUR ID B17993882 Impost Societats 2009 2011106508 2011
  CERAM ICAS SIR SA A17157199 Impost Societats 2009 2011100570 2011
  CER BAN GONZALEZ MANUE L 78799318F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219348 2011
  CER DA DEZA, MAR COS 39187409D Impost Renda Persones Físiques 2008 2010202927 2010
  CER DA DEZA, MAR COS 39187409D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202494 2011
  CER DA GRAU JAUME 40270190L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204134 2011
  CERE TO LOPEZ MANUE L 46026248M Impost Renda Persones Físiques 2008 2010216745 2010
  CER VERA ES TEVE EMMA 40443024P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210666 2011
  CER VERA TAM BORER O JULIA 40460524M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211322 2011
  CHAIBI-ABDESSAM IE, SC J17505603 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311160 2011
  CHAIRA LAHEEN X3408775Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220738 2011
  CHAM ORR O PONS OSCAR 40561314D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212497 2011
  CHAPARR O RODRIGUE Z FRAN CISCO JAVIER 33912090Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201078 2011
  CHAPARR O SERRA EDUAR D 40350946E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208217 2011
  CHAPISTAS Y SOLDADORES EUR OPEOS SL B63567986 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310122 2011
  CHAR IF KHALIFI MOHAMME D 45547859Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214663 2011
  CHAVES MAR TIN FRAN CISCO 40306038X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206163 2011
  CHEHOUB RA CHID X2253866G Impost Renda Persones Físiques 2008 2010222782 2010
  CHEN SHUAN GSHUAN G X4061052B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220919 2011
  CHEN G, YIE X3378384Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220729 2011
  CHEN TOUF YOUSS IF X3083788V Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225023 2009
  CHICAN O ORTEGA, PEDRO 40347156G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208109 2011
  CHICO ABELEDO LUIS 36949870W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201574 2011
  CHIMENEAS FUGAR , SL B61272241 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309754 2011
  CHOCER O ORTIZ JORDI 47709967D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215605 2011
  CHRISTOPHE GUINOT SLU B17990979 Impost Societats 2009 2011106490 2011
  CHUM ILLA ME LGAR ENR IQUE 35045111B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201279 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  CID BUR GOS RAM ON 08350328V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200160 2011
  CID LEON, FRAN CISCA 40331927R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207539 2011
  CID MONTALVO MAR IA ISA BEL 40422962W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209163 2011
  CIEFONS SA A17145822 Impost Societats 2009 2011100552 2011
  CIFUEN TES TAR DIVEL DAVID 40448610M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210972 2011
  CINCO MIL SE ISCIEN TOS, SL B17503996 Impost Societats 2007 2009110013 2009
  CINTAS PILA, VALEN TIN 40310432B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206407 2011
  CIOBANU MAMA ISCHI SIMONA 45170074Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214343 2011
  CIONCA MAR IUS GEORGE X7715375W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221471 2011
  CIURANA I GAY, M MER CE DE 40285665S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205022 2011
  CIVER PRESEN T SA A17071846 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301827 2011
  CIVER PRESEN T SA A17071846 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301828 2011
  CIVER PRESEN T SA A17071846 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301829 2011
  CIVER PRESEN T SA A17071846 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301830 2011
  CIVER PRESEN T SA A17071846 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301831 2011
  CIVIT CARRE TER O CONCEPCION 38705840Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202216 2011
  CLAPAR OLS SU BIRA MIGUE L 40429078T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209608 2011
  CLARA PAS CUA L NUR IA 78002400Q Impost Renda Persones Físiques 2007 2009223107 2009
  CLASER VE, SLU B17723750 Impost Societats 2009 2011104573 2011
  CLAVER DOMINGUE Z RA FAE L 40289103A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205236 2011
  CLEMEN TE AN DRES CAN DIDA 11702931W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200273 2011
  CLINICA INFORMA TICA GIRONA , SLU B17516345 Impost Societats 2009 2011103169 2011
  CLINICA INFORMA TICA GIRONA , SLU B17516345 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307194 2011
  CLUA CABECERAN PABLO 77904568A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217689 2011
  CLUB BAS QUE T GIRONA , SA D A17231481 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302513 2011
  CLUB BAS QUE T GIRONA , SA D A17231481 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302514 2011
  CLUB BIKE GIRONA G17679523 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310937 2011
  CO ER OLA JUAN 40557958B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212268 2011
  COAR TPELL SL B17850629 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308868 2011
  COBACHO PUEN TES MAR CELINO 53120808P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215896 2011
  COBALTRON, SL B61273868 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309755 2011
  CODONY TEIXIDOR JOAQUIN 40268787L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204058 2011
  COELHO COSME CAR LA ISA BEL X9712671R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221603 2011
  COLL BATLLORI MAR IA 40263372D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203771 2011
  COLL CAMARA JUAN AN TONIO 46338697E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215025 2011
  COLL CORRE DOR SER GI 40319039Q Impost Renda Persones Físiques 2008 2010207969 2010
  COLL HERNAN DEZ JORGE 37697183E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201865 2011
  COLL PICAR T JAVIER 40320990N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207009 2011
  COLL PLANE LLAS JUAN 77896803N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217110 2011
  COLL POCH PEDRO 77894281C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216938 2011
  COLL RIU M ELENA 40291033R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205352 2011
  COLL SERRAN O YOLAN DA 40514937T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211793 2011
  COLLAZO GAR CIA FRAN CISCA 40340144F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207868 2011
  COLLS LARA JOSE MAR IA 40516830F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211825 2011
  COLOMAR NAR CISO JUAN 40318395Q Impost Renda Persones Físiques 2008 2010207917 2010
  COLOMAR NAR CISO JUAN 40318395Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206860 2011
  COLOMB STEPHANE JEAN X4613369Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221018 2011
  COLOME BALOT JAVIER 40460645B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211329 2011
  COLOME WILLIAMS JUAN AN DRES 40299568A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205808 2011
  COLOMER ALEMAN Y MAR TA 40285055A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204990 2011
  COLOMER FONT MAR IA AN TONIA 77893707K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216903 2011
  COLOMER GRANA TCHE M MER CEDES 77902863T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217570 2011
  COLOMER PUIGALRAS , MANUE L 40326507D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207301 2011
  COLOMER ZAGO JER ONIMO JAIME 40438147F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210340 2011
  COLOMES DELORT, ALBER TO 40284008Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204922 2011
  COMA LADA VILA, CAR LES 77913664Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218315 2011
  COMAMA LA PUMAR JORDI 40448534K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210966 2011
  COMAN ION X8289736F Impost Renda Persones Físiques 2008 2010224130 2010
  COMAS GEREM IAS , BAR TOLOME 40283361B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204886 2011
  COMAS PUIGVER T CRISTINA 45549938W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214687 2011
  COMBES GERAR D RENE X7341241D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221424 2011
  COMDISVI, SL B17428574 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306591 2011
  COMDISVI, SL B17428574 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306592 2011
  COMDISVI, SL B17428574 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306593 2011
  COMER CIAL EL TIMO, SL B17397951 Impost Societats 2009 2011102245 2011
  COMER CIAL FAJA SA A17043910 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301441 2011
  COMER CIAL FAJA SA A17043910 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301442 2011
  COMER CIAL FAJA SA A17043910 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301443 2011
  COMER CIAL FAJA SA A17043910 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301444 2011
  COMER CIAL FAJA SA A17043910 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301445 2011
  COMER CIAL FAJA SA A17043910 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301446 2011
  COMER CIAL FARMA CEU TICA PUIGVER T SL B17816687 Impost Societats 2009 2011105217 2011
  COMER CIAL LIMAR C SLU B17924812 Impost Societats 2009 2011106001 2011
  COMER CIAL MAS TER PUN T, SL-UN IPERS ONA L- B17246679 Impost Societats 2009 2011101544 2011

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 25 – 6 de febrer de 2012 Núm. 1247
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA
  Recaptació
  Edicte de citació per a notificació per compareixença
  La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, d’acord amb el que disposen els articles 12.1 i 14 de la Llei
  3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, ha procedit a practicar i notificar les
  liquidacions del recurs cameral permanent corresponents als exercicis camerals que es relacionen. Com sigui que, respecte del
  electors/subjectes passius que es relacionen en l’annex la notificació personal ha estat infructuosa, d’acord amb el que disposa
  l’article 112.2 de la Llei General Tributària, 58/2003, de 17 de desembre, se’ls cita per tal que compareguin –personalment o
  mitjançant un representant- a l’objecte de ser notificats per compareixença.
  Lloc de la compareixença: A les oficines de la Cambra, Av. Jaume I, 46
  Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores.
  Termini: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte.
  Dins d’aquest termini es podrà efectuar el pagament dels deutes en període voluntari, a les mateixes oficines de la Cambra.
  Un cop transcorregut el termini indicat, en cas que no s’haguessin produït la compareixença i el pagament, la notificació
  s’entendrà efectuada a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini indicat i s’iniciarà el cobrament
  per la via de constrenyiment, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 3/1993, modificat per la disposició addicional
  6.2 de la Llei 51/2002.
  Girona, 30 de gener de 2012
  Eduard Torrent i Pairó
  Secretari general, en funcions

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  COMER CIAL PALAU SL B17052986 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304892 2011
  COMER CIAL SICAR SL B17084807 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305028 2011
  COMER CIAL TEXTIL ENSA CAR , SL B62801329 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310011 2011
  COMER CIAL TEXTIL ENSA CAR , SL B62801329 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310012 2011
  COMER CIAL TEXTIL ENSA CAR , SL B62801329 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310013 2011
  COMER CIAL TEXTIL ENSA CAR , SL B62801329 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310014 2011
  COMER ON SIMA L AN GEL 70855994D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215931 2011
  COMIP INTEGRA DOR SL B17831694 Impost Societats 2009 2011105335 2011
  COMPAN Y ARMEN GOL ALFONS O 40254228L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203325 2011
  COMPAN Y TORNES , MONICA 77918885Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218581 2011
  COMPLEMEN TOS INDUS TRIALES SA A08077463 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300141 2011
  COMPLEX MONVA 07 SL B17893645 Impost Societats 2009 2011105794 2011
  COMPUTIERRA , SL B62948005 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310036 2011
  CONDE ME LGAR JUAN 40463268N Impost Renda Persones Físiques 2008 2010213109 2010
  CONSA LVO ALDO OSCAR X3280066J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220699 2011
  CONSA LVO HUGO PEDRO MAR IA X2752036V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220513 2011
  CONS JOPAL, SL B17571530 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307548 2011
  CONS JOPAL, SL B17571530 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307549 2011
  CONS PAL ES TRU CTURAS SLU B17887829 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308982 2011
  CONS T MAR TI, SL B17351347 Impost Societats 2009 2011101940 2011
  CONS TAN CE JEAN CLAU DE FRE DER IC Y0452371K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221628 2011
  CONS TRU CADE SIGLO XXI SL B55014955 Impost Societats 2009 2011106656 2011
  CONS TRU CCIO OBRA PUBLICA, PROMOCIO I GES B17726860 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308368 2011
  CONS TRU CCIO OBRA PUBLICA, PROMOCIO I GES B17726860 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308369 2011
  CONS TRU CCIONES AV. MA DRID 73, SL B62191333 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309905 2011
  CONS TRU CCIONES CAN TOBLAN SL B17613910 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307780 2011
  CONS TRU CCIONES CAR PATIA 2007 SLU B17956368 Impost Societats 2007 2009109115 2009
  CONS TRU CCIONES CAS TRO HORN O, SL B17547746 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307405 2011
  CONS TRU CCIONES CAS TRO HORN O, SL B17547746 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307406 2011
  CONS TRU CCIONES EDICAR F SL B17828690 Impost Societats 2009 2011105301 2011
  CONS TRU CCIONES JUVALLI, SL B63027361 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310053 2011
  CONS TRU CCIONES LAR ISE SL B17666850 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308074 2011
  CONS TRU CCIONES LAR ISE SL B17666850 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308075 2011
  CONS TRU CCIONES LEN OMA G SL B61257739 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309749 2011
  CONS TRU CCIONES LEN OMA G SL B61257739 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309750 2011
  CONS TRU CCIONES MA COERSA , SL B60136470 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309559 2011
  CONS TRU CCIONES ME CAN ICAS DOMENE CH SA A17013640 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300957 2011
  CONS TRU CCIONES PA.IN.CLA, SLU B17699075 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308214 2011
  CONS TRU CCIONES PA.IN.CLA, SLU B17699075 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308215 2011
  CONS TRU CCIONES PIFERRER 1961, SL B17508730 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307140 2011
  CONS TRU CCIONES PLATJA MAR III SL B17136425 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305237 2011
  CONS TRU CCIONES SERNA PALAM OS SL B17745431 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308479 2011
  CONS TRU CCIONES TAMAR -SAN T GEN IS, SL B62810692 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310015 2011
  CONS TRU CCIONES Y RE FORMAS BARNARE D, SL B61525697 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309797 2011
  CONS TRU CCIONES Y TABIQUES PLUVIALES CESA J58246380 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311187 2011
  CONS TRU CCIONS AM I-98, SL B17547282 Impost Societats 2007 2009110027 2009
  CONS TRU CCIONS BORDILS, SA A17025404 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301154 2011
  CONS TRU CCIONS BORDILS, SA A17025404 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301155 2011
  CONS TRU CCIONS BORDILS, SA A17025404 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301156 2011
  CONS TRU CCIONS CAM PCAR DOS, SL B17415233 Impost Societats 2009 2011102363 2011
  CONS TRU CCIONS FEVITE, SL B17393844 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306338 2011
  CONS TRU CCIONS I COL·LOCACIONS J. GALVEZS B17552837 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307427 2011
  CONS TRU CCIONS I ES TRU CTURES MA IPARA SLU B17865734 Impost Societats 2009 2011105579 2011
  CONS TRU CCIONS I ES TRU CTURES MA IPARA SLU B17865734 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308906 2011
  CONS TRU CCIONS I OBRES TOMAS , SL B62637830 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309971 2011
  CONS TRU CCIONS I OBRES TOMAS , SL B62637830 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309972 2011
  CONS TRU CCIONS I OBRES TOMAS , SL B62637830 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309973 2011
  CONS TRU CCIONS I OBRES TOMAS , SL B62637830 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309974 2011
  CONS TRU CCIONS I PROJECTES CASSANEN CS SL B17420050 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306507 2011
  CONS TRU CCIONS I PROMOCIONS MONTBAR BAT SLB17654161 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308000 2011
  CONS TRU CCIONS I PROMOCIONS MONTBAR BAT SLB17654161 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308001 2011
  CONS TRU CCIONS I PROMOCIONS MONTBAR BAT SLB17654161 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308002 2011
  CONS TRU CCIONS I RES TAURA CIONS PIFERRER S B17656646 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308014 2011
  CONS TRU CCIONS I RES TAURA CIONS PIFERRER S B17656646 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308015 2011
  CONS TRU CCIONS I RES TAURA CIONS PIFERRER S B17656646 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308016 2011
  CONS TRU CCIONS J.F. MONTER O 3000, SL B17625203 Impost Societats 2009 2011103909 2011
  CONS TRU CCIONS JOAN SAU , SL B17321738 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305888 2011
  CONS TRU CCIONS JOAN SAU , SL B17321738 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305889 2011
  CONS TRU CCIONS JOAN SAU , SL B17321738 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305890 2011
  CONS TRU CCIONS JOAN SAU , SL B17321738 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305891 2011
  CONS TRU CCIONS JOAN SAU , SL B17321738 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305892 2011
  CONS TRU CCIONS JOAN SAU , SL B17321738 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305893 2011
  CONS TRU CCIONS LLADURA , SL B17526153 Impost Societats 2009 2011103243 2011
  CONS TRU CCIONS MILOUD, SL B17878620 Impost Societats 2009 2011105682 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  CONS TRU CCIONS MOLINA -COMA , SL B17515719 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307180 2011
  CONS TRU CCIONS SAN T JOAN SL B17130691 Impost Societats 2009 2011101237 2011
  CONS TRU CCIONS SAN T JOAN SL B17130691 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305218 2011
  CONS TRU CCIONS SAN T JOAN SL B17130691 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305219 2011
  CONS TRU CCIONS SAN T JOAN SL B17130691 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305220 2011
  CONS TRU CCIONS SAN T JOAN SL B17130691 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305221 2011
  CONS TRU CCIONS SAN T JOAN SL B17130691 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305222 2011
  CONS TRU CCIONS TORREN T ROSE LL SL B17972183 Impost Societats 2009 2011106336 2011
  CONS TRU CCIONS TRIAS -PRA T, SL B17547415 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307398 2011
  CONS TRU CCIONS TRIAS -PRA T, SL B17547415 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307399 2011
  CONS TRU CCIONS TRIAS -PRA T, SL B17547415 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307400 2011
  CONS TRU CCIONS TRIAS -PRA T, SL B17547415 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307401 2011
  CONS TRU CCIONS TRIAS -PRA T, SL B17547415 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307402 2011
  CONS TRU CTORA COLL FORM IC 2000, SL B17625013 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307847 2011
  CONSU LTORIA EM PRESAR IAL GIRONINA , SL B17360272 Impost Societats 2009 2011102022 2011
  CONTRA TAS Y EDIFICACIONES GLOBAL, SL B62753504 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310001 2011
  CONTRERAS FARRAS EN CARNA CION 43625134E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213406 2011
  CONTRERAS GAYAN DAN IEL 72552234E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215964 2011
  CONTRERAS LOZAN O VICEN TE 43671821L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213849 2011
  CONTRERAS RONCER O BEN JAM IN 71513079F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215948 2011
  CONTRERAS SILVER IO, ROBER TO 45831185M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214736 2011
  CONTROL Y EXPORTACION SA A17026493 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301173 2011
  COPROME C EDIFICACIONES SL B17821653 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308757 2011
  CORBI PHILIPPE JACQUES X7448272K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221444 2011
  CORBIERE RE GINE AN DREE X3213344Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220677 2011
  CORCOLL RIGO JOAQUIN 77960914E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218733 2011
  CORDOBA CONTRERAS , JOSE AN TONIO 43677207T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214127 2011
  CORIU SA A17159385 Impost Societats 2009 2011100573 2011
  CORNE LL BRAM ON ANNA 78003207H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219160 2011
  CORNE LLA MASS OT M AN GELA 77901783R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217484 2011
  COROMI ROVIROLA SL B17132564 Impost Societats 2009 2011101239 2011
  COROMINA BARR IOS CARMEN TERESA 77917919Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218552 2011
  COROMINAS BADOSA FERM IN 77902480P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217544 2011
  COROMINAS CORTALS SONIA 40316644J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206768 2011
  COROMINAS PLANAS , M MER CE 77904796R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217713 2011
  COROMINAS ZARA GOZA PEDRO 40461831R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211420 2011
  CORONA DO NA VARR O, M DEL CARMEN 43672453F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213881 2011
  CORPAS RODRIGUE Z AN TONIO 24101809V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200518 2011
  CORPORA CION INM OBILIAR IA INTER CONT-PROMOA63159263 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304038 2011
  CORREA LEON SHIRLEY LIZZETH X5185063N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221109 2011
  CORRE DERA BAR BA AN TONIA 38778617L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202271 2011
  CORRE DOR FARR O JORDI 40344381N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208020 2011
  CORRE DUR IA D’ASSE GURAN CES GCG PROFESS ION B17524778 Impost Societats 2009 2011103232 2011
  CORTACANS FAJULA MAR IA TERESA 40600933E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212728 2011
  CORTES ES TEVE AN TONIA 38056903E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202000 2011
  CORTES LAGUNA AN GEL 40453963E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211145 2011
  CORTES MOREN O FRAN CISCA 30471839J Impost Renda Persones Físiques 2007 2009201236 2009
  CORTES MOREN O FRAN CISCA 30471839J Impost Renda Persones Físiques 2008 2010201138 2010
  CORTES MOREN O MAR IA 40426186Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209383 2011
  CORTES MOYA ADOLFO 40328596M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207397 2011
  CORTES PUER TAS , DIEGO 40330307Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207478 2011
  CORTES SA LAZAR REME DIOS 40450442C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211049 2011
  CORTES SE GUI AN TONIA ROSA 40445550G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210820 2011
  CORTES TOVAR NORMA CONS TAN ZA 40565320J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212543 2011
  CORTINA CORTACANS RAM ON 90001828E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219752 2011
  CORTIZO IBAÑEZ LAURA 46673362Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215444 2011
  COS I RIVERA MAR IA JOSE P 46672770C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215409 2011
  COSTA AGUS TI MA TERESA 77886115L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216559 2011
  COSTA ALAR CON JUDIT 43627714A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213523 2011
  COSTA ALAR CON YOLAN DA 43627787F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213526 2011
  COSTA FERRER JORGE 40287180N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205119 2011
  COSTA FLORA PAS CUA L AR IEL 45549579B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214683 2011
  COSTA I SUARE Z NAR CIS 40318331K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206853 2011
  COSTA MAR TI JOSE 77904124L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217650 2011
  COSTA PAU JOANA 40325231K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207233 2011
  COSTA PORXAS AN GELS 40424088R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209248 2011
  COSTA SA BINO JOAQUIM DA X7394541H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221429 2011
  COTA 35, SL B17431669 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306634 2011
  COTA 35, SL B17431669 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306635 2011
  COTRA DE 2001, SL B17597683 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307687 2011
  CRA CIUN DORINA PETRU TA X6773924X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221357 2011
  CREA CIO GIRONA CB E17710138 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310453 2011
  CREA CIONES INDUS TRIALES CREM OND 2005 SL B17882275 Impost Societats 2009 2011105709 2011
  CRES PO ALONS O JUANA 39329453M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202534 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  CRES PO NARAN JO EMMA 40455324A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211252 2011
  CRES PO ORTIZ PEDRO LUIS 37747070E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201919 2011
  CREUS MA TAS JOSE 40429750M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209692 2011
  CRIADO MA IRENA RA FAE L 30535449M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200958 2011
  CRITG ALSINA , CAR LOS 40331213T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207508 2011
  CRUA ÑAS PORTAS FRAN CISCO 40413562D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208644 2011
  CRUE LLS CODINA SA LVADOR 40261979L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203689 2011
  CRUM OLS CULLELL JAIME 40426486F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209405 2011
  CRU Z AZEVEDO BRUN O FILIPE DA X5749038G Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225648 2009
  CRU Z GOME Z RAU L 28780280N Impost Renda Persones Físiques 2008 2010201043 2010
  CRU Z POYATOS CAS ILDA 40278067F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204593 2011
  CRU Z VILLARU BIA, ENR IQUE JAVIER DE LA 08990041P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200210 2011
  CTS DE J.GAYOLA, SL B17465766 Impost Societats 2009 2011102790 2011
  CUA DRA DO MOYA IVAN 38849443M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202387 2011
  CUAR TAN GO POMPOSO, PEDRO M B 15928296Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200340 2011
  CUBARS I DEU LONDER ANA M. 77894631W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216962 2011
  CUBER O RODRIGUE Z NICAN OR 43671614L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213841 2011
  CUEN CA BOLASE LL JOSE FA 40417794D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208785 2011
  CUEN CA GRA CIA JAVIER 43676310T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214087 2011
  CUEN CA MANUE L X2268073C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220361 2011
  CUER VA MEN DEZ GINES 26200806B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200696 2011
  CUER VAS ALVARE Z JUAN 40307418X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206247 2011
  CUINA TS DE L’EM PORDA, SL B17260605 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305662 2011
  CUINA TS DE L’EM PORDA, SL B17260605 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305663 2011
  CUINA TS DE L’EM PORDA, SL B17260605 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305664 2011
  CULUBRE T RUS TULLET JOSE 40282396N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204825 2011
  CULUBRE T SOLER ES TEBAN 40421399A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209021 2011
  CURA DE PABLO VALEN TIN DEL 35117797V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201367 2011
  CUR TIDOS RIUDARENES SL B17912874 Impost Societats 2009 2011105925 2011
  CUR TO TURR O JOSE 77913076R Impost Renda Persones Físiques 2008 2010220545 2010
  D.M.F. EUR OPEA SLU B17816265 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308741 2011
  DA CUN HA ABREU DOMINGOS X3746398C Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223395 2010
  DA-GE 2002 SL B17743162 Impost Societats 2009 2011104730 2011
  DAGENS , JEAN MAR C AN DRE X0339661C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219894 2011
  DAHBI MOHAME D X1344425Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220080 2011
  DAIDASS BEKOURA ABDELLATIF 45549311L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214678 2011
  DAKI BENA BOUD NA JMA 41569377M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213132 2011
  DALJIT KUMAR X2521922H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220441 2011
  DALMAS RIBUGEN T NAR CISO 40255273Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203357 2011
  DALMAS SAN , LLUIS 40307177E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206232 2011
  DALMAU BUR CH ANA M 40261477T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203666 2011
  DALMAU HERRERA FRAN CES C 46038407C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214825 2011
  DALMAU PRA DAS , JOSE M 40313814N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206600 2011
  DALTOR CERAM IC SA A17245556 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302559 2011
  DAM BRINE FABRICE ALBER T X7524698H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221451 2011
  DAM IAN ION PAN TEA X8456253G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221528 2011
  DAN , CALIN NICOLAE X3110382T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220631 2011
  DANA JOELLE Y0358125Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221622 2011
  DAR KIK MOHAME D X2321634Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220376 2011
  DAR KIK SA ID X2321668W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220378 2011
  DARNES FONTANE LLA ALBER T 40334531Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207635 2011
  DATA EN TER PRISE , SL B59121269 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309492 2011
  DATA EN TER PRISE , SL B59121269 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309493 2011
  DATELLA BOSCH, M DE LOS AN GELES 40519044J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211848 2011
  DAVID MORGAN FRU ITS SL B17614967 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307791 2011
  DAVIS STUAR T MAR TIN X2662797H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220481 2011
  DAVISON CAR OL JANE X2140355K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220317 2011
  DAVUI GIRONA , SL B17682881 Impost Societats 2009 2011104286 2011
  DAYA GAR CIA M NUR IA 46046912S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214835 2011
  DAYAN ELIAHOU X8867240G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221556 2011
  DE BIAM INO VEHICULOS DE OCAS ION SLU B17727967 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308373 2011
  DE CRU Z GAR CIA RAU L 79295311M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219386 2011
  DE LA ROSA LOPEZ, FRAN CISCA 78201689X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219340 2011
  DE LA ROSA RU IZ AN TONIO 53030379S Impost Renda Persones Físiques 2007 2009219323 2009
  DE LA ROSA RU IZ AN TONIO 53030379S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215856 2011
  DE OLIVEIRA SILVA GONÇA LINHO FERNAN DO MA X9636573X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221598 2011
  DE PIEDRA VIDAL, MANUE L AN GEL 38535589D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202188 2011
  DE SOUSA MORE IRA HENR IQUE MANUE L Y0358388Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221625 2011
  DECOR-GES SCCL F58564006 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310607 2011
  DEL CID LORCA MANUE L 37777800R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201946 2011
  DEL FRESN O COBOS VIRTUDES 40431334W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209825 2011
  DEL-CID SAN CHEZ ALFONS O 33928190Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201107 2011
  DELFIN INM O, SLU B17648866 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307976 2011
  DELFIN INM O, SLU B17648866 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307977 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  DELGADILLO ES COBAR ELDY WALKER X6442585D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221297 2011
  DELGADO GUTIERRE Z, JOSE AN TONIO 14891255C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200324 2011
  DELGADO MAR VA DIEGO 40437554N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210305 2011
  DELGADO ORTIZ JAVIER 40534687Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212009 2011
  DELGADO ROBLES JOSE P ORIOL 40440690C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210516 2011
  DELSA TOUR , SL B60240363 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309569 2011
  DELTAM ON, SLU B17629122 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307865 2011
  DENE Y PHILIPPE DEN IS MAR IO X1316857S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220071 2011
  DEN GRA POVEDA ALEJAN DRO 38117985Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202056 2011
  DEPORTPUBLIC SA A79381257 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304244 2011
  DERR IBOS AR PER , SA A60974409 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303930 2011
  DESA IGUES GIRONA SL B17728874 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308374 2011
  DESARR OLLOS Y COMPLEJOS TECNICOS, SL B61102232 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309723 2011
  DES CENS ES COLA D ES QUI I SN OWBOAR D, SL B17639147 Impost Societats 2009 2011104000 2011
  DES PACHO DE CONSU LTORIA Y DIRE CCION DE E A17373150 Impost Societats 2009 2011100706 2011
  DES PUIG CANA LS ES THER 40326279B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207292 2011
  DETUR CK, CATHER INE X0600809A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219936 2011
  DEU GALI ROSEN DO JOSE 40518945Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211846 2011
  DEVELOPMEN T DIAGNOSTIC COMPAN Y SL B17811910 Impost Societats 2009 2011105183 2011
  DIAZ BARR IOS ANA MAR IA 40447664W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210924 2011
  DIAZ CAPMAN Y JOSE M 37647114R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201789 2011
  DIAZ CUER VAS JUAN 46814114Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215563 2011
  DIAZ DURAN AN GEL 40334178K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207619 2011
  DIAZ JIMENE Z EM ILIA 33920189L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201097 2011
  DIAZ JIMENE Z MIGUE L AN GEL 52402601E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215786 2011
  DIAZ LOPEZ RA FAE L 40282564L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204841 2011
  DIAZ RU IZ VICTOR 37784017P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201955 2011
  DIAZ SAN Z DAN IEL 40360086P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208415 2011
  DIETZ PETER X4835299D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221039 2011
  DILONE URE ÑA ALTAGRA CIA X0604417T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219937 2011
  DIMAS RES TAURA CIó, SL B17659343 Impost Societats 2009 2011104144 2011
  DIMITROV ROSSEN PEDTOV X3936792C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220886 2011
  DIMITROVA DIMITROVA KRISTINA X6586372T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221323 2011
  DIMITROVA KATRAN DZHIEVA, STAN ISLAVA X4163667T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220940 2011
  DISCO CLUB GALA SL B17944695 Impost Societats 2009 2011106168 2011
  DISH-FLAS H SL B80451024 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310283 2011
  DISTRIBUCIO A PAPERER IES , SL B17252115 Impost Societats 2009 2011101565 2011
  DISTRIBUCIONES ALIMEN TAR IAS OSE DO SL B61352142 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309769 2011
  DISTRIBUIDORA FIGUEREN CA, SL B17483611 Impost Societats 2006 2008110082 2008
  DISTRIFER IA GIFTS, SLU B17983768 Impost Societats 2009 2011106439 2011
  DISTRILOGIS, SL B62972039 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310041 2011
  DISTRILOGIS, SL B62972039 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310042 2011
  DJAIJI ABDERRA HIM X4547411N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221004 2011
  DO CARM O CAR DOSO ANA MAR IA 40444156J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210735 2011
  DO NAS CIMEN TO, JOSE X0842696E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219996 2011
  DOLÇ HERRER O, SLU B17708231 Impost Societats 2009 2011104476 2011
  DOMENE CH AN DRES MAR IA EVA 40335311G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207671 2011
  DOMENE CH CAM ILO JOAQUIN 43430320H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213325 2011
  DOMENE CH GAR CIA AN TONIO 40556352S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212159 2011
  DOMENE CH GAR CIA RAM ON 78022014B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219267 2011
  DOMENE CH RIBERA AN TONIO 39042159G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202443 2011
  DOMENE CH SERRA AN TONIO 40557525S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212236 2011
  DOMENE CH TORREN T JOSE 77608031M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216452 2011
  DOMINGO ASENS IO FELIX 73721229L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215987 2011
  DOMINGO BOY JORGE 46128140F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214896 2011
  DOMINGO DE LA CRU Z FELIX 40289047Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205233 2011
  DOMINGUE Z BELTRAN ADRIAN 40364931T Impost Renda Persones Físiques 2008 2010209699 2010
  DOMINGUE Z COLOMER DAVID 40347308H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208113 2011
  DOMINGUE Z DE LA TORRE DAN IEL 76900240Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216247 2011
  DOMINGUE Z DOMINGUE Z JOSE MANUE L 77990449W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218875 2011
  DOMINGUE Z FERNAN DES JOAQUIM X3588585X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220798 2011
  DONE T CAÑADA, M TERESA 36914095S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201544 2011
  DONHOM, SL B17256702 Impost Societats 2007 2009109944 2009
  DOORNE , SER GE X1879230S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220217 2011
  DOS SAN TOS AU GUS TO, JOSE LUIS 29147487R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200873 2011
  DOS SAN TOS LUIS, JOSE -LUIS 41545162D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212999 2011
  DOUIRI AHME D X1442103A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220122 2011
  DOYA ROIG AN TONI 40444837G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210773 2011
  DOZ CAS TIGNAN I GABRIEL 43692932Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214272 2011
  DRE BLAX TRA DE SL B64986680 Impost Societats 2009 2011107137 2011
  DRISS I MOHAMME D X3152824F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220650 2011
  DRIVER PACK SA A79383071 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304247 2011
  DRIVER PACK SL B59726299 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309519 2011
  DRIVER PACK SL B59726299 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309520 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  DRUS BA PROMOCIONES Y CONSU LTING, SL B17744756 Impost Societats 2009 2011104740 2011
  DUBS CHRISTOPH MICHAE L X6950772B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221386 2011
  DUCA RA ZVAN IULIAN X7925212X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221491 2011
  DUKURA Y, MODIE X2213701C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220347 2011
  DULAR GE SL B55045157 Impost Societats 2009 2011106862 2011
  DUN JO SE LLAS MAR IO 40430303Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209732 2011
  DUQUE TRENA DO JOSE 37793213G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201966 2011
  DURAN MORA LES OLGA 36977799D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201602 2011
  DURAN RODRIGUE Z, WEN CES LAO 09151968S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200213 2011
  DUVAL MOULIN, CAR OLA LIDIA 40316490C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206757 2011
  DYENS MICHEL X6169387M Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225711 2009
  EBRI FRES QUE T MIGUE L 36552222R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201485 2011
  ECOFIBRES , SL B60654340 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309642 2011
  ED-DAHBI ENNE YA EL MOSTAFA 41595462P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213205 2011
  EDIFICACIONES AM PUR DAN SA A17014911 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300997 2011
  EDIFTER SA A17088659 Impost Societats 2007 2009109851 2009
  EDME BRIL, SR L B17760570 Impost Societats 2009 2011107337 2011
  EFECTO OPTICO TALLER DE DISE ñO SL B17605825 Impost Societats 2009 2011103774 2011
  EGC TENA CO EDIFICACION Y GES TION SL B07513179 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304398 2011
  EGEA CORDOBA JUAN AN TONIO 40283617Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204900 2011
  EGEA RE QUENA TISCAR 52518114Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215820 2011
  EIDOS MANA GEMEN T SA A84199108 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304370 2011
  EIX 49 SL B17038480 Impost Societats 2009 2011100962 2011
  EJELONU ME CUS WILLIAMS X2043410K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220279 2011
  EL ALAM I EL ME CHTI ABDELOUA HAD 39412252G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202558 2011
  EL BAHMAN I KAR IM X7446494Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221443 2011
  EL BAHMAN I SA ID X5339567W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221130 2011
  EL BALI MBARE K X1266009C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220059 2011
  EL BAR KAN I HMIDA X2079809B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220294 2011
  EL BOUR KI CHAKER MOHAME D 40373353G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208553 2011
  EL HADDOUCHI FAOUZIA X6804081Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221363 2011
  EL HAR HAR BOULAHIA ABDELAZIZ 41650035W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213240 2011
  EL HMIDI LAHCEN X1995404Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220261 2011
  EL JAMM OUL ABDES LAM X2487257Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220424 2011
  EL KHALIFI MOHAME D X0558125F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219912 2011
  EL KHATABI YAHYAOUI MOULOUD 41579265A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213157 2011
  EL KHEDAR NOURE DDINE X7296622X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221421 2011
  EL MORA BET SOFIAN X3266798Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220689 2011
  EL ONSR I AHADOUCH ABDELOUA HAB 41554262R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213074 2011
  EL OUA KILI MOHAME D X3137055Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220644 2011
  EL TALL PRODUCTES SE LECTES SL B17844028 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308858 2011
  EL YAHYAOUI MOHAME D MOHAME D 41590173D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213175 2011
  ELA CONS TRU CCION Y SER VICIOS 2005 SL B17856733 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308887 2011
  ELA CONS TRU CCION Y SER VICIOS 2005 SL B17856733 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308888 2011
  ELA CONS TRU CCION Y SER VICIOS 2005 SL B17856733 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308889 2011
  ELECTRIKA CAR PA, SL B17596248 Impost Societats 2009 2011103720 2011
  ELECTRO L ES CALA, SL B17694522 Impost Societats 2008 2010105152 2010
  ELIA ROSVAEN GE, ALVAR O 46618993V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215165 2011
  ELS GINJOLERS SA A58757725 Impost Societats 2007 2009109893 2009
  ELVIRA RODRIGUE Z PEDRO 40593814X Impost Renda Persones Físiques 2007 2009215660 2009
  EMANU TO SER VICES SLU B17794280 Impost Societats 2009 2011105075 2011
  EM OULAN TAOUFIK X2809022D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220536 2011
  EM PORDA POOL, SL B17941089 Impost Societats 2009 2011106134 2011
  EN CAIZASA , SL B17479569 Impost Societats 2009 2011102886 2011
  EN CO SAN T JORDI, SL B17752122 Impost Societats 2009 2011104796 2011
  EN COFRA DOS FIGUERES 2006 SLU B17888900 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308984 2011
  ENER CAT FUS TES BIOMASA I ENER GIA SL B55008783 Impost Societats 2009 2011106619 2011
  EN GEL, HUM PHRE Y X1367624K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220097 2011
  EN GRAN DE, SL B62064845 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309886 2011
  ENN OR MA TTHEW JOHN TRE HANE X3684344C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220821 2011
  EN QUA DERNA CIONS UR ZAY SL B17913047 Impost Societats 2009 2011105926 2011
  ENR I ES PECTACLES SLU B55018642 Impost Societats 2009 2011106681 2011
  ENR ICH GAS CONS PEDRO 40270674C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204166 2011
  EN VASA DO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y DEL HOG A17423138 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302702 2011
  EN VASA DO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y DEL HOG A17423138 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302703 2011
  EN YESA DOS & RE VOCO 2.000, SL B17526989 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307241 2011
  EPOTAM SOFTWARE SL B17973363 Impost Societats 2009 2011106346 2011
  ERME TIC BOMAR SL B17911389 Impost Societats 2008 2010107045 2010
  ES CABROS RODRIGUE Z SER GI 40354203J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208281 2011
  ES CALONA GOME Z JUAN 25558133G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200625 2011
  ES CALONA GOME Z, ANA MAR IA 25578465G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200632 2011
  ES CAM ILLA PRA DOS OSCAR 38091749T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202033 2011
  ES CAR DIVOL GEORGES X7633939D Impost Renda Persones Físiques 2008 2010224075 2010
  ES COBAR BAR ZOLA FLOR MER CEDES 41651967W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213246 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  ES COBAR LEA L AN TONIO JESUS 37291506L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201683 2011
  ES COBAR RA YA IVAN 43635276K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213734 2011
  ES COBAR TRU JILLO JOSE LUIS 43629647G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213606 2011
  ES CUA DRA CANA VICTOR 40454848X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211222 2011
  ES CUDER O GUILLERM O DAN IEL X5099072H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221098 2011
  ES CUDER O ROBER TO JORGE X1371506Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220100 2011
  ES GLEAS PLATER O ES TEBAN 45542783T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214564 2011
  ES PAI ALT STAN DING, SL B17967324 Impost Societats 2009 2011106311 2011
  ES PINA CH DE LA RUA , JORDI 35124173E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201378 2011
  ES PINAR CARM ONA JOSE 77276876G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216345 2011
  ES PINOLA CAS TELLAN OS JOSE LUIS 40338906B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207820 2011
  ES PINOSA ALGUA CIL, CESAR 40341049S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207897 2011
  ES PINOSA QUESA DA TOMAS 40295115N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205598 2011
  ES PINOSA RE YES FRAN CISCO 25912471G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200648 2011
  ES PINOSA TEIXIDOR FRAN CES C 77911156J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218180 2011
  ES QUENA NE GRA MAR GAR ITA 40523795A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211909 2011
  ES QUERRA DILME GEMMA 43630212V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213634 2011
  ES QUIUS HEU TSCHI BAR TOLOME 37692478D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201860 2011
  ES TACION DE SER VICIO CALDAS DE MA LAVELLA A17019795 Impost Societats 2009 2011100127 2011
  ES TACION SER VICIO AVELLANE DA SL B17008186 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304536 2011
  ES TACION SER VICIO AVELLANE DA SL B17008186 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304537 2011
  ES TACION SER VICIO AVELLANE DA SL B17008186 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304538 2011
  ES TACION SER VICIO AVELLANE DA SL B17008186 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304539 2011
  ES TACION SER VICIO AVELLANE DA SL B17008186 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304540 2011
  ES TACION SER VICIO AVELLANE DA SL B17008186 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304541 2011
  ES TACION SER VICIO AVELLANE DA SL B17008186 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304542 2011
  ES TACION SER VICIO AVELLANE DA SL B17008186 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304543 2011
  ES TADI MA GIC OBRAS SC J17697244 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311169 2011
  ES TAÑOL TORRES , JAIME 40295113X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205596 2011
  ES TEBANE LL LOPEZ JORGE 40314656A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206644 2011
  ES TEBANE LL LOPEZ, JUAN CAR LOS 40314658M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206645 2011
  ES TEO GONZALEZ SAN TIAGO 40335564G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207685 2011
  ES TERAS PABLO CRISTINA AS CENS ION 40328074N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207371 2011
  ES TEVA PIÑOL LAURA ANNA 35061551Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201304 2011
  ES TEVE COLL, PEDRO 78001760C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219115 2011
  ES TEVE JIMENE Z, JUANA 40322241K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207084 2011
  ES TRA CH VIDAL XAVIER 40312336Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206522 2011
  ES TRA DA RE CH ENR IQUE 40256518D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203407 2011
  ES TRAN Y GAS CON CAR LES 38114619P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202053 2011
  ES TRA TEGIES DE COMUN ICACIO SINTES I, SL B17500075 Impost Societats 2009 2011103054 2011
  ES TRU CTURA ME TALICA DEL EDIFICIO, SL B17906991 Impost Societats 2009 2011105871 2011
  ES TRU CTURAS DIOSDADO, SL B17649591 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307978 2011
  ES TRU CTURAS MA BUSAN SL B17686643 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308159 2011
  ES TRU CTURAS MA BUSAN SL B17686643 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308160 2011
  ES TRU CTURES I CONS TRU CCIONS ELSA , SL B17446329 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306723 2011
  ES TRU CTURES I CONS TRU CCIONS ELSA , SL B17446329 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306724 2011
  ES TRU CTURES I CONS TRU CCIONS ELSA , SL B17446329 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306725 2011
  ES TRU CTURES PER VI SL B25475542 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309284 2011
  ES TRU CTURES PRA TCORBA SL B25435231 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309282 2011
  ES TRU HES O, SL B63237143 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310077 2011
  ES TTECS GIRONA , SL B17468513 Impost Societats 2007 2009109997 2009
  ETIPES SL B17952672 Impost Societats 2007 2009109084 2009
  EUR O BRE DA SLU B60529518 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309607 2011
  EUR O SOCIETE FINAN CE, SL B17585746 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307637 2011
  EUR O SPAIN COMER CIAL, SL B58381682 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309435 2011
  EUR O SPAIN COMER CIAL, SL B58381682 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309436 2011
  EUR O TAPAS BAR SA A60299120 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303892 2011
  EUR OATLAS 2015, SL EN CONS T. B17673286 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308095 2011
  EUR OBAT INGEN IER IE SLU B17997818 Impost Societats 2009 2011107294 2011
  EUR O-COUN TRY SLUN IPERS ONA L B17509555 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307150 2011
  EUR O-EM BOUTEILLAGE, SL B17676966 Impost Societats 2009 2011104237 2011
  EUR OFLEE T REN T, SL B17716648 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308306 2011
  EUR ONOSTRUM , SL B17501552 Impost Societats 2009 2011103071 2011
  EUR OPEENNE DE PLACOPLATRE , SC J17712183 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311173 2011
  EUR ORE FORMAS GIRONA , SCP J17702341 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311171 2011
  EUR ORE FORMAS GIRONA , SCP J17702341 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311172 2011
  EUR OSOL D’AR O, SL B17394867 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306353 2011
  EUR OUN IVERSA L CONS TRU CCIONES SL B17883802 Impost Societats 2009 2011105726 2011
  EUSE BIO VEN TOLA JOSE 40292922G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205459 2011
  EUSE BIO VEN TOLA JULIAN 40292791B Impost Renda Persones Físiques 2008 2010206374 2010
  EXCAVACIONS I EN DERR OCS 9 MIL·LEN I, SLU B17949470 Impost Societats 2009 2011106198 2011
  EXCAVACIONS I TRANS PORTS JORDI GELI SL B17937863 Impost Societats 2009 2011106114 2011
  EXCAVACIONS LLADO SL B17824285 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308763 2011
  EXCAVACIONS QUIM, SL B17918020 Impost Societats 2007 2009108688 2009

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  EXCAVACIONS , ÀRIDS I EN DERR OCS GAR CÍA, S B17502980 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307091 2011
  EXCAVACIONS , ÀRIDS I EN DERR OCS GAR CÍA, S B17502980 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307092 2011
  EXCAVACIONS , ÀRIDS I EN DERR OCS GAR CÍA, S B17502980 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307093 2011
  EXCAVACIONS , ÀRIDS I EN DERR OCS GAR CÍA, S B17502980 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307094 2011
  EXCAVACIONS , ÀRIDS I EN DERR OCS GAR CÍA, S B17502980 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307095 2011
  EXCAVACIONS , ÀRIDS I EN DERR OCS GAR CÍA, S B17502980 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307096 2011
  EXCAVACIONS , ÀRIDS I EN DERR OCS GAR CÍA, S B17502980 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307097 2011
  EXCAVACIONS , ÀRIDS I EN DERR OCS GAR CÍA, S B17502980 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307098 2011
  EXCAVACIONS , ÀRIDS I EN DERR OCS GAR CÍA, S B17502980 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307099 2011
  EXCAVACIONS , ÀRIDS I EN DERR OCS GAR CÍA, S B17502980 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307100 2011
  EXCAVACIONS , ÀRIDS I EN DERR OCS GAR CÍA, S B17502980 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307101 2011
  EXCAVACIONS , ÀRIDS I EN DERR OCS GAR CÍA, S B17502980 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307102 2011
  EXCAVACIONS , ÀRIDS I EN DERR OCS GAR CÍA, S B17502980 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307103 2011
  EXPLOITED DJ S, SL B17699430 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308216 2011
  EXPOSITO PERE Z MAR IA 40300433V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205857 2011
  EXPOSTARS SL B17791047 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308635 2011
  EXPRESS DOS, SC J17732041 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311175 2011
  EXTERNA RE CURS OS HUMAN OS ETT, SL B17725607 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308354 2011
  EXTREM VER TICAL SCP J17726670 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311174 2011
  EXTREMERA PEDRE GOSA , CAR LOS 40512105C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211726 2011
  FABER , THOMAS ALEXAN DER X3295263F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220704 2011
  FABRE MAR TINE Z ALBER TO 77605159P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216446 2011
  FABRE GA CANA LIAS , M DOLORES 77904433Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217677 2011
  FABRE GA CAR BONE LL MAR IA JOSE 40421329W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209017 2011
  FABRE GA COLL JOSE 40266165L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203918 2011
  FABRE GA GOME Z JUDIT 77916673X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218502 2011
  FABRE GAS MAS O, LUIS 40299129R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205782 2011
  FABRE GO BOSCH JAIME 40251487S Impost Renda Persones Físiques 2008 2010203898 2010
  FAGEDA SOLA ES TEBAN 77908554X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217994 2011
  FAGELLA JURA DO DAVID 46673390L Impost Renda Persones Físiques 2008 2010217439 2010
  FAGET BATTU SILVANA X6337763K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221258 2011
  FAIXO RIERA VALTER IO 40437334E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210282 2011
  FAJAR DO AN GELATS, EVA 40347584H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208128 2011
  FAJAR DO NICKY ANNE X4512024E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221001 2011
  FAJULA I FILLS SL B17931874 Impost Societats 2009 2011106059 2011
  FALCON NA VARR O, JOSE MANUE L 77916931S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218512 2011
  FALGAR ONA COLL, FRAN CES C XAVIER 46672373Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215366 2011
  FALGAS LLOVERAS JOAQUIN 77961038P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218743 2011
  FALGUERAS BERRUE CO CONCEPCION 40422286Q Impost Renda Persones Físiques 2008 2010210426 2010
  FALGUERAS BERRUE CO CONCEPCION 40422286Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209101 2011
  FALGUERAS FUS TER DAVID 77916039C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218465 2011
  FALL GORA X1840437T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220203 2011
  FAM GINES , SL B62840285 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310026 2011
  FARE LLA SL B17135997 Impost Societats 2009 2011101249 2011
  FAR JAS ROS FIDEL 46672023D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215330 2011
  FARRAS BORDOLL, MER ITXELL 77742116T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216503 2011
  FARRERAS CUER VAS , NUR IA 40315034J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206670 2011
  FARRES PORXAS AMA DEO 40254724D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203332 2011
  FARR O BRU GUES MA ELENA 40337668S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207762 2011
  FARR O PRA TS JOAQUIN 40517962N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211838 2011
  FAS IM, SL B17281577 Impost Societats 2007 2009109951 2009
  FAURA MA DUE ÑO SAN DRA 43524507C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213379 2011
  FAUR IA PUJOL GLORIA 43670601H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213784 2011
  FAUS T TOUR , SA A17491697 Impost Societats 2009 2011100746 2011
  FEDERA L SER VEIS AU XILIARS SL B17796962 Impost Societats 2009 2011105092 2011
  FEIXAS CASE LLAS LLUIS 77904321D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217667 2011
  FEIXAS PARRAM ON, MIGUE L 40307984R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206271 2011
  FEIXAS SA GUES PEDRO 77905216F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217744 2011
  FEIXAS VER GES JOSE M 40436581M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210232 2011
  FELIP FELIU JOSE 77960186F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218665 2011
  FELIP GAYOLA JOAQUIN 77960272R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218672 2011
  FELIP JACAS MIRE IA 78002187X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219131 2011
  FELIP MAR TINE Z VER ONICA 40446627T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210877 2011
  FELIPE CAS TELLARNAU XAVIER 46359017X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215041 2011
  FELIPE ME JIAS MANUE L 40312488C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206534 2011
  FELIS CORTINA RICAR DO 35012504H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201245 2011
  FELIU CAR BONE LL JOAN 79304904F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219615 2011
  FELIU DIAZ MAR IA 40460669N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211336 2011
  FELIU DOMENE CH JUAN 35001514E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201231 2011
  FELIU GAR DELLA JOSE P 40602653V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212825 2011
  FELIU SOLANS LUIS 40266186V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203919 2011
  FELIU XIFRA JOSE FINA 40304544B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206094 2011
  FERNAN DEZ ARAN DA CARMEN 43673895T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213969 2011
  FERNAN DEZ AVALOS JOAN 79301388X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219469 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  FERNAN DEZ CAS IAN O, RICAR DO 46691760N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215486 2011
  FERNAN DEZ DIAZ ES THER 40559180Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212367 2011
  FERNAN DEZ DIAZ JAIME 43633813F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213720 2011
  FERNAN DEZ DURAN , JOSE LUIS 40317725J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206819 2011
  FERNAN DEZ FERNAN DEZ INES 75124643L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216113 2011
  FERNAN DEZ FORNE ISAA C 34764320G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201205 2011
  FERNAN DEZ GAR CIA LEONIDES 40283210K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204878 2011
  FERNAN DEZ GAR CIA SER GI 40353887L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208271 2011
  FERNAN DEZ GARR IDO AN TONIO 79271755R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219355 2011
  FERNAN DEZ GOME Z JUAN JOSE 75123690D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216111 2011
  FERNAN DEZ HERE DIA RA QUE L 40367098M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208504 2011
  FERNAN DEZ HERNAN DEZ ALEJAN DRO 40447256P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210907 2011
  FERNAN DEZ IRUE LA M AN GELES 40426252A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209388 2011
  FERNAN DEZ JIMENE Z, JUAN AN TONIO 45539894D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214464 2011
  FERNAN DEZ LOPEZ JOSE FRAN CISCO 40462250Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211449 2011
  FERNAN DEZ LOPEZ MAR CIAL 46648035X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215186 2011
  FERNAN DEZ LOPEZ SA LVADOR 77885590T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216539 2011
  FERNAN DEZ LOZAN O INOCEN CIA 26452729S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200749 2011
  FERNAN DEZ MA CIAS AN TONIO 35095749A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201340 2011
  FERNAN DEZ MA LLO MIGUE L 45831125Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214735 2011
  FERNAN DEZ MAN JON JOSE MIGUE L 77911679F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218215 2011
  FERNAN DEZ MAR TINE Z JOSE RAM ON 78001308M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219079 2011
  FERNAN DEZ NOGALES NAR CISO 77730906Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216482 2011
  FERNAN DEZ PAR DO JUAN JOSE 38120573M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202057 2011
  FERNAN DEZ PELAE Z JORDI 43521249M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213373 2011
  FERNAN DEZ PLAZA MER CEDES 30613800H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200960 2011
  FERNAN DEZ PONSE TI LUIS 37268993T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201655 2011
  FERNAN DEZ RE CASENS JOSE 40434854A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210098 2011
  FERNAN DEZ RE QUENA , JESUS 40531448C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211994 2011
  FERNAN DEZ RIBER O CHRISTIAN 40346357X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208080 2011
  FERNAN DEZ RODRIGUE Z SA LVADOR 36506880S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201447 2011
  FERNAN DEZ ROY FRAN CISCO 40445122J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210797 2011
  FERNAN DEZ SAN TIAGO ISIDRO 40446630A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210878 2011
  FERNAN DEZ TORA L DAVID 40329714L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207451 2011
  FERNAN DEZ TORRES ASUN CION 40438790Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210381 2011
  FERNAN DEZ VAZQUE Z, JUAN JOSE 33314751X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201019 2011
  FERNAN DO Y AN TONIO FRAN CO CABALLE J17130477 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311137 2011
  FERNAN DO Y AN TONIO FRAN CO CABALLE J17130477 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311138 2011
  FERNE T VITTONE DAL 1842, SAU A17666868 Impost Societats 2009 2011100785 2011
  FERNE T VITTONE DAL 1842, SAU A17666868 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302844 2011
  FERNE T VITTONE DAL 1842, SAU A17666868 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302845 2011
  FERNE T VITTONE DAL 1842, SAU A17666868 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302846 2011
  FERRA LLES TRES SLU B17559758 Impost Societats 2009 2011103491 2011
  FERRAN DO CALURAN O DAN IEL 53325678V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215907 2011
  FERRAR I BRUN O AN DRES X6450802S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221300 2011
  FERRE IRA DE CAR VALHO AVELINO X4095181P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220925 2011
  FERRE IRA RE CIO HUFIRDA 47889454G Impost Renda Persones Físiques 2007 2009219078 2009
  FERRE IRA , MANE L DO NAS CIMIEN TO X1304329E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220065 2011
  FERRER BECERRA AN TONIO 77960977Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218735 2011
  FERRER COMAS DOLORES 40269676B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204107 2011
  FERRER GAY, SUSANA 43678227P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214182 2011
  FERRER GRAU JOAN 40419688V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208886 2011
  FERRER ORTEGA AN TONIO 52461445D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215805 2011
  FERRER TARRA TS JOSE P MAR IA 78000247W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219043 2011
  FERRER VILAN OVA MIQUE L 77900340F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217391 2011
  FERRER FABRE GA COLL JORDI 40462933E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211503 2011
  FERRES BARANERA MAR IA DOLORS 40286997J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205102 2011
  FERRES GUILLAME T JOSE 40600711F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212713 2011
  FERRES MASS O LUIS 77907450X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217914 2011
  FERR O COMM ODITIES ES PAÑA SA A78499639 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304210 2011
  FERR O COMM ODITIES ES PAÑA SA A78499639 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304211 2011
  FERR ON CRU Z JOSE MANUE L 40432806W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209956 2011
  FERR OS ILUR O, SL B59433862 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309515 2011
  FIBLA JERE Z AN TONIA 46042567V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214829 2011
  FIBRAS ,ME TALES Y PLAS TICOS DE GIRONA , SL B17660135 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308041 2011
  FIBRAS ,ME TALES Y PLAS TICOS DE GIRONA , SL B17660135 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308042 2011
  FIEVEZ BERNAR DUS JOHANNES MAR IA X6961982C Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225865 2009
  FIGUE IRA RODRIGUE Z DAN IEL ROBER TO 47870422Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215629 2011
  FIGUERAS BAYER , LUIS 40302938S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206000 2011
  FIGUERAS CAN TALEJO IVAN 45548029W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214665 2011
  FIGUERAS POCH DOLORES 40287218G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205121 2011
  FIGUERAS RIVERA ISA BEL 36908710N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201535 2011
  FIGUERAS SOLER SILVIA 40325358X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207245 2011
  FIGUERAS VILA JAVIER 40426603D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209413 2011

 4. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 25 – 6 de febrer de 2012 Núm. 1247
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA
  Recaptació
  Edicte de citació per a notificació per compareixença
  La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, d’acord amb el que disposen els articles 12.1 i 14 de la Llei
  3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, ha procedit a practicar i notificar les
  liquidacions del recurs cameral permanent corresponents als exercicis camerals que es relacionen. Com sigui que, respecte del
  electors/subjectes passius que es relacionen en l’annex la notificació personal ha estat infructuosa, d’acord amb el que disposa
  l’article 112.2 de la Llei General Tributària, 58/2003, de 17 de desembre, se’ls cita per tal que compareguin –personalment o
  mitjançant un representant- a l’objecte de ser notificats per compareixença.
  Lloc de la compareixença: A les oficines de la Cambra, Av. Jaume I, 46
  Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores.
  Termini: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte.
  Dins d’aquest termini es podrà efectuar el pagament dels deutes en període voluntari, a les mateixes oficines de la Cambra.
  Un cop transcorregut el termini indicat, en cas que no s’haguessin produït la compareixença i el pagament, la notificació
  s’entendrà efectuada a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini indicat i s’iniciarà el cobrament
  per la via de constrenyiment, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 3/1993, modificat per la disposició addicional
  6.2 de la Llei 51/2002.
  Girona, 30 de gener de 2012
  Eduard Torrent i Pairó
  Secretari general, en funcions

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  FIGUER OLA SAN CHIS, JOSE 40276636W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204499 2011
  FILOMENA -HAUS , SL B17677188 Impost Societats 2009 2011104240 2011
  FINA FIGUERAS RAM ON 40507637Z Impost Renda Persones Físiques 2007 2009214458 2009
  FINCAS CORRA L, SL B60842499 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309680 2011
  FINCAS CORRA L, SL B60842499 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309681 2011
  FINCAS CORRA L, SL B60842499 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309682 2011
  FINCAS EM PRESAR IAL SL B17563412 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307499 2011
  FINCAS EM PRESAR IAL SL B17563412 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307500 2011
  FINCAS EM PRESAR IAL SL B17563412 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307501 2011
  FINQUES CARA VEL-LA, SL B17719766 Impost Societats 2009 2011104544 2011
  FINQUES MAR TIN VILLODRE ,SL B17972225 Impost Societats 2009 2011106337 2011
  FIONA TRES , SL B63174676 Impost Societats 2009 2011107077 2011
  FITA ALEGRE ALBER T 40420553P Impost Renda Persones Físiques 2008 2010210243 2010
  FLEITAS OJEA JORGE 46633706X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215173 2011
  FLOCFARMA SL B17784992 Impost Societats 2009 2011105014 2011
  FLORES FERNAN DEZ AN TONIO 40314904K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206662 2011
  FLORES MA CHUCA MANUE L 40248136E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203185 2011
  FLORO PERE Z JUAN 75117861E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216105 2011
  FLUVIA FONT MIQUE L 77908741J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218013 2011
  FLY BUS INESS , SLU B17693185 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308186 2011
  FOIXAVER T SL B17802240 Impost Societats 2009 2011105137 2011
  FOLCH RU BAU FRAN CES C 40324093X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207178 2011
  FONT AN GLADA NUR IA 40593974D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212623 2011
  FONT BATALLER JOAN 46673245N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215434 2011
  FONT HERE DIA MA DE LOS AN GELES 36478879M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201422 2011
  FONT MORA DELL MAR IA ASSUM PCIO 40422170S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209090 2011
  FONT RU BIO, ENR IQUE AN GEL 40521784Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211885 2011
  FONT SA LVATELLA JORDI 40312148W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206506 2011
  FONT SAN CHEZ JOSE P 40345394J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208055 2011
  FONTANE LLA FIGUERAS JOAQUIN 40292314V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205431 2011
  FONTANE T ES PINOS, JORGE 40303136Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206014 2011
  FONTANE T FEU , M PILAR 37243529C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201627 2011
  FONTAS PERA CAU LA ENR IQUE 40246753L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203158 2011
  FONTCUBER TA Y DE VERE TERRA PABLO DE 40433959M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210031 2011
  FONTECHA PORCELL JORDI 40316590M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206763 2011
  FONTRODONA FELIP MONTSERRA T 40284898F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204986 2011
  FONTSE LVA, SA A17033002 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301277 2011
  FONTSE LVA, SA A17033002 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301278 2011
  FONTSE LVA, SA A17033002 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301279 2011
  FORES MOREN O FRAN CISCO 40438684S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210377 2011
  FORES TAL PALOME SL B17359258 Impost Societats 2009 2011102009 2011
  FORMES I VOLUMS IMM OBILIAR IS SL B17859927 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308900 2011
  FORMU LA EXITO SL B17701798 Impost Societats 2009 2011104428 2011
  FORN DE SAN T CUGAT, SL B17254616 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305649 2011
  FORN DE SAN T CUGAT, SL B17254616 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305650 2011
  FORN DE SAN T CUGAT, SL B17254616 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305651 2011
  FORNES POL JORDI 40303849Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206052 2011
  FORNES VALLS, JUAN JOSE 43679057X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214221 2011
  FORT MAUNE EVA MAR IA 40444902T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210779 2011
  FORTES PALACIOS JOSE 33898819Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201067 2011
  FORTI, SL B08206302 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304416 2011
  FORTIA HABITATGES , SL B17736174 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308424 2011
  FORTIA HABITATGES , SL B17736174 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308425 2011
  FORUR IA AUS OCOA JOSUME 78904750F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219350 2011
  FOUTRE L FRE DER IC HENR Y X0665306P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219950 2011
  FRA DERA CANA LETA, ELISEN DA 40353978H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208273 2011
  FRA ILE ALGECIRAS , OLGA 38069449X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202012 2011
  FRAN &MILIA SL B17487513 Impost Societats 2009 2011102937 2011
  FRAN CISCO LAIZ MAR IA DEL MAR 09718178B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200237 2011
  FRAN CITORRA FERRER PERE 46228333N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214953 2011
  FRE ITAS MEN DES NE LSON FRAN CISCO DE X6928752W Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223993 2010
  FRE IXA MAR TI RAM ON 40267436W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203982 2011
  FRE IXANE T JUANA LS NUR IA 40336258P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207702 2011
  FRE IXAS ROCA ENR IC 79301682M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219479 2011
  FRE IXAS ROURA JUAN 40272060A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204240 2011
  FRESNE DA GUTIERRE Z MIGUE L AN GEL 18024522C Impost Renda Persones Físiques 2008 2010200499 2010
  FRIGOLA BOSCH ARSEN IO 77904463J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217680 2011
  FRIGOLA CIURANA JOAN 40522159T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211890 2011
  FRIGOLA DILME JUAN 40271987E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204234 2011
  FRITRANS SL B17237819 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305562 2011
  FRU ITES EM PORDA VALVERA LLA, SL B17876343 Impost Societats 2009 2011105652 2011
  FRU ITES EM PORDA VALVERA LLA, SL B17876343 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308937 2011
  FRU ITES EM PORDA VALVERA LLA, SL B17876343 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308938 2011
  FRU ITES EM PORDA VALVERA LLA, SL B17876343 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308939 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  FUEN TES FERNAN DEZ ENR IQUE 43671073F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213808 2011
  FUEN TES PINO JOSE 27520935D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200817 2011
  FUEN TES VER ONICA LEONOR X5521673V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221145 2011
  FUN DACIO AGRAR IA LOCAL D AR BUCIES , FUN DA G17385683 Impost Societats 2007 2009110175 2009
  FUN DACIO PRIVADA L OLIVAR COL·LECCIO PLA G17798976 Impost Societats 2009 2011107216 2011
  FUR GOSONA 2007 SL B17907965 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309042 2011
  FUS IO D’EDUCACIÓ I TRE BALL SOCIAL, SCCL F17926114 Impost Societats 2008 2010108269 2010
  FUS IO D’EDUCACIÓ I TRE BALL SOCIAL, SCCL F17926114 Impost Societats 2009 2011107193 2011
  FUS TER SARASA JUAN 78001420W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219088 2011
  GABARRAS , SL B17015363 Impost Societats 2008 2010108672 2010
  GABARRAS , SL B17015363 Impost Societats 2009 2011100899 2011
  GABARR I ARENAS VICTORIA- 40425851Q Impost Renda Persones Físiques 2008 2010210723 2010
  GABIOUD BLAN C LAURA ES TELA 41555174Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213082 2011
  GABRIEL CUA DRA DO, DOMINGO JOSE 77917118H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218524 2011
  GADEA GISBER T, ES THER YOLAN DA 40360682Y Impost Renda Persones Físiques 2007 2009210444 2009
  GAHETE MAR TINE Z, JUAN FRAN CISCO 40330237J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207471 2011
  GAITAN MOLINA MIGUE L 40295980A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205637 2011
  GALAR IA SL B84047166 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310369 2011
  GALDEAN O ROSA JOSE 36503369T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201442 2011
  GALERA QUER LLUIS 40321017Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207012 2011
  GALINDO CABALLER O CONCEPCION 40263428L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203775 2011
  GALINDO MONTENE GRO JUAN JOSE 40432259F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209914 2011
  GALINDO TORTOSA JESUS MANUE L 38799780E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202317 2011
  GALLAR DO GAR CIA ALFONS O 76717806H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216236 2011
  GALLAR DO GORDILLO CAR LOS 40437656E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210307 2011
  GALLAR DO LEN O AN GEL 05358107G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200074 2011
  GALLAR DO NA VARR O M JOSE FA 40303478A Impost Renda Persones Físiques 2008 2010207012 2010
  GALLAR DO RU IZ MAR COS ROBER TO 40444890B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210776 2011
  GALLAR DO VAR ONA JOSE LUIS 11921282Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200285 2011
  GALLAR T SOLER SE BAS TIAN 77890198P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216705 2011
  GALLEGO ALADID FRAN CISCO 26448092R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200742 2011
  GALLEGO CARRAS CO MIRIAM 77115671Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216325 2011
  GALLEGOS GAR CIA JOSE 40248552R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203194 2011
  GALLO LUIS SA LVIO 40281956D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204810 2011
  GALVAN PAS TOR, CARME LO 40427696K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209498 2011
  GALVEZ BORRE GO, MANUE L 40525166V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211923 2011
  GALVEZ MOLINA AN TONIO 40326639A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207304 2011
  GALVEZ ORDOÑEZ JOSE AN TONIO 46038157T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214822 2011
  GAME LL RIPOLL, AN TONIO 40243494A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203050 2011
  GAME LL TABERNER DAVID 43675755C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214063 2011
  GAMER O GAR CIA MANUE L 40309781G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206372 2011
  GAME Z LOPEZ MIGUE L AN GEL 40354843D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208296 2011
  GAME Z VAR ON FLORA 40358665J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208395 2011
  GAM PER IMPORT, SL EN CONS T. B62968904 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310040 2011
  GAN GAS CHUQUIMIA TITO SAN TOS X6920201F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221383 2011
  GAN IGUE FABRE LLAS ANNA 40346345K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208079 2011
  GARA LSON, SL B08368706 Impost Societats 2007 2009109895 2009
  GAR CES MAR TI XAVIER 33915254Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201089 2011
  GAR CIA ADRIAN FRAN CISCO J 79303636G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219569 2011
  GAR CIA AGUILERA JUAN MANUE L 40334755T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207643 2011
  GAR CIA ALADID JULIAN 40436173B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210194 2011
  GAR CIA AN GUILA NUR IA 77999920C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219015 2011
  GAR CIA ARNES TO MANUE L 77528934M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216411 2011
  GAR CIA AS IS JOSE MAR IA 40939305H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212890 2011
  GAR CIA BAÑERAS , SA LVI 40312689Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206546 2011
  GAR CIA BARR IOS JAVIER 46650880A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215188 2011
  GAR CIA BARR OSO JOSE FA 31578236H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200971 2011
  GAR CIA CABRERA DAVID 45546636N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214642 2011
  GAR CIA CAMARA , JOSE RU PER TO 43679227L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214233 2011
  GAR CIA CAN GA GEMMA 40594611W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212641 2011
  GAR CIA CAN O JAVIER 40323972G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207171 2011
  GAR CIA CAÑETE JULIAN 36926532D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201556 2011
  GAR CIA CASE LLAS DAN IEL 40455408H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211257 2011
  GAR CIA CERE ZO JESUS 46549647Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215124 2011
  GAR CIA CER VAN TES AN GEL 21995708A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200460 2011
  GAR CIA COSTA MIGUE L DAN IEL 70908780X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215933 2011
  GAR CIA DEL PINO, ANA MAR IA 40324933E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207214 2011
  GAR CIA DIAZ AN TONIO JOSE 39283090X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202506 2011
  GAR CIA DIAZ JOSE LUIS 40455586N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211261 2011
  GAR CIA DOMENE CH JOSE AN TONIO 40430907N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209787 2011
  GAR CIA EXPOSITO FRAN CISCO ALFONS O 40435583L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210150 2011
  GAR CIA FERRAN DO NUR IA 38083288A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202024 2011
  GAR CIA GAITAN JUAN JOSE 43403065H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213294 2011
  GAR CIA GINES JOSE 40436626G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210237 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  GAR CIA GORDILLO CAR LOS 40354079G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208275 2011
  GAR CIA HIJAN O AN TONIO 40287741K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205158 2011
  GAR CIA IGLES IAS EUSE BIO 07448125N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200130 2011
  GAR CIA JUAN JUAN JOSE 43526224N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213382 2011
  GAR CIA JUAN OLA JAVIER 40433652C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210009 2011
  GAR CIA LABRA DOR CAR LOS 40437909E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210325 2011
  GAR CIA LOBO BEA TRIZ 40595924G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212676 2011
  GAR CIA LOPEZ FRAN CISCO 38421485P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202116 2011
  GAR CIA LOREN TE MIGUE L 45543182P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214572 2011
  GAR CIA MA LLO CRISTIAN 38152030K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202084 2011
  GAR CIA MA ÑAS DOLORES 27247122B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200804 2011
  GAR CIA MAR COS FCO JAVIER 40320380T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206974 2011
  GAR CIA MAR TI PEDRO 40509886D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211684 2011
  GAR CIA MAR TINE Z EN CARNA CION 40279641V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204679 2011
  GAR CIA MAR TINE Z GONZALO 40431232S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209816 2011
  GAR CIA MAR TINE Z JOSE 31631526V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200980 2011
  GAR CIA MAR TINE Z ZAIDA 46791845R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215556 2011
  GAR CIA MILIAN , M DE LOS AN GELES 46142560Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214912 2011
  GAR CIA MOLES AN TONIO 40283016B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204863 2011
  GAR CIA MU ÑIZ CAR LOS 40354000V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208274 2011
  GAR CIA NOGUES MIGUE L AN GEL 34741499E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201189 2011
  GAR CIA PARE DES SARA 41550499X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213028 2011
  GAR CIA PERE Z FRU CTUOSO 18949383M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200420 2011
  GAR CIA PLANE LLA, ELENA 40338274T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207797 2011
  GAR CIA PUBILL AN GEL 40431578Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209853 2011
  GAR CIA PUIG JORDI 40330395X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207482 2011
  GAR CIA RODRIGUE Z FRAN CISCO 35015036C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201249 2011
  GAR CIA ROMER O JUAN 40441894M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210605 2011
  GAR CIA SIERRA RA FAE L 40308866D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206320 2011
  GAR CIA VER GES HELIOS 40341903H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207936 2011
  GAR CIA VIZCAINO JUAN 40294873T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205571 2011
  GAR CIA YES TE LIDIA 40306887P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206211 2011
  GAR DELLA JUHE AGUS TI 77915490T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218421 2011
  GARMEN DIA OLAN O IZAS KUN 08924616H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200207 2011
  GARN IER 34 AGOR CONSU LTING PAR TNERS SLU B64971211 Impost Societats 2009 2011107135 2011
  GAR OTA 2000, SL B17305616 Impost Societats 2008 2010101982 2010
  GAR OTA 2000, SL B17305616 Impost Societats 2009 2011101720 2011
  GARR IDO DOMINGUES MA JOSE FA 40285801J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205033 2011
  GARR IDO GUZMAN MAR ITZA BEA TRIZ 45966419E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214779 2011
  GARR IGA PI SA LVADOR 40328547W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207393 2011
  GARR IGA PONS JOSE 77990123K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218844 2011
  GASEN I SAURA MAR IA 40364336A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208476 2011
  GAS PARE TTI TIDONI, HORA CIO PEDRO 45542444Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214549 2011
  GASS IOT FRAN CES JOSE ENR IQUE 40259020G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203524 2011
  GASU LLA CRU Z ENR IC 77300074H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216368 2011
  GAUSSERAN ELISA BETH YVETTE X4716184B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221025 2011
  GAY ALBALADEJO FERNAN DO 38831093D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202370 2011
  GAYETE FLORES , MAR IA CARMEN 38792865F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202302 2011
  GAYOLA RIGAU JOSE 40249095S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203219 2011
  GEA MA JORA L ALFONS O DE 77899617C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217340 2011
  GEL MORE TO ALVAR O 46723220P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215518 2011
  GELADO BONMA TI PALMIRA 40249274X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203225 2011
  GELI MASM IQUE L MAR IA 40280056H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204700 2011
  GEME DIC, SL B17267626 Impost Societats 2009 2011107325 2011
  GENA BAT PLA JAIME 40308593N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206304 2011
  GEOS ONE SL B55020754 Impost Societats 2009 2011106692 2011
  GERAS IMOV SVETOSLAV DRA GOMIRO X5163132T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221106 2011
  GERMA IN LAUREN T FRE DER IC X7617527L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221458 2011
  GERMANS VAZQUE Z CAPDEVILA SL B17775040 Impost Societats 2009 2011104932 2011
  GES T WALTER CLAU DE X9720838A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221605 2011
  GES TIO COTEC, SL B17607714 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307737 2011
  GES TIO DE MAR QUE TING I SER VEIS DE LES CO B17946310 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309179 2011
  GES TION DE PROYECTOS 2001 SL B83076109 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310354 2011
  GES TION INTEGRA L DE CONSER VACION SA A84086743 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304369 2011
  GES TIO-SOL 9000 SL B17896234 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309008 2011
  GES TIVAL SA A08930224 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300649 2011
  GES TOCKS OPERA DOR SA A17460007 Impost Societats 2009 2011100740 2011
  GES TSISTEM INFORM ÁTICA 2002, SL UN IPERS O B17714106 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308288 2011
  GHAILAN IBRA HIM X3873419N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220867 2011
  GHOUZALI KHATIRI HAFID 41577573J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213145 2011
  GIBER T CUS I AN TONIO 40377731N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208578 2011
  GIBER T GAR CIA LLUIS 40536124G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212013 2011
  GICOM CONSU LTING – GIRONA DE TAXACIONS , J17701624 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311170 2011
  GICOVANU DAN IEL X6854340H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221376 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  GIL GARR IGA MAR COS 40325354Y Impost Renda Persones Físiques 2008 2010208346 2010
  GIL GARR IGA MAR COS 40325354Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207244 2011
  GIL GARR IGA, CHRISTIAN 40325353M Impost Renda Persones Físiques 2008 2010208345 2010
  GIL GARR IGA, CHRISTIAN 40325353M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207243 2011
  GIL RIVAS DIEGO 46671462T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215285 2011
  GILABER T THIERR Y X5890881Y Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223802 2010
  GILABER T THIERR Y X5890881Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221191 2011
  GIMENE Z BAU TISTA EM ILIO 40876802Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212878 2011
  GIMENE Z FORT CARMEN 52193047K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215741 2011
  GIMENE Z GABARR I MAR ISOL 37307021D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201698 2011
  GIMENE Z GAVILAN MANUE L 35078297P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201324 2011
  GIMENE Z NA VAS M VICTORIA 33933398A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201118 2011
  GIMENE Z SAN CHO FRAN CISCO 40345814L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208071 2011
  GIMENE Z TOMAS MAR IA SUSANA 18028492B Impost Renda Persones Físiques 2008 2010200500 2010
  GIMENE Z TOMAS MAR IA SUSANA 18028492B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200400 2011
  GIMEN O BONA VEN TURA SERA FIN 40255215V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203355 2011
  GIMEN O MONGE SAN TIAGO 41096632W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212993 2011
  GINES TA GAITAN , FCO JOSE 40307175C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206231 2011
  GIRA LT BRU GUES , CAR LES 40346084J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208074 2011
  GIRA LT SIME ON, MAR IA LORE TO 40288051D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205183 2011
  GIRAME PLA M INMA CULADA 40285847J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205035 2011
  GIRGAS DE HAR O JOSE MAR IA 40436574K Impost Renda Persones Físiques 2008 2010211675 2010
  GIRGAS DE HAR O JOSE MAR IA 40436574K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210230 2011
  GIRO BALLES TA LAZAR O 40417681B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208779 2011
  GIRO GOME Z JOSE 40418514Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208812 2011
  GIRO VILAN OVA MAR C 40439940Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210459 2011
  GIROCLIMA R22 SL B17775750 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308573 2011
  GIROFOR 2010 SL B17907031 Impost Societats 2009 2011105872 2011
  GIROGRU P 2001,SL B17710690 Impost Societats 2009 2011104489 2011
  GIROGRU P 2001,SL B17710690 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308273 2011
  GIROGRU P 2001,SL B17710690 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308274 2011
  GIROMUN T SLU B17794751 Impost Societats 2009 2011105077 2011
  GIRONA PORTERS SLU B17809757 Impost Societats 2009 2011105176 2011
  GIRONA TUR ISTICA ASS OCIACIO PEL FOMEN T D G17594300 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310935 2011
  GIRONE LLA COSTA MAR GAR ITA 40265221H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203870 2011
  GIRONE LLA GOME Z SARA 40445018R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210789 2011
  GIRONE LLA I DUR O, SL B17028515 Impost Societats 2009 2011100937 2011
  GIRONE LLA SOLER JOAQUIM 40419587P Impost Renda Persones Físiques 2008 2010210163 2010
  GIRONES ABRIL MIQUE L 38814181W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202341 2011
  GIRONES DE DESARR OLLOS UR BAN OS, SL B63238943 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310079 2011
  GIRONES DE DESARR OLLOS UR BAN OS, SL B63238943 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310080 2011
  GIRONINA DE CUINES CP SA A17896010 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302906 2011
  GLOBAL AREA BUS INESS CONSU LTAN CY SL B63156715 Impost Societats 2009 2011107305 2011
  GLOBAL MAR KETING TUR ISTICO, SL B17670670 Impost Societats 2009 2011104210 2011
  GLOBALSHARE PLANS , SL B55015432 Impost Societats 2009 2011106660 2011
  GOBERNA SA A08524522 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300484 2011
  GODINHO HORTA LINO 47732545R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215611 2011
  GOLDEM OBIL, SLU B17630773 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307887 2011
  GOLDEN MONKEY, SLU B57285108 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309404 2011
  GOMBAU AU TOADHES IVOS, SA A17366774 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302616 2011
  GOMBAU AU TOADHES IVOS, SA A17366774 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302617 2011
  GOMES CAR VALHO CAR LOS MANUE L X4095166Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220924 2011
  GOMES DE PINA ANSE LMO X8729012Y Impost Renda Persones Físiques 2007 2009226085 2009
  GOME Z BAR QUER O JUAN AN TONIO 46693347N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215489 2011
  GOME Z BRU GAT DAVID MANUE L 40446243F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210848 2011
  GOME Z CORTES JUAN 27192794D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200790 2011
  GOME Z DE LA MA ZA JER ONIMO, AR TUR O 04183883E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200050 2011
  GOME Z ES TEVE JOSE MAR IA 36568388K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201496 2011
  GOME Z GALVEZ MANUE L 40351071D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208220 2011
  GOME Z GOME Z JOSE AN TONIO 90001405J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219728 2011
  GOME Z GONZALEZ AN GELA MIRE YA X5888322T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221190 2011
  GOME Z LOPEZ JUAN AN TONIO 33868619S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201037 2011
  GOME Z MOREN O, OLGA 40341481X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207915 2011
  GOME Z PONCE JORDI 40365253T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208485 2011
  GOME Z PRIETO SERA FIN 35765757K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201392 2011
  GOME Z RU IZ M DOLORES 26197746X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200691 2011
  GOME Z SAN CHEZ DOLORES 40430472Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209745 2011
  GOMIS MEN OR EDGAR 47159040R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215581 2011
  GOMIZ CALDER ON JOSE MAR IA 46043093Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214831 2011
  GONCALVES DA SILVA AN TONIO HENR IQUE X7959847F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221494 2011
  GONçALVES DE SOUSA AN TONIO X0755107V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219972 2011
  GONZALES ACOSTA DAN IEL 41553525T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213070 2011
  GONZALEZ ABRIL ALBER TO 47788978S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215616 2011
  GONZALEZ ALCON FRAN CISCO 37741768X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201912 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  GONZALEZ AR CE M NIEVES 43673112E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213918 2011
  GONZALEZ ARE CHAGA JOSE MANUE L 31286213A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200966 2011
  GONZALEZ ARENAS FRAN CISCO JAVIER 40354290P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208283 2011
  GONZALEZ ARENAS JOSE AN TONIO 40436677D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210242 2011
  GONZALEZ ARENAS , ANA M 40332485F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207563 2011
  GONZALEZ BAR BER O RICAR DO 40427719K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209502 2011
  GONZALEZ CASE LLAS , JOAQUIN 40294917K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205578 2011
  GONZALEZ CEBRIA JUAN GRE GORIO 73991311N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215993 2011
  GONZALEZ CHINCHILLA PEDRO 38034730K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201987 2011
  GONZALEZ DIAZ AGUE DA 79301942N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219492 2011
  GONZALEZ DIORR IOS ROSA M 38510893S Impost Renda Persones Físiques 2008 2010202563 2010
  GONZALEZ DIORR IOS ROSA M 38510893S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202174 2011
  GONZALEZ ES TEBAN FRAN CISO 75395541T Impost Renda Persones Físiques 2008 2010218206 2010
  GONZALEZ FALTACO, DAN IEL 40329785K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207456 2011
  GONZALEZ GAR CIA CONCEPCION 40284727C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204970 2011
  GONZALEZ GONZALEZ JUAN FRAN CISCO 45543271M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214577 2011
  GONZALEZ GONZALEZ JULIO JOSE 79332435F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219619 2011
  GONZALEZ GONZALEZ PAU LO 43021159G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213270 2011
  GONZALEZ HUIX ES PASA , FERNAN DO 40349835S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208193 2011
  GONZALEZ JAIME Z JONA THAN 40538778J Impost Renda Persones Físiques 2008 2010213665 2010
  GONZALEZ JURA DO, JOSE MANUE L 45537730F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214379 2011
  GONZALEZ JURA DO, JUAN PEDRO 45540358J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214486 2011
  GONZALEZ LLINAS ALBER TO 40343711D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208002 2011
  GONZALEZ MAR TINE Z, JOSE MAR IA 46726778R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215519 2011
  GONZALEZ MA TAM OROS JUAN FRAN CISCO 40463185K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211518 2011
  GONZALEZ MAUR IZ LAURA 40993410G Impost Renda Persones Físiques 2008 2010214716 2010
  GONZALEZ MONLEON GUILLERM O 40443656L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210712 2011
  GONZALEZ MOREN O DOLORES 40280560Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204727 2011
  GONZALEZ NU ÑEZ M ROSAR IO 40277313N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204541 2011
  GONZALEZ ORTIGOSA JUAN 40455102B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211239 2011
  GONZALEZ PERE ILA SONIA AIDA 40441835S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210601 2011
  GONZALEZ QUESA DA SAN TIAGO 40358971C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208401 2011
  GONZALEZ RODRIGUE Z GONZALO 34875430R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201217 2011
  GONZALEZ TALAN RICAR DO 40343940P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208009 2011
  GONZALEZ VICIANA JUANA 39152749X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202474 2011
  GONZALEZ VIERA JUAN JOSE 40449292C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211007 2011
  GONZALEZ VIERA MAR CO AN TONIO 40446611F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210876 2011
  GONZALEZ VILA MAR IA PILAR 40281353G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204781 2011
  GONZALO RE DONDO MAR IA PILAR 37285221J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201672 2011
  GORDON BUS INESS SL B64108053 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310196 2011
  GOSSE T PHILIPPE FRANÇ OIS X9542408F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221588 2011
  GOUHIER SAN DRINE CHRISTIANE SIMONE X4843673B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221042 2011
  GRA BALOSA BENE T CAR LOS 40329410Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207436 2011
  GRA BALOSA MEN DEZ EVA 40351386W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208228 2011
  GRA BOLEDA GARR IGA M ISA BEL 40443593W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210707 2011
  GRA BULEDA ISERN MER CEDES 77896726G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217103 2011
  GRA BULOSA AR DITE SER GI 43630109Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213627 2011
  GRA BULOSA SERRA ANA 40240345M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202995 2011
  GRA CIA MARS IÑACH AN TONIO 40559291X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212373 2011
  GRA CIA XUCLA RAM ON 40301031V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205882 2011
  GRAE LLS PUIG JUDITH 40527255J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211950 2011
  GRA FIQUES LOGRA , SL B17708140 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308263 2011
  GRAN FORA T, SL B17397860 Impost Societats 2009 2011102242 2011
  GRANA DO HERNAN DEZ FELISA 06960251Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200105 2011
  GRAN D SU D AMENA GEMEN T, SLU B17872631 Impost Societats 2009 2011105615 2011
  GRAN DES BAS CONES MAR IA INMA CULAD 45545887E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214628 2011
  GRAS IOT DELGADO LLUISA 77996654C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218909 2011
  GRAU COLOMER JOAQUIN 40432181K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209905 2011
  GRAU PRA TS MIGUE L 40419189R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208856 2011
  GRAU TORRES , CELIA 46529396M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215088 2011
  GRAU VILAN OVA ISAA C 45720208A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214692 2011
  GRA Y CATHER INE ANNE – X1672081G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220170 2011
  GRA Y JEREM Y EDWAR D X2285668C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220368 2011
  GRE CU VAS ILE X6394278W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221279 2011
  GRE GORIAN O CRU Z ES TEBAN 38802746K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202322 2011
  GRIGORIAN TS MAR TA X2190402C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220342 2011
  GRIMA GRE GORIO JUAN JOSE 17866800D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200392 2011
  GRISA LES TABARES ENR IQUE 41649570C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213237 2011
  GROMA CHES ROSS I EDUAR DO 37649601G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201794 2011
  GROS CASA LS M.CARMEN 40554865T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212083 2011
  GROUP ACTIVE SE KIOU, SL B17988882 Impost Societats 2008 2010108721 2010
  GRU P AM BISIST GIRONA , SL B17669227 Impost Societats 2007 2009110070 2009
  GRU P AN DREU GOMBAU SL B17859745 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308899 2011
  GRU P CAL MONJO, SL B17511759 Impost Societats 2007 2009110016 2009

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  GRU P CAL MONJO, SL B17511759 Impost Societats 2008 2010108698 2010
  GRU P CAL MONJO, SL B17511759 Impost Societats 2009 2011103128 2011
  GRU P CONS TRU CCIONS BEN ZUZ SL B17829540 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308802 2011
  GRU P INM OBILIAR I ALPHA PAR K, SL B62624952 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309968 2011
  GRU P INM OBILIAR I ALPHA PAR K, SL B62624952 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309969 2011
  GRU P LOGISTIC LA SE LVA SLU B17835455 Impost Societats 2009 2011105359 2011
  GRU P SER VI CEN TRE TC, SL B17402413 Impost Societats 2009 2011102278 2011
  GRU P SER VI CEN TRE TC, SL B17402413 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306400 2011
  GRU P SER VI CEN TRE TC, SL B17402413 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306401 2011
  GRU P TECNICS GABINE T DE GES TIO DE PROJEC B17428582 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306594 2011
  GRU P TECNICS GABINE T DE GES TIO DE PROJEC B17428582 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306595 2011
  GRU P TECNICS GABINE T DE GES TIO DE PROJEC B17428582 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306596 2011
  GRU PO DE SER VICIOS PARA OBRA PUBLICA E I A62554183 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304004 2011
  GRU PO ME LVIL SPAIN SLU B17863267 Impost Societats 2009 2011105563 2011
  GUAR DIA GAR CIA JOSE FA 77916247K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218480 2011
  GUBER T SA LZMANN , JOSE LUIS 46326807T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215017 2011
  GUBIANES MA TAS JUAN 39161029X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202481 2011
  GUDIN GUDIN M CRU Z 01358724E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200007 2011
  GUE LL BER TRAN AN GELES 77893934H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216917 2011
  GUE LL CASAMA DA AN TONI 34735909K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201186 2011
  GUE LL PARE DES JORDI 40318492K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206865 2011
  GUE LODE ALBAN ALAIN X3780874L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220846 2011
  GUERRA BODEME YER , SAS KIA 40294983H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205582 2011
  GUERRA CASA DO, SER GIO 43631760R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213673 2011
  GUERRER O ALEJAN DRE , JOSE 40355424S Impost Renda Persones Físiques 2008 2010209519 2010
  GUERRER O FERNAN DEZ AQUILINO 52140548P Impost Renda Persones Físiques 2008 2010217692 2010
  GUERRER O ORTEGA RA FAE L 43399645W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213292 2011
  GUERRER O ORTEGA, JONA THAN 46808062A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215562 2011
  GUERRER O QUESA DA MAR IA TISCAR 40355276M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208307 2011
  GUERRER O QUINTANA EVA 40448346V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210956 2011
  GUERRER O SAN CHEZ, FRAN CISCO 77997385S Impost Renda Persones Físiques 2008 2010221174 2010
  GUIBAS SA LA MAR IA CARME 77892071H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216812 2011
  GUIJARR O RA Y FRAN CISCO 40292353X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205434 2011
  GUIJARR O RA Y RICAR DO 40433813C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210022 2011
  GUILLAUMES AR TIGAS JOAN 77254211V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216330 2011
  GUILLAUMES JUN CA AN GELA 40593046R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212595 2011
  GUILLEN CAM PS GERAR D 36983870P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201606 2011
  GUILLEN SA LINAS SOLEDAD 37790747E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201961 2011
  GUIRA DO FERNAN DEZ MAR IA CARMEN 45542834M Impost Renda Persones Físiques 2007 2009217911 2009
  GUIRA DO PERE Z JUAN 74606526T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216026 2011
  GUISSE T ES TEVA CAR LOS 40422992D Impost Renda Persones Físiques 2007 2009211458 2009
  GUIX CORCOY JOSE FA 77903414E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217602 2011
  GUIXOS ROCBLAN C, SL B17687336 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308161 2011
  GUIXOS ROCBLAN C, SL B17687336 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308162 2011
  GUMA INVERS IONS , SL B17315243 Impost Societats 2007 2009109957 2009
  GUMMA CAM PINS JUAN CAR LOS 37212982V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201618 2011
  GUMMA SERRA NA TALIA 38098985Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202042 2011
  GUO JUN ZHE X2276897N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220365 2011
  GUO YIFEI X1438995T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220116 2011
  GUR B CEN TER , SL B60552049 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309608 2011
  GUR B CEN TER , SL B60552049 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309609 2011
  GUR B CEN TER , SL B60552049 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309610 2011
  GUR B CEN TER , SL B60552049 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309611 2011
  GUR B CEN TER , SL B60552049 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309612 2011
  GUTIERRE Z ARAN DA DOLORS 24853369Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200589 2011
  GUTIERRE Z DIAZ BAR TOLOME 80141286V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219650 2011
  GUTIERRE Z GOME Z MANUE L 40360072V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208414 2011
  GUTIERRE Z RIPOLL LOUR DES 46744178J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215535 2011
  GUZMAN OCAÑA RA FAE L ELADIO 36913890V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201543 2011
  H. M. TILEX 243, SLU B17565060 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307504 2011
  HABITATGES I PROMOCIONS PEDRA FORTA SL B17590605 Impost Societats 2008 2010104325 2010
  HABITATGES VALLCER SL B17695412 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308196 2011
  HABITATGES VALLCER SL B17695412 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308197 2011
  HABITOR FLATS SL B61833059 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309849 2011
  HACHAN I NORDINE X7090545J Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225882 2009
  HADRAMU T, SL B17555525 Impost Societats 2009 2011103459 2011
  HAGIGHIOL MAR IANA X7721410B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221472 2011
  HAGIGHIOOL GHEORGHETTE X8665989A Impost Renda Persones Físiques 2007 2009226069 2009
  HAIAN ZOUA J AHME D 41578055N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213151 2011
  HAKOBYAN LUS INE X3934509Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220885 2011
  HALLEY PLAS TICS, SL B61583589 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309804 2011
  HAMM OUCH KHOUR I MOHAMME D 41595623P Impost Renda Persones Físiques 2007 2009216373 2009
  HARR ISON PAU L MICHAE L X3851242F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220863 2011
  HASSA DI ABDELHAK 41597802W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213212 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  HAUSER -KROMER BRIGITTE X2493744S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220428 2011
  HAYNES , STUAR T X0762620D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219977 2011
  HAYRA PETYAN ANA HIT X8311042S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221517 2011
  HEDDAN OUKFIR OMAR 41591496K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213183 2011
  HENARES PAZ FRAN CISCO-VICEN TE 40439081K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210408 2011
  HERAS VIDAL VICEN TE 40601864X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212783 2011
  HER DE BIRGIT X0599514L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219934 2011
  HERE DIA CARM ONA EN CARNA CION 43095090J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213272 2011
  HERE DIA MA LDONA DO RAM ONA 39879477F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202581 2011
  HERE DIA MU ÑOZ MANUE L 45544889J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214609 2011
  HERE DIA MU ÑOZ VICTORIA 77915676W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218437 2011
  HERM OSO ES PARRA GUERA MAR C 40362087P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208448 2011
  HERNAN DEZ BARA GOITIA, M JOSE 40876248G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212877 2011
  HERNAN DEZ CABRERA MAR GAR ITA 37634088Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201777 2011
  HERNAN DEZ FERNAN DEZ FRAN CISCO 45285413T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214352 2011
  HERNAN DEZ FIDES , MAR IA FRAN CISCA 40286040E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205047 2011
  HERNAN DEZ JIMENE Z, JOSE 40328435M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207386 2011
  HERNAN DEZ LOZAN O GERAR DO ALFONS O X4481626F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220996 2011
  HERNAN DEZ MAR THA ALICIA X3308298R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220709 2011
  HERNAN DEZ PIFERRER , M DEL MAR 40330153K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207469 2011
  HERNAN DEZ SE GURA CAR LOS 40441820T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210599 2011
  HERRAN Z PERE Z JESUS 36933111X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201563 2011
  HERRERA ARMA DA JORGE 40319822V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206946 2011
  HERRERA RE YES , M CARMEN 43673826T Impost Renda Persones Físiques 2007 2009217201 2009
  HERRERA RODRIGUE Z JUAN CAR LOS 40511518P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211712 2011
  HERRERA VEGA AN TONIO JAVIER 45539565W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214447 2011
  HERRER O LOPEZ PABLO 37697918K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201868 2011
  HER VAS BUHIGAS JORGE 35075274K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201322 2011
  HIDALGO CABRERA ISA BEL 46036384K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214818 2011
  HIDALGO DURAN RA QUE L 45540481K Impost Renda Persones Físiques 2008 2010216395 2010
  HIDALGO GONZALEZ VICTOR MANUE L 40339052L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207828 2011
  HIGUERA GAR CIA ROSAR IO 40317360Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206805 2011
  HILATURAS VICTORIAN O PUIGDEM ONT SA A17025156 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301145 2011
  HIPER GRU P SL B17268137 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305695 2011
  HOLGADO RODRIGUE Z ALBER TO 40447017E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210897 2011
  HOLGUERAS CASA DO GERAR DO 03417873G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200027 2011
  HORR ILLO GAR CIA MANUE L 08690750Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200177 2011
  HORTALA TARRUS MONTSERRA T 77912640W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218258 2011
  HORTES MER CADAL SL B08766404 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304469 2011
  HOSTELER IA, ES PECTACLES I SER VEIS SL B17166521 Impost Societats 2009 2011101367 2011
  HOYO RIOS SAN TIAGO 37768721F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201933 2011
  HUAN G LIPING X3433305A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220747 2011
  HUAN G ZHIHAI X5977943J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221211 2011
  HUER TAS APAR ICIO, JOSE 40446518Y Impost Renda Persones Físiques 2008 2010212397 2010
  HUER TAS TARRES JOAQUIM LLUIS 40450424W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211048 2011
  HUGHES ROY X0382391Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219904 2011
  HUGUE T CUS I FRAN CES C 40423272J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209184 2011
  HUR GECON,SL B60918653 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309692 2011
  HUSSA IN IBRAR AHME D X3438366G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220748 2011
  HUTTEL TORS TEN FRAN Z X2714572C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220495 2011
  IBAÑEZ CAS TELLON JOAQUIN 40450409X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211046 2011
  IBAÑEZ MAR TINE Z, AN TONIO 38691380K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202212 2011
  ICAR IA SE LECCIO SL B17770728 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308551 2011
  ICEBCN 2007 SL B17977117 Impost Societats 2009 2011106372 2011
  IFE TRA FIES SL B97317697 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310425 2011
  IFFANE GRU P SL B17017310 Impost Societats 2007 2009109898 2009
  IFFANE GRU P SL B17017310 Impost Societats 2008 2010108673 2010
  IGLES IAS RIDAURA MONTSERRA T 40312466K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206530 2011
  IGLES IAS RIOS, M DEL MAR 32871750N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201009 2011
  IGLES IAS VILA PERE 40274560L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204365 2011
  IGNAS I TORREN T CAPDEVILA, SL B17573445 Impost Societats 2009 2011103593 2011
  ILC GES TORA DE NE GOCIS SL B17067109 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304969 2011
  ILEN I GRIGORE X3690950W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220824 2011
  ILLA RAM OS DAVID 52148537Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215694 2011
  ILLAS ROSSE LL MAR IA ROSA 38679748G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202209 2011
  ILLIMITED-PLAS TICS, SLU B17715665 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308304 2011
  IMBERN CER DA PILAR 40556616A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212179 2011
  IME X OLOT, SL B17660259 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308043 2011
  IMM OBLES XAPON SL B17285727 Impost Societats 2007 2009109953 2009
  IMM OEM PORDA SL B17619438 Impost Societats 2009 2011103874 2011
  IN STORE SOLUTIONS SLU B17893355 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309001 2011
  INBES OS OCIO, SL B63345946 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310100 2011
  INBES OS OCIO, SL B63345946 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310101 2011
  INBES OS OCIO, SL B63345946 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310102 2011

 5. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 25 – 6 de febrer de 2012 Núm. 1247
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA
  Recaptació
  Edicte de citació per a notificació per compareixença
  La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, d’acord amb el que disposen els articles 12.1 i 14 de la Llei
  3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, ha procedit a practicar i notificar les
  liquidacions del recurs cameral permanent corresponents als exercicis camerals que es relacionen. Com sigui que, respecte del
  electors/subjectes passius que es relacionen en l’annex la notificació personal ha estat infructuosa, d’acord amb el que disposa
  l’article 112.2 de la Llei General Tributària, 58/2003, de 17 de desembre, se’ls cita per tal que compareguin –personalment o
  mitjançant un representant- a l’objecte de ser notificats per compareixença.
  Lloc de la compareixença: A les oficines de la Cambra, Av. Jaume I, 46
  Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores.
  Termini: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte.
  Dins d’aquest termini es podrà efectuar el pagament dels deutes en període voluntari, a les mateixes oficines de la Cambra.
  Un cop transcorregut el termini indicat, en cas que no s’haguessin produït la compareixença i el pagament, la notificació
  s’entendrà efectuada a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini indicat i s’iniciarà el cobrament
  per la via de constrenyiment, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 3/1993, modificat per la disposició addicional
  6.2 de la Llei 51/2002.
  Girona, 30 de gener de 2012
  Eduard Torrent i Pairó
  Secretari general, en funcions

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  INDOLOT, SA EN LIQUIDACION A17497496 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302773 2011
  INDOLOT, SA EN LIQUIDACION A17497496 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302774 2011
  INDOLOT, SA EN LIQUIDACION A17497496 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302775 2011
  INDOPLAS T, SL B17731076 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308385 2011
  INDUS TRIAL ELECTRICA AN GLES , SL B17424748 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306547 2011
  INDUS TRIAL ELECTRICA AN GLES , SL B17424748 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306548 2011
  INDUS TRIAL ELECTRICA AN GLES , SL B17424748 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306549 2011
  INDUS TRIAL ELECTRICA AN GLES , SL B17424748 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306550 2011
  INDUS TRIAS JOAQUIN RIPOLL SA A17014069 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300972 2011
  INDUS TRIAS JOAQUIN RIPOLL SA A17014069 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300973 2011
  INDUS TRIAS JOAQUIN RIPOLL SA A17014069 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300974 2011
  INFAN TE HOYOS PAU LA 07806326B Impost Renda Persones Físiques 2008 2010200177 2010
  INFAN TE HOYOS PAU LA 07806326B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200145 2011
  INFIES TA SA LA, ES TER 77903603G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217614 2011
  INICIATIVAS EUR O TXECA SL B92337617 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310408 2011
  INICIATIVAS NAM BE, SL B60596087 Impost Societats 2008 2010108727 2010
  INIM INVERS IONS , SL B17787946 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308623 2011
  INM OBILIAR IA AS TRA -2.001, SL B17395633 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306360 2011
  INM OBILIAR IA DELAN O, SL B62344973 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309919 2011
  INM OBILIAR IA GAR PA SA A17145194 Impost Societats 2007 2009109863 2009
  INOXIBLANES 2006 SL B17951864 Impost Societats 2007 2009110151 2009
  INSA BOSCH, CAR LOS 77610848Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216460 2011
  INSE L SAUSA GES SLU B17826223 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308778 2011
  INS TAL·LACIONS CAT SLU B17025479 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304737 2011
  INS TAL·LACIONS CAT SLU B17025479 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304738 2011
  INS TAL·LACIONS CO, SL B17255704 Impost Societats 2008 2010101825 2010
  INS TAL·LACIONS DE PROCESS OS DE L AIGUA , B17878125 Impost Societats 2009 2011105671 2011
  INS TAL·LACIONS JOSE P VILAR SLU B17746348 Impost Societats 2009 2011104755 2011
  INS TAL·LACIONS JOSE P VILAR SLU B17746348 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308488 2011
  INS TAL·LACIONS JOSE P VILAR SLU B17746348 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308489 2011
  INS TALACIONES RAS TROJO SL B17126210 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305199 2011
  INS TALACIONES RAS TROJO SL B17126210 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305200 2011
  INS TALACIONES RAS TROJO SL B17126210 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305201 2011
  INS TALACIONES VIME , SLU B17729948 Impost Societats 2007 2009106535 2009
  INS TALACIONES VIME , SLU B17729948 Impost Societats 2009 2011104606 2011
  INS TITUTO EUR OPEO DE SE GUR IDAD LABORA L S B17983404 Impost Societats 2009 2011106437 2011
  INTER BOWLING, SL B17773896 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308565 2011
  INTER BOWLING, SL B17773896 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308566 2011
  INTER CONT PROMOLAN D, SL B62304191 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309913 2011
  INTEREUR OPEA DE TRA BAJO TEM PORA L E.T.T., B41496639 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309339 2011
  INTER LIMITS 2002, SL B17406323 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306420 2011
  INTER LIMITS 2002, SL B17406323 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306421 2011
  INTERNA CIONA L GLOBAL COMER CIO & SER VICIO B17776105 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308575 2011
  INTERNA CIONA L TODOS CONTADORES ELECTRONI B17727413 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308370 2011
  INTERNA CIONA L VEN TA VEHíCULOS, SL B17721721 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308326 2011
  INTER POOL IBER ICA SLU B62678560 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309981 2011
  INTERSER VEIS GIRONA SLU B17825530 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308776 2011
  INTER VEN CIONS CONS TRU CTIVES SL B17787896 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308622 2011
  INVERS IONS GOLDSCHMIED SL B17680042 Impost Societats 2007 2009110076 2009
  INVERS IONS I PROJECTES R.C.-98, SL B17539305 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307322 2011
  INVERS IONS TUR ISTIQUES EL PORT, SL B17486978 Impost Societats 2009 2011102929 2011
  INVES TIA NORD-ES T SL B17925454 Impost Societats 2009 2011106007 2011
  IPNOLOGY SL B17818717 Impost Societats 2009 2011105233 2011
  IPOT 2006 SL B17908377 Impost Societats 2009 2011105881 2011
  IRIAS CAN TOR ELA NOEM I X7440489N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221439 2011
  IRUE LA ES CUDER O, ALICIA 53082624G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215884 2011
  ISCOFA 4, SL B17711805 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308280 2011
  ISERN DUCH MAR IA AN GELA 77890373E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216715 2011
  ISERN ROCA JESUS 40426962T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209446 2011
  ISLAS CELEBES SL B17904632 Impost Societats 2009 2011105866 2011
  ISMA IL CUIR, SLU B17893140 Impost Societats 2007 2009108422 2009
  ISTVAN ZOLTAN KISS X8788434L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221553 2011
  IZMAR AICHA X1822342Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220193 2011
  IZQUIER DO RU IZ JORGE 40335581K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207688 2011
  J COMAS SL B08389678 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304430 2011
  J COMAS SL B08389678 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304431 2011
  J. K. 29 DISTRIBUIDORES DE CALZADO, SL B61923140 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309856 2011
  J. Y R. – B. CASA RUS TICANA , SL B17540378 Impost Societats 2007 2009110024 2009
  J.J. BAR TRA , SL B17443565 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306704 2011
  J.J. BAR TRA , SL B17443565 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306705 2011
  JABBI, DEM O 41651240B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213244 2011
  JAEN GAR CIA MANUE L 77960427H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218687 2011
  JAEN MU LA ALFONS O 31663300M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200985 2011
  JAEN PARRA DAVID 40438955X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210395 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  JAIME MU ÑOZ MANUE L 40327176B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207336 2011
  JANSEN JAN X2749791A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220511 2011
  JANSEN MIEL X1859712R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220211 2011
  JANUS EM PUR IABRA VA, SL B17471053 Impost Societats 2008 2010108693 2010
  JAR C CATALUN YA SL B17708470 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308267 2011
  JAR C CATALUN YA SL B17708470 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308268 2011
  JAWO ANSA TA X4945723X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221063 2011
  JCV & FILLS, SL B17537721 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307307 2011
  JEAN DOMINIQUE CLAU DE X3444308N Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225191 2009
  JEFRAN PE, SL B17419862 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306506 2011
  JENSEN HENR IK BO AA GE HOLM X4957915N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221064 2011
  JER INOX, SL B17559741 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307479 2011
  JER INOX, SL B17559741 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307480 2011
  JESUS COSTA NICOLAU SL B17048778 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304863 2011
  JESUS COSTA NICOLAU SL B17048778 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304864 2011
  JESUS COSTA NICOLAU SL B17048778 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304865 2011
  JESUS PERE Z JONA TAN 43633269S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213706 2011
  JIAN G XUDONG X2793523N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220532 2011
  JID EXCAVACIONS SL B17787953 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308624 2011
  JID EXCAVACIONS SL B17787953 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308625 2011
  JIMENE Z ATEN CIA JAVIER 46708227B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215506 2011
  JIMENE Z ATEN CIA RICAR DO JOSE 46708226X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215505 2011
  JIMENE Z BLAZQUE Z JOSE AN TONIO 40438832W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210383 2011
  JIMENE Z CAÑADAS , CAR LOS 40329434S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207438 2011
  JIMENE Z ES PINOSA MIQUE L 40438989K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210399 2011
  JIMENE Z GAR CIA OSCAR 40593582P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212614 2011
  JIMENE Z JARA , SAN TIAGO 40310278H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206396 2011
  JIMENE Z LIÑAN JOSE 40427925C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209515 2011
  JIMENE Z MAR TINE Z FRAN CISCA 77961416H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218786 2011
  JIMENE Z MOROTE SAN DRA 77920976N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218647 2011
  JIMENE Z MU ÑOZ CARME 40268814T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204060 2011
  JIMENE Z SAN CHEZ MAR IO 44013544P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214304 2011
  JIMENE Z SORIAN O M PILAR 39115590L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202451 2011
  JIMENE Z VIDAL DAVID 40341800F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207932 2011
  JJ EM PRESA GIRONINA DE CONS TRU CCIO I OBR B17520628 Impost Societats 2009 2011103200 2011
  JOAN MAR CE AR QUITECTURA I DISSEN Y SLU B17949322 Impost Societats 2007 2009110150 2009
  JOAN COMAR TI MAR TINE Z, MIGUE L 46331035L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215018 2011
  JOFICRISA L, SL B17560376 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307482 2011
  JOFICRISA L, SL B17560376 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307483 2011
  JOFRA SA LINAS CAR LES 40527334T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211952 2011
  JOHERA VER DAGUER CONRA DO 78001332Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219082 2011
  JOHN MA TI SL B17279423 Impost Societats 2009 2011107326 2011
  JOHRI DRISS X6949912W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221385 2011
  JOLI CEN TENA MAR IA LOUR DES 40426765X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209428 2011
  JOLIET TECHNOLOGY, SL B63850549 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310156 2011
  JONG RAU L ALEJAN DRO DE X4853409H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221045 2011
  JONGEJEU GD, FRAN K X0755160R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219975 2011
  JORDA COSTA ALBER T 46670279J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215213 2011
  JORDA RIERA ERNES TO 40264980F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203861 2011
  JORDI ALSINA , SL B17462938 Impost Societats 2009 2011102766 2011
  JORGE PAR IS SAN TIAGO 38125492W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202066 2011
  JOSE VIÑAS SL B17017757 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304628 2011
  JOSE VIÑAS SL B17017757 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304629 2011
  JOSE CLO, SL B17708876 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308269 2011
  JOSE P ALABAU SL B17062159 Impost Societats 2009 2011101044 2011
  JOSE P CRISTOFOL BOMBAR DO, SL B17473679 Impost Societats 2009 2011102845 2011
  JOSE P RIGAU SL B17157546 Impost Societats 2009 2011101333 2011
  JOU NA VARRA MAR IA DOLORS 40416581S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208709 2011
  JUAN CAR LOS MAR IAN O MOREN O, SLU B17964107 Impost Societats 2009 2011106292 2011
  JUAN NA VARR O MOREN TE, SL B17524455 Impost Societats 2009 2011103227 2011
  JUAN OLA CONILL ES TEBAN 40286223K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205059 2011
  JUAN OLA PLANAS ANA MAR IA 77899278A Impost Renda Persones Físiques 2008 2010219493 2010
  JUAN OLA RODRIGUE Z MAR C 40462812Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211495 2011
  JUAN OLA SURR OCA JOAQUIN 40427964J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209521 2011
  JUARE Z SAN CHEZ, AN TONIO 43672175M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213864 2011
  JULIA BOSCH MAR TA 40304604W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206096 2011
  JULIA MAR TI, MAR TI 40255017A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203342 2011
  JULIA ROCA M DOLORES 43391376J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213277 2011
  JULIA VILA JORDI 39345872W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202544 2011
  JUM ILLADIS SA A30562557 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303357 2011
  JUN CA COSTA, PERE 40319605F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206938 2011
  JUN CA MONTEIS JOAN 46671743M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215310 2011
  JUN YEN T SERRA JORDI 40547973P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212029 2011
  JURA DO BOLAN CE JUAN LUIS 40462609C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211482 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  JURA DO BOLAN CE PEDRO 40462612T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211483 2011
  JURA DO MOREN O, SA LUS TIAN O 40325315J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207240 2011
  JURNE T DABAU SONIA 40448771M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210980 2011
  KACHER AMAR X8334429B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221520 2011
  KALUZA ZBIGNE W RYSZAR D X1629128S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220162 2011
  KAR I RA CHID 41594456Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213192 2011
  KARR OUM EL YAZGHI ILHAM 46255091K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214974 2011
  KAR TING CLUB BLANES , SL B17067075 Impost Societats 2009 2011101059 2011
  KAR ZAZI DAHMAN I MIMOUN 41578492N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213152 2011
  KAUR HAR DEE P X7805219P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221479 2011
  KAUR KULDEE P X1973769R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220248 2011
  KAUR SIMRAN JIT X7255041J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221415 2011
  KAUR SU KHBEER X5707606H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221163 2011
  KEGEBEIN TOM X2657601C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220478 2011
  KHAM LICHI KHAM LICHI MOHAME D 45827159G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214717 2011
  KHATIRI HAM ID X3269340M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220691 2011
  KHTIRA KAR IM X3048745A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220604 2011
  KHYYAT IBRA HIM X2140667B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220318 2011
  KLUGE HEINZ PETER X0649235Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219944 2011
  KNYAZYAN , ARMEN X3365952V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220728 2011
  KOKHAN ALEXAN DRE X3125840W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220639 2011
  KOSKAS RONY ALBER T X9562031B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221589 2011
  KOUR MAN JEE T X5733446Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221166 2011
  KOWALCZYK JAR OSLAW X1508261J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220144 2011
  KOZUBAL IWONA MAR IA Y0288298F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221618 2011
  KREMER GRA TACOS, MAR COS 40342076F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207942 2011
  KROY, SL B17076639 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304992 2011
  KRYNYTSKYY AN DRIY X3945635P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220889 2011
  KUMAR AJAI X3388728T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220732 2011
  KUMAR JAGGOPOTA RA KES H X3074966G Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223117 2010
  KUMAR MA HES H X2509312N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220433 2011
  KUMAR RAMES H X2472592T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220417 2011
  KUMAR THAWAN I SAN TOSH X1981533Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220255 2011
  KUMAR , AS HOK X1219310B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220050 2011
  KUN TZ JORDAN ALAIN 36573764S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201501 2011
  L ES TRA DA DIGITAL SL B55051619 Impost Societats 2009 2011106896 2011
  LA BISCUITER IE DE CHAR LY ET AXEL SLU B55031827 Impost Societats 2009 2011106774 2011
  LA GRAN JA VOLATER IES , SL B61509527 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309794 2011
  LA TAU LA D’EN BERNA T, SL EN CONS TITUCIO B17713918 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308286 2011
  LAA OUAR OMAR X2585940G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220454 2011
  LABORA TORI DE PROTES IS DEN TAL JEMA , SLU B17796418 Impost Societats 2007 2009110117 2009
  LABORA TORI DE PROTES IS DEN TAL JEMA , SLU B17796418 Impost Societats 2008 2010108714 2010
  LABORA TORI DE PROTES IS DEN TAL JEMA , SLU B17796418 Impost Societats 2009 2011107278 2011
  LABRA DA SAN CHEZ AGUS TIN 45263593F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214351 2011
  LACTICS GUIX, SL B17828682 Impost Societats 2009 2011105300 2011
  LACTRA SL B25210915 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309268 2011
  LACUS TA FLORIAN CRISTIAN X3617413L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220804 2011
  LADERA GIRA LDO JAIME 80056413Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219636 2011
  LAGRIFA CUS TEY TERESA 40420107E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208914 2011
  LAGUNA MORILLAS JOSE MANUE L 43676572D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214099 2011
  LAI FEN GYONG X1998856H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220263 2011
  LAMAMR I AHME D X3464106F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220754 2011
  LAMAS MAR CELO ALEJAN D X4819132B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221038 2011
  LAM BOUR MUR IELLE CAR OLINE X2469574H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220413 2011
  LAM OLDA ME LER O MANUE L 38826042H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202361 2011
  LAN YR, SA A17224445 Impost Societats 2009 2011100627 2011
  LAOULIDI LAHKIM EL BRIGUI SAM IR 45833777K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214742 2011
  LAPIERRE LOIC X5285582K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221127 2011
  LAPLACE THIERR Y JEAN MICHEL X7997922V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221495 2011
  LARA CABELLO AN TONIA 40462061R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211435 2011
  LAR ICCIA ES TIRA DO MAR CO AN TONIO 44982121D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214330 2011
  LARREA AME TLLER IÑAKI 77918793Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218576 2011
  LARRU LL SAN CHEZ MAR IA ELENA 77917485V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218540 2011
  LARRU LL SILGADO LLUIS 77917479B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218539 2011
  LAS COMAS -CEM OI SL B17746090 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308481 2011
  LAS COMAS -CEM OI SL B17746090 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308482 2011
  LAS COMAS -CEM OI SL B17746090 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308483 2011
  LAS COMAS -CEM OI SL B17746090 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308484 2011
  LAS HERAS CAS TELLA ISA BEL 38127830V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202068 2011
  LATER HOME SL B62274659 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309908 2011
  LATER HOME SL B62274659 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309909 2011
  LATIDELO, SL B63049795 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310058 2011
  LATORRE RU IZ ISA BEL 40432434K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209931 2011
  LATRE RODRIGUE Z JAVIER 35091258C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201336 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  LAUREN T, OLIVER X2238716B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220353 2011
  LAVADO QUINTANA FERNAN DO 40562659C Impost Renda Persones Físiques 2007 2009215550 2009
  LAVEDA ALBA ROSA M 40886087E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212881 2011
  LAVIN LAGLAN TINE FEDER ICO FIDEL 40447331Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210911 2011
  LAXALT CEJAS CAR LOS AN IBAL X6832620X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221372 2011
  LAXMAN DAS MEN GHNAN I VIJAY X2120136L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220308 2011
  LAYER GES TION, SL B62392501 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309930 2011
  LAYNE Z MAR TINE Z AN GEL 35022701A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201257 2011
  LEA L GONZALEZ DAVID 45537913Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214385 2011
  LEA O BAR BOSA DE CAS TRO ANA CLARA X3589146L Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223340 2010
  LEDESMA TORRA LBA, TOMAS 34762511N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201202 2011
  LEIVA LEYVA IVAN 43458116F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213343 2011
  LELONG SA BINE X7029330R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221395 2011
  LEMUR CAR IBU, SA A43345594 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303476 2011
  LEMUR CAR IBU, SA A43345594 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303477 2011
  LENNAR TZ GUDRUN SONJA X4835315W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221040 2011
  LEÑAS Y CAR BONES PAPALUS , SL B17239138 Impost Societats 2009 2011101509 2011
  LEON SIMON AN TONIO 40285367Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205007 2011
  LER IA SAR IOLA ES TER 40430453H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209743 2011
  LERMA LEON, PILAR 38822335Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202356 2011
  LEVINA OLENA X2403373B Impost Renda Persones Físiques 2008 2010222839 2010
  LEVINA OLENA X2403373B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220398 2011
  LEXSIA BOATS SL B17911652 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309062 2011
  LHAIBI FOUA D X3921078S Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225342 2009
  LI XIN X3035374H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220596 2011
  LIBINS KI FABRICE Y0290858Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221619 2011
  LIDMAN SL B17818170 Impost Societats 2009 2011105225 2011
  LIFE NOW, SL B17706516 Impost Societats 2009 2011104465 2011
  LILOFF, GLADYS NAN CY X1945790J Impost Renda Persones Físiques 2008 2010222641 2010
  LIN WEN YONG X0792610F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219980 2011
  LIN YIBIN X4024595D Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223470 2010
  LIN ZHIQIAN G X3139794H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220646 2011
  LINARES CORTES ROSA MAR IA 40525986D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211933 2011
  LINARES PRIETO JOSE MAR IA 46671960S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215324 2011
  LINDE RODRIGUE Z MANUE L MAR IA 77327161B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216380 2011
  LINDSA Y IAN STONE HAM X8083773D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221506 2011
  LINEA HOGAR EUR OPA SL EN LIQUIDACION B62966254 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310039 2011
  LINEA MODULAR 150 SL B17761545 Impost Societats 2009 2011104848 2011
  LINER O BAR BA JUAN CAR LOS 40318559L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206873 2011
  LING XINPING X4350279J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220969 2011
  LIPAR TELIAN I KAKHA X4890254V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221051 2011
  LITA FOR, SL B61298923 Impost Societats 2009 2011107002 2011
  LITA FOR, SL B61298923 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309760 2011
  LITS MORFEU , SL B17707696 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308260 2011
  LITTEL LIGHTNING SL B55015226 Impost Societats 2009 2011106658 2011
  LIU, XIAOHONG X2187006M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220339 2011
  LIZONDE ALEJAN DRO JESUS ENR IQUE X6381632Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221271 2011
  LJC TRU CK SLU B17475914 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306923 2011
  LJC TRU CK SLU B17475914 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306924 2011
  LLACH TUBER T JOSE 77889941G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216690 2011
  LLADO FIGUERAS JAIME 40305495L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206132 2011
  LLADO PELEGRIN PEDRO 40287059Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205107 2011
  LLADOS BARRA GAN , JAVIER 40334335V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207629 2011
  LLAGOSTERA PAIRO ROSER 77899779K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217346 2011
  LLAN DRICH FRE IXA MAR IA GRA CIA 40263426V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203774 2011
  LLAURA DO VALBUENA LLUIS 40455263B Impost Renda Persones Físiques 2008 2010212811 2010
  LLAUR O MU ÑOZ SUSANA 52157763L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215706 2011
  LLAVER IA DIAZ MONTSERRA T 52404611P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215791 2011
  LLES TA MONTFORT JAUME 40438083N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210337 2011
  LLINARES BUEN O AN TONIO 35046614L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201282 2011
  LLOGUERS GARR OTXA, SL B17644162 Impost Societats 2007 2009110063 2009
  LLOGUERS GARR OTXA, SL B17644162 Impost Societats 2009 2011107271 2011
  LLOME CEN SL B17828021 Impost Societats 2009 2011105293 2011
  LLORENS ES TEVE JUAN AN TONIO 38808525G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202328 2011
  LLORENS GAS CONS NUR IA 40311606N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206473 2011
  LLORENS GELABER T FELIX 40425110B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209311 2011
  LLORE T PI MAR GAR ITA 40422030J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209077 2011
  LOBATO CABALLER O JUAN 43629024W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213577 2011
  LOCOBETS, SL B17878521 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308949 2011
  LOCOBETS, SL B17878521 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308950 2011
  LOCTAL BCN SL B63968317 Impost Societats 2009 2011107103 2011
  LODAMA , SA A59952317 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303854 2011
  LOGISTIC FORM , SL B63104202 Impost Societats 2009 2011107073 2011
  LOME XIN, SLU B17512328 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307159 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  LOME XIN, SLU B17512328 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307160 2011
  LOME XIN, SLU B17512328 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307161 2011
  LOME XIN, SLU B17512328 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307162 2011
  LOPEZ BER GIA ALICIA 05379165V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200076 2011
  LOPEZ BORRE LL RICAR DO 40524488Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211917 2011
  LOPEZ CABRERA ZULEMA MAR IA 45543772T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214586 2011
  LOPEZ CAR DERA VIRTUDES 75123227Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216108 2011
  LOPEZ CASA L AFRA 40305559Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206137 2011
  LOPEZ COLLADO CLOTILDE 40274376L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204360 2011
  LOPEZ CORDON JOSE MANUE L 35048032B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201286 2011
  LOPEZ CORTES , RA FAE L 35103804P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201350 2011
  LOPEZ COT JORDI 40442882G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210660 2011
  LOPEZ CRU Z TAINA X4308071X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220963 2011
  LOPEZ DURAN MA TIAS 37266272Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201650 2011
  LOPEZ GAR CES O, HIGINIO 40320184B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206963 2011
  LOPEZ GAR CIA AN TONIO 36496307E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201432 2011
  LOPEZ GAR CIA, JOSE AN DRES 79301930T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219490 2011
  LOPEZ GAR CIA, SILVIA 47648528A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215598 2011
  LOPEZ GONZALEZ AN TONIO 40436227L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210199 2011
  LOPEZ JIMENE Z AN TONIO 40337062F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207739 2011
  LOPEZ JIMENE Z FRAN CISCO 40340679J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207886 2011
  LOPEZ LOPEZ JOSE MANUE L 40436206K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210197 2011
  LOPEZ ME DINA JUAN 40442067V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210615 2011
  LOPEZ MEN DOZA FRAN CISCA 40521836E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211886 2011
  LOPEZ MER CADER MAR IA DOLORS 40301781P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205929 2011
  LOPEZ MER CADER , JOSE MANUE L 43671329X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213825 2011
  LOPEZ MOLINA , JOSE MANUE L 40337070S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207740 2011
  LOPEZ MONTORO MANUE L 40445143B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210800 2011
  LOPEZ MORA JORGE 46546531M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215118 2011
  LOPEZ MU ÑOZ ALFONS O 38779801F Impost Renda Persones Físiques 2008 2010202676 2010
  LOPEZ NU CETE, CAR OLINA 40332179T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207549 2011
  LOPEZ PEDRA Z ANA MAR IA 40345773R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208069 2011
  LOPEZ PEÑA AR IADNA 41002846X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212951 2011
  LOPEZ PERE Z SARA 40560645F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212466 2011
  LOPEZ PUGA JORGE 40448813R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210983 2011
  LOPEZ PUJOL SARA 40350503Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208206 2011
  LOPEZ QUIÑONES MIGUE L 40331154X Impost Renda Persones Físiques 2008 2010208622 2010
  LOPEZ QUIÑONES MIGUE L 40331154X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207505 2011
  LOPEZ RODRIGUE Z ALBER TO 43696422X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214276 2011
  LOPEZ RODRIGUE Z ANUN CIA 40555341Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212110 2011
  LOPEZ RODRIGUE Z JESUS JAVIER 10847359F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200263 2011
  LOPEZ RODRIGUE Z JOAQUIN 43404648Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213300 2011
  LOPEZ RODRIGUE Z JOSE AN TONIO 46538527M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215102 2011
  LOPEZ RODRIGUE Z MAR GAR ITA 40454112X Impost Renda Persones Físiques 2008 2010212716 2010
  LOPEZ ROMER O JOSE 36902511T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201529 2011
  LOPEZ ROURA FLOREN CIO 77905299K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217752 2011
  LOPEZ RU BIA FEDER ICO 23761451J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200491 2011
  LOPEZ RU IZ SAMUE L 40451309J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211076 2011
  LOPEZ SAN CHEZ MA CARMEN 40426176L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209381 2011
  LOPEZ SOLES PABLO 77911255C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218192 2011
  LOPEZ SORIA JOSE RAU L 45967417P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214788 2011
  LOPEZ TOLEDAN O AN TONIO 30067960Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200904 2011
  LOPEZ TOMAS MIQUE L 38839692Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202376 2011
  LOPEZ UR BAN O JUAN AN TONIO 79218779V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219351 2011
  LORAN DI MAR CELIN PRIMO Y0358057F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221621 2011
  LOREN ZO MAR TINE Z PABLO ALBER TO 40347848Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208135 2011
  LOREN ZO TOVAR MAR IA LUISA 40429746R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209691 2011
  LOURE IRO MA CEDO, DAVID JOEL X4799358V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221032 2011
  LOVIPRO, SA A62855556 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304007 2011
  LOZAN O ALCAZAR FRAN CISCA 08761798V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200190 2011
  LOZAN O CABA FERRAN 45543155G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214570 2011
  LOZAN O CUES TA MANUE L 45543000X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214567 2011
  LOZAN O GAR CIA BEN JAM IN 40335145E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207657 2011
  LOZAN O GILABER T SUSANA 46346905L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215033 2011
  LOZAN O MAR TINE Z M MA GDALENA 45711402Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214691 2011
  LUBNA EUR OPEA , SA A20891909 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302924 2011
  LUBNA EUR OPEA , SA A20891909 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302925 2011
  LUBNA EUR OPEA , SA A20891909 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302926 2011
  LUCEA TRENA DO JUAN MANUE L 40302146M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205955 2011
  LUCENA PERE IRA ISA BEL M 40440854T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210533 2011
  LUDIC MAS XIRGU SL B17788803 Impost Societats 2009 2011105047 2011
  LUE CK HENR IK X2834659R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220543 2011
  LUIS BONILLA MAR TIN SLU B55005417 Impost Societats 2009 2011106600 2011
  LUIS NA VARR O SILVIA 40527457P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211954 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  LUIS OSUNA JUAN 40434181C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210047 2011
  LUM BRERAS GAR CIA RAM ON 77905927M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217799 2011
  LUNA MAS FERRER M LUISA 46217351R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214932 2011
  LUNA PORTILLO CAR LOS 40446829H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210890 2011
  LUQUE SAN CHEZ SA LVADOR 77526075K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216395 2011
  LUS QUIÑOS MIGUE Z, LAUREN TINO 40293937F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205524 2011
  MAÇANE T GEJUCA, SL B17700782 Impost Societats 2009 2011104419 2011
  MA CARR O VALEN CIA SER GIO 40444297Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210744 2011
  MA CAU AZNAR M HELIODORA 40461854R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211424 2011
  MA CAU SE LLES JAUME 40424634H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209280 2011
  MA CAU SERRA NAR CISO 40459679B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211276 2011
  MA CH HOMS MAR IA TERESA 40454331E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211174 2011
  MA CIAS MA CIAS JUAN FRAN CISCO 70931429G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215934 2011
  MAES O CELINA CAR LOS ALFONS O 45538983H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214426 2011
  MAES O LEA L YOLAN DA 40327877E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207364 2011
  MAES TRO JULIAN PAU X1938053G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220236 2011
  MA G EUR O TRANS , SLU B17725342 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308350 2011
  MA GAN GAR CIA MA TILDE 24181068H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200550 2011
  MA GERA GA, FATOUMA TA X2080531C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220296 2011
  MA GES TER PARE DES JORDI 40436930D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210254 2011
  MA GHROUD HASSAN X6471715K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221306 2011
  MA GIN BARNE Z EM ILIO 77893849W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216912 2011
  MA GNA LDI GISE LE SYLVIE X8490781D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221534 2011
  MA HIAT GUIBER TE ETIENNE AU GUS TIN X5247908K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221121 2011
  MA LET CAR BONE LL JORDI 40450238T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211039 2011
  MA LET CAR BONE LL MAR C 40450234L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211037 2011
  MA LGUY CHRISTOPHE EDOUAR D X6169369X Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225710 2009
  MA LLA PUBILL, ALEGRIA 40326711Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207306 2011
  MA LLOL PORTA MER ITXELL 77985069G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218830 2011
  MA LLOLL TRU LL JOAN 40415413C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208677 2011
  MA LLOLUX SL EN LIQUIDACION B17684085 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308153 2011
  MAMASS IAN MA XIME JACQUES X4566361X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221009 2011
  MANA GEMEN T GES TION DES EN TRE PRISES CONSE B55008403 Impost Societats 2008 2010108723 2010
  MAN ISCALO PIERRE LOUIS X7079396L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221398 2011
  MAN JIT KAUR X6058115F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221221 2011
  MAN OLO PERE Z I ASS OCIATS, SL B62459938 Impost Societats 2009 2011107049 2011
  MAN ONE LLAS SOLE RU BEN 40335119L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207656 2011
  MANS ILLA SAN CHEZ, JUAN MANUE L 33988375X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201165 2011
  MANS O SOLER LUIS 40284848A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204984 2011
  MAN ZANE LLI FERNAN DO GABRIEL X8071994Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221505 2011
  MAN ZAN O MAR CHAL MAR IA AN GELES 40440630Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210508 2011
  MAN ZAN O ME DRAN O JOAQUIN 75088998R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216097 2011
  MAN ZAN O VILA M DOLORES 40424539S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209273 2011
  MAN ZORR O RIUS DAVID 52438868H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215801 2011
  MA ÑER VILA, DAN IEL 38091249Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202032 2011
  MA O XIAOYUAN X3334908T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220717 2011
  MA OUKIL SIDI MOHAMME D X3734642V Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223388 2010
  MA PP EUR OCARS SLU B17663162 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308065 2011
  MARAM BIO LAVAN DER OS ALICIA ES TER 74392721A Impost Renda Persones Físiques 2008 2010218046 2010
  MARAM BIO LAVAN DER OS ALICIA ES TER 74392721A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216006 2011
  MARAN GES MARAN GES VICEN TE 40461437K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211394 2011
  MAR CH PAN IZA NICOLAS 40454462S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211189 2011
  MAR CHENA PRIETO JUAN 52178672K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215735 2011
  MAR CO BATISTA JOSE 40250292Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203240 2011
  MAR CO BATISTA, JORGE 40263886V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203803 2011
  MARES DARNE ALBER TO 77886792Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216574 2011
  MAR FIL FLORES ISRAE L 45538433C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214404 2011
  MAR GAR IT MASANA CONCEPCION 39154265P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202475 2011
  MAR I VIDAL MAR IA DOLORES 20019044M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200439 2011
  MAR IMON HITA EM ILIO 46308993B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214996 2011
  MAR IN ALONS O M CARMEN 40317078X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206795 2011
  MAR IN CORTES JOSE 40531529D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211996 2011
  MAR IN FRAN CO LUZ YEIMY X5268910R Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223712 2010
  MAR IN FRAN CO LUZ YEIMY X5268910R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221124 2011
  MAR IN NE VADO, DIEGO 53076180T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215876 2011
  MAR IN VALEN ZUE LA AN TONIO 24090312C Impost Renda Persones Físiques 2008 2010200640 2010
  MAR OTO GONZALEZ FRAN CISCO 40461997Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211429 2011
  MAR QUES PERE IRA JOAQUIN X8487830W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221533 2011
  MAR QUE T SERRA RAM ON 40593229T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212602 2011
  MAR QUE Z ORTEGA CONCEPCION 40291906T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205407 2011
  MAR QUE Z VIVAS MAR IA 40303765Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206050 2011
  MARR ON ROMER O JOAQUIN 75362180N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216132 2011
  MARSE LLA SOBILS MAR C 46624639M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215169 2011
  MAR TA ALCUDIA GABRIEL 36930956V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201560 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  MAR TI BONMA TI JOSE P 77909039N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218036 2011
  MAR TI COSTA ADAN 40318862T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206893 2011
  MAR TI PAGES LLUIS 40520620W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211870 2011
  MAR TI POCH AN GELA 40420003X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208903 2011
  MAR TI VALLHONRA T MANUE L 46126917A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214895 2011
  MAR TIN CINDY X3961732M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220892 2011
  MAR TIN CORTES RA FAE L 38385503K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202099 2011
  MAR TIN DE LOS SAN TOS MANUE L 29796332Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200895 2011
  MAR TIN DELGADO ALFRE DO 78092539H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219328 2011
  MAR TIN DONA IRE GUILLERM O 77960711A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218719 2011
  MAR TIN HERNAN DEZ AN TONIO 43679612J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214248 2011
  MAR TIN LOPEZ MAR IA VICTORIA 23774532F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200496 2011
  MAR TIN PERE IRA MIGUE L 23659666A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200484 2011
  MAR TIN SAN CHEZ FABIAN 45593974Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214688 2011
  MAR TIN SAN CHEZ OBDULIA 40554356C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212062 2011
  MAR TIN SERRAN O JORGE 40559219F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212369 2011
  MAR TIN SUARE Z JAIME 40434762A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210093 2011
  MAR TINA STEPHANE -AZRE B TP SL B17944851 Impost Societats 2009 2011106170 2011
  MAR TINE Z BARRA CHINA LIDIA 77283022D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216350 2011
  MAR TINE Z CALLS, M ALBA 52148541C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215695 2011
  MAR TINE Z CAR DOSO MAR IA CARMEN 40306824Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206206 2011
  MAR TINE Z CARRAS CO JUAN JOSE 40463527H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211533 2011
  MAR TINE Z CAS TILLO JOSE 43671988W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213856 2011
  MAR TINE Z CORRE DOR ADORA CION DE LOS RE YES 43438860W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213333 2011
  MAR TINE Z DAU DEN MAR TA MAR GAR ITA 43399820Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213293 2011
  MAR TINE Z DUBE JORDI 40290452H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205317 2011
  MAR TINE Z EXPOSITO FRAN CES C 40440330M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210487 2011
  MAR TINE Z FUEN TES MAR IA 40290083V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205294 2011
  MAR TINE Z GAR CIA REME DIOS 43670545P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213780 2011
  MAR TINE Z GIFRE JOSE MIGUE L 40326973S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207324 2011
  MAR TINE Z GIRA BEL ALBER TO 38464821N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202135 2011
  MAR TINE Z GIRO ALBER T 40447840V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210933 2011
  MAR TINE Z HOYOS RA FAE L 40308865P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206319 2011
  MAR TINE Z LORR IO MILAGROSA 18206759M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200407 2011
  MAR TINE Z MAR TINE Z DIEGO 36917902G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201548 2011
  MAR TINE Z ME DINA , JUAN JOAQUIN 40312452F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206528 2011
  MAR TINE Z PEÑA ALICIA 17054706E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200370 2011
  MAR TINE Z PLANAS AN TONIO 40256030G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203390 2011
  MAR TINE Z RAM IRE Z JOAQUIN 41552646H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213065 2011
  MAR TINE Z RITA LILIANA X5099028C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221097 2011
  MAR TINE Z ROSE LL SUSANA 37265572Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201648 2011
  MAR TINE Z RU IZ MER CEDES 40296567S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205653 2011
  MAR TINE Z RU IZ MIGUE L AN GEL 26220317H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200701 2011
  MAR TINE Z RU IZ, FRAN CISCO JAVIER 77909800Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218090 2011
  MAR TINE Z SAMAN IEGO RICAR DO 40285884G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205038 2011
  MAR TINE Z SUR IS MIRE IA 45546235W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214631 2011
  MAR TINE Z URE ÑA DE RODRIGUE Z CRU Z MER Y X5042105E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221087 2011
  MAR TINE Z VALLADARES BLAS 40434206E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210052 2011
  MAR TINS MAR C MAUR ICE X7558811E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221454 2011
  MAR TIRENA MORE IRA JUAN PABLO X6332391P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221256 2011
  MAR TOS GIMENE Z DAVID 52164038S Impost Renda Persones Físiques 2007 2009219174 2009
  MAR TOS GIMENE Z DAVID 52164038S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215716 2011
  MAR TRE T CARR ILLO CAR LA 40374707R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208561 2011
  MAR TRE T MAR TINE Z, JAVIER 38442696J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202124 2011
  MAR TRE T RE DRA DO JUAN ALBER TO 35037559A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201269 2011
  MAS CAR OS JUAN 40272818W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204284 2011
  MAS DEU 2003 SL B17762881 Impost Societats 2009 2011104856 2011
  MAS FONTRODONA JORDI 38776043K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202263 2011
  MAS PLANAS FRAN CISCA 40432177V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209904 2011
  MAS SAS TRE , ROBER T 40326354V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207296 2011
  MAS SORRER SL B17802752 Impost Societats 2009 2011105140 2011
  MAS CARE LLA FONT MONTSE 78020302R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219167 2011
  MAS FORNE LLS, SL B17112327 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305165 2011
  MAS FORNE LLS, SL B17112327 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305166 2011
  MAS FORNE LLS, SL B17112327 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305167 2011
  MAS FORNE LLS, SL B17112327 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305168 2011
  MAS GRAU JUBAN Y SILVIA 77604338S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216437 2011
  MAS IAS MAS LOUR DES 46673043V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215423 2011
  MASN OU PLANAS MAR TI 77114150A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216324 2011
  MAS O RODRIGUE Z PEDRO 40315630B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206705 2011
  MAS O SA LA ER IC 40325781L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207274 2011
  MASS ME DIA CATALONIA, SLU B17650201 Impost Societats 2009 2011104069 2011
  MASSA CHS SURE DA DAVID 79302960H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219545 2011
  MASS O BLAN CH, JAIME 77915565Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218427 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  MASS OT TOMAS GEORGINA 40375923K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208569 2011
  MA TA CORRE TGER JOAN MAR IA 77897617K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217171 2011
  MA TA MA DRIA ALFONS O 40312965Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206557 2011
  MA TAMA LA PER ICH, JORDI 45538178H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214396 2011
  MA TAS PUIGDEM ONT JUAN 77911754J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218219 2011
  MA TEO ES PINAR SAN TIAGO 52162910Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215712 2011
  MA TEO JUS TICIA, MANUE L 40324567R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207202 2011
  MA TEOS TORREN TE FRAN CISCO MIGUE L 36514708T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201462 2011
  MA TER IALS DE CLIMA TITZACIO, SL B17757881 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308519 2011
  MA TER IALS DE RE CUPERA CIO LA GRAN JA, SL B17615030 Impost Societats 2009 2011103846 2011
  MA TER IALS I EINES SIRVEN T, SL B61485124 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309793 2011
  MA TITO SUER O, ANA 40286526W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205078 2011
  MA TO GONZALEZ JOSE LUIS 35212398L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201383 2011
  MA TRIUS I PROJECTES LO CATALUN YA, SL B62559604 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309963 2011
  MAU LEON GONZALEZ JOSE 71142615G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215942 2011
  MAUNE GIRA LT, JOAQUIN 40416658T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208714 2011
  MA YOR GAR CIA MIGUE L 01100620R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200006 2011
  MA ZA RU BIELLA SE BAS TIANA 40426160A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209379 2011
  MA ZO AN TOÑAN ZAS MAR IA AN TONIA 16526989V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200352 2011
  MC AN DRE W S FACTORY, SL B62818299 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310018 2011
  MCMA HON CAR OL MAR IA X1964043G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220244 2011
  ME CAN ICA AU XILIAR MONTSA COPA SL B17071135 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304976 2011
  ME CAN ICA I MUN TATGES DEL TER SL B17944471 Impost Societats 2009 2011106166 2011
  ME D INM OBILIAR IA SA A17094459 Impost Societats 2008 2010100485 2010
  ME DINA CODINA MIGUE L 40250625G Impost Renda Persones Físiques 2008 2010203875 2010
  ME DINA GOTARRA ELVIRA 77891241Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216761 2011
  ME DINA HUER TAS JOSE FA 43670339D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213767 2011
  ME DINA MENA AN TONIO 40287938B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205173 2011
  ME DINA PEÑA, CRISTINA 45549318A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214679 2011
  ME DITERRANEAN FAZ, SL B62533468 Impost Societats 2009 2011107054 2011
  ME DUS EUR OPE ETVE SL B17890815 Impost Societats 2007 2009110137 2009
  ME JIAS GOME Z RAU L 53040295H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215861 2011
  ME LEN DRO OLAYA MAR THA LUCIA X4172009Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220944 2011
  ME LIAN CLOT ALBER TO 79302783W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219538 2011
  ME LLADO NICOLAS JUAN MAR COS 37379048T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201742 2011
  ME LPOLO IMPEX SL B62623426 Impost Societats 2007 2009109475 2009
  MENA CHO AGUILERA FRAN CISCA 40290336V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205312 2011
  MENA CHO RODRIGUE Z ANA MAR IA 40522910S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211899 2011
  MEN DEZ ROJAS WILDER X4962754K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221068 2011
  MEN DEZ SAN TOS EM ILIO 40279867J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204688 2011
  MEN DOZA COMPAÑO RAM ON 40280049B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204699 2011
  MEN DOZA HIDALGO AS CENS ION 40289544F Impost Renda Persones Físiques 2008 2010206160 2010
  MEN GHNAN I MEN GHNAN I DINES H 45832345S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214738 2011
  MEN JIBAR SERRAN O JOSE FA 46635560R Impost Renda Persones Físiques 2008 2010217153 2010
  MERA BUJAN JORGE 40526634J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211939 2011
  MERA VIÑAS FRAN CISCO 40280111G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204703 2011
  MER CADER JUN YEN T, ALBER TO 43674651C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214004 2011
  MER CADER JURA DO CAR LOS 53064722L Impost Renda Persones Físiques 2007 2009219330 2009
  MER CADER JURA DO CAR LOS 53064722L Impost Renda Persones Físiques 2008 2010217892 2010
  MER CADER JURA DO CAR LOS 53064722L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215865 2011
  MER CADER NASARRE ABEL 40360196A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208416 2011
  MER CADER SU ÑER JUAN 40217148S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202796 2011
  MER COPACK SA A50079151 Impost Societats 2009 2011100819 2011
  MER INO PAR CET SA LVADOR 77909254C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218051 2011
  MER INO SOLANAS , DAVID 40333987Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207615 2011
  MER LOS PONCE DAN IEL GUS TAVO 41566119J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213125 2011
  MESA CAS TILLO OLGA 40318046N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206836 2011
  MESS OUDI MOHAMME D X2597036Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220461 2011
  ME TALACTIV SL B64380397 Impost Societats 2009 2011107348 2011
  ME TALIQUES URE BA, SL B17720863 Impost Societats 2009 2011104552 2011
  ME TALIQUES URE BA, SL B17720863 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308318 2011
  ME YA ALMIRON CRISTIAN 41556747W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213090 2011
  ME ZCUA FERNAN DEZ JUAN 40281614N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204792 2011
  ME ZCUA RIGAU JUAN 40358163V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208380 2011
  MICRO RESEAU SL UN IPERS ONA L EN CONS TITUC B17713157 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308285 2011
  MIGUE L GALLEGO DOMINGO 43676391N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214090 2011
  MIGUE LA LOPEZ FERNAN DO 43679190M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214232 2011
  MIHAITA OANA X5730081E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221165 2011
  MIHALEVA EM ILIYA RA CHEVA X8293275G Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225997 2009
  MIJORPAS , SL B53285441 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309368 2011
  MILAN LOPEZ DAVID 40334519V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207634 2011
  MILENA BUEN O FRAN CISCO 24148458E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200533 2011
  MILLAN AGUDO ALBER TO 38849942K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202388 2011
  MILLAN DELGADO MANUE LA 30479374G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200946 2011

 6. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 25 – 6 de febrer de 2012 Núm. 1247
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA
  Recaptació
  Edicte de citació per a notificació per compareixença
  La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, d’acord amb el que disposen els articles 12.1 i 14 de la Llei
  3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, ha procedit a practicar i notificar les
  liquidacions del recurs cameral permanent corresponents als exercicis camerals que es relacionen. Com sigui que, respecte del
  electors/subjectes passius que es relacionen en l’annex la notificació personal ha estat infructuosa, d’acord amb el que disposa
  l’article 112.2 de la Llei General Tributària, 58/2003, de 17 de desembre, se’ls cita per tal que compareguin –personalment o
  mitjançant un representant- a l’objecte de ser notificats per compareixença.
  Lloc de la compareixença: A les oficines de la Cambra, Av. Jaume I, 46
  Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores.
  Termini: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte.
  Dins d’aquest termini es podrà efectuar el pagament dels deutes en període voluntari, a les mateixes oficines de la Cambra.
  Un cop transcorregut el termini indicat, en cas que no s’haguessin produït la compareixença i el pagament, la notificació
  s’entendrà efectuada a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini indicat i s’iniciarà el cobrament
  per la via de constrenyiment, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 3/1993, modificat per la disposició addicional
  6.2 de la Llei 51/2002.
  Girona, 30 de gener de 2012
  Eduard Torrent i Pairó
  Secretari general, en funcions

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  MILLAN RU IZ, ALFONS O 43429534Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213322 2011
  MIMO DURAN AN TONIO 77891623F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216778 2011
  MINDRU TA CLAU DIU ALIN X8979272A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221561 2011
  MINDRU TA OVIDIU LUCIAN X8979252Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221560 2011
  MINGO SOMOLINOS AR TUR O DE 77893758A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216905 2011
  MINGUILLON EMMANUE L X7898778A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221487 2011
  MINOVAS FONT JORDI 46672639G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215400 2011
  MINOVAS FONT JOSE FA 40321002R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207011 2011
  MINOVAS NOGUE ASUN CION 77916225E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218479 2011
  MIÑANA ORE JON JAUME 46673470F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215452 2011
  MIQUE L GAR DELL, SA A58605015 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303764 2011
  MIQUE L GAR DELL, SA A58605015 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303765 2011
  MIRA OLIVEDA FRAN CISCO JAVIER 40301564K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205915 2011
  MIRA LLES SERRAN O AN TONIO 52756168X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215848 2011
  MIRAN DA JUS TICIA, AN TONIO MAR IA 40288220V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205194 2011
  MIRAS MOREN O DOLORES 27511581Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200816 2011
  MIRCARNS SL B17621574 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307827 2011
  MIRCHAN DAN I, AS HOK 38801098Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202320 2011
  MIRO FONT FERRAN 40266454D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203934 2011
  MISAR SA A08386963 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300432 2011
  MISAR SA A08386963 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300433 2011
  MITJAVILA BOIXADER PEDRO 90000731Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219687 2011
  MITJAVILA BOU, CRISTINA 77920542S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218637 2011
  MIXER PLAN T, SLU B17972167 Impost Societats 2009 2011106335 2011
  MIZZI MICHAE L X2625092X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220468 2011
  ML GRU P SE LECCIO EM PRESA DE TRA BAJO TEM P B60477395 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309596 2011
  MOBLES BAS COMPTE DE GIRONA SL B17867326 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308917 2011
  MOBLES TER SA A17062134 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301700 2011
  MOBLES TER SA A17062134 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301701 2011
  MOFFA PAS QUA LE X4462443Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220992 2011
  MOLAN O PERE Z JUAN MIGUE L 38826275K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202363 2011
  MOLAS LAPLANA ORIOL 38100446A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202043 2011
  MOLAS NU ÑEZ POLO 43459015D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213345 2011
  MOLINA ALABAR CE MANUE L 36503679B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201443 2011
  MOLINA CAR LOS JORGE 46691437B Impost Renda Persones Físiques 2007 2009218921 2009
  MOLINA CASA DO FRAN CISCO JAVIER 85091469W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219651 2011
  MOLINA GAME Z ES TEBAN 40421261A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209008 2011
  MOLINA GAR CIA JORDI 46671723P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215307 2011
  MOLINA GOME Z EM ILIO 40339168C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207830 2011
  MOLINA GUERRA FRAN CISCO JAVIER 46505184N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215055 2011
  MOLINA MA CIAS JULIAN 40322350S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207089 2011
  MOLINA MA TEOS LUIS 33893153P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201062 2011
  MOLINA NIETO JUAN 26453431G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200754 2011
  MOLINA NU ÑEZ JESS ICA ANA BEL X6433428Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221296 2011
  MOLINA RU IZ JOSE JAVIER 43625246L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213412 2011
  MOLINAS PARA LS JAIME 78000103L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219027 2011
  MOLINER BLAN CH JORGE 35006462W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201242 2011
  MOLIST FUN OLLET JOSE MA 79300996D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219455 2011
  MOLIST SOLER JORGE LUIS 36535425V Impost Renda Persones Físiques 2008 2010201732 2010
  MON CLAU DIA MAR CELA X2714722D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220496 2011
  MONA CO PAS CAL AN DRE X4960277M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221066 2011
  MONCAYO LOZAN O MAR IA DEL CARMEN 40454099C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211155 2011
  MONDIAL TRUS T SL B55023568 Impost Societats 2009 2011106708 2011
  MONTAJES CEPA, SL B63628689 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310128 2011
  MONTALAT BER TA JOAN 40455212Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211248 2011
  MONTASE LL NA DAL LIDIA 33891475D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201061 2011
  MONTE CIUDAD SA A41258898 Impost Societats 2009 2011100818 2011
  MONTENE GRO LARA AN TONIO 46671794X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215313 2011
  MONTENE GRO NOGUERA MAR IA 40555967K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212144 2011
  MONTER O FONTALBA JUAN 40339050V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207827 2011
  MONTER O PERE Z ENR IQUE 38791977Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202300 2011
  MONTERRU BIO BLAZQUE Z JOSE 40270716Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204167 2011
  MONTES ALAM INOS CAR LOS JAVIER 40450540A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211054 2011
  MONTES CAR DONA JOSE ELIEGER X3500703B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220769 2011
  MONTES INOS ALMA GRO ELISA 40349561V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208186 2011
  MONTEYS-OLME DO INVER , SL B17919226 Impost Societats 2009 2011107290 2011
  MONTIEL GAR CIA, JOSE AN TONIO 14588450X Impost Renda Persones Físiques 2008 2010200400 2010
  MONTIFER , SL B17391103 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306317 2011
  MONTORO MONTORO SONIA 41551878D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213055 2011
  MONTORO PELAE Z FCO-XAVIER 43627818S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213527 2011
  MONTORO RODRIGUE Z NICOLAS 23679674R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200486 2011
  MONTSERRA T CAS TELLA, PEDRO 38507257J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202170 2011
  MONTUR IOL RIERA M DEL TURA 40212936N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202786 2011
  MONZO QUER ROSAR IO 40319987K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206954 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  MORA DOMINGUE Z FRAN CISCO 40289809L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205274 2011
  MORA GUTIERRE Z EGAR JUAN 45542066L Impost Renda Persones Físiques 2007 2009217870 2009
  MORA MA LLOLAS FRAN CES C 77091271D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216300 2011
  MORA MAR TINE Z VIRTUDES 40267730C Impost Renda Persones Físiques 2008 2010204730 2010
  MORA PRA TS SARA 43626756B Impost Renda Persones Físiques 2008 2010215298 2010
  MORA RAM IRE Z DAM IAN 40305078Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206112 2011
  MORA GRE GA FELIU JAUME 39851799K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202580 2011
  MORA L QUER M PILAR 40421330A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209018 2011
  MORA LES CAN TISAN O ANA 75093510M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216104 2011
  MORA LES CARR ILLO FCO JAVIER 46338764C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215026 2011
  MORA LES VILALTA JAIME 40560597M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212464 2011
  MORDOH CAZORLA, JACOB 43679000E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214219 2011
  MORDOH DAVID SAMUE L X0162890G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219835 2011
  MORDOH GROSS MICHELLE 43673644W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213953 2011
  MORDOH ISAA C X1178744V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220045 2011
  MORDOH MA ZALTOV FOFO X0162891M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219836 2011
  MORDOH, ALBER TOS X1178731G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220044 2011
  MORE L MAS CORT JEAN PIERRE 41631188S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213218 2011
  MORE LL OLIVE GLORIA 40301421Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205909 2011
  MOREN AU GER FERNAN DO 40312754X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206551 2011
  MOREN O ALVARE Z MIGUE L 34761651A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201201 2011
  MOREN O BALLES TA M DEL PILAR 38503574X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202166 2011
  MOREN O CAN O SA LVADOR 53089630H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215894 2011
  MOREN O FERNAN DEZ DOLORES 46115858F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214873 2011
  MOREN O FERNAN DEZ SAN TIAGO 75122854R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216106 2011
  MOREN O INFAN TE MANUE L 07972349C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200155 2011
  MOREN O LOPEZ SE BAS TIAN 75092677T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216103 2011
  MOREN O MU ÑOZ JUAN 25592818M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200634 2011
  MOREN O RIERA DEVALL JONA TAN 79303178Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219551 2011
  MOREN O RIERA DEVALL, CAR LES 79300314V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219419 2011
  MOREN O RODRIGUE Z JUAN 52212226H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215748 2011
  MOREN O SAN CHEZ BEN ITO 40427743E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209503 2011
  MOREN O TROYAN O FRAN CISCO 40255659R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203373 2011
  MORE T BURRASS O SONIA 40328287H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207380 2011
  MORON ES PIN, PEDRO 35099964D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201344 2011
  MORR IS STUAR T CHAR LES X6151153X Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223842 2010
  MORUN O ALCAIDE AN GEL 77901488M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217463 2011
  MOSCOSO PERE Z AN GEL 40514508P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211781 2011
  MOTJER VIÑOLAS ALBER TO 40304072E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206067 2011
  MOTO EXPER T, SL B17547860 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307407 2011
  MOTORS CATALANNE DISTRIBUTION SL B17700113 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308218 2011
  MOUHADOUCH AFAR FACH HAYAT 41588586D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213168 2011
  MOURA BIT SA LIH EL X5946602K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221207 2011
  MOVILLA RU BIO, JOSE AN TONIO 40297185N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205682 2011
  MOYA BACHILLER IMPER IO 77899360Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217322 2011
  MOYA BACHILLER MIGUE L AN GEL 40311769Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206479 2011
  MOYA COSTA ANNA 77740257G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216501 2011
  MOYA MAN ZAN O ANA 46506421F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215056 2011
  MOYAN O BARR IONUE VO MANUE L 40447446Z Impost Renda Persones Físiques 2007 2009213586 2009
  MOYAN O TORRES JOSE LUIS 40424813J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209292 2011
  MP 2001 GES TIO I CONS TRU CCIONS SL B17546532 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307388 2011
  MP 2001 GES TIO I CONS TRU CCIONS SL B17546532 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307389 2011
  MU KHTAR AHMA D X1861118G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220212 2011
  MU LDER RICHAR D X2071393J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220288 2011
  MU LDER , HARM ROELOF X0593080W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219928 2011
  MU LLER ROGER EMMA 40446328T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210850 2011
  MU LLERA HERM OSO JOSE P 79303274X Impost Renda Persones Físiques 2008 2010221848 2010
  MU LTIASSESS ORS , SL B17317546 Impost Societats 2009 2011101763 2011
  MU LTIGRU P ASA SLU B61534699 Impost Societats 2007 2009110160 2009
  MU ÑIZ DE LA ARENA NA TIVIDAD 70507601C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215926 2011
  MU ÑOZ AR OCAS DAVID 40433554Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210003 2011
  MU ÑOZ ES PINOSA CARMEN 37283254R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201671 2011
  MU ÑOZ FERNAN DEZ LINA 43671890L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213851 2011
  MU ÑOZ FERNAN DEZ MONICA 43676268G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214083 2011
  MU ÑOZ GAR CIA EUSE BIO 52394477V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215778 2011
  MU ÑOZ GILAR T OSCAR 40894951P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212884 2011
  MU ÑOZ GONZALEZ SER GIO ALEJAN DRO X2865616T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220554 2011
  MU ÑOZ LOZAN O M CARMEN 40284590K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204961 2011
  MU ÑOZ MAR TIN JOSE M 40284603B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204962 2011
  MU ÑOZ OLMO MONTSERRA T 40442312D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210630 2011
  MU ÑOZ PAU L EMMANUE L X4582628Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221012 2011
  MU ÑOZ RODRIGUE Z MAR ISA 17170420T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200373 2011
  MU ÑOZ RODRIGUE Z VALEN TIN 43446541R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213339 2011
  MU ÑOZ TORRES , AN GEL RA FAE L 46017792J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214801 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  MUR GOU CAPDEVILA SILVIA 43629420F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213597 2011
  MUR IEL MA CIA, ALBER T 45539271F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214435 2011
  MUR OS Y ES TRU CTURAS HERMAN OS HERRERA SL B17741810 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308469 2011
  MUS COLINO AN TONIO X0649107R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219943 2011
  MUS ICA EN OFER TA, SL B62890249 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310028 2011
  MUS T CARS , SLU B17698762 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308211 2011
  MU XACH PRIETO MAR IA CARMEN 40510715X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211702 2011
  NA CA ROSEN OW JULIO X0692966E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219959 2011
  NA LAG KERSE SL B64926223 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310250 2011
  NARAN JO LOREN ZO, MANUE LA 75432885S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216139 2011
  NARUMA L THAN WAN I, JUMR OMA L X0782930X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219978 2011
  NA TURA L CLOTHING, SL B17340464 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306048 2011
  NA TURA L CLOTHING, SL B17340464 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306049 2011
  NA TUR CORK, SL B17366162 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306187 2011
  NAUS L EM PALME SA A17202540 Impost Societats 2007 2009109872 2009
  NAU TICA ACTUA L UN IVERSA L, SL B63678817 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310143 2011
  NA VARRE TE CATENA JOSE MANUE L 38808650Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202330 2011
  NA VARR O CHACON AITOR 52436017L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215799 2011
  NA VARR O DEL RIO, MAR IA DEL CARMEN 40288199L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205192 2011
  NA VARR O GAR CIA JUAN JESUS 43673968G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213972 2011
  NA VARR O NA VARR O FRAN CISCO JAVIER 43439800E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213334 2011
  NA VAS SAN TIN JORDI 40558558J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212319 2011
  NA VLAN I HIRA LAL X2378996Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220391 2011
  NA VLAN I HITES H X5099811K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221099 2011
  NE BOT SERRA JORGE 33942861J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201139 2011
  NE GOCIOS DE VEHICULOS INDUS TRIALES , SL B17643206 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307944 2011
  NE IRA AU DEN IS FELIX 46121214G Impost Renda Persones Físiques 2008 2010216824 2010
  NE IRA CELIS JUAN CAR LOS X6633545T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221334 2011
  NE IRA DIEGO ALBER TO X3241367T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220681 2011
  NE TEJES MA VESAN SL B17839903 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308843 2011
  NE TTIS ELISA BETTA ROSA X2337455B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220380 2011
  NEUMANN JULIANE MAR IA NA C GEISS LER X2158043E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220328 2011
  NE VADO MONTAÑO RAU L 45548600K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214669 2011
  NE XAPA 2000 SL B47459847 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309359 2011
  NGO-BITOMOL NGO-NDJAM OUHA JOELLE 41549616R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213017 2011
  NIALET PARERA MAUR ICIO 37747111V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201921 2011
  NICOLAU ADELL RA FAE L 40556250M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212154 2011
  NIETO RODRIGUE Z ALEJAN DRO 40528150B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211969 2011
  NIETO RODRIGUE Z LUCAS 40536067Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212012 2011
  NIETO SIER CO JAIME 78022171F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219275 2011
  NIHLAVI VILLA MA YIDA 40447351B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210912 2011
  NOGUE CASAS PEDRO 78001363Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219085 2011
  NOGUE GARR IGA JOSE 77893521L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216891 2011
  NOGUE POU, JOSE 33909891W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201072 2011
  NOGUERA DIAZ FRAN CISCO 25969259M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200667 2011
  NOGUERA SAN TANA CAR LOS 40449198H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211004 2011
  NOGUERA SAN TANA JORDI 40436351M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210204 2011
  NOGUES DIAZ, IVAN 40340163A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207869 2011
  NOGUES I CUR TO SL B17965013 Impost Societats 2009 2011106300 2011
  NOU DOLMEN , SLU B17736240 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308426 2011
  NOU STAR HABITATGES SL B17488396 Impost Societats 2007 2009110005 2009
  NPJ-STUDIO DES IGN, ILLUS TRA TION & AR T, S B64707854 Impost Societats 2008 2010108193 2010
  NU ÑEZ CUES TA FRAN CISCO 36557880R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201489 2011
  NU ÑEZ VAR GAS AN TONIO JOSE 43676194E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214081 2011
  OBIOLS PIÑOL LUIS 43671059Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213806 2011
  OBJECTIU INM OGES TIO, SA A17217902 Impost Societats 2009 2011100618 2011
  OBON EJAR QUE RAM ON 38002990K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201981 2011
  OBRA CIVIL SAN T AN DREU DE LA BAR CA, SL B63004832 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310047 2011
  OBRES I MAN TEN IMEN TS VIALS, SL B60891157 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309688 2011
  OBRES I SER VEIS BRICK 9, SL B17643115 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307943 2011
  OBRES JAIS, SL B60795747 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309678 2011
  OBRIEN GONZALEZ GABRIELA VICTOR 40368564E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208516 2011
  OCA LOPEZ JOSE LUIS 33256218N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201015 2011
  OCIFE 75 SL B17821133 Impost Societats 2008 2010106252 2010
  OCIFE 75 SL B17821133 Impost Activitats Econòmiques 2009 2010308827 2010
  OCIFE 75 SL B17821133 Impost Activitats Econòmiques 2009 2010308828 2010
  OCIFE 75 SL B17821133 Impost Activitats Econòmiques 2009 2010308829 2010
  OCIFE 75 SL B17821133 Impost Activitats Econòmiques 2009 2010308830 2010
  OCIFE 75 SL B17821133 Impost Activitats Econòmiques 2009 2010308831 2010
  OCIFE 75 SL B17821133 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308753 2011
  OCIFE 75 SL B17821133 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308754 2011
  OCIFE 75 SL B17821133 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308755 2011
  OCIFE 75 SL B17821133 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308756 2011
  OF COURSE SL B17211194 Impost Societats 2009 2011101423 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  OFICIALS 2000, SCCL F62213178 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310618 2011
  OJEDA CHINCHILLA RAM ON 26184633F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200684 2011
  OLEINIKOVA TALA X3389412V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220733 2011
  OLGUIN ROJA GLADYS ELISA BETH X4089606E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220922 2011
  OLIELECTRIC SL B13288048 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304490 2011
  OLIVA ALGANS M ASSUM PTA 40419173P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208854 2011
  OLIVA GONZALEZ AN TONIO 38805801V Impost Renda Persones Físiques 2008 2010202739 2010
  OLIVA GONZALEZ AN TONIO 38805801V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202326 2011
  OLIVARES GOME Z SYLVIA MAR CELA X0816226W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219988 2011
  OLIVAS HUAR TE, M JERUSA LEN 40259155R Impost Renda Persones Físiques 2008 2010204215 2010
  OLIVE HERNAN DEZ ALAN 43635173X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213732 2011
  OLIVEIRA GONZALEZ CLEMEN TE 47724299N Impost Renda Persones Físiques 2008 2010217614 2010
  OLIVER COROMINAS ISA BEL 77910734M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218144 2011
  OLIVER LLANES AN TONIO 37760232M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201931 2011
  OLIVES GIBER T JAUME 40430803T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209778 2011
  OLIVES TUR IAS FRAN CES C 41551195Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213039 2011
  OLLE GUTARRA , JOSE 40243246P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203045 2011
  OLLER PUJOL, JOSE P M 77909621L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218080 2011
  OLMO CAS TRO AN GEL 40357274W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208360 2011
  OLVERA RIVAS WILSON GRE GORIO 41648874Z Impost Renda Persones Físiques 2008 2010215042 2010
  OMER CAR OLINE YVONNE X8963800X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221558 2011
  OMN IBUS SER VEI I RE PARA CIO, SL B17536244 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307302 2011
  OMN IBUS SER VEI I RE PARA CIO, SL B17536244 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307303 2011
  ONOMA ISAA C JOHNS ON KWAS I X2854572L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220552 2011
  ONTIVER OS GOME Z JORGE 40297629L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205701 2011
  OOMEN , HEN DRIKUS JOHANNES JACOBUS X4425710G Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223549 2010
  OOMEN , HEN DRIKUS JOHANNES JACOBUS X4425710G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220983 2011
  OPERA TIUS EN PROJECCIO EN BAS TIDES GRU P B17854795 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308879 2011
  OPTICA MILEN T SA A17122292 Impost Societats 2009 2011100488 2011
  OPTICA MILEN T SA A17122292 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302171 2011
  OPTICA MILEN T SA A17122292 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302172 2011
  OPTICA MILEN T SA A17122292 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302173 2011
  OPTICA MILEN T SA A17122292 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302174 2011
  OPTIMA MILEN IUM ETT,SL B60638277 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309636 2011
  ORDOÑEZ DUBON MER CEDES 40315705V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206712 2011
  ORFRE D GIRONA SLU B17668948 Impost Societats 2007 2009105910 2009
  ORIOL CABAÑO JUAN 40435173T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210113 2011
  OROWINES SL B17984022 Impost Societats 2009 2011107292 2011
  ORR I PUIG, JOSE 40293698K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205508 2011
  ORR IOLS FAJULS, M MER CEDES 77728266L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216480 2011
  ORTEGA GIRBAU , ALBER TO 43672122K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213862 2011
  ORTEGA JIMENE Z AN TONIO 40421077A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208993 2011
  ORTEGA MAR TIN MANUE L 37692258L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201858 2011
  ORTEGA MAR TINE Z SA LVADOR 40522706H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211896 2011
  ORTEGA PALEN ZUE LA, FRAN CISCO 23962901Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200500 2011
  ORTEGA ROBLEDILLO, JOSE MAR IA 40347435F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208120 2011
  ORTEGA ROLDAN JUAN JOSE 45488434T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214376 2011
  ORTEGA SE GURA AN TONIO 38850529X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202389 2011
  ORTIZ AGUILA PEDRO 47702209W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215603 2011
  ORTIZ DE ZEVALLOS BILLON, XAVIER -CAR LOS 45540971M Impost Renda Persones Físiques 2007 2009217840 2009
  ORTIZ RAM IRE Z JOSE MANUE L 40321973Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207068 2011
  ORTIZ TOMAS LOUR DES 33913375J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201081 2011
  ORTIZ UCLES PEDRO JOSE 40320782B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206993 2011
  ORTOLA ORTEGA JOAQUIN 43546616A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213390 2011
  ORTS GAR DE LETICIA 41070751L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212959 2011
  OSORIO TIMARAN RU TH MAR YUR I X5066724P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221092 2011
  OSPINA OSORIO JORGE HERNAN 41667332A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213257 2011
  OUA HABI KHALID X2761966B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220520 2011
  OUTERE LO RODRIGUE Z MIGUE L AN GEL 36015812C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201396 2011
  OVIEDO ALEJAN DRO JAVIER X3048639N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220603 2011
  OXIGEN O VILLEN , SL B63050322 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310059 2011
  OZCAR T SISTEMAS , SL B17983834 Impost Societats 2009 2011106441 2011
  PADILLA MAR TINE Z M LUISA 38068132G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202011 2011
  PADILLA RAM ON MA TEO 77734225K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216495 2011
  PADROSA PUIGMITJA JOSE 77907394T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217909 2011
  PAE Z GUILLEN MODES TO 37770053M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201935 2011
  PAE Z PILA AN TONIO 44986640C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214332 2011
  PAE Z Y COSTA, SL B17268608 Impost Societats 2009 2011101631 2011
  PAGES COLOMER SL B17147380 Impost Societats 2009 2011101290 2011
  PAGES DOMINGO JUAN 77900977T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217429 2011
  PAGES RIDORSA AN TONIO 40526665K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211940 2011
  PAGES PETIT MAR TORI PILAR 36503801H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201444 2011
  PAGUILLO GAR CIA, SAN TIAGO 45542593V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214556 2011
  PAILHEZ VINDUA L CRISTINA 43674061M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213980 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  PAIRO RODRIGUE Z CAR LOS 40430731C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209768 2011
  PAIRO TEIXIDOR JESUS 77903871L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217625 2011
  PAISAN HERNAN DEZ, CAR LOS AN DRES 40321812Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207052 2011
  PAJARES CAM POY RAM ON 40273747B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204330 2011
  PALA ROSA LES ALICIA 46760823Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215544 2011
  PALACIOS EXPOSITO ADOLFO 40558741N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212336 2011
  PALAHI ADROHER XAVIER 40346931D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208103 2011
  PALAU FONT MAR C 77911239G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218190 2011
  PALMA MOREN O VICEN TE 40336716Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207722 2011
  PALMER O BER TRAN JOSE 40559488T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212388 2011
  PALOL RES IDEN CIAL SL B17807264 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308714 2011
  PALOMARES MER INO DOMINGO 33942907J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201140 2011
  PALOMINO GRIVE IVAN 40358013M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208375 2011
  PALTRE PALAHI DAN IEL 40343258Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207993 2011
  PANNA 1927 SL B17832593 Impost Societats 2009 2011105340 2011
  PAR 54 SL B17489964 Impost Societats 2009 2011107259 2011
  PARA DA CUQUE JO CAR LOS 76729647Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216242 2011
  PARA LS COLOMER JORGE 78001327R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219081 2011
  PARAR OLS FIGUERAS JAUME 77900062M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217369 2011
  PAR DILLO LOPEZ MANUE L 40358054T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208378 2011
  PAR DO CUDINA CH, JOSE MAR IA 40527116N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211947 2011
  PAR DO LAZAR O, JORGE 33919683L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201095 2011
  PAR ODI GAR CIA, ANA MAR IA 45549926J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214686 2011
  PARRA O LEA L JUAN CAR LOS 40441757Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210589 2011
  PARR O MORA TA MAR IA 40302154J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205956 2011
  PASAMAR FLORES , PEDRO 47947184G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215638 2011
  PASAMAR GARR IDO CAR LOS ALEJAN DRO 45834115Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214743 2011
  PAS CUA L AR TS MUS IC, SLU B17887894 Impost Societats 2009 2011105756 2011
  PAS CUA L GARR IDO FERNAN DO 38052291X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201996 2011
  PAS CUA L HINOJOSAS AN DRES 46685070S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215480 2011
  PAS CUA L VALIEN TE CAR OLINA 45542425X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214548 2011
  PAS TELLS NOGUE M DOLORES 40271257M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204193 2011
  PAS TOR MA TTEL, ERNES TO SIGFRE DO 47653944Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215599 2011
  PAS TORE T SOLA MAR IA 40600724C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212715 2011
  PAS TRANA DOMINGO JESUS 05213836N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200071 2011
  PATRIMONIAL GER -SAN , SL B17679044 Impost Societats 2009 2011104254 2011
  PATRIMONIOS JOTA PUN TO A, SL B17682071 Impost Societats 2007 2009110078 2009
  PAVLOVIC CLAU DIA BRIGITTE X8550060V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221537 2011
  PAVLOVIC, ME LAN IE X4429888L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220986 2011
  PAYET DARANAS ROBER TO 40273258M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204311 2011
  PAYET RASE T M CONCEPCION 40256698M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203422 2011
  PAYET SA BAR I JOSE 40512020G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211725 2011
  PAYET VICENS ALBER T 40450341B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211044 2011
  PAZZA SOFT SL EN CONS T. B17852427 Impost Societats 2009 2011107283 2011
  PCI OBRA CIVIL SA A61498333 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303951 2011
  PCI OBRA CIVIL SA A61498333 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303952 2011
  PECER O MORGADO, MANUE L JOSE 45541808Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214531 2011
  PEDRA CAS TAN YE VICTOR 40441759P Impost Renda Persones Físiques 2008 2010212087 2010
  PEDRA CAS TAN YE VICTOR 40441759P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210590 2011
  PEDRA ZA BLAN CO JOSE A 30435430J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200935 2011
  PEDRA ZA MAR TINE Z NA DIA 40360990S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208430 2011
  PEDRA ZA ROS JOSE 40283923K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204916 2011
  PEIX ONCINS SE BAS TIAN 78022103P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219272 2011
  PEIXOS GERMANS ORTIZ, SL B17279027 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305724 2011
  PEIXOS GERMANS ORTIZ, SL B17279027 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305725 2011
  PEIXOS GERMANS ORTIZ, SL B17279027 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305726 2011
  PELAYZ ZAM BRAN O PEDRO ENR IQUE 45965097B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214773 2011
  PELEGRINA ME DINA JUAN 78148768N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219333 2011
  PELL GABINE T PER ICIAL, SL B17624586 Impost Societats 2008 2010104608 2010
  PELL SE GURA ORIOL 40343109M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207990 2011
  PELTNER WOLFGAN G PAU L X6017523X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221217 2011
  PEMAR FA SL B17698929 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308212 2011
  PEMAR FA SL B17698929 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308213 2011
  PEÑA GALVIZ MAUR ICIO X6366013G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221265 2011
  PEÑA SAM PEDRO FRAN CISCO 37301077E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201692 2011
  PERA L AME ZCUA MANUE L 46510307Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215064 2011
  PERAN O ALONS O, ANA LIA VIVIANA 45826104F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214706 2011
  PERE ILA ZUR ITA SER GI 40435879Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210171 2011
  PERE IRA MAS GRAU CRISTINA 40343464S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207998 2011
  PERE LLO MONES M CRISTINA 40463203Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211519 2011
  PERE LLO ORTIZ CAR LES 40362851J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208460 2011
  PERE Z ALVARE Z CRISTINA 45827330Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214719 2011
  PERE Z BARR OS JOSE 35245190J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201385 2011
  PERE Z BRU GUES M AN GELES 16562043L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200358 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  PERE Z BUEN O PEDRO AN TONIO 78021063A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219214 2011
  PERE Z CAR DENAS JENN Y X6684558E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221344 2011
  PERE Z CARRER O JUAN CAR LOS 51610025A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215668 2011
  PERE Z CAS TAÑE, FRAN CISCO JAVIER 40300752Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205873 2011
  PERE Z DURAN D LEONOR CONSUE LO 45171349Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214346 2011
  PERE Z EGEA RICAR DO 77961653W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218805 2011
  PERE Z FERNAN DO LUIS X1373625L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220102 2011
  PERE Z FIGUERAS JOSE P LLUIS 40325108J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207222 2011
  PERE Z GALERA LUCAS 24195860K Impost Renda Persones Físiques 2008 2010200689 2010
  PERE Z GALERA LUCAS 24195860K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200555 2011
  PERE Z MAN CEBO FRAN CISCO 37287434H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201678 2011
  PERE Z MAR TIN FRAN CISCO 40602005J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212792 2011
  PERE Z MAR TIN JUAN JOSE 75436499H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216141 2011
  PERE Z MIRA LPEIX JOSE P 77905728J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217780 2011
  PERE Z MU ÑOZ CARMEN 45539070J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214429 2011
  PERE Z PERE Z DAN IEL 40273855G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204334 2011
  PERE Z PORTILLO, JONA TAN 45549151C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214677 2011
  PERE Z RODA DAVID 44006650Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214298 2011
  PERE Z RU BIO EU GEN IO 38422918S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202117 2011
  PERE Z SOLAN O MONTSERRA T 39348799P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202546 2011
  PERE Z SU BIRANA CAR LOS 77999751N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219004 2011
  PERE Z TELLEZ JUAN CAR LOS 40601667C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212773 2011
  PER IS GUBAU AN TONIO 79302255A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219512 2011
  PERMA YER BAS TAR DAS JOAN 37265387M Impost Renda Persones Físiques 2008 2010201948 2010
  PERMA YER BAS TAR DAS JOAN 37265387M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201647 2011
  PER PINYA GOMBAU , M MA GDALENA 43672891P Impost Renda Persones Físiques 2008 2010215739 2010
  PERR I PATRICIA X7633933A Impost Renda Persones Físiques 2008 2010224074 2010
  PES CADOS REUN IDOS ROSASMAR SA A17025719 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301158 2011
  PES CADOS REUN IDOS ROSASMAR SA A17025719 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301159 2011
  PES CADOS REUN IDOS ROSASMAR SA A17025719 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301160 2011
  PES CADOS REUN IDOS ROSASMAR SA A17025719 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301161 2011
  PES CADOS REUN IDOS ROSASMAR SA A17025719 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301162 2011
  PES CADOS REUN IDOS ROSASMAR SA A17025719 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301163 2011
  PES CADOS REUN IDOS ROSASMAR SA A17025719 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301164 2011
  PES CADOS REUN IDOS ROSASMAR SA A17025719 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301165 2011
  PET TODO EDUAR DO 46564320S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215134 2011
  PETETIN VINCEN T PATRICK SYLVAIN X9323991K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221582 2011
  PETREA OCTAVIAN X8735549B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221548 2011
  PFLAUM BAUM HOLGER X2295331T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220372 2011
  PHILTRA DE, SL B17367814 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306198 2011
  PHILTRA DE, SL B17367814 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306199 2011
  PI BADOSA JOAN 77920429V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218631 2011
  PIBERNA T MAS ALBER T 45538440G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214405 2011
  PIC DE LES BRU IXES , SL B17624917 Impost Societats 2008 2010108703 2010
  PIEDRA RE PULLO ADOLFO 40512300P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211729 2011
  PIERA PRA T XAVIER 40427889F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209512 2011
  PIJOAN PUIG JOAN 40297091X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205676 2011
  PIJUAN GONZALEZ MIGUE L AN GEL 40452248D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211100 2011
  PINO ALONS O MAR IA ISA BEL 40451452H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211082 2011
  PINO GUIÑEZ, LUIS 40363274E Impost Renda Persones Físiques 2008 2010209677 2010
  PINTO AR IMAN Y, M PIEDAD 77899591V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217338 2011
  PIÑOL MAS IP GLORIA 37728554K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201899 2011
  PIQUE ES TEVE AN TONIO 46625363Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215170 2011
  PIRES PAU LO GONZALO X4846956M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221043 2011
  PLA CONGOST GABRIEL 40236997S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202924 2011
  PLA DEL RO, SL B60630704 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309635 2011
  PLA GIRONES MAR IA LOUR DES 40301030Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205881 2011
  PLA SERRA TS FRAN CISCO JAVIER 40294379N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205548 2011
  PLADEMUN T PAS TELLS JOSE FINA 40298859F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205769 2011
  PLAG RE BECCA X1300608G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220064 2011
  PLAG, ISA BEL X1300371C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220063 2011
  PLAJA MAR TINE Z EDUAR DO 38836656Y Impost Renda Persones Físiques 2007 2009203004 2009
  PLANA AR IZA SAN TIAGO 52393794R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215775 2011
  PLANA BROSA JORGE 79295167E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219371 2011
  PLANA FERRES FCO JAVIER 46673039J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215422 2011
  PLANA OLIVET CAR LOS 40454599Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211201 2011
  PLANAS AMA T JORDI 40319052Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206908 2011
  PLANAS FIGUERAS ALBER TO 40316985D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206791 2011
  PLANAS LLOP PEDRO 36952765E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201578 2011
  PLANAS MA TA MIQUE L 40351609H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208230 2011
  PLANAS MOLLERA LLUIS 77896913F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217117 2011
  PLANAS MONCANU T JORGE 77961520F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218791 2011
  PLANAS ROMA GUERA ES THER 77894301V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216941 2011
  PLANE LLA BOSCH JOAN 77899889Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217357 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  PLANE LLA DOMENE CH JUAN 77893073P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216867 2011
  PLANE LLA JOU EDUAR DO 40317474S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206811 2011
  PLAN IFICACIO I GES TIO ES PORTIVA, SL B17588864 Impost Societats 2008 2010104305 2010
  PLAQUEMA SL B17146457 Impost Societats 2009 2011101283 2011
  PLATA RUAN O MAR CIAL 07438376S Impost Renda Persones Físiques 2008 2010200159 2010
  PLATJA PINE LL VILLAS , SL B17629544 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307876 2011
  PLATJA PINE LL VILLAS , SL B17629544 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307877 2011
  POCA HIDALGO SAN DRA 46348004Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215035 2011
  POCH PAYAR OL ANA LUISA 37772755Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201937 2011
  POL ME LEN DEZ OLGA 40329277L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207435 2011
  POLIES TER NAU TIC, SL B17538638 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307309 2011
  POLIES TER SO-MA , SL B17391590 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306325 2011
  POLOGNIOLI DIEGO X4497679Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220999 2011
  PONCELAS ALVARE Z SER GIO 40438122M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210338 2011
  PONS ARM ITJES JORGE 40291843Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205405 2011
  PONS BUS QUE T JOSE P 40275311B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204419 2011
  PONS SAN CHEZ FRAN CISCO 40558223T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212289 2011
  PONS SE GARRA LAURA 40560554P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212462 2011
  PONS DOMENE CH VALLE ES TEBAN 37649094A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201792 2011
  PONT COLLDECARRERA JESUS MAR IA 46670963F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215258 2011
  PONTES GOME Z JOSE MANUE L 36086829J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201400 2011
  PORT RA BASSA , ANA MAR IA 40338393G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207801 2011
  PORTAL D AVALL, SL B17212903 Impost Societats 2009 2011101429 2011
  PORTELLA ROMER O CARMEN 24090769V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200517 2011
  PORTES RA FAR T JOAN 43678096S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214174 2011
  PORTILLO PEIRO AMA LIA 77902268A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217520 2011
  PORTSVIDRES SL B17830621 Impost Societats 2009 2011105325 2011
  PORXAS MA LLOL JORGE 40417330M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208757 2011
  POSE IDON YACHTING ES PAGNE , SLU B17976804 Impost Societats 2008 2010107640 2010
  POTIER JULIEN AN TOINE SE BAS TIEN X3587345N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220796 2011
  POU SOLA, DAVID 40337189L Impost Renda Persones Físiques 2007 2009209668 2009
  POU SOLA, DAVID 40337189L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207746 2011
  POU VIUSA RAM ON 40295634W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205623 2011
  POUCHOL ISA BELLE X0555441Z Impost Renda Persones Físiques 2008 2010222232 2010
  POUS FERNAN DEZ AN DRES 77903864N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217624 2011
  POVEDAN O PERE Z JOSE P 90002223A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219781 2011
  POWER GES T SYSTEM SL B17962762 Impost Societats 2009 2011106283 2011
  POZO CABEZA ALONS O 34775814K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201213 2011
  POZO ES COBAR JESUS 09153721C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200214 2011
  PRA CTIC GES TIONS , SL B17427600 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306578 2011
  PRA CTIC GES TIONS , SL B17427600 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306579 2011
  PRA CTIC GES TIONS , SL B17427600 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306580 2011
  PRA CTIC GES TIONS , SL B17427600 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306581 2011
  PRA DAS PALAM O, SILVIA 40347727T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208132 2011
  PRA DO CIVIT, AR TUR O 40259782F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203564 2011
  PRA KAS H PRA KAS H X1813625Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220189 2011
  PRA T BADIA DAVID 43634585C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213729 2011
  PRA T CLAPAR OLS LLUIS 40443013C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210665 2011
  PRA T FRANÇ OIS JOSE X9266548D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221578 2011
  PRA TS CASAS FERNAN DO 40433176G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209975 2011
  PRA TS CASAS LIDIA 40425315D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209329 2011
  PRA TS PIBERNA T DAVID 40309024Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206332 2011
  PRE CABLEA DO ELECTRICO FIGUERAS , SL B17411075 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306439 2011
  PRE FABRICADOS Y ES TRU CTURAS ES DEN OR, SL B43886886 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309350 2011
  PREMA LAT, SL B17765512 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308535 2011
  PREM IERE LOGISTIC GRU P SL B17698317 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308208 2011
  PRESAS CAR OLA, FRAN CISCO JAVIER 40328793H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207411 2011
  PRES COT CONTROL SL B17800368 Impost Societats 2009 2011105122 2011
  PRES TIGE JAFRE SL B17139098 Impost Societats 2008 2010101463 2010
  PRE VEN PLAG SL B17977752 Impost Societats 2009 2011106378 2011
  PRE VEN TIA CONS TRU CCION INTEGRA L SL B17851296 Impost Societats 2009 2011107282 2011
  PRIETO EXPOSITO FERNAN DO 40452570D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211105 2011
  PRIETO FERNAN DEZ JOSE MAR IA 52510320D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215811 2011
  PRIETO JORBA MANUE L 37266918H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201652 2011
  PRIETO ROMER O MAR IA CARMEN 40602604Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212822 2011
  PRODALGI, SL B17354689 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306119 2011
  PRODALGI, SL B17354689 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306120 2011
  PRODALPA 2001, SL B62832498 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310019 2011
  PRODALPA 2001, SL B62832498 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310020 2011
  PRODUCTOS CARN ICOS ME DITERRANE OS, SL B61718094 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309828 2011
  PROIMSE CTOR SL B17813437 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308731 2011
  PROJECT4GIRONA SLU B17856832 Impost Societats 2009 2011105525 2011
  PROLLEVAN T, SL B17633405 Impost Societats 2007 2009110060 2009
  PROMICA EM PORDA, SL B17808106 Impost Societats 2007 2009110121 2009

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  PROMOCIO I GES TIO TECNICA DE FINQUES ,SL B17711169 Impost Societats 2009 2011104495 2011
  PROMOCIO I GES TIO TECNICA DE FINQUES ,SL B17711169 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308276 2011
  PROMOCIO I GES TIO TECNICA DE FINQUES ,SL B17711169 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308277 2011
  PROMOCION Y CONS TRU CCION GRU PO CIBLOK SL B17813569 Impost Societats 2009 2011105197 2011
  PROMOCIONES CONMA BASA SLU B17792581 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308645 2011
  PROMOCIONES GALLADERA SL B17129974 Impost Societats 2007 2009109917 2009
  PROMOCIONES P.I. LINEA MAR , SLU B17628991 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307864 2011
  PROMOCIONS DEL EM PORDA 2004 SL B17805912 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308709 2011
  PROMOCIONS DEL EM PORDA 2004 SL B17805912 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308710 2011
  PROMOCIONS EL SERRA T DE PORTUGAL, SL B17566274 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307511 2011
  PROMOCIONS EL SERRA T DE PORTUGAL, SL B17566274 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307512 2011
  PROMOCIONS GALLIGAN TS, SL B17587577 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307640 2011
  PROMOCIONS GALLIGAN TS, SL B17587577 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307641 2011
  PROMOCIONS GER ISENA SLU B17227273 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305504 2011
  PROMOCIONS I CONS TRU CCIONS MIL NOU-CEN TS B17529751 Impost Societats 2009 2011103260 2011
  PROMOCIONS I OBRES BONMA TI, SL B62791850 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310010 2011
  PROMOCIONS IMM OBILIAR IES DE LES AGUDES D B17294745 Impost Societats 2009 2011101698 2011
  PROMOCIONS MOSE LLA 2.003, SL B17735572 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308415 2011
  PROMOCIONS MOSE LLA 2.003, SL B17735572 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308416 2011
  PROMOCIONS MOSE LLA 2.003, SL B17735572 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308417 2011
  PROMOCIONS MOSE LLA 2.003, SL B17735572 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308418 2011
  PROMOCIONS PIFERRER & RODRIGUE Z SL B17783358 Impost Societats 2008 2010105931 2010
  PROMOCIONS RIERA L 2003 SL B17702994 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308241 2011
  PROMOCIONS SARR IA DE TER , SL B17416058 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306481 2011
  PROMOCIONS SARR IA DE TER , SL B17416058 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306482 2011
  PROMOCIONS SARR IA DE TER , SL B17416058 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306483 2011
  PROMOCIONS TERR I 2001, SL B17683012 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308146 2011
  PROMOCIONS TUR ISTIQUES DE BLANES SA A17204199 Impost Societats 2009 2011100595 2011
  PROMONA VIM BESA LU 2000, SL B17641945 Impost Societats 2009 2011104018 2011
  PROMOSE ITER , SL B62492178 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309950 2011
  PROMOSE ITER , SL B62492178 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309951 2011
  PROMOSE ITER , SL B62492178 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309952 2011
  PROMOSIT SA A17243908 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302557 2011
  PROMOTORA DE VACACIONES SA A17037391 Impost Societats 2009 2011100203 2011
  PROMOTORA DE VACACIONES SA A17037391 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301344 2011
  PROMOTORA HILAR IEN CA SL B17128539 Impost Activitats Econòmiques 2009 2010305192 2010
  PROMOTORA HILAR IEN CA SL B17128539 Impost Activitats Econòmiques 2009 2010305193 2010
  PROMOTORA HILAR IEN CA SL B17128539 Impost Activitats Econòmiques 2009 2010305194 2010
  PROMOTORA HILAR IEN CA SL B17128539 Impost Activitats Econòmiques 2009 2010305195 2010
  PROMOTORA INM OBILIAR IA GIOIA 2000, SL B17626300 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307849 2011
  PROMOTORA RODRIGUE Z-GAN , SL B61216024 Impost Societats 2009 2011106999 2011
  PROMOTORA SEN TANE LLA 98, SL B61718508 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309829 2011
  PRONOU XXI, SL B17201765 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305377 2011
  PROPIETATS JOSHA SL EN LIQUIDACION B17642687 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307938 2011
  PROPIETATS JOSHA SL EN LIQUIDACION B17642687 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307939 2011
  PROPIETATS JOSHA SL EN LIQUIDACION B17642687 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307940 2011
  PROSPER IDAD DEN TAL SL B83994251 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310364 2011
  PROYCOAR , SL B59809392 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309531 2011
  PRUEN CA SARAR OLS ES TER 40347986Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208142 2011
  PUBILL FERRER JOSE LUIS 40513650R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211762 2011
  PUBILL JIMENE Z, MONTSERRA T 77065184G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216267 2011
  PUBILL PUBILL, RAM ON 39139991V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202461 2011
  PUBILL RE YES ASUN CION 40788741N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212845 2011
  PUCHADES PALAU LUIS AN TONIO 40420582Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208950 2011
  PUER TAS AU TOMA TICAS LOGIDOOR SL B17829870 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308807 2011
  PUER TAS TECNICAS HELETEC SL B07257835 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304397 2011
  PUER TAS TORRES GIRONA SA A17091208 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301974 2011
  PUER TAS TORRES GIRONA SA A17091208 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301975 2011
  PUGA SAN CHEZ LUIS 24063482P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200504 2011
  PUIG CABALGA RA FAE L 40450577V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211055 2011
  PUIG CAS TELLAN O JORGE 35062506H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201305 2011
  PUIG COLL JESUS 77909868J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218092 2011
  PUIG ES TAR TUS DAN IEL 40344372A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208019 2011
  PUIG SA BA MER CEDES 40420341A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208935 2011
  PUIGALRAS SOLER CONSUE LO 40259148V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203533 2011
  PUIGDEM ONT MAS IAS ES TEBAN 40231991T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202862 2011
  PUIGDEVALL FONT, JAIME 40271066K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204183 2011
  PUIGLACOMA SA A17023177 Impost Societats 2007 2009109838 2009
  PUIGMA L GIBRA T RAM ON 40418995Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208844 2011
  PUIGVER T DESM IQUE LS M.DOLORES 40258774B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203511 2011
  PUIGVER T MONER ROSA 77998095N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218947 2011
  PUIGVER T PUIGDEM ONT SA LVADOR 40291329K Impost Renda Persones Físiques 2007 2009206928 2009
  PUIGVER T PUIGDEM ONT SA LVADOR 40291329K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205373 2011
  PUIGVER T RA FAR T JUAN 40284025P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204927 2011

 7. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 25 – 6 de febrer de 2012 Núm. 1247
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA
  Recaptació
  Edicte de citació per a notificació per compareixença
  La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, d’acord amb el que disposen els articles 12.1 i 14 de la Llei
  3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, ha procedit a practicar i notificar les
  liquidacions del recurs cameral permanent corresponents als exercicis camerals que es relacionen. Com sigui que, respecte del
  electors/subjectes passius que es relacionen en l’annex la notificació personal ha estat infructuosa, d’acord amb el que disposa
  l’article 112.2 de la Llei General Tributària, 58/2003, de 17 de desembre, se’ls cita per tal que compareguin –personalment o
  mitjançant un representant- a l’objecte de ser notificats per compareixença.
  Lloc de la compareixença: A les oficines de la Cambra, Av. Jaume I, 46
  Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores.
  Termini: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte.
  Dins d’aquest termini es podrà efectuar el pagament dels deutes en període voluntari, a les mateixes oficines de la Cambra.
  Un cop transcorregut el termini indicat, en cas que no s’haguessin produït la compareixença i el pagament, la notificació
  s’entendrà efectuada a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini indicat i s’iniciarà el cobrament
  per la via de constrenyiment, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 3/1993, modificat per la disposició addicional
  6.2 de la Llei 51/2002.
  Girona, 30 de gener de 2012
  Eduard Torrent i Pairó
  Secretari general, en funcions

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  PUIXEU BAYO LLUISA 40602004N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212791 2011
  PUJADAS RICAR T PEDRO 40429387X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209643 2011
  PUJADAS SAS TRE MIGUE L 46801939K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215558 2011
  PUJOL BAÑOS NUR IA 40981364X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212941 2011
  PUJOL CABRER IZO, JAUME 40339994H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207861 2011
  PUJOL COSTA MAR C 77913739C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218321 2011
  PUJOL DOES PIRITUSAN TO, JUAN 40325549V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207254 2011
  PUJOL MASM IQUE L, ANA MAR IA 40307691F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206255 2011
  PUJOS BAYES ROGER 53128693G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215904 2011
  PUJULA CUS TOJA MAR CEL 40455125B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211241 2011
  PUNSE T FONT JORDI 40437385G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210289 2011
  PUN TA SE IXA JAS , SL B64319841 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310225 2011
  PUN TI FRE IXAS JAVIER 40326909C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207319 2011
  PUR IAN I NI NEN GAH X8690885J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221546 2011
  PUSSA IRES SL B78065307 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310265 2011
  PUSSA IRES SL B78065307 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310266 2011
  QIU SU HUA X3069981X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220614 2011
  QUAN TUM SOLUCIONS , SLU B17744228 Impost Societats 2007 2009110101 2009
  QUAN TUM SOLUCIONS , SLU B17744228 Impost Societats 2009 2011104735 2011
  QUAN TUM SOLUCIONS , SLU B17744228 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308476 2011
  QUICEN O QUINTER O OSCAR X6423945E Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223905 2010
  QUINQUENEAU PAS CAL X8671029Y Impost Renda Persones Físiques 2008 2010224189 2010
  QUINQUENEAU PHILIPPE X5017981W Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223678 2010
  QUINTANA AGUILERA FRAN CISCO 75673010C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216165 2011
  QUINTANA COSTEJA LOREN ZO 40429301Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209630 2011
  QUINTANA LADUZ MAR IA PILAR 24320423Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200570 2011
  QUINTANA NA VARR O CAR LOS 38808591R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202329 2011
  QUIÑONES CIFUEN TES DAVID 40320372S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206973 2011
  QUIÑONES MAR TINE Z, MAR COS 52439212V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215802 2011
  R.HINZ I K.ROZPARA , SL B17703844 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308243 2011
  RA BASSA MAR TINE Z GEMMA 45541452A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214520 2011
  RA BASSE DA BOADA JUANA 40506995Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211630 2011
  RA BASSE DAS PORSE LL M ROSA 77905114C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217736 2011
  RA FEL OSSA GEN OVEVA 77904592G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217695 2011
  RA HIMI BOUZIAN X8247417P Impost Renda Persones Físiques 2008 2010224127 2010
  RA HOUTI MOHAME D X2749060P Impost Renda Persones Físiques 2008 2010222982 2010
  RA IS HAR FOUF RE DOUANE 41644085D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213232 2011
  RAMA DER IA CAN PORTELLA SL B17810672 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308722 2011
  RAMA DERS DE VEDELLA DE GIRONA , SCCL F17219577 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310566 2011
  RAM IO CAS TRO, MONTSERRA T 77911079M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218172 2011
  RAM IRE Z ALONS O RU FINO 40436685V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210243 2011
  RAM IRE Z CUEN CA ILDEFONS O 40431507Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209843 2011
  RAM IRE Z DE CAR TAGENA MOREN O, FRAN CISCO D 40324987F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207216 2011
  RAM IRE Z HOME DES LUIS 45539216K Impost Renda Persones Físiques 2008 2010216336 2010
  RAM IRE Z HOME DES , ROBER TO 45539215C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214433 2011
  RAM IRE Z MAR IN CARMEN 40257303N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203445 2011
  RAM IRE Z ME LGAR M CONCEPCION 40431425R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209838 2011
  RAM IRE Z MU ÑOZ EM ILIO 24194446X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200554 2011
  RAM IRE Z ROSILLO ALEIX 41553409E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213068 2011
  RAM IRE Z SAN CHEZ EDGAR CECILIO 40565321Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212544 2011
  RAM IS FOSSAS JOAQUIN 78020995G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219205 2011
  RAM ON PORTES LLUIS 45543794E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214587 2011
  RAM OS ABAD PEDRO PABLO 28618903A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200858 2011
  RAM OS DA ROSA JUAN JORGE 46257904M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214984 2011
  RAM OS MARSA L PILAR 40321280A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207025 2011
  RAM OS MONTALS PERE 43670402A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213772 2011
  RAM OS MONTALS, AN TONIO 40304117K Impost Renda Persones Físiques 2008 2010207050 2010
  RAM OS NIÑO MIGUE L 27883524A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200822 2011
  RAM OS WEN ZEL DAN IEL 45827023Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214714 2011
  RAN DO MAR TINE Z MONICA 43632135P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213679 2011
  RAS SAN CHEZ DULCE NOMBRE 40424005X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209239 2011
  RAS -40 SLU B17683202 Impost Societats 2009 2011104288 2011
  RAS CLOSA NA DAL JUANA 40296579G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205654 2011
  RASE T CIUTADANS , SL B17558990 Impost Societats 2007 2009110032 2009
  RAS PAU MUN TADA JOAN 77907341Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217906 2011
  RAUR ICH BOSCH LLUIS 40444660B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210768 2011
  RA VETLLAT SERRA ANA BELEN 40559649T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212404 2011
  RA YMONDOVA SA PARE VA MIHAE LA X2357948B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220386 2011
  REA L ES TATE ACQUISITIONS IN SPAIN SL B62933213 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310035 2011
  REA L MEN DOZA RA FAE L 43678369N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214192 2011
  RE CAMA LES PER DIGONES , AN DRES 75863474K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216189 2011
  RE CASENS GAR OLERA FRAN CISCO 40283644H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204903 2011
  RE CREA TIUS KATRINA SL B17872318 Impost Societats 2009 2011105613 2011
  RE DOLAR SAN CHEZ AGUS TIN 36911860B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201540 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  RE DONDO SAN CHEZ AN GEL 40256409S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203401 2011
  RE FORMES AFS, SL B62415781 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309936 2011
  RE FORMES , RE HABILITACIONS I DECORA CIO XE B17708298 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308265 2011
  RE FORMES , RE HABILITACIONS I DECORA CIO XE B17708298 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308266 2011
  RE GLER O FERNAN DEZ DAVID FELIPE 46050911N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214839 2011
  RE GOLTA GAR GAN TA MONTSERRA T 40297989B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205730 2011
  RE GUE IRA BLAN CO MAR IA JESUS 35312241L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201386 2011
  RE IAL DEL TER , SA A17080524 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301902 2011
  RE IAL DEL TER , SA A17080524 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301903 2011
  RE IG MA TAMA LA ISA BEL 77898447T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217238 2011
  RE IMANN PAME LA X2491771C Impost Renda Persones Físiques 2008 2010222879 2010
  RE IMANN PAME LA X2491771C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220427 2011
  RE INA GAR CIA MANUE L 77909428X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218065 2011
  RE IXACH SOLER JULI 46671105B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215268 2011
  RE IXACH VIROSE LLA JAIME 40432984L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209967 2011
  RE LUZ PRIOR JOSE 77904507B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217681 2011
  REN GEL SA LA AN TONIO 43628319X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213552 2011
  REN TALIFT GIRONA , SL B17685876 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308157 2011
  RE PARA CIÓN, INS TALACIONES , CALEFACCIÓN, B17717661 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308308 2011
  RE PRESEN TACIONES EXCLUS IVAS PERE SL B17908948 Impost Societats 2009 2011105885 2011
  RE PRESEN TACIONS COMER CIALS 2003 SL B17742289 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308470 2011
  RE QUENA GAR CIA OLGA 35059755G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201300 2011
  RE QUENA NESA , MAR IA 40270909W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204178 2011
  RES TAURAN T CAN PIU, SL B17483231 Impost Societats 2007 2009110003 2009
  RES TAURAN TE EL ASA DOR LA JONQUERA , SL B17448416 Impost Societats 2009 2011102657 2011
  RES TAURAN TE EL ASA DOR LA JONQUERA , SL B17448416 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306738 2011
  RES TAURAN TE EL CHURRAS CO SL B17337692 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306015 2011
  RES TAURAN TE EL CHURRAS CO SL B17337692 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306016 2011
  RES TAURAN TE EL CHURRAS CO SL B17337692 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306017 2011
  RES TAURAN TE EL CHURRAS CO SL B17337692 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306018 2011
  RES TAURAN TE EL CHURRAS CO SL B17337692 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306019 2011
  RE TAM OZO MAR IO IGNA CIO X1430420G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220112 2011
  RE TROUVE JOEL PATRICK PIERRE X3917135M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220879 2011
  RE VES TIMEN TS BAIX EM PORDA SL B17461617 Impost Societats 2009 2011102752 2011
  RE VES TIMIEN TOS APLICACIONES SUR JO SL B62562822 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309964 2011
  RE Y QUIROGA MAR IA BEGOÑA 33319666A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201021 2011
  RE YES MAR TINE Z FRAN CISCO 36972095D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201591 2011
  RE YES ORTIZ ENR IQUE 47614475J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215590 2011
  RE YES RE CORT JOAQUIN 35034938G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201266 2011
  RE YNA LDOS ROCA, ANNA MAR IA 40277612N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204560 2011
  RE ZMU VES DAN IELA X9051437V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221566 2011
  RIBAS BLAN CO SONIA 40560470Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212454 2011
  RIBAS BONA DA VICEN TE 40420777W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208962 2011
  RIBAS CAR BO JOSE FA 40288050P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205182 2011
  RIBAS MAS , JUAN 40514085E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211773 2011
  RIBAS PENA MAR IA 40249071Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203216 2011
  RIBAS ROIG JOSE 40321708V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207045 2011
  RIBAS TABUEN CA JAVIER 40528500Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211974 2011
  RIBBERS ELIZABETH MAR IA X3404887J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220737 2011
  RIBERA MORA LES YOLAN DA 43525927Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213381 2011
  RIBO FIGUERA M REME DIO 38402579P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202105 2011
  RIBOT POATER TRINIDAD 40250132V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203235 2011
  RICAM OT, SL B17433723 Impost Societats 2009 2011102544 2011
  RICAR T PEY MAR TA 36488035F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201429 2011
  RICO LOPEZ JAIME 38104042B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202046 2011
  RICO MAR TINE Z JUAN CAR LOS 40437752A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210313 2011
  RIERA CALABUS MA GDALENA 77916055J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218467 2011
  RIERA CASER O JORDI 45545559Q Impost Renda Persones Físiques 2007 2009217979 2009
  RIERA CASER O JORDI 45545559Q Impost Renda Persones Físiques 2008 2010216540 2010
  RIERA CASER O JORDI 45545559Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214622 2011
  RIERA DELCROS MAR IA ELENA 40454240T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211167 2011
  RIERA DILME GEMMA 40283727D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204910 2011
  RIERA MARES RAM ON 77297637L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216366 2011
  RIERA TORR OBA RENE 35002857P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201234 2011
  RIES CO PAGES JAVIER 41083415X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212985 2011
  RIFRMAS I SL B17466285 Impost Societats 2009 2011102797 2011
  RIGAL EP CATALAN O SYLVAINE MAR YSE X9941895F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221615 2011
  RIGALL PUIGVER T SER GI 46671047E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215262 2011
  RIGAU AGUA DO GRE GORIO 40301783X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205930 2011
  RINCON CASA DO MIGUE L 40447297A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210910 2011
  RIOS RIBAS , JOSE MAR IA 43671311S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213823 2011
  RIPOLL VALLS OLGA 40326176T Impost Renda Persones Físiques 2008 2010208393 2010
  RISPAU RIBAS MIQUE L 40377551Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208577 2011
  RISS O RODRIGUE Z GERAR DO GUS TAVO 41652608E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213247 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  RIUS SA YOLS LUIS 40288034S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205179 2011
  RIVERA ABULI, CAR LES 40357521L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208364 2011
  RIVER O MAR TIN FRAN CISCO 77733727Y Impost Renda Persones Físiques 2008 2010218612 2010
  RIVER O MAR TIN FRAN CISCO 77733727Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216494 2011
  RIZZO GABRIEL FERNAN DO X2606275F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220462 2011
  ROBIN MYRIAM YVONNE X3115659X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220633 2011
  ROBLEDO GONZALEZ MAR GAR ITA 70233622V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215920 2011
  ROBLES CALER O JUAN AN TONIO 40317527E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206815 2011
  ROBLES FERNAN DEZ AN TONIO 02506009K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200015 2011
  ROBLES JOSA RICAR DO 36519458N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201468 2011
  ROCA BOUE LUIS 40257880Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203468 2011
  ROCA GUITAR T SER GI 40357459A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208361 2011
  ROCA LLOVER ANNA 40347965P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208141 2011
  ROCA MARUN Y PONC 77891814Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216789 2011
  ROCA SAN CHEZ, JUAN MAR COS 40316779X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206778 2011
  ROCA SA YOLS MAR TA 40320010K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206955 2011
  ROCA SERRA MAR IA MONTSERRA T 40278706W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204633 2011
  ROCA VEN TURA ASS OCIATS SL B17865189 Impost Societats 2009 2011105576 2011
  ROCA VINYALS DISTRIBUCIONS , SL B17337825 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306020 2011
  ROCIAS PALAU MAR CAL 46769992K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215549 2011
  RODA LOPEZ PEDRO 03046089S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200022 2011
  RODA MUN TADA ALFONS 40303250M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206024 2011
  RODAMEN TS GIRONA SL B58632423 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309450 2011
  RODAS GUERRER O CHRISTIAN FERNAN DO 41645844C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213234 2011
  RODEJA ROCA ADELA 40431117S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209805 2011
  RODELAS CAR BO CONCEPCION 34752266W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201193 2011
  RODILA GHEORGHE X3712452E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220833 2011
  RODILLA RU IZ DAVID 52406463C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215793 2011
  RODRIGO DOMINGUE Z ISAA C 43697564W Impost Renda Persones Físiques 2007 2009217569 2009
  RODRIGUES AM ORIN AGOSTINHO X4171251V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220943 2011
  RODRIGUE Z BALL-LLOSERA ORIOL 45549422S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214681 2011
  RODRIGUE Z CORBACHO JOSE AN TONIO 39296939J Impost Renda Persones Físiques 2008 2010202950 2010
  RODRIGUE Z CORBACHO JOSE AN TONIO 39296939J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202512 2011
  RODRIGUE Z CORR O DIDAC 40327412V Impost Renda Persones Físiques 2007 2009209244 2009
  RODRIGUE Z DEL POZO FRAN CISCO 77902537L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217549 2011
  RODRIGUE Z FLORES JUAN CAR LOS X6891091S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221380 2011
  RODRIGUE Z GAR CIA JESUSA 08026812L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200156 2011
  RODRIGUE Z ILLANES , CAR LOS AZDRU VAL 43672780N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213902 2011
  RODRIGUE Z LAM BIES AN TONIO ES TEBAN 38112531J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202050 2011
  RODRIGUE Z LEON, LUISA 40327753J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207357 2011
  RODRIGUE Z MAR TIN, RAU L 40345184X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208046 2011
  RODRIGUE Z MAR TINE Z PEDRO 46521888H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215079 2011
  RODRIGUE Z MAR TINE Z SER GI 40451998N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211096 2011
  RODRIGUE Z MA TEO FRAN CISCO 38815297Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202342 2011
  RODRIGUE Z MORILLAS AGUS TIN 24086810Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200513 2011
  RODRIGUE Z MU ÑOZ JESUS 40527440Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211953 2011
  RODRIGUE Z NA VAS , FERNAN DO JOSE 40447779W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210929 2011
  RODRIGUE Z OLTRA FRAN CISCO 39006061Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202411 2011
  RODRIGUE Z PERE Z BEN ITO JAVIER 38508529C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202171 2011
  RODRIGUE Z PERE Z PILAR 46550760W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215126 2011
  RODRIGUE Z ROCA DAN IEL 40361397P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208438 2011
  RODRIGUE Z RODRIGUE Z FRAN CISCO 40308749F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206315 2011
  RODRIGUE Z RODRIGUE Z JESUS 71628626W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215952 2011
  RODRIGUE Z RU BIO MIGUE L AN GEL 40439083T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210409 2011
  RODRIGUE Z SAN CHEZ ROMAN 37259620B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201637 2011
  RODRIGUE Z TORREN T JOSE P 40328667F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207402 2011
  RODRIGUE Z TORRES JORGE 40595652P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212672 2011
  RODRIGUE Z, CRISTINA MAR IA X0585174P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219925 2011
  ROIG CASA DEM ONT MIGUE L 40431019D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209798 2011
  ROIG ES PI ISA BEL 73920515X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215990 2011
  ROIG HERRERA JOAN 77915891X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218452 2011
  ROIG ROIG, JOSE MANUE L 34066106R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201168 2011
  ROJAS MOYA, AN GELA GLORIA 45834327L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214746 2011
  ROLON RAM ONA DEL CARMEN X6615331W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221330 2011
  ROMA GUERA ES TRA BAU JOSE 77891935C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216801 2011
  ROMAN GIRONES , MANUE L 40309300Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206347 2011
  ROMAN MUR O NICOLAS CAR LOS 38778830W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202272 2011
  ROMAN RODRIGUE Z FRAN CISCO 40417492Y Impost Renda Persones Físiques 2008 2010210044 2010
  ROMAN OS JULIO JORGE 39311239F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202525 2011
  ROMER O CAS TRO PEDRO 36008889C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201395 2011
  ROMER O CORDOBA, JUAN AN TONIO 40527987D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211964 2011
  ROMER O GAR CIA MER CEDES 75736245M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216180 2011
  ROMER O LEA L MANUE L 40287682P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205148 2011
  ROMER O MAR TIN SER GIO 40595078D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212658 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  ROMER O SAN CHEZ EM ILIAN O 40555046C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212091 2011
  ROMER O SOLER , SAN TIAGO 40329513W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207443 2011
  ROMER O SORIAN O DAVID 40348910X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208173 2011
  ROMEU PAR DILLOS, M TERESA 37653802L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201802 2011
  RONCEL VEGA CAR LOS 52148466Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215693 2011
  RONDON SAN CHEZ MANUE L VICEN TE 21496669H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200453 2011
  ROQUER O BADET, LUIS 40429234H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209623 2011
  ROS SA LICHS, JORDI 38821878V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202354 2011
  ROSA DE LARA RICAR D 40430902F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209785 2011
  ROSA GONZALEZ AN TONIO 40313899M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206604 2011
  ROSA OLIVERAS , MAR IA DEL CARMEN 40299179M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205784 2011
  ROSA DO RODRIGO MAR IA DEL PILAR 52192587K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215740 2011
  ROSE L MAR TINE Z AN TONIO 40272032K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204238 2011
  ROSE L MAR TINE Z FRAN CISCO 40298701X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205758 2011
  ROSE LL ARMEN GOL CELIA 77080418N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216290 2011
  ROSE LL MAR TI AMA DEO 39303594K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202518 2011
  ROSE LL TUDAN CA AMA DEU 43630596X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213646 2011
  ROSE LLO BRU ALBER TO 40436410H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210211 2011
  ROSILLO ALME IDA JUAN ERNES TO X3287576W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220701 2011
  ROTA PEINA DO ELISA BET 43631439W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213666 2011
  ROTGER MAR TI MAR 53120756W Impost Renda Persones Físiques 2008 2010217921 2010
  ROTH GEB SZEWCZAK JOHANNA X0039547X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219806 2011
  ROURA FONT JUAN 40316201F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206745 2011
  ROURA I SERRA , JORDI 40303189J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206017 2011
  ROURA LLOPAR T JORDI 43671953J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213855 2011
  ROURA MA DI JORGE 77604451J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216440 2011
  ROURA MAR TINE Z ISMAE L 77917160Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218525 2011
  ROURA MAS O MANUE L 77907242D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217900 2011
  ROURA PUIGVER T, JOSE 40295118S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205599 2011
  ROVIRA CARR ION ENR IC 40355460M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208314 2011
  ROVIRA SAN CHEZ JOANNA 40956355W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212911 2011
  RS VELER OS SL B17813395 Impost Societats 2009 2011105196 2011
  RUAN SU QIN X2151962J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220321 2011
  RU BIÑO VIEITO RA FAE L 43671501K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213836 2011
  RU BIO GAR CIA RA FAE L 45539847P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214461 2011
  RU BIO GONZALEZ, ENR IQUE 40327211T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207338 2011
  RU BIO GUILLEN MANUE L 26209359P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200699 2011
  RU BIO MAR TINE Z MAR COS 38769512E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202255 2011
  RU BIO PUIG, JOSE 77900115N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217373 2011
  RU BIO SOLAN O, NA TALIA 40318857H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206891 2011
  RU BIO VELAS CO AN GEL 40452966Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211112 2011
  RUE FITO, FRAN CES C XAVIER 40304543X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206093 2011
  RUE DA LOPEZ JOSE 40320955T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207006 2011
  RUE DA NU CETE MAR IA JOSE 40318006H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206833 2011
  RUE VE INS TALACIONES , SL B62342217 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309918 2011
  RU FETE CAN OVAS JOSE 38364492D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202095 2011
  RU ITER , INGRID DE X0658736Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219947 2011
  RU IZ BAU TISTA OLGA 45541051Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214511 2011
  RU IZ GARR OFA, SL B17243916 Impost Societats 2007 2009109940 2009
  RU IZ LOPEZ AN TONIA 26170892C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200678 2011
  RU IZ MAR QUE Z OTILIA 74707766V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216042 2011
  RU IZ MAR TINE Z M TERESA 40453678J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211129 2011
  RU IZ MOREN O AN TONIO 40556078V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212146 2011
  RU IZ PERE Z JUAN MANUE L 40446913X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210895 2011
  RU IZ ROSEN DO ANA 52549163M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215833 2011
  RU IZ RUE DA AN TONIO 24057222G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200502 2011
  RU IZ WULFF, TAN IA 43679185T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214231 2011
  RUN AS CUP SYSTEMS SL B17827668 Impost Societats 2009 2011105286 2011
  RUS CALLEDA BALAGUER CAR LES 45540288N Impost Renda Persones Físiques 2007 2009217806 2009
  RUS IÑOL BOIXADERA SAN TIAGO 39155235N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202477 2011
  RUSS O DE DE JONG MAR IA LAURA X5490190K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221142 2011
  S.T.X. INM OBLES EN REN DA, SL B60488632 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309603 2011
  S3 MICHOL SE TEM BRE 2002, SL B17712936 Impost Societats 2009 2011104507 2011
  S3 MICHOL SE TEM BRE 2002, SL B17712936 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308284 2011
  SAA VEDRA SILVA FELIX 43679290J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214237 2011
  SAA VEDRA SILVA GUILLERM O 45539684Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214452 2011
  SAA VEDRA VALDIVIA AN TONIO 74599868N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216024 2011
  SA BATE MONNE MAR IA ROSA 40804453S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212848 2011
  SA BATER AN DREU JORGE 40511644L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211715 2011
  SA CCO GIAN FRAN CO X2941016Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220573 2011
  SA CHDEVA PARMEE T X2758242J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220517 2011
  SA CO-PROMOTORS -CONS TRU CTORS DE L ALBERA , B17934522 Impost Societats 2009 2011106086 2011
  SA CRES T PUJOLAR FRAN CES C 46672505P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215380 2011
  SA DIQ BOUCHRA X2494651W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220429 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  SAE Z GUS TA JORGE 40302801Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205991 2011
  SA FONT BUR CH NAR CISO 77998436P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218952 2011
  SA GRERA RIBAS MA TEU 43674239E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213987 2011
  SA HO DUKURE H ABDOULIE 45834994L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214752 2011
  SA JNAN I LALIT X3613532W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220801 2011
  SA LA COMPTE, M ASSUM PCIO 40314492T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206635 2011
  SA LA GAR CIA AGUS TIN 40306690H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206201 2011
  SA LA GOME Z MAR IA 77889289L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216651 2011
  SA LA SA LA SILVIA 40328466J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207388 2011
  SA LAR ICH MOROSOLI, ANNA 40285490R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205012 2011
  SA LAR T GODO OLGA 40421582W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209035 2011
  SA LAS CABEZOS SER GIO 35100385Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201346 2011
  SA LAS FUEN TES RA FAE L 45539336A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214439 2011
  SA LAZAR SA LAZAR FRAN CISCO 40449096P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211000 2011
  SA LAZAR SAN TIGAGO MAR IA 40862485H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212870 2011
  SA LDANA TELLO MA TILDE 41553462Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213069 2011
  SA LDARR IAGA SAN CHEZ, SILVIO DE JESUS X3277142X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220696 2011
  SA LGADO SA LICHS JOAN 46139944N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214909 2011
  SA LIDO RE DONDO, M INMA CULADA 40319314S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206925 2011
  SA LINAS LAGOS LUIS NE LSON 41564980R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213121 2011
  SA LO 2000, SL B62147095 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309900 2011
  SA LOMO FUS TER JUAN 37776570J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201944 2011
  SA LTO I FOLCH ASS OCIATS SLU B17653197 Impost Societats 2009 2011104090 2011
  SA LUT PLEN ITUD SL B17811316 Impost Societats 2008 2010108621 2010
  SA LVA I VINYOLES , NAR CIS 40307368Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206243 2011
  SA LVADOR GONZALEZ JOAQUIN 37773823A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201939 2011
  SA LVO RODRIGUE Z JULIAN 39028087P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202431 2011
  SAM BAD ROMER O ENR IQUE MANUE L 32409952P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201002 2011
  SAM BAD VIGO ENR IQUE 40450180B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211035 2011
  SAM ITIER BUEN O ALBER TO 25453693F Impost Renda Persones Físiques 2008 2010200763 2010
  SAN AN DRES GAR CIA MA GDALENA 77998692B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218969 2011
  SAN EME TER IO-ORMA ZABAL NUR IA 38468535T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202139 2011
  SAN MIGUE L DE TELECOMUN ICACIONES SL B38648028 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309335 2011
  SANA CE INVES T, SL B17703950 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308245 2011
  SAN CHEZ ABEDAN O AN DRES RAM ON 40310345Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206401 2011
  SAN CHEZ ALBA VICTOR 40306106D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206168 2011
  SAN CHEZ ALBALADEJO JAVIER 34765760H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201209 2011
  SAN CHEZ AN GLES , JUAN PABLO 24344619Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200571 2011
  SAN CHEZ AVEN DAÑO, MIGUE L 40307896M Impost Renda Persones Físiques 2008 2010207256 2010
  SAN CHEZ BARR IS JOSE P 77900178Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217379 2011
  SAN CHEZ CARRERAS PEDRO 40310167E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206392 2011
  SAN CHEZ CUEN CA M PILAR 40439310C Impost Renda Persones Físiques 2007 2009213021 2009
  SAN CHEZ EREN CIA DIEGO 37270056M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201658 2011
  SAN CHEZ FERNAN DEZ ELADIO 76567112C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216221 2011
  SAN CHEZ GABALDON EN CARNA CION 78001487T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219095 2011
  SAN CHEZ GAR CIA JOSE 19403946L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200431 2011
  SAN CHEZ GAR CIA JOSE LUIS 40429156D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209615 2011
  SAN CHEZ GAR CIA, AN TONIO 40286483M Impost Renda Persones Físiques 2008 2010205949 2010
  SAN CHEZ GONZALEZ BLAN CA 90002720V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219796 2011
  SAN CHEZ GUTIERRE Z JUAN SAN TOS 90001464A Impost Renda Persones Físiques 2008 2010222035 2010
  SAN CHEZ HERNAN DEZ NA DIA 40463219D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211521 2011
  SAN CHEZ LOPEZ JOSE FA 36509938Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201454 2011
  SAN CHEZ LOZAN O MANUE L AN GEL 43674690J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214006 2011
  SAN CHEZ MA ÑAS SIMON 40450297J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211041 2011
  SAN CHEZ MAR TOS JUAN JOSE 39143215K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202465 2011
  SAN CHEZ MORE JON IVAN 40450972K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211065 2011
  SAN CHEZ MOREN O ISRAE L 46806703R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215561 2011
  SAN CHEZ NICOLAS , FRAN CISCO 40340649Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207883 2011
  SAN CHEZ OLIVA CONCEPCION 40315102N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206673 2011
  SAN CHEZ PERE Z JOSE M 40292207W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205423 2011
  SAN CHEZ PLAZA JULIAN 26481617S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200780 2011
  SAN CHEZ PUER TAS , JORGE 43677328Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214133 2011
  SAN CHEZ PUIG EVA 77608028W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216451 2011
  SAN CHEZ RODRIGUE Z JOSE JUAN 40332166X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207548 2011
  SAN CHEZ SAE Z JOSE 40314259C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206616 2011
  SAN CHEZ SAN CHEZ, MAR IA TERESA 52275728V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215755 2011
  SAN CHEZ SOLANAS MAR COS 36933802B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201564 2011
  SAN CHEZ SOLER M DOLORES 40443942Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210723 2011
  SAN CHEZ TORNER O, JOSE AN GEL 46533703B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215094 2011
  SAN CHEZ TRU CHAR TE FRAN CISCO 40427626C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209491 2011
  SAN CHEZ VIGUERA AN TONIA 16501827V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200351 2011
  SAN CHEZ ZAR ZA FRAN CES C 40461147F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211373 2011
  SAN CHIS VILABRU PAS CUA L 40293732D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205510 2011
  SAN DALI AHME D X2249515T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220355 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  SAN JAY KUMAR X3097666A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220623 2011
  SAN LUTEX XXI, SL B63704688 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310148 2011
  SAN LUTEX XXI, SL B63704688 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310149 2011
  SANMARAN CH ALLEGRE T RICAR DO 36442216G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201408 2011
  SAN TACRU Z RODRIGUE Z RICAR DO 40332612L Impost Renda Persones Físiques 2008 2010208684 2010
  SAN TAMAR IA RODRIGUE Z, FRAN CISCO JAVIER 40318977T Impost Renda Persones Físiques 2007 2009208740 2009
  SAN TAMAR IA RODRIGUE Z, FRAN CISCO JAVIER 40318977T Impost Renda Persones Físiques 2008 2010207965 2010
  SAN TIAGO CORREA VICEN TE JOSE 74710741W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216046 2011
  SAN TIAGO GIL, EDUAR DO 36465027E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201413 2011
  SAN TIAGO ROMERA DOLORES 23765399M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200493 2011
  SAN TILLAN NES TOR ADRIAN X6761845Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221350 2011
  SAN TOS DE OLIVEIRA ES THER X1660899T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220168 2011
  SAN TOS DIAZ RODOLFO 40444619Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210765 2011
  SAN TOS RAM OS JORDI 40367063Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208502 2011
  SAN TOS VINTRO AN TONIO 46232994G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214960 2011
  SAN VICENS GUA ITA JORGE 40420354Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208937 2011
  SAN VICENS PUIG GERAR D 40444605W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210762 2011
  SAN VICENS PUIG MAR COS 40444606A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210763 2011
  SAN Z ADELL EVA 44012737Y Impost Renda Persones Físiques 2008 2010216179 2010
  SAN Z ADELL EVA 44012737Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214301 2011
  SAR DA MAR TI AN TONIO 46112124E Impost Renda Persones Físiques 2008 2010216803 2010
  SARM IEN TO AMAR O MER CEDES 39031054P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202435 2011
  SA TTLER , HORS T FRIEDRICH X1805891T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220187 2011
  SA TURN LOGISTICS, SL B61990495 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309867 2011
  SAU BI ROCASA LVA ALBER TO 40325912N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207279 2011
  SAU VINEAU PATRICK X0995715E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220023 2011
  SA WANE H MA HAWA X2010174C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220267 2011
  SA YOLS BOADA, GEMMA 43673255G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213926 2011
  SCAPPINO SL B08315616 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304422 2011
  SCHAFER JEAN X1796818N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220185 2011
  SCHELL PIRO PAU L 35081548Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201326 2011
  SCHWAR ZWALDER BAR BARA ISA BEL X0240402Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219857 2011
  SEA LITI TROUQUAS TI AA KKI, JAMA L 41578606B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213154 2011
  SE BBANE CHAR LY X9643399M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221599 2011
  SE CARA MAR IA X4260917Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220955 2011
  SEE DS EM PORDA SL B17523085 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307223 2011
  SE GOVIA YUDICE RA FAE L 77900904L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217427 2011
  SE GUI GAR CIA JOSE FA 40423015D Impost Renda Persones Físiques 2008 2010210504 2010
  SE GURA MAR TIN JOAQUIN 40319309X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206924 2011
  SEMEN IAKOVA OLGA X3414865D Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225180 2009
  SEMEN IAKOVA OLGA X3414865D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220740 2011
  SER COSE G, SL B17330101 Impost Societats 2009 2011101827 2011
  SERERA T, SL B17602210 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307703 2011
  SER FRI 2002 SL B17714254 Impost Societats 2009 2011104514 2011
  SERM OLIAR , SLU B17962325 Impost Societats 2009 2011106277 2011
  SERRA LLOBET JORDI 40448652R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210974 2011
  SERRA MIR JORGE 77904811Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217717 2011
  SERRA PALMA ERNES TO 40440872H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210535 2011
  SERRA PUJOL MAR IA AN GELES 77900226P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217383 2011
  SERRAMUR ;SOCIETAT LIMITADA B17465071 Impost Societats 2007 2009109996 2009
  SERRAMUR ;SOCIETAT LIMITADA B17465071 Impost Societats 2009 2011107257 2011
  SERRAN O AS TORGA MA DEL CARMEN 40285528Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205014 2011
  SERRAN O CORCOY MAR IA AN GELES 40510126L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211690 2011
  SERRAN O HERRERA RAM ON 40438063S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210335 2011
  SERRAN O MAR TINE Z AN TONIO 75124989C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216114 2011
  SERRAN O VIDAL SOTER O 40351182M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208223 2011
  SERRA T FERRE JOAN 77288523J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216356 2011
  SERRE T CALVO FEDER ICO 46638115A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215175 2011
  SER VAN DO ZAM ORA SIMON 40286200K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205058 2011
  SER VEIS D’HOSTELER IA PANA . SL B17727447 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308371 2011
  SER VEIS D’OBRA RAM IGO SL B17993676 Impost Societats 2009 2011106506 2011
  SER VEIS I OBRES MARESME SU D, SL B62491501 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309948 2011
  SER VIA QUESA DA, JORDI 40330015K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207464 2011
  SER VICIOS GLOBALES DE CONTABILIDAD, SL B17697483 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308207 2011
  SER VICIOS Y RE FORMAS TORRE DEL CHAR CO SL B55005342 Impost Societats 2009 2011106598 2011
  SER VIEIX COLL DE RA VELL SL B17552209 Impost Societats 2009 2011103437 2011
  SE TMAR OBRES I SER VEIS, SL B63264337 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310083 2011
  SE TOVICH SL B17512690 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307168 2011
  SE TTES OLDI JEAN JULIEN X5991758M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221213 2011
  SE WAN I KOMA L X3946250W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220891 2011
  SHAHER BAN O X5940995A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221202 2011
  SHEMA GLOBAL SER VEIS SLU B17857749 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308890 2011
  SIERRA CAÑETE SUSANA 43679159C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214229 2011
  SILES PEÑALVER FRAN CISCO JOSE 26034381Z Impost Renda Persones Físiques 2008 2010200827 2010

 8. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 25 – 6 de febrer de 2012 Núm. 1247
  CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA
  Recaptació
  Edicte de citació per a notificació per compareixença
  La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, d’acord amb el que disposen els articles 12.1 i 14 de la Llei
  3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació, ha procedit a practicar i notificar les
  liquidacions del recurs cameral permanent corresponents als exercicis camerals que es relacionen. Com sigui que, respecte del
  electors/subjectes passius que es relacionen en l’annex la notificació personal ha estat infructuosa, d’acord amb el que disposa
  l’article 112.2 de la Llei General Tributària, 58/2003, de 17 de desembre, se’ls cita per tal que compareguin –personalment o
  mitjançant un representant- a l’objecte de ser notificats per compareixença.
  Lloc de la compareixença: A les oficines de la Cambra, Av. Jaume I, 46
  Horari: De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores.
  Termini: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte.
  Dins d’aquest termini es podrà efectuar el pagament dels deutes en període voluntari, a les mateixes oficines de la Cambra.
  Un cop transcorregut el termini indicat, en cas que no s’haguessin produït la compareixença i el pagament, la notificació
  s’entendrà efectuada a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini indicat i s’iniciarà el cobrament
  per la via de constrenyiment, d’acord amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 3/1993, modificat per la disposició addicional
  6.2 de la Llei 51/2002.
  Girona, 30 de gener de 2012
  Eduard Torrent i Pairó
  Secretari general, en funcions

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  SILLAH JABBI ABDOU 41596089Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213207 2011
  SILSAN DISSEN Y,SL B17965930 Impost Societats 2009 2011106305 2011
  SILVA BAR GA, AN TONIO X0221772Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219848 2011
  SILVA BLAN CO, ALFONS O 40314290M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206620 2011
  SILVA DOS AN JOS CLEBIO X6415243Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221287 2011
  SILVA PRU DEN CIO SORA YA 41549162F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213013 2011
  SILVA RODRIGUE Z ENR IQUE 45538316H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214399 2011
  SILVA SAA VEDRA FELIX 45540871C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214504 2011
  SILVA SILVA GONZALO 40326712F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207307 2011
  SILVA SUARE Z JOSE 08845255F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200202 2011
  SIME ONOV KIRIL GEORGIEV X7434910E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221438 2011
  SIMON BLAS I JUAN 40417812G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208786 2011
  SINGH GUR BHINDER X3500878W Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223312 2010
  SINGH HAR JUN DER PAL X1457218F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220128 2011
  SINGH KAUR JAGDEV 45831942A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214737 2011
  SINGH ME JAR X5969402M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221209 2011
  SINGH RA JINDER PAL X3221904H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220679 2011
  SINGH RAN JEE T X3487359F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220762 2011
  SINGH VIRK JAS WINDER 45834539R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214748 2011
  SINGH, AVJEE T 46259083B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214987 2011
  SINGN TIRA TH X2714305Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220494 2011
  SIPIC PUBLICITAT, SLL B17862681 Impost Societats 2007 2009108075 2009
  SIQUES FAYET FRAN CES C XAVIER 40435340Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210131 2011
  SIRBU DUM ITRU JULIAN X6589041R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221325 2011
  SISA MA TAS MIRYAM 77614696T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216466 2011
  SISCOM-UR BIS, SL B17691296 Impost Societats 2009 2011104342 2011
  SITECSA -2005 SA A17834953 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302882 2011
  SITECSA -2005 SA A17834953 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302883 2011
  SITJA MAR TI RA FAE L 40305052J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206109 2011
  SITU LING, RONG BIN 40374313K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208559 2011
  SIURANA FELTRER JORDI 36975389Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201596 2011
  SODICRA , SL B17741471 Impost Societats 2009 2011104720 2011
  SOFOBAN SL B17159799 Impost Societats 2009 2011101339 2011
  SOKOIANS KAIA TATIANA X3498019H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220766 2011
  SOL IXEN T FARNERS , SA A17252792 Impost Societats 2009 2011100675 2011
  SOLA AYATS JUAN 77893017K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216862 2011
  SOLA BADOSA AN IOL 77914856X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218384 2011
  SOLA PAS TORE T JORDI 43627392A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213510 2011
  SOLA PERE Z, FRAN CISCO JOSE 40300393T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205849 2011
  SOLA SU ÑER JAIME 78021420S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219236 2011
  SOLDEVILA QUINTANAS NUR IA 46670981W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215261 2011
  SOLE JULIA LOREN ZO 40559337X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212375 2011
  SOLER AR BUES AN TONIO 46512103P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215068 2011
  SOLER ARR IBAS CAR LOS 43670944Q Impost Renda Persones Físiques 2007 2009217008 2009
  SOLER ARR IBAS , MIGUE L AN GEL 43670943S Impost Renda Persones Físiques 2007 2009217007 2009
  SOLER CASA DEM ONT DAVID 40361310J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208436 2011
  SOLER FABRE GA JOSE 40429382M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209642 2011
  SOLER FUS TE MONTSERRA T 37741173J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201908 2011
  SOLER GAR DELLA JOAN 78021253D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219222 2011
  SOLER I CORS , ALBER T 40329640Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207446 2011
  SOLER LLORENS RU TH 46347467Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215034 2011
  SOLER PONS ALEXAN DRE 46672396Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215368 2011
  SOLERA CLAVER IAS JULIAN 77916174V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218476 2011
  SOLERA MEN DOZA JULIAN 25899986P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200644 2011
  SOLES GAR DENA , ALBER T 77915379G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218413 2011
  SOLEY LLANES JAIME 46052426D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214840 2011
  SOLIS AR JONA FRAN CISCO 40293162Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205474 2011
  SOLIS GAR CIA, ROSA M 43430185K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213323 2011
  SOLSONA BALAS CH XAVIER 40532025E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212001 2011
  SOLTHERME D SA A17833435 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302881 2011
  SOLUTERM DEL TER SL B17587171 Impost Societats 2009 2011103673 2011
  SONFER ING, SL B17726944 Impost Societats 2009 2011104589 2011
  SONG WEN YA X2004611T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220265 2011
  SORIA JIMENE Z PEDRO 77631240F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216473 2011
  SORIA NICOLAS ENR IQUE TA 40286460M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205073 2011
  SORIAN O MEN DOZA M LUISA 36914194E Impost Renda Persones Físiques 2008 2010201819 2010
  SORIAN O MU ÑOZ, MAR IA LUISA 43676052H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214075 2011
  SORIAN O VILLACAM PA NILO 43528801J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213383 2011
  SORR OCHE JUS TICIA M DOLORES 26159823Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200677 2011
  SOSAMA SL B17480062 Impost Societats 2008 2010103377 2010
  SOTELO GONZALEZ, JOSE BEN ITO 76687104K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216228 2011
  SOTRA C GES TIO CULTURA L, SL B17767302 Impost Societats 2009 2011104891 2011
  SOUIRA AZIZ BEN X4488903Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220998 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  SOULAIMAN I ABDELFATA X1207905Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220047 2011
  SOUMARE H KADIJATOU X1350362D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220084 2011
  SOUTO EM ILIA X4811338Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221037 2011
  SOY SE GUI PERE 90002673Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219794 2011
  SPECCHIO ROMA SL B17479130 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306942 2011
  SPECCHIO ROMA SL B17479130 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306943 2011
  STA COLOMA CARR OSSER IES SL B17531070 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307260 2011
  STAN MIHAI X6891065N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221379 2011
  STAN CU MAR IAN X7001174C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221390 2011
  STAR QUA LITY, SA A62213335 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303985 2011
  STAR QUA LITY, SA A62213335 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303986 2011
  STAR QUA LITY, SA A62213335 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303987 2011
  STAR QUA LITY, SA A62213335 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303988 2011
  STOGER , MAR KUS VALEN TIN X0593735J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219929 2011
  STOJADINOVIC ARSEN OVIC ZORAN 41564757P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213119 2011
  STOYCHEV APOSTOLOV ANES TI X8023457E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221499 2011
  STROETMANN CHRISTIAN X0956242V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220018 2011
  SU CHALET BAR CELONA , SL B62546718 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309956 2011
  SU CHALET BAR CELONA , SL B62546718 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309957 2011
  SU CHALET BAR CELONA , SL B62546718 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309958 2011
  SU BELEC SA A17140104 Impost Societats 2007 2009109861 2009
  SU BILS QUERA MIQUE L 40269080J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204069 2011
  SU BIRANA PAGES , JORDI 40357587Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208368 2011
  SU BIRANA PER PINYA PEDRO 78022348T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219282 2011
  SU BIRANAS HUIX JUAN 40263282B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203763 2011
  SU BIROS BASS OLS AN TONIA 40420465N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208941 2011
  SU BIROS E HIJOS SA A17081647 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301913 2011
  SU BMINISTRES INDUS TRIALS ROSE LL, SLU B17995176 Impost Societats 2009 2011106516 2011
  SU D BUS INESS , SL B17699810 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308217 2011
  SU DRIA MAR TINE Z AN TONI 40295142Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205600 2011
  SUN YER CAS TILLO SLU B61404935 Impost Societats 2007 2009110159 2009
  SU ÑE COROMINAS CARMEN 77906771K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217862 2011
  SU ÑER RE IG MONTSERRA T 40310588Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206416 2011
  SU ÑER SE GURA AGUS TIN AN DRES 40913034J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212887 2011
  SU PERMER CAT L ES TAN Y, SL B17468893 Impost Societats 2008 2010103279 2010
  SU PERMER CAT TIBAU , SL B17578733 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307599 2011
  SU PERMER CAT TIBAU , SL B17578733 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307600 2011
  SU PERMER CAT TIBAU , SL B17578733 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307601 2011
  SU PERMER CAT TIBAU , SL B17578733 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307602 2011
  SU PERMER CATS RIBES DE FRESSER SL B17890187 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308992 2011
  SU PERMER CATS RIBES DE FRESSER SL B17890187 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308993 2011
  SUR EUR OPA EVEN TOS, SL B17935818 Impost Societats 2009 2011106096 2011
  SUR IÑACH FAJA JUAN 33933737C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201120 2011
  SU TTON RA CHEL MAR IE X3971440F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220895 2011
  SU TTON ROBER T CHAR LES X3971423J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220894 2011
  SVAN TESS ON, GER D SUSANNE X0322562X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219889 2011
  SWIT PACKAGING SL B17763731 Impost Societats 2009 2011104863 2011
  SYMME TRICAL SYSTEM DRIVE SL B17778622 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308580 2011
  SYMME TRICAL SYSTEM DRIVE SL B17778622 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308581 2011
  T I C SYSTEMS SL B17781626 Impost Societats 2009 2011104979 2011
  T.V.C. ELECTRODOMES TICOS, SL B17458282 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306782 2011
  T.V.C. ELECTRODOMES TICOS, SL B17458282 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306783 2011
  T.V.C. ELECTRODOMES TICOS, SL B17458282 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306784 2011
  TABACELER íA HISPAN O ALEM áN, SL B17728916 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308375 2011
  TABERNER DEU LOFEU JOSE P 40284327B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204940 2011
  TALAVERA VER DAGUER DAN I 40346438E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208086 2011
  TALENS LLINARES HORTENS IA 73936648C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215992 2011
  TALHAQUI KAR IM X1416676Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220108 2011
  TALIB JOUSE FF X2126054A Impost Renda Persones Físiques 2007 2009224578 2009
  TALLADA CAS TELLA RAM ON 40293063F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205466 2011
  TALLER EM BALATGES INDUS TRIALS MOLINS , SA A59498121 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303834 2011
  TALLER ME CAN IC X. RE XACH, SL B17384348 Impost Societats 2008 2010102451 2010
  TAMAE V ALAN X4037605R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220913 2011
  TAN JOYCE ME ILIN X0832452J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219992 2011
  TAN CAMEN TS I DECORA CIO, SL B17351305 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306090 2011
  TAN CAMEN TS I DECORA CIO, SL B17351305 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306091 2011
  TAN QUES IMA GE, SLU B17649831 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307987 2011
  TAPIA VERA CRISTINA MAR IA 40371899E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208546 2011
  TAPIOLAS BARRA CHINA OSCAR 38544421D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202196 2011
  TARA GINES AR GEM I AR CADI 53121257C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215897 2011
  TAR IFA CHICAN O PUR IFICACION 46047728A Impost Renda Persones Físiques 2008 2010216774 2010
  TARRA CO TEM PORA LIA,S.A.EM PRESA DE TRA BAJ A43453786 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303478 2011
  TARRA GUE L LAGO JOSE MAR IA 37753760L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201926 2011
  TARRA TS CUR OS JORGE 77911877K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218224 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  TARRES COLOMER M TERESA 40311328X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206456 2011
  TARRES ROBER T JAVIER 39186988W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202493 2011
  TAU LER LOPEZ MAR IA 40956575S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212912 2011
  TAYABAH MA JID X5941018A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221203 2011
  TAYAN T MAS O FRAN CISCO 77899781T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217347 2011
  TDSSA TRANS PORTE DISTRIBUCION Y SER VICIO A79507919 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304256 2011
  TECH CARE SOLUTIONS , SL B17999061 Impost Societats 2009 2011106540 2011
  TECNICAS FRIGORIFICAS APLICADAS , SL B17237173 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011305558 2011
  TECNICS DE PER ITACIO GIRONA SL B17779497 Impost Societats 2009 2011104962 2011
  TECNO BIG GIRONA , SL B17537135 Impost Societats 2009 2011103327 2011
  TECNO BIG GIRONA , SL B17537135 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307305 2011
  TECNO BIG GIRONA , SL B17537135 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307306 2011
  TECNO DECOR CER DAN YA B17931817 Impost Societats 2007 2009110148 2009
  TECNOFEUS TER -EIBEL SL B17561374 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307486 2011
  TECNOFEUS TER -EIBEL SL B17561374 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307487 2011
  TECNOFEUS TER -EIBEL SL B17561374 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307488 2011
  TECNOFEUS TER -EIBEL SL B17561374 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307489 2011
  TECNOFEUS TER -EIBEL SL B17561374 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307490 2011
  TECNOFEUS TER -EIBEL SL B17561374 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307491 2011
  TECNOLOGIA EN PRE VEN CION, SL B61334025 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309766 2011
  TECNOMOBIL EM PORDA, SL B17363623 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306177 2011
  TECNOMOBIL EM PORDA, SL B17363623 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306178 2011
  TECNOMOBIL EM PORDA, SL B17363623 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306179 2011
  TECNOMOBIL EM PORDA, SL B17363623 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011306180 2011
  TEIXIDOR EZPELETA, ISAA C 40348211R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208148 2011
  TEIXIDOR MAR CE, LIDIA 77920487Y Impost Renda Persones Físiques 2008 2010220879 2010
  TELEFONIA I COMUN ICACIONS CUBA 4, SL B61606208 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309812 2011
  TELLO CORTINA MAR C 43675707H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214058 2011
  TELLO FERNAN DEZ AN TONIO 40279926A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204692 2011
  TELSM IES PAñA,S.A.UN IPERS ONA L A17930538 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011302912 2011
  TENA PERE Z RICAR DO 35026545Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201258 2011
  TENAS BOFILL PEDRO 46109255M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214861 2011
  TENE V DELCHEV NICOLAY X6723867R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221345 2011
  TERMES FELIP JUAN 40255120Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203348 2011
  TERRA DELLAS MILLS FRU CTUOSO 90000427R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219675 2011
  TERRA DES ALSINA MAR TA 43672102R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213860 2011
  TERRA ZA DILSA LAU DID X3118495V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220634 2011
  TERRES DEL TORDERA , SL B61337952 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309767 2011
  TETIS 2002 SLU B17702416 Impost Societats 2009 2011104433 2011
  TEXEIRA VER ISS IMO MANUE L 29722076G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200890 2011
  TEXTIL TARRA GO, SL B61062204 Impost Societats 2009 2011106991 2011
  THIAPONT SL B17714312 Impost Societats 2009 2011104516 2011
  TODEN , A.I.E. V58777541 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311204 2011
  TOLAN I TOLAN I GHULAB RA I 45964829L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214768 2011
  TOLAN I, DEEA PAK X1895158G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220224 2011
  TOLAN I, SURES H KUMAR X1833185Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220197 2011
  TOLEDO CAN TA PEDRO 40332968F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207576 2011
  TOMAS ARNAU MAR TA 77911653G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218212 2011
  TOMAS DALFO EVA 40531447L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211993 2011
  TOMAS FIGUERAS XAVIER 77914779W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218376 2011
  TOMAS MA TEOS, FRAN CISCO JAVIER 78022574L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219298 2011
  TONICO FONT LUIS 37749976F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201924 2011
  TORCA CRES PO JESUS 33929759K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201109 2011
  TORN ILLER IA CATALANA SA A17058934 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301625 2011
  TORO GALISTEO, MONTSERRA T 79303437N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219560 2011
  TORRAS CAS TELLS EN GRA CIA 40256593S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203412 2011
  TORRAS COMA JOSE 39279270P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202504 2011
  TORRAS GARR IGA JAVIER 46528358W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215087 2011
  TORRAS GIRBAL JUAN 36484972A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201428 2011
  TORRE LAZAR O, MAR IA TERESA DE 40418533N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208813 2011
  TORREN T GAR OLERA JOSE 40304386Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206080 2011
  TORREN T GUITAR T JOAN 40602892A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212838 2011
  TORREN T MASS O RAM ON- 77888682X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216625 2011
  TORREN TS CASA BAYO JUAN 37300366R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201691 2011
  TORRES ACEVEDO CAR LOS FERNAN DO X5086826P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221095 2011
  TORRES ACEVEDO HELGA CONS TAN ZA X5093750D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221096 2011
  TORRES ALCARA Z MONICA 43679720Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214251 2011
  TORRES BALLAR T FRAN CISCO JOSE 37285993A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201674 2011
  TORRES CALDER ON JOSE 43673697D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213958 2011
  TORRES CASAN MIGUE L 40275319L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204420 2011
  TORRES GARR IDO M TERESA 40358309W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208384 2011
  TORRES MORA LES DIEGO 40423661B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209211 2011
  TORRES PUIG LUIS 78000138P Impost Renda Persones Físiques 2007 2009222988 2009
  TORRES VAR GAS MANUE L 37775520K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201942 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  TORRE Z ALDANA FRE DDY 40564756R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212540 2011
  TORR O GAR CIA MIGUE L 40331996R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207541 2011
  TORR OME CLAPES RA QUE L 79304000T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219594 2011
  TRA BAJOS DE CIMEN TACION Y CONS TRU CCION, B62816376 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310017 2011
  TRA çA SKI I ES PORTS DE MUN TAN YA, SL B17398553 Impost Societats 2009 2011102250 2011
  TRA CTAN TS DE BOVI, SL B17593179 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307670 2011
  TRAM ITACIONS FOR-SA , SLU B17516600 Impost Societats 2009 2011103173 2011
  TRANS FRE T CATALUN YA SLU B55028542 Impost Societats 2009 2011106740 2011
  TRANSAM PUR DAN SL B17028507 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304756 2011
  TRANS BAN YOLES , SL B17341116 Impost Societats 2009 2011101887 2011
  TRANS FER NEMA CRIS SL B92834282 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310413 2011
  TRANSM ISER SL B17714338 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308294 2011
  TRANSM ISER SL B17714338 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308295 2011
  TRANS PORTE GENERA L EUR OPEO SLU B55031793 Impost Societats 2009 2011106773 2011
  TRANS PORTE Y MOVIMIEN TO DE TIERRAS AN FER B24485559 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309262 2011
  TRANS PORTES BENAN GELS SL B17989591 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309248 2011
  TRANS PORTES BENAN GELS SL B17989591 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309249 2011
  TRANSRA FIK ES PAGNE SL B92298348 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310407 2011
  TRAS FI JOADA I FILLA, SL B17825225 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308775 2011
  TRE BELLOS, SL B15498546 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304496 2011
  TREM OLEDA ROCA LUIS 40429034W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209605 2011
  TREM OSA MU ÑOZ, RU TH 45721415Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214693 2011
  TRES TEU LES SL B17676081 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308101 2011
  TRE XSA GIRONA SL B17831603 Impost Societats 2009 2011105334 2011
  TRIAS CAM PANAS DAVID 40318558H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206872 2011
  TRIGUER O SE LLES FRAN CISCO GRE GORIO 07046203S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200117 2011
  TRILLES PUIG AN TONIO 40558680C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212330 2011
  TRINCHER IA OREN CH PILAR 40262043Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203693 2011
  TROPHEES DE L EM PORDA, SLU B17701236 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308225 2011
  TROYA RODRIGUE Z M AN TONIA 39154452B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202476 2011
  TRU CHAR TE ROMER O M BELEN 40328311L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207385 2011
  TSE YU, WAI HING 40358041X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208377 2011
  TUBER T BRU GAT JER ONI 40266096L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203914 2011
  TUBER T CORDONE T CARMEN 40436497J Impost Renda Persones Físiques 2008 2010211665 2010
  TUE LLS GALVEZ JORGE 46663069W Impost Renda Persones Físiques 2007 2009226135 2009
  TUE LLS GALVEZ JORGE 46663069W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215193 2011
  TUÑAS CERNA DAS JUAN CAR LOS 44815803G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214326 2011
  TURA ROSA LES SONIA 40343947S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208010 2011
  TUR ISME UR BA SCP J17785874 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311176 2011
  TURR O BONE T TERESA 40242465D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203025 2011
  TURR O SOLE RAM ON 72961526Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215972 2011
  ULTRAS OLVE SER VICES SL B63638449 Impost Societats 2008 2010108158 2010
  UN ION DE PANA DER OS DE LLORE T DE MAR SA A17021981 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301100 2011
  UN ION DE PANA DER OS DE LLORE T DE MAR SA A17021981 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301101 2011
  UN ION DE PANA DER OS DE LLORE T DE MAR SA A17021981 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301102 2011
  UN ION DE PANA DER OS DE LLORE T DE MAR SA A17021981 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301103 2011
  UN ION DE PANA DER OS DE LLORE T DE MAR SA A17021981 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011301104 2011
  UN IVERSA L GALER IAS , SC J17490137 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311158 2011
  UN IVERSA L GALER IAS , SC J17490137 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011311159 2011
  URE ÑA GAR CIA AN TONIO 40356701G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208351 2011
  UR OSOV AN DRIY X3279185Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220698 2011
  UTES CHEN Y & AS OCIADOS, SL B60929734 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309694 2011
  UYTTER HOEVEN GUIDO FRANS X4366319E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220974 2011
  VACACIONES AN IMA CION, SL B17773334 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308562 2011
  VACACIONES AN IMA CION, SL B17773334 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308563 2011
  VALDERRAMA SA LMER ON M DEL CARMEN 40327653M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207351 2011
  VALEBONA PERE Z JULIO 26192590Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200687 2011
  VALEN CIA PULGAR IN SAN DRA MILEN IA X3970440L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220893 2011
  VALEN TI RE YNE DAN IEL 40314434B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206632 2011
  VALEN TI SA LA ALBER TO 40244807M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203091 2011
  VALIEN TE MOREN O JAVIER 40562014L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212519 2011
  VALIEN TE PALACIOS M MER CEDES 40432774Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209955 2011
  VALLEE SAN DRINE FLOREN CE X4347363H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220967 2011
  VALLESANA DE RE PRESEN TACIONS ALIMEN TAR IE B62713862 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309988 2011
  VALLJOV, SA A58791120 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303792 2011
  VALLRO CONS TRUMA T, SL B62983655 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011310043 2011
  VALTIERRA CAU LA NAR CISO 40256359B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203399 2011
  VALVER DE HERNAN DEZ DAVID 36571655E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201500 2011
  VALVER DE MONDRA GON AN TONIO 40293846P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205520 2011
  VALVER DE PRIETO DAN IEL 40559568B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212396 2011
  VALVER DE ROLDAN MIGUE L A 43631035N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213656 2011
  VAN DER SLUIS LIES BETH 38060102R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202003 2011
  VAN DITMAR GUILLERM O X2409378J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220400 2011
  VAN GRIENS VEN JOHANNA CHRISTINA X2218498X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220348 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  VAN RIJ, WILLEM X1845787Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220206 2011
  VAN RYSSE L, ER IC OMER BLAN CHE X2071072Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220287 2011
  VAN HAU WE JOHAN X5180302N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221108 2011
  VAQUER CASAS MONTSERRA T 77895407L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217013 2011
  VAQUER O DIAZ DAVID 40337944S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207776 2011
  VARE LA MAR IMONT CAR LOS 40413601W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208646 2011
  VARES COMA LADA M ROSER 40255130R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203349 2011
  VAR GAS CARA MIGUE L 40437139B Impost Renda Persones Físiques 2008 2010211725 2010
  VAR GAS CAR LOS JULIO X4152489T Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225400 2009
  VAR GAS CAR LOS JULIO X4152489T Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223499 2010
  VAR GAS ES COBAR LUZ MAR INA 41557886Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213099 2011
  VAR GAS MAR TINE Z, AN TONIO 37713266M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201881 2011
  VAR GAS SILVA JUAN ENR IQUE 40358138S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208379 2011
  VAR ON SE PULVEDA JOSE DAIRO X4358872G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220973 2011
  VAS ILICA NINA MANUE LA X8661825W Impost Renda Persones Físiques 2008 2010224186 2010
  VAS QUE Z GAR CIA, ATILIO CESAR 40371740R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208545 2011
  VAZQUE Z CAR O AN TONIA 19076642M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200428 2011
  VAZQUE Z HERMAN OS AS OCIADOS, SA A58953407 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303808 2011
  VAZQUE Z HERMAN OS AS OCIADOS, SA A58953407 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303809 2011
  VAZQUE Z HERMAN OS AS OCIADOS, SA A58953407 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303810 2011
  VAZQUE Z JIMENE Z ABILIO 41075229N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212970 2011
  VAZQUE Z LAS HERAS , DAVID 43670914D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213800 2011
  VAZQUE Z MAR TINE Z JUANA 35067332Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201310 2011
  VAZQUE Z SAN CHEZ FERNAN DO 08678178W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200174 2011
  VAZQUE Z VAZQUE Z AN DRES 40338974X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207822 2011
  VECOSA T INTERNA CIONA L SLU B17865817 Impost Societats 2009 2011105580 2011
  VEGA ES CALAN TE JAVIER 25663051L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200635 2011
  VEGA MU ÑOZ JOSE JOAQUIN 24809740P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200586 2011
  VEGA RE YES JULIO 40429133D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209612 2011
  VEGAS PUJOLAS OS LAURA 77919757N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218615 2011
  VELA GUILLEM GLORIA 40440273V Impost Renda Persones Físiques 2008 2010211974 2010
  VELA GUILLEM GLORIA 40440273V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210482 2011
  VELA SAN CHEZ RA FAE L 21414218E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200448 2011
  VELAS CO BLAYA OLGA 40330442B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207486 2011
  VELAS CO CER OLA, JUAN 43678665D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214199 2011
  VELAS CO FELIP MANUE L 40275050A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204398 2011
  VELAS CO GOME Z JOSE MAR IA 25294843H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200608 2011
  VELAS CO GUTIERRE Z M CARMEN 40433751G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210016 2011
  VELAS CO MONTENE GRO JUAN JOSE 46672880S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215416 2011
  VELAS CO TOMAS JUAN 40278709M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204634 2011
  VELAS TEGUI SAN CHEZ TOYA MAR ISOL X3256414M Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225117 2009
  VELAYOS GALAN MONTSERRA T 40295317F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205605 2011
  VELLVEHI FELIP JUAN 40281464T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204786 2011
  VEN DA D EXCAVADORES I EQUIPS O.P. SL B17647132 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307969 2011
  VEN DA D EXCAVADORES I EQUIPS O.P. SL B17647132 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307970 2011
  VEN DA D EXCAVADORES I EQUIPS O.P. SL B17647132 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307971 2011
  VEN TOS ES CUDER O ALBER T 40456048Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211269 2011
  VEN TURA BOET MAR IA MER CEDES 40278647N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204630 2011
  VERA GARR OTE JOSE MANUE L 40558519C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212314 2011
  VERAR D GONZALEZ JOSE FA 77525585Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216393 2011
  VER DAGUER GIRGAS DAN I 90002302J Impost Renda Persones Físiques 2008 2010222087 2010
  VER DAGUER LAGUIA MONICA 40990178S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212947 2011
  VER DEJO BOIX JORDI 77920877M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218642 2011
  VEREE KEN DAVY X4602574K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221017 2011
  VERMA KUNA L X6283453Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221253 2011
  VERNE DAS MA LVI, JORGE 40293939D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205525 2011
  VER T BRES CO JOSE 44188490Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214312 2011
  VER TAMA TTI MER GULHAO RA FAE L DILCEU X8057561V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221503 2011
  VIADUCTOS Y OBRAS ODEIN, SLU B17643370 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307946 2011
  VIADUCTOS Y OBRAS ODEIN, SLU B17643370 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307947 2011
  VIADUCTOS Y OBRAS ODEIN, SLU B17643370 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307948 2011
  VIAJES COSTA BRA VA SL B17004730 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304512 2011
  VIAJES CRISOL SA A80086192 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011304281 2011
  VIAJES EUR OLINES , SA A58649948 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303770 2011
  VIAJES EUR OLINES , SA A58649948 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303771 2011
  VIAJES EUR OLINES , SA A58649948 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011303772 2011
  VIAJES MAM BO, SL B61941712 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309859 2011
  VIAJES MARSANS SA A08018921 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300105 2011
  VIAJES MARSANS SA A08018921 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300106 2011
  VIAJES MARSANS SA A08018921 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300107 2011
  VIAJES MARSANS SA A08018921 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300108 2011
  VIAJES MARSANS SA A08018921 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011300109 2011
  VIANA DIAZ MIGUE L AN GEL 40325718W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207267 2011
  VIAPLANA NOGUE , JOSE MAR IA 39344291P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202543 2011
  VICENS BOSCH JOAN 40295331K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205607 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  VICENS CASAM ITJANA MONTSERRA T 40286051X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205048 2011
  VICENS LLINAS PERE 40293984P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205527 2011
  VICEN TE MORA LES JOSE LUIS 17729124B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200386 2011
  VICO GONZALEZ-CARRA TO LIDIA 40329881W Impost Renda Persones Físiques 2008 2010208570 2010
  VICTOR KOZ SL B17742297 Impost Societats 2007 2009106708 2009
  VIDAL I REMEN TOL HELENA 40306742R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206204 2011
  VIDAL LUNA JOAQUIN 40440744M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210525 2011
  VIDAL POCH, JOSE MANUE L 39357767Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202551 2011
  VIDAL REMEN TOL JOSE 40292643R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205446 2011
  VIDAL RODA JORDI 45538213F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214397 2011
  VIDAL SAN CHEZ-TABERNER O MANUE LMAR IA 40426053B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209370 2011
  VIDAL TERESA , AN TONIO 40229855A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202844 2011
  VIDAL TERESA , JOSE P 40245399E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203111 2011
  VIDRES TERM ICS, SL B17540782 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307333 2011
  VIDUE IRA CARR IA FRAN CISCO JAVIER 38425486F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202118 2011
  VIELIM SL B17149865 Impost Societats 2009 2011101302 2011
  VIELLA SU ÑE MAR IA 40428471Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209564 2011
  VIETA LUNA JORGE 45540058N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214470 2011
  VIGI SA A17136672 Impost Societats 2007 2009109860 2009
  VIGI SA A17136672 Impost Societats 2009 2011100523 2011
  VIHORIS, SL B17461443 Impost Societats 2009 2011102749 2011
  VILA BINE FA SUSANA 40367480L Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208507 2011
  VILA BOHIGAS NAR CIS 77902938Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217574 2011
  VILA BRU GUES JAVIER 40324409G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207193 2011
  VILA CAM PS MAR IA PILAR 40430313Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209734 2011
  VILA CLARA GARR IGA JOAN 77996620D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218907 2011
  VILA COLL JORDI 40368254B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208512 2011
  VILA COLL, MAR C 41577317X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213143 2011
  VILA CORBELLA JAIME 43629109H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213582 2011
  VILA CULLELL FRAN CISCO 37281569H Impost Renda Persones Físiques 2008 2010201972 2010
  VILA CULLELL FRAN CISCO 37281569H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201668 2011
  VILA DAR OCA JUAN 40265040K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011203863 2011
  VILA ES TRA DA SE BAS TIAN 40333727F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207604 2011
  VILA ES TUDIS JOAQUIN 77907634X Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217931 2011
  VILA FORNS JORGE 46540488B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215106 2011
  VILA GUAN TER JUAN 40235478Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202906 2011
  VILA HUTCHINGS, MONICA 40340260P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207871 2011
  VILA MA LAGON ABRA HAN 40531971Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212000 2011
  VILA MAR TINE Z ELSA 40531058K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211991 2011
  VILA MA YA, JORDI 77917212C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218528 2011
  VILA UM BER T, SL B60647294 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309639 2011
  VILA UM BER T, SL B60647294 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309640 2011
  VILA UR GELL JOSE P M 77900184N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011217380 2011
  VILA VALDES MANUE L ENR IQUE 40305479A Impost Renda Persones Físiques 2007 2009207831 2009
  VILA VALEN ZUE LA CRISTIAN MANUE L 40374685W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208560 2011
  VILAGELIU CASA LS AGUS TI 43632925Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213701 2011
  VILAGRAN LLOVERAS , ENR IC 40312032R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206498 2011
  VILAMA LLA COOKING CEN TER , SL B17516089 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307184 2011
  VILAMA LLA COOKING CEN TER , SL B17516089 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011307185 2011
  VILAN OVA BUXEDA JUAN 40593176Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212599 2011
  VILAN OVA PONT JAIME 37643852M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201786 2011
  VILAR GEIRA , JORGE 43674970V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214020 2011
  VILAR DEBO GONZALEZ MAR TA 40533681E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212006 2011
  VILARE GUT FONT NAR CISO 77287663G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216355 2011
  VILARR ODA BUXEDA MAR IA TERESA 40422402V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209114 2011
  VILARR ODA BUXEDA PEDRO 40424367G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011209264 2011
  VILCHES PADILLO, FRAN CISCO JAVIER 46759308D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215543 2011
  VILCHEZ BERR OCAL JORDI 41550438H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011213026 2011
  VILCHEZ RODELAS MAR IA CARMEN 24191090N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200553 2011
  VILELLA GUBAU NAR CIS 77909876K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218093 2011
  VILELLA LLIRINOS JOSE P 77529333J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011216412 2011
  VILELLA SU ÑE JUAN 40509557W Impost Renda Persones Físiques 2008 2010213288 2010
  VILELLA SU ÑE JUAN 40509557W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211680 2011
  VILLALBA CARN ICER O FRAN CISCO JAVIER 71546703M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215949 2011
  VILLALBA RU IZ NA TIVIDAD 46038623Y Impost Renda Persones Físiques 2008 2010216765 2010
  VILLALBA SAN GERMAN OSCAR DAN IEL X3792862R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220848 2011
  VILLAMA YOR PIQUERAS M CARMEN 77960469Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011218694 2011
  VILLAR NIETO LUIS 40300562P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205863 2011
  VILLAR PAN DO GODOY JOSE X6773780G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221356 2011
  VIÑALLONGA BER TRAN JORGE 35033855W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201265 2011
  VIÑALS CANA LS TRINIDAD 40143831E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202648 2011
  VIÑAS CANA LS MAR TA 40292620R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011205445 2011
  VIÑAS CAN O JOSE AN TONIO 40515421R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011211809 2011
  VIÑAS COS PEDRO 40410378E Impost Renda Persones Físiques 2009 2011208630 2011
  VIÑAS DE XAMMAR , MAR COS 46138833M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214908 2011

  ELECTOR NIF CONCEPTE FISCAL LIQUIDACIO CAMERA L
  VIP NAN OTEC SL B55000616 Impost Societats 2009 2011106572 2011
  VIRCAS EUR OPE SL B17976432 Impost Societats 2009 2011106367 2011
  VITERE 33 SL B17718388 Impost Societats 2009 2011104535 2011
  VIT-GRU P-2001, SL B62633292 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309970 2011
  VITTAL GIRONA SLU B17768037 Impost Societats 2009 2011104897 2011
  VIUDEZ CARRERAS RICAR DO 40324153R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011207180 2011
  VLAS CEANU ION X8422453Z Impost Renda Persones Físiques 2007 2009226030 2009
  VOAR INO DUBARR Y MAR IA EU GEN IA X3914719G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220877 2011
  VOICHINA MIHAI IONU T X9635178H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221596 2011
  WAGNER RENE X3478320F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220759 2011
  WAN XIAOJUN X4055937W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220917 2011
  WAN G HAIME I X3577020Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220794 2011
  WAN G JIAN LIAN G X4878973Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221049 2011
  WAN G PEIQIAN G X2359939R Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220387 2011
  WAN G SHEN GYONG X6496263M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221309 2011
  WAN G, LIYU X2424243C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220403 2011
  WASEEM ABID AHME D X3519982Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220777 2011
  WATERS AN THONY ALBER T X5411426D Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221137 2011
  WATSON, PETER AR THUR X0580040A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219920 2011
  WEFAK SR IFI ABDELILAH 45967007N Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214783 2011
  WEGRZYNE K EWELINA X6639927B Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221336 2011
  WEI FEN G CHEN X4224713G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220949 2011
  WETZINGER , SL EN CONS T. B17712688 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308283 2011
  WIEGAN D JENS JUS TUS X2237072T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220352 2011
  WILLWER TH LOTHAR X1788264Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220182 2011
  WINRE X SYSTEM SL B55008452 Impost Societats 2008 2010108724 2010
  WINSARA 2002, SL B17714213 Impost Societats 2007 2009110090 2009
  WINSARA 2002, SL B17714213 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308289 2011
  WOHRLE, MAN FRE D PAU L X1774177A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220180 2011
  WOOD HOME FACTORY, SL B17957671 Impost Societats 2008 2010107479 2010
  WORLD NE T ALBERA SL B55048136 Impost Societats 2009 2011106881 2011
  WORLD WIDE ICE PROFESS IONA LS SL B17885096 Impost Societats 2009 2011105740 2011
  WU WEN BIAO X2999870A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220585 2011
  WU, XINGUAN G X3688712H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220823 2011
  XARAU AN GULO LORENA 53293571H Impost Renda Persones Físiques 2009 2011215906 2011
  XAR BIA IMM OBLES GRU P SL B17744087 Impost Societats 2009 2011104734 2011
  XAR GAYO BASSE TS JUAN 40311815Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206484 2011
  XIBELI DUÑACH MER CEDES 78022169M Impost Renda Persones Físiques 2009 2011219274 2011
  XIFRA CALVET SA LVADOR 40268827J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011204061 2011
  YAGO BETTI, SL B15431646 Impost Societats 2009 2011100868 2011
  YAÑEZ YLLANE Z HECTOR RAM ON 45825476T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214702 2011
  YAREM KO, IRYNA X4421865T Impost Renda Persones Físiques 2007 2009225444 2009
  YAREM KO, IRYNA X4421865T Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220982 2011
  YE SHUFEN X3107490Y Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220630 2011
  YE XIAOJIE X6026293V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221218 2011
  YES TE CAS TAÑO, REME DIOS CARMEN 38556471F Impost Renda Persones Físiques 2009 2011202204 2011
  YES TE MAR IN MANUE L 26453079C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200750 2011
  YES TE TERRA DAS , JUAN AN TONIO 40316161J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011206739 2011
  YOLLY SPAIN, SL B17710666 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011308272 2011
  YONGBO YE X2506061G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220431 2011
  YORDAN OVA MIMA LYUBOMIROVA X3980792K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220896 2011
  YU JIAM ING X4381928Z Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220976 2011
  YUPA 10, SL B62547013 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309959 2011
  YUPA 10, SL B62547013 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309960 2011
  YUPA 10, SL B62547013 Impost Activitats Econòmiques 2010 2011309961 2011
  YUPUMA CINC, SL B17573676 Impost Societats 2007 2009110042 2009
  YUS TE MUN TE JANA MAR IA 33922605C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201100 2011
  ZAFRI ME JDOUBI, ABDERRA HMAN 45548633P Impost Renda Persones Físiques 2009 2011214670 2011
  ZAGARA , AN GELO X3641686G Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220809 2011
  ZAM BRAN O MOTA MAR CO 40561675W Impost Renda Persones Físiques 2009 2011212506 2011
  ZAN IER POLI FOSCA 37667071V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011201820 2011
  ZAN ON DE FERNAN DEZ STELLA MAR IS X4804049Q Impost Renda Persones Físiques 2008 2010223621 2010
  ZAOUN YAA GOUB X2365291V Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220389 2011
  ZAPPING EM PORDA, SL B17291501 Impost Societats 2009 2011101690 2011
  ZAR PAU LO AR TUR O X7205277K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011221411 2011
  ZARA GOZA FERNAN DEZ PEDRO 40438777Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011210380 2011
  ZETTEL MEN DEZ ARM IN 40452480B Impost Renda Persones Físiques 2007 2009213802 2009
  ZHAN G REN JIE X2004609K Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220264 2011
  ZHAN G YIN X3945975A Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220890 2011
  ZHEN G, HAIPING X2270120C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220362 2011
  ZHOU XUYING X2382698J Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220395 2011
  ZHOU YINGLI X3913539C Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220876 2011
  ZHOU, WEI X1457043Q Impost Renda Persones Físiques 2009 2011220127 2011
  ZUBIRI GUTIERRE Z ALFONS O 18196304S Impost Renda Persones Físiques 2009 2011200406 2011
  ZYGIS ASS OCIATS, SL B17589052 Impost Societats 2007 2009105090 2009

 9. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 25 – 6 de febrer de 2012 Núm. 802
  AJUNTAMENT D’OLOT (GARROTXA)
  Oficines de Tresoreria/Recaptació
  Edicte per notificar procediments d’embargament a diversos deutors
  En els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen a les oficines de recaptació, s’ha procedit segons allò
  disposat a l’article 76 del RD 939/2005 de 29 de juliol pel qual s’aprova el reglament general de recaptació, en les dates i contra
  els deutors que ara s’especificaran, a l’embargament de béns que es detallen:
  – Embargament de comptes corrents i d’estalvis. Data diligència 10/11/2011
  NIF DEU TOR EN TITAT IMPORT EM B.
  01057352L CARR ILLO BELLIDO, TOMAS 2100 13,72
  07264453H FAJAR DO I PIÑER O, ALBA 2013 83,69
  08674566R CASA DO MOREN O, EM ILIA 2059 175,99
  31506241J CABALLER O MAR TIN, PAU LA 2100 13,72
  35103080C CIRERA FAIBELLA, JORDI 2100 83,69
  37372595X LOPEZ BUS TOS, MAR IA VICTORIA 0030 55,39
  38499563R ELIAS BATLLE, LLUIS 0075 208,78
  40205137X MAS BATALLE, TERESA 0075 13,72
  40221137W MORE T MAR GUI, JORDI 0081 89,81
  40248080N DAR IAS FERRER , CARMEN 0075 13,72
  40258671T PERRAM ON SA LA, MAR IA 2100 13,72
  40273282Y PLANE LLAS MAR TINE Z, JOSE P 2013 36,92
  40292071G MA LLAR T GELI, JORDI 0182 18,35
  40295117Z ROURA PUIGVER T, ALBER T 2100 24,54
  40301624N SA LVATELLA VIÑOLAS , RAM ON 2038 18,00
  40322078L SA LA COROMINAS , M EU GEN IA 2038 4,60
  40322078L SA LA COROMINAS , M EU GEN IA 0049 277,51
  40324851D PRA T MER CADO, MAR IA CARMEN 2013 18,56
  40324851D PRA T MER CADO, MAR IA CARMEN 2100 18,56
  40328414F MONTENE GRO GALINDO, MAR IA CARME 2100 33,47
  40344372A PUIG ES TAR TUS , DAN IEL 2038 103,38
  40351471H CHAOUI SU BIRANA , JAM IL 2100 14,60
  40599534A SA QUES RIGAT, JUAN 2100 13,72
  40893191L GOME Z HUESA , DOLORES 2077 51,23
  43631123P PUIGDEM ONT CAS TAÑO, MAR TA 2100 32,45
  43631741M RODRIGUE Z DELGADO, AR TUR O 2038 192,30
  43632515C GALOBAR DES MA LLEN , CAR LES 0075 175,99
  43632724E COMPTE AN GUE LA, MAR IA JOSE PA 0081 18,69
  43633766Y SAN GRA DOR SOLER , MAR 2038 9,00
  43633766Y SAN GRA DOR SOLER , MAR 2038 27,92
  43635650G FLORES LALOUAN I, VICTOR 0075 175,99
  43636060T FERNAN DEZ ORRA , MAR IA DEL MAR 2100 16,08
  43638945X FELLAH FELLAHI, AZIZ 0075 10,45
  46135981M BEJERAN O PARRA , GABRIEL 0081 18,46
  46334457Z DA SILVA RIVILLA, ALVAR O 2100 12,10
  46334457Z DA SILVA RIVILLA, ALVAR O 0065 14,13
  46670587E LLONGARR IU RE IXACH, AGUS TIN 0049 40,87
  46672063A CASA DO ARENAS , ES TER 2100 118,08
  46672451T SU BIRANA COROMINA , HELENA 2107 16,14
  46673344L GOME Z GOME Z, ROSA MAR IA 0049 170,41
  47611431M DIAZ SA YAVERA , MAR IA ISA BEL 0128 79,63
  47850843X LOPEZ ARR OYO, NEREA 0030 103,38
  75123029S RODRIGUE Z PERE Z, AN GEL BEN ITO 0049 66,96
  75523214T JARA MEN GUIAN O, AN GELES 0049 13,72
  77887471H FEIXAS RU BIO, M.DOLORES 2100 54,40
  77887476T MAR CE MOLAS , CONCEPCION 2038 13,72
  77900428A COLL MAS O, M.CARME 0049 27,44
  77900818W JUAN OLA SOY, MONTSERRA T 0049 4,44
  77900818W JUAN OLA SOY, MONTSERRA T 2013 61,43
  77902873X MOREN O MU ÑOZ, JESUS 2100 74,16
  77903982S GONZALEZ CAN TALEJOS, JUAN 2038 111,28
  77905553E JUVAN TEN Y TORREN T, ROSER 2100 74,03
  77907312X COMAS PLANE LLA, ROSA 0182 18,34
  77916103S PLANE LLA CALM, JORDI 0075 73,37
  77916151V HERRER O SAN CHO, RA FAE L 2100 175,99

  77918014V ORR I GELIS, JORDI 2100 82,64
  77920719P AVILA VARE LA, JORDI 2100 119,50
  B17787946 INIM INVERS IONS SL 0081 1445,20
  B64028293 ATIC SE GONA SL 0065 10,30
  G17314840 UN IO ES PORTIVA OLOT 2059 619,04
  J55008064 AU TOSCOT SC 2100 218,30
  X6891236E TACHAR KIT, HOUSSA IN 2038 73,85
  X7059335Z AN ISIE, TODER ITA 0182 12,11
  X7595851D RISTEA , GHEORGHE 2038 13,80
  – Embargament de sous, salaris i pensions. Data diligència 22/11/2011 i 24/11/2011
  NIF EXPEDIEN T DEU TOR NIF EM PRESA
  02691605F RE XE2011000113 MAR OTO GALVEZ, FRAN CISCO 415,22 ONCE-GIRONA
  28335544G RE XE2011000881 JIMENE Z CASA DO, AN TONIO 13,74 INSS -HUE LVA
  36968453R RE XE2010002403 BOTILLER RA DUA , JORDI 171,03 PROSE GUR CO SE GUR IDAD,SA -GIRONA
  36975544P RE XE2008003535 GAR CIA EGEA , JUAN MANUE L 3961,56 TRANS FRIG PLANE LLAS JUAN OLA, SL-OLOT
  37308228C RE XE2010002553 RU IZ BAR BA, CARME 229,84 INSS -GIRONA
  37382106E RE XE2010002352 MIÑARR O SERRE T, DAVID 29,04 EM BUTIDOS MONTER , SLU-S JAUME LLIER CA
  37767797A RE XE2010002557 URE ÑA PARRA , LOREN ZO 214,76 INSS -GIRONA
  40221836B RE XE2011000826 GARR IDO BERAS TEGUI, M AN GELES 170,7 INSS -GIRONA
  40248041L RE XE2010002540 VILA NOGUE , ES TEBAN 130,82 TOUR TUR ISTIC,S.L.-SAN TA PAU
  40264286A RE XE2011000467 COMA TORREN T, ISIDRO 777,3 TALLERS SA CRES T, S.L.-OLOT
  40289809L RE XE2010000736 MORA DOMINGUE Z, FRAN CISCO 939,77 CONS T MIQUE L MAS ,SL-ST JULIA DE RAM IS
  40293810H RE XE2010003033 MOLINA VILLARA ZO, INMA CULADA 716,17 CROPIC’S PAS TISSER IA CB-OLOT
  40332805M RE XE2010002561 FAJA LLORENS , MAR CEL 807,98 CONS TRANS SAN ITAR I R GIRONA , SA -GIRONA
  40349028J RE XE2010002239 CAN O CAS TRO, VICTOR 359,67 SE C DIRE CT ES PAÑA,S.A.-MA DRID
  40350442R RE XE2010002481 MASE GUR YES TE, ANNA 161,81 GENERA LITAT CATALUN YA-GIRONA
  40355143X RE XE2008003557 ORTEGA GOME Z, RAM ON 1934,64 PERE PORXAS PAIRO, SL-ST JOAN LES FONTS
  40359241Z RE XE2010002476 PRUEN CA LLAU GER , ELENA 171,03 RES ID SAN T ROC, SA -VILAN OVA DE LA BAR CA
  40369808R RE XE2010002487 CLAVAGUERA BECERRA , DALILA 192,92 HNOS FONT VER DAGUER ,SA -VALL D’EN BAS
  43627725Z RE XE2009002506 GEN IS MORCILLO, ELISA BET 1245,58 ES CALER ,S.COOP.C.L.-OLOT
  43630677E RE XE2010002649 CORNE LLA RE IXACH, JUDITH 741,99 LLES CATS CALET,S.L.-ST JOAN LES FONTS
  43633531R RE XE2010002618 AM ORES AR JONA , JAIME 382,58 PLAS TIQUES SOSKAI, S.L.-PRESES , LES
  43633914Q RE XE2010002453 MAR TINE Z CABALLER O, JESUS 436,82 SAUR INA ,S.A.-OLOT
  43633968R RE XE2010002500 MONTEJO VIDAL, DOMENE C 118,48 S.I, RES TAURAN T LA FAGEDA-OLOT
  43636919P RE XE2010002273 TOMAS MEN DOZA, AN THONY 699,43 SA LA HUGUE T SAN TIAGO-OLOT
  43636952H RE XE2008002729 SUMARE H TOURA Y, SA IHOU 1732,22 CUR TIDOS BASS OLS, S.L.-OLOT
  45170413T RE XE2011000811 SOUMARE SOUMARE , SIKHOUNA 36,92 CONS OLOT,S.L.-OLOT
  46670749T RE XE2010002583 RU BIO PLANE LLA, FCO JAVIER 43,76 ALFONS O FONT RIBAS ,S.A.-PRESES , LES
  46671355P RE XE2007002225 COS RIBERA , DAVID 483,85 S.I. BAR EL SE TRILL, S.C.-OLOT
  46672800G RE XE2008002759 JIMENE Z RE CUER DA, JAIME 3369,38 CAM OVISU , SL-PALS
  46673103P RE XE2010002460 TORRE CABOTA SOY, RAM ON 363,5 INS T GES TIO FOR I ASSESS O,SA -OLOT
  46673278E RE XE2009002564 JURA DO FAGELLA, MANUE L 523,3 AM DIF,S.L.-BAR CELONA
  46673329G RE XE2008002760 TEIXIDOR MAR CE, XAVIER 1741,13 ROCATOMBA,S.L.-OLOT
  47324890K RE XE2009002247 CRESEN CIO GONZALEZ, NOEL 33,48 COL ES PORT TOTHOM 10 CLUB-BAR CELONA
  77301922A RE XE2011000777 PALOU SAN TANERA , M.MER CEDES 152,35 TORE LLONEN CA DE BARS , S.L.-TORE LLO
  77885747L RE XE2011000844 MUS TAR OS MAS DEM ONT, CONCEP. 27,48 INSS -GIRONA
  77900302S RE XE2008001998 RU BIO PUIG, FRAN CES C 390,73 GENERA LITAT CATALUN YA-BAR CELONA
  77902749R RE XE2008000153 FERNAN DEZ MAR TOS, MIGUE L 1257,93 EUR OFIRMS ETT SLU-CASSA DE LA SE LVA
  77907374A RE XE2008002704 CAM PS BOSCH, JUAN 558,68 EM BUT CASER OS COLLELL, S.L.-PRESES , LES
  77907827L RE XE2011000815 BASSA GAÑAS LOPEZ, JAUME 155,34 VAYRE DA BASS OLS CASA BO I CIA.,S.L.-OLOT
  77912939W RE XE2010002541 CAM BIL MORA LES , SUSANA 21,88 PEIXOS OLOT,S.L.-OLOT
  77913198P RE XE2009002511 PUJOL SERRA T, FRAN CES C XAVIER 388,79 ROCATOMBA,S.L.-OLOT
  77913614X RE XE2008002162 LLAGOSTERA CASA LS, JAUME 504,6 ARR OJO LOGISTICA.S.L.-BADALONA
  77914511X RE XE2010002558 ARAN DA CAM PAÑA, CAR LOS 845,56 INSS -GIRONA
  77915619Z RE XE2010002637 GRA BOLEDA PUJEU , OLGA 171,03 EUR OFIRMS ETT SLU-CASSA DE LA SE LVA
  77916683C RE XE2005003973 LOPEZ DIAZ, MIGUE L AN GEL 2817,87 EUR OFIRMS ETT SLU-CASSA DE LA SE LVA
  77918328D RE XE2011000095 VIÑAS LLONGARR IU, ARNAU 1208,9 BRUMA T,S.A.-OLOT
  77920703S RE XE2009002667 GONZALEZ SARM IEN TO, PAU LO 240,31 RAM ON VEN TULA,S.A.-VALL DE BIAN YA, LA
  78793859E RE XE2011000771 PERE Z FERNAN DEZ, JAIME 140,34 ECOBAR FIGUERES ,S.L.-AIGUA VIVA
  X1202925W RE XE2011001176 JAA DI, AZIZ 176,26 ISS FACILITY SER VICES , SA -HOSPIT LLOBRE G
  X2996591J RE XE2011000079 KANE , BOUBACAR 909,67 ES CORXADOR DE LA GARR OTXA,S.A.-OLOT
  X3190499P RE XE2010002330 JAITEH, BASAR JO 308,63 BEN KEL PAR K,S.L.-SAN T JOAN LES FONTS
  X3228525S RE XE2011001125 MORAN RU IZ, ALEXAN DRA RO 83,8 ES TEBAN ES PUÑA,S.A.-OLOT
  X3402449J RE XE2011000083 BECAKOVA, EVA 129,95 TELEFONIA I COMUN IC OLOT,S.L.-OLOT
  X3891239F RE XE2010002976 SA KOLLY, ABDOULIE 43,76 BEN KEL PAR K,S.L.-SAN T JOAN LES FONTS
  X4042564S RE XE2011000855 WAN G, ZHIJUN 408,03 NOEL ALIMEN TAR IA SAU -S JOAN LES FONTS
  X6433465C RE XE2010001673 PETKOV, STOYAN GEORGIEV 359,67 HIJOS DE J.CASA PONSA ,SA -VALL DE BIAN YA
  X6555629P RE XE2010002986 SIDIBEH, MA HAMA DOU 380,55 EM BUTIDOS MONTSA ,S.A.-OLOT
  X7032150S RE XE2010002287 XIAO, DES HEN G 197,68 ME I LI 08, S.L.-REUS
  X8964334S RE XE2009002066 EL HAWAR I, ISMA IL 717,37 INTER -COMA LIN, SL-ST JOAN ABADESSES

  40312968V RE XE2010002511 GUTIERRE Z JIMEN O, FRAN CISCO JAVIER 650,58 30/11/2011
  77911994T RE XE2010002495 FALGUERA TORREN T, ELISA BET 152,47 12/12/2011
  77914948X RE XE2010002110 TEIXIDOR FONT, JORDI 316,21 12/12/2011
  B60124047 RE XE2010000025 BAR CELONA CEN TELLE S GES TIONS SL 913,91 09/11/2011
  B63207211 RE XE2011000033 SHAR JA LOGISTICA SL 1141,76 30/12/2011
  J17963273 RE XE2009002257 MUN TAE QUIP SC 165,43 30/11/2011
  X0952405K RE XE2011000071 PINTO, CAR LOS AU GUS TO 99,96 09/11/2011
  Per la qual cosa es fa públic ja que, per causes no imputables a aquesta Administració, no ha estat possible notificar als
  interessats o als seus representants les actuacions realitzades en els procediments de constrenyiment.
  Per la qual cosa se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
  tributària, en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
  Oficial de la Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per
  ser notificats. En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent
  al venciment del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del
  procediment. Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 23 de gener de 2012
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

 10. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 25 – 6 de febrer de 2012 Núm. 802
  AJUNTAMENT D’OLOT (GARROTXA)
  Pàg. 257
  Administració Local Ajuntaments
  Núm. 25 – 6 de febrer de 2012
  En els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen a les oficines de recaptació, s’ha procedit segons allò
  disposat a l’article 76 del RD 939/2005 de 29 de juliol pel qual s’aprova el reglament general de recaptació, en les dates i contra
  els deutors que ara s’especificaran, a l’embargament de béns que es detallen:
  – Embargament de comptes corrents i d’estalvis. Data diligència 10/11/2011
  NIF DEU TOR EN TITAT IMPORT EM B.
  01057352L CARR ILLO BELLIDO, TOMAS 2100 13,72
  07264453H FAJAR DO I PIÑER O, ALBA 2013 83,69
  08674566R CASA DO MOREN O, EM ILIA 2059 175,99
  31506241J CABALLER O MAR TIN, PAU LA 2100 13,72
  35103080C CIRERA FAIBELLA, JORDI 2100 83,69
  37372595X LOPEZ BUS TOS, MAR IA VICTORIA 0030 55,39
  38499563R ELIAS BATLLE, LLUIS 0075 208,78
  40205137X MAS BATALLE, TERESA 0075 13,72
  40221137W MORE T MAR GUI, JORDI 0081 89,81
  40248080N DAR IAS FERRER , CARMEN 0075 13,72
  40258671T PERRAM ON SA LA, MAR IA 2100 13,72
  40273282Y PLANE LLAS MAR TINE Z, JOSE P 2013 36,92
  40292071G MA LLAR T GELI, JORDI 0182 18,35
  40295117Z ROURA PUIGVER T, ALBER T 2100 24,54
  40301624N SA LVATELLA VIÑOLAS , RAM ON 2038 18,00
  40322078L SA LA COROMINAS , M EU GEN IA 2038 4,60
  40322078L SA LA COROMINAS , M EU GEN IA 0049 277,51
  40324851D PRA T MER CADO, MAR IA CARMEN 2013 18,56
  40324851D PRA T MER CADO, MAR IA CARMEN 2100 18,56
  40328414F MONTENE GRO GALINDO, MAR IA CARME 2100 33,47
  40344372A PUIG ES TAR TUS , DAN IEL 2038 103,38
  40351471H CHAOUI SU BIRANA , JAM IL 2100 14,60
  40599534A SA QUES RIGAT, JUAN 2100 13,72
  40893191L GOME Z HUESA , DOLORES 2077 51,23
  43631123P PUIGDEM ONT CAS TAÑO, MAR TA 2100 32,45
  43631741M RODRIGUE Z DELGADO, AR TUR O 2038 192,30
  43632515C GALOBAR DES MA LLEN , CAR LES 0075 175,99
  43632724E COMPTE AN GUE LA, MAR IA JOSE PA 0081 18,69
  43633766Y SAN GRA DOR SOLER , MAR 2038 9,00
  43633766Y SAN GRA DOR SOLER , MAR 2038 27,92
  43635650G FLORES LALOUAN I, VICTOR 0075 175,99
  43636060T FERNAN DEZ ORRA , MAR IA DEL MAR 2100 16,08
  43638945X FELLAH FELLAHI, AZIZ 0075 10,45
  46135981M BEJERAN O PARRA , GABRIEL 0081 18,46
  46334457Z DA SILVA RIVILLA, ALVAR O 2100 12,10
  46334457Z DA SILVA RIVILLA, ALVAR O 0065 14,13
  46670587E LLONGARR IU RE IXACH, AGUS TIN 0049 40,87
  46672063A CASA DO ARENAS , ES TER 2100 118,08
  46672451T SU BIRANA COROMINA , HELENA 2107 16,14
  46673344L GOME Z GOME Z, ROSA MAR IA 0049 170,41
  47611431M DIAZ SA YAVERA , MAR IA ISA BEL 0128 79,63
  47850843X LOPEZ ARR OYO, NEREA 0030 103,38
  75123029S RODRIGUE Z PERE Z, AN GEL BEN ITO 0049 66,96
  75523214T JARA MEN GUIAN O, AN GELES 0049 13,72
  77887471H FEIXAS RU BIO, M.DOLORES 2100 54,40
  77887476T MAR CE MOLAS , CONCEPCION 2038 13,72
  77900428A COLL MAS O, M.CARME 0049 27,44
  77900818W JUAN OLA SOY, MONTSERRA T 0049 4,44
  77900818W JUAN OLA SOY, MONTSERRA T 2013 61,43
  77902873X MOREN O MU ÑOZ, JESUS 2100 74,16
  77903982S GONZALEZ CAN TALEJOS, JUAN 2038 111,28
  77905553E JUVAN TEN Y TORREN T, ROSER 2100 74,03
  77907312X COMAS PLANE LLA, ROSA 0182 18,34
  77916103S PLANE LLA CALM, JORDI 0075 73,37
  77916151V HERRER O SAN CHO, RA FAE L 2100 175,99

  77918014V ORR I GELIS, JORDI 2100 82,64
  77920719P AVILA VARE LA, JORDI 2100 119,50
  B17787946 INIM INVERS IONS SL 0081 1445,20
  B64028293 ATIC SE GONA SL 0065 10,30
  G17314840 UN IO ES PORTIVA OLOT 2059 619,04
  J55008064 AU TOSCOT SC 2100 218,30
  X6891236E TACHAR KIT, HOUSSA IN 2038 73,85
  X7059335Z AN ISIE, TODER ITA 0182 12,11
  X7595851D RISTEA , GHEORGHE 2038 13,80
  – Embargament de sous, salaris i pensions. Data diligència 22/11/2011 i 24/11/2011
  NIF EXPEDIEN T DEU TOR NIF EM PRESA
  02691605F RE XE2011000113 MAR OTO GALVEZ, FRAN CISCO 415,22 ONCE-GIRONA
  28335544G RE XE2011000881 JIMENE Z CASA DO, AN TONIO 13,74 INSS -HUE LVA
  36968453R RE XE2010002403 BOTILLER RA DUA , JORDI 171,03 PROSE GUR CO SE GUR IDAD,SA -GIRONA
  36975544P RE XE2008003535 GAR CIA EGEA , JUAN MANUE L 3961,56 TRANS FRIG PLANE LLAS JUAN OLA, SL-OLOT
  37308228C RE XE2010002553 RU IZ BAR BA, CARME 229,84 INSS -GIRONA
  37382106E RE XE2010002352 MIÑARR O SERRE T, DAVID 29,04 EM BUTIDOS MONTER , SLU-S JAUME LLIER CA
  37767797A RE XE2010002557 URE ÑA PARRA , LOREN ZO 214,76 INSS -GIRONA
  40221836B RE XE2011000826 GARR IDO BERAS TEGUI, M AN GELES 170,7 INSS -GIRONA
  40248041L RE XE2010002540 VILA NOGUE , ES TEBAN 130,82 TOUR TUR ISTIC,S.L.-SAN TA PAU
  40264286A RE XE2011000467 COMA TORREN T, ISIDRO 777,3 TALLERS SA CRES T, S.L.-OLOT
  40289809L RE XE2010000736 MORA DOMINGUE Z, FRAN CISCO 939,77 CONS T MIQUE L MAS ,SL-ST JULIA DE RAM IS
  40293810H RE XE2010003033 MOLINA VILLARA ZO, INMA CULADA 716,17 CROPIC’S PAS TISSER IA CB-OLOT
  40332805M RE XE2010002561 FAJA LLORENS , MAR CEL 807,98 CONS TRANS SAN ITAR I R GIRONA , SA -GIRONA
  40349028J RE XE2010002239 CAN O CAS TRO, VICTOR 359,67 SE C DIRE CT ES PAÑA,S.A.-MA DRID
  40350442R RE XE2010002481 MASE GUR YES TE, ANNA 161,81 GENERA LITAT CATALUN YA-GIRONA
  40355143X RE XE2008003557 ORTEGA GOME Z, RAM ON 1934,64 PERE PORXAS PAIRO, SL-ST JOAN LES FONTS
  40359241Z RE XE2010002476 PRUEN CA LLAU GER , ELENA 171,03 RES ID SAN T ROC, SA -VILAN OVA DE LA BAR CA
  40369808R RE XE2010002487 CLAVAGUERA BECERRA , DALILA 192,92 HNOS FONT VER DAGUER ,SA -VALL D’EN BAS
  43627725Z RE XE2009002506 GEN IS MORCILLO, ELISA BET 1245,58 ES CALER ,S.COOP.C.L.-OLOT
  43630677E RE XE2010002649 CORNE LLA RE IXACH, JUDITH 741,99 LLES CATS CALET,S.L.-ST JOAN LES FONTS
  43633531R RE XE2010002618 AM ORES AR JONA , JAIME 382,58 PLAS TIQUES SOSKAI, S.L.-PRESES , LES
  43633914Q RE XE2010002453 MAR TINE Z CABALLER O, JESUS 436,82 SAUR INA ,S.A.-OLOT
  43633968R RE XE2010002500 MONTEJO VIDAL, DOMENE C 118,48 S.I, RES TAURAN T LA FAGEDA-OLOT
  43636919P RE XE2010002273 TOMAS MEN DOZA, AN THONY 699,43 SA LA HUGUE T SAN TIAGO-OLOT
  43636952H RE XE2008002729 SUMARE H TOURA Y, SA IHOU 1732,22 CUR TIDOS BASS OLS, S.L.-OLOT
  45170413T RE XE2011000811 SOUMARE SOUMARE , SIKHOUNA 36,92 CONS OLOT,S.L.-OLOT
  46670749T RE XE2010002583 RU BIO PLANE LLA, FCO JAVIER 43,76 ALFONS O FONT RIBAS ,S.A.-PRESES , LES
  46671355P RE XE2007002225 COS RIBERA , DAVID 483,85 S.I. BAR EL SE TRILL, S.C.-OLOT
  46672800G RE XE2008002759 JIMENE Z RE CUER DA, JAIME 3369,38 CAM OVISU , SL-PALS
  46673103P RE XE2010002460 TORRE CABOTA SOY, RAM ON 363,5 INS T GES TIO FOR I ASSESS O,SA -OLOT
  46673278E RE XE2009002564 JURA DO FAGELLA, MANUE L 523,3 AM DIF,S.L.-BAR CELONA
  46673329G RE XE2008002760 TEIXIDOR MAR CE, XAVIER 1741,13 ROCATOMBA,S.L.-OLOT
  47324890K RE XE2009002247 CRESEN CIO GONZALEZ, NOEL 33,48 COL ES PORT TOTHOM 10 CLUB-BAR CELONA
  77301922A RE XE2011000777 PALOU SAN TANERA , M.MER CEDES 152,35 TORE LLONEN CA DE BARS , S.L.-TORE LLO
  77885747L RE XE2011000844 MUS TAR OS MAS DEM ONT, CONCEP. 27,48 INSS -GIRONA
  77900302S RE XE2008001998 RU BIO PUIG, FRAN CES C 390,73 GENERA LITAT CATALUN YA-BAR CELONA
  77902749R RE XE2008000153 FERNAN DEZ MAR TOS, MIGUE L 1257,93 EUR OFIRMS ETT SLU-CASSA DE LA SE LVA
  77907374A RE XE2008002704 CAM PS BOSCH, JUAN 558,68 EM BUT CASER OS COLLELL, S.L.-PRESES , LES
  77907827L RE XE2011000815 BASSA GAÑAS LOPEZ, JAUME 155,34 VAYRE DA BASS OLS CASA BO I CIA.,S.L.-OLOT
  77912939W RE XE2010002541 CAM BIL MORA LES , SUSANA 21,88 PEIXOS OLOT,S.L.-OLOT
  77913198P RE XE2009002511 PUJOL SERRA T, FRAN CES C XAVIER 388,79 ROCATOMBA,S.L.-OLOT
  77913614X RE XE2008002162 LLAGOSTERA CASA LS, JAUME 504,6 ARR OJO LOGISTICA.S.L.-BADALONA
  77914511X RE XE2010002558 ARAN DA CAM PAÑA, CAR LOS 845,56 INSS -GIRONA
  77915619Z RE XE2010002637 GRA BOLEDA PUJEU , OLGA 171,03 EUR OFIRMS ETT SLU-CASSA DE LA SE LVA
  77916683C RE XE2005003973 LOPEZ DIAZ, MIGUE L AN GEL 2817,87 EUR OFIRMS ETT SLU-CASSA DE LA SE LVA
  77918328D RE XE2011000095 VIÑAS LLONGARR IU, ARNAU 1208,9 BRUMA T,S.A.-OLOT
  77920703S RE XE2009002667 GONZALEZ SARM IEN TO, PAU LO 240,31 RAM ON VEN TULA,S.A.-VALL DE BIAN YA, LA
  78793859E RE XE2011000771 PERE Z FERNAN DEZ, JAIME 140,34 ECOBAR FIGUERES ,S.L.-AIGUA VIVA
  X1202925W RE XE2011001176 JAA DI, AZIZ 176,26 ISS FACILITY SER VICES , SA -HOSPIT LLOBRE G
  X2996591J RE XE2011000079 KANE , BOUBACAR 909,67 ES CORXADOR DE LA GARR OTXA,S.A.-OLOT
  X3190499P RE XE2010002330 JAITEH, BASAR JO 308,63 BEN KEL PAR K,S.L.-SAN T JOAN LES FONTS
  X3228525S RE XE2011001125 MORAN RU IZ, ALEXAN DRA RO 83,8 ES TEBAN ES PUÑA,S.A.-OLOT
  X3402449J RE XE2011000083 BECAKOVA, EVA 129,95 TELEFONIA I COMUN IC OLOT,S.L.-OLOT
  X3891239F RE XE2010002976 SA KOLLY, ABDOULIE 43,76 BEN KEL PAR K,S.L.-SAN T JOAN LES FONTS
  X4042564S RE XE2011000855 WAN G, ZHIJUN 408,03 NOEL ALIMEN TAR IA SAU -S JOAN LES FONTS
  X6433465C RE XE2010001673 PETKOV, STOYAN GEORGIEV 359,67 HIJOS DE J.CASA PONSA ,SA -VALL DE BIAN YA
  X6555629P RE XE2010002986 SIDIBEH, MA HAMA DOU 380,55 EM BUTIDOS MONTSA ,S.A.-OLOT
  X7032150S RE XE2010002287 XIAO, DES HEN G 197,68 ME I LI 08, S.L.-REUS
  X8964334S RE XE2009002066 EL HAWAR I, ISMA IL 717,37 INTER -COMA LIN, SL-ST JOAN ABADESSES

  40312968V RE XE2010002511 GUTIERRE Z JIMEN O, FRAN CISCO JAVIER 650,58 30/11/2011
  77911994T RE XE2010002495 FALGUERA TORREN T, ELISA BET 152,47 12/12/2011
  77914948X RE XE2010002110 TEIXIDOR FONT, JORDI 316,21 12/12/2011
  B60124047 RE XE2010000025 BAR CELONA CEN TELLE S GES TIONS SL 913,91 09/11/2011
  B63207211 RE XE2011000033 SHAR JA LOGISTICA SL 1141,76 30/12/2011
  J17963273 RE XE2009002257 MUN TAE QUIP SC 165,43 30/11/2011
  X0952405K RE XE2011000071 PINTO, CAR LOS AU GUS TO 99,96 09/11/2011
  Per la qual cosa es fa públic ja que, per causes no imputables a aquesta Administració, no ha estat possible notificar als
  interessats o als seus representants les actuacions realitzades en els procediments de constrenyiment.
  Per la qual cosa se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
  tributària, en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí
  Oficial de la Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per
  ser notificats. En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent
  al venciment del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del
  procediment. Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment.
  En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta
  individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació
  d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a
  les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades.
  Olot, 23 de gener de 2012
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària

 11. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 25 – 6 de febrer de 2012 AJUNTAMENT D’OLOT (GARROTXA) Núm. 793 Servei Municipal de Recaptació Edicte per notificar títol executiu i provisió de constrenyiment a diversos deutors En no haver-se pogut practicar directament la notificació personal als deutors que ara es relacionaran, malgrat haver-se intentat en la forma deguda, es procedeix, segons allò establert a l’article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre “Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú”, a efectuar l’esmentada notificació, mitjançant aquest anunci. Havent finalitzat el venciment del termini en voluntària dels deutes expressats, sense que se n’hagi efectuat el pagament, en compliment d’allò disposat a l’article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, la Tresorera ha dictat el títol executiu ‘providència de constrenyiment’ següent: “PROVIDÈNCA DE CONS TREN YIMEN T: Segons la facultat que em confereix l’article 5 del RD 1174/87 de 18 de setembre (pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional), declaro que l’import dels deutes de l’anterior relació es troben sotmesosal recàrrec de constrenyiment establert a l’article 28 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General tributària, i disposo que es procedeixi executivament contra el patrimoni dels deutors, o les garanties existents, en cas de no produir-se l’ingrés en els terminis assenyalats a l’article 62.5 de la Llei esmentada”. Es notifica doncs el títol executiu, PROVIDÈNCIA DE CONS TREN YIMEN T, en la forma que disposen els articles 109 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària i 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i es requereix als deutors perquè efectuïn el pagament dels deutes relacionats en els terminis que ara indiquem. Es fa saber també que aquestes deutes devengaran els interessos de demora des del dia següent del seu venciment en voluntària fins a la data del seu ingrés, TERM INIS DE PAGAMEN T DELS DEU TES RE LACIONA TS: D’acord amb el que disposa l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària, el pagament del deute tributari haurà d’efectuar-se en els següents terminis: a) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mateix mes o el dia hàbil immediatament posterior. b) si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del mes següent o el dia hàbil immediatament posterior. LLOC I FORMES DE PAGAMEN T: A la recaptació municipal, P. de Ramon Guillamet, núm 10 d’OLOT primer pis. Les formes de pagament podran ser en diner de curs legal, taló conformat, xec bancari lliurat a favor de l’Ajuntament d’Olot, transferència mitjançant entitat financera i targeta de crèdit o dèbit autoritzada. AJORNAMEN T DE PAGAMEN T Us comuniquem la possibilitat de sol·licitar l’ajornament d’aquest deute, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. Aquest ajornament meritarà els interessos de demora corresponents, i quan les ordenances de recaptació així ho disposin, caldrà la presentació d’un aval. RE CURS OS: Contra l’acte notificat i la providència de constrenyiment podeu interposar RE CURS DE RE POSICIÓ davant la Sra. TRES ORERA de la Corporació, en el termini d’un mes segons allò disposat a l’article 14.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (39/1988 de 28 de desembre). Els terminis es compten a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, i se us adverteix que el procediment de constrenyiment, malgrat que s’interposi recurs, únicament se suspendrà en els casos i condicions previstes a la normativa tributària. Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient. RE QUER IMEN TS.- Segons allò previst a l’article 103 del RGR, i mitjançant aquest anunci que es farà públic al BOP i altres llocs reglamentaris, es notifica el títol executiu i la providència de constrenyiment als següents deutors: Als deutors la notificació personal domiciliària dels quals va resultar infructuosa en diversos intents, realitzats en dies i hores diferents, se’ls requereix perquè, segons allò disposat a l’article 112 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària, en el termini de quinze dies naturals comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, compareguin en l’expedient executiu que se segueix, per si mateixos o mitjançant representant, per ser notificats. En cas de no comparèixer, la notificació es considerarà realitzada a tots els efectes legals a partir del dia següent al venciment del termini esmentat, i se’ls adverteix que s’entendran notificats de les successives actuacions i diligències del procediment. Es manté el dret que assisteix als deutors a comparèixer en qualsevol moment del procediment. En cas que el contingut de les dades d’aquest edicte s’incorporin a fitxers o bases de dades informàtiques per a la seva consulta individualitzada de persones físiques o jurídiques, malgrat que se citi la font d’informació, la responsabilitat d’actuació d’aquests fitxers i el compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, correspon a les persones i/o entitats titulars i/o gestors d’aquests fitxers o bases de dades. RE LACIÓ DELS DEU TORS NIF/CONCEPTE DEU TOR RE BUT RE FER ÈNCIA IMPORT CE MILLORA “Urb Olimpia” 40339600S DOMINGUE Z MARS ILLO LAURA 2010CE000080007404 6611806005 77,86 40339600S DOMINGUE Z MARS ILLO LAURA 2010CE000080007204 6611806003 300,76 43632353L RAS VIDAL AN IOL 2010CE000080001003 8204803002 369,08 IAE 2011 B17446444 AM BIT INTER IORS OLOT SL 2011AE 000000001200 8455005198665 460,08 B17231853 BASSE GODA CONS TRU CCIONS SL 2011AE 000000004400 8904520347064 1016,98 B17231853 BASSE GODA CONS TRU CCIONS SL 2011AE 000000004500 8904711531606 128,24 B17590019 BOTIDIA SL 2011AE 000000005500 8458700328556 293,32 B63027361 CONS TRU CCIONES JUVALLI SL 2011AE 000000012900 8901616215502 320,23 A17497496 INDOLOT SA – EN LIQUIDACION 2011AE 000000027600 8457008024936 63,56 A17497496 INDOLOT SA – EN LIQUIDACION 2011AE 000000027500 8457007734025 277,79 A17497496 INDOLOT SA – EN LIQUIDACION 2011AE 000000027400 8457007734016 63,56 B17787946 INIM INVERS IONS SL 2011AE 000000027900 8904007339071 1210,09 A43345594 LEMUR CAR IBU SA 2011AE 000000030600 8901001383960 517,45 B17633181 PROMOCIONS EUR OLUQUE SL 2011AE 000000038200 8902550484231 333,83 B17237173 TEC FRIGORIFICAS APLICADAS SL 2011AE 000000045400 8901000672340 1712,84 B17363623 TECNOMOBIL EM PORDA SL 2011AE 000000045500 8457004028356 629,84 B17676081 TRES TEU LES SL 2011AE 000000046300 8954612690615 339,00 A08018921 VIAJES MARSANS SA 2011AE 000000047000 8903703231464 483,38 ES COMBRAR IES EM PRESAR IALS 2011 46670587E LLONGARR IU RE IXACH AGUS TIN 2011EE 000080016103 8912001678343 117,70 46670587E LLONGARR IU RE IXACH AGUS TIN 2011EE 000080016104 8912001678343 117,70 46670587E LLONGARR IU RE IXACH AGUS TIN 2011EE 000080016105 8912001678343 117,70 TAXA ES COMBRAR IES PAR T. 2011 41066898F AGUIRRE ROMAN JOSE 2011ES 000000006600 7801604004 135,00 31284211W ALBA LARA AN TONIA 2011ES 000000011900 6903705001 120,00 39319252Q ALCOBET PALOMINO GRE GORIO 2011ES 000000014100 8102406002 114,00 43434876C ALVARE Z PAIS JOSE 2011ES 000000023100 8003608003 127,00 45170919T AMA OUI GOUMR I ABDELILLAH 2011ES 000000024000 5205901031 120,00 X2570533F AM HIOU LAHCEN 2011ES 000000025100 8307105043 146,00 40289699R AN GELATS RAM IO JOAQUIN 2011ES 000000029000 6611809005 105,00 77914511X ARAN DA CAM PAÑA CAR LOS 2011ES 000000033800 8400503002 120,00 X4182941T AR CANA ADRIAN 2011ES 000000039900 8206902034 135,00 77903845Q ARMER O ROMAN JOAN BAU TISTA 2011ES 000000044800 8202301010 135,00 B64403694 AS DELTRON 2006 SL 2011ES 000000060000 6491205006 114,00 40221065E AU LINAS FABRE GA JOSE P 2011ES 000000069300 7996804001 165,00 46673201Z BACH PLANE LLA NAR CIS 2011ES 000000079300 7592608003 146,00 40217275G BADOSA VILA MAR IA 2011ES 000000086900 7303505001 165,00 46673268N BAENA CORRE DERA EM ILIO JESUS 2011ES 000000087200 8913214033 135,00 B17738436 BAN YOLES LAKE 2003, SLU 2011ES 000000097600 8409601051 127,00 77896255Q BASSA GAÑAS JUAN OLA JOAN 2011ES 000000123800 6404411001 135,00 40336325Y BELMONTE AR IJON MAR TIN 2011ES 000000139200 6687901027 127,00 X6377125F BER CEA CONS TAN TIN 2011ES 000000142000 7194413006 127,00 B17538547 BERMARSE SL 2011ES 000000147800 9412401013 135,00 B17538547 BERMARSE SL 2011ES 000000148300 9412401004 135,00 B17538547 BERMARSE SL 2011ES 000000148400 9412401003 135,00 B17538547 BERMARSE SL 2011ES 000000147500 9412401017 135,00 B17538547 BERMARSE SL 2011ES 000000148500 9412401015 135,00 B17538547 BERMARSE SL 2011ES 000000147600 9412401019 135,00 NIF/CONCEPTE DEU TOR RE BUT RE FER ÈNCIA IMPORT B17538547 BERMARSE SL 2011ES 000000147700 9412401011 135,00 B17538547 BERMARSE SL 2011ES 000000147900 9412401010 135,00 B17538547 BERMARSE SL 2011ES 000000148100 9412401007 135,00 B17538547 BERMARSE SL 2011ES 000000148200 9412401005 135,00 B17538547 BERMARSE SL 2011ES 000000148000 9412401009 135,00 40246813X BLAN CH ROURA PEDRO 2011ES 000000153500 8308714001 158,00 40246813X BLAN CH ROURA PEDRO 2011ES 000000153600 8308703002 146,00 43632485J BLAZQUE Z LARA JORDI 2011ES 000000154400 6790804003 146,00 X4020100E BOIRO SA IDOU 2011ES 000000157000 5205901041 120,00 X3110951V BORGONO TIGRER O M AN TONIETA 2011ES 000000167400 8105703012 120,00 79295085D BOSCH DARRE GEMMA 2011ES 000000170600 8611613023 158,00 44001865J BOSCH JUVAN TEN Y ALEIX 2011ES 000000172000 7302801115 127,00 X3385689C BOUE JARA ABDERRA FIE 2011ES 000000175800 8714706002 127,00 40243789E BUS QUE TS PLANE LLA ANA 2011ES 000000189100 9012810004 127,00 40321741G BUS QUE TS SOY JORDI 2011ES 000000190000 8594508001 165,00 46672949S CABALLER O MOLINA AN DRES 2011ES 000000192700 6890433059 127,00 77907799Z CABALLER O ROLDAN JUANA M 2011ES 000000193100 8812834001 135,00 40228411P CALM RIGAT FRAN CISCO 2011ES 000001453900 7395602001 73,50 41582263B CAMARA DANS IRA BALLA 2011ES 000000210300 7193616012 120,00 40222743K CAÑADA CARA CUE L MIQUE L 2011ES 000000232300 6491709001 146,00 40232505P CANA DELL GELIS RAM ON 2011ES 000000217700 7798508020 146,00 77893407C CANA LIAS SOLER PUR IFICACION 2011ES 000001454700 8406535023 73,00 40364924Q CARR ION MAR TIN JONA THAN 2011ES 000000253500 6890433062 127,00 X3396875M CAR VAJAL ALMA ZAN RI OMAR 2011ES 000000253700 8504209040 127,00 46670095J CASA DO PERE Z JOSE P MAR IA 2011ES 000000263500 8508509015 146,00 40192093F CASA LPRIM SA LA NIEVES 2011ES 000001455600 7103914001 63,50 40261463D CASA LS FONT MAR IA 2011ES 000000267100 6004512001 127,00 40261463D CASA LS FONT MAR IA 2011ES 000000267200 8307105033 146,00 40325694R CASAS PIELLA MAR C 2011ES 000000274400 7105405003 127,00 77902802P CASAS TAYAN T JOSE P 2011ES 000000274800 6689213001 127,00 X1421388B CHAOUI ABDELHAKEM 2011ES 000000295900 8000923001 146,00 X1421388B CHAOUI ABDELHAKEM 2011ES 000000295800 8000923001 146,00 41596958D CHAOUI BEN T AHME D AHME D 2011ES 000000296000 8000922001 165,00 41596958D CHAOUI BEN T AHME D AHME D 2011ES 000000296300 8000922001 165,00 41596958D CHAOUI BEN T AHME D AHME D 2011ES 000000296100 8000922001 146,00 41596958D CHAOUI BEN T AHME D AHME D 2011ES 000000296200 8000922001 146,00 33913469S CHAPARR O CONE JO ALF JOAQUIN 2011ES 000000296400 8409901119 127,00 X3739664W CHEN LIXIONG 2011ES 000000297100 8307124014 127,00 77916989G CLAPERA VIDAL ALEXAN DRA 2011ES 000000304400 8096211033 146,00 46104327E CODES CHAM ORR O ISA BEL 2011ES 000000314000 7294410001 120,00 78002130E COLL COLOMER JEN INA 2011ES 000000320300 8206915004 120,00 40321945R COLLMA LIVERN RE IG MAR IA CARMEN 2011ES 000000334000 8295503002 146,00 B17726860 CO.OB PUBLICA PR I GES TIO IMM SL 2011ES 000000359900 6886712002 135,00 77897827R CORCHO NE VADO MAR IA AN GELS 2011ES 000000363100 8504206046 135,00 43639867N CORRE IA CAVALHEIRO AN TONIO MA 2011ES 000000382200 6988101009 146,00 40216931M CORTACANS FOSSAS CARMEN 2011ES 000001459400 7193617012 63,50 40211311C COSTA RE IXACH FRAN CISCA 2011ES 000000395000 6488413001 127,00 40321214Y COSTAR T SUR IS JAUME 2011ES 000000396700 9011802032 120,00 43635343L COULIBALY DAN CIRA TAHIROU 2011ES 000000397200 8509801125 127,00 46671083N CROS GALCERAN MAR IA DOLORS 2011ES 000000400000 8400506001 158,00 X5502401L DADRA O HAR INDER SINGH 2011ES 000000409100 8404403049 127,00 40186404E DALMAU LLADO MAR TA 2011ES 000000409900 8511402001 165,00 40557978P DAMES ON COTXET JOSE MAR IA 2011ES 000000411700 7902402006 127,00 77913277H DANES FERRES OLGA 2011ES 000000413200 7514501006 146,00 37701505C DE AYGUA VIVES DE GIJON FCES C 2011ES 000000416900 7402209036 146,00 A58686320 DECORONA SA 2011ES 000000422800 7496101018 127,00 X3282625L DELGADO CAM PUZAN O JACINTO AL 2011ES 000000425600 8298206009 127,00 X1794794N DERRA Z ZOUHAIR 2011ES 000000428200 5205901097 120,00 X0609590K DIABATE MOUSSA 2011ES 000000431100 6691411001 114,00 X2444822Z DIALLO MA HAMANE 2011ES 000000431700 9412410055 127,00 39023721N DIEZ DE LOS RIOS BURRUE COS AN T 2011ES 000000433700 6889208004 127,00 B62339668 DOC LLUR 2000 SL 2011ES 000000436100 8004804002 105,00 B62339668 DOC LLUR 2000 SL 2011ES 000000436400 8004804003 105,00 B62339668 DOC LLUR 2000 SL 2011ES 000000436200 8004804005 105,00 B62339668 DOC LLUR 2000 SL 2011ES 000000436300 8004804004 105,00 40339600S DOMINGUE Z MARS ILLO LAURA 2011ES 000000440600 6611806003 114,00 45172361Q DOUA Y EL OUTMAN I HASSAN 2011ES 000000445900 8197503011 120,00 X7093097N DOUA Y HOUCINE 2011ES 000000446000 8197503010 120,00 46022112D DUAR TE MILLAN PEDRO 2011ES 000000447700 6291515001 146,00 43638606Q EL OUA HABI IBNA ICH EL HASSAN 2011ES 000000453500 8398514001 146,00 B64754658 ENE DE NE GOCIOS SL 2011ES 000000455500 8002508032 146,00 B63445019 ENSA DE-2000 SL 2011ES 000000455700 8004704011 105,00 45172135C ES CALAN TE GONZALES CAR LOS ED 2011ES 000000456200 7092302037 135,00 40295063Y FABRE GAS FORNER JORDI 2011ES 000000492900 7397701017 135,00 43634107W FALGUERA ROVIRA SILVIA 2011ES 000000503100 8913210001 165,00 X3012441Q FATY BAQUE BA 2011ES 000000507600 9011802029 120,00 77912933L FERRES VER GES LUISA 2011ES 000000530700 9211103030 135,00 40192485P FIGUERAS LLAGOSTERA AN GELS 2011ES 000000534900 8206907002 120,00 46324286D FLORES LOPEZ JUAN 2011ES 000000539600 6491724001 127,00 46672253D GALEOTE GATA JUAN MANUE L 2011ES 000000564400 8308713023 146,00 41669977A GAN DEGA SYLLA YER O 2011ES 000000569800 8004808002 114,00 B17404591 GAPROHA SL 2011ES 000000569901 8812834013 127,00 B17404591 GAPROHA SL 2011ES 000000570001 8812834028 127,00 B17404591 GAPROHA SL 2011ES 000000571401 8812834014 127,00 43631192P GAR CIA DALMAU SA LVADOR 2011ES 000000574100 8096211034 146,00 36975544P GAR CIA EGEA JUAN MANUE L 2011ES 000000574400 6592507003 146,00 30893583Y GAR CIA RE YES CRISTINO 2011ES 000000579700 8103817001 127,00 30893583Y GAR CIA RE YES CRISTINO 2011ES 000000579300 8103818001 114,00 30893583Y GAR CIA RE YES CRISTINO 2011ES 000000579200 8103820001 135,00 30893583Y GAR CIA RE YES CRISTINO 2011ES 000000579100 8103820001 135,00 30893583Y GAR CIA RE YES CRISTINO 2011ES 000000579600 8103818001 114,00 30893583Y GAR CIA RE YES CRISTINO 2011ES 000000579400 8103818001 114,00 30893583Y GAR CIA RE YES CRISTINO 2011ES 000000579500 8103818001 114,00 43627725Z GEN IS MORCILLO ELISA BET 2011ES 000000595200 6996502006 114,00 46671462T GIL RIVAS DIEGO 2011ES 000000604600 6993902022 135,00 46673420A GODOY MAR TOS DIEGO 2011ES 000000611800 8096203060 146,00 40893191L GOME Z HUESA DOLORES 2011ES 000000614200 8309309001 127,00 43632068X GORDILLO RODRIGUE Z ARA CELI 2011ES 000000621800 6691202001 127,00 79295237T GRA BALOSA BOADA ANA MAR IA 2011ES 000000622500 8505607022 127,00 77906920D GRAU BALATEU JAVIER 2011ES 000000632200 8815504015 127,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000634400 8206911083 146,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000634900 8206911093 146,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000634500 8206911088 158,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000634100 8206911075 146,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000634300 8206911078 146,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000634800 8206911091 146,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000634200 8206911076 135,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000635400 8206911060 146,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000635300 8206911058 135,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000633900 8206911073 146,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000634700 8206911090 146,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000635200 8206911057 127,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000634600 8206911089 120,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000635100 8206911056 135,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000635000 8206911094 146,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000635500 8206911062 146,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000633700 8206911071 135,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000635600 8206911063 158,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000634000 8206911074 158,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000635700 8206911065 146,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000635800 8206911066 146,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000635900 8206911067 127,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000633800 8206911072 146,00 B17753831 GRIDO INVES T SL 2011ES 000000633600 8206911069 146,00 46779665B GUA L PONS DAN IEL 2011ES 000000636600 7208122015 135,00 X3033472W GUAN ZHIJIN 2011ES 000000637000 8307125007 127,00 X3926179X GUA OU MOHAME D 2011ES 000000637100 7294407012 120,00 B62710587 GUIAUMA SL 2011ES 000000644200 9412412024 127,00 43632255J GUIBAS BASS OLS MONTSERRA T 2011ES 000000644300 6906303008 127,00 43629324A GUTIERRE Z ES PUÑA SAN TIAGO 2011ES 000000657800 7507210042 127,00 X3056543G HASN I MOHAMME D 2011ES 000000660500 8197503017 127,00 52911691F HERE DIA LUGO MAR IA LIDIA 2011ES 000000661100 7903204014 120,00 45170055X HERNAN DEZ PERE Z JUAN RAU L 2011ES 000000662700 6585118004 114,00 77915256L HIDALGO MIR AN TONIO 2011ES 000000666300 9211103028 135,00 X7511173V IEPURE MAR IA TEODORA 2011ES 000000673100 6585118009 114,00 B17638453 INM OBILPA OLOT SL 2011ES 000000678100 7093505009 120,00 B17638453 INM OBILPA OLOT SL 2011ES 000000678300 7193620020 146,00 B17638453 INM OBILPA OLOT SL 2011ES 000000678200 6882315001 158,00 B97288757 INS TAL Y MONTAJES TORAN SLU 2011ES 000000679000 7504505002 120,00 B97288757 INS TAL Y MONTAJES TORAN SLU 2011ES 000000678800 7504502004 127,00 B97288757 INS TAL Y MONTAJES TORAN SLU 2011ES 000000678900 7504502003 127,00 B97288757 INS TAL Y MONTAJES TORAN SLU 2011ES 000000678600 7504505003 135,00 B97288757 INS TAL Y MONTAJES TORAN SLU 2011ES 000000678700 7504505004 135,00 X3074966G JAGGOPOTA RA KES H KUMAR 2011ES 000000685900 5205901091 120,00 X2791544B JAITEH DEM BO 2011ES 000000686300 8408303019 135,00 46672800G JIMENE Z RE CUER DA JAIME 2011ES 000000690000 8701505001 135,00 35050815B JUN OY RODAM ILANS TERESA MA 2011ES 000000708600 6902204001 146,00 46671022C JUVAN TEN Y VILARNAU MIGUE L 2011ES 000000711800 6589908001 120,00 46671022C JUVAN TEN Y VILARNAU MIGUE L 2011ES 000000711700 6589908001 120,00 X2941849B KAMA TEH BARASA 2011ES 000000713900 8004808005 114,00 X2996591J KANE BOUBACAR 2011ES 000000714000 9412413028 127,00 X0470136Q KAN TEH KASA Y 2011ES 000000714200 8409901067 135,00 X2732085F KOULIBALY MOUSSA 2011ES 000000717400 9012810015 127,00 X2639847E KUMAR NARES H 2011ES 000000718600 9011802027 120,00 X3940838H KUMAR RA JINDER 2011ES 000000718900 7294407009 120,00 X4377939G KUZMICKAS ROBER TAS 2011ES 000000719400 6491205003 120,00 37213033E LEA L CEBRIAN TERESA 2011ES 000000725600 8403604001 146,00 40304405X LIGER O AM ORES NICOLAS 2011ES 000000728100 8408611010 146,00 77913614X LLAGOSTERA CASA LS JAUME 2011ES 000080007500 7504512003 356,00 46672422V LLAMAS GALAN JOSE 2011ES 000000737700 7507210040 127,00 46670587E LLONGARR IU RE IXACH AGUS TIN 2011ES 000000741600 8206919023 135,00 46670587E LLONGARR IU RE IXACH AGUS TIN 2011ES 000000741500 6707543002 165,00 B61682076 LONGITUD OES TE SL 2011ES 000000748100 8103409001 105,00 B61682076 LONGITUD OES TE SL 2011ES 000000747800 8103409001 105,00 B61682076 LONGITUD OES TE SL 2011ES 000000748200 8003302001 127,00 B61682076 LONGITUD OES TE SL 2011ES 000000747900 8003604001 114,00 B61682076 LONGITUD OES TE SL 2011ES 000000748000 8103409001 105,00 X4356740B LOOR SAN CHEZ JOSE AN TONIO 2011ES 000000748400 7705518003 127,00 77916683C LOPEZ DIAZ MIGUE L AN GEL 2011ES 000000751500 7996806109 135,00 77900216K LUQUE SAN CHEZ MANUE L 2011ES 000000763800 7193613017 135,00 45310763G MAANAN MOHAME D HOSSA IAN 2011ES 000000764300 9412410050 127,00 47530210C MA CIAS MOLEDO AN IBAL 2011ES 000080010502 8102410003 147,33 46346695Q MARAN TE QUIROS MIGUE L AN GEL 2011ES 000000774600 7705116001 127,00 19449712S MAR QUE Z CAM PAS OL PERE 2011ES 000000781300 8096203056 146,00 44991205P MAR QUE Z CASAS FCO JAVIER 2011ES 000000781400 8814516021 135,00 77892768W MAR TINE Z CASAS JOAN 2011ES 000000790300 0018006001 114,00 40351728E MAR TINE Z GONZALEZ JONA THAN 2011ES 000000791900 7903909001 114,00 40351728E MAR TINE Z GONZALEZ JONA THAN 2011ES 000000791800 7903909001 114,00 40351728E MAR TINE Z GONZALEZ JONA THAN 2011ES 000000791700 7903909001 114,00 46673257R MAR TOS LOBATO ENR IC 2011ES 000000797000 6491715001 120,00 40212631Y MAS O VILA MAR IA 2011ES 000000818000 7599613006 105,00 40286526W MA TITO SUER O ANA 2011ES 000000827000 7105107001 127,00 38124910H ME DIAN O GAR CIA ALEJAN DRO 2011ES 000000831100 7693953001 158,00 B62685169 ME D GES T IMM OBI I AD FINQUES SLU 2011ES 000000832000 8202709001 120,00 X2138505B M’HENN I BOUCHRA 2011ES 000000839500 6691804002 114,00 10024603F MIGUE L ORDUÑA AN TONIO 2011ES 000000840500 8714719009 120,00 10024603F MIGUE L ORDUÑA AN TONIO 2011ES 000000840700 8409501048 127,00 10024603F MIGUE L ORDUÑA AN TONIO 2011ES 000000840400 6504802001 146,00 X6408977G MIRIUTA FLORIN ROBER T 2011ES 000000847900 9513514009 135,00 52208365K MOJEDA GOME Z MA DEL CARMEN 2011ES 000000849600 7092311017 127,00 77907169M MOLINS FABRE GA JOAN 2011ES 000000855300 8206911096 158,00 40289809L MORA DOMINGUE Z FRAN CISCO 2011ES 000000868100 7193620015 135,00 77902873X MOREN O MU ÑOZ JESUS 2011ES 000000877600 7193613020 135,00 X3125328L MOUSSA DIOUMASS I 2011ES 000000881200 8711802011 127,00 B64421159 MSM PERS ONA L BUS INESS SL 2011ES 000000881700 6491711001 146,00 B17907445 NA TER PROMOTIONS 2006 SL 2011ES 000000889400 8306507001 114,00 B17907445 NA TER PROMOTIONS 2006 SL 2011ES 000080010400 8102410002 442,00 B17907445 NA TER PROMOTIONS 2006 SL 2011ES 000080010600 8102410004 466,00 B17907445 NA TER PROMOTIONS 2006 SL 2011ES 000000889200 8306507001 114,00 B17907445 NA TER PROMOTIONS 2006 SL 2011ES 000000889300 8306507001 114,00 X2254676D NJIE SIAKA 2011ES 000080012800 8302916003 226,00 40238916W NOGUE VIDAL JOAQUIM 2011ES 000000901500 7405209001 135,00 40262209L NOU RIVAS NEUS 2011ES 000000903700 7694818001 146,00 B63643142 OBRA Y DESARR OLLO INTEGRA L SL 2011ES 000000906300 9412415001 165,00 40309188D OBRER O FERNAN DEZ MAR TIN 2011ES 000000907500 7082910001 146,00 78001786T OLIVER SERRA TS CARME 2011ES 000000911000 8308713029 146,00 77899863J OLIVERAS NOGUE JOAN 2011ES 000000913500 7398518001 158,00 77908038T OLLE FARRES JOSE P 2011ES 000000918000 9412413026 127,00 40355143X ORTEGA GOME Z RAM ON 2011ES 000000922900 6488406002 120,00 X5562151S ORTIZ SAN CHEZ MIKEL 2011ES 000000925600 6886708001 120,00 B64936735 ORUM LOGIC PLUS SL 2011ES 000000926200 7404912001 127,00 B64936735 ORUM LOGIC PLUS SL 2011ES 000000926300 7404912001 127,00 46673269J PALEN CIA VIÑALS AGUS TIN 2011ES 000000944100 8709913003 146,00 78002132R PALOU BARNES MONICA 2011ES 000000949900 7203707014 127,00 40307408T PARAR OLS CULLELL JAUME 2011ES 000000952200 7904610001 120,00 40307408T PARAR OLS CULLELL JAUME 2011ES 000000952100 7904610001 120,00 X3715397T PAR VEE Z NA ZIM 2011ES 000000958500 7204910009 127,00 40237483H PASS OLAS BADOSA MAR GAR ITA 2011ES 000000960600 7303509003 135,00 77920951X PEDRO AN FRUNS JORDI 2011ES 000000965700 8508509024 146,00 46672184D PIÑER O GRANA DOS MA DEL MAR 2011ES 000000987200 7002112001 127,00 77914764X PLADEVEYA PLANA IMMA CULADA 2011ES 000000989200 8501807001 135,00 77893127Q PLANA DOMENE CH PEDRO 2011ES 000000992800 6503801001 146,00 40214439C PLANE LLA QUERA SIMON 2011ES 000001014400 8096205024 120,00 40212600K PONS XUTGLA MAR IA 2011ES 000001023200 7404907002 127,00 77887073B PRA T VILLAGRASA EM ILIO 2011ES 000001039000 7194413012 127,00 46672985M PRUNES LLONGARR IU JOSE 2011ES 000001046700 7693918001 158,00 X5908037G PULGAR IN SAN CHEZ CESAR AU G 2011ES 000001088700 6585118005 120,00 X4932514A PUNN I HAR PREE T 2011ES 000001088800 8408302019 135,00 79295045S QUINTANA SA LA JESUS 2011ES 000001095600 7705503066 127,00 37405296M RA DUA COLL CONCEPCION 2011ES 000001097500 8509801119 127,00 37405296M RA DUA COLL CONCEPCION 2011ES 000001097400 7906118007 114,00 X1471513L RAM MA KHAN 2011ES 000001098900 8714717003 127,00 46670898B RAMS MEN DIETA SAN TIAGO 2011ES 000001103100 6995406020 135,00 43632353L RAS VIDAL AN IOL 2011ES 000001103500 8204803002 114,00 X3554943V RERU AJAIB SINGH 2011ES 000001117900 9011802012 120,00 40595277R RIBAS EN CINAS VICTOR AN TONIO 2011ES 000001121700 7101632001 127,00 77900349Q RIERA FLUVIA MAR IA ASSUM PCIO 2011ES 000001127000 6704409011 146,00 77912118D RIVERA VILLAR INO AN T RAM ONA 2011ES 000001481300 8003207001 28,50 40346139E ROBER T LAR IO ISAA C 2011ES 000001138400 6289308001 146,00 45270450X RODRIGUE Z CAM POS JUAN FCO 2011ES 000001152700 7093504014 127,00 43631741M RODRIGUE Z DELGADO AR TUR O 2011ES 000001153400 8103601004 114,00 40527579S RODRIGUE Z GUZMAN JOSE M 2011ES 000001154400 8408611014 135,00 46672145Q RODRIGUE Z ORTIZ RAM ON 2011ES 000001155900 9311501002 135,00 46672811S ROMER O MAR TINE Z JUANA 2011ES 000001163100 9211103032 135,00 40592493T ROURA MAS OLIVER MONTSERRA T 2011ES 000001176000 7903502007 114,00 37698074Q RU BER T DE VEN TOS XAVIER 2011ES 000001181800 8000902001 165,00 39007034T RU IZ GAR CIA OCTAVIO MANUE L 2011ES 000001186800 7397333001 158,00 X4730591C SA BALY MAMA DOU 2011ES 000001193000 9012810007 127,00 77902649Q SA BIDO MORCILLO CAM ILO 2011ES 000001194000 5205901073 127,00 46671362S SA BIDO MORCILLO RA FAE L 2011ES 000001194200 7600903003 127,00 40221842V SA CRES T ALSINA JOSE 2011ES 000001194600 6891105017 135,00 40222142H SAE Z COLL GLORIA 2011ES 000001199300 6404443001 135,00 40789789W SAE Z RUE DA MAR IA 2011ES 000001199400 7294411010 120,00 X3164457W SA HO HAJIE 2011ES 000001200000 8105703007 114,00 41654610T SA KOLY SA KOLY BAGAI 2011ES 000001200500 9011802011 120,00 77917612Y SA LA BUS QUE TS MAR C 2011ES 000001202300 6906304010 135,00 43637326R SAMARA MA KAN YI HAJI KABA 2011ES 000001213000 9011802020 120,00 40499278G SAR IS CAR LES CARME 2011ES 000001228900 8604402006 127,00 B61918785 SA VIGNY STUDIO SL 2011ES 000001232600 8000921013 135,00 B61918785 SA VIGNY STUDIO SL 2011ES 000001232500 8000921012 127,00 X5137223N SA VIOLA MAR CELO DAN IEL 2011ES 000001232700 6505512035 135,00 08828044T SE LLARES FERRER JUAN PEDRO 2011ES 000001235800 6488408003 120,00 40210288D SERRA XAR LES PEDRO 2011ES 000001253400 7288308001 127,00 45170213F SILLAH DEM BAGA KALILU 2011ES 000001268000 7294410007 120,00 X2169837V SILLAH KALILU 2011ES 000080012700 8302916002 226,00 X3340463N SINGH AM IR 2011ES 000001485500 9212206001 30,00 X3141439F SINGH BALJINDER 2011ES 000001271600 9513508021 127,00 X3782059P SINGH BHUPINDER 2011ES 000001272400 7204910007 127,00 B62988001 SINGH BROTHERS 2002 SL 2011ES 000001272500 8105703011 114,00 X2739994G SINGH HAKAM 2011ES 000001274300 9011802024 120,00 X3239122D SINGH JAGTAR 2011ES 000001275600 7193622003 135,00 X1533966G SINGH RA JINDER 2011ES 000001280800 9412412022 135,00 X3642033Y SINGH REE T MOHINDER 2011ES 000001281200 8714717007 120,00 X3558194W SINGH SA TWINDER 2011ES 000001282600 6890433068 127,00 X1361909X SISOHO BAN GALLY 2011ES 000001284200 8509801070 127,00 X6650904V SISOHO BAS IRU 2011ES 000001284300 8409601045 127,00 X1451517X SISS OHO HAJI 2011ES 000001284400 8711801043 135,00 77908733M SOBRERR OCA BASA GAÑAS JOSE P 2011ES 000001286400 8706905001 158,00 43634419S SOLAR I PI DAN IEL FLOREN CIO 2011ES 000001292100 7397320001 158,00 X4230084Q SOUIDI MOHAMME D 2011ES 000001310000 5205901036 120,00 40214565P SU BIRANA SU ÑER CARMEN 2011ES 000001486500 5205901057 30,00 X5598380L SUS OHO MODOU MUSA 2011ES 000001320600 9011802009 120,00 43635319H SYLLA GAN DEGUA ALY 2011ES 000001320900 6890433084 127,00 X1418216J SYLLA HADIYETOU 2011ES 000001321000 5205901102 120,00 43633218X TALLEDO CELORIO HUM BER TO 2011ES 000001324600 9211101011 127,00 43636919P TOMAS MEN DOZA AN THONY 2011ES 000001345600 9412401006 127,00 B63744528 US TIDA SL 2011ES 000001373700 8106829006 114,00 52151144R VALLES PI VERNE DA JOSE MAR IA 2011ES 000001377800 8204206021 127,00 B17465493 VALLS FOSQUES SL 2011ES 000001378300 7397701032 135,00 B17465493 VALLS FOSQUES SL 2011ES 000001378400 7796709002 158,00 46672064G VILA CARRERAS ROSA MAR IA 2011ES 000001400200 7092311009 135,00 77902826D VILA ES TUDIS RAM ON 2011ES 000001402600 7705502017 127,00 77894139Q VILA MUS TAR OS JOAN 2011ES 000001405300 7207602025 127,00 77900184N VILA UR GELL JOSE P MAR IA 2011ES 000001411900 7405201014 146,00 40598574D VILAMA LA VILA EN GRA CIA 2011ES 000001417200 7203702002 127,00 40598574D VILAMA LA VILA EN GRA CIA 2011ES 000001417300 7203702002 127,00 77918328D VIÑAS LLONGARR IU ARNAU 2011ES 000001429700 8508114031 146,00 X0583473D YOO JU-JAE JOAN 2011ES 000001443500 8101301006 127,00 X0583473D YOO JU-JAE JOAN 2011ES 000001443400 8101301007 127,00 IBI 2011 77897865Q CODES CHAM ORR O JOSE AN T 2011IB000000547804 7502422001 756,38 77897865Q CODES CHAM ORR O JOSE AN T 2011IB000000547902 7606206001 327,30 46673420A GODOY MAR TOS DIEGO 2011IB000080031400 7702105085 28,13 46673420A GODOY MAR TOS DIEGO 2011IB000080031500 7702105066 12,20 46673420A GODOY MAR TOS DIEGO 2011IB000080031600 7702105014 699,19 46671022C JUVAN TEN Y VILARNAU MIGUE L 2011IB000001218903 6589908001 72,95 46671585P LOPEZ BOADAS JOSE P 2011IB000001281402 9212606002 285,65 77899863J OLIVERAS NOGUE JOAN 2011IB000001538502 7398518001 259,76 78002132R PALOU BARNES MONICA 2011IB000001599602 7203707014 64,23 78002132R PALOU BARNES MONICA 2011IB000001599502 7203707009 7,69 77900051V RU Z GAR CIA MIGUE L 2011IB000001998403 6783405001 159,89 77900051V RU Z GAR CIA MIGUE L 2011IB000001998303 6883410001 59,24 X3141439F SINGH BALJINDER 2011IB000002119502 9513508021 47,59 X3141439F SINGH BALJINDER 2011IB000002119503 9513508021 47,59 X3141439F SINGH BALJINDER 2011IB000002119303 9513513001 25,29 INFRA CCIONS GOVERNA TIVES 2011 77525588V ARRE Y SERRAN O JUAN 2011IN000030000900 150,00 40285756Z BORRE GO CAS TRO ISA BEL 2011IN000080003702 11I2L800037 1438,82 X6586407N FAITAR ION COSM IN 2011IN000030012000 30,00 X7250841E FALCHO MIMOUN T 2011IN000030001700 30,00 46066804N FRAN CO PARRA MONTSERRA T 2011IN000030002000 30,00 B17805615 INVERS IONS ETECC SL 2011IN000080003300 11I2L800033 300,00 X5752560F LAN WEIYI 2011IN000080003400 11I2L800034 300,00 X5752560F LAN WEIYI 2011IN000080002400 11I2L800024 300,00 40363421P MOHAME D MIMOUN YUSE F 2011IN000030001600 30,00 41654610T SA KOLY SA KOLY BAGAI 2011IN000030002100 30,00 ING.DRE T PUBLIC NO TRIBUTAR I 2011 B17805615 INVERS IONS ETECC SL 2011IP000080000903 8198901001 6556,75 INS PECCIÓ SA LUT PÚBLICA 2011 X3327832P WU JIN JUN 2011IS000080000900 11ISL800009 95,83 INFRA CCIONS DE CIRCULACIÓ 2011 40317807A ABAD DEL POZO AN GEL 2011MU 000100945300 5988FVK 50,00 40317807A ABAD DEL POZO AN GEL 2011MU 000100737600 5988FVK 30,00 X3860731C ABATELLI SE BAS TIAN FEDE 2011MU 000000246600 7478DKM 200,00 46671826L ABEL VEN TOLA MIQUE L 2011MU 000100773300 4091DRF 30,00 X9995934L ACOSTA HERNAN DEZ HENR Y AM 2011MU 000100976800 9190BFD 30,00 X9995934L ACOSTA HERNAN DEZ HENR Y AM 2011MU 000000182000 9190BFD 200,00 X4636790J AGÜER O GONZALO GUILLE 2011MU 000000238100 5250GHF 80,00 X4636790J AGÜER O GONZALO GUILLE 2011MU 000100821900 5250GHF 30,00 X4636790J AGÜER O GONZALO GUILLE 2011MU 000400011100 5250GHF 400,00 X4636790J AGÜER O GONZALO GUILLE 2011MU 000000259600 5250GHF 200,00 X4636790J AGÜER O GONZALO GUILLE 2011MU 000100909700 5250GHF 30,00 39143602V AGUILAR ES PINOSA MIGUE L 2011MU 000100765000 5976DFC 50,00 43679815D AGUILERA MA LAGON MONTSERRA T 2011MU 000100459000 4432BYK 50,00 X2440434L AL BOUKRI YOUSSE F 2011MU 000101009200 GI8252BJ 30,00 40276812V ALEJO MENA TERESA 2011MU 000100916300 3519BGJ 50,00 44981558B ALONS O CAM POS JOSE 2011MU 000100934800 GI8366AK 50,00 43628294P ALONS O GIFREU OSCAR 2011MU 000000052600 3482FCN 200,00 37667630R ALSIUS DALMAU ROSER 2011MU 000400008400 GI7505BM 400,00 39142057J AMA T PLAN CHAT TERESA 2011MU 000000225600 B 5279VN 80,00 X6843652W AN TOHI VISILICA HORIA 2011MU 000100941000 3921CDM 50,00 40980843H AR BAT CAR IJO JORGE 2011MU 000100865000 8689BPG 50,00 40287419K AR CAS MAR TINE Z MAR IA TERESA 2011MU 000100686600 3485GBX 50,00 40349122S ARNAU CABALLER O MAR TA 2011MU 000000194400 0618FXF 200,00 46519909V ARNE DO GOME Z MONTSERRA T 2011MU 000100662300 GI8368BG 30,00 B64433063 ARR OJO LOGISTICA SL 2011MU 000000186000 B 8808UY 80,00 45172373M ARR OYAVE GAR CIA BERNAR DO 2011MU 000000258000 B 5351TC 200,00 X6558839K AVILEZ MAR TINE Z YUN IOR ALEXIS 2011MU 000400008600 6431BFT 300,00 79295581E AYATS VER GES PILAR 2011MU 000000209600 9999CPB 200,00 02542683X BACAR IZA FERNAN DEZ BEA TRIZ 2011MU 000100643100 GI8551BG 50,00 02542683X BACAR IZA FERNAN DEZ BEA TRIZ 2011MU 000000194900 GI8551BG 200,00 02542683X BACAR IZA FERNAN DEZ BEA TRIZ 2011MU 000100649300 GI8551BG 50,00 46673201Z BACH PLANE LLA NAR CIS 2011MU 000000256400 4112DCT 200,00 X4544127V BALDEH BUBACARR 2011MU 000100815600 GI0694AT 50,00 40452190C BALSERA LEON ALBER TO 2011MU 000100739400 GI1760BD 50,00 40452190C BALSERA LEON ALBER TO 2011MU 000100841100 GI1760BD 50,00 40452190C BALSERA LEON ALBER TO 2011MU 000000233400 GI1760BD 80,00 52193617Q BARRA GAN CONTRERA DOLORES 2011MU 000100992200 GI1102BM 50,00 40373051R BARRE T RAM OS LLORENÇ 2011MU 000100635600 1846GGD 50,00 77904444V BARR IS MIRAN GELS JOSE FINA 2011MU 000100945700 4414GDC 50,00 90002480F BASA GAÑA CUEN CA ANNA BEL 2011MU 000100763000 7402DDG 50,00 90002480F BASA GAÑA CUEN CA ANNA BEL 2011MU 000000230800 7402DDG 200,00 90002480F BASA GAÑA CUEN CA ANNA BEL 2011MU 000000194300 7402DDG 80,00 40357099B BAU TISTA PUBILL AN TONIO 2011MU 000100683400 8211CYW 30,00 40357099B BAU TISTA PUBILL AN TONIO 2011MU 000100723200 8211CYW 50,00 40357099B BAU TISTA PUBILL AN TONIO 2011MU 000100641400 8211CYW 50,00 40357099B BAU TISTA PUBILL AN TONIO 2011MU 000100738200 8211CYW 30,00 40357099B BAU TISTA PUBILL AN TONIO 2011MU 000100832700 8211CYW 50,00 40357099B BAU TISTA PUBILL AN TONIO 2011MU 000100488600 8211CYW 50,00 40357099B BAU TISTA PUBILL AN TONIO 2011MU 000100545100 8211CYW 50,00 40357099B BAU TISTA PUBILL AN TONIO 2011MU 000100444100 8211CYW 50,00 40357099B BAU TISTA PUBILL AN TONIO 2011MU 000100529700 8211CYW 50,00 40299037R BAU TISTA PUBILL FRAN CISCO 2011MU 000100354100 7324DMC 50,00 40317290S BAU TISTA PUBILL JUAN 2011MU 000100489200 9079CVY 50,00 40336325Y BELMONTE AR IJON MAR TIN 2011MU 000000171500 9357DRY 200,00 45542896K BELTRAN BRUNE T EVA 2011MU 000100945800 2906DCP 50,00 X6394148X BER TUZZI MA XIMILIAN O 2011MU 000100581200 7647DXD 50,00 X6394148X BER TUZZI MA XIMILIAN O 2011MU 000100979500 7647DXD 50,00 46672997V BIGUE T COLOMER GLORIA 2011MU 000100505800 4776CNS 50,00 43743658G BINE FA BLAN CO AN TONI 2011MU 000100680700 6105GXJ 30,00 43743658G BINE FA BLAN CO AN TONI 2011MU 000100778200 6105GXJ 30,00 43743658G BINE FA BLAN CO AN TONI 2011MU 000000239100 6105GXJ 80,00 43743658G BINE FA BLAN CO AN TONI 2011MU 000100773100 4775CPJ 30,00 40600421Q BLAN CH GUILLAME T JUAN 2011MU 000000183300 0414 OM 200,00 40283733S BOIX CORCO JOSE FINA 2011MU 000100606600 GI9587BK 50,00 A17330119 BON FILET SA 2011MU 000000181000 GI3716BK 200,00 43680249Y BORRAS PRA T INES 2011MU 000100671700 GI1149AJ 50,00 43541653P BOSCH SOUTEYRAN T JOSE P M 2011MU 000100602100 B 6539ML 50,00 X9073816V BOZHILOV BOZHIL KOSTADI 2011MU 000000218900 PA4725BK 80,00 48600622N BROTONS PENA DES VICTOR MA 2011MU 000100682100 7321BDL 50,00 48600622N BROTONS PENA DES VICTOR MA 2011MU 000100787200 7321BDL 50,00 48600622N BROTONS PENA DES VICTOR MA 2011MU 000100705400 7321BDL 50,00 48600622N BROTONS PENA DES VICTOR MA 2011MU 000100789100 7321BDL 50,00 48600622N BROTONS PENA DES VICTOR MA 2011MU 000100781000 7321BDL 50,00 48600622N BROTONS PENA DES VICTOR MA 2011MU 000100703500 7321BDL 50,00 38108989J BUS CH MAS GEMMA 2011MU 000100819900 B 6007NZ 50,00 40327586F BUS QUE TS CONGOST CARMEN 2011MU 000100495500 1306DDF 30,00 43632141Z BUS QUE TS CRISTINA ANNA ISA BEL 2011MU 000100960000 4818GTV 50,00 46671344C CACERES MAR TINE Z LUIS 2011MU 000100701900 GI2699BT 30,00 46672125L CALM MIR JORDI 2011MU 000100891300 0975CCM 50,00 X6366018D CAMARA YAYA 2011MU 000000226800 5108BHG 80,00 X6366018D CAMARA YAYA 2011MU 000000186300 5108BHG 200,00 46672117B CAN O SAN CHEZ CARMEN GRA CIA 2011MU 000000259700 GI0518BP 200,00 40290840S CAPELLÀ SU ÑER SA LVADOR 2011MU 000000132900 7234DTM 80,00 43632498A CAR BO MASSE GUR CAR LA 2011MU 000000100300 7133FMC 80,00 43632498A CAR BO MASSE GUR CAR LA 2011MU 000400006800 7133FMC 300,00 37262760T CAR BONE LL TAPIS GEMMA 2011MU 000100956700 2419GPN 50,00 77913919Q CARRE BUS QUE TS MAR GAR ITA 2011MU 000100432300 GI8241AK 50,00 X3396875M CAR VAJAL ALMA ZAN RI OMAR 2011MU 000100563900 6106FMG 30,00 X3396875M CAR VAJAL ALMA ZAN RI OMAR 2011MU 000100758700 6106FMG 30,00 X3396875M CAR VAJAL ALMA ZAN RI OMAR 2011MU 000100577800 6106FMG 50,00 43672597J CAR VAJAL GAR CIA CARMEN 2011MU 000100624900 5470CZC 30,00 77914920M CASA LS TALAVERA MAR C 2011MU 000100703600 B 4322PJ 30,00 77914920M CASA LS TALAVERA MAR C 2011MU 000100733700 B 4322PJ 50,00 77914920M CASA LS TALAVERA MAR C 2011MU 000100775900 B 4322PJ 50,00 77914920M CASA LS TALAVERA MAR C 2011MU 000100727300 B 4322PJ 30,00 77914920M CASA LS TALAVERA MAR C 2011MU 000000219100 B 4322PJ 80,00 77914920M CASA LS TALAVERA MAR C 2011MU 000100698600 B 4322PJ 30,00 77914920M CASA LS TALAVERA MAR C 2011MU 000100705200 B 4322PJ 50,00 77914920M CASA LS TALAVERA MAR C 2011MU 000100518300 B 4322PJ 30,00 77914920M CASA LS TALAVERA MAR C 2011MU 000000140400 B 4322PJ 80,00 77914920M CASA LS TALAVERA MAR C 2011MU 000000136900 B 4322PJ 80,00 77914920M CASA LS TALAVERA MAR C 2011MU 000100660900 B 4322PJ 30,00 77914920M CASA LS TALAVERA MAR C 2011MU 000100696000 B 4322PJ 30,00 77914920M CASA LS TALAVERA MAR C 2011MU 000000183200 B 4322PJ 200,00 79295459S CASA PONSA COSTA FCO.JAVIER 2011MU 000100440600 7382DVR 50,00 79295459S CASA PONSA COSTA FCO.JAVIER 2011MU 000100688800 7382DVR 50,00 79295459S CASA PONSA COSTA FCO.JAVIER 2011MU 000100707800 7382DVR 50,00 79295459S CASA PONSA COSTA FCO.JAVIER 2011MU 000100766900 7382DVR 50,00 46207346R CASAS GASS O EDUAR D 2011MU 000100886800 4156DHJ 30,00 40325694R CASAS PIELLA MAR C 2011MU 000100485100 9995GJD 50,00 40358784V CAS TELLVI BECERRA CRISTINA 2011MU 000000249800 1221BSS 200,00 77919992V CAS TRO COROMINA ELOI 2011MU 000100486100 0234FGT 50,00 77898839R CAS TRO VALDERAS LUISA 2011MU 000100558100 3490DMT 30,00 X1421404G CHAOUI MOHAME D 2011MU 000000259200 GI6233BF 80,00 40351471H CHAOUI SU BIRANA JAM IL 2011MU 000100809800 7267GDG 30,00 46670670J CODINA COMA JAUME 2011MU 000100783100 GI0376AN 30,00 78002129K COLL COLOMER SUSANA 2011MU 000100825000 6323FFN 50,00 40324730A COLLMA LIVERN RE IG FRAN CES C 2011MU 000000221300 GI3200BK 200,00 23537815Y COLOM AR TIGAS JUAN 2011MU 000100909000 9229DCP 50,00 46670571Y COLOMER SA LA FRAN CES C XAVIE 2011MU 000100613600 6844HCC 30,00 77918723J COMAMA LA PERE Z EVA 2011MU 000100785500 0945DNH 50,00 B17436296 CON JOAN MOLINS I FABRE GA SL 2011MU 000100953300 9401FPL 50,00 B17436296 CON JOAN MOLINS I FABRE GA SL 2011MU 000100824100 9401FPL 30,00 77902606L CONTRERAS CAS TILLO MANUE L 2011MU 000100620100 GI7532AC 50,00 77897827R CORCHO NE VADO MAR IA AN GELS 2011MU 000100778500 2999CLW 50,00 77897827R CORCHO NE VADO MAR IA AN GELS 2011MU 000100785800 2999CLW 50,00 77897827R CORCHO NE VADO MAR IA AN GELS 2011MU 000000240300 2999CLW 80,00 77897827R CORCHO NE VADO MAR IA AN GELS 2011MU 000100528300 2999CLW 50,00 X1497858Y CORRE IA SE QUE IRA PAU LO JORGE 2011MU 000100980400 7501HDD 50,00 77919302V CORTES FUEN TES GUILLERM O 2011MU 000000265900 GI2404 X 80,00 46671355P COS RIBERA DAVID 2011MU 000000228700 5796FFH 500,00 40325231K COSTA PAU JOANA 2011MU 000000180800 4731BHR 200,00 X3545550P COSTABEL GARR OU JUAN DAN IEL 2011MU 000000205000 C0723BPW 80,00 77919669Q DANES BOIX SILVIA 2011MU 000100779500 0935GTM 50,00 77919669Q DANES BOIX SILVIA 2011MU 000100740800 0935GTM 50,00 43679654D DE LA CAL KUHN OLIVER 2011MU 000100457900 2248FRJ 50,00 40446034M DELGADO GAR CIA AN TONIA 2011MU 000100990400 6782FFL 50,00 X1794795J DERRA Z YASS IN 2011MU 000100807200 3330FCD 30,00 X1794794N DERRA Z ZOUHAIR 2011MU 000100662000 B 3436PZ 50,00 X1794794N DERRA Z ZOUHAIR 2011MU 000100676200 B 3436PZ 50,00 X1794794N DERRA Z ZOUHAIR 2011MU 000100660600 B 3436PZ 50,00 X1794794N DERRA Z ZOUHAIR 2011MU 000100766300 B 3436PZ 50,00 X1794794N DERRA Z ZOUHAIR 2011MU 000100666600 B 3436PZ 50,00 X1794794N DERRA Z ZOUHAIR 2011MU 000100764200 B 3436PZ 50,00 X0609590K DIABATE MOUSSA 2011MU 000000262900 GI8599BN 80,00 78002551Y DIAZ RODRIGUE Z AN TONIO 2011MU 000100480100 5667CCZ 50,00 40352840F DILME MARSANS LAURA 2011MU 000100979000 6304DJT 30,00 40352840F DILME MARSANS LAURA 2011MU 000100899900 6304DJT 50,00 40352840F DILME MARSANS LAURA 2011MU 000000262800 6304DJT 80,00 40352840F DILME MARSANS LAURA 2011MU 000100750400 6304DJT 50,00 40352840F DILME MARSANS LAURA 2011MU 000100901900 6304DJT 50,00 40352840F DILME MARSANS LAURA 2011MU 000100760700 6304DJT 50,00 J17387937 DISTRIBUCIONS CASA DO SAE Z SC 2011MU 000100587700 GI9008AW 30,00 J17387937 DISTRIBUCIONS CASA DO SAE Z SC 2011MU 000100874400 GI9008AW 30,00 J17387937 DISTRIBUCIONS CASA DO SAE Z SC 2011MU 000100677000 GI9008AW 30,00 J17387937 DISTRIBUCIONS CASA DO SAE Z SC 2011MU 000100923200 GI9008AW 30,00 J17387937 DISTRIBUCIONS CASA DO SAE Z SC 2011MU 000100773200 GI9008AW 30,00 46213836M DOMINGO TORRES ANA 2011MU 000100404100 2572CXS 50,00 40339600S DOMINGUE Z MARS ILLO LAURA 2011MU 000100720400 2939FRP 50,00 40339600S DOMINGUE Z MARS ILLO LAURA 2011MU 000000202700 2939FRP 80,00 39881316Y DOSSE TTI FERRE YRA M.CARMEN 2011MU 000100801100 3157DDB 50,00 39881316Y DOSSE TTI FERRE YRA M.CARMEN 2011MU 000000244200 3157DDB 200,00 39881316Y DOSSE TTI FERRE YRA M.CARMEN 2011MU 000100992800 5503DBN 30,00 X3824204V EL BAKOUR I KASEM 2011MU 000100971100 GI7576AW 50,00 38499563R ELIAS BATLLE LLUIS 2011MU 000100502100 GI4291BD 30,00 38499563R ELIAS BATLLE LLUIS 2011MU 000100484700 GI4291BD 30,00 43633204L ES PARRA CH CONTRERAS OLGA 2011MU 000100843000 1401CHY 50,00 43633204L ES PARRA CH CONTRERAS OLGA 2011MU 000100420400 1401CHY 30,00 43633204L ES PARRA CH CONTRERAS OLGA 2011MU 000100826900 1401CHY 50,00 B17957291 ES PETEL GIRONA SL 2011MU 000100889600 9108HBS 50,00 43632685Y ES PINAR MOLINA DAN IEL 2011MU 000100990900 5094DKX 50,00 X3944109T ES PINOZA ALIAGA MIGUE L CINCINA 2011MU 000000151500 0593DZF 80,00 36399837Z ES PUÑA FEIXAS LUIS 2011MU 000100544700 GI7514AG 50,00 40524455L ES TAPIÑA GRE GORI MAR TA 2011MU 000100489000 7109DDW 50,00 40524455L ES TAPIÑA GRE GORI MAR TA 2011MU 000100782300 7109DDW 50,00 46672582Q ES TAR TUS SANE GRE JOAN 2011MU 000100787900 0093CLJ 50,00 77918224C ES TEBAN BOCHACA RAM ON 2011MU 000100981000 8379CHM 50,00 77907753Z FABRE GA ALABAU ES TRE LLA 2011MU 000000204600 2367DLN 80,00 77907753Z FABRE GA ALABAU ES TRE LLA 2011MU 000100831300 2367DLN 30,00 77907753Z FABRE GA ALABAU ES TRE LLA 2011MU 000100954300 2367DLN 50,00 40299830N FABRE GA RODRIGUE Z ALFRE DO 2011MU 000400012300 GI7556BL 300,00 40371495D FABRE GA SA GRERA ANNA 2011MU 000000180000 GI7556BL 80,00 07263262T FAJAR DO ROMER O SORA YA 2011MU 000000223900 GI3278BT 80,00 43627261X FAJULA SERRA T LIDIA 2011MU 000100703900 6037CJR 50,00 40428885Z FALGAR ONA CORTADA ELVIRA 2011MU 000100371600 GI5455BJ 30,00 77905205L FEIXAS MAS IAS JOSE P 2011MU 000100726500 2690BZG 50,00 77905205L FEIXAS MAS IAS JOSE P 2011MU 000100741400 2690BZG 50,00 77887471H FEIXAS RU BIO M.DOLORES 2011MU 000400028100 GI9871BP 400,00 40437453A FERRER PADROSA ES THER 2011MU 000100891800 B 7242UH 30,00 40437453A FERRER PADROSA ES THER 2011MU 000100850600 B 7242UH 30,00 40437453A FERRER PADROSA ES THER 2011MU 000100966300 B 7242UH 50,00 40437453A FERRER PADROSA ES THER 2011MU 000100964100 B 7242UH 30,00 40437453A FERRER PADROSA ES THER 2011MU 000100771400 B 7242UH 30,00 35119970M FERRER PERE Z DAN IEL 2011MU 000100462100 GI6114BK 50,00 35119970M FERRER PERE Z DAN IEL 2011MU 000100464400 GI6114BK 30,00 35119970M FERRER PERE Z DAN IEL 2011MU 000000251200 GI6114BK 80,00 40521245Y FERRER TARRA TS ANA 2011MU 000100829500 B 0992NB 50,00 77912933L FERRES VER GES LUISA 2011MU 000000164000 6519FGB 200,00 46671760E FEU GELIS JORDI 2011MU 000100736000 GI2618BM 30,00 40328030Z FONTANE T MONTES JOAN 2011MU 000100733300 3033GWN 50,00 40555920C FOSSAS SANS ROSA MAR IA 2011MU 000100894500 4144CGG 50,00 X2353639A FOURN IER MAR INE ANNE 2011MU 000000277000 6616BZZ 80,00 43632798G GABARRE FERNAN DEZ ES TER 2011MU 000100714200 GI3325BL 30,00 43632798G GABARRE FERNAN DEZ ES TER 2011MU 000100670400 GI3325BL 30,00 38455746E GALDEAN O GONZALEZ FRAN CISCA 2011MU 000100552000 3315GJM 50,00 40281771P GALERA FERNAN DEZ EDUVIGIS 2011MU 000100658900 0648DRM 50,00 77907484K GAMER O COROMINA MONTSE 2011MU 000000244800 GI7723BP 80,00 77916248E GAR CIA ARRA BAL JUAN CAR LOS 2011MU 000100794800 1839BTC 50,00 77916248E GAR CIA ARRA BAL JUAN CAR LOS 2011MU 000100746900 3100GXN 50,00 36068877R GAR CIA ES CURE DO M BEGOÑA 2011MU 000000240700 5597BKK 200,00 34919310C GAR CIA FERRE IRO AN TONIO 2011MU 000000136700 B 4047PN 80,00 34919310C GAR CIA FERRE IRO AN TONIO 2011MU 000100614300 B 4047PN 50,00 40600898X GAR CIA MOREN O JUAN 2011MU 000000211900 GI3578BH 200,00 40600898X GAR CIA MOREN O JUAN 2011MU 000000233000 GI3578BH 200,00 X3289989T GAR CIA VARE LA OLGA MAR 2011MU 000100471600 GI0194BH 30,00 40368603S GAR CIA VER GES CEL 2011MU 000100711100 4148BJT 50,00 40356429P GELIS BRA VO RA QUE L 2011MU 000100715600 0404GTF 50,00 40356429P GELIS BRA VO RA QUE L 2011MU 000100821400 0404GTF 50,00 40356429P GELIS BRA VO RA QUE L 2011MU 000100822600 0404GTF 50,00 77902487S GIMENE Z MAR TINE Z JORGE 2011MU 000100567600 9727DCH 50,00 46454143P GIMENE Z MA TITO ANA 2011MU 000101034100 4786CTM 30,00 46454143P GIMENE Z MA TITO ANA 2011MU 000000245700 4786CTM 80,00 46454143P GIMENE Z MA TITO ANA 2011MU 000100432000 4786CTM 50,00 40313748S GIRA LT FALGUERAS MONTSERRA T 2011MU 000100697400 8358GNX 30,00 35012610D GISPER T PARES PRU DEN CIO 2011MU 000400005500 1369BHM 300,00 41547908H GONZALEZ FERNAN DEZ AITOR 2011MU 000100919700 4847CPP 50,00 39387641A GONZALEZ GIMENE Z JUAN JOSE 2011MU 000100984700 7909CMJ 50,00 46645296P GONZALEZ HERNAN DEZ FCO MANU 2011MU 000100781500 9161FDP 30,00 77276699B GONZALEZ IGLES IAS FERNAN DO 2011MU 000100866800 4819DYR 50,00 46123189R GONZALEZ LOPEZ MANUE L 2011MU 000100851600 GI1563AU 50,00 79295237T GRA BALOSA BOADA ANA M 2011MU 000100817900 5225DKC 30,00 79295237T GRA BALOSA BOADA ANA M 2011MU 000100697900 5225DKC 50,00 79295237T GRA BALOSA BOADA ANA M 2011MU 000100928100 5225DKC 50,00 79295237T GRA BALOSA BOADA ANA M 2011MU 000100946900 5225DKC 50,00 40319544S GRAU MA TEU JORGE 2011MU 000100840400 GI2950BB 50,00 B17912007 GRUES GARR OTXA SLU 2011MU 000000243400 GI6973BL 200,00 B17912007 GRUES GARR OTXA SLU 2011MU 000000243600 8367FDX 200,00 40539253M GUERRA DEL POZO JORGE 2011MU 000100948700 0798FZX 50,00 40300894H GUIX SERRA CARMEN 2011MU 000000252100 B 3800JS 200,00 X1241363F HADDI MOHAME D 2011MU 000400021100 9654BCZ 400,00 X2508255J HAJO KHALID 2011MU 000100961500 0759BBC 50,00 Y0486413T HAMM OU-NA ICHA TAOUFIK 2011MU 000400011700 B 8396TX 400,00 Y0486413T HAMM OU-NA ICHA TAOUFIK 2011MU 000000218600 B 8396TX 80,00 40342532A HERE DIA MU ÑOZ CAR OLINA 2011MU 000100975600 GI7817BT 30,00 40304426P HEREN CIA MAR QUE Z NICOLAS 2011MU 000100692400 1840CLN 50,00 40980792J HERNAN DEZ RENAR T AGUS TIN 2011MU 000100698100 GI2047BK 30,00 40296859P HERRERA MOREN O EDELMIRA 2011MU 000100891400 6130BLH 30,00 40296859P HERRERA MOREN O EDELMIRA 2011MU 000100970900 6130BLH 30,00 43628795A HERRERA PAIRO M VICTORIA 2011MU 000000177600 8449DJF 200,00 43628795A HERRERA PAIRO M VICTORIA 2011MU 000100742000 8449DJF 50,00 X2736555S HOVHANN ISYAN EDUAR D 2011MU 000000157700 B 8037VP 80,00 X2736555S HOVHANN ISYAN EDUAR D 2011MU 000000242600 B 8037VP 200,00 J17593138 IDEES RE TOLS SC 2011MU 000100759100 6160CMV 50,00 J17593138 IDEES RE TOLS SC 2011MU 000100860700 6160CMV 50,00 40371481H IGLES IAS PERE Z SER GI 2011MU 000200008500 0000 50,00 B17463043 INS TAL.LACIONS ROS.CAM SL 2011MU 000000214300 9821BPT 80,00 B17489568 IUR IS LLORE T SL 2011MU 000100935200 9828GBM 30,00 35015218H JIMENE Z ASENS IO PEDRO 2011MU 000000243800 3994FGD 80,00 77903869V JIMENE Z ROMER O M RE YES 2011MU 000100887800 0115GJJ 30,00 77916663T JIMENE Z ROSA MAR TA 2011MU 000100814900 0362CXJ 50,00 77916663T JIMENE Z ROSA MAR TA 2011MU 000100754100 0362CXJ 50,00 77916704H JOFRE PARAR OLS IMMA 2011MU 000100950800 2238CXV 30,00 77916704H JOFRE PARAR OLS IMMA 2011MU 000100454400 2238CXV 50,00 77912743J JUAN OLA SOLAN O JOSE P 2011MU 000100933200 B 5986SS 50,00 77900818W JUAN OLA SOY MONTSERRA T 2011MU 000100721900 5162CCH 50,00 485210629 KUHN CATHLEEN 2011MU 000100850800 GI8921BM 30,00 485210629 KUHN CATHLEEN 2011MU 000000242200 GI8921BM 200,00 485210629 KUHN CATHLEEN 2011MU 000100792200 GI8921BM 50,00 40350296Q LARA GAR CIA JOSE LUIS 2011MU 000100924000 8793DSK 50,00 40350296Q LARA GAR CIA JOSE LUIS 2011MU 000100855400 8793DSK 50,00 40350296Q LARA GAR CIA JOSE LUIS 2011MU 000100854000 8793DSK 50,00 40350296Q LARA GAR CIA JOSE LUIS 2011MU 000100982000 8793DSK 50,00 40350296Q LARA GAR CIA JOSE LUIS 2011MU 000101003200 8793DSK 50,00 40350296Q LARA GAR CIA JOSE LUIS 2011MU 000100870700 8793DSK 50,00 40350296Q LARA GAR CIA JOSE LUIS 2011MU 000100930400 8793DSK 50,00 40350296Q LARA GAR CIA JOSE LUIS 2011MU 000100789300 8793DSK 50,00 40350296Q LARA GAR CIA JOSE LUIS 2011MU 000100841600 8793DSK 50,00 40350296Q LARA GAR CIA JOSE LUIS 2011MU 000100856100 8793DSK 50,00 40350296Q LARA GAR CIA JOSE LUIS 2011MU 000100959100 8793DSK 50,00 40353840H LECUONA PAS CUA L LUIS 2011MU 000000153700 C0851BNR 80,00 90001382J LIMON RODRIGUE Z MA DEL ROCIO 2011MU 000100861300 GI6348BG 30,00 46313863M LLIMAR GAS CASAS PERE 2011MU 000000204000 GI9544AS 80,00 46670587E LLONGARR IU RE IXACH AGUS TIN 2011MU 000100822200 GI5761BL 50,00 06550899Q LOPEZ BUR GUILLO JOSE LUIS 2011MU 000100442300 5970CSR 50,00 37372595X LOPEZ BUS TOS M VICTORIA 2011MU 000100391400 3994FGD 50,00 37372595X LOPEZ BUS TOS M VICTORIA 2011MU 000100667700 2954DDT 30,00 37372595X LOPEZ BUS TOS M VICTORIA 2011MU 000100970500 3994FGD 50,00 37372595X LOPEZ BUS TOS M VICTORIA 2011MU 000000168300 3994FGD 80,00 77916683C LOPEZ DIAZ MIGUE L AN GEL 2011MU 000000155800 GI8296BH 200,00 40602998V LOPEZ GRIMA AN TONIO 2011MU 000000229000 4978DNF 80,00 47806582R LOPEZ HUER TAS CAR LOS 2011MU 000000238200 1803DJT 80,00 47806582R LOPEZ HUER TAS CAR LOS 2011MU 000000241300 1803DJT 80,00 38774696P LOPEZ REN OVELL INMA CULADA 2011MU 000100672900 5924BRS 30,00 77920826T LOPEZ SA LO LIDIA 2011MU 000000205600 GI7116AW 80,00 40984278A LOPEZ VIZUE TE MAR IA 2011MU 000100367000 GI2518AT 50,00 77918205R LOREN TE GAR CIA AN TONIO 2011MU 000000153500 GI2446AN 80,00 B17634296 LOSA DA ADVOGATS SL 2011MU 000100760200 8346HBB 50,00 77912785D LUCENA CEBRIAN EN CARNA CION 2011MU 000400008500 0120FLV 300,00 77900216K LUQUE SAN CHEZ MANUE L 2011MU 000100988400 7543DXW 50,00 G17346867 M.B. PUN T SOCIETAT CIVIL 2011MU 000000198200 GI5553BD 200,00 46037622V MAR TI DOMINGUE Z JORGE 2011MU 000000189200 2958FRM 80,00 46037622V MAR TI DOMINGUE Z JORGE 2011MU 000000186200 2958FRM 80,00 40279295Q MAR TI MILLAN JOAN CAR LES 2011MU 000100550700 0645GSD 50,00 77907516F MAR TIN MOTA ASSUM PCIO 2011MU 000100997300 7550GPH 50,00 77907516F MAR TIN MOTA ASSUM PCIO 2011MU 000100919200 7550GPH 30,00 X2838897F MAR TINE Z AMA YA SAN TOS HUM 2011MU 000000263700 5579BDM 200,00 40237490W MAR TINE Z CARR ILLO FLORA 2011MU 000100644500 GI0857BH 50,00 43630051V MAR TINE Z MEN DEZ VANESA 2011MU 000100702400 GI2555BM 50,00 40342326G MARU LL TEJER O RICAR DO 2011MU 000100651800 2141GXW 30,00 38418544B MASANA PUBILL JULIO 2011MU 000000202800 3316GTH 80,00 46672073J MAS IAS CODINA CAR LES 2011MU 000000189600 9257BJF 200,00 77921030C MASM ITJA VILA XAVIER 2011MU 000000214800 0816CML 200,00 77921030C MASM ITJA VILA XAVIER 2011MU 000100779700 0816CML 50,00 40324485B MASSE GU SA LA JOSE P MAR IA 2011MU 000400005000 GI5319AG 300,00 B17932302 MIKEL DES IGN’S SLU 2011MU 000100989200 8666FRX 30,00 40345973V MIRA PEIX HERRER O DAVID 2011MU 000100788300 2143CMX 50,00 40345973V MIRA PEIX HERRER O DAVID 2011MU 000100815400 2143CMX 50,00 46671511A MOLINE RODRIGUE Z XAVIER 2011MU 000000222600 9215DVY 80,00 46671511A MOLINE RODRIGUE Z XAVIER 2011MU 000000217800 9215DVY 200,00 40334823E MONER COLL CAR LOS 2011MU 000100759600 3507BRS 30,00 77913624C MONTENE GRO LARA J AN TONIO 2011MU 000100461300 4371CRX 50,00 77913624C MONTENE GRO LARA J AN TONIO 2011MU 000100648500 4371CRX 30,00 77913624C MONTENE GRO LARA J AN TONIO 2011MU 000100800900 4371CRX 30,00 40289809L MORA DOMINGUE Z FRAN CISCO 2011MU 000100889200 2236GKN 30,00 46622202Y MORA MAR IMON JAVIER 2011MU 000100714700 GI7030BK 50,00 46670120S MORE JON RU IZ TERESA 2011MU 000100648100 6995BMF 30,00 40274965X MORERA ROVIRA M CARMEN 2011MU 000100582900 7219DYP 30,00 40420941M MORILLO FONT AGUS TIN 2011MU 000000255300 B 1544VT 200,00 43626566M MOYA MAR TINE Z MIGUE L 2011MU 000400015400 7521BBW 300,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000101008100 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100601400 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100697500 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100589900 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100599100 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100540100 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100943600 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100713800 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100650800 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100573800 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100743500 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100947100 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100743100 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100694400 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100623200 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100696300 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100945100 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000101019200 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100650100 4578BVZ 30,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100724000 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100505700 4578BVZ 50,00 77922479C MU ÑOZ DE LA NA VA CAS TILLO JONA T 2011MU 000100592000 4578BVZ 50,00 46108158N MU ÑOZ ROBLES AN TONIO JESUS 2011MU 000100858500 GI6379BD 30,00 46108158N MU ÑOZ ROBLES AN TONIO JESUS 2011MU 000100853200 GI6379BD 50,00 77907803H NAS PLEDA SOLA MAR IA AN GELES 2011MU 000100669300 2692DTP 30,00 47685428B NA VARR O FERNAN DEZ JESS ICA 2011MU 000100858900 6490DTP 50,00 05268191H NA VARR O RU IZ CARMEN 2011MU 000100748700 7824BMF 30,00 35038475E NA VINES ES CALA JACQUE LINE 2011MU 000100855600 7632FKZ 30,00 35038475E NA VINES ES CALA JACQUE LINE 2011MU 000100690700 7632FKZ 30,00 46228273K NE BOT BELLOCH JORDI 2011MU 000100959900 4508FVM 30,00 07263140Q NOALES VER DUGO AN TONIO 2011MU 000000248000 9511FWR 200,00 36910520M NU ÑEZ LUQUE RA FAE L FCO. 2011MU 000100750700 0739BPY 30,00 40328249A OLIVARES BAU TISTA JOSE LUIS 2011MU 000000209700 GI5164BN 80,00 46672954C OLIVAS COLOMER MAR C 2011MU 000000275000 3309GJP 80,00 40222560E OLIVAS ROURA FRAN CISCA 2011MU 000000231100 GI4619AY 80,00 40346164R ORTEGA DURAN MAR COS 2011MU 000000236200 0785GVZ 80,00 40346164R ORTEGA DURAN MAR COS 2011MU 000000228900 0785GVZ 200,00 36987713X ORTIZ AR QUILLO DOLORES 2011MU 000000201200 5279BJF 80,00 77907372R ORTIZ POZUE LO BLAI JOSE P 2011MU 000100610600 9820CDM 50,00 77907372R ORTIZ POZUE LO BLAI JOSE P 2011MU 000100535100 9820CDM 30,00 77917007E PACHECO FORTET ANNA 2011MU 000100564400 9310CHZ 50,00 77917007E PACHECO FORTET ANNA 2011MU 000101028800 9310CHZ 50,00 77917007E PACHECO FORTET ANNA 2011MU 000100483100 9310CHZ 50,00 77917007E PACHECO FORTET ANNA 2011MU 000100942900 9310CHZ 50,00 77917007E PACHECO FORTET ANNA 2011MU 000100589800 9310CHZ 50,00 40435598B PAGES COME LLAS JORDI 2011MU 000100729200 GI6802AW 30,00 46672495K PAGES COSTA FRAN CES C 2011MU 000400003300 0380FRJ 400,00 46672495K PAGES COSTA FRAN CES C 2011MU 000100923100 0380FRJ 30,00 77905193F PALOMER ES PUÑA M AS CENS IO 2011MU 000000202600 9485BJF 80,00 X5959069E PARRA TORRES MIGUE L AN GEL 2011MU 000100757300 7791CNP 30,00 07263093S PEÑA FERNAN DEZ MANUE L JOSE 2011MU 000000233800 7288DTY 200,00 77917880K PEREA SAR GATAL ELENA 2011MU 000100799100 3456GMM 50,00 40594502P PERE Z SILVA MOISES 2011MU 000000253000 2277CXV 80,00 X6433465C PETKOV STOYAN GEORGIE 2011MU 000000235400 7269DJK 80,00 40288976Z PICAR T TORREN T JOSE P MAR IA 2011MU 000400004700 4483BSJ 300,00 46673698M PICO GRAS OSCAR 2011MU 000100693700 8777FMN 30,00 40354310M PIJOAN RA YA JORDI 2011MU 000000232700 GI8691BS 200,00 37633450E PINE DA GRIFOLL SA LVADOR 2011MU 000100626000 7450CTN 50,00 36532540F PITALUGA BUÑALES VICTOR 2011MU 000100839300 GI2816AX 30,00 43635331F PLANE LLAS SAUME LL JOAN 2011MU 000100839100 GI0249BF 50,00 X9300713L PLES CA AN CUTA SIMONA 2011MU 000100883900 GI0165BJ 50,00 40435308C PORTER O CUEN DA JOSE MAR IO 2011MU 000100553600 5315GZJ 30,00 40324851D PRA T MER CADO M CARMEN 2011MU 000100684100 1699CMS 30,00 46673105X PRA T PLANAS MONICA 2011MU 000100789900 6653BVB 30,00 46673105X PRA T PLANAS MONICA 2011MU 000100465200 6653BVB 30,00 43412943Y PRESA GUE ALABERN IA FCO. JAVIER 2011MU 000100603700 GI1378BK 50,00 43412943Y PRESA GUE ALABERN IA FCO. JAVIER 2011MU 000100422100 GI1378BK 50,00 43634933T PRUNES AGUILAR ALEIX 2011MU 000100776400 8045GJV 50,00 40423034M PUER TOLLAN O OLMO MANUE L 2011MU 000100960500 MA 5714CS 50,00 40423034M PUER TOLLAN O OLMO MANUE L 2011MU 000000245800 MA 5714CS 80,00 43631122F PUIGDEM ONT CAS TAÑO JORDI 2011MU 000000190200 9136DBK 80,00 43631122F PUIGDEM ONT CAS TAÑO JORDI 2011MU 000000252000 9136DBK 80,00 43631123P PUIGDEM ONT CAS TAÑO MAR TA 2011MU 000100808900 B 4460PU 50,00 77912822T PUIGDEM ONT PLANE LLA MAR C 2011MU 000100641900 3799CZZ 50,00 77899914H PUIGMA L FERNAN DEZ JOAN 2011MU 000100672200 GI1653BM 50,00 X5908037G PULGAR IN SAN CHEZ CESAR AU G 2011MU 000000239600 2317FRR 80,00 72552407B QUIROS MOREN O FRAN CISCA 2011MU 000100679400 6753GSW 50,00 46673051W RA LITA VAYRE DA CRISTINA 2011MU 000100939200 GI6675AX 50,00 40271953B RAM IRE Z COBOS EDUAR DO 2011MU 000100977300 8888DVM 50,00 77916901P RAM OS LINARES ANA 2011MU 000100800400 3280BWD 30,00 X7428445C RA OUI ABDELKHALEK 2011MU 000000263500 1233CKD 80,00 77893317E RAS OLIVAS BENE T 2011MU 000100732300 0502CNN 50,00 40273887J RAURE LL VER DAGUER FRAN CES C 2011MU 000100874300 2042CNJ 30,00 40320649Q RE IXACH COMAS LAURA 2011MU 000100424500 4766CWP 50,00 43626609W RIGAT MORE T DOLORES 2011MU 000100835300 0130DRM 30,00 40985621N RIUS FERRER GLORIA 2011MU 000100994400 B 9410XD 30,00 40985621N RIUS FERRER GLORIA 2011MU 000100492000 B 9410XD 50,00 40985621N RIUS FERRER GLORIA 2011MU 000100717300 B 9410XD 30,00 40985621N RIUS FERRER GLORIA 2011MU 000100475900 B 9410XD 30,00 40985621N RIUS FERRER GLORIA 2011MU 000100730200 B 9410XD 30,00 40985621N RIUS FERRER GLORIA 2011MU 000100596800 B 9410XD 30,00 40985621N RIUS FERRER GLORIA 2011MU 000100645300 B 9410XD 30,00 40985621N RIUS FERRER GLORIA 2011MU 000000163700 B 9410XD 80,00 40985621N RIUS FERRER GLORIA 2011MU 000100572500 B 9410XD 30,00 40985621N RIUS FERRER GLORIA 2011MU 000100644200 B 9410XD 30,00 40985621N RIUS FERRER GLORIA 2011MU 000100949500 B 9410XD 30,00 40346139E ROBER T LAR IO ISAA C 2011MU 000100948200 GI7570BM 50,00 40346139E ROBER T LAR IO ISAA C 2011MU 000100807100 GI7570BM 30,00 40357459A ROCA GUITAR T SER GI 2011MU 000100852400 2678GKS 30,00 40357459A ROCA GUITAR T SER GI 2011MU 000100952900 2678GKS 50,00 40357459A ROCA GUITAR T SER GI 2011MU 000100483700 2678GKS 30,00 40357459A ROCA GUITAR T SER GI 2011MU 000100977700 2678GKS 50,00 40356344S ROCA MAR TI JORDI 2011MU 000100929800 8413BXT 50,00 43632199A RODEJA CAM POS ALEXAN DRA 2011MU 000000224600 2624CDM 80,00 77916489X RODEJA PRES TA MAR C 2011MU 000400020900 5684DTP 400,00 46664765L RODRIGO SA BATE MAR COS 2011MU 000100647100 7593FWV 50,00 09277988H RODRIGUE Z AR IAS RA FAE L 2011MU 000000248500 3685HDM 200,00 18988382L RODRIGUE Z BALAR T INMA CULADA 2011MU 000100583000 8232FPZ 30,00 43631741M RODRIGUE Z DELGADO AR TUR O 2011MU 000000192900 4624BMT 200,00 08851973D RODRIGUE Z FERNAN DEZ JORGE 2011MU 000100933600 7215DTC 50,00 77271341N RODRIGUE Z ISERN CARMEN 2011MU 000100500600 3763CVN 50,00 X1873972R RODRIGUE Z OLIVA MA DEL CARM 2011MU 000100879900 1693BSN 30,00 X1873972R RODRIGUE Z OLIVA MA DEL CARM 2011MU 000100943900 1693BSN 30,00 X1873972R RODRIGUE Z OLIVA MA DEL CARM 2011MU 000100875500 1693BSN 50,00 X1873972R RODRIGUE Z OLIVA MA DEL CARM 2011MU 000100886100 1693BSN 30,00 46672145Q RODRIGUE Z ORTIZ RAM ON 2011MU 000100477200 2593DWS 30,00 43635640V RODRIGUE Z VER DEJO DAN IEL 2011MU 000100725800 8987DPJ 50,00 43635640V RODRIGUE Z VER DEJO DAN IEL 2011MU 000000209400 8987DPJ 80,00 40273893L ROIG PUJADAS AN DRES 2011MU 000100764800 GI0916BB 50,00 36923322L ROJAS MU LA MAR COS 2011MU 000000275100 6173HDM 80,00 X6433496M ROUCHDI SOFIAN 2011MU 000000265600 0299CWW 80,00 X6433496M ROUCHDI SOFIAN 2011MU 000000225800 5116BMT 200,00 43632189Q RU IZ PADILLA ANA 2011MU 000000197400 GI3878AV 80,00 43632189Q RU IZ PADILLA ANA 2011MU 000100627000 GI3878AV 50,00 77911407B RUS TULLET TALLADA MAR TA 2011MU 000100936800 7066DPC 50,00 40337844F RU Z CORCHO PATRICIA 2011MU 000100369400 6614GFY 30,00 46671946R RU Z ROPER O AN TONIO 2011MU 000100909200 6466GTR 50,00 41552092Q SA LA FLORIDO JAUME 2011MU 000000259500 5365CBN 200,00 43631170D SA LA LLADO ALEXAN DRE 2011MU 000400004300 0834DPR 400,00 40328466J SA LA SA LA SILVIA 2011MU 000400000300 GI6472BF 300,00 77893448S SA LAVEDRA FEIXAS JOSE 2011MU 000100616200 B 6848SH 50,00 X3307907R SA LHI HASSAN 2011MU 000000258500 2065CJP 80,00 40463375G SA LVADOR JUN CA SAN DRA 2011MU 000100905700 GI9403BC 50,00 43637326R SAMARA MA KAN YI HAJI KABA 2011MU 000100659900 1238BJD 30,00 43626064D SA ÑA SE GUI MAR IA 2011MU 000100621000 0709DGB 30,00 40443054S SAN CHEZ SA LA JOAN AN TONI 2011MU 000000141500 GI8836BN 200,00 40443054S SAN CHEZ SA LA JOAN AN TONI 2011MU 000100810600 GI8836BN 30,00 40285318J SAN TIAGO ROMER O SA LVADOR 2011MU 000000181200 1946DNM 200,00 40278676H SERRA MAS JOAN JUAN 2011MU 000100817800 3347GKP 30,00 40278676H SERRA MAS JOAN JUAN 2011MU 000101028900 3347GKP 50,00 40278676H SERRA MAS JOAN JUAN 2011MU 000100727600 3347GKP 30,00 40278676H SERRA MAS JOAN JUAN 2011MU 000101005100 3347
 12. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 101 – 25 de maig de 2012
  Núm. 6015
  AJUNTAMENT D’OLOT (Garrotxa)
  Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la sanció que se li ha formulat , o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 39/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció i sanció imposada i la resolució de
  l’Alcaldia-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte de notificació supletòria, tal com determina l’article 59.5 de
  l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que contra les resolucions d’imposició de les sancions, de conformitat
  amb l’article 82 del RDL 339/90, potestativament podran interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs
  de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podran interposar recurs contenciós administratiu fins que
  aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense
  resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona o davant el Jutjat Contenciós Administratiu que correspongui al vostre domicili, dins el termini de
  dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació. La interposició de recurs no suspèn els efectes
  d’aquesta resolució, que és immediatament executiva.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 17 de maig de 2012
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general
  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT
  1200000267 X8975220E BAIES , FLOAREA ONITA 008016BHJ 94 2f 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 27/01/12 18:05 C ALFORJA 0009 200,00
  1201000918 40299037R BAUTISTA PUBILL, FRANCISCO 007324DMC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/01/12 09:43 C PARE ROCA 0005 50,00
  1201001048 40299037R BAUTISTA PUBILL, FRANCISCO 007324DMC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/01/12 09:22 C PARE ROCA 0005 50,00
  1104000947 36968453R BOTILLER RADUA, JORDI 005292DXF 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 27/12/11 22:14 CTRA CANYA 47 300,00
  1200000078 X1347222C BOUCHAIKHI , ABDESLAM GI006374 BC 54 1 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 09/01/12 12:45 C SABADELL 0038 200,00
  1201001041 37709786K CORTES MIQUEL, JAVIER GI005864 BK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/01/12 16:51 C HOSPICI 0008 50,00
  1200000314 40340916C EDU AYMA, ROSA B 004421 VM 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 01/02/12 10:15 C SERRA I GINESTA 0015 80,00
  1104000910 X4869002V EL KADI , ABDELMOUNAIM GI001292 BK 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 18/12/11 22:41 CTRA CANYA 0047 400,00
  1104000911 X4869002V EL KADI , ABDELMOUNAIM GI001292 BK 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 18/12/11 22:57 CTRA CANYA 0047 300,00
  1200000581 X3075722R EL MASAOUDI , MOHAMED 007895GMC 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 01/03/12 10:55 C ROSER 0004 200,00
  1104000859 46671111V GALUBARDAS VILARRASA, FCO.JAVIER 001383FPM 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 09/12/11 15:05 AV SANT JORDI 0000 300,00
  1100004083 77906920D GRAU BALATEU, JAVIER GI006444 BC 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 28/12/11 15:40 PL MAJOR 0000 80,00
  1104000836 B17894999 GRUP FAPC SL 004697FBJ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 05/12/11 19:37 AV SANT JORDI 0000 300,00
  1101015655 40237490W MARTINEZ CARRILLO, FLORA GI000857 BH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/11/11 10:26 LLOC PARQUING C. PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1104000936 Y0467529E OSEJO ALONZO, DOUGLAS RODOLFO 002392CBP 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 25/12/11 14:35 CTRA CANYA 47 300,00
  1200000067 33935574V PUIGDOMENECH BAULENAS, MARIA JOSEPA 008446DVT 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/01/12 15:52 PL CLARÀ 0008 80,00
  1204000037 40315742P RISCO PEREZ, DAVID 005966DXZ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 26/01/12 16:59 CTRA RIUDAURA 85 300,00
  1204000018 77895109C SALA VIVAS, RAFAEL 001748DMX 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 06/01/12 02:26 AV SANTA COLOMA 0051 300,00

 13. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 101 – 25 de maig de 2012
  Núm. 6010
  AJUNTAMENT D’OLOT (GARROTXA)
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat, o que
  l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 39/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’article 59.5 de l’expressada Llei.
  En el cas que el titular d’aquesta notificació no sigui l’infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora,
  d’acord amb l’article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’incompliment d’aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del RDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’arrendatari que consti en el Registre de Vehicles, en el cas d’
  nfraccions per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’indiqui un
  conductor responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’Alcaldia
  – Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina
  l’article 81.1 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: NÚM. EXPEDIENT, DATA DE DENÚNCIA
  I MATRICULA DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’acte. Aquesta podrà
  executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’aquesta denúncia.
  b. En el cas d’infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’acte, sense presentació d’al·legacions (15
  dies naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 17 de maig de 2012
  Alícia Vila i Torrents
  Secretària general
  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT
  1201004431 40317807A ABAD DEL POZO, ANGEL 005988FVK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/03/12 19:07 PG BLAY 0021 30,00
  1204000547 35018401G ALBERTI GONZALEZ, M DE LOS ANGEL 003551BDJ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 17/03/12 03:46 CTRA CANYA 0047 300,00
  1200000645 46559408W ALMIRON AGUERA, ESTEBAN 003798FLJ 18 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/03/12 12:10 PL CAN JOANETES 0000 80,00
  1201004882 77918256Y AMETLLER JURADO, ISABEL 006829DCK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/04/12 12:17 C HOSPICI 0011 30,00
  1201004940 77918256Y AMETLLER JURADO, ISABEL 006829DCK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/04/12 11:06 C SECRETARI DAUNIS 0001 30,00
  1201004930 77918256Y AMETLLER JURADO, ISABEL 006829DCK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/04/12 17:05 C HOSPICI 0011 50,00
  1204000574 45652653E ARCHIDONA MARTINEZ, JUAN MANUEL 003680DWX 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 19/03/12 05:55 CTRA CANYA 47 300,00
  1200000639 38523961L ARMENGOL CUTILLAS, ANTONIO B 008889 TN 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 08/03/12 17:55 PL HOSPITAL 0000 80,00
  1201003864 38523961L ARMENGOL CUTILLAS, ANTONIO B 008889 TN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/03/12 19:49 C PARE ROCA 0002 50,00
  1200000657 77918317K AYATS COBOS, ROSA MARIA GI002327 BK 152 00 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 12/03/12 06:56 C BISBE LORENZANA 0000 80,00
  1201004329 77914558B BARBERI LARA, ROGER 008645GRC 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/03/12 12:01 AV REIS CATÒLICS 0015 30,00
  1201003749 40373051R BARRET RAMOS, LLORENÇ 001846GGD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/03/12 11:52 C PARE ROCA 0002 50,00

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT
  1201004414 40285971E BAUTISTA VICENTE, MARIA ANTONIA GI001424 BB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/03/12 19:54 PG BLAY 0050 50,00
  1204000191 79295332A BENASET MERCADER, LOURDES 009378GPS 52 1b 7 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 17/02/12 08:55 AV REI JAUME II 0039 300,00
  1204000555 40283733S BOIX CORCO, JOSEFINA 003235CJK 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 17/03/12 16:45 CTRA CANYA 47 300,00
  1201004495 43541653P BOSCH SOUTEYRANT, JOSEP MARIA GI008615 AC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/03/12 11:06 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1201004033 40417075A BURRALLO ROURA, ROSA 007805DVR 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/03/12 12:26 AV SANT JOAN 0007 30,00
  1201004059 40417075A BURRALLO ROURA, ROSA 007805DVR 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/03/12 17:19 AV SANT JOAN 0007 50,00
  1201005023 40417075A BURRALLO ROURA, ROSA 007805DVR 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/04/12 19:20 PL PALAU 0015 30,00
  1200000698 43632141Z BUSQUETS CRISTINA, ANNA ISABEL 001576FMM 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 15/03/12 10:50 RDA PARAIRES 0000 80,00
  1201004470 43632141Z BUSQUETS CRISTINA, ANNA ISABEL 004818GTV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/03/12 17:36 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1201004451 43632141Z BUSQUETS CRISTINA, ANNA ISABEL 004818GTV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/03/12 11:34 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1200000820 40289293D CAMPANO BUENO, CONCEPCION GI005405 BF 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 29/03/12 10:43 AV SANT JORDI 0000 80,00
  1201004909 40305108T CANALS MORE, FRANCESC X. 005718DWT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/04/12 19:16 PL CLARÀ 0009 30,00
  1201004300 40332632Q CAÑADELL YSAC, SERGIO LUIS 002920CXS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/03/12 19:28 PL CATALUNYA 0017 30,00
  1201003877 40306898L CAPELLA SUÑER, JOSEP 006936BGX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/03/12 18:41 AV GIRONA 0011 50,00
  1204000527 40306898L CAPELLA SUÑER, JOSEP 006936BGX 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 15/03/12 05:52 CTRA CANYA 47 300,00
  1200000872 35020084P CARRERAS MIRALLES, CARLOS B 000543 TG 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 09/04/12 06:06 PG BLAY 0000 80,00
  1201003754 40277686V CASADEVALL VILALTA, JOAQUIN B 003015 VD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/03/12 19:58 PL CATALUNYA 0015 50,00
  1201004250 44004640M CASALS GAYA, CLIMENT 007683GKV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/03/12 19:28 C SERRA I GINESTA 0017 50,00
  1201004871 77902669J CASTELLS RIVAS, MAGDALENA 009884FYZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/04/12 18:02 C SERRA I GINESTA 0015 30,00
  1201004870 25332261S CIVICO DIAZ, FRANCISCO 009074FDR 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/04/12 19:05 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1201004688 77893310S COLL BARNES, LUISA GI006986 BB 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/03/12 18:11 C LLOSA 0010 30,00
  1201004719 77916924P COLL JURADO, IRENE 003611BSP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/03/12 12:02 PL CATALUNYA 0017 30,00
  1201003768 47757781Y COLOMER CASTILLO, ALAN GI005761 AZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/03/12 10:51 C VALLS NOUS 0007 30,00
  1201004964 46670571Y COLOMER SALA, FRANCESC XAVIE 006844HCC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/04/12 17:16 C SERRA I GINESTA 0017 50,00
  1201004574 77905420G COMELLAS MASO, MARIONA 009548GBW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/03/12 19:10 C PARE ROCA 0007 50,00
  1204000433 77896287W CROS BASEIRIA, ANNA 005177HCG 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 05/03/12 14:56 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1204000280 40443581J CUROS MASOLIVER, ALBERT GI004030 BG 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 25/02/12 07:40 AV SANT JORDI 0188 400,00
  1201003122 46317092Z CUSI IBAÑEZ, CARLOS B 002587 TS 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/02/12 19:50 C PARE ANTONI SOLER 0003 30,00
  1204000493 41553183A DABAU VENTURA, PILAR 004528DGH 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 11/03/12 22:17 CTRA CANYA 0047 300,00
  1204000571 41553183A DABAU VENTURA, PILAR 004528DGH 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 18/03/12 23:14 CTRA CANYA 0047 400,00
  1201005011 X0609590K DIABATE , MOUSSA GI008599 BN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/04/12 10:30 C FONTANELLA 0002 50,00
  1200000682 77916245L DOBLAS MOREJON, CLEMENTE GI007760 BS 15 12 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/03/12 17:14 PL CLARÀ 0008 80,00
  1204000150 40338554G ECHAVE CONGOST, MARC 006394GSM 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 14/02/12 11:29 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1201004428 38317511V ESCRIBANO PAZ, ROSA GI006455 AK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/03/12 17:26 PL CLARÀ 0009 50,00
  1201004377 38317511V ESCRIBANO PAZ, ROSA GI006455 AK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/03/12 11:52 PL CLARÀ 0009 30,00
  1201004972 43633204L ESPARRACH CONTRERAS, OLGA 001401CHY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/04/12 11:35 PL CATALUNYA 0006 50,00
  1201004571 46346326S FALGUERA OLLER, JOSE MARIA 002170BPZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/03/12 12:02 C FONTANELLA 0004 50,00
  1204000538 77911994T FALGUERA TORRENT, ELISABET 003805GBZ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 16/03/12 09:26 CTRA CANYA 47 300,00
  1200000883 35119970M FERRER PEREZ, DANIEL GI006114 BK 94 2d 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 11/04/12 17:20 C ESTEVE CASTELLÀ I LLOVERA 0000 200,00
  1200000707 77902471E FONT RIBAS, ISIDRE 006249DPD 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 16/03/12 11:00 C MULLERAS 0012 80,00
  1201004607 77914905J FREIXA HERNANDEZ, JORDI 005104FXT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/03/12 19:42 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1201004125 46670525Y GONZALEZ MOLINA, ANTONIO 004427CXN 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/03/12 19:48 C SECRETARI DAUNIS 0001 30,00
  1201004782 43629734E GONZALEZ PARDO, JORGE SALVADOR 005132FKX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 02/04/12 09:53 C PARE ROCA 0012 50,00
  1201004171 77917205J GOU GUILLAMET, POL 000500BNP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/03/12 16:53 C HOSPICI 0011 50,00
  1204000051 77922251E GRIFELL VERA, MARC GI000030 BT 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 01/02/12 22:14 CTRA RIUDAURA 0085 300,00
  1200000668 43631760R GUERRA CASADO, SERGIO GI008689 AW 171 b 0 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 13/03/12 10:15 PL CATALUNYA 0000 80,00
  1201004883 40304426P HERENCIA MARQUEZ, NICOLAS 001840CLN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/04/12 10:12 C PARE ROCA 0012 50,00
  1204000300 43636282S HIDALGO GARCIA, DANIEL GI007740 BS 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 25/02/12 18:08 AV SANT JORDI 0188 400,00
  1201004861 B17838731 HIDROSIF SL 003983DJV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/04/12 11:35 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1201004544 46974019S JULIA RESINA, ALEJANDRA B 004028 WD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/03/12 11:19 C PARE ROCA 0002 50,00
  1200000878 46671743M JUNCA MONTEIS, JOAN 004377DRB 143 1 00 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 10/04/12 17:15 CTRA SANTA PAU 0004 200,00
  1200000877 46671743M JUNCA MONTEIS, JOAN 004377DRB 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 10/04/12 17:10 CTRA SANTA PAU 0004 200,00
  1201004248 X3196472R KUHN , CATHLEEN GI008921 BM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/03/12 17:19 PL VAYREDA 0005 50,00
  1204000581 77907435H LAGARES PLANELLA, JOSE MA. GI000242 BM 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 20/03/12 15:22 RDA FONTS 0 300,00
  1201004148 40350296Q LARA GARCIA, JOSE LUIS 008793DSK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/03/12 18:41 PG BLAY 0034 50,00
  1201004249 40350296Q LARA GARCIA, JOSE LUIS 008793DSK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/03/12 18:45 PG BLAY 0029 50,00
  1201004289 40350296Q LARA GARCIA, JOSE LUIS 008793DSK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/03/12 18:16 PG BLAY 0029 50,00
  1201004538 40350296Q LARA GARCIA, JOSE LUIS 008793DSK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/03/12 17:40 PG BLAY 0028 50,00
  1201004551 40350296Q LARA GARCIA, JOSE LUIS 008793DSK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/03/12 11:34 PG BLAY 0029 30,00
  1200000790 77903938V LLAGOSTERA GARRIGA, CECILIA 005144FLY 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 23/03/12 10:30 PL CATALUNYA 0006 80,00
  1201003977 77916287S MARTI AUBERT, MONTSERRAT 004818FCH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/03/12 16:54 C PARE ROCA 0002 50,00
  1204000577 43633914Q MARTINEZ CABALLERO, JESUS 004329FXG 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 19/03/12 23:57 CTRA CANYA 47 300,00
  1201003841 40237490W MARTINEZ CARRILLO, FLORA GI000857 BH 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 13/03/12 12:20 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1201004302 46672073J MASIAS CODINA, CARLES 009257BJF 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/03/12 18:48 C HOSPICI 0009 30,00
  1201003476 77905277E MATABOSCH FIGUERAS, PERE 004606GSJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/03/12 19:32 AV REIS CATÒLICS 0019 50,00
  1201003913 40366735X MONTGE CORDOBA, EULALIA GI001469 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/03/12 10:48 C VALLS NOUS 0017 50,00
  1201003400 77902485J NADAL RIGALL, JOAN 005329HBZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/03/12 09:46 AV REIS CATÒLICS 0019 50,00
  1201003740 77912172V OLIVAS MIR, M. BEGOÑA 005015CLF 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/03/12 12:19 AV SANT JOAN 0013 50,00
  1201003402 40440045L ORTIZ AYATS, JORDI 001880GLS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/03/12 19:47 AV GIRONA 0011 50,00
  1201003962 77917007E PACHECO FORTET, ANNA 009310CHZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 15/03/12 18:38 C PARE ANTONI SOLER 0003 30,00
  1201003401 40436818N PEREZ PEREZ, ANTONIO 005371DCR 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 05/03/12 17:02 C VALLS NOUS 0001 50,00
  1201004454 46672184D PIÑERO GRANADOS, MARIA DEL MAR 006752BDX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/03/12 17:54 C PARE ROCA 0007 30,00
  1201004693 07263282C PLANA TORRES, IVETTE GI002317 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/03/12 10:56 PL CLARÀ 0009 50,00
  1201004928 77907684Z PLANAGUMA TORNE, ENRIC 004228BHR 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/04/12 10:51 PL VAYREDA 0004 30,00
  1204000572 X1672492R PLES , VASILE 009814DFZ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 18/03/12 23:21 CTRA CANYA 0047 300,00
  1200000765 40461754Q PORCAR VALIÑO, NURIA 009774BVT 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 20/03/12 09:05 C BISBE SERRA 0001 80,00
  1201004168 77900295P PUIG TORRENT, JOSEP MARIA 005603DSV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/03/12 12:21 C ESGLEIERS 0001 50,00
  1201004857 46671666C PUIGDEMONT BARRANCO, JOAN 004839DRF 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/04/12 17:54 C JOAQUIM VAYREDA 0006 30,00

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT
  1201004281 46061665W RABASCAL CUBEL, MARC T 007174 AP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/03/12 18:32 C MACARNAU 0013 30,00
  1201004338 40174088B RAMIO SOLDEVILA, JOSEP 000159FCC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 23/03/12 12:33 C SECRETARI DAUNIS 0005 50,00
  1201004030 38850189S RIOS MOGOLLON, VERONICA 009045CFK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/03/12 11:25 C VALLS NOUS 0017 30,00
  1201003744 40985621N RIUS FERRER, GLORIA B 009410 XD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/03/12 17:32 C ESGLEIERS 0028 30,00
  1201004291 40985621N RIUS FERRER, GLORIA B 009410 XD 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 22/03/12 19:48 PG BLAY 0046 30,00
  1204000554 77888908Y ROCA FONT, ROBERTO 005673CDJ 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 17/03/12 14:52 CTRA CANYA 47 300,00
  1204000526 40338195J ROCA LLOVER, JOSEP GI006894 BT 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 15/03/12 05:09 CTRA CANYA 0047 300,00
  1201004951 46673249Q ROCA RIUBRUGENT, FRANCISCO JAVIER 000923GYG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/04/12 17:02 C FONTANELLA 0002 50,00
  1201004170 43631741M RODRIGUEZ DELGADO, ARTURO 004624BMT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/03/12 19:52 PG BLAY 0028 50,00
  1201004914 X5843646J RODRIGUEZ GOMEZ, JULIANA MARIA 008220FCD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/04/12 10:12 PL CLARÀ 0009 50,00
  1201004443 77900302S RUBIO PUIG, FRANCESC 007923BSX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/03/12 18:53 C MACARNAU 0013 30,00
  1201004997 77900302S RUBIO PUIG, FRANCESC 007923BSX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/04/12 16:50 PG BLAY 0050 50,00
  1104000944 40370428T RUEDA LUCENA, ELEAZAR 000120FLV 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 26/12/11 21:06 CTRA CANYA 0047 300,00
  1204000064 40370428T RUEDA LUCENA, ELEAZAR 000120FLV 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 05/02/12 20:52 CTRA RIUDAURA 0085 300,00
  1204000063 40370428T RUEDA LUCENA, ELEAZAR 000120FLV 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 05/02/12 17:37 CTRA RIUDAURA 0085 300,00
  1204000069 40370428T RUEDA LUCENA, ELEAZAR 000120FLV 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 07/02/12 19:53 CTRA RIUDAURA 0085 300,00
  1204000071 40370428T RUEDA LUCENA, ELEAZAR 000120FLV 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 08/02/12 09:46 CTRA RIUDAURA 0085 300,00
  1204000073 40370428T RUEDA LUCENA, ELEAZAR 000120FLV 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 09/02/12 09:53 CTRA RIUDAURA 0085 300,00
  1201004089 38062735N RUIZ TORRALBO, RAMON 001401BFY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/03/12 18:04 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1201004121 38062735N RUIZ TORRALBO, RAMON 001401BFY 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/03/12 11:35 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1201004993 35041438H SALVAT DURAN, ELENA 008843DZZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 11/04/12 19:38 C PARE ANTONI SOLER 0003 30,00
  1200000825 X5363156Q SAMALI , NAJAT GI007476 AV 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 27/03/12 10:55 C ESTEVE CASTELLÀ I LLOVERA 0003 80,00
  1200000816 47648068A SAMPOL SERAL, ADELA GI004788 AL 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 28/03/12 12:05 RDA SANT BERNAT 0000 80,00
  1204000500 38148431X SANCHEZ AGUILAR, ALBERTO 008305DNK 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 12/03/12 07:25 CTRA CANYA 0047 300,00
  1204000530 38148431X SANCHEZ AGUILAR, ALBERTO 008305DNK 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 15/03/12 07:33 CTRA CANYA 0047 300,00
  1201004461 27174457A SANCHEZ GUERRERO, JUAN MANUEL 009759BYN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/03/12 17:12 C PARE ANTONI SOLER 0003 50,00
  1200000837 45172600W SANTILLAN HUESPE, ELIAS MANUEL 002316DWN 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 30/03/12 17:59 C BISBE SERRA 0001 80,00
  1204000492 X2357948B SAPAREVA , MIHAELA RAYMONDOVA 008556FWD 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 11/03/12 15:47 CTRA CANYA 47 300,00
  1201004389 40278676H SERRA MASJOAN, JUAN 003347GKP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/03/12 18:44 C ESGLEIERS 0028 30,00
  1201004831 40278676H SERRA MASJOAN, JUAN 003347GKP 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/04/12 18:48 C ESGLEIERS 0005 30,00
  1201004124 40324877N SIRVENT GARCIA, ANA MA. CS004751 AJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 17/03/12 11:29 PG BLAY 0038 50,00
  1200000703 77916174V SOLERA CLAVERIAS, JULIAN 002630FPC 94 2a 4 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 14/03/12 15:20 C MESTRE MONER 0000 200,00
  1201004195 X1385841E SYLLA , LANSANA B 004132 VL 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 19/03/12 20:02 PG BLAY 0017 50,00
  1201003997 25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO GI007810 BT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/03/12 17:13 PG BLAY 0019 50,00
  1201003989 25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO GI007810 BT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 16/03/12 09:44 PG BLAY 0019 30,00
  1201004556 25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO GI007810 BT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/03/12 17:37 PG BLAY 0019 30,00
  1201004839 25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO GI007810 BT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/04/12 09:54 PG BLAY 0019 30,00
  1201004868 25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO GI007810 BT 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 04/04/12 17:34 PG BLAY 0019 50,00
  1201004897 25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO GI007810 BT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/04/12 17:16 PG BLAY 0021 30,00
  1201004937 25310743W TERRONES GONZALEZ, ANTONIO GI007810 BT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/04/12 10:42 PG BLAY 0019 30,00
  1201004673 79300493N TORRENT CANALETA, FRANCESC 004689CVZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/03/12 12:36 PL CATALUNYA 0015 30,00
  1201004617 77907718W TORRO GARRIDO, RAMON 002369DYV 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/03/12 19:47 C SECRETARI DAUNIS 0001 50,00
  1201004267 46670635R TURRO CABRAFIGA, RAFAEL 009063GRT 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 20/03/12 10:03 PG BLAY 0038 30,00
  1201004583 43638081C VASQUEZ IZAGUIRRE, PATRICIA ROXANA 006295FWG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/03/12 09:49 C PERE LLOSAS 0002 50,00
  1201004618 43638081C VASQUEZ IZAGUIRRE, PATRICIA ROXANA 006295FWG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/03/12 19:56 C PERE LLOSAS 0002 30,00
  1204000097 43629073M VIDAL AZNAR, ISMAEL 002113HCV 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 11/02/12 10:09 AV SANT JORDI 0188 300,00
  1204000192 43629073M VIDAL AZNAR, ISMAEL 009449HHX 52 1b 8 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 17/02/12 09:01 AV REI JAUME II 0039 400,00
  1204000565 43626679A VILALTA BLANCO, SUSANNA 000116GZT 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 18/03/12 14:05 CTRA CANYA 47 300,00
  1200000685 77892275S YESTE CALERO, LUCIA 006793DGL 146 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 14/03/12 13:35 C VALLS NOUS 0000 200,00
  1204000550 40969658B ZARCO POMAR, MARGARITA B 009430 KC 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 17/03/12 07:53 CTRA CANYA 0047 300,00

 14. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 101 – 25 de maig de 2012
  Núm. 6022
  AJUNTAMENT D’OLOT (Garrotxa)
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de propostes de resolució en matèria de trànsit
  Atès que no s’ ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle, la proposta de resolució que se li ha formulat
  a partir de la resolució de les al·legacions presentades, o que l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de
  conformitat amb el que disposa l’ article 59.4 de la Llei 39/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
  públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels
  conceptes de la infracció i sanció imposada i la Resolució de l’Alcalda-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte
  de notificació supletòria, tal com determina l’ article 59.5 de l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que en el termini de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la
  notificació podran formular les al·legacions i presentar els documents que es considerin convenients.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’interessat, l’import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 3 de maig de 2012
  Alicia Vila i Torrents
  Secretària general
  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NUM. IMPORT
  1100004097 46673329G TEIXIDOR MARCE, XAVIER 000821FWK 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 30/12/11 12:20 C. SANT RAFEL 36 80,00

 15. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 108 – 5 de juny de 2013
  Núm. 6377
  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació del pressupost
  Edicte d’exposició pública d’un expedient de modificació del pressupost
  Aprovat pel Ple de la Corporació del dia 16 de maig de 2013 l’expedient 03/13 de modificació de crèdit del pressupost d’enguany, amb un origen de fons provinent de majors ingressos, generació de crèdit i transferència de partides i una aplicació de fons per suplement de crèdit, generació de crèdits transferència de partides segons el detall següent:
  El pressupost modificat queda resumit a nivell de capítols de la següent manera:
  INGRESSOS DESPESES
  CAPITOL CAPITOL
  CapítolIII Taxes i altres ingressos 7.515.921,30 CapítolI Despeses de personal 1.276.029,15
  CapítolIV Transferències corrents 4.629.510,59 CapítolII Despeses de béns corrents i serveis 8.958.102,70
  Capítol V Ingessos patrimonials 5.000,00 CapítolIII Despeses financeres 13,500.00
  Capítol VII Transferències de capital 222.954,36 CapítolIV Transferències corrents 2.220385,53
  Capítol VIII Actius financers 1.509.574,44 Capítol VI Inversions reals 618.228,72
  Capítol VII Transferències de capital 796.654,59
  13.882.960,69 13.882.960,69
  S’exposa al públic durant 15 dies a efectes de presentació d’al·legacions i suggerències. Passat aquest termini sense que se
  n’hagin presentat, la modificació quedarà definitivament aprovada.
  Olot, la Garrotxa, 27 de maig de 2013
  Joan Espona iAgustin
  President

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: