Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 22 diciembre 2011

Argelaguer aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2012

Posted by lejarza en 22 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer-Tortellà-Girona: Argelaguer aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 243 – 22 de desembre de 2011 Núm. 16327 Ajuntament de Argelaguer (Girona).
Anunci d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012.
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació i imposició d’ordenances fiscals per l’exercici 2012, no s’han presentat reclamacions.
Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 17.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova la refosa de la Llei reguladora de les Hisendes Locals queden
aprovats definitivament els acords provisionals adoptats pel Ple de l’Ajuntament en data 24 d’octubre de 2011, del contingut següent:
PRIMER.- Aprovar definitivament per a l’exercici 2012 i següents, la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen.
1.- Respecte als impostos: Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. S’incrementa la quota amb un 3,2%, de manera que queden les següents tarifes:
Turismes: De menys de 8 cv. 19,69 €. De 8 a 11,99 cv. 53,18 €. De 12 a 15,99 cv. 112,22 €. De 16 a 19,99 cv. 139,82 €. De més de 20 cv. 174,79 €.
Autobusos: De menys de 21 places 129,95€. De 21 a 50 places 185,07€. De més de 50 places 231,40€.
Camions: De menys de 1.000 Kg de càrrega útil 65,97€. De 1.000 a 2999 Kg de càrrega útil 129,98€. De 3.000 a 9999 Kg de càrrega útil 185,09€. De més de 9999 Kg de càrrega útil 231,42€.
Tractors: De més de 16 cavalls fiscals 26,36€. De 16 a 25 cavalls fiscals 43,30€. De més de 25 cavalls fiscals 129,98€.
Remolcs i semiremolc arrossegats per vehicles de tracció mecànica: De menys de 1.000 Kg de càrrega útil 27,55€. De 1000 a 2999 Kg de càrrega útil 43,30€. De més de 2999 Kg de càrrega útil 129,98€.
Altres vehicles: Ciclomotors 6,89€. Motocicletes de fins a 125 cc. 6,89€. Motocicletes de 125 a 250 cc. 11,81€. Motocicletes de 250 a 500 cc. 23,61€. Motocicletes de 500 a 1000 cc. 47,24€. Motocicletes de 1000 cc. 94,52€.
2.- Respecte a les taxes: S’han incrementat les tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa de subministrament d’aigua, d’acord amb l’estudi econòmic redactat per l’empresa privada Prodaisa, amb les següents tarifes: BLOC I :De 0 a 10 m³/ abonat / mes 0,5557€/ m³. BLOC II : Excés de 10 m³/ abonat /mes 0.6245€/ m³. Bloc industrial 0,5284€/ m³. Conservació de comptador 0,8722 €/abonat/mes. Dret de connexió 350,00€.
S’han incrementat les tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’escombraries.
Domicilis: Habitatge 122,84€. Habitatge amb una persona jubilada 64,36€. Habitatge de temporada o deshabitat 122.84€.
Establiments: Botigues (fleca, queviures) 122,84€. Bars i restaurants 478,18€. Cases de turisme rural 445,56€.
Fàbriques: Desconnectades del servei 122,84€. No desconnectades del servei: * Categoria 1ª 438,26€. * Categoria 2ª 877,94€. * Categoria 3ª 1.089,88€.
S’han reordenat algunes tarifes de l’ordenança fiscals reguladora de la taxa d’utilització d’edificis, perquè la pràctica ha demostrat que l’aplicació d’alguna d’elles no era prou ajustada.
Per aquest any les tarifes són les següents: UTILITZACIÓ SALA CASAL. Sense A.L., associacions poble gratuït. Sense A.L. assoc. i particulars de fora 20,00€/mig dia. Sense A.L. particulars del poble 10,00€/mig dia. Ànim lucre, particulars del poble 50,00€/dia. Ànim lucre, assoc. i particulars de fora 100,00€/dia. Dipòsit fiança neteja i desperfectes local 75,00€.
UTILITZACIÓ MATERIAL MUNICIPAL: Associacions (taules i cadires) gratuït. Particulars: Taules fusta i cavallets gratuïtes. Particulars: Taules noves, per taula 1,00€. Particulars: Cadires fusta, cada 6 unitats 1,00€. Particulars: Cadires de fusta, 150 unitats 25€. Projector per part de les associacions gratuït. Dipòsit fiança depenen import material obligatòria per associacions i particulars: Fins a 10€ 30,00. A partir de 10€ de material 60,00. Per utilització projector 75,00€.
UTILITZACIÓ SALA D’ACTES AJUNTAMENT: Per casaments i altres actes particulars 125,00€.
LOCAL POLIVALENT: Activitats esportives. Pista grups 16,00 €/h. Sala fitnes per activitats lucratives 10,00 €/h. Vestuaris 15,00 €/servei.
Activitats no esportives. Utilització pavelló veïns poble 20,00 €/h. Utilització pavelló, assoc i part. fora poble 40,00 €/h. Utilització pavelló assoc poble gratuït. En activitats no esportives, s’haurà de dipositar fiança a determinar o signar conveni.
CAMP DE FUTBOL: Per partit o entrenament horari diürn 60,00€. Per partit o entrenament horari nocturn 100,00€.
SALA DE CULTURA: Material fungible, paper impressió. A partir de la 5èna impressió 0,10€/imp.
OCUPACIÓ TERRENYS D’ÚS PÚBLIC: Amb mercaderies o materials construcció 0,40€m2/dia. Amb finalitat lucrativa 0,50€m2/dia. Per rodatge cinematogràfic 300,00€/dia.
SEGON.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l’actualitat, no ressenyades en els punts anteriors, continuaran vigents fins que no se n’acordi la modificació o derogació.
TERCE.- Aquestes tarifes seran aplicables a partir del dia 1 de gener de 2012, i el seu període de vigència es mantindrà fins que esdevingui la seva modificació o derogació expressa.
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província. Argelaguer, 15 de desembre de 2011 Josep Dorca i Serrat Alcalde del Govern CiU-ERC.

Anuncios

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Consell Comarcal de la Garrotxa expedient d’aprovació del pressupost any 2012

Posted by lejarza en 22 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer-Tortellà-Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa expedient d’aprovació del pressupost any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 243 – 22 de desembre de 2011 Núm. 16276 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre aprovació del Pressupost general i la plantilla de personal.
De conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els articles 166 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es fa avinent que es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, l’expedient d’aprovació del Pressupost 15 de desembre de 2011, que inclou el pressupost de l’organisme autònom Fundació Escola-Empresa, i la plantilla de personal al servei del Consell Comarcal i de l’esmentat O.A. per a l’any 2012.
Les persones legítimament interessades podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. b) Oficina de presentació: Registre General de la Corporació. c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, procedint-se tot seguit a la publicació del resum dels capítols dels pressupostos de la Corporació i la inserció íntegra de la plantilla de personal, als efectes de la seva entrada en vigor, tot de conformitat amb el que estableix l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Olot, la Garrotxa, 16 de desembre de 2011 Joan Espona i Agustin President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

El sou que perceben els polítics municipals d´Argelaguer

Posted by lejarza en 21 diciembre, 2011

Josep Castañales Batlle, Hostalnou de Llierca (Argelaguer): El sou que perceben els polítics municipals d´Argelaguer.-Abans de parlar dels sous de la classe política, hauríem de preguntar-nos per què cobren el que cobren. Ja és sabut que ‘la retribució que ha de percebre cada electe és un element no regulat per llei i, per tant, caldrà ésser establert per cada consistori en relació al pressupost’.
L’Associació Catalana de Municipis és l’entitat que recomana quines han de ser les retribucions que han de percebre els càrrecs electes municipals del nostre país.
Aquesta associació parteix de la Carta Europea d’Autonomia Local10, feta a Estrasburg el 1985, i ha de cenyir-se a alguns articles que s’han anat modificant amb el decurs dels anys i que han acabat en l’anomenada llei del pacte local. Però aquesta Carta Europea de la qual parlem és la que estableix (article 75 de la Ley de Bases de Régimen Local) les diferents possibilitats de dedicació, ja sigue exclusiva, parcial o sense dedicació establerta, a més de qui pot cobrar assistències o indemnitzacions, segons quin tipus de dedicació o competència tingue.
Si parlem de les quanties específiques que cada polític/a pot cobrar, llavors, estem parlant que és l’Associació Catalana de Municipis qui decideix. O millor dit, aconsella el que cada polític/a podrà cobrar en funció del seu càrrec i el número d’habitants del municipi on ha estat escollit/da.
L’Associació Catalana de Municipis aplega les idees de municipalisme i nacionalisme, podríem destacar que fa de pont entre les entitats locals i la Generalitat de Catalunya, però no és el que ara ens interessa. El que hem de saber és qui la forma, ja que és aquesta entitat la que fa les recomanacions sobre les retribucions a les quals ens referim. Actualment, presideix aquesta associació el senyor Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar, que aquest any va entrar com a president de l’entitat municipalista. Buch va rebre el suport del 98% dels alcaldes/sses presents a la XIV Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
Si ens fixem en els sous d’alguns dels i de les nostres representants municipals ens trobem amb una realitat, que es contradiu amb el que la majoria dels catalans està patint.
Totes som persones, en general, amb menys recursos que la classe política i que hem patit les retallades en les nostres nòmines, i també en les prestacions socials que pal·liaven, en part, la nostra precària situació familiar i laboral. Per a nosaltres és molt difícil d’entendre una classe política municipal que manifesta la seva voluntat de sacrificar.se a nivell personal pel bé del poble i la seva gent, però que tenen uns sous desorbitats en comparació amb la gran majoria de la població d´Argelaguer. No podem entendre que ens retallin les prestacions socials, es redueixin les subvencions al transport i menjadors dels nens, les subvencions a les nostres associacions, els pressupostos de les nostres festes,… i que un alcalde cobre.
Considerem que els salaris dels membres del consistori no reflecteixen la greu situació per on passen les arques de l’ajuntament i que les mesures d’austeritat només s’estan duent a terme fora d’aquest edifici.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa pressupost general per l’exercici any 2012

Posted by lejarza en 20 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer-Tortellà-Girona: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa pressupost general per l’exercici any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 241 – 20 de desembre de 2011 Núm. 16186 Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre aprovació del pressupost general i la plantilla de personal.
De conformitat amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i els articles 166 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es fa avinent que es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, l’expedient d’aprovació del Pressupost general per a l’exercici 2012, aprovat per la Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (Sigma) en la sessió del dia 14 de desembre de 2011, que inclou el pressupost, i la plantilla
de personal al servei del Consorci de Medi Ambient per a l’any 2012.
Les persones legítimament interessades podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:
a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a partir del següent des de la data de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
b) Oficina de presentació: Registre General de la Corporació.
c) Òrgan davant el qual es reclama: Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.
En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, procedint-se tot seguit a la publicació del resum dels capítols dels pressupostos de la Corporació i la inserció íntegra de la plantilla de personal, als efectes de la seva entrada en vigor, tot de conformitat amb el que estableix l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Olot, la Garrotxa, 15 de desembre de 2011 Joan Espona i Agustín President i del Consell Comarcal de la Garrotxa i del Ajuntament de Sant Joan les Fonts i etc…

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

El Consell de la Garrotxa preveu el centre de residus de Sant Jaume als pressupostos

Posted by lejarza en 16 diciembre, 2011

Xavier Valeri/DdG Olot/Argelaguer Vall del Llierca 16 de desembre de 2011: El Consell de la Garrotxa preveu el centre de residus de Sant Jaume als pressupostos.-El Consell Comarcal de la Garrotxa en el ple d’ahir a la nit va aprovar un pressupost consolidat de 16.062.291,94 euros. L’acord va tirar endavant amb el vot favorable del consellers de CiU i les abstencions dels representants d’ERC i del PSC. En el mateix ple, es va aprovar el pressupost l’organisme autonom, Fundació Escola Empresa, el qual és de 91.152 euros. La partida més important és la corresponent a Medi Ambient, amb 8.367.334 euros. Aquesta partida preveu 1.500.000 euros per a l’inici del centre de selecció de residus a can Coma de Baix, al costat del polígon industrial de Politger al terme de Sant Jaume de Llierca.
El centre de triatge de residus va suposar el punt més debatut del pressupost. El conseller d’ERC, Josep Garcia, va demanar que el Consell ubiqui el centre dins dels límits del polígon de Politger. Garcia va considerar que el centre de residus és similar una infraestructura industrial, per la qual cosa el més lògic seria que estigués ubicada dins del polígon. El president del Consell Comarcal, Joan Espona (CiU), no va voler entrar en el debat perquè considera que “fa molts anys que s’en parla”. Espona va afegir: “Vostès donen per fet una cosa que no és, però ja es veurà. La resta de la partida de Medi Ambient es reparteix en lloguer de terrenys per l’abocador comarcal de Beuda, reposició de contenidors i el manteniment de la planta de compostatge d’Olot.
Les altres partides són 2.555.000 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. L’ens comarcal repartirà aquests diners en obres al municipis. S’hi preveu la construcció del pont de Peracaula i la rehabilitació del Molifondo a Sant Joan les Fonts, la construcció d’una zona verda a Oix, el local social de Verntallat i la tercera fase dels carrers del nucli antic a la Vall d’en Bas. El PUOSC del 2012 no contempla cap inversió per l’ampliació de la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa, la qual estava prevista per l’any vinent.
Les altres partides són 2.535.025 euros (Joventut i Educació), 580.016 euros (Administració), 330.575 euros (Urbanisme), 297.221 euros (Benestar Social), 255.858 euros (Promoció Econòmica), 192.387 euros (Cultura i Esports), 51.000 euros (Serveis Jurídics), 39.000 euros (Informàtica), i 15.900 euros (Consum).
El conseller d’Hisenda i Règim Interior, Josep Gelis (CiU), va valorar el pressupost com de molt similar al del 2011.
De fet el pressupost del 2011, va ser només inferior en 15.000 euros al que es va aprovar ahir a la nit. L’any passar la partida més important també va ser la destinada a Medi Ambient. L’any passat, el Consell va destinar 8.694.608 eurosa a Medi Ambient. La part més important d’aquests diners va anar al sanejament d’aigües residuals.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

Montagut i Oix aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per l´any 2012

Posted by lejarza en 16 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer-Tortellà-Girona: Montagut i Oix aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per l´any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 239 – 16 de desembre de 2011 Núm. 15871 Ajuntament de Montagut i Oix (Girona).
Edicte sobre aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per l´any 2012.
Transcorregut el termini de trenta dies d’informació pública de l’expedient per a la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012, aprovat, provisionalment, pel Ple de la Corporació Municipal, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2011 i publicat, mitjançant edicte, al BOP de Girona núm. 208 de 31 d’octubre d’enguany i exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense que s’hagin presentat reclamacions, es fa públic que l’acord provisional ha esdevingut definitiu.
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
De conformitat amb el que disposa l’article 17 del RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es publica en annex el text íntegre de les modificacions acordades que han d’aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2012, les quals seran vigents mentre no s’acordi llur modificació o derogació.
ANNEX Ordenances fiscals modificades:
Ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica Article 7è.2: Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en aquest municipi serà el següent:
a) TURISMES: d) TRACTORS:
De menys de 8 cavalls fiscals 19,92 euros De menys de 16 cavalls fiscals 27,88 euros. De 8 fins 11,99 cavalls fiscals 53,76 euros De 16 a 25 cavalls fiscals 43,80 euros. De 12 fins 15,99 cavalls fiscals 113,48 euros De més de 25 cavalls fiscals 131,39 euros. De 16 fins 19,99 cavalls fiscals 141,35 euros. De 20 cavalls fiscals en endavant 176,67 euros e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS: De menys de 1.000 i més de 750 kg de càrrega útil 27,88 euros. b) AUTOBUSOS De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 43,80 euros. De menys de 21 places 131,39 euros De més de 2.999 kg de càrrega útil 131,39 euros. De 21 a 50 places 187,13 euros. De més de 50 places 233,91 euros f) ALTRES VEHICLES: Ciclomotors 6,98 euros. c) CAMIONS Motocicletes fins a 125 cc 6,98 euros. De menys de 1.000 kg. de càrrega útil 66,71 euros Motocicletes de més de 125 c.c. fins 250 c.c 11,94 euros. De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil 131,39 euros. Motocicletes de més de 250 c.c. fins 500 c.c 23,89 euros. De més de 2.999 a 9.999 de càrrega útil 187,13 euros Motocicletes de més de 500 c.c. fins 1.000 c.c. 47,78 euros. De més de 9.999 kg de càrrega útil 233,81 euros Motocicletes de més de 1.000 c.c. 95,56 euros. Ordenança fiscal número 07/08 reguladora de la taxa per recollida i tractament d’escombraries.. Es modifica l’article 7è.2, segons detall: Les tarifes a aplicar seran les següents:
Habitatges 151,41 euros Càmpings de més de cinquanta places 1.474,76 euros. Habitatges buits i locals tancats 75,70 euros Fàbriques d’un a deu treballadors 389,33 euros. Bars, cafès i botigues 194,67 euros Fàbriques d’onze a vint treballadors 648,87 euros. Hotels, fondes, restaurants 688,20 euros Fàbriques de més de vint treballadors 973,34 euros. Cases turisme rural 358,63 euros Oficines bancàries 245,79 euros. Càmpings d’un a vint-i-cinc places 688,20 euros Altres 170,09 euros. Càmpings de vint-i-sis a cinquanta places 1.081,49 euros.
L’apartat 3 de l’article 9è. Exempcions i bonificacions. Queda redactat de la següent manera:
9.3.- Per tenir dret a l’aplicació de les bonificacions especificades en els apartats 1 i 2 d’aquest article caldrà que els beneficiaris ho sol·licitin durant el mes de gener de cada any.
En el supòsit de persones jubilades amb un baix nivell d’ingressos, no caldrà sol·licitar la reducció anualment, sinó que en principi es considerarà definitiva.
L’Ajuntament podrà revocar d’ofici la bonificació atorgada en el supòsit que es tingui coneixement que s’han variat les circumstàncies que donaven lloc a l’aplicació de la bonificació pertinent.
Ordenança fiscal número 8/11 reguladora de la taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i de les activitats innòcues i a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives.
Article 7-Quota tributària:
1. Tramitació de les activitats (inclou l’informe de seguretat en cas d’incendi en activitats de l’annex III i innòcues) i canvis substancials.
Annex activitats: ANNEX I 858,46 € ANNEX III 634,60 €. ANNEX II 858,46 € INNOCUA 487,23 €.
2. Control periòdics de les activitats i adequacions (l’annex I no inclou l’inspecció)
Annex activitats: ANNEX I 152,14 € ANNEX III 389,72 €. ANNEX II 705,89 € INNOCUA 207,91 €.
3. Canvi de titularitat d’una activitat.
Annex activitats: ANNEX I 65,93 €. ANNEX III 65,93 €. ANNEX II 65,93 € INNOCUA 65,93 €.
4. Controls inicials.
Annex activitats: ANNEX II i IV 705,89 €. INNOCUA 142,06 €. ANNEX III 231,12 €.
5. Legalització espectacles públics i activitats recreatives. CONCEPTE: Llicència municipal 959,59. Règim comunicació 895,21€.
6. Altres actuacions relacionades amb activitats. CONCEPTE: Informes d’assistència i canvis no substancials 95,00 €. Sonometries nocturnes 259,05 €
Sonometries diürnes 175,10 €. Segones i successives comprovacions (annex II i III) 126,80 €. Segones i successives comprovacions (innòcues) 81,41 €. Certificats 40,33 €.
Ordenança fiscal número 12 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua.
Article 6. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera. Subministrament aigua Euros Tarifa primera. Subministr. aigua Euros Bloc I (mínim) de 0-10m3/abonat/ mes 0,5657€/m3 Bloc Industrial 0,8066€/m3. Bloc II excés de 10m3/abonat/mes 0,6345€/m3 Conservació comptador 0,8722€/abonat/mes.
Ordenança fiscal número 13 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.
Epígraf tercer: Documents relatius a serveis d’urbanisme: Es modifica el següent:
-Informes en matèria de seguretat contra incendis derivats de la Llei 3/2010, de 18 de febrer: a) Informes de seguretat lligats a obra nova (llicència d’obres) 227,70€. b) Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús (activitats sense obra) 95,00€.
Ordenança fiscal número 15/10 reguladora de la Taxa per la utilització d’instal·lacions i materials municipals.
Article 6.- Quota tributària.
Es modifiquen les tarifes següents: LOCALS MUNICIPALS QUOTA SALA D’ACTES 20,00€ per acte (mitja jornada). CENTRE CÍVIC Per acte (matí o tarda) Per cursos (mínim 1 mes, per mes) 30,00 €. Cursos d’inscripció oberta i d’interès local: 60,00 €.
En el cas de ser cursos adreçats als veïns del municipi: 2€/h. Resta: 100€.
LOCALS POLIVALENTS Per acte (matí o tarda) Per cursos (mínim 1 mes, per mes) 30,00 €. Cursos d’inscripció oberta i d’interès local: 60,00€.
En el cas de ser cursos adreçats als veïns del municipi: 2€/h. Resta:100,00€.
Ordenança fiscal número 18 reguladora de la taxa per a la tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic.
Article 9.- Tarifa.
S’estableixen les següents tarifes: Tipus d’establiments / acte gravat Preu per inspecció o informe: Restaurants 147,97 €. Bar-restaurant 123,31 €. Bar 98,65 €. Carnisseria 147,97 €. Alimentació general 98,65 €. Peixateries 123,31€. Rostisseries i plats preparats 123,31€. Pastisseries 98,65 €. Forns de pa 49,32€. Mercats ambulants i fires 24,66€. Tatuatges i pírcings 98,65€. Obertura establiments amb llicència sanitària 168,69€. Redacció informes tècnics 24,66€.
Montagut, 12 de desembre de 2011 Mònica Boix Pagès Alcaldessa

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Tortellà aprovació definitiva de modificació d’ordenances fiscals exercici any 2012

Posted by lejarza en 16 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer-Montagut i Oix-Girona: Tortellà aprovació definitiva de modificació d’ordenances fiscals exercici any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 239 – 16 de desembre de 2011 Núm. 15742 Ajuntament de Tortellà (Girona).
Edicte d’aprovació definitiva de modificació d’ordenances fiscals exercici any 2012.
El Ple de la corporació municipal del dia 21 d’octubre de 2011, va aprovar provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2012.
L’expedient ha estat exposat al públic, mitjançant anunci publicat al BOP número 207 de 28 d’octubre de 2011, pel període de 30 dies, sense que en l’esmentat període s’hagin presentat reclamacions.
Per això l’acord provisional ha quedat aprovat i elevat a definitiu, tal i com estableix l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
De conformitat amb allò que es determina a l’apartat 4art de l’esmentat article 17, es fa públic el text íntegre de l’acord definitiu i el de les modificacions aprovades.
Les modificacions aprovades definitivament són les següents:
A) Impostos:
1. Ordenança fiscal número 1: Reguladora de l’Impost sobre béns immobles:
S’incrementa la quota amb un 3%, i el tipus de gravamen serà el següent:
– Béns de naturalesa urbana: 0,62. – Béns de naturalesa rústica: 0,71
2. Ordenança fiscal número 2: Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:
S’incrementa la quota amb un 3%, i el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:
Turismes:
• De menys de 8 cv. 19,33€. • De 8 a 11,99 cv. 52,18€. • De 12 a 15,99 cv. 110,13€. • De 16 a 19,99 cv. 137,20€. • De més de 20 cv. 171,53€.
Autobusos:
• De menys de 21 places 127,54€. • De 21 a 50 places 181,62€. • De més de 50 places 227,07€.
Camions:
• De menys de 1.000Kg de càrrega útil 64,74€. • De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil 128,21€. • De 3.000 fins a 9.999 Kg de càrrega útil 181,64€. • De més de 9.999Kg de càrrega útil 227,06€.
Tractors:
• De més de 16 cavalls fiscals 27,05€. • De 16 a 25 cavalls fiscals 42,50€. • De més de 25 cavalls fiscals 127,54€.
Remols i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
• De menys de 1.000 Kg de càrrega útil 27,05€. • De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil 42,50€. • De més de 2.999 Kg de càrrega útil 127,54€.
Altres vehicles:
• Ciclomotors 6,76€. • Motocicletes de fins a 125 cc. 6,76€. • Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc. 11,59€. • Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc. 23,19€. • Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc. 46,36€. • Motocicletes de més de 1.000 cc. 92,76€.
B) Taxes:
1. Ordenança fiscal número 13: Taxa de subministrament d’aigua. S’incrementaran les tarifes d’acord amb l’estudi econòmic redactat per l’empresa Prodaisa, les quals seran les següents:
BLOC I :De 0 a 10 m³/ abonat / mes 0,5557 € /m³. BLOC II : Excés de 10 m³/ abonat / mes 0,6245 €/ m³. Conservació de comptador: 0,8722 €/abonat/mes.
2. Ordenança fiscal número 16: Reguladora de la taxa per serveis administratius.
• Documents relatius a activitats: Tramitació de les activitats (inclou 1ª visita de comprovació en activitats de l’annex III i innòcues) i canvis substancials: Annex I 858,46€. Annex II 858,46€. Annex III 634,60€. Innòcues 487,23€.
Control periòdics de les activitats i adequacions (l’annex I no inclou l’inspecció): Annex I 152,14€. Annex II 705,89€. Annex III 389,72€. Innòcues 207,91€.
Canvi de titular d’una activitat i canvis no substancials: Annex I 65,93€. Annex II 65,93€. Annex III 65,93€. Innòcues 65,93€.
Control inicials: Annex II i IV 705,89€. Annex III 231,12€. Innòcues 142,06€.
Altres actuacions relacionades amb activitats:
Informes d’assistència 95,00€. Sonometries nocturnes 259,05€. Sonometries diürnes 175,10€. Segones i successives comprovacions (annex II i III) 126,80€. Segones i successives comprovacions (innòcues) 81,41€. Certificats 40,33€.
Legalització espectacles públics i activitats recreatives:
Llicència municipal 959,59€. Règim comunicació 895,21€.
Informes de seguretat en matèria d’incendi. Informes de seguretat lligats a obra nova (llicències d’obres) 227,70€ Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús (activitats sense obra) 95,00€.
Tortellà, 7 de desembre de 2011 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

La fundació i el príncep

Posted by lejarza en 14 diciembre, 2011

Xevi Xirgo: La fundació i el príncep.-Gairebé tres anys després que es constituís, i després que ja han organitzat moltes activitats a Girona, aquest vespre es presenta oficialment a Barcelona la Fundació Príncep de Girona. No deixa de ser curiós que la fundació hagi trigat pràcticament tres anys a recórrer els pocs més de cent quilòmetres que separen Girona de Barcelona. I no deixa de ser curiós, és clar, que es presenti oficialment aquests dies que la Casa Reial va tan necessitada d’afecte. Publico aquesta crònica abans que es faci l’acte de presentació, però ja els puc avançar que l’altíssim príncep Felip i la primíssima Letícia avui rebran això que se’n diu l’escalf de la societat catalana. No em dedico a comptar-ho, però posaria la mà al foc que els darrers anys el príncep ha anat incrementant la seva agenda pública a mesura que l’ha anat reduint la resta de la família reial (tot i no tan abruptament, és clar, com ho farà ara Iñaki Urdangarín). Quina casualitat que uns quants empresaris catalans decidissin fa tres anys, i de motu proprio, crear la Fundació Príncep de Girona! Diuen els seus estatuts que serveix per promoure projectes de caràcter social, per formar la joventut per facilitar-li l’accés al mercat laboral i per promoure projectes d’investigació, innovació i desenvolupament tecnològic. I jo em pregunto, i qui carai hi pot estar en contra, d’objectius tan lloables? Aquest vespre, doncs, toca aplaudir el que n’anomenen “el primer gran acte de la fundació a Barcelona”. Amb aquests objectius, Barcelona haurà d’aplaudir avui el príncep, que, quina casualitat també, un dia serà rei. Que en són, de bons, aquests de la casa reial!

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments »

Els veïns volen ´espantar´ els inversors privats del centre de residus de Sant Jaume

Posted by lejarza en 13 diciembre, 2011

Xavier Valeri/DdG Sant Jaume de Llierca/Argelaguer Vall del Llierca 13 de desembre de 2011: Els veïns volen ´espantar´ els inversors privats del centre de residus de Sant Jaume.-La Plataforma contra la planta de triatge de residus de Sant Jaume de Llierca està decidida a espantar inversors privats que facin possible el centre de triatge de residus de Can Coma. La portaveu de la Plataforma, Leoni Visser, ha puntualitzat que “sabem que ni a Brussel·les, ni a la Generalitat, ni a la Garrotxa hi ha diners”. Per això, valoren que l’única manera de tirar endavant la planta és a través d’un finançament privat en base a una posterior gestió que doni beneficis. Amb aquesta finalitat, la Plataforma ha decidit fer un manifest nou per tal d’actualitzar els arguments del col·lectiu.
Es tracta del darrer pas en la intenció de la Plataforma de mostrar l’oposició popular per evitar l’arribada de capital privat al projecte de centre de triatge. Poc abans, van senyalitzar els terrenys destinats a acollir el centre de triatge, van fer-hi una acampada, un mercat, i una taula rodona. El col·loqui va tenir com a ponent l’expert en residus i profesor de la Universitat Autónoma de Barcelona, Àlex Casademont, que va proposar alternatives a la planta de triatge.
Bisser va recordar que l’oposició popular va allunyar el projecte d’implantació d’una planta de biomassa al polígon de Politger. L’ any passat una empresa va indagar la possibilitat d’ubicar una central de biomassa al polígon industrial de Politger. Segons Bisser, els inversors van veure l’oposició popular a la central de biomassa i no van tornar més.
De fet, la planta de biomassa va ser presentada pel Consell Comarcal de la Garrotxa com una contrapartida beneficiosa a les possibles molèsties de la planta de triatge. La presentació de l’equipament de la planta de biomasa va tenir lloc al juliol del 2010. Va ser quan el president del Consell Comarcal, Joan Espona (CiU) i, el vicepresident, Josep Berga (CiU),van presentar el centre de triatge de residus als veïns i, també, la planta de biomassa. Els responsables de l’ens comarcal van explicar que la planta de biomassa donaria uns 100 llocs de treball a Sant Jaume de Llierca. Els opositors al centre de residus es van mostrar tan contraris a la infraestructura per a l’explotació de la biomassa, com pel centre de triatge de residus. Des d’aquell moment, va deixar de parlar-se de plantes de biomassa a la Garrotxa.
Ben al contrari, que a la comarca veïna, el Ripollès, on l’empresa Agefred encapçala un projecte d’ubicació d’una central elèctrica impulsada amb biomassa al polígon de la colònia Llaudet de Sant Joan de les Abadesses. L’alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué (PSC), va valorar la central elèctrica com el punt que ha de marcar una nova època de prosperitat per a Sant Joan. La previsió és que la central suposi la creació de 100 llocs de treball directes, 150 d’indirectes i la dinamització del polígon de la colònia Llaudet. La central elèctrica de Sant Joan de les Abadesses està valorada en 35 milions d’euros.
Ahir, fonts del Consell Comarcal de la Garrotxa van reconèixer que una empresa privada va presentar la idea d’ubicar una gran infraestructura per a l’explotació de biomassa a Sant Jaume. Això no obstant, van indicar que la proposta havia estat presentada a l’Ajuntament. En canvi, dies enrera fonts de l’actual Ajuntament van indicar que no tenien constància de cap proposta sobre plantes de biomassa. Sobre aquest fet, les fonts consultades del Consell van recordar que la proposta es va fer a l’anterior equip de govern de CiU.

Una història llarga
A partir de la desestimació i oblit de la implantació d’una gran infraestructura d’explotació de biomassa, el procés d’implantació del centre de triatge de residús va continuar a pesar de l’oposició popular. La contrarietat contra el centre va tenir la seva màxima concreció en la celebració d’un referendum popular per comptar quants veïns estaven a favor o en contra del centre de residus. La consulta va tenir lloc al gener del 2011, amb un resultat aclaparador contra la planta de residus. De 280 persones que van votar, 247 ho van fer en contra. Sant Jaume té un cens aproximat d’uns 800 veïns. Aquest resultat no va evitar que, dos mesos després, el Consell Comarcal aprovés un edicte sobre un avanç de pla sobre el projecte urbanístic en sòl no urbanitzable a Sant Jaume de Llierca. A l’edicte, van seguir, acords de ple del Consell Comarcal i conformitats del Consell d’Alcaldes de la Garrotxa que van continuar les tramitacions. Enmig es va crear una comissió de seguiment, en la qual hi ha veïns, alcaldes i tècnics, que tampoc va incidir per res en el procés administratiu d’instal.lar el centre de triatge a Sant Jaume.
El punt més alt de la història va ser quan CiU va perdre l’alcaldia de Sant Jaume que havia tingut durant dècades. Ara, el nou equip de govern de Junts per Sant Jaume-Acord Municipal considera inevitable la ubicació de la planta de triatge al municipi. L’equip de govern defensa la ubicació del centre de residus dins dels límits del Polígon de Politger i no als terrenys de can Coma.
També volen negociar contrapartides al fet de la previsió d’haver de suportar una planta de triatge de residus dins dels límits del municipi.

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Tortellà retribució dels càrrecs electes dedicació parcial de l’alcalde

Posted by lejarza en 13 diciembre, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer-Montagut i Oix-Girona: Tortellà retribució dels càrrecs electes dedicació parcial de l’alcalde.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 236 – 13 de desembre de 2011 Núm. 15611 Ajuntament de Tortellà (Girona).
Edicte sobre la retribució dels càrrecs electes.
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 25 de novembre de 2011, va acordar deixar sense efecte el règim de dedicació parcial de l’alcalde. La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Tortellà, 1 de desembre de 2011 Joaquim Pagès i Manté Alcalde

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »