Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Sant Jaume de Llierca aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici any 2012

Posted by lejarza en 31 diciembre, 2011


Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Sant Jaume de Llierca aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 249 – 31 de desembre de 2011 Núm. 16779 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Girona).
Anunci sobre aprovació definitiva de la modificació i aprovació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2012.
L’Ajuntament Ple, en sessió del dia 17 de novembre de 2011, va acordar aprovar provisionalment la modificació i aprovació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2012.
L’esmentat acord ha estat exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 221, de 18 de novembre de 2011, durant un termini de trenta dies hàbils, i el corresponent expedient posat de manifest en el tràmit d’informació pública i audiència als interessats pel mateix termini, no havent-se presentat cap reclamació. Per la qual cosa, l’acord inicial ha esdevingut definitiu, publicant-se els preceptes modificats i el text íntegre de les ordenances fiscals aprovades de nou.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, durant el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província de Girona, sens perjudici de que puguin
exercir qualsevol altre acció que estimin oportuna.
Sant Jaume de Llierca, 28 de desembre de 2011 Ferran Puig i Estartús Alcalde

Una respuesta to “Sant Jaume de Llierca aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici any 2012”

 1. lejarza said

  Sant Jaume de Llierca aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici any 2012
  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 249 – 31 de desembre de 2011 Núm. 16779 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca (Girona).
  Anunci sobre aprovació definitiva de la modificació i aprovació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici 2012.

  TEXT ÍNTEGRE ORDENANCES FISCALS ANY 2012 DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Ordenança fiscal núm. 2.1
  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
  Article 6. Bonificacions de caràcter potestatiu
  D’acord amb el que possibilita l’article 74 del TRLHL, s’estableixen les següents bonificacions:
  a) Bonificació del 30% de la quota íntegra de les finques a nom de subjectes passius que acreditin la condició de titulars de
  família nombrosa. Només s’atorgarà la bonificació per a l’habitatge que constitueixi la residència habitual de tots els membres
  de la família inclosos en el títol de família nombrosa expedit i que no superi els 140 m2 de superfície construïda de la vivenda.
  La sol·licitud de bonificació, amb la corresponent documentació que acrediti el compliment de les condicions anteriors, per tal
  d’aplicar-se en el mateix exercici en què se sol·licita, s’haurà de presentar abans que la liquidació/rebut de padró hagi quedat
  consentit i ferm i concorrin en la data de la meritació els requisits necessaris per al gaudiment del benefici fiscal. La data de la
  fermesa del rebut/liquidació es produeix passat un mes des de la publicació del padró o notificació de la liquidació.
  La sol·licitud de bonificació no caldrà presentar-la novament per a exercicis futurs mentre es mantinguin les condicions i així
  es reculli a les successives ordenances fiscals.
  Ordenança fiscal núm. 2.3
  IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
  Article 5è. Quota tributària
  2. Per aplicació del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en aquest municipi serà el següent:
  POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES Quota: euros
  A) TURISMES
  – De menys de 8 cavalls fiscals………………………………… 18,93
  – De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals……………………………… 51,12
  – De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals……………………………. 107,91
  – De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals……………………………. 134,42
  – De 20 cavalls fiscals en endavant…………………………… 168,00
  B) AUTOBUSOS
  – De menys de 21 places………………………………………… 124,95
  – De 21 a 50 places………………………………………………… 177,96
  – De més de 50 places……………………………………………. 222,45
  C) CAMIONS
  – De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil………… 63,42
  – De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil……………. 124,95
  – De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil…………… 177,96
  – De més de 9.999 quilograms de càrrega útil……………. 222,45
  D) TRACTORS
  – De menys de 16 cavalls fiscals……………………………… 26,51
  – De 16 a 25 cavalls fiscals…………………………………….. 41,66
  – De més de 25 cavalls fiscals…………………………………. 124,95
  E) REMOLCS I SEMIRREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
  – De menys de 1.000 kg i més de 750 kg. càrrega útil… 26,51
  – De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil…………… 41,66
  – De més de 2.999 quilograms de càrrega útil…………… 166,60
  F) D’ALTRES VEHICLES
  – Ciclomotors………………………………………………………… 8,84
  – Motocicletes fins a 125 cc. …………………………………… 6,63
  – Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc. ……….. 11,36
  – Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc. ……….. 22,65
  – Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc. …….. 45,44
  – Motocicletes de més de 1.000 cc………………………….. 121,16
  Ordenança fiscal núm. 4.2.
  TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS
  Article 6. Quota tributària
  La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:
  Tarifa primera: parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions:
  1. Llicències ocupació de terrenys mercat setmanal………………………….. 6,00 €/dia
  2. Llicències ocupació de terrenys fira i festa major…………………………… 15,00 €/període
  3. Llicències ocupació de terrenys aprofitaments generals…………………. 15,00 €/període
  Ordenança fiscal núm. 5.1
  TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
  Article 6. Quota tributària
  1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa dels documents o expedients
  que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes següents:
  EPÍGRAFS Euros
  Epígraf 1. Documents relatius a serveis d’urbanisme……………………………………………………………………………………………………………..
  1. Per cada expedient de llicència d’obres menors…………………………………………………………………………………………………………..14,74
  2. Per cada expedient de llicència d’obres majors……………………………………………………………………………………………………………36,85

  EPÍGRAFS Euros
  3. Per cada llicència de primera ocupació……………………………………………………………………………………………………………………….35,56
  4. Per cada expedient de sol·licitud de pròrroga de llicència d’obres……………………………………………………………………………….14,74
  5. Per cada certificació urbanística………………………………………………………………………………………………………………………………….25,71
  6. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis………………………………………………………………………………………………….177,71
  7. Per cada expedient de llicència o d’innecessarietat de parcel·lació, segregació i divisió de propietat horitzontal……….118,47
  8. Per cada inspecció dels serveis tècnics………………………………………………………………………………………………………………………..23,71
  10. Cartell d’obres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2,12
  Epígraf 2. Certificacions i compulses
  1. Per cada certificació …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1,15
  2. Compulsar fotocòpies, per cada còpia…………………………………………………………………………………………………………………………..0,55
  Epígraf 3. Fotocòpies de documents i servei de fax…………………………………………………………………………………………………………………
  1. Paper Din A-4, per foli………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,15
  2. Paper Din A-3, per foli………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,25
  3. Servei de fax, per cada foli…………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,70
  Epígraf 4. Informes en matèria de seguretat en cas d’incendi derivats de la Llei 3/2010, de 18 de febrer
  1. Informes de seguretat lligats a obra nova (llicència d’obres)………………………………………………………………………………………227,70
  2. Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús (activitats sense obra)………………………………………………………………………..95,00
  Ordenança Fiscal núm. 5.2
  TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES ACTIVITATS SUBJECTES A AUTORITZACIÓ, LL ICÈNCIA I COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTES A LA LLEI 20/2009, DE 4 DE DESEMBRE DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS I DE LES ACTIVITATS INNÒCUES I A LA LLEI 11/2009, DE 6 DE JUL IOL, DE REGULACIÓ ADMINISTRATIVA DELS ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES
  Article 7. Quota tributària
  1. Legalitzacions (Autoritzacions – Llicències ambientals – Règim de comunicació prèvia/trasllats/canvis substancials):
  Sol·licitud presentada pel titular per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se de local, o bé perquè l’activitat existent
  ha sofert canvis substancials a nivell ambiental que requereixen disposar d’una nova llicència.
  La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de juliol es regeix únicament per
  les quotes fixades en el punt 7è d’aquest mateix article
  TIPUS ACTIVITAT
  ANNEX I – autorització…………………………………….858,46 €
  ANNEX II – llicència ambiental………………………….858,46 €
  ANNEX III – règim comunicació (*)……………………..634,60 €
  INNOCUA – règim comunicació (*)……………………..487,23 €
  (*) la taxa inclou la primera visita de comprovació i l’informe de seguretat en cas d’incendi.
  2. Control periòdic de les activitats i adequacions:
  Inspecció a què periòdicament cal sotmetre l’activitat per comprovar que s’adapta a les determinacions ambientals legals i a
  les fixades en la llicència.
  TIPUS ACTIVITAT
  ANNEX I (*)…………………………………………….. 152,14 €
  ANNEX II………………………………………………… 705,89 €
  ANNEX III………………………………………………. 389,72 €
  INNOCUA ………………………………………………. 207,91 €
  (*) No inclou la inspecció
  3. Canvi de titular d’una activitat:
  Sol·licitud presentada per canviar de nom la llicència d’una activitat que s’ha traspassat.
  TIPUS ACTIVITAT
  ANNEX I (*)…………………………………………….. 65,93 €
  ANNEX II………………………………………………… 65,93 €
  ANNEX III………………………………………………. 65,93 €
  INNOCUA ………………………………………………. 65,93 €
  (*) No inclou la inspecció
  4. Control inicial d’activitat:
  Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de l’activitat per tal de verificar que
  l’activitat compleix amb les determinacions fixades a l’autorització o llicència ambiental.
  TIPUS ACTIVITAT
  ANNEX II i IV…………………………………………. 705,89 €
  ANNEX III………………………………………………. 231,12 €
  INNOCUA ………………………………………………. 142,06 €
  (*) no inclou la inspecció
  5. Altres actuacions relacionades amb activitats:
  CONCEPTE…………………………………………………………………………………………………
  Informes d’assistència i canvis no substancials ……………………………………………95,00 €
  Sonometries nocturnes…………………………………………………………………………………259,05 €
  Sonometries diürnes…………………………………………………………………………………….175,10 €
  Segones i successives comprovacions (annex II i III)…………………………………….126,80 €
  Segones i successives comprovacions (innòcues)…………………………………………81,41 €
  Certificats…………………………………………………………………………………………………….40,33 €
  6. Legalització espectacles públics i activitats recreatives
  CONCEPTE
  Llicència municipal………………………………….. 959,59 €
  Règim comunicació…………………………………. 895,21 €
  Ordenança fiscal núm. 5.3
  TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES
  Article 6è. Quota tributària
  2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
  a) Habitatges desocupats……………………………………………… 48,37 €
  b) Habitatges de carácter familiar ………………………………………….. 186,08 €
  c) Habitatges ocupats per una sola persona jubilada………………….. 106,35 €
  d) Habitatges i apartaments turístics………………………………………… 117,22 €
  e) Activitats continuades realitzades per entitats sense ànim
  de lucre fora de les dependències municipals……………………….. 203,87 €
  f) Oficines, establiments i locals comercials, domicili societats……. 221,66 €
  g) Bars, cafeteries, hotels, fondes, restaurants, residències………… 515,41 €
  h) Activitats industrials i/o comercials de 3 a 10 treballadors………… 742,40 €
  i) Activitats industrials i/o comercials d’11 a 20 treballadors………… 1.188,35 €
  j) Activitats industrials i/o comercials de 21 i més treballadors…….. 1.783,85 €
  Ordenança fiscal núm. 5.4
  TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA , GAS I ELECTRICITAT
  Article 6.- Quota Tributària
  1. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
  TARIFES SANT JAUME
  Bloc I 0-6 m3/abonat/mes……………………………………. 0,377346 €/m3
  Bloc II 6-12 m3/abonat/mes…………………………………. 0,503127 €/m3
  Bloc III 12-18 m3/abonat/mes ……………………………… 0,698618 €/m3
  Bloc IV > 18 m3/abonat/mes ……………………………….. 0,825627 €/m3
  Quota fixa……………………………………………………………………3,828142 €/m3
  Conservació comptador………………………………………………1,093755 €/m3
  TARIFES PLA DE POLIGER
  Bloc I 0-12 m3/abonat/mes……………………………………. 1,013911 €/m3
  Bloc II 12-24 m3/abonat/mes…………………………………. 1,069206 €/m3
  Bloc III 24-36 m3/abonat/mes ……………………………….. 1,232662 €/m3
  Bloc IV > 36 m3/abonat/mes ………………………………… 1,345926 €/m3
  Quota fixa……………………………………………………………………3,828142 €/m3
  Conservació comptador………………………………………………1,093755 €/m3
  B) Subministrament en alta…………………………………….. 0,607848€/m3
  2. CONNEXIONS I ALTRES
  A) Drets de connexió a la xarxa general:
  A.1 Nova:
  a) General: ús domèstic……………………………………………………. 117,72 €
  b) General: ús agrícola, hortícola i industrial……………………….. 135,41 €
  c) Pla de Poliger…………………………………………………………….. 981,08 €
  A.2 Alta escomesa donada de baixa:
  a) General: ús domèstic……………………………………………………. 72,80 €
  b) General: ús agrícola, hortícola i industrial……………………….. 92,32 €
  c) Pla de Poliger…………………………………………………………….. 430,84 €
  A.3 Comptador nou amb escomesa existent:
  a) General: ús domèstic……………………………………………………. 61,55 €
  b) General: ús agrícola, hortícola i industrial……………………….. 80,01 €
  c) Pla de Poliger…………………………………………………………….. 246,19 €
  Ordenança fiscal núm. 5.5
  TAXA DE CLAVEGUERAM
  Article 5è. Quota tributària
  3. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
  a) Per clavegueram………………………………………………………………………………… 0,21 €/m3
  b) Drets de connexió a la xarxa general per habitatge…………………………… 110,16 €
  c) Renovació dret de connexió xarxa industrial pla de poliger…………………110,43 €
  d) Dret connexió per nau industrial…………………………………………………….. 110,43 €
  Ordenança fiscal núm. 5.6
  TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL
  Article 6. Quota tributària
  La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
  1. CONCESSIÓ DE NÍNXOLS
  Nínxols anteriors a 1989…………………………………………….. 175,78 €
  Nínxols de nova construcció: el preu que resulti de la seva construcció
  2. CONCESSIÓ TEMPORAL DE NÍNXOLS
  Fins a 5 anys i trasllat a columbari……………………………….70,32 €
  3. CONSERVACIÓ NÍNXOLS
  Per cada nínxol (quota anual)……………………………………..6,81 €
  4. ALTRES SERVEIS
  Per l’expedició de títol……………………………………………….. 7,95 €
  Per inscripció en el registre municipal…………………………..2,27 €
  Ordenança fiscal núm. 5.7
  TAXA DEL SERVEI D’ACOLLIDA
  Article 2. Fet imposable
  Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’acollida.
  Article 6. Quota tributària
  La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
  A) Mainada censada al municipi:
  Quota mensual per fill………………. 36,17 €
  Quota mensual per 2 fills………….. 48,22 €
  Quota mensual per 3 fills………….. 72,34 €
  Quota esporàdica (dia/nen)………. 6,02 €
  B) Mainada no censada al municipi:
  Quota mensual per fill………………. 42,19 €
  Quota mensual per 2 fills………….. 54,24 €
  Quota mensual per 3 fills………….. 78,36 €
  Quota esporàdica (dia/nen)………. 6,64 €
  Ordenança fiscal núm. 5.8
  TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI (TAXI-TOUR GARROTXA)
  Article 6. Quota tributària
  La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o activitat, d’acord amb la tarifa següent:
  Euros
  Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències
  Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi, per una sola vegada i vehicle…………………… 317,03
  Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències
  Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle…………….. 317,03
  Epígraf 3. Explotació de llicències
  Ús i explotació de llicències, per llicència i any……………………………………………………………………………………………………………… 52,84
  Epígraf 3. Substitució de vehicles
  Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a la llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle……26,42
  Ordenança fiscal núm. 5.9.
  TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL ·LACIONS ESPORTIVES I CULTURAL S
  Article 1. Fonament i naturalesa
  En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
  reguladora de les bases del règim local, i d’acord amb el que disposen els articles 15 al 27 del Text refós de la Llei reguladora
  de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL), aquest Ajuntament estableix la taxa
  per la utilització d’instal·lacions esportives i culturals, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual
  s’atenen al que disposa l’article 57 del TRLHL.
  Article 2. Fet imposable
  Constitueix el fet imposable la utilització de les instal·lacions esportives i culturals amb les tarifes establertes a l’article 6
  d’aquesta ordenança.
  Article 3. Subjectes passius
  Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques que demanen la utilització.
  Article 4. Responsables
  Responen solidàriament de les obligacions tributàries els subjectes passius i les empreses o entitats representades pel
  sol·licitant.
  Article 5. Beneficis fiscals
  No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute, sens perjudici de les que puguin establir-se en
  l’article següent.
  Article 6. Quota tributària
  La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:
  EPÍGRAFS
  Euros
  Epígraf A. Utilització sales centre cívic
  1. Entitats amb ànim de lucre:
  1.1. Amb domicili social al municipi ……………………………………………………………………………………………. 35,00 €/dia
  1.2. Amb domicili social fora del municipi ………………………………………………………………………………….. 70,00 €/dia
  2. Entitats sense ànim de lucre:
  2.1. Inscrites en el Registre Municipal d’Entitats …………………………………………………………………………… 0,00 €/dia
  2.2. No inscrites en el Registre Municipal d’Entitats…………………………………………………………………….. 30,00 €/dia
  3. Particulars que realitzin activitats amb ànim de lucre:
  3.1. Amb domicili al municipi………………………………………………………………………………………………………. 35,00 €/dia
  3.2. Amb domicili fora del municipi…………………………………………………………………………………………….. 70,00 €/dia
  4. Particulars que realitzin activitats sense ànim de lucre:
  4.1. Amb domicili social al municipi ……………………………………………………………………………………………… 0,00 €/dia
  4.2. Amb domicili social fora del municipi…………………………………………………………………………………… 30,00 €/dia
  Activitats continuades: segons conveni amb l’Ajuntament
  Fiança prèvia per a la utilització de les sales del centre cívic per part d’entitats o particulars de fora
  del municipi, a retornar si es deixen les sales en bones condicions……………………………………………………………….. 60,00
  Epígraf B. Utilització material centre cívic
  1. Utilització cadires centre cívic:
  1.1. Entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats………………………………………………………………………….. 0,00
  1.2. Entitats no inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i particulars ………………………………………………. 12,00
  2. Utilització taules i cavallets centre cívic:
  2.1. Entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats………………………………………………………………………….. 0,00
  2.2. Entitats no inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i particulars…………………………………………………. 8,00
  Fiança prèvia per treure material fora del centre cívic, per part de qualsevol tipus d’entitat o de
  particulars, a retornar a la devolució del mateix si està en bones condicions ……………………………………………….. 60,00
  Epígraf C. Utilització pista poliesportiva
  1. Escola i entitats sense ànim de lucre…………………………………………………………………………………………………. 0,00 €/dia
  2. Persones censades al municipi:
  Horari diürn………………………………………………………………………………………………………………………………..4,00 €/hora
  Horari nocturn……………………………………………………………………………………………………………………………..6,00 €/hora
  3. Persones no censades al municipi:
  Horari diürn………………………………………………………………………………………………………………………………..6,00 €/hora
  Horari nocturn……………………………………………………………………………………………………………………………..8,00 €/hora
  Article 7. Acreditament
  La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que
  coincideix amb el d’inici de l’activitat.
  Article 8. Declaració, liquidació i ingrés
  L’ingrés d’aquesta taxa es realitzarà en el moment de concedir autorització.
  Disposició final
  La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 17 de novembre de 2011
  i que ha quedat definitivament aprovada en data 28 de desembre de 2011, regirà des del dia següent al de la publicació en el
  Butlletí Oficial de la província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
  Ordenança fiscal núm. 5.10.
  TAXA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC
  Article 9.- Tarifa
  S’estableixen les següents tarifes:
  Tipus d’establiments / acte gravat Preu per inspecció o informe
  Restaurants …………………………………………………………………………….. 147,97 €
  Bar-restaurant……………………………………………………………………….. 123,31 €
  Bar…………………………………………………………………………………………….. 98,65 €
  Carnisseria………………………………………………………………………………. 147,97 €
  Alimentació general …………………………………………………………………. 98,65 €
  Peixateria…………………………………………………………………………………. 123,31 €
  Rostisseria i plats preparats……………………………………………………… 123,31 €
  Pastisseria………………………………………………………………………………….. 98,65 €
  Forn de pa…………………………………………………………………………………. 49,32 €
  Mercats ambulants i fires…………………………………………………………… 24,66 €
  Tatuatges i pírcings……………………………………………………………………. 98,65 €
  Redacció informes tècnics …………………………………………………………. 24,66 €
  Obertura d’establiments, tots els tipus…………………………………….. 168,69 €
  Ordenança fiscal núm. 5.10.
  TAXA PEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMAL S EN RELACIÓ AL CENS I A LA RECOLLIDA I CUSTÒDIA DELS ANIMALS DE COMPANYIA
  Article 1.- Fonament legal
  La present ordenança fiscal es fonamenta en els preceptes i obligacions descrits en el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
  que aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
  L’article 14.2 del Decret Legislatiu estableix que els ajuntaments han de portar un cens municipal d’animals de companyia en
  el qual s’han d’inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi. L’article 14.3 segueix
  dient que les persones propietàries o posseïdores d’un gos, un gat o una fura té un termini de tres mesos des del naixement
  de l’animal o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal, el canvi de residència, la mort de l’animal o la modificació
  d’altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al registre general. Prèviament a la inscripció de
  l’animal en el cens municipal o en el registre general, cal haver-ne dut a terme la identificació d’acord amb el que preveu
  l’article 15.1.
  Per altra banda l’article 16.1 estableix que correspon als ajuntaments de recollir i controlar els animals abandonats, perduts
  o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans. Els ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals
  abandonats o perduts adequats i amb prou capacitat per al municipi, o convenir la realització d’aquest servei amb ens locals
  supramunicipals o amb altres municipis.
  L’ajuntament o, si escau, l’ens local supramunicipal corresponent s’ha de fer càrrec dels animals abandonats o perduts fins
  que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats segons el que estableix l’art. 11.2 (prohibició de sacrifici, excepte per motius
  humanitaris i sanitaris).
  Amb tot això, cal entendre que els costos que suposen, tant la inscripció en el cens dels animals, com el manteniment d’aquest
  i fins i tot les despeses fixes obligades en el manteniment del servei de recollida i custòdia dels animals, poden ser imputables
  de manera directa als propietaris i posseïdors d’animals de companyia en forma de taxa.
  Per tant, la present Ordenança Fiscal té com a objectius fixar les taxes per a la prestació del servei de registre i control d’animals
  de companyia i el seu manteniment, incloses les despeses fixes dels serveis de recollida i custòdia d’animals de companyia, de
  conformitat amb el previst en els art. 15 al 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora
  de les hisendes locals.
  Article 2.- Fet imposable
  Constitueix fet imposable d’aquesta taxa, la prestació dels següents serveis:
  La concessió de llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos
  La inscripció, la gestió i el manteniment del Cens municipal.
  L’establiment i el finançament dels costos fixes del servei públic de recollida i custòdia d’animals de companyia.
  Article 3.-Subjectes passius
  Són subjectes passius de la taxa:
  Pel que fa als apartats 1) i 3) de l’article 2 de la present ordenança, els propietaris o posseïdors d’animals qualificats de
  potencialment perillosos per la legislació vigent.
  Pel que fa als apartats 2) i 3) de l’article 2 de la present ordenança, els propietaris o posseïdors d’animals domèstics de
  companyia.
  Article 4.- Responsables
  1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries el subjecte passiu i les persones físiques o jurídiques a què es
  refereix l’article 42 de la Llei General Tributària.
  2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides,
  concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l´abast que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributària.
  Article 5.- Exempcions, reduccions i bonificacions
  S’estableix una bonificació del 100% de les tarifes establertes en l’article següent.
  Article 6.- Quota tributària
  La quota tributaria es determinarà segons el següent quadre de tarifes:
  Per les inscripcions d’animals en els censos:
  Inscripció d’animal en el cens municipal……………………………………………………………………………………………9,00 €
  Pel manteniment dels censos i dels serveis de recollida i custòdia d’animals de companyia
  Manteniment del cens i el servei de recollida i custòdia……………………………………………………………..9,00 €/any
  Manteniment del cens i el servei de recollida i custòdia gos pigall, d’atura o de treball …………….9,00 €/any
  Article 7.- Base liquidable
  1.- Amb caràcter general serà igual a la base imposable.
  Article 8.- Meritament i període impositiu
  La taxa per a la inscripció en el cens merita en el moment de la inscripció de l’animal en el cens.
  La taxa de manteniment del cens i el servei de recollida i custòdia i manteniment de les instal·lacions específiques meriten
  anualment d’acord amb els padrons de cobrament definits per l’ajuntament.
  Article 9.- Normes de gestió
  Tots els propietaris d’animals domèstics estan obligats a formular la declaració corresponent dels que tinguin, amb les dades
  necessàries per a la seva inscripció en el cens d’animals domèstics, o en el seu cas, per l’obtenció de la llicència corresponent als
  animals potencialment perillosos. En aquests casos es lliurarà el corresponent rebut, aquest document s’haurà de conservar i
  inclourà el número de la inscripció en el cens d’animals.
  En el no previst en aquesta ordenança s’estarà a l’ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels
  ingressos de dret públic municipal.
  Article 10.- Infraccions i sancions
  Qualsevol animal domèstic radicat en el terme municipal i no inscrit al cens serà considerat indocumentat, i se li aplicarà la
  sanció administrativa establerta pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, que aprova el text refós de la Llei de protecció dels
  animals, i si s’escau per l’ordenança governativa municipal de tinença d’animals de companyia.
  Article 11.- Remissió normativa
  En tot el no previst en aquesta ordenança, s’aplicarà l’establert en el Reglament General de Recaptació, Llei General Tributària
  i altres disposicions vigents.

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: