Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Sales de Llierca aprovació definitiva de la segona modificació de crèdit del pressupost de l´any 2011

Posted by lejarza en 31 diciembre, 2011


Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Sales de Llierca aprovació definitiva de la segona modificació de crèdit del pressupost de l´any 2011.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 248 – 30 de desembre de 2011 Núm. 16577 Ajuntament de Sales de Llierca (Girona).
Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit.
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 22 de setembre de 2011, d’aprovació inicial de la segona modificació de crèdit del pressupost 2011, la qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 190, de 4 de d’octubre de 2011, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu. En compliment de l’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei estatal 39/1988, reguladora de les hisendes locals, es publica la modificació:
ORIGEN DEL FONS:
• Incorporació romanent de tresoreria 870.00€. Romanent de tresoreria 10.000,00€
APLICACIÓ DEL FONS: 17-20300 Lloguer maquinària i utillatges 300,00€. 16-21000 Manteniment d’instal·lacions 1.500,00€. 45-23000 Indemnització òrgans de govern 900,00€. 92-62201 Equipament edificis municipals 5.500,00€. 45-60902 Altres inversions 1.800,00€. Total aplicació del fons 10.000,00€.
Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs en via contenciosa administrativa davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà d’aquesta publicació.
Sales de Llierca, 22 de desembre de 2011 Miquel Palomeras i Anglada Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: