Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa actualització dels preus públics del SIGMA per a l’any 2012

Posted by lejarza en 28 diciembre, 2011


Vall del Llierca, Argelaguer-Tortellà-Girona: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa actualització dels preus públics del SIGMA per a l’any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 246 – 28 de desembre de 2011 Núm. 16339 Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre aprovació de l’actualització dels preus públics per a l’any 2012.
La Junta General del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa en la sessió del dia 14 de desembre de 2011, va acordar aprovar l’actualització dels preus públics del SIGMA per a l’any 2012, referents a l’anàlisi d’aigua, d’aigua residual, de bromatologia, de farratges, de terres i fangs de depuració i d’altres.
Els esmentats preus públics es sotmeten a exposició al públic pel termini de 30 dies, d’acord amb el que disposen els articles 15, 16, 17 i 20.1.b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Transcorregut el període indicat sense que s’hagin presentat al·legacions o suggeriments, els acords restaran automàticament aprovats amb caràcter definitiu.
Això és el que es fa públic als efectes oportuns,
Olot, la Garrotxa, 16 de desembre de 2011 Joan Espona i Agustín President

Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

3 comentarios para “Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa actualització dels preus públics del SIGMA per a l’any 2012”

 1. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 1 – 2 de gener de 2012
  Pàg. 55
  Núm. 16880
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de denúncies en matèria de trànsit
  Atès que no s’ ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la denúncia que se li ha formulat , o que l’
  esmentada notificació ha estat rebutjada per l’ interessat, de conformitat amb el que disposa l’ article 59.4 de la Llei 39/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció a l’ efecte de notificació supletòria, tal
  com determina l’ article 59.5 de l’ expressada Llei.
  En el cas que el titular d’ aquesta notificació no sigui l’ infractor, té 15 dies naturals per a identificar la persona infractora, d’
  acord amb l’ article 81.2 del RDL 339/1990, de 2 de març. L’ incompliment d’ aquesta obligació, o la impossibilitat de notificar
  la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular del vehicle, comportarà la imposició d’ una
  sanció per infracció molt greu de l’article 9 bis 1a del RDL 339/1990, de 2 de març.
  La responsabilitat de la infracció recau sobre el titular o l’ arrendatari que consti en el Registre de Vehicles, en el cas d’
  infraccions per estacionament, llevat dels supòsits en què el vehicle tingui designat un conductor habitual o s’ indiqui un
  conductor responsable del fet.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que, en termini de 15 dies naturals podran al·legar davant l’ Alcaldia –
  Presidència allò que considerin adient per a la seva defensa i proposar les proves que estimin oportunes, com determina l’
  article 81.1 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març. Cal consignar a la instància: NÚM. EXPEDIENT, DATA DE DENÚNCIA
  I MATRICULA DEL VEHICLE. És convenient que hi adjunteu una fotocòpia de la butlleta.
  a. Si no es formulen al·legacions ni s’abona l’ import de la sanció, aquesta tindrà efecte d’ acte resolutori del procediment
  sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb punts i greus i molt greus no notificades a l’ acte. Aquesta podrà
  executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació d’ aquesta denúncia.
  b. En el cas d’ infraccions greus amb punts, i greus i molt greus no notificades a l’ acte, sense presentació d’ al·legacions (15
  dies naturals) i sense pagament de la multa (ràfega amb descompte), la denúncia notificada serà considerada proposta de
  resolució per tal d’ emetre directament la resolució sancionadora.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’ interessat, l’ import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a les caselles “data límit de pagament amb descompte” i “data límit de pagament
  sense descompte”, mitjançant alguns dels següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 29 de desembre de 2011
  Miquel Torrent i Compte
  Secretari accidental

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G P DATA HORA CARRER NÚM. IMPORT
  1101013944 43630091B ALGABA DEL CID, ALFONSO JOSE 006691DSR 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 09/11/11 18:58 C ESGLEIERS 0028 30,00
  1101014177 B17518945 BANYOLES COURRIER SL 009978CPM 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/11/11 18:16 AV REIS CATÒLICS 0008 50,00
  1101013402 40357099B BAUTISTA PUBILL, ANTONIO 008211CYW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/10/11 10:20 C PARE ROCA 0007 50,00
  1101014040 40357099B BAUTISTA PUBILL, ANTONIO 008211CYW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/11/11 12:04 C PARE ROCA 0005 50,00
  1104000545 90001232R CAMPA DEVESA, MONTSERRAT GI007652 BN 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 02/09/11 21:51 CTRA CANYA 0047 300,00
  1101013710 40322744H CARRASCO GONZALEZ, MARIA JESUS 006743FGX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/10/11 17:17 PL PALAU 0008 50,00
  1101014289 40322744H CARRASCO GONZALEZ, MARIA JESUS 006743FGX 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/11 18:41 C SABINA SUREDA 0006 50,00
  1101012989 40966691B CLARIANA CATALA, FCO JAVIER 008361DCC 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 06/10/11 17:29 LLOC PARQUING C. ANTONI SOLER 0003 50,00
  1104000571 40374303B CURBON ZAPATA, JOSE LUIS 007337FKH 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 06/09/11 16:53 CTRA CANYA 0047 300,00
  1104000420 40299917F CUROS PLANELLA, MONTSERRAT 009698BLY 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 13/08/11 06:58 CTRA CANYA 0047 300,00
  1104000662 46766851P FERRER MORET, SONIA 008997GVL 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 16/10/11 08:04 AV SANT JORDI 188 400,00
  1104000769 35119970M FERRER PEREZ, DANIEL GI006114 BK 50 1 3 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 4 13/11/11 10:11 CTRA CANYA 47 400,00
  1101014356 35119970M FERRER PEREZ, DANIEL GI006114 BK 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/11/11 12:29 AV SANT JOAN 0005 50,00
  1104000679 46410816J FERRON SILVA, JOSE FRANCISCO 005154BHR 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 16/10/11 21:30 AV SANT JORDI 188 300,00
  1104000749 46671548V FLORES SOLE, MERCEDES 004632CCH 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 04/11/11 12:55 AV SANT JORDI 188 300,00
  1101013508 46645296P GONZALEZ HERNANDEZ, FRANCISCO MANUEL 009161FDP 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/10/11 18:01 AV GIRONA 0011 50,00
  1101014366 X1241363F HADDI , MOHAMED 009654BCZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/11/11 19:12 PL VAYREDA 0004 50,00
  1100003476 40600302N JORDA GARRIGA, PALADIO 009321FFC 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 26/10/11 11:22 C FLUVIÀ 0020 80,00
  1101013786 B17475245 MARBRES VICTOR GRANADOS SL 008097CFB 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 10/11/11 19:28 AV REIS CATÒLICS 0019 50,00
  1100003632 40358027L MONTESINOS ALMAGRO, JOSE CARLOS 008938CFW 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 10/11/11 11:02 RDA SANT BERNAT 0000 80,00
  1101013878 77917007E PACHECO FORTET, ANNA 009310CHZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 07/11/11 11:50 AV SANT JOAN 0011 50,00
  1101014347 77917007E PACHECO FORTET, ANNA 009310CHZ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 14/11/11 10:31 AV SANT JOAN 0011 50,00
  1100003478 40337411B PAVIA DOMINGUEZ, ENCARNACIO 008001BZT 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 27/10/11 21:15 C POU DEL GLAÇ 0024 80,00
  1101013707 36532540F PITALUGA BUÑALES, VICTOR GI002816 AX 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 31/10/11 12:42 C VALLS NOUS 0002 30,00
  1100003489 40178322J PLANELLA REIXACH, MARGARITA 004863BGB 94 2c 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) L 0 27/10/11 19:25 PL HOSPITAL 0000 80,00
  1101013671 40601402P QUINTERO CASTILLO, JOSE MIGUEL B 002601 WW 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 28/10/11 18:03 LLOC PARQUING C. ANTONI SOLER 0003 50,00
  1100003594 40438253K RIERA PALOMER, JOSE M. B 006033 TB 94 2a 4 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 07/11/11 20:46 C MESTRE MONER 0012 200,00
  1100003644 40262795F RUBIO TRESERRAS, ENRIC 001965FYJ 94 2e 0 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 10/11/11 16:20 AV MORROT 0004 200,00
  1101013481 B17126038 SALAFIL SL 006387DWZ 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 27/10/11 18:15 AV REIS CATÒLICS 0015 30,00
  1101013352 77906887E SERRA TEIXIDOR, JOSE 008418CHK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 25/10/11 16:51 PL CLARÀ 0009 30,00
  1101014163 X4037976G SINGH , LAKHVIR GI005186 BD 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 12/11/11 12:23 LLOC PARQUING C. ANTONI SOLER 0003 50,00

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 1 – 2 de gener de 2012
  Núm. 16881
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de sancions en matèria de trànsit
  Atès que no s’ ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle la sanció que se li ha formulat, o que l’
  esmentada notificació ha estat rebutjada per l’ interessat, de conformitat amb el que disposa l’ article 59.4 de la Llei 39/1992,
  de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix
  seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels conceptes de la infracció i sanció imposada i la resolució de
  l’Alcaldia-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte de notificació supletòria, tal com determina l’ article 59.5
  de l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que contra les resolucions d’imposició de les sancions, de conformitat
  amb l’article 82 del RDL 339/90, potestativament podran interposar davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes, un recurs
  de reposició, previ al contenciós administratiu. En aquest cas, no podran interposar recurs contenciós administratiu fins que
  aquell hagi estat resolt expressament o s’hagi produït una presumpta desestimació per haver transcorregut un mes sense
  resolució expressa. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data de notificació de l’acte, si fos exprés, i, si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats a partir del dia
  següent al de la data en què es produeixi l’acte presumpte.
  En cas d’optar per la interposició directa al Tribunal Contenciós, cal presentar el recurs davant el Jutjat Contenciós
  Administratiu de Girona o davant el Jutjat Contenciós Administratiu que correspongui al vostre domicili, dins el termini de
  dos mesos, comptats a partir del dia següent en què rebeu aquesta notificació. La interposició de recurs no suspèn els efectes
  d’aquesta resolució, que és immediatament executiva.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’ interessat, l’ import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 29 de desembre de 2011
  Miquel Torrent i Compte
  Secretari accidental

  EXPEDIENT NIF COGNOMS I NOM MATRICULA INFRACCIO G PUNTS DATA HORA CARRER NUM IMPORT
  1100003529 40371156S BARTRINA SOLA, GERARD 003605DCY 3 1 1 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 0 28/10/11 23:55 C NOTARI CLOSELLS 0000 200,00
  1100003471 41599429L BUDDA ALI, ABBA GI005222 AZ 152 00 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 27/10/11 11:10 RDA SANT BERNAT 0011 80,00
  1101010635 46670670J CODINA COMA, JAUME GI000376 AN 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/08/11 10:20 PL PALAU 0015 50,00
  1101009811 40504138B CORNELL GARCIA, JOSE MARIA 005384CPS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/07/11 10:04 LLOC PARQUING C. ANTONI SOLER 0003 50,00
  1101009828 40504138B CORNELL GARCIA, JOSE MARIA 005384CPS 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 30/07/11 17:21 LLOC PARQUING C. ANTONI SOLER 0003 50,00
  1104000424 46673505L CRUZ CUADRADO, ANTONIO 000555BDP 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 13/08/11 14:20 CTRA CANYA 0047 300,00
  1104000475 46673505L CRUZ CUADRADO, ANTONIO 000555BDP 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 21/08/11 14:06 CTRA CANYA 0047 300,00
  1101010908 36068877R GARCIA ESCUREDO, MARIA BEGOÑA 005597BKK 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 24/08/11 18:49 PG BLAY 0020 30,00
  1101010431 39387641A GONZALEZ GIMENEZ, JUAN JOSE 007909CMJ 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 29/08/11 09:49 AV SANT JOAN 0017 50,00
  1104000510 77919795G LLORA MONTBARDO, EDUARD 004176BWR 50 1 2 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) G 2 27/08/11 14:16 CTRA CANYA 47 300,00
  1101008989 40373671T MUÑOZ MORENO, SALUD B 005221 OG 20 2 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 18/07/11 11:47 AV SANT JOAN 0006 30,00
  1102000149 40353190N PAGES MEJICANOS, DANIEL 000000 48 8 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 26/10/11 07:18 C SANT RAFEL 0000 80,00

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 1 – 2 de gener de 2012
  Núm. 16882
  AJUNTAMENT D’OLOT
  Departament de Multes
  Edicte de notificació de propostes de resolució en matèria de trànsit
  Atès que no s’ ha pogut notificar personalment al conductor o al titular del vehicle, la proposta de resolució que se li ha formulat
  a partir de la resolució de les al.legacions presentades, o que l’esmentada notificació ha estat rebutjada per l’interessat, de
  conformitat amb el que disposa l’ article 59.4 de la Llei 39/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
  públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix seguidament a la publicació dels noms dels denunciats i dels
  conceptes de la infracció i sanció imposada i la Resolució de l’Alcalda-Presidència en què es va acordar la imposició a l’efecte
  de notificació supletòria, tal com determina l’ article 59.5 de l’ expressada Llei.
  La qual cosa es notifica als interessats, i se’ls fa saber que en el termini de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la
  notificació podran formular les al·legacions i presentar els documents que es considerin convenients.
  Formes i lloc de pagament: Amb la notificació dipositada a la bústia del domicili de l’ interessat, l’ import de la notificació es
  pot fer efectiu fins a la data que s’especifica a la casella “data límit de pagament sense descompte”, mitjançant alguns dels
  següents sistemes:
  – A qualsevol oficina de La Caixa o als terminals SERVICAIXA de la Caixa
  – Per internet, accedint a la web següent: http://www.olot.cat o http://www.lacaixa.es
  Olot, 29 de desembre de 2011
  Miquel Torrent i Compte
  Secretari accidental
  expedient nif cognoms i nom matricula infraccio G P DATA HORA CARRER NUM. IMPORT
  1101012485 40305373N BAÑERAS GORCH, MONTSERRAT GI001223 BG 20 1 00 ORD.CIRC. 28/10/2010 L 0 03/10/11 18:28 LLOC PARQUING C. ANTONI SOLER 0003 50,00
  1100002393 40264658F BARTRINA SALA, JOAN 005145BVX 94 1i 1 RD 1428/2003, 21 de novembre (RGC) G 0 08/07/11 10:20 PG BARCELONA 0006 200,00
  1100003666 46673390L FAGELLA JURADO, DAVID 007424CCK 154 00 5 RD 1428/2003, de 21 de novembre (RGC) L 0 14/11/11 10:00 PG BLAY 0000 80,00

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: