Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació definitiva d’ordenances fiscals any 2012

Posted by lejarza en 27 diciembre, 2011


Vall del Llierca, Argelaguer-Tortellà-Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació definitiva d’ordenances fiscals any 2012.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 244 – 23 de desembre de 2011 Núm. 16304 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).
Edicte sobre aprovació definitiva d’ordenances fiscals.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el passat dia 13 d’octubre de 2011, va acordar aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances fiscals:
− Ordenança fiscal T002, reguladora de la taxa per a la gestió dels serveis de cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics.
− Ordenança fiscal T003, reguladora de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa.
− Ordenança fiscal T004, reguladora de la taxa pel tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa.
− Ordenança fiscal T006, reguladora de la taxa per a la legalització de les activitats amb incidència ambiental, dels espectacles públics i les activitats recreatives, així com l’emissió d’informes de seguretat en matèria d’incendis i corresponents visites de comprovació.
− Ordenança P003, reguladora del preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars.
Els acords d’aprovació provisional varen ser sotmesos a informació pública en el diari “El Punt” de data 20 d’octubre de 2011 i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 205, de 26 d’octubre de de 2011.
Un cop transcorregut el termini d’exposició al públic i no havent-se presentat cap al·legació, les modificacions que consten a l’annex han esdevingut aprovades amb caràcter definitiu. Es publiquen íntegrament d’acord amb el que disposa l’art. 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i als efectes de la seva entrada en vigència.
Olot, la Garrotxa, 2 de desembre de 2011 Joan Espona i Agustín President

Una respuesta para “Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació definitiva d’ordenances fiscals any 2012”

 1. lejarza said

  Vall del Llierca, Argelaguer-Tortellà-Girona:

  Consell Comarcal de la Garrotxa aprovació definitiva d’ordenances fiscals any 2012
  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 244 – 23 de desembre de 2011 Núm. 16304 Consell Comarcal de la Garrotxa (Girona).

  Edicte sobre aprovació definitiva d’ordenances fiscals

  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE CESSIÓ, RECOLLIDA I CUSTÒDIA D’ANIMALS DOMÈSTICS
  Article 1.- Fonament legal
  En ús de les potestats que confereixen a la comarca, com a ens local de caràcter territorial, els articles 6.1 i 8.1.b) del Decret
  Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article
  39.1b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
  Catalunya; per l’article 152 en relació als 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text
  refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb el que preveu la llei 22/2003 de protecció dels animals, i
  l’ordenança de control i tinença d’animals domèstics, aprovada pel Consell comarcal de la Garrotxa en assistència tècnica
  dels municipis que li han delegat la competència del servei, s’ estableix la “Taxa per a la cessió, recollida i custòdia d’animals
  domèstics”.
  La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, de conformitat
  amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació
  de la “Taxa per a la cessió, recollida i custòdia d’animals domèstics”
  Article 2.- Fet imposable
  Constitueix fet imposable d’aquesta taxa:
  • La cessió de l’animal a les instal·lacions de les gosseres públiques o concertades, de manera permanent i perdent els drets
  posteriors sobre el mateix.
  • La recollida a la via pública o en espais públics d’un animal considerat abandonat. També la recollida en espais privats d’un
  animal considerat abandonat, en aquest cas caldrà l’autorització de l’autoritat competent.
  • Els costos de manutenció i manteniment de l’animal ocasionats per la seva estada en les instal·lacions de les gosseres
  públiques o concertades.
  1. Els costos de xipatge dels animals com a condició indispensable a la seva sortida de les instal·lacions, aquest fet és imputable
  en els casos que els animals recollits amb propietari identificat no tinguin instal·lat el corresponent xip.
  2. Els costos d’adopció dels animals, entesos com els d’instal·lació del xip identificador, l’esterilització i el control veterinari
  previs a l’adopció efectiva dels animals.
  Neix el fet imposable en el moment en que es fa la recollida de l’animal o la seva entrada a les instal·lacions públiques o
  concertades.
  Article 3.- Exempcions i reduccions
  Es consideraran reduccions pel que fa a la taxa de cessió d’animals en els casos que l’estat de salut de les persones que fan la
  cessió, el seu lligam efectiu amb l’animal i el seu nivell de renda disponible ho aconsellin. Per això es demanarà un informe
  als serveis socials i s’establirà de manera raonada el nivell de reducció aplicable a cada cas, les reduccions podran arribar al
  90% de la taxa prevista
  Fora de les causes descrites, no es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors
  al text refós que aprova la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals.
  Article 4.- Subjectes passius
  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques que siguin propietaris o posseïdors dels animals
  abandonats o cedits, i les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General Tributària.
  Article 5.- Responsables tributaris
  Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que disposen els articles
  41 a 43 de la Llei General Tributària.
  Article 6.- Base imposable
  La base imposable es correspon amb el cost de la recollida dels animals i els costos derivats de la seva estada en les instal·lacions
  públiques o concertades.
  Article 7.- Base liquidable
  Amb caràcter general serà igual a la base imposable.
  Article 8.- Quota tributària
  La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa del servei i la base imposable;
  d’acord amb la tarifa que s’estableix.
  “Article 9.- Tarifes
  Les tarifes a què es refereix l’article anterior s’estructuren en els apartats següents:
  Gossos o altres animals
  de 20 o més kg
  Gats o altres animals
  de menys de 20 kg
  Per a la recollida 171,78 103,07
  Pel manteniment d’un animal a les gosseres / instal·lacions 2,13/dia 2,13/dia
  Per la cessió d’un animal 402,65 217,50
  Pel xipat d’un animal 72,10 46,35
  Per l’adopció d’un animal 360,50 175,10

  Article 10.- Bonificacions
  Es consideren bonificacions en determinats aspectes de la present ordenança fiscal:
  Gossos o altres animals
  de 20 o més kg
  Gats o altres animals de
  menys de 20 kg
  Per a la recollida
  – Per la primera vegada 26,85 16,11
  – Per tenir l’animal xipat 26,85 16,11
  – Per respondre a la pèrdua en menys de 48 hores 13,87 8,28
  Per les adopcions
  – Per l’adopció 240,00 117,00
  Per la cessió d’animals
  – Per la cessió d’animals Màxim del 90% previ informe tècnic
  Aquestes bonificacions són acumulables. A banda de les previstes no es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes
  tributàries que s’assenyalen a les tarifes d’aquesta taxa.
  Article 11.- Meritament i període impositiu
  La taxa es merita amb caràcter general, en el moment de la cessió de l’animal en les instal·lacions públiques o concertades, o
  en el moment de la seva recollida en aquestes.
  Article 12- Normes de gestió
  12.1 Gestió:
  La gestió de la taxa la faran els serveis de tresoreria i d’administració del Consell Comarcal.
  12.2 Liquidació:
  La liquidació de la taxa es farà prèvia a la retirada de l’animal de les instal·lacions o de la seva cessió, sempre contra presentació
  del corresponent document justificatiu.
  Es permetrà, prèvia sol·licitud per escrit de l’interessat, el fraccionament de la liquidació en els terminis i de la forma que
  marqui l’ordenança general de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic que el Consell Comarcal tingui establerta.
  Article 13- Vigència
  La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra del text de
  l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms
  i s’hagin complert tots els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui
  de forma expressa.
  Article 14.- Remissió normativa
  En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
  març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
  Tributaria, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
  DILIGENCIA D’APROVACIÓ
  − L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell
  Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007.
  − Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 14 d’octubre
  de 2010.
  − Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 13 d’octubre
  de 2011.

  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE MATÈRIA ORGÀNICA A LA PLANTA DE COMPOSTATGE DE LA GARROTXA
  Article 1.- Fonament legal i naturalesa
  En ús de les potestats que confereixen a la comarca, com a ens local de caràcter territorial, els articles 6.1 i 8.1.b) del Decret
  Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article
  39.1b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de
  Catalunya; per l’article 152 en relació als 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text
  refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Consell Comarcal de la Garrotxa estableix la taxa per l’entrada de matèria
  orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa
  La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, de conformitat
  amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació
  de la taxa per l’entrada de matèria orgànica a la planta de compostatge de la Garrotxa.
  Article 2.- Fet imposable
  Constitueix fet imposable d’aquesta taxa l’entrada de matèria orgànica, ja sigui recollida selectivament en les recollides
  municipals, ja sigui d’origen industrial privat, ja sigui d’origen de poda o restes de jardineria o de qualsevol altre origen que
  permeti el seu compostatge amb les màximes garanties.
  Neix el fet imposable en el moment en que es produeix l’entrada del material en la planta de compostatge de la Garrotxa.
  Article 3.- Exempcions
  No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors a la Llei Reguladora de les
  Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals.
  Article 4.-Subjectes passius
  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General
  Tributària que actuïn com a productors de residus que estiguin tipificats i catalogats d’acord amb el catàleg europeu de
  residus com a materials susceptibles de ser compostats.
  Com a substituts dels contribuents:
  Els ajuntaments en el terme municipal dels quals es produeixen aquests materials, sempre que aquests siguin recollits pels
  serveis municipals de recollida de residus.
  Article 5.- Responsables tributaris
  Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que disposen els articles
  41 a 43 de la Llei General Tributària.
  Article 6.- Base imposable
  La base imposable és depenent de la tipologia i origen dels materials entrats en la planta de compostatge, d’aquesta manera
  es poden entendre tres tipologies diferents de materials:
  6.1 Fracció orgànica dels residus municipals, matèria orgànica dels residus recollits de manera selectiva, tant de la comarca
  com d’altres recollides públiques.
  6.2 Materials orgànics procedents d’empreses que per les seves característiques i tipologia puguin ser admesos en els processos
  de compostatge de la planta. Aquestes entrades queden restringides a les capacitats de la planta per poder-les assumir amb
  garanties, tot i això caldrà l’aprovació dels serveis tècnics del Consorci públic SIGMA que ha de garantir el bon funcionament
  de la instal·lació en tot moment.
  6.3 Podes i restes de jardineria, que poden ser públiques o privades. La poda per les seves característiques estructurants és
  necessària pel funcionament de la planta, mentre que les altres restes de jardineria s’han d’entendre com matèria orgànica
  per compostar.

  Article 7.- Base liquidable
  Amb caràcter general serà igual a la base imposable
  Article 8.-Quota tributària
  La quota tributària s’establirà en funció de la tipologia i l’origen del material a tractar.
  “Article 9.- Tarifes
  Tenint en compte la matèria a tractar:
  9.1 MATÈRIA ORGÀNICA PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA:
  Preu fix………………………………………………………………………51,89 euros/tona
  Preu variable establert segons el quadre següent
  Percentatges d’impropis Preu per la gestió del rebuig
  0-5% 8,60 euros/tona
  5-10% 17,19 euros/tona
  10-15% 25,79 euros/tona
  15-20% 34,39 euros/tona
  20-25% 42,98 euros/tona
  25-30% 56,74 euros/tona
  30-50% 103,16 euros/tona
  Més del 50% 171,93 euros/tona
  Els valors d’aplicació per un determinat valor d’impropis, s’entendran des del moment d’una caracterització fins al següent
  mostreig i caracterització, tot i que les característiques del material puguin millorar durant aquest temps.
  9.2 MATÈRIA ORGÀNICA PROCEDENT DE RESIDUS INDUSTRIALS:
  Preu fix………………………………………………………………………53,39 euros/tona
  9.3 RESTES DE JARDINERIA D’ORIGEN COMPOSTABLES:
  Preu fix………………………………………………………………………48,32 euros/tona
  9.4 MATERIALS ORGÀNICS ESTRUCTURANTS:
  Preu fix………………………………………………………………………13,02 euros/tona
  9.5 RESTES DE PODA D’ARBRES PÚBLICS:
  Preu fix………………………………………………………………………..0,00 euros/tona
  Article 10.- Bonificacions
  No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a la tarifa d’aquesta taxa.
  Article 11.- Meritament i període impositiu
  La taxa es merita amb caràcter general, per l’entrada de material a la planta de compostatge de la Garrotxa.
  Article 12.- Normes de gestió
  12.1 La gestió de la taxa la faran els serveis d’administració i de tresoreria del Consell Comarcal de la Garrotxa.
  12.2 La liquidació de la taxa per part dels particulars i les entitats locals al Consell Comarcal, es farà un cop presentades les
  corresponents factures mensuals per l’entrada de materials a la planta de compostatge.
  Article 13.- Vigència
  La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra del text de
  l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms
  i s’hagin complert tots els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui
  de forma expressa.

  Article 12.- Remissió normativa
  En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s´aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
  març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
  Tributaria, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
  DILIGENCIA D’APROVACIÓ
  • L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell
  Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007.
  • Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 15 d’octubre
  de 2009.
  • Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 13 d’octubre
  de 2011.

  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL TRACTAMENT DE RESIDUS INDUSTRIALS ASSIMILABLES A RESIDUS MUNICIPALS COMERCIALS A L’ABOCADOR COMARCAL DE LA GARROTXA
  Article 1.- Fonament legal i naturalesa
  En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
  reguladora de les bases de règim local, per l’article 152 en relació als 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març
  pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i per l’article 39.1.b) del Decret Legislatiu 4/2003 de
  4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal de
  la Garrotxa estableix la taxa per a la prestació del servei comarcal de tractament de residus industrials assimilables a residus
  municipals comercials a l’abocador comarcal de la Garrotxa.
  La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, de conformitat
  amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació
  de la taxa per la prestació del servei de tractament de residus industrials assimilables a residus municipals comercials a
  l’abocador comarcal de la Garrotxa per part d’aquest ens comarcal i dins el seu àmbit i territorial.
  Article 2.- Fet imposable
  Constitueix el fet imposable d´aquesta taxa el tractament dels residus industrials assimilables a residus municipals comercials,
  produïts dins l´àmbit territorial de la Comarca i que s´aboquen amb caràcter voluntari al dipòsit controlat de la Garrotxa.
  Es consideraran residus industrials assimilables a residus municipals comercials, els tipificats en l’article 8 d’aquesta
  ordenança o aquells que disposin dels permisos pertinents, de conformitat amb la legislació vigent i amb les condicions
  tècniques d´explotació.
  Neix el fet imposable en el moment que tenen entrada els residus industrials assimilables a residus municipals comercials al
  dipòsit controlat de la Garrotxa
  Article 3.- Exempcions
  No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors a la Llei Reguladora de les
  Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals.
  Article 4.-Subjectes passius
  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 36 de la Llei General
  Tributària que realitzin abocaments de residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials al
  dipòsit controlat de la Garrotxa.
  4.1 Com a substituts dels contribuents
  a) Els concessionaris que efectuen la recollida de residus sòlids industrials assimilables a residus municipals comercials, que
  podran repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els productors.
  b) Els transportistes de residus particulars que realitzin abocaments de residus sòlids originats a la indústria assimilables a
  residus municipals comercials.
  Article 5- Responsables tributaris
  Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que disposen els articles
  41 a 43 de la Llei General Tributària.
  Article 6.- Base imposable
  El pes dels residus sòlids originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials que s’aboquin al dipòsit
  controlat de la Garrotxa.
  Article 7.- Base liquidable
  Amb caràcter general serà igual a la base imposable.
  Article 8.- Quota tributària.
  La quota tributària consistirà en una quantitat fixada per a l’eliminació dels residus sòlids industrials assimilables a residus
  municipals comercials, relacionants en el llistat que es troba en la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya.
  “Article 9.- Tarifa
  9.1 S’estableixen a l’efecte la tarifa següent per cada tona abocada:
  a) Per tots els subjectes passius…………………………………………78,594523 euros/tona
  9.2 Els residus no identificables per simple observació que necessitin una caracterització analítica per esbrinar la seva
  composició, queden excloses de la llista de residus industrials admissibles al dipòsit controlat de la Garrotxa. Per tant, serà
  necessària la seva caracterització i les autoritzacions pertinents per permetre el seu abocament. Tots els costos derivats
  d’aquestes actuacions seran a càrrec del promotor.
  Article 10.- Bonificacions
  No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen a la tarifa d’aquesta taxa.
  Article 11.- Meritament i període impositiu
  La taxa es merita amb caràcter general, per als abocaments realitzats pel particular, en el moment d’entrada dels residus sòlids
  originats a la indústria assimilables a residus municipals comercials al dipòsit controlat de la Garrotxa.
  Article 12.- Normes de gestió
  12.1 Gestió:
  Per als abocaments que realitzin els particulars o empreses, com a subjectes passius, d´acord amb el que s´estableix en
  l´article 4, es procedirà en el moment de l´entrada al dipòsit controlat de la Garrotxa a pesar el vehicle que transporta els
  residus a abocar, i a registrar i verificar les dades d´identificació de l´usuari del servei i del tipus de residus que pretén
  abocar.
  Si s´autoritza l´abocament, una vegada realitzat -a la sortida de l´abocador- es torna a pesar el vehicle i s’obté la tara, que
  deduïda del pes total anterior donarà el pes dels residus abocats.
  Es lliurarà a l´usuari un tiquet de la pesada i se’n trametrà còpia al Consell Comarcal de la Garrotxa.
  12.2 Liquidació:
  La liquidació serà el resultant de la suma dels abocaments realitzats durant el mes, d’acord amb les dades d´entrada al dipòsit
  controlat de la Garrotxa, multiplicat per la tarifa, per tal d´obtenir la quota tributària a ingressar.
  El Consell Comarcal de la Garrotxa liquidarà mensualment al productor mitjançant rebut bancari el qual es girarà a 60 dies
  des de la data d’expedició. Els productors que no vulguin domiciliar aquests rebuts també hauran de liquidar la taxa en el
  termini de 60 dies a través de transferència bancària al compte que determini el Consell Comarcal o enviant un xec nominatiu
  al Consell Comarcal.

  Article 13.- Vigència
  La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra del text de
  l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms
  i s’hagin complert tots els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui
  de forma expressa.
  Article 14.- Remissió normativa
  En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
  març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
  Tributaria, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
  DILIGENCIA D’APROVACIÓ
  – L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell
  Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007
  – Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 15 d’octubre
  de 2009.
  – Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 13 d’octubre
  de 2011.

  ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA FISCAL T006 PER A LA LEGALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL, DELS ESPECTACLES PÚBLICS I LES ACTIVITATS RECREATIVES, AIXÍ COM L’EMISSIÓ D’INFORMES DE SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS I CORRESPONENTS VISITES DE COMPROVACIÓ
  Article 1. Fonament legal i naturalesa
  En ús de les potestats que confereixen a la comarca, com a ens local de caràcter territorial, els articles 6.1 i 8.1.b) del Decret Legislatiu
  2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 39.1.b) del Decret
  Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya, i l’article 152 del
  Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Consell
  Comarcal de la Garrotxa estableix la “Taxa per la realització de la tramitació administrativa i la realització dels informes tècnics de
  les activitats incloses dins l’àmbit de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i de les
  activitats innòcues”, aquestes últimes excloses de la Llei 20/2009 però emparades pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i el
  Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
  La present Ordenança Fiscal té com a objectius desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic aplicable, de conformitat
  amb la regulació prevista en els articles del 20 al 27 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la aplicació de
  la taxa relativa a la prestació dels serveis de tramitació administrativa prestats pels serveis del Consell Comarcal. Concretament
  queden afectats per aquesta taxa els serveis de control i informes tècnics emesos pels serveis del Consorci SIGMA i de la
  Ponència Ambiental Comarcal (òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal) relatius a les activitats que es sotmeten als
  règims d’autorització i llicència ambiental i comunicació que estableix la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
  ambiental de les activitats. També s’aplica als actes de control i inspecció (inicials i periòdics) que s’han de sotmetre les activitats
  innòcues, als canvis substancials i no substancials de les activitats, sonometries, informes i certificats que afecten a la intervenció
  administrativa de les activitats, als règims de llicència i comunicació municipals pel que afecta a les activitats recreatives i els
  espectacles públics sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol i al seu reglament de desplegament aprovat pel Decret 112/2010 de
  31 d’agost i, a l’emissió d’informes i visites de comprovació en matèria d’incendis establerts per la Llei 3/2010, de 18 de febrer,
  de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
  Les activitats de control i d’intervenció ambiental del Consell Comarcal són exercides en virtut del mandat de l’article 38.2 i
  3 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, o per delegació municipal de l’exercici de la competència de control i informe de les
  activitats del seu àmbit territorial.
  Article 2. Fet imposable
  Constitueix el fet imposable de les taxes regulades en aquesta Ordenança la prestació per part del serveis del Consell Comarcal
  (serveis tècnics del Consorci SIGMA i Ponència Ambiental Comarcal) de:
  – Els serveis i activitats tècniques i administratives de competència local establerts a la Llei 20/2009, per a la tramitació de
  les autoritzacions ambientals que concedeix la Generalitat de Catalunya, a què es troben sotmeses les activitats que es
  relacionen en l’annex I.
  – Els serveis tècnics i administratius derivats de la sol·licitud de les llicències ambientals, de les que, inexcusablement, han
  d’estar proveïts els establiments o locals on es desenvolupin activitats de les incloses als annexos II de la Llei 20/2009.
  – Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies a què resten sotmeses les activitats de l’annex III
  de la Llei 20/2009 i també les comunicacions d’activitats innòcues d’acord amb el Decret 179/1995 i Real Decret 1/1990.
  – Els serveis tècnics i administratius que comportin els controls i revisions de les activitats compreses en els apartats anteriors.
  – Els serveis tècnics i administratius derivats de l’adequació de les activitats existents, de conformitat amb la Llei 4/2004 i el
  Decret 50/2005.
  – Els serveis tècnics i administratius derivats de les comunicacions prèvies i llicències municipals a què resten sotmeses
  els espectacles públics i activitats recreatives d’acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
  espectacles i les activitats recreatives i el seu reglament de desplegament aprovat pel decret 112/2010, de 31 d’agost.
  – Els serveis tècnics i administratius derivats de l’emissió d’informes i visites de comprovació en matèria d’incendis establerts
  per la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures
  i edificis
  Tots els serveis que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels expedients per:
  3. Legalització ambiental d’activitat (obertura, trasllat i canvi substancial).
  4. A dequació ambiental d’activitat.
  5. Modificació i/o ampliació ambiental de l’activitat (canvis no substancials).
  6. Control ambiental periòdic
  7. Control inicial ambiental activitats annex II i IV
  8. Segones i successives visites de comprovació, informes d’assistència, sonometries, certificats o altres tràmits relacionats
  amb l’activitat.
  9. Legalització d’activitat recreativa i/o espectacle públic (llicència municipal o règim de comunicació prèvia).
  10. Legalització d’establiments, activitats, infraestructures i edificis en matèria d’incendis.
  Neix el fet imposable en el moment en que la documentació per la sol·licitud de tramitació, entra en el registre del Consell
  Comarcal o del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública, SIGMA, o cas, que aquella no es sol·liciti o la comunicació no
  s’efectuï, en el moment que es produeixi el requeriment de legalització de l’activitat o en el moment que s’hagi efectuat l’acte
  de control.
  Article 3. Exempcions i bonificacions
  No es concediran altres beneficis fiscals que els previstos en les normes amb rang de llei, posteriors a la Llei Reguladora de les
  Hisendes Locals, o derivats de Tractats Internacionals.
  També s’aplicaran els supòsits d’exempcions i bonificacions que prevegin les ordenances fiscals aprovades pels ajuntaments
  que siguin subjectes passius de la present taxa.
  Article 4. Subjectes passius
  Són subjectes passius els ajuntaments de la comarca de la Garrotxa, en el terme municipal dels quals es desenvoluparà
  l’activitat que es pretenen legalitzar o que s’han de sotmetre a control d’acord amb els termes de la present ordenança.
  Com a responsables subsidiaris dels contribuents:
  En el supòsit d’haver obert l’establiment sense la preceptiva autorització o llicència ambiental, o sense haver efectuat la
  pertinent comunicació, es constitueix en subjecte passiu d’aquesta taxa la persona física o jurídica que desenvolupi l’activitat.
  Article 5. Responsables tributaris
  Les responsabilitats respecte de les obligacions tributàries es determinarà i exigirà d’acord amb allò que disposen els articles
  41 a 43 de la Llei General Tributària.
  Article 6. Quota tributària
  La quota tributària es correspon amb els costos imputats a la tramitació administrativa i la realització dels informes tècnics i
  de control necessaris, i consistirà en una quantitat fixada per als següents conceptes:
  • Legalitzacions (Autoritzacions – Llicències ambientals – Règim de comunicació prèvia/trasllats/canvis substancials):
  Sol·licitud presentada per tal d’obrir una activitat, o bé per a traslladar-se de local, o bé perquè l’activitat existent ha sofert
  canvis substancials que requereixen disposar d’una nova llicència.
  La legalització d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a la Llei 11/2009, de 6 de juliol es regeix únicament per
  les quotes fixades en el punt 6è d’aquest mateix article.
  TIPUS ACTIVITAT
  ANNEX I – autorització……………………………………………………………………………………………………………………………………….715,39 €
  ANNEX II – llicència ambiental per ajuntaments que no han aprovat la delegació de la competència
  de tramitació i control administratiu d’activitats:…………………………………………………………………………………858,46 €
  – per ajuntaments que tenen delegada al Consell Comarcal la competència de
  tramitació i control administratiu d’activitats:………………………………………………………………………………………715,39 €
  – per ajuntaments que tenen delegada al Consell Comarcal la competència de
  tramitació i control administratiu d’activitats, però no els informes de seguretat
  en cas d’incendi:………………………………………………………………………………………………………………………………….786,93 €
  ANNEX III – règim comunicació (*)………………………………………………………………………………………………………………………..528,84 €
  – tramitació sense informes de seguretat……………………………………………………………………………………………….593,56 €
  INNOCUA – règim comunicació (*)………………………………………………………………………………………………………………………..406,03 €
  – tramitació sense informes de seguretat……………………………………………………………………………………………….431,45 €
  (*) la taxa inclou la primera visita de comprovació.
  11. Canvi de titular d’una activitat:
  Sol·licitud presentada per incloure en la llicència preexistent, l’ampliació i/o modificació que es fa en una activitat, sense que
  això suposi un canvi substancial.
  TIPUS ACTIVITAT
  ANNEX I……………………………………………..65,93 €
  ANNEX II…………………………………………….65,93 €
  ANNEX III…………………………………………..65,93 €
  INNOCUA …………………………………………..65,93 €
  12. Control periòdic de les activitats i adequacions:
  Inspecció a què periòdicament cal sotmetre l’activitat per comprovar que s’adapta a les determinacions ambientals legals i a
  les fixades en la llicència.
  TIPUS ACTIVITAT
  ANNEX I (*)………………………………………………………… 126,78 €
  ANNEX II i llicència activitat recreativa……………… 588,24 €
  ANNEX III i comunicació activitat recreativa……… 324,77 €
  INNOCUA ………………………………………………………….. 173,26 €
  (*) no inclou la inspecció
  13. Control inicial d’activitat:
  Inspecció que es realitza en el període de posada en marxa de les instal·lacions a l’inici de l’activitat per tal de verificar que
  l’activitat compleix amb les determinacions fixades a l’autorització o llicència ambiental.
  TIPUS ACTIVITAT
  ANNEX II i IV…………………………………………………….. 588,24 €
  ANNEX III………………………………………………………….. 192,60 €
  Innòcues……………………………………………………………… 118,38 €
  14. Legalització espectacles públics i activitats recreatives
  CONCEPTE
  Llicència municipal……………………………………………… 894,24 €
  Règim comunicació…………………………………………….. 746,01 €

  15. Altres actuacions relacionades amb activitats:
  TIPUS ACTIVITAT
  Informes d’assistència i canvis no substancials…………………………… 95,00 €
  Sonometries nocturnes……………………………………………………………… 259,05 €
  Sonometries diürnes…………………………………………………………………. 175,10 €
  Segones i successives comprovacions (annex II i III)…………………. 126,80 €
  Segones i successives comprovacions (innòcues)……………………….. 81,41 €
  Certificats…………………………………………………………………………………… 40,33 €
  16. Informes de seguretat en matèria d’incendis i visita de comprovació
  TRANSFERÈNCIA AL CONSELL
  Informes de seguretat lligats a obra nova (llicència d’obres)……………………………………………………………………………………..227,70 €
  Informes de seguretat lligats a l’assignació d’ús (activitats sense obres-llicència d’activitats)……………………………………..95,00 €
  Article 7. Meritament
  La taxa es merita amb caràcter general, una vegada realitzada la tramitació administrativa i la realització dels informes o els
  actes de control.
  Article 8. Normes de gestió
  La gestió de la taxa la farà la tresoreria del Consell Comarcal de la Garrotxa, d’acord amb els seus procediments administratius
  ordinaris.
  La liquidació de la taxa amb caràcter general serà el d’emissió d’una liquidació anual als ajuntaments de la comarca. El
  règim d’ingrés per part dels Ajuntaments al Consell Comarcal es farà sempre contra presentació del corresponent document
  justificatiu.
  Els convenis de delegació de l’exercici de la competència del servei de tramitació i control administratiu de les activitats que
  s’estableixin entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal, podran establir les especificitats del règim de gestió
  i liquidació de la present taxa.
  Article 9. Vigència
  La present ordenança fiscal entrarà en vigor definitivament a partir del dia següent a la publicació integra del text de
  l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, una vegada els acords d’imposició i ordenació esdevinguin ferms
  i s’hagin complert tots els tràmits que fixa la legislació vigent. L’ordenança restarà vigent fins que no es derogui o modifiqui
  de forma expressa.
  Article 10. Remissió normativa
  En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s’aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
  març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
  Tributaria, i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
  DILIGENCIA D’APROVACIÓ
  − L’acord d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del Consell
  Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de juliol de 2010.
  − L’acord de modificació d’imposició i ordenació d’aquesta taxa va ser adoptat i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple
  del Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 9 de desembre de 2010.
  − Modificació de la taxa adoptada en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 13 d’octubre
  de 2011.

  ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC CORRESPONENT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADORS ESCOLARS.
  Article 1.- Fonament legal
  De conformitat amb l’article 39.1.e) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei
  sobre l’organització comarcal de Catalunya i fent ús de les facultats concedides pels articles 41 al 47 i 127 del Reial Decret
  Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Consell Comarcal estableix el preu públic corresponent a la prestació del servei de menjadors escolars de la comarca que gestiona i
  presta el Consell Comarcal de la Garrotxa.
  Article 2.- Naixement de l’obligació
  L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei de menjador escolar, si bé el Consell
  Comarcal podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del Reial Decret Legislatiu 2/2004
  de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  Article 3.- Exempcions
  Queden exempts de pagar la taxa del servei de menjador escolar:
  – A quells alumnes, considerats alumnes amb necessitats educatives específiques, que no van al centre que els correspon per
  mapa escolar i així ho determina la resolució del Departament d’Educació.
  Article 4.- Obligats al pagament
  Estan obligats al pagament totes les persones físiques o jurídiques que siguin usuàries o beneficiaries del menjador escolar,
  tant si són alumnes com si són mestres o altra persona degudament autoritzada que sol·liciti el servei.
  En el cas dels alumnes, pel fet d’ésser menors d’edat, el pagament correspondrà als pares, als tutors o als representants legals
  o als responsables dels beneficiaris.
  Article 5.- Quantia
  El preu públic es determinarà en funció dels imports fixats pels menjadors escolars dels centres docents que gestiona el
  Consell Comarcal de la Garrotxa pel curs escolar 2010/2011:
  CEIP LES ESCOMES de Sant Jaume de Llierca
  1. L’alumne habitual o fix……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6,49 €
  2. L’alumne que usa esporàdicament el servei………………………………………………………………………………………………………………8,19 €
  3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del
  servei habitualment…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4,12 €
  4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i
  no fan ús del servei habitualment…………………………………………………………………………………………………………………………….5,36 €
  LLAR D’INFANTS de Sant Jaume de Llierca
  1. Dinar…………………………………………… 3,85 €
  2. Berenar………………………………………… 0,33 €
  CEIP EL MORROT d’Olot
  1. L’alumne habitual o fix……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5,90 €
  2. L’alumne que usa esporàdicament el servei………………………………………………………………………………………………………………7,67 €
  3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús
  del servei habitualment……………………………………………………………………………………………………………………………………………..4,17 €
  4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no
  fan ús del servei habitualment…………………………………………………………………………………………………………………………………..5,42 €
  CEIP ESCOLA LLAR LLUÍS MARIA MESTRES I MARTÍ d’Olot
  1. L’alumne habitual o fix……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5,50 €
  2. L’alumne que usa esporàdicament el servei………………………………………………………………………………………………………………7,15 €
  3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del servei
  habitualment…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4,02 €
  4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan
  ús del servei habitualment………………………………………………………………………………………………………………………………………..5,23 €
  CEIP MONTPALAU d’Argelaguer
  1. L’alumne habitual o fix……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6,76 €
  2. L’alumne que usa esporàdicament el servei………………………………………………………………………………………………………………8,62 €
  3. Els mestres i professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i fan ús del
  servei habitualment…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4,50 €
  4. Els mestres, professors i personal no docent que no han d’utilitzar el servei de monitors i no fan
  ús del servei habitualment………………………………………………………………………………………………………………………………………..5,85 €
  CEIP SANT ROC d’Olot
  1. Dinar………………………………………………….3,21 €
  Segons el reglament de funcionament del servei de menjadors escolars del Consell Comarcal de la Garrotxa es considera
  usuari fix aquell que fa ús del servei com a mínim 3 dies a la setmana i usuari esporàdic aquell que fa ús del servei i ho
  comunica al centre el mateix dia abans de les 10 del matí.
  En cas d’absència d’un usuari fix es cobrarà el 30% del preu del menú per cada dia que l’usuari falti al menjador en concepte
  de despeses fixes del servei i amb un màxim de 3 dies lectius consecutius. A partir del 4rt dia ja no es cobrarà.”
  Article 6.- Bonificacions
  Per acollir-se a les bonificacions, caldrà haver presentat al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol.licitud d’ajuts dins el termini
  que estableix la convocatòria anual.
  – A l’usuari que se li hagi concedit alguna de les modalitats d’ajut de menjador se li descomptarà l’import subvencionat de la
  tarifa que li correspondria pagar.
  – Igualment es descomptarà, si s’escau i a qui li pertoqui, l’import de les possibles aportacions d’altres administracions i/o
  entitats.
  Article 7.-Normes de gestió
  L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei, que es fixa en el moment que es concedeix
  l’autorització. El beneficiari del servei o el seu tutor legal facilitaran al Consell Comarcal l’autorització necessària per fer
  efectiu el pagament mitjançant domiciliació bancària .
  El cobrament del preu públic de menjador escolar es farà per rebut bancari i per mesos vençuts.
  L’import de les absències es cobrarà durant un màxim de tres dies lectius consecutius. A partir del quart dia ja no es cobrarà,
  entenent que l’usuari no fa ús del servei per raons de malaltia o qualsevol altra que ho justifiqui.
  Article 8.- Impagament
  En cas d’impagament el beneficiari serà exclòs del servei i se seguirà el procediment de constrenyiment en via executiva
  prevista en el Reglament General de Recaptació.
  Article 9.- Publicitat
  L’acord d’establiment d’aquests preus públic es publicaran al Butlletí Oficial de la província de Girona i es faran públics en el
  tauler d’anuncis de la Corporació i als centres educatius corresponents.
  Article 10.- Vigència
  El preu públic entrarà en vigor definitivament quan esdevingui ferm mitjançant la publicació íntegra del text de l’ordenança
  en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i fins que no es derogui o modifiqui de forma expressa.
  Article 11.- Remissió normativa
  En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, s´aplicarà el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març
  pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 8/1989, de 13 d’ abril de taxes i preus públics,
  i el Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació.
  DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ:
  – L’acord d’establiment i ordenació d’aquests preus públics va ser adoptada i la seva ordenança va ser aprovada pel Ple del
  Consell Comarcal de la Garrotxa, en sessió portada a terme el dia 8 de novembre de 2007.
  – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 10 de juliol
  de 2008.
  – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 9 de juliol
  de 2009.
  – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 8 de juliol
  de 2010.
  – Modificació del preu públic adoptat en la sessió del Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa corresponent al dia 13 d’octubre de 2011.

  Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, La Vall d´en Bas, La Vall de Bianya, Les Planes d’Hostoles, Les Preses, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza, Tortellà

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: