Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Plà d’Ordenació Urbanistica Municipal d’Argelaguer (POUM), àrea fluvial del riu Llierca (Cales de Llierca, S.A. i Cales Yesos i Cementos de Olot S.A. CYCOSA)

Posted by lejarza en 28 agosto, 2011


Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Olot/Girona: Plà d’Ordenació Urbanistica Municipal d’Argelaguer (POUM), àrea fluvial del riu Llierca (Cales de Llierca, S.A. i Cales Yesos i Cementos de Olot S.A. CYCOSA).-Ajuntament d´Argelaguer, Instancia Registre d´Entrada núm 121 de 15-02-2011. Alcalde-President: Josep Dorca Serrat:
Juan Rodriguez Lejarza, major d’edat, amb DNI núm 1X9XXX373M, vei d’Argelaguer amb domicili a efectes de notificació, Carrer Major, 26 (17583).
A LA COMISSIÓ PERMANENT, per al seguiment i redacció del Plà d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argelaguer (POUM).
EXPOSO:
El sotasignant manifiesta que en data del 4 de Decembre de 2009 i amb registre d’entrada n° 695 va demanar participar en el Plà Especial Urbanístic (PEU), corresponent a l´àrea fluvial del riu Llierca (Cales de Llierca, S.A. i Cales Yesos i Cementos de Olot S.A. CYCOSA) dins del Plà d’Ordenació Urbanistica Municipal d’Argelaguer (POUM).
MANIFESTA:
Que a data d’avui, 14 de Febrer de 2011, no se m’ha permès el dret a la participació ciutadana a aplicar durant el procés de tramitació del Plà d’Ordenació Urbanística Municipal, requísít imprescindible d’un POUM que ha de regir els destins urbanístics d’Argelaguer els següents vint anys.
DEMANO:
Que tot seguit s’obri un període de Participació Ciutadana real, perquè cada ciutadà -inclós, jo mateix- pugui defensar els seus punts de vista, encarats al futur.

5 comentarios para “Plà d’Ordenació Urbanistica Municipal d’Argelaguer (POUM), àrea fluvial del riu Llierca (Cales de Llierca, S.A. i Cales Yesos i Cementos de Olot S.A. CYCOSA)”

 1. lejarza said

  Argelaguer/Olot (Vall del Llierca): Seguiment i redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argelaguer (POUM).-Ajuntament d´Argelaguer, Instancia Registre d´Entrada núm 695 de 04-12-2009. Alcalde-President: Josep Dorca Serrat:
  Juan Rodriguez Lejarza, major d’edat, amb DNI núm. 149XXX73-M, vei d’Argelaguer amb domicili a efectes de notificació a Argelaguer, Carrer Major,XX-17583.
  A LA COMISSIÓ PERMANENT, per al seguiment i redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Argelaguer (POUM).
  EXPOSO:
  El sotasignant manifesta que vist el INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR DEL AVANT PLA, considera que no es recull suficientment els impactes mediambientals relatius a les empreses CALES DE LLIERCA, S.A, CYCOSA (Cales Yesos y Cementos de Olot, S.A), tenin en compte que és el problema mediambiental mes greu dél municipi d’Argelaguer (Vall del Llierca).
  Per exemple, detall que no s’esmenta en cap lloc, és que l’empresa CALES DE LLIERCA, S.A. rep anualment autoritzacions -KIOTO/canvi climátic- per l’emisió de CO2 a 1’atmósfera. Tanmateix, emiteix més CO2 de l’autoritzat ja que no hi ha cap control.
  Tampoc trobem en cap lloc esment del riu Llierca, aquest és un riu subterràni que desaigüa al Llac de Banyoles (Pla de L´Estany).
  Fins el present no es coneix cap actuació positiva de les administracions responsables de l´àrea, tant sigui municipal com comarcal (Consell Comarcal de la Garrotxa SIGMA).
  Que el sotasignat, observant que cap autoritat coneguda actúa en preservació del mediambient, d’aquesta àrea, i després de diferents contactes amb dites autoritats sense resultats (tenen abandonat aquests espais en mans d’empresaris privats), anar fent diferents actuacions per salvaguardà dels interessos ecológics i económics del municipi d’Argelaguer.
  Que assaventat qué es proposa un Plà Especial Urbanístic (PEU), en aquesta àrea del riu Llierca, i consíderant que és d’interès les actuacions realitzades, que constant documentalment, li remiteixo la següent documentació annexa a aquesta instáncia: Documcnt- DOC 1, págs. 1/13. Document- DOC 2, págs. 1/ 19. Document- DOC 3, págs. 1/8. Docurnent-DOC 4. págs. 1/3. Document- DOC 5, págs 1/10.
  DEMANO:
  Que el sotasignant, Juan Rodríguez Lejarza, estàn interessat en la recuperació d’aquest espai, en benefici dels veïns d’Argelaguer, vol i considera oportú participar des de l’inici fins la seva implantació en el territori del Plà Especial Urbanístic (PEU), doncs el coneixament d’aquesta àrea del riu Llierca per part meva és suficientment elevat. Esperant les seves noticies en quant comencem a treballar aquest tema, em despedeixó atentament. Argelaguer, 4 de desembre de 2009. Firmat: Juan Rodriguez i Lejarza

  Argelaguer, Sales de Llierca, Sant Jaume de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols, Sant Aniol de Finestres, Besalú, Beuda, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Olot, Castellfollit de la Roca, Les Preses, Riudaura, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d´en Bas, Mieres, Santa Pau Garrotxa Girona Lleida Tarragona Barcelona Catalunya Espanya Lejarza

 2. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  Núm. 98 – 23 de maig de 2014
  Núm. 5346
  AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
  Anunci de formalització d’un contracte de serveis
  Per acord de la Junta de Govern Local, de data 27 de març de
  2014, es va adjudicar el contracte administratiu relatiu al servei
  plurianual anomenat TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PLA
  D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANT JAUME
  DE LLIERCA, i la seva formalització es publica als efectes
  de l’article 154 del Text refós de la Llei de contractes del sector
  públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
  1. Entitat adjudicadora:
  a) Organisme: Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
  b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
  c) Número de expedient: 11/2013
  d) Adreça d’internet del perfil del contractant: http://www.santjaumedellierca.
  cat
  2. Objecte del contracte:
  a) Tipus de contracte: Serveis
  b) Descripció de l’objecte: L’execució dels treballs i tasques que
  comporta la revisió de les Normes subsidiàries de Sant Jaume
  de Llierca, que has de culminar amb la formulació del Pla
  d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Jaume de Llierca
  (POUM).
  c) CPV (referència de nomenclatura): 71240000-2 Serveis
  d’arquitectura, enginyeria i planificació.
  d) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: perfil del contractant
  de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, BOP i DOGC.
  e) Data de publicació de l’anunci de licitació: perfil del contractant
  (28-11-2013); BOP (27-11-2013) i DOGC (25-11-2013).
  3. Tramitació i procediment:
  a) Tramitació: Ordinària
  b) Procediment d’adjudicació: Obert, oferta econòmica més avantatjosa,
  diversos criteris d’adjudicació.
  4. Valor estimat del contracte:
  a) Import: noranta-un mil dos-cents vuitanta-nou euros amb vinti-
  sis cèntims (91.289,26 €) IVA exclòs.
  5. Pressupost base de licitació:
  a) Pressupost: noranta-un mil dos-cents vuitanta-nou euros amb
  vint-i-sis cèntims (91.289,26 €) IVA exclòs.
  6. Adjudicació:
  a) Data: Junta de Govern Local de 27 de març de 2014
  b) Contractista: TERRITORIS XLM, S.C.P.
  c) Nacionalitat: espanyola
  d) Import d’adjudicació: vuitanta-un mil dos-cents vuitanta-nou
  euros (81.289,00 €) IVA exclòs.
  e) Durada del contracte: 4 anys, a partir de la data de formalització
  del contracte, i es podrà prorrogar fins a un màxim de 2 anys
  més.
  7. Formalització del contracte:
  a) Data: 8 de maig de 2014
  Sant Jaume de Llierca, 13 de maig de 2014
  Ferran Puig i Estartús
  Alcalde ./.

 3. lejarza said

  Dades del document

  Tipus de document Anunci Data del document 26/06/2014 Número de control 14183012

  Organisme emissor Agència Catalana de l’Aigua

  CVE

  CVE-DOGC-A-14183012-2015

  Dades del DOGC Número 6823 Data 04/03/2015

  Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

  ANUNCI d’informació pública (ref. CC2012000001).

  Cales de Llierca, SA ha sol·licitat la modificació de característiques d’una concessió inscrita al Registre d’Aigües amb el número A-0010834 al seu favor per a usos industrials i sanitaris de l’empresa, ubicada al terme municipal d’Argelaguer (Garrotxa). La modificació consisteix en l’augment del cabal concessional, que passa de 75.000 a 100.000 m3 anuals, amb un cabal mitjà equivalent de 3,17 l/s, tot mantenint el cabal màxim instantani en 8 l/s.

  Es fa públic perquè tothom que hagi de formular-hi alguna al·legació l’adreci, per escrit, a l’Agència Catalana de l’Aigua, Departament de Concessions, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona, en el termini d’un mes a comptar des de la publicació d’aquest Anunci al DOGC, indicant la referència expressada a l’encapçalament. Així mateix, d’acord amb l’article 151.4 en relació amb el 128 del Reglament del domini públic hidràulic, durant el termini esmentat d’un mes, també s’admetran altres peticions que tinguin el mateix objecte que aquella o que hi siguin incompatibles. S’adverteix que es denegarà la tramitació posterior de qualsevol petició que comporti la utilització d’un cabal superior al doble del que figura en aquesta petició, llevat que el peticionari que pretengui sol·licitar un cabal superior al límit establert pugui acollir-se al que estableix l’article 105.3 del Reglament del domini públic hidràulic. En cas de presentar-se altres projectes en competència, l’obertura tindrà lloc a les oficines indicades, a les 11 hores del setè dia hàbil un cop finalitzat el termini de presentació de projectes. Aquests projectes es sotmetran a informació pública durant el termini d’un mes a partir del dia següent de la seva obertura perquè puguin ser examinats i es puguin presentar al·legacions per escrit, en hores d’oficina i en les dependències indicades.

  Barcelona, 26 de juny de 2014

  Elena Pignatelli Garrigós Cap del Departament de Concessions

 4. lejarza said

  Dades del document Tipus de document Resolució Data del document 17/06/2015

  Número del document TES/1546/2015 Número de control 15189063

  Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

  CVE

  CVE-DOGC-A-15189063-2015

  Dades del DOGC Número 6911 Data 13/07/2015

  Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

  RESOLUCIÓ TES/1546/2015, de 17 de juny, relativa a la modificació no substancial de l’autorització ambiental atorgada a l’empresa Cales de Llierca, SA, per a una activitat de fabricació de calç, del municipi d’Argelaguer (exp. G1CNS140137).

  Dades de l’expedient

  Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU): Girona.

  Data d’inici de l’expedient: 19 de setembre de 2014.

  Núm. de sol·licitud: G1CNS140137.

  Tipus d’expedient: modificació no substancial.

  Annex: I.

  Apartat:4.

  Subapartat: 1d.

  Epígraf DEI: 3.1.

  Núm. Establiment DEI: 1020.

  Descripció de l’activitat: fabricació de calç en forns, amb un capacitat superior a 50 tones dia.

  Ubicació: carrer Afores s/n, Argelaguer.

  Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental que s’adjunta en annex, i atès l’article 59 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d’11.12.2009),

  Resolc:

  -1 Considerar com a no substancial la modificació comunicada per l’empresa Cales de Llierca, SA, consistent en l’actualització de les dades de generació dels residus produïts i incorporar-la a l’autorització ambiental atorgada en data 3 de març de 2009 amb el número d’expedient G1CNS140137. L’avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment són les que detalla la Proposta de resolució annexa.

  -2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l’article 30.1 de l’esmentada Llei 20/2009, del 4 de desembre.

  -3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web de Departament de Territori i Sostenibilitat http://www.gencat.cat/territori, seguint els apartats: Medi ambient i sostenibilitat > Empresa i producció sostenible > Prevenció i control d’activitats > Autoritzacions ambientals.

  Barcelona, 17 de juny de 2015

  P. d. (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, DOGC núm. 6060, de 6.2.2012)

  Josep Enric Llebot i Rabagliati

  Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat

 5. lejarza said

  Argelaguer Garrotxa Cales de Llierca vol obrir-se pas al mercat internacional

  Cales de Llierca, empresa dedicada a la fabricació d’àrids calcaris, òxid de calci, hidròxid de calci i carbonat de calci, participarà a finals de mes a Turquia en una de les fires considerades referents del sector, la Paintistanbul & Turkoat.

  La firma, situada a Argelaguer i que pertany al grup Calcinor, s’ha proposat augmentar la seva presència en el mercat internacional, bàsicament amb el seu producte estel·lar, el carbonat de calci precipitat (PCC), que comercialitza amb la marca Calprec, i que és líder internacional en el seu gènere. Es tracta d’un ingredient de pintures i de materials segellants i que és present en molts objectes quotidians, com per exemple el PVC, els tints i en automòbils, i fins i tot en productes alimentaris, entre altres aplicacions. En el marc de l’estratègia per obrir-se pas al mercat internacional, recentment Cales de Llierca també ha estat present a les fires alemanyes European Coatings Show, de Nuremberg, i K-Show, de Dusseldorf.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: