Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Archive for 1 julio 2011

Argelaguer com abans

Posted by lejarza en 1 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Olot/Girona: Argelaguer com abans.-Ara, després de la tragèdia de la guerra, de la llarga nit del franquisme, i instal·lats en una suposada democràcia monàrquica, ens trobem en la mateixa situació de sempre en Argelaguer, sense poder polític, sense prou capacitat per controlar els aspectes de la vida quotidiana que són bàsics per assegurar-nos un futur i el que és pitjor: sense unes mínimes perspectives de canvi en un futur previsible. Només podem comptar amb nosaltres mateixos, com abans, com sempre. Aquesta és la crua realitat i qui no la vulgui veure s´enganya.
Ningú que tingui dos dits de seny i que s´hagi aturat, encara que només sigui un instant, per observar, amb un cert allunyament i objectivitat, el panorama que presenta el nostre poble d´Argelaguer, no podrà sinó constatar tot un conjunt de fal·làcies, d´enganys i d´il·lusions sense cap mena de contacte amb la realitat.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

Argelaguer mapa de capacitat acústica municipal

Posted by lejarza en 1 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Olot/Girona: Argelaguer mapa de capacitat acústica municipal.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 104 – 31 de maig de 2011 Núm. 7341 Ajuntament d´Argelaguer (Garrotxa).

Anunci sobre l’aprovació inicial del mapa de capacitat acústica municipal.

El Ple de l’Ajuntament d’Argelaguer, en sessió de data 18 de maig de 2011, va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi d’Argelaguer, el qual es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte al BOP de Girona, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo a la secretaria de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic i formular les al·legacions que considerin oportunes.

En cas de no presentar-se reclamacions, esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord. Argelaguer, 20 de maig de 2011 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

Argelaguer accidents en el transport de matèries perilloses

Posted by lejarza en 1 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Olot/Girona: Argelaguer accidents en el transport de matèries perilloses.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 99 – 24 de maig de 2011 Núm. 7000 Ajuntament d´Argelaguer (Garrotxa). Edicte sobre l’aprovació inicial del Manual d’Actuació per accidents en el transport de matèries perilloses que s’integraran al Pla de Protecció Civil. El Ple de l’ajuntament de data 17 de març de 2011 ha aprovat el Manual d’Actuació per accidents en el transport de matèries perilloses que s’integraran al Pla de Protecció Civil d’aquest municipi, el qual es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte al BOP de Girona, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo a la secretaria de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic i formular les al·legacions que considerin oportunes. En cas de no presentar-se reclamacions, esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat d’adoptar un nou acord. Argelaguer, 29 d’abril de 2011 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell

Posted by lejarza en 1 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà: Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell.-L’Ajuntament de Montagut i Oix, en un dels seus darrers plens, va aprovar els Estatuts de la Mancomunitat del Gomarell. Es una agrupació amb l’objecte de gestionar les instal·lacions que conformen la Xarxa bàsica en alta subministradora de les aigües provinents de l´Alta Garrotxa. Els municipis que formen part d’aquesta entitat són Argelaguer (Vall del Llierca) i Tortellà.

La constitució d’aquesta mancomunitat permetrà obtenir la concessió del dret d’aigües i facilitarà la gestió de les instal·lacions que conformen la xarxa bàsica, el Gomarell proporciona l’aigua potable, aquesta captació és explotada pel Consorci format pels municipis de Tortellà, Montagut i Argelaguer. El cabal d’explotació de la captació en època de màxim consum arriba fins a 937 m³/dia dels quals Montagut i Oix consumeix 576 m³/dia, Tortellà 191 m³/dia i Argelaguer 170 m³/dia.

El sistema de subministrament d´aigua potable d’Argelaguer disposa de dos dipòsits de 30 m³ cadascú, amb un volum total de reserva de 60 m³. Estan situats a Can Xac Vell, al nord del municipi, que és una de les zones més altes del municipi. La funció dels dipòsits reguladors és la d’emmagatzemar, regular l’aigua que s’extreu de la captacio i posteriorment distribuir a la xarxa d’abastament. El sistema s’abasteix d’un pou situat a la Plaça de la Generalitat, i de la connexió a la xarxa Gomarell.

El nucli urbà d´Argelaguer reuneix el 75% de la població, la qual cosa facilita l’abastament d’aigua potable.

El municipi d’Argelaguer compta amb un Pla director d’abastament d’aigua potable des de l’abril de 2008.

El Gomarell, està situat on s’acaben les gorges de Sant Aniol per arribar ha de seguir-se la direccio: Sadernes-Ermita de Santa Cecília de Sadernes-Cova del Lladre-El Gomarell. El Gomarell també es conegut com la “platja de la calma”.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 4 Comments »

Argelaguer pressupost general i plantilla de personal per a l’exercici any 2011

Posted by lejarza en 1 julio, 2011

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Argelaguer pressupost general i plantilla de personal per a l’exercici any 2011.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 111 – 9 de juny de 2011 Núm. 7776 Ajuntament d´Argelaguer (Garrotxa).
Edicte d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2011.
No havent-se presentat reclamacions contra l’acord de Ple de data 17 de març de 2011, d’aprovació inicial del pressupost general de la corporació i la plantilla del personal, per a l’exercici 2011, el qual es va exposar al públic mitjançant edicte publicat en el BOP núm. 60, de 28 de març de 2011, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, l’acord d’aprovació inicial ha quedat elevat a definitiu, i es procedeix a publicar el resum a nivell de capítols, en compliment del que disposa l’article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
ESTAT DE DESPESES: A) OPERACIONS CORRENTS:
Cap. 1 Despeses personals 106.625,00€. Cap. 2 Despeses béns i serveis 223.750,00 Cap. 3 Interessos 100,00. Cap. 4 Transferències corrents 17.456,00.
B) OPERACIONS DE CAPITAL: Cap.6 Inversions reals 51.195,00. TOTAL DESPESES 399.126,00
ESTAT D’INGRESSOS: A) OPERACIONS CORRENTS: Cap. 1 Impostos directes 140.500,00. Cap. 2 Impostos indirectes 6.000,00. Cap. 3 Taxes i altres ingressos 77.800,00. Cap. 4 Transferències corrents 125.226,00. Cap. 5 Ingressos patrimonials 8.700,00.
B) OPERACIONS DE CAPITAL: Cap. 7 Transferències de capital 40.900,00.
TOTAL INGRESSOS 399.126,00.
PLANTILLA ANUAL DE PERSONAL Personal funcionari: Secretaria-intervenció 1 (*).
Personal laboral: Administrativa 1. Aux. Administrativa (consultori) 1 (A temps parcial). Aux. Administrativa (sala lectura) 1 (A temps parcial). Peó 1 (A temps parcial).
Contra l’acord d’aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se recurs contenciós- administratiu, en la forma i terminis que estableix l’esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l’article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
* Plaça agrupada amb el municipi de Sales de Llierca, a Argelaguer li pertoca el 80%. Argelaguer, 20 de maig de 2011 Josep Dorca i Serrat Alcalde

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | Leave a Comment »

Memorial Fluvià

Posted by lejarza en 1 julio, 2011

Xavier Puigvert i Gurt: Memorial Fluvià.-Essent una comarca (la Garrotxa) amb predomini de topònims preromans per a valls, muntanyes i rius (Aguja, Bas, Llierca…), sorprèn que el principal corrent d’aigua garrotxí tingui un nom d’origen clarament romà. I encara més si tenim en compte que els congèneres propers que li són equivalents pateixen una deficiència manifesta de romanitat: el Tec, la Tet, la Muga, el Ser, el Ter…
Actualment, el Fluvià és anomenat així des del Collsacabra a Sant Pere Pescador, tot i que dos geògrafs dels primers segles de la nostra era, Pomponi Mela i Claudi Ptolomeu, en van anotar l´ètim original: “flumen Clodianus”. Aquest nom antic es va esvair fins que, en ple segle XVI, l´arxiver i historiador Francesc Tarafa el va identificar i, posteriorment, Jeroni Pujades i Père de Marca van divulgar aquella valuosa informació en els seus llibres. Unes troballes de savis sense transcendència al carrer, però que permeten entendre la formació del nom modern: en una época molt reculada, “Clodianus” -després de suplantar una denominació indigeta (tribu) anterior- hauria passat a “Fluvianus” per influència de “fluvius”, riu. Fins i tot, Joan Coromines planteja la possibilitat d’una forma intermèdia “flum Glovià” abans d’arribar al definitiu “Fluvià”.
Si l´origen sembla ben enfocat, més enterbolida es veu la raó per la qual el curs fluvial va adoptar un nom de persona. El sufix “anus” que l´acompanya indica pertinença i, per tant, “flumen Clodianus” s’hauria de traduir com a “riu de Clodi o Claudi”, una traducció paral-lela a l’atribuïda al “Mons Claudianus” d´Egipte, un campament miner establert per l´emperador Claudi. Aquí no podem recórrer a cap epònim cesarià directe, tot i que sí a un d´indirecte. Perquè entre els patrons de la ciutat romana d’Empúries -coneguts per inscripcions del període republicà en homenatge a alts funcionaris itàlics- ocupa un lloc Appius Claudius Pulcher, governador de la Hispània Citerior (33-32 a.n.e). Se´l considera un dels lloctinents de Juli Cèsar i Octavi encarregats de l´assignació de terres a soldats veterans i, per tant, de l´estructuració agrària entre Empúries i Pontós, per on discorre el Fluvià. El record de la seva hipotètica intervenció parcel-lària explicaria que el seu nom primer riberegés i després sirgués riu amunt. Un august record viu en el territori, no pas en la memòria dels seus habitants.

Posted in Uncategorized | Etiquetado: | 1 Comment »