Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Tortellà informació pública del cartipàs municipal 2011

Posted by lejarza en 20 julio, 2011


Tortellà (Vall del Llierca) informació pública del cartipàs municipal 2011 (by lejarza)

Tortellà (Vall del Llierca) informació pública del cartipàs municipal 2011 (by lejarza)

Vall del Llierca, Argelaguer/Tortellà/Girona: Tortellà informació pública del cartipàs municipal 2011.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 138 – 20 de juliol de 2011 Núm. 9518 Ajuntament de Tortellà (Garrotxa).
Anunci d’informació pública del cartipàs municipal 2011. a) Per Decret d’Alcaldia núm. 71/11, 17 de juny de 2011, es va adoptar els següents acords:
“Relació de fets
1. El dia 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions municipals. 2. El dia 11 de juny de 2011 es va dur a terme la constitució de la nova corporació local. 3. Correspon a l’alcalde la designació dels tinents d’alcalde.
Fonaments de dret
– Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(articles 20 a 23). – Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (articles 48, 53.2, 55 i 56). – Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (articles 35, 38, 41, 43.3 i 46 a 48).
Per tant, Resolc
1. Designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Tortellà als regidors següents: Sr. Josep Reig i Canals. Sr. Josep Juanola i Picart.
Als Tinents d’Alcalde nomenats, prèvia acceptació del seu càrrec, els hi correspon substituir l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest per l’exercici de les seves atribucions. I que es considerà que accepten el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils a partir de la comunicació no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit.
2. Notificar personalment la present resolució a les persones de signades, que es considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província (BOP) per a la publicació del mateix, igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la seva signatura per l’Alcalde.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que es dugui a terme.”
b) Per Decret d’Alcaldia núm. 72/11, de 17 de juny de 2011, es va adoptar els següents acords:
“Relació de fets
1. El dia 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions municipals.. 2. El dia 11 de juny de 2011 es va dur a terme la constitució de la nova corporació local. 3. Correspon a l’alcalde la delegació de les pròpies competències en els termes previstos legalment
Fonaments de dret
– Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 21.3 i 23.4). – Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya (articles 53.3 i 56). – Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (articles 43, 44, 45 i 51). – Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (article 13).
Per tant, Resolc
1. Es reserva a l’alcaldia l’àrea de Governació , que tindrà competències en matèria de governació, representació institucional, personal, serveis municipals, urbanisme i obres públiques:
Assistit per:
a. Sr. Josep Reig i Canals b. Sr. Josep Juanola i Picart.
2. Delegar l’àrea d’Ensenyament i Cultura, que tindrà competències en matèria d’ensenyament, cultura, entitats, participació ciutadana, culte, justícia i noves tecnologies, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees al regidor: a. Sr. Josep Reig i Canals.
Assistit per:
b. Sra. Anna Freixas i Bernardo. c. Sr. Albert Masoliver i Frutos.
3. Delegar l’àrea de Sanitat i Benestar i Família, que tindrà competències en matèria de sanitat, benestar i família, medi ambient, agricultura, ramaderia, acció social, gent gran i Càrites, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees al regidor: a. Sr. Josep Juanola i Picart.
Assistit per:
b. Sr. Josep Reig i Canals. c. Sr. Ramon Bañón i López.
4. Delegar a l’àrea d’Esports, que tindrà competències en matèria d’esports, instal·lacions esportives, clubs i entitats esportives, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees a la regidora: a. Sra. Anna Freixas i Bernardo.
Assistit per:
b. Sr. Albert Masoliver i Frutos. c. Sr. Josep Reig i Canals.
5. Delegar l’àrea d’Economia i Finances, que tindrà competències en matèria d’economia i finances, pressupostos, promoció econòmica, turisme, comerç, indústria i fires, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees al regidor: a. Sr. Ramón Bañon i López.
Assistit per: b. Sr. Josep Juanola i Picart. c. Sr. Albert Masoliver i Frutos.
6. Delegar l’àrea de Joventut i Festes, que tindrà competències en matèria de festes, joventut i participació ciutadana, la delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d’aquestes àrees al regidor: a. Sr. Albert Masoliver i Frutos.
Assistit per: b. Sr. Josep Reig i Canals. c. Sra. Anna Freixas i Bernardo.
7. Notificar personalment la present resolució als regidors delegats, que es considerarà que han acceptat el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit, o cessament per l’Alcaldia.
8. Remetre la resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la seva signatura per l’alcalde.
9. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió plenària.”
c) Per Decret d’Alcaldia núm. 75/11 de data 23 de juny de 2011, pel qual es va adoptar els següents acords:
“Celebrades de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, vista la sessió constitutiva de l’Ajuntament de data 11 de juny de 2011, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que confereix a l’Ajuntament i els articles 4.1.a i 20.3 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i altra legislació concordant,
RESOLC:
1. Crear una Comissió Assessora per donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia i als regidors/es en els temes de les seves competències, integrada pels següents membres: a. Sr. Vicenç Serrat i Vilanova. b. Sr. Josep Mª Colomer i Trulls. c. Sr. Josep Torrent i Roca. d. Sr. Isidre Vila i Badosa.
2. A questa comissió celebraran reunions de caràcter bimensual l’últim dilluns de cada mes a les nou del vespre en el Saló de sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte, a excepció dels mesos d’agost i desembre.
3. Notificar aquest acord a tots els membres afectats.
4. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió plenària.“
d) Per Decret d’Alcaldia núm. 76/11 de data 23 de juny de 2011, pel qual es va adoptar els següents acords:
“Celebrades de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, vista la sessió constitutiva de l’Ajuntament de data 11 de juny de 2011, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que confereix a l’Ajuntament i els articles 4.1.a i 20.3 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i altra legislació concordant,
RESOLC
1. Crear els següents òrgans de participació sectorial, amb la finalitat de fomentar la participació dels ciutadans en els assumptes municipals: a. Consell sectorial de joventut. b. Consell sectorial d’entitats. c. Consell sectorial de benestar social. d. Consell sectorial de voluntariat.
2. A quests consells es reuniran preceptivament una vegada l’any dins del darrer trimestre de cada anualitat. Presidirà l’alcalde o el cap d’àrea en qui delegui.
3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió plenària.“
e) Per Decret d’Alcaldia núm. 81/11 de data 27 de juny de 2011, es va adoptar els següents acords:
“Atès que l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, regula les atribucions de l’alcalde.
Vist que l’article 21.3 de l’esmentada llei estableix que “L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, el cap superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral i les enunciades
en els paràgraf a), e), j), k), l) i m) de l’apartat 1 d’aquest article. No obstant, podrà delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de les atribucions contemplades en el paràgraf j)”.
RESOLC
Primer.- Delegar al Ple de la Corporació les competències següents que, d’acord amb l’article 21.3 de la Llei 7/1985, l’Alcalde pot delegar:
1. En matèria d’obres i urbanisme. Aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió l’Alcalde i estiguin previstos en el pressupost.
2. En matèria d’hisenda. Aprovació de despeses. Adquisició de béns i drets, béns immobles i béns mobles.
3. En matèria processal. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals.
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran que exercir pel Ple de la Corporació en els termes i dins els límits d’aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al BOP de Girona, d’acord amb allò disposat a l’article 44.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals de 28 de novembre de 1986.
Quart.- Ratificar la present Resolució en el proper Ple de la Corporació municipal.”
f) Per acord Plenari, de data 30 de juny de 2011, es van adoptar els següents acords:
“Primer.- Establir a efectes des del dia 11 de juny de 2011, data de constitució d’aquest Ajuntament, el règim d’indemnitzacions corresponents a cada àrea per representació, desenvolupament de funcions i gestió general.
Segon.- Aprovar el règim d’assistència als Plens per un import de 30€/sessió ordinària.
Tercer.- Els membres de la Corporació pel desenvolupament de les delegacions establertes per l’Alcaldia i representació a les àrees de: – Governació. – Ensenyament i Cultura. – Sanitat, Benestar i Família*. – Esports. – Economia i Hisenda*. – Joventut i Festes* correspondrà una indemnització anual com a màxim 875€, els regidors/ es que no tinguin dedicació exclusiva i/o parcial (*inclourà gestió, desplaçaments locals i telefonia mòbil).
Quart.- Establir una retribució pel càrrec d’alcaldia i governació, per una quantitat mensual de 575€ bruts per desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació parcial, i serà donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social i se li practicarà la corresponent retenció per l’IRPF. Hi quedaran incloses les indemnitzacions per coordinació, gestió de les àrees, Plens, desplaçaments locals, comarcals i telefonia mòbil.
Cinquè.- Establir que els següents membres de la corporació el Sr. Josep Reig Canals i Anna Freixas Bernardo, exerciran el seus càrrecs en règim de dedicació parcial (75%), i que seran donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social. Els qual percebran una retribució mensual (12 pagues) per desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació parcial, en funció de les atribucions delegades i assumides, per un import de 547,05€ mensuals. La percepció d’aquesta retribució, al tractar-se de règim de dedicació parcial, està sotmesa al règim establert en l’article 75 de la Llei Reguladora de Règim Local. (inclourà coordinació i gestió de l’àrea, desplaçaments comarcals i telefonia mòbil). Aquesta retribució està inclosa dins les subvencions atorgades pel Departament de Governació.
Sisè.- La Comissió Assessora disposarà per despeses de funcionament, gestió i assistència a sessions ordinàries d’un màxim de 120€ bimensuals.
Setè.- Aquests imports quedaran anualment incrementats amb IPC que correspongui a l’administració local.”
Tortellà (Garrotxa), 5 de juliol de 2011 Joaquim Pagès i Manté Alcalde.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: