Argelaguer Vall del Llierca

Garrotxa: Argelaguer – Tortellà – Montagut i Oix – Sales de Llierca – Sant Jaume de Llierca – Fundat l´any 2005

Consell Comarcal de la Garrotxa projecte d’obres locals ordinàries Pla de Camins 2010/2011

Posted by lejarza en 6 julio, 2011


Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Consell Comarcal de la Garrotxa projecte d’obres locals ordinàries Pla de Camins 2010/2011.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 127 – 5 de juliol de 2011 Núm. 8873 Consell Comarcal de la Garrotxa.
Anunci sobre l’aprovació inicial d’un projecte. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar, mitjançant decret de data 27 de juny de 2011, el projecte d’obres locals ordinàries Pla de Camins 2010/2011 C amb un pressupost d’execució per contracte de 107.810,00€ (IVA vigent inclòs). D’acord amb el que disposa l’article 50 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, l’esmentat projecte es sotmet a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació pel termini de 15 dies hàbils per tal que es pugui examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
En cas que no es presentin al·legacions, el projecte restarà aprovat definitivament, donant-se, en aquest acte, per complet el que disposen els articles 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sense perjudici que l’acord d’aprovació definitiva del projecte es publiqui en el Butlletí Oficial de la Provincia de Girona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Acords que es fan públics als efectes oportuns.
Olot, 29 de juny de 2011 Joan Espona i Agustín President

3 comentarios para “Consell Comarcal de la Garrotxa projecte d’obres locals ordinàries Pla de Camins 2010/2011”

 1. lejarza said

  Vall del Llierca, Argelaguer/Besalú/Girona: Desafectació d’un bé de domini públic “Camí de la Calç”.-Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP) Núm. 12 – 19 de gener de 2011 Núm. 490 Ajuntament d´Argelaguer (Garrotxa).
  Edicte referent a la desafectació d’un bé de domini públic.
  El Ple de l’ajuntament d’Argelaguer de data 11 de novembre de 2010, va aprovar inicialment la desafectació d’un bé de domini públic, concretament una part del camí públic GA026 “Camí de la Calç” d’acord amb l’expedient administratiu tramitat, canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial.
  Aquest acord es fa públic als efectes que, en el termini de vint dies, comptat des de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, els interessats puguin formular les al·legacions que considerin convenients.
  Argelaguer, 17 de desembre de 2010. Josep Dorca i Serrat Alcalde

 2. lejarza said

  Vall del Llierca, Argelaguer/Girona: Argelaguer cimentació camí del Guilar.-Mitjançant decrets de data 26 de maig de 2009, es va acordar aprovar inicialment el projecte “Pla de Camins 2009”. L’esmentat projecte afecta al camí del Guilar al municipi de l´Ajuntament d’Argelaguer (Vall del Llierca).
  L’esmentat projecte es va sotmetre a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) de data 10.06.2009 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de data 12.06.2009, i es va notificar al Ajuntament d´Argelaguer als efectes de presentació d’al·legacions per qualsevol interessat; l´Ajuntament no ha donat cap informació als veïns, veieu l´ùltim número de la revista municipal l´Argelaga.
  El projecte ha tingut inici a l´Abril de 2010 amb el suport de la Generalitat de Catalunya (PSC-PSOE), Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP). DG Arquitectura i Paisatge. Técnic Director: Área d´urbanisme i edificació, Consell Comarcal de la Garrotxa. Constructor afortunat: Agusti y Masoliver, S.A.
  Per agafar aquet camí deurem sortir des del polígon industrial dic “Portella” d’Argelaguer, passem el Fluvià i deixem la pista esquerra per a enfilar-nos per la dreta cap a l’Oratori de Guifreu, seguirem més amunt a la dreta que resseguim fins a can Serra únic edifici d´estil gòtic del poble d´Argelaguer i catalogat com Patrimoni cultural i abandonat per les autoritats municipals, al front nostre, pugem a l’ermita de la Mare de Déu del Guilar, deixant can Serra a l’esquerra, seguim bona pista que va cap a Ca n’Abulí.

 3. lejarza said

  Butlletì Oficial de la Provincia de Girona (BOP)
  AJUNTAMENT DE BEUDA Edicte d’exposició pública d’un projecte en sòl no urbanitzable
  Núm. 142 – 24 de juliol de 2013
  Núm. 8494
  AJUNTAMENT DE BEUDA
  Edicte d’exposició pública d’un projecte en sòl no urbanitzable
  El Consell Comarcal de la Garrotxa, ha sol·licitat llicència per a l’execució del “Projecte d’arranjament i millora del camí de Sant Ferriol a 4 camins” del terme municipal de Beuda.
  D’acord amb el que estableix l’article 48 del DL 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i article 57
  del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, es sotmet la sol·licitud a informació pública
  pel termini d’un mes, perquè durant el citat període es puguin formular les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients.
  La documentació es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.
  Beuda, 15 de juliol de 2013
  Josep Serra Puigvert
  Alcalde

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: